SlideShare a Scribd company logo
1 of 7
Download to read offline
4THCOFFEE
โครงงานคอมพิวเตอร์C o m p u t e r p r o j e c t
4THCOFFEE
ประเภทของโครงงานคอมพิวเตอร์
1. โครงงานพัฒนาสื่อเพื่อการศึกษา สามารถช่วยในการพัฒนาการเรียนรู้ทาให้ผู้เรียนมี
ความรู้ความเข้าใจ โดยผ่านสื่อการเรียนรู้ต่างๆ
2. โครงงานพัฒนาเครื่องมือ เป็นโครงงานที่สร้างขึ้นเพื่อพัฒนาการสร้างฮาร์ดแวร์ และ
การพัฒนาซอฟต์แวร์ ซึ่งจะสามารถช่วยงานในด้านต่างๆ ได้
3. โครงงานทดลองทฤษฏี เป็นการใช้คอมพิวเตอร์ เพื่อช่วยในการจาลองสถานการณ์ที่
ไม่สามารถทดลองได้จริง เนื่องจากอาจก่อให้เกิดอันตรายได้
4. โครงงานประยุกต์ใช้งาน เป็นการนาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์มาศึกษาระบบการทางาน
และนาความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้งานชีวิตประจาวัน
5.โครงงานพัฒนาโปรแกรมประยุกต์(พัฒนาเกม) เพื่อศึกษาความต้องการของผู้ใช้งาน
และออกแบบโปรแกรมที่ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งาน
4THCOFFEE
ขั้นตอนการทาโครงงานคอมพิวเตอร์
1. คัดเลือกหัวข้อโครงงานที่สนใจจะทา โดยทั่วไปเรื่องที่จะมาพัฒนาเป็นโครงงาน
คอมพิวเตอร์มักได้จากปัญหา คาถาม หรือความสนใจในเรื่องต่าง ๆ จากการสังเกต
สิ่งต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบคอมพิวเตอร์ หรือสิ่งต่างๆ ที่อยู่รอบตัวเรา จาก
แหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ในการตัดสินใจเลือกหัวข้อที่จะนามาพัฒนาเป็นโครงงาน
คอมพิวเตอร์
2. ศึกษาค้นคว้าและวางแผน การศึกษาค้นคว้าจากเอกสารและแหล่งข้อมูล รวมถึง
การขอคาปรึกษาจากผู้ทรงคุณวุฒิ จะช่วยให้นักเรียนได้แนวคิดที่ใช้ในการกาหนด
ขอบเขตของเรื่องที่จะศึกษาได้เฉพาะเจาะจงมากยิ่งขึ้น รวมทั้งได้ความรู้เพิ่มเติมใน
เรื่องที่จะศึกษา จนสามารถใช้ออกแบบและวางแผนดาเนินการทาโครงงานนั้นได้
4THCOFFEE
3. จัดทาข้อเสนอโครงงานที่จะทา ดังนี้
3.1 ศึกษาค้นคว้า
3.2 วิเคราะห์ข้อมูล
3.3 ออกแบบการพัฒนา
3.4 กาหนดตารางการปฏิบัติงานการจัดทาเค้าโครงของโครงงาน
3.5 ทาการพัฒนาโครงงานขั้นต้น เพื่อศึกษาความเป็นไปได้เบื้องต้น
3.6 เสนอเค้าโครงของโครงงานคอมพิวเตอร์ต่ออาจารย์ที่ปรึกษา
เพื่อขอคาแนะนาและปรับปรุงแก้ไข
4. การลงมือทาโครงงาน เมื่อเค้าโครงของโครงงานได้รับความเห็นชอบ
จากอาจารย์ที่ปรึกษาแล้ว ก็เสมือนว่าการจัดทาโครงงานได้ผ่านพ้นไปแล้ว
มากกว่าครึ่ง ขั้นตอนต่อไปเป็นการลงมือพัฒนาตามขั้นตอนที่ได้วางแผนไว้
4THCOFFEE
5. เขียนรายงานและจัดทาคู่มือการใช้ การเขียนรายงานเป็นวิธีการสื่อความหมายเพื่อให้
ผู้อื่นเข้าใจแนวคิด วิธีดาเนินการศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลที่ได้ตลอดจนข้อสรุปและ
ข้อเสนอแนะต่าง ๆ เกี่ยวกับโครงงาน ในการเขียนรายงานนักเรียนควรใช้ภาษาที่อ่านง่าย
ชัดเจน กระชับ และตรงไปตรงมา และส่วนสุดท้ายเป็นคู่มือการใช้งานโครงงาน
6. การนาเสนอและแสดงโครงงาน โดยทั่วไปเมื่อโครงงานเสร็จสิ้นแล้ว ต้องมี
การนาเสนอโครงงานให้กับผู้ที่ต้องการใช้งานหรือครูที่ปรึกษาโครงงาน ดังนั้น
ควรเตรียมเอกสารนาเสนอให้สมบูรณ์ โดยอาจปรับย่อข้อความที่สาคัญมาจาก
การรายงานก็ได้การนาเสนอในรูปแบบใดนั้นต้องเลือกให้เหมาะสมโดย
พิจารณาวัตถุประสงค์ของงานนาเสนอ นอกจากนี้ยังต้องวางแผนในการนาเสนอ
และสาธิตโครงงาน และควรฝึกตอบคาถามที่เกี่ยวข้องไว้ด้วย
4THCOFFEE
นางสาวกชพรรณ พันธ์พิชัย
เลขที่ 42
นางสาวปานจันทร์ ปัทมาลัย
เลขที่ 22
ผู้จัดทา
4THCOFFEE
อ้างอิง
https://sites.google.com/site/cproject2514/home/kh
an-txn-kar-tha-khorng-ngan-khxmphiwtexr
http://www.acr.ac.th/acr/ACR_E-
Learning/CAREER_COMPUTER/COMPUTER/M4/Comp
uterProject/content1.html

More Related Content

What's hot

ประเภทโครงงานคอมพิวเตอร์
ประเภทโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทโครงงานคอมพิวเตอร์
ประเภทโครงงานคอมพิวเตอร์Ken'Kasemson Janpartoom
 
กิจกรรมที่ 2
กิจกรรมที่ 2กิจกรรมที่ 2
กิจกรรมที่ 2Parida Rakraj
 
กิจกรรมที่ 2
กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมที่ 2
กิจกรรมที่ 2 ppahn cheekbone
 
ประเภทของโครงงานคอมพิวเตอร์
ประเภทของโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทของโครงงานคอมพิวเตอร์
ประเภทของโครงงานคอมพิวเตอร์Mongkon Khumpo
 
ใบงานที่ 3 ขอบข่ายและประเภทของโครงงาน
ใบงานที่ 3 ขอบข่ายและประเภทของโครงงานใบงานที่ 3 ขอบข่ายและประเภทของโครงงาน
ใบงานที่ 3 ขอบข่ายและประเภทของโครงงานfangnoii
 
ประเภทของโครงงานคอมพิวเตอร์
ประเภทของโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทของโครงงานคอมพิวเตอร์
ประเภทของโครงงานคอมพิวเตอร์kannnikar Wannapa
 
โครงงานคอมพิวเตอร์3
โครงงานคอมพิวเตอร์3โครงงานคอมพิวเตอร์3
โครงงานคอมพิวเตอร์3JackMonai
 
ประเภทของโครงงานคอมพิวเตอร์
ประเภทของโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทของโครงงานคอมพิวเตอร์
ประเภทของโครงงานคอมพิวเตอร์pattanan_hansuek
 
Computer project (kind)
Computer project (kind)Computer project (kind)
Computer project (kind)TongrakRuento
 

What's hot (19)

Com
ComCom
Com
 
งานนำเสนอ1
งานนำเสนอ1งานนำเสนอ1
งานนำเสนอ1
 
Presen tation 3
Presen tation 3Presen tation 3
Presen tation 3
 
Presen tation 3
Presen tation 3Presen tation 3
Presen tation 3
 
ประเภทโครงงานคอมพิวเตอร์
ประเภทโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทโครงงานคอมพิวเตอร์
ประเภทโครงงานคอมพิวเตอร์
 
Presentation1 hi
Presentation1 hiPresentation1 hi
Presentation1 hi
 
123
123123
123
 
123
123123
123
 
กิจกรรมที่ 2
กิจกรรมที่ 2กิจกรรมที่ 2
กิจกรรมที่ 2
 
กิจกรรมที่ 2
กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมที่ 2
กิจกรรมที่ 2
 
ประเภทของโครงงานคอมพิวเตอร์
ประเภทของโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทของโครงงานคอมพิวเตอร์
ประเภทของโครงงานคอมพิวเตอร์
 
ใบงานที่ 3 ขอบข่ายและประเภทของโครงงาน
ใบงานที่ 3 ขอบข่ายและประเภทของโครงงานใบงานที่ 3 ขอบข่ายและประเภทของโครงงาน
ใบงานที่ 3 ขอบข่ายและประเภทของโครงงาน
 
ประเภทของโครงงานคอมพิวเตอร์
ประเภทของโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทของโครงงานคอมพิวเตอร์
ประเภทของโครงงานคอมพิวเตอร์
 
โครงงานคอมพิวเตอร์3
โครงงานคอมพิวเตอร์3โครงงานคอมพิวเตอร์3
โครงงานคอมพิวเตอร์3
 
ประเภทของโครงงานคอมพิวเตอร์
ประเภทของโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทของโครงงานคอมพิวเตอร์
ประเภทของโครงงานคอมพิวเตอร์
 
presentation 3
presentation 3presentation 3
presentation 3
 
Computer project (kind)
Computer project (kind)Computer project (kind)
Computer project (kind)
 
3
33
3
 
Workk3
Workk3Workk3
Workk3
 

Similar to Kot

กิจกรรมที่ 2-3 Presentation 3
กิจกรรมที่ 2-3 Presentation 3กิจกรรมที่ 2-3 Presentation 3
กิจกรรมที่ 2-3 Presentation 3TanakornKhamwang
 
กิจกรรมที่2-3 Presentation 2
กิจกรรมที่2-3 Presentation 2กิจกรรมที่2-3 Presentation 2
กิจกรรมที่2-3 Presentation 2TanakornKhamwang
 
กิจกรรมที่ 3 โครงงานคอมพิวเตอร์
กิจกรรมที่ 3 โครงงานคอมพิวเตอร์กิจกรรมที่ 3 โครงงานคอมพิวเตอร์
กิจกรรมที่ 3 โครงงานคอมพิวเตอร์Thanatchaya21
 
At1wanutsarasomsri
At1wanutsarasomsriAt1wanutsarasomsri
At1wanutsarasomsriJorjia1403
 
Presentation
PresentationPresentation
PresentationKUMBELL
 
Junjangg
JunjanggJunjangg
Junjanggtnkieta
 
โครงงานคอมพิวเตอร์
โครงงานคอมพิวเตอร์โครงงานคอมพิวเตอร์
โครงงานคอมพิวเตอร์Ana Thasnapanth
 
โครงงานคอมพิวเตอเจลต้าวีวี
โครงงานคอมพิวเตอเจลต้าวีวีโครงงานคอมพิวเตอเจลต้าวีวี
โครงงานคอมพิวเตอเจลต้าวีวีNattaphong Kaewtathip
 
กิจกรรมที่ 2-3
กิจกรรมที่ 2-3กิจกรรมที่ 2-3
กิจกรรมที่ 2-3Ritthipon Ponjakfa
 
ประเภทและขั้นตอนของโครงงาน2
ประเภทและขั้นตอนของโครงงาน2ประเภทและขั้นตอนของโครงงาน2
ประเภทและขั้นตอนของโครงงาน2Ploy Pony
 
กิจกรรมที่ 2
กิจกรรมที่ 2กิจกรรมที่ 2
กิจกรรมที่ 2Tinnapat Earth
 

Similar to Kot (20)

โครงงาน
โครงงานโครงงาน
โครงงาน
 
โครงงาน
โครงงานโครงงาน
โครงงาน
 
3computerr
3computerr3computerr
3computerr
 
กิจกรรมที่ 2-3 Presentation 3
กิจกรรมที่ 2-3 Presentation 3กิจกรรมที่ 2-3 Presentation 3
กิจกรรมที่ 2-3 Presentation 3
 
กิจกรรมที่2-3 Presentation 2
กิจกรรมที่2-3 Presentation 2กิจกรรมที่2-3 Presentation 2
กิจกรรมที่2-3 Presentation 2
 
Work 3
Work 3Work 3
Work 3
 
กิจกรรมที่ 3 โครงงานคอมพิวเตอร์
กิจกรรมที่ 3 โครงงานคอมพิวเตอร์กิจกรรมที่ 3 โครงงานคอมพิวเตอร์
กิจกรรมที่ 3 โครงงานคอมพิวเตอร์
 
At1wanutsarasomsri
At1wanutsarasomsriAt1wanutsarasomsri
At1wanutsarasomsri
 
Presentation
PresentationPresentation
Presentation
 
3computer
3computer3computer
3computer
 
Commmmm
CommmmmCommmmm
Commmmm
 
Junjangg
JunjanggJunjangg
Junjangg
 
Presentation 3
Presentation 3Presentation 3
Presentation 3
 
2 3
2 32 3
2 3
 
โครงงานคอมพิวเตอร์
โครงงานคอมพิวเตอร์โครงงานคอมพิวเตอร์
โครงงานคอมพิวเตอร์
 
โครงงานคอมพิวเตอเจลต้าวีวี
โครงงานคอมพิวเตอเจลต้าวีวีโครงงานคอมพิวเตอเจลต้าวีวี
โครงงานคอมพิวเตอเจลต้าวีวี
 
กิจกรรมที่ 2-3
กิจกรรมที่ 2-3กิจกรรมที่ 2-3
กิจกรรมที่ 2-3
 
ประเภทและขั้นตอนของโครงงาน2
ประเภทและขั้นตอนของโครงงาน2ประเภทและขั้นตอนของโครงงาน2
ประเภทและขั้นตอนของโครงงาน2
 
กิจกรรมที่ 2
กิจกรรมที่ 2กิจกรรมที่ 2
กิจกรรมที่ 2
 
2 3
2 32 3
2 3
 

More from jeeranuntacharoen (16)

Final project
Final projectFinal project
Final project
 
2562 final-project
2562 final-project 2562 final-project
2562 final-project
 
Presentation
PresentationPresentation
Presentation
 
Final project-612-22-42
Final project-612-22-42Final project-612-22-42
Final project-612-22-42
 
Finalguitar
FinalguitarFinalguitar
Finalguitar
 
Finalprojectjen
FinalprojectjenFinalprojectjen
Finalprojectjen
 
Am
AmAm
Am
 
2562 final-project
2562 final-project 2562 final-project
2562 final-project
 
Presentation 12
Presentation 12Presentation 12
Presentation 12
 
Presentation 2
Presentation 2Presentation 2
Presentation 2
 
Presentation 3
Presentation 3Presentation 3
Presentation 3
 
2562 final-project 612-42
2562 final-project 612-422562 final-project 612-42
2562 final-project 612-42
 
Presentation3
Presentation3Presentation3
Presentation3
 
Comchap
ComchapComchap
Comchap
 
Com
ComCom
Com
 
Jee
JeeJee
Jee
 

Kot