SlideShare a Scribd company logo
1 of 5
Download to read offline
1
แบบเสนอโครงร่างโครงงานคอมพิวเตอร์
รหัสวิชา ง33201 ชื่อวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 5
ปีการศึกษา 2562
ชื่อโครงงานWonders of the Amazon Forest ( สิ่งมหัศจรรย์ในป่ าอเมซอน )
ชื่อผู้ทาโครงงาน
ชื่อ นางสาว สิริวิมล คาสี เลขที่ 2
ชื่อ นางสาว อวิกา ประทุมวัน เลขที่ 42
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/12
ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน ครูเขื่อนทอง มูลวรรณ์
ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานร่วม ครูนภดล ขอดคา
ระยะเวลาดาเนินงาน ภาคเรียนที่ 1-2 ปีการศึกษา 62
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 34
2
ใบงาน
การจัดทาข้อเสนอโครงงานคอมพิวเตอร์
นางสาว สิริวิมล คาสี เลขที่ 2 นางสาว อวิกา ประทุมวัน เลขที่ 42
คาชี้แจง ให้ผู้เรียนแต่ละกลุ่มเขียนข้อเสนอโครงงานตามหัวข้อต่อไปนี้
ชื่อโครงงาน (ภาษาไทย)
สิ่งมหัศจรรย์ในป่ าอเมซอน
ชื่อโครงงาน (ภาษาอังกฤษ)
Wonders of the Amazon Forest
ประเภทโครงงาน การศึกษาค้นคว้า
ชื่อผู้ทาโครงงาน นางสาว สิริวิมล คาสี
ชื่อที่ปรึกษา ครูเขื่อนทอง มูลวรรณ์
ชื่อที่ปรึกษาร่วม ครูนภดล ขอดคา
ระยะเวลาดาเนินงาน ภาคเรียนที่ 1
ที่มาและความสาคัญของโครงงาน (อธิบายถึงที่มา แนวคิด และเหตุผล ของการทาโครงงาน)
ในปัจจุบันเนื่องด้วยคนส่วนใหญ่ค่อนข้างที่จะให้ความสาคัญแก่ทรัพยากรของโลกน้อยลงมาก
ป่าคือความอุดมสมบูรณ์ของโลก เป็นแหล่งสร้างความสมดุลย์ให้กับโลกนี้ที่ใดมีป่าก็เท่ากับว่ามีทรัพย์
สมบัติอันมีค่าอยู่ที่นั่น เพราะป่าคือบ่อเกิดและที่รวมของทรัพยากรอันมีค่าหลากหลายชนิด และเมื่อ
พูดถึงป่าที่มีชื่อเสียงคงไม่มีใครที่จะไม่นึกถึงผืนป่าที่อุดมสมบูรณ์ และ ยังคงความเป็นป่าไว้อย่างครบ
100% ของโลกนี้ นั่นก็คือ ป่าอเมซอน ป่าอเมซอนเป็นป่าชนิดป่าดิบชื้นตั้งอยู่ในทวีปอเมริกาใต้กิน
พื้นที่กว้างใหญ่ถึง 2 ใน 5 ของทวีปอเมริกาใต้ทีเดียว ด้วยพื้นที่กว้างใหญ่ไพศาลขนาดนี้จึงเต็มไปด้วย
ทรัพยากรธรรมชาติอันมีคุณค่ามากมาย ป่าอเมซอนมีทรัพยากรธรรมชาติเด่นๆ ทั้งหมดที่กล่าวมา จึง
3
เป็นเหตุผล ที่ผู้จัดทาโครงงานตัดสินใจเลือกหัวข้อนี้ เพราะไม่เพียงที่จะได้รับความรู้เท่านั้น แต่ยัง
สามารถเผยแพร่ความรู้ต่อให้ผู้อื่นอีกด้วย
วัตถุประสงค์ (สิ่งที่ต้องการในการทาโครงงาน ระบุเป็นข้อ)
• เพื่อศึกษาหาความรู้เรื่องสิ่งมหัศจรรย์ในป่าอเมซอน
• เพื่อศึกษาแนวทางการช่วยกันดูแลรักษาป่า
• เพื่อให้คนหันมาดูแลรักษาทรัพยากรณ์ของโลก
ขอบเขตโครงงาน(คุณลักษณะขอบเขต เงื่อนไขและข้อจากัดของการทาโครงงาน)
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 6/12 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
หลักการและทฤษฎี (ความรู้ หลักการ หรือทฤษฎีที่สนับสนุนการทาโครงงาน)
ในพื้นที่ป่าแอมะซอน ที่มีความสมบูรณ์ทั้งบนบกและบนน้า มีระบบนิเวศที่สมบูรณ์ที่สุด
ในโลก กับความอุดมสมบูรณ์ของป่าธรรมชาติ ทาให้มีสัตว์ป่ามากมายหลั่งไหลเข้ามาฝากชีวิตในผืน
ป่าแห่งนี้ ทั้งสัตว์ที่มีความโอนโยนไม่ดุร้าย ไปจนถึงสัตว์ที่มีนิสัยดุดัน ก้าวร้าว และกินเหยื่อด้วยความ
โหดร้ายอย่างไม่ลังเล ทาให้ป่าแห่งนี้มีแหล่งอาหารต่างๆ มากพอ แก่สัตว์ทุกประเภท ไม่ว่าจะน้อย
ใหญ่ จะเป็นสัตว์บกหรือสัตว์น้า รวมแม้กระทั่งสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้า ด้วยความที่ป่ามีความสมบูรณ์เป็น
อย่างมาก ทาให้มีความอุดมไปด้วยสิ่งมีชีวิตต่างๆ มากมาย ที่หาชมได้ยากจะมารวมตัวกันอยู่ในพื้นที่
แห่งนี้ ซึ่งไม่ใช่แค่สัตว์แต่เพียงเท่านั้น ยังรวมไปถึงพืชพันธ์ป่าไม้ภายในป่าแอมะซอน ซึ่งจัดเป็นที่
ต้องการของนักวิจัยหรือนักวิทยาศาสตร์เป็นอย่างมาก เพราะได้มีการทดลองถึงสารต่างๆ ที่อุดมอยู่
ภายในดอกไม้หรือพืชที่เจริญเติบโตขึ้นภายในป่า ว่ามีสารในการรักษาโลกของมนุษย์ได้ซึ่งได้ผลที่ดี
เกินคาด ทาให้เหล่านักวิจัยหรือนักวิทยาศาสตร์ต้องการเดินทางไปเอาพืชพันธ์ไม้ป่าเหล่านี้กลับมาเพื่อ
ทางานของตน
4
วิธีดาเนินงาน
แนวทางการดาเนินงาน
1.ปรึกษาหัวข้อเรื่อง
2.น าเสนอหัวข้อกับครูผู้สอน
3.ศึกษรวบรวมข้อมูล
4.จัดทารายงาน
5.นาเสนอครู
เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้
1.อินเทอร์เน็ต
2.หนังสือ (ห้องสมุดโรงเรียน)
3.วรสาร
4.ใบความรู้ในแผ่นพับต่างๆ
งบประมาณ
ไม่มีค่าใช้จ่ายเพราะความรู้เหล่านี้หาได้รอบตัว
ขั้นตอนและแผนดาเนินงาน
ลาดับ
ที่
ขั้นตอน สัปดาห์ที่ ผู้รับผิดชอบ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
1 คิดหัวข้อโครงงาน
2 ศึกษาและค้นคว้าข้อมูล
3 จัดทาโครงร่างงาน
4 ปฏิบัติการสร้างโครงงาน
5 ปรับปรุงทดสอบ
6 การทาเอกสารรายงาน
7 ประเมินผลงาน
8 นาเสนอโครงงาน
5
ผลที่คาดว่าจะได้รับ (ผลลัพธ์ที่ต้องการให้เกิดขึ้นเมื่อสิ้นสุดการทาโครงงาน)
1.ผู้จัดทาได้ศึกษาและมีความรู้ในเรื่องที่ตนเองสนใจเพิ่มขึ้น
2.สามรถเป็นประโยชน์และเป็นข้อมูลให้แก่ผู้ที่สนใจ
3.มีการทางานที่เป็นระบบมากขึ้นวางแผนได้ชัดเจนในการทางาน
สถานที่ดาเนินการ
1.ห้องคอมพิวเตอร์โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
2.ห้องสมุดโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้อง
สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
แหล่งอ้างอิง (เอกสาร หรือแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ที่นามาใช้การทาโครงงาน)
- https://www.scimath.org/article-earthscience/item/10463-amazon-1
- http://www.meepanda.com/15-amazing-things-in-amazon/
- http://www.wildlands.org/%E0%B8%9B%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%AD%
E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%8B%E0%B8%AD%E0%B8%99-
%E0%B8%A8%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B8%A
3%E0%B8%A7%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%
87%E0%B8%A1/

More Related Content

What's hot

Save wolrd, save energy com58project1
Save wolrd, save energy  com58project1Save wolrd, save energy  com58project1
Save wolrd, save energy com58project1parwaritfast
 
กิจกรรมที่ 5 โครงงานคอมพิวเตอร์
กิจกรรมที่ 5 โครงงานคอมพิวเตอร์กิจกรรมที่ 5 โครงงานคอมพิวเตอร์
กิจกรรมที่ 5 โครงงานคอมพิวเตอร์THEPHIM
 
ขยะรีไซเคิลล
ขยะรีไซเคิลลขยะรีไซเคิลล
ขยะรีไซเคิลลNapassawan Pichai
 
โครงร่างโครงงาน
โครงร่างโครงงานโครงร่างโครงงาน
โครงร่างโครงงานN'Nat S'Sasitron
 
Project มหัศจรรย์โลมา
Project มหัศจรรย์โลมาProject มหัศจรรย์โลมา
Project มหัศจรรย์โลมาmind jirapan
 
โครงร่างงานคอม
โครงร่างงานคอมโครงร่างงานคอม
โครงร่างงานคอมSu Surut
 
Work1 phattraphorn
Work1 phattraphornWork1 phattraphorn
Work1 phattraphornssuser08841b
 
นัฐกมล60621
นัฐกมล60621นัฐกมล60621
นัฐกมล60621Geenpp21
 
Computer
ComputerComputer
ComputerWrnPloy
 
การขับขี่อย่างปลอดภัย1
การขับขี่อย่างปลอดภัย1การขับขี่อย่างปลอดภัย1
การขับขี่อย่างปลอดภัย1Nuttida Meepo
 
2562 final-project
2562 final-project 2562 final-project
2562 final-project THXB
 

What's hot (20)

Save wolrd, save energy com58project1
Save wolrd, save energy  com58project1Save wolrd, save energy  com58project1
Save wolrd, save energy com58project1
 
กิจกรรมที่ 5 โครงงานคอมพิวเตอร์
กิจกรรมที่ 5 โครงงานคอมพิวเตอร์กิจกรรมที่ 5 โครงงานคอมพิวเตอร์
กิจกรรมที่ 5 โครงงานคอมพิวเตอร์
 
ขยะรีไซเคิลล
ขยะรีไซเคิลลขยะรีไซเคิลล
ขยะรีไซเคิลล
 
2560 project 2
2560 project 22560 project 2
2560 project 2
 
2560 project
2560 project 2560 project
2560 project
 
โครงร่างโครงงาน
โครงร่างโครงงานโครงร่างโครงงาน
โครงร่างโครงงาน
 
22 602-project 1
22 602-project 122 602-project 1
22 602-project 1
 
2559 project
2559 project 2559 project
2559 project
 
2562 final-project
2562 final-project 2562 final-project
2562 final-project
 
Project มหัศจรรย์โลมา
Project มหัศจรรย์โลมาProject มหัศจรรย์โลมา
Project มหัศจรรย์โลมา
 
2559 project -1
2559 project -12559 project -1
2559 project -1
 
โครงร่างงานคอม
โครงร่างงานคอมโครงร่างงานคอม
โครงร่างงานคอม
 
Work1 phattraphorn
Work1 phattraphornWork1 phattraphorn
Work1 phattraphorn
 
นัฐกมล60621
นัฐกมล60621นัฐกมล60621
นัฐกมล60621
 
Computer
ComputerComputer
Computer
 
งานโก๋
งานโก๋งานโก๋
งานโก๋
 
การขับขี่อย่างปลอดภัย1
การขับขี่อย่างปลอดภัย1การขับขี่อย่างปลอดภัย1
การขับขี่อย่างปลอดภัย1
 
2562 final-project
2562 final-project 2562 final-project
2562 final-project
 
2562 final-project
2562 final-project 2562 final-project
2562 final-project
 
2559 project
2559 project 2559 project
2559 project
 

Similar to 2562 final-project

โครงงานคอม
โครงงานคอมโครงงานคอม
โครงงานคอมVitchda Samaket
 
Project thatsanee ladawan
Project thatsanee ladawanProject thatsanee ladawan
Project thatsanee ladawanLadawan Inta
 
แบบเสนอเค้าโครงร่างโครงงาน
แบบเสนอเค้าโครงร่างโครงงานแบบเสนอเค้าโครงร่างโครงงาน
แบบเสนอเค้าโครงร่างโครงงานnoeypornnutcha
 
ใบงานกิจกรรมที่ 5
ใบงานกิจกรรมที่ 5 ใบงานกิจกรรมที่ 5
ใบงานกิจกรรมที่ 5 Vitchda Samaket
 
2562 final-project 612-33
2562 final-project 612-332562 final-project 612-33
2562 final-project 612-33fauunutcha
 
2562 final-project 33 (1)
2562 final-project 33 (1)2562 final-project 33 (1)
2562 final-project 33 (1)kanyarataryoon
 
2562 final-project (1)thanatchaya kampasert
2562 final-project (1)thanatchaya kampasert2562 final-project (1)thanatchaya kampasert
2562 final-project (1)thanatchaya kampasertThanatchaya21
 
โครงร่างโครงงาน
โครงร่างโครงงานโครงร่างโครงงาน
โครงร่างโครงงานUmaporn Maneesatjang
 
computer1byjuju
computer1byjujucomputer1byjuju
computer1byjujukymajesty
 
โครงงานคอม
โครงงานคอมโครงงานคอม
โครงงานคอมmemmosrp
 
โครงร่างโครงงาน
โครงร่างโครงงานโครงร่างโครงงาน
โครงร่างโครงงานUmaporn Maneesatjang
 
โครงงานคอม งาดำ
โครงงานคอม งาดำโครงงานคอม งาดำ
โครงงานคอม งาดำSompor Sukaew
 
2560 project (1)
2560 project (1)2560 project (1)
2560 project (1)PorPoii
 
Projectm6 2-2556เค้ก-ตุน
Projectm6 2-2556เค้ก-ตุนProjectm6 2-2556เค้ก-ตุน
Projectm6 2-2556เค้ก-ตุนWannwimon Kanjan
 
โครงงานคอม งาดำ
โครงงานคอม งาดำโครงงานคอม งาดำ
โครงงานคอม งาดำSompor Sukaew
 
โครงงานคอมพิวเตอร์ปัญหาเด็กติดเกม
โครงงานคอมพิวเตอร์ปัญหาเด็กติดเกมโครงงานคอมพิวเตอร์ปัญหาเด็กติดเกม
โครงงานคอมพิวเตอร์ปัญหาเด็กติดเกมjutamart muemsittiprae
 

Similar to 2562 final-project (20)

โครงงานคอม
โครงงานคอมโครงงานคอม
โครงงานคอม
 
Project thatsanee ladawan
Project thatsanee ladawanProject thatsanee ladawan
Project thatsanee ladawan
 
แบบเสนอเค้าโครงร่างโครงงาน
แบบเสนอเค้าโครงร่างโครงงานแบบเสนอเค้าโครงร่างโครงงาน
แบบเสนอเค้าโครงร่างโครงงาน
 
ใบงานกิจกรรมที่ 5
ใบงานกิจกรรมที่ 5 ใบงานกิจกรรมที่ 5
ใบงานกิจกรรมที่ 5
 
2562 final-project 612-33
2562 final-project 612-332562 final-project 612-33
2562 final-project 612-33
 
Com
ComCom
Com
 
Comm
CommComm
Comm
 
Pleng23
Pleng23Pleng23
Pleng23
 
Bf15
Bf15Bf15
Bf15
 
2562 final-project 33 (1)
2562 final-project 33 (1)2562 final-project 33 (1)
2562 final-project 33 (1)
 
2562 final-project (1)thanatchaya kampasert
2562 final-project (1)thanatchaya kampasert2562 final-project (1)thanatchaya kampasert
2562 final-project (1)thanatchaya kampasert
 
โครงร่างโครงงาน
โครงร่างโครงงานโครงร่างโครงงาน
โครงร่างโครงงาน
 
computer1byjuju
computer1byjujucomputer1byjuju
computer1byjuju
 
โครงงานคอม
โครงงานคอมโครงงานคอม
โครงงานคอม
 
โครงร่างโครงงาน
โครงร่างโครงงานโครงร่างโครงงาน
โครงร่างโครงงาน
 
โครงงานคอม งาดำ
โครงงานคอม งาดำโครงงานคอม งาดำ
โครงงานคอม งาดำ
 
2560 project (1)
2560 project (1)2560 project (1)
2560 project (1)
 
Projectm6 2-2556เค้ก-ตุน
Projectm6 2-2556เค้ก-ตุนProjectm6 2-2556เค้ก-ตุน
Projectm6 2-2556เค้ก-ตุน
 
โครงงานคอม งาดำ
โครงงานคอม งาดำโครงงานคอม งาดำ
โครงงานคอม งาดำ
 
โครงงานคอมพิวเตอร์ปัญหาเด็กติดเกม
โครงงานคอมพิวเตอร์ปัญหาเด็กติดเกมโครงงานคอมพิวเตอร์ปัญหาเด็กติดเกม
โครงงานคอมพิวเตอร์ปัญหาเด็กติดเกม
 

More from jeeranuntacharoen (16)

Final project
Final projectFinal project
Final project
 
Presentation
PresentationPresentation
Presentation
 
Final project-612-22-42
Final project-612-22-42Final project-612-22-42
Final project-612-22-42
 
Finalguitar
FinalguitarFinalguitar
Finalguitar
 
Finalprojectjen
FinalprojectjenFinalprojectjen
Finalprojectjen
 
Am
AmAm
Am
 
2562 final-project
2562 final-project 2562 final-project
2562 final-project
 
Presentation 12
Presentation 12Presentation 12
Presentation 12
 
Presentation 2
Presentation 2Presentation 2
Presentation 2
 
Presentation 3
Presentation 3Presentation 3
Presentation 3
 
2562 final-project 612-42
2562 final-project 612-422562 final-project 612-42
2562 final-project 612-42
 
Kot
KotKot
Kot
 
Presentation3
Presentation3Presentation3
Presentation3
 
Comchap
ComchapComchap
Comchap
 
Com
ComCom
Com
 
Jee
JeeJee
Jee
 

2562 final-project