SlideShare a Scribd company logo
НББОУС 24
Холбоотой талуудын
тодруулга
ÑÀÍÕ¯¯ÃÈÉÍ ÒÀÉËÀÃÍÀËÛÍ
ÎËÎÍ ÓËÑÛÍ ÑÒÀÍÄÀÐÒ
ТОДОРХОЙЛОЛТ
ҮЙЛЧЛЭХ ХҮРЭЭ
ХОЛБООТОЙ ТАЛУУДЫН
АСУУДАЛ
ТОДРУУЛГА
ХҮЧИН ТӨГӨЛДӨР БОЛОХ
ХУГАЦАА
НББОУС 24
Холбоотой талуудын
тодруулга
НББОУС 24
Холбоотой талуудын
тодруулга
ТОДОРХОЙЛОЛТ
Холбоотой талууд
Холбоотой талуудын ажил
гүйлгээ
Хяналт
Мэдэгдэхүйц
нөлөөлөл
НББОУС 24
Холбоотой талуудын
тодруулга
ТОДОРХОЙЛОЛТ
 Холбоотой талууд – нэг тал нь
, ýñâýëнөгөө талаа хянах чадвартай
-санхүү гийн болон үйл
-ажиллагааны шийд вэр гаргахдаа
-нөгөө талдаа мэдэгдэ хүйц
äëнөлөөлдөг бай аар холбогддог
.талууд
НББОУС 24
Холбоотой талуудын
тодруулга
Холбоотой талуудын ажил
гүйлгээ – Үнэ цэнийг
(áóþóхаргалзахгүйгээр нөөц
õºðºíãº) à ºãëºãèé -б г холбоо той
талууд хоорондоо шилжүүлэх
.ажиллагаа
НББОУС 24
Холбоотой талуудын
тодруулга
Хяналт – охин компаниар дамжуулан
аж ахуйн нэгжийн саналын эрхтэй
хувьцааны талаас илүү хувийг шууд
болон шууд бус байдлаар эзэмших,
эсвэл дээрхи хувьцааны зонхилох
хэсгийг эзэмшин дүрэм болон
хэлцлийн дагуу компанийг удирдах
санхүүгийн, үйл ажиллагааны
бодлогод бүрэн эрх эдлэхээр
зөвшөөрөгдсөн байх ;
НББОУС 24
Холбоотой талуудын
тодруулга
Мэдэгдэхүйц нөлөөлөл– аж ахуйн
нэгжийн санхүүгийн болон үндсэн
үйл ажиллагааны бодлогын
хүрээнд шийдвэр гаргахад
оролцох боловч аж ахуйн
нэгжийн дээрхи бодлогод хяналт
тавих эрхгүй байх.
НББОУС 24
Холбоотой талуудын
тодруулга
ҮЙЛЧЛЭХ ХҮРЭЭ
•нэг болон хэд хэдэн зуучлагчаар дамжуулан тайлагнагч
аж ахуйн нэгжийг шууд ба шууд бус байдлаар хянадаг
болон түүнд хянагддаг эсвэл түүнтэй хамтдаа ерөнхий
хяналтад байдаг аж ахуйн нэгж
• хараат компани
• тайлагнагч аж ахуй нэгжийн саналын эрхтэй хувцааны
багцыг шууд болон шууд бус байдлаар эзэмшдэг
• тайлагнагч компанийн үйл ажиллагааны төлөвлөлт,
удирдлага, хяналтыг хэрэгжүүлэх эрх үүрэг бүхий
хариуцлагатай ажилтан
• саналын эрхтэй хувьцааны үлэмж хэсгийг шууд болон
шууд бус байдлаар эзэмшдэг
НББОУС 24
Холбоотой талуудын
тодруулга
 хяналтын багц эзэмшигч аж ахуйн нэгж, ñàëáàð
компани, нэг толгой компанид багтдаг ñàëáàð
компаниуд
 хараат компани
 аж ахуйн нэгжийн үйл ажиллагаанд зохих нөлөө
бүхий хувь хүмүүс болон эдгээр хүмүүсийн гэр
бүлд багтах ойрын төрөл садан
 компанийн захирал, удирдах албан тушаалтнууд
түүнчлэн тэдгээрийн ойрын төрөл садан
 тайлагнагч аж ахуйн нэгжтэй ерөнхий нэг
удирдлагатай аж ахуйн нэгжүүд хамаарна.
Æèøýý
НББОУС 24
Холбоотой талуудын
тодруулга
дараах аж ахуйн нэгжүүдийг
холбоотой талууд гэж үзэхгүй
 санхүүгийн нөөц нийлүүлэгч аж
ахуйн нэгж
 үйлдвэрчний эвлэл
 хотын нийтийн аж ахуйн алба
 Засгийн газрын байгууллага,
агентлаг
НББОУС 24
Холбоотой талуудын
тодруулга
ХОЛБООТОЙ ТАЛУУДЫН ÕÀÐÈËÖÀÀ
 худалдаа, бизнесийн шинжтэй ердийн үйл ажиллагаа
 тайлагнагч аж ахуйн нэгжийн санхүүгийн байдал, аж
ахуйн үйл ажиллагааны үр дүнд нөлөөлөх боломжтой
 ААН-ийн аж ахуйн үйл ажиллагааны үр дүн,
санхүүгийн байдалд холбоотой талуудтай ажил
гүйлгээ хийгээгүй байсан ч гэсэн холбоотой талуудтай
харилцах харилцан хамаарал нөлөөлж байдаг
 Үйл ажиллагааг зогсооход хүргэх нөлөөллийн үр дүнг
аж ахуйн нэгжийн удирдлага бодитойгоор тогтооход
хүндрэлтэй байдаг тул энэ Стандартаар дээрх
нөлөөллийн талаар тодруулахыг шаарддаггүй.
НББОУС 24
Холбоотой талуудын
тодруулга
ХОЛБООТОЙ ТАЛУУДЫН ÕÀÐÈËÖÀÀ
Холбоотой талуудын ажил гүйлгээний үнэ тогтооход төрөл
бүрийн арга хэрэглэж болно
Нөөцийг шилжүүлэх явцыг нягтлан бодох бүртгэлд хүлээн
зөвшөөрөхдөө талуудын тогтоосон үнэд үндэслэдэг
харьцуулж
болохуйц
чөлөөт
үнийн арга
дамжуулах,
шилжүүлэхдээ
дамжуулан худалдах
үнийн арга
“Зардал - нэмэх“
арга
НББОУС 24
Холбоотой талуудын
тодруулга
ТОДРУУЛГА
 бараа худалдан авах буюу худалдах
 үл хөдлөх ба бусад хөрөнгө худалдан авах буюу
худалдах;
 үйлчилгээ үзүүлэх ба хүлээн авах;
 агентийн хэлэлцээр;
 түрээсийн гэрээ;
 судалгаа, туршилт зохион бүтээх ажлын үр дүнг
шилжүүлэх ;
 лицензийн хэлэлцээр;
 санхүү
 баталгаа ба барьцаа;
 удирдлагын гэрээ.
НББОУС 24
Холбоотой талуудын
тодруулга
ХҮЧИН ТӨГӨЛДӨР БОЛОХ
ХУГАЦАА
 1984 îíä àíõ áàòëàãäàæ, 1994 îíä
ººð÷ëºëò îðóóëñàí.
 1986 оны 1 дүгээр сарын 1-нээс
эхлэх буюу түүнээс хойшхи үеийг
хамрах санхүүгийн тайлангуудад
мөрдөнө

More Related Content

What's hot

аудитийн мэргэжлийн стандартууд
аудитийн мэргэжлийн стандартуудаудитийн мэргэжлийн стандартууд
аудитийн мэргэжлийн стандартууд
Byambadrj Myagmar
 
Lecture №9,10,11,12
Lecture №9,10,11,12Lecture №9,10,11,12
Lecture №9,10,11,12
ariunubu
 
Бүлэг1
Бүлэг1Бүлэг1
Бүлэг1
Burnee Oogii
 
Мөнгөн хөрөнгийн бүртгэл
Мөнгөн хөрөнгийн бүртгэлМөнгөн хөрөнгийн бүртгэл
Мөнгөн хөрөнгийн бүртгэл
DOtgontsetseg
 
Ias 8
Ias 8Ias 8
лекц №3 pp
лекц №3 ppлекц №3 pp
лекц №3 pp
Burnee Oogii
 
аудитын мэдээлэл цуглуулж аудитын технологийг хэрэгжүүлэх арга зүй
аудитын мэдээлэл цуглуулж аудитын технологийг хэрэгжүүлэх арга зүйаудитын мэдээлэл цуглуулж аудитын технологийг хэрэгжүүлэх арга зүй
аудитын мэдээлэл цуглуулж аудитын технологийг хэрэгжүүлэх арга зүй
Byambadrj Myagmar
 
Lecture №13,14,15,16
Lecture №13,14,15,16Lecture №13,14,15,16
Lecture №13,14,15,16
ariunubu
 
Дунд шатны НББ
Дунд шатны НББДунд шатны НББ
Дунд шатны НББ
oyunsuren84
 
Нягтлан бодох бүртгэлийн үндэс хичээл 3 ШИДС
Нягтлан бодох бүртгэлийн үндэс хичээл 3 ШИДС Нягтлан бодох бүртгэлийн үндэс хичээл 3 ШИДС
Нягтлан бодох бүртгэлийн үндэс хичээл 3 ШИДС
Chuluun Zulaa
 
үндсэн хөрөнгө
үндсэн хөрөнгөүндсэн хөрөнгө
үндсэн хөрөнгө
Davaa Davaa
 
Lecture 5,6
Lecture 5,6Lecture 5,6
Lecture 5,6
Bbujee
 
3 auditiin ajliin ehlel, zohion baiguulalt
3 auditiin ajliin ehlel, zohion baiguulalt3 auditiin ajliin ehlel, zohion baiguulalt
3 auditiin ajliin ehlel, zohion baiguulalt
Byambadrj Myagmar
 
худалдааны байгууллагын ажлын шинжилгээ 2013
худалдааны байгууллагын ажлын шинжилгээ 2013худалдааны байгууллагын ажлын шинжилгээ 2013
худалдааны байгууллагын ажлын шинжилгээ 2013
Chinggis khaan
 
СТОУС 10 НЭГТГЭСЭН САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАН
СТОУС 10 НЭГТГЭСЭН САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАНСТОУС 10 НЭГТГЭСЭН САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАН
СТОУС 10 НЭГТГЭСЭН САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАН
Enebish Vandandulam
 

What's hot (20)

аудитийн мэргэжлийн стандартууд
аудитийн мэргэжлийн стандартуудаудитийн мэргэжлийн стандартууд
аудитийн мэргэжлийн стандартууд
 
Lecture №9,10,11,12
Lecture №9,10,11,12Lecture №9,10,11,12
Lecture №9,10,11,12
 
Бүлэг1
Бүлэг1Бүлэг1
Бүлэг1
 
Мөнгөн хөрөнгийн бүртгэл
Мөнгөн хөрөнгийн бүртгэлМөнгөн хөрөнгийн бүртгэл
Мөнгөн хөрөнгийн бүртгэл
 
Ias 8
Ias 8Ias 8
Ias 8
 
Audit gariin avlaga
Audit gariin avlagaAudit gariin avlaga
Audit gariin avlaga
 
Audit 4 5
Audit 4 5Audit 4 5
Audit 4 5
 
лекц №3 pp
лекц №3 ppлекц №3 pp
лекц №3 pp
 
аудитын мэдээлэл цуглуулж аудитын технологийг хэрэгжүүлэх арга зүй
аудитын мэдээлэл цуглуулж аудитын технологийг хэрэгжүүлэх арга зүйаудитын мэдээлэл цуглуулж аудитын технологийг хэрэгжүүлэх арга зүй
аудитын мэдээлэл цуглуулж аудитын технологийг хэрэгжүүлэх арга зүй
 
8 standart dugnelt
8 standart dugnelt8 standart dugnelt
8 standart dugnelt
 
лекц 1
лекц 1лекц 1
лекц 1
 
Lecture №13,14,15,16
Lecture №13,14,15,16Lecture №13,14,15,16
Lecture №13,14,15,16
 
Дунд шатны НББ
Дунд шатны НББДунд шатны НББ
Дунд шатны НББ
 
Нягтлан бодох бүртгэлийн үндэс хичээл 3 ШИДС
Нягтлан бодох бүртгэлийн үндэс хичээл 3 ШИДС Нягтлан бодох бүртгэлийн үндэс хичээл 3 ШИДС
Нягтлан бодох бүртгэлийн үндэс хичээл 3 ШИДС
 
үндсэн хөрөнгө
үндсэн хөрөнгөүндсэн хөрөнгө
үндсэн хөрөнгө
 
Lecture 5,6
Lecture 5,6Lecture 5,6
Lecture 5,6
 
3 auditiin ajliin ehlel, zohion baiguulalt
3 auditiin ajliin ehlel, zohion baiguulalt3 auditiin ajliin ehlel, zohion baiguulalt
3 auditiin ajliin ehlel, zohion baiguulalt
 
худалдааны байгууллагын ажлын шинжилгээ 2013
худалдааны байгууллагын ажлын шинжилгээ 2013худалдааны байгууллагын ажлын шинжилгээ 2013
худалдааны байгууллагын ажлын шинжилгээ 2013
 
Audit 8
Audit 8Audit 8
Audit 8
 
СТОУС 10 НЭГТГЭСЭН САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАН
СТОУС 10 НЭГТГЭСЭН САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАНСТОУС 10 НЭГТГЭСЭН САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАН
СТОУС 10 НЭГТГЭСЭН САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАН
 

More from unenbat4411

08 expenditure cycle
08 expenditure cycle08 expenditure cycle
08 expenditure cycle
unenbat4411
 
09 res mngcycle_last
09 res mngcycle_last09 res mngcycle_last
09 res mngcycle_last
unenbat4411
 
07 revenue cycle
07 revenue cycle07 revenue cycle
07 revenue cycle
unenbat4411
 
06 risk control
06 risk control06 risk control
06 risk control
unenbat4411
 
05 data management
05 data management05 data management
05 data management
unenbat4411
 
04 computer based
04 computer based04 computer based
04 computer based
unenbat4411
 
Ias 31
Ias 31Ias 31
Ias 31
unenbat4411
 
Ias 21
Ias 21Ias 21
Ias 21
unenbat4411
 
17
1717
Ias 12
Ias 12Ias 12
Ias 12
unenbat4411
 
Ias 26
Ias 26Ias 26
Ias 26
unenbat4411
 
Ias 19
Ias 19Ias 19
Ias 19
unenbat4411
 
Ias 36
Ias 36Ias 36
Ias 36
unenbat4411
 
Ias 8
Ias 8Ias 8
Ias 20
Ias 20Ias 20
Ias 20
unenbat4411
 
Ias 41
Ias 41Ias 41
Ias 41
unenbat4411
 
системийн загварчлал
системийн загварчлалсистемийн загварчлал
системийн загварчлал
unenbat4411
 
Lecture 3
Lecture 3Lecture 3
Lecture 3
unenbat4411
 
Lecture 2
Lecture 2Lecture 2
Lecture 2
unenbat4411
 
Lecture 1
Lecture 1Lecture 1
Lecture 1
unenbat4411
 

More from unenbat4411 (20)

08 expenditure cycle
08 expenditure cycle08 expenditure cycle
08 expenditure cycle
 
09 res mngcycle_last
09 res mngcycle_last09 res mngcycle_last
09 res mngcycle_last
 
07 revenue cycle
07 revenue cycle07 revenue cycle
07 revenue cycle
 
06 risk control
06 risk control06 risk control
06 risk control
 
05 data management
05 data management05 data management
05 data management
 
04 computer based
04 computer based04 computer based
04 computer based
 
Ias 31
Ias 31Ias 31
Ias 31
 
Ias 21
Ias 21Ias 21
Ias 21
 
17
1717
17
 
Ias 12
Ias 12Ias 12
Ias 12
 
Ias 26
Ias 26Ias 26
Ias 26
 
Ias 19
Ias 19Ias 19
Ias 19
 
Ias 36
Ias 36Ias 36
Ias 36
 
Ias 8
Ias 8Ias 8
Ias 8
 
Ias 20
Ias 20Ias 20
Ias 20
 
Ias 41
Ias 41Ias 41
Ias 41
 
системийн загварчлал
системийн загварчлалсистемийн загварчлал
системийн загварчлал
 
Lecture 3
Lecture 3Lecture 3
Lecture 3
 
Lecture 2
Lecture 2Lecture 2
Lecture 2
 
Lecture 1
Lecture 1Lecture 1
Lecture 1
 

Ias 24

 • 1. НББОУС 24 Холбоотой талуудын тодруулга ÑÀÍÕ¯¯ÃÈÉÍ ÒÀÉËÀÃÍÀËÛÍ ÎËÎÍ ÓËÑÛÍ ÑÒÀÍÄÀÐÒ
 • 2. ТОДОРХОЙЛОЛТ ҮЙЛЧЛЭХ ХҮРЭЭ ХОЛБООТОЙ ТАЛУУДЫН АСУУДАЛ ТОДРУУЛГА ХҮЧИН ТӨГӨЛДӨР БОЛОХ ХУГАЦАА НББОУС 24 Холбоотой талуудын тодруулга
 • 3. НББОУС 24 Холбоотой талуудын тодруулга ТОДОРХОЙЛОЛТ Холбоотой талууд Холбоотой талуудын ажил гүйлгээ Хяналт Мэдэгдэхүйц нөлөөлөл
 • 4. НББОУС 24 Холбоотой талуудын тодруулга ТОДОРХОЙЛОЛТ  Холбоотой талууд – нэг тал нь , ýñâýëнөгөө талаа хянах чадвартай -санхүү гийн болон үйл -ажиллагааны шийд вэр гаргахдаа -нөгөө талдаа мэдэгдэ хүйц äëнөлөөлдөг бай аар холбогддог .талууд
 • 5. НББОУС 24 Холбоотой талуудын тодруулга Холбоотой талуудын ажил гүйлгээ – Үнэ цэнийг (áóþóхаргалзахгүйгээр нөөц õºðºíãº) à ºãëºãèé -б г холбоо той талууд хоорондоо шилжүүлэх .ажиллагаа
 • 6. НББОУС 24 Холбоотой талуудын тодруулга Хяналт – охин компаниар дамжуулан аж ахуйн нэгжийн саналын эрхтэй хувьцааны талаас илүү хувийг шууд болон шууд бус байдлаар эзэмших, эсвэл дээрхи хувьцааны зонхилох хэсгийг эзэмшин дүрэм болон хэлцлийн дагуу компанийг удирдах санхүүгийн, үйл ажиллагааны бодлогод бүрэн эрх эдлэхээр зөвшөөрөгдсөн байх ;
 • 7. НББОУС 24 Холбоотой талуудын тодруулга Мэдэгдэхүйц нөлөөлөл– аж ахуйн нэгжийн санхүүгийн болон үндсэн үйл ажиллагааны бодлогын хүрээнд шийдвэр гаргахад оролцох боловч аж ахуйн нэгжийн дээрхи бодлогод хяналт тавих эрхгүй байх.
 • 8. НББОУС 24 Холбоотой талуудын тодруулга ҮЙЛЧЛЭХ ХҮРЭЭ •нэг болон хэд хэдэн зуучлагчаар дамжуулан тайлагнагч аж ахуйн нэгжийг шууд ба шууд бус байдлаар хянадаг болон түүнд хянагддаг эсвэл түүнтэй хамтдаа ерөнхий хяналтад байдаг аж ахуйн нэгж • хараат компани • тайлагнагч аж ахуй нэгжийн саналын эрхтэй хувцааны багцыг шууд болон шууд бус байдлаар эзэмшдэг • тайлагнагч компанийн үйл ажиллагааны төлөвлөлт, удирдлага, хяналтыг хэрэгжүүлэх эрх үүрэг бүхий хариуцлагатай ажилтан • саналын эрхтэй хувьцааны үлэмж хэсгийг шууд болон шууд бус байдлаар эзэмшдэг
 • 9. НББОУС 24 Холбоотой талуудын тодруулга  хяналтын багц эзэмшигч аж ахуйн нэгж, ñàëáàð компани, нэг толгой компанид багтдаг ñàëáàð компаниуд  хараат компани  аж ахуйн нэгжийн үйл ажиллагаанд зохих нөлөө бүхий хувь хүмүүс болон эдгээр хүмүүсийн гэр бүлд багтах ойрын төрөл садан  компанийн захирал, удирдах албан тушаалтнууд түүнчлэн тэдгээрийн ойрын төрөл садан  тайлагнагч аж ахуйн нэгжтэй ерөнхий нэг удирдлагатай аж ахуйн нэгжүүд хамаарна. Æèøýý
 • 10. НББОУС 24 Холбоотой талуудын тодруулга дараах аж ахуйн нэгжүүдийг холбоотой талууд гэж үзэхгүй  санхүүгийн нөөц нийлүүлэгч аж ахуйн нэгж  үйлдвэрчний эвлэл  хотын нийтийн аж ахуйн алба  Засгийн газрын байгууллага, агентлаг
 • 11. НББОУС 24 Холбоотой талуудын тодруулга ХОЛБООТОЙ ТАЛУУДЫН ÕÀÐÈËÖÀÀ  худалдаа, бизнесийн шинжтэй ердийн үйл ажиллагаа  тайлагнагч аж ахуйн нэгжийн санхүүгийн байдал, аж ахуйн үйл ажиллагааны үр дүнд нөлөөлөх боломжтой  ААН-ийн аж ахуйн үйл ажиллагааны үр дүн, санхүүгийн байдалд холбоотой талуудтай ажил гүйлгээ хийгээгүй байсан ч гэсэн холбоотой талуудтай харилцах харилцан хамаарал нөлөөлж байдаг  Үйл ажиллагааг зогсооход хүргэх нөлөөллийн үр дүнг аж ахуйн нэгжийн удирдлага бодитойгоор тогтооход хүндрэлтэй байдаг тул энэ Стандартаар дээрх нөлөөллийн талаар тодруулахыг шаарддаггүй.
 • 12. НББОУС 24 Холбоотой талуудын тодруулга ХОЛБООТОЙ ТАЛУУДЫН ÕÀÐÈËÖÀÀ Холбоотой талуудын ажил гүйлгээний үнэ тогтооход төрөл бүрийн арга хэрэглэж болно Нөөцийг шилжүүлэх явцыг нягтлан бодох бүртгэлд хүлээн зөвшөөрөхдөө талуудын тогтоосон үнэд үндэслэдэг харьцуулж болохуйц чөлөөт үнийн арга дамжуулах, шилжүүлэхдээ дамжуулан худалдах үнийн арга “Зардал - нэмэх“ арга
 • 13. НББОУС 24 Холбоотой талуудын тодруулга ТОДРУУЛГА  бараа худалдан авах буюу худалдах  үл хөдлөх ба бусад хөрөнгө худалдан авах буюу худалдах;  үйлчилгээ үзүүлэх ба хүлээн авах;  агентийн хэлэлцээр;  түрээсийн гэрээ;  судалгаа, туршилт зохион бүтээх ажлын үр дүнг шилжүүлэх ;  лицензийн хэлэлцээр;  санхүү  баталгаа ба барьцаа;  удирдлагын гэрээ.
 • 14. НББОУС 24 Холбоотой талуудын тодруулга ХҮЧИН ТӨГӨЛДӨР БОЛОХ ХУГАЦАА  1984 îíä àíõ áàòëàãäàæ, 1994 îíä ººð÷ëºëò îðóóëñàí.  1986 оны 1 дүгээр сарын 1-нээс эхлэх буюу түүнээс хойшхи үеийг хамрах санхүүгийн тайлангуудад мөрдөнө