SlideShare a Scribd company logo
TARVITSEMME TURVAA
JA HYVINVOINTIA
HALLITUSOHJELMATAVOITTEET 2023-2027
SUOMEN
PAIKKA
EMUN
YTIMESSÄ
RAHA
PUHUU
VIHREÄSTI
JÄRKEÄ
SÄÄNTELYYN
vähemmän
on enemmän
TYÖELÄKE TURVATAAN
HAJAUTETULLA
MALLILLA
YHTEISKUNNAN
PALVELULUPAUS
HELPOTTAISI OMAA
VARAUTUMISTA
SIJOITTAMISEEN JA
SÄÄSTÄMISEEN
KANNUSTETTAVA
MALTTIA
VEROTUKSEEN
vauhtia
kasvuun
TALOUS-
JA DIGIOSAAMISESTA
JOKAISEN
KANSALAISTAITOJA
DIGITALISAATIO
PALVELEMAAN
KANSALAISIA
JA YRITYKSIÄ
Nyt on varmistettava, että Suomi
säilyy houkuttelevana ja
turvallisena investointi- ja
sijoituskohteena.
 Vastuullisen finanssitoimialan merkitys yritysten ja kotitalouksien rahoittajana,
pitkäaikaisena sijoittajana sekä riskien vakuuttajana korostuu nykyisessä
maailmanpoliittisessa tilanteessa.
 Nyt erityisesti on varmistettava finanssitoimialan kyky rahoittaa talouskasvu ja työllisyys.
talouskasvu ja työllisyys. Toimialan sääntelyyn ja verotukseen ei pidä tehdä muutoksia. On
pidä tehdä muutoksia. On vältettävä pankkien pääomavaatimusten kiristämistä ja
 Uusi maailmanpoliittinen tilanne korostaa EU-jäsenyytemme keskeistä merkitystä osana
keskeistä merkitystä osana Suomen poliittista ja taloudellista identiteettiä. Suomen on
identiteettiä. Suomen on oltava jatkossakin talous- ja rahaliiton ytimessä.
 Kyberuhkien torjunta ja varautuminen erilaisiin uhkiin edellyttävät saumatonta ja tiivistä
yhteistyötä sekä tietojenvaihtoa julkisen ja yksityisen sektorin välillä.
JÄRKEÄ
SÄÄNTELYYN
- Innovaatioita ei synny ilman toimintavapautta ja hallittua riskinottoa
- EU:sta digitalisaation ja kestävyyden suunnannäyttäjä
• Sääntelyn on oltava järkevällä ja maltillisella tasolla eikä kansallisella
lisäsääntelyllä pidä luoda uusia rasitteita. Jos sääntely ei ole hallittavissa, se ei
ole myöskääntehokasta. Rohkeasti onarvioitava, onkosääntelyä myös
purettava.
• Lainsäädännön valmistelun on oltava avointa ja sidosryhmät onotettava
mukaanvalmisteluun kumppaniksi jo varhaisessa vaiheessa. Näinon syytä
tehdä myös valvontaviranomaisten sääntelyvalmistelussa. Valmisteluun on
saatava lisää resursseja.
• Laadukkaassa lainvalmistelussa on ehdottoman tärkeää tunnistaa vaikutukset
niihinihmisiin ja toimialoihin, joihin säädös kohdistuu. Vaikutusarviointeja on
lisättävä ja vaikutuksia arvioitava läpinäkyvässä prosessissa.
• Finanssitoimiala vauhdittaa kasvua ja työllisyyttä,
kunsen kilpailukyvystä huolehditaan.
• Finanssialan yritysten toiminta-vapaus kilpailla,
innovoida ja kehittää liiketoimintaansa tehokkaalla,
asiakkaiden ja yhteiskunnankokonaisedun
kannalta parhaalla mahdollisella tavalla on
turvattava ilman valtiovallan kaikkialle
tunkeutuviamääräyksiä.
• EU:n onhuolehdittava sääntelyssä kilpailukyvystään.
Tavoitteena on oltava yhtenäisetsäännöt ja
tasavertainen toimintakenttä kaikillehuomioiden
myöserilaiset yhtiömuodot.
• Unioninon otettava globaalin suunnannäyttäjänrooli
digitalisaatiossa ja kestävyyden periaatteiden
käyttöönotossa.
• EU-sääntelynon perustuttava laadukkaisiin
vaikutusarvioihin, joissa otetaan huomioon myös
pienet maat ja eri markkinoidenominaispiirteet.
Paremmansääntelyn periaatteet onvietävä
käytäntöön.
• Suomenon edistettävä pohjoismaiseen markkinatalousajatteluun pohjautuvaa
sääntelyä ja vältettävä ylilyöntejä,joilla sääntely ulotetaan sääntelykulttuurimme
näkökulmasta uusille alueille.
• Suomalaisten päättäjien ja viranomaisten on aktiivisesti puolustettava suomalaisen
finanssialan ja sen asiakkaiden etua EU-pöydissä.
• EU:n digitaalisten sisämarkkinoiden pelisääntöjen on oltava tasapuolisia eri
toimialojen ja toimijoiden kesken.Sääntelyn on mahdollistettava uudet
innovatiiviset liiketoimintamallit.
• Sääntelyn täytäntöönpanolle on varattava riittävä aika. EU-sääntelynvoimaantulo
on kytkettävä siihen, että myös täydentävä sääntely on ehditty julkaista.
• Sääntelyn toimivuutta on tarvittaessa korjattava ja siihen on saatava pidempi
aikajänne.
MALTTIA
VEROTUKSEEN
–Eikapuloitakasvuntielle
• Rahoitusmarkkinaveroa(FTT) ei pidä ottaa EU:ssa käyttöön. Selisäisi
rahoituksenvälityksen kustannuksiaja siirtäisi kaupankäynninmarkkinoille
ja rahoitusinstrumentteihin, jotka eivät olisi veron piirissä. Vero alentaisi
työeläkevarojemmetuottoja.
• Yhteiskunnanon kannustettava omistamaan ja ottamaan riskejä. Suomenon
oltava houkutteleva paikkamyöskansainvälisille pääomille. Verotuksen
vaikutuksiinglobaaleilla markkinoillaei pidä suhtautua väheksyvästi.
• Velkakonversioon otettava käyttöön. Yritysten velkojien onkyettävä
muuntamaanosa yrityksenveloista osakkeiksi tai osakepääomaksi.
Velkakonversiotekisi suomalaisesta joukkolainamarkkinastanykyistä
houkuttelevamman.Se tarjoaisi uuden alun vaikeuksiinjoutuneelle
yritykselle.
• Ennustettava veropolitiikka vahvistaa yritysten luottamusta
toimia Suomessa. Poukkoilua ja kiristyksiä yritysten ja
sijoittamisen verotukseenon vältettävä.
• Pankit ja vakuutusyhtiötovat pitkään olleet Suomensuurimpia
veron-maksajia. Finanssialalle ei pidä ottaa käyttöönuusia
erillisveroja, jotka heikentävät suomalaisen finanssialan
kilpailumahdollisuuksia ja lisäävät asiakkaiden kustannuksia.
• Rahoitustoimintaverot erimuodoissaan tulisivat kohdistumaan
suoraan työntekemisen kustannuksiinja työn-tekijöihin.
Palkkasummapohjainen erityisvero loisi kannusteen
automatisoida tiettyjä töitä tai siirtää pois Suomesta.
RAHA PUHUU VIHREÄSTI
–Rahoituksellajasijoittamisellasuuntakestäväksi
• Kestävä kehitysja kunnianhimoinenilmastopolitiikka ovat
hyvinvointimmeja kestävän kasvun edellytys.
• Finanssialalla on rahoittajana ja riskienjakajana keskeinenrooli
ilmastokriisiin vastaamisessa ja luontokadon torjunnassa. Kannamme
vastuumme ja vauhditamme talouden vihreää siirtymää.
• Vastuullisilla sijoitus- ja rahoituspäätöksillä voidaan ohjata rahavirtoja
sellaisiin kohteisiin, jotka edistävät kestävää kehitystä.Viime kädessä kyse
on tavallisten ihmisten rahoista säästäjinä, sijoittajina ja tulevina
eläkeläisinä.
• Tiedon saatavuus ja avoimuus auttavat riskienhallinnassa sekä ohjaavat
rahoitusta. Finanssialalle yritystenkestävyysraportointi (ESG) on
olennaista, lisäksi tarvitsemme taksonomiakriteereistä kansallista tietoa.
• Saastuttavaan ja ilmastolle vahingolliseen liiketoimintaan on
kohdistettava sääntelyä, jossa saastuttaja maksaa. Hiilidioksidi-
päästöille on saatava luotettava hinta. EUtarvitsee sitovan
hiilibudjetin ohjaamaan pitkän aikavälin sijoittamista.
• Kaiken sääntelyn vaikutukset vihreään ja oikeudenmukaiseen
siirtymään on arvioitava -ei estetä tai hidasteta rahoitusta ja
uusia innovaatioita tahattomasti. Kannustimet toimivat pakkoa
paremmin.
SUOMEN
PAIKKA
EMUN
YTIMESSÄ
–Yhteisvastuunlaajentamiseenharkitusti
• Jäsenmaiden omaa vastuuta taloudestaan sekä markkinakurinroolia on
korostettava. Jos yhteisestä velasta muodostuu pysyvä ilmiö, on luotava
mekanismeja,jotka lisäävät markkina-kurintehoa ja kompensoivat siten
yhteisvastuullisen velan markkinakuriaheikentäväävaikutusta.
• Yhteisvastuun mahdollinen laajentaminenon tehtävä huolellaharkitenja
perustellusti. Erimaiden pankkiennykyisetongelmat on korjattava ja riskejä
vähennettävä ennen kuinpankkiunioninyhteisvastuuta syvennetään.
• Yhteinentalletussuoja on mahdollinen likviditeettitukijärjestelynä tiukkojen
reunaehtojen täyttyessä.
• Vakuutusalanyhteistakuuta koskevat ratkaisut on tehtävä kansallisesti, ei EU-
tason sääntelyllä.
• EU-jäsenyyson keskeinen osa Suomenpoliittista ja
taloudellista identiteettiä.
• Suomalainenfinanssiala on tukenutvahvasti Suomen EU-ja
EMU-jäsenyyttäja näkeetärkeänä,että Suomi on
jatkossakin aktiivisesti mukanakehittämässä ja
vahvistamassa EU:ta.
• Talous- ja rahaliiton jäsenyys,yhteinenvaluutta ja
pankkiunioniluovat vakaantoimintaympäristön, joten
Suomenon oltava jatkossakin talous- ja rahaliiton ytimessä.
DIGITALISAATIO PALVELEMAAN
KANSALAISIA JA YRITYKSIÄ
– Saumatonta kumppanuutta julkisen ja
yksityisen sektorin välillä
• Digitalisaatiota on säänneltävä vain
silloin, kun se on tarpeen
yhteiskunnallisen turvallisuuden tai
vakauden näkökulmasta.
Finanssialan osaamista on
hyödynnettävä säädösvalmistelussa.
• Kansallisesti on määriteltävä yhteinen
digitaalinen tahtotila.
Finanssitoimialan digitalisaatio
edistyy parhaiten, kun viranomaisten
toiminta on ennustettavaa.
• Julkisen ja yksityisen sektorin on
kyettävä tarvittaessa rakentamaan
kansalaisten digitaalista palveluinfraa
yhdessä.
• Kaikessa kansalaisten ja yritysten
viranomaisasioinnissa on tarjottava digitaalinen
palvelumuoto.
• Digitaalinen identiteetti on otettava kattavasti käyttöön.
Asiakkuusriippumattoman digitaalisen
mobiilihenkilökortin tai –todistuksen on oltava
yhteensopiva valmistelussa olevan eurooppalaisen
identiteetin kanssa. Yritysten digitaaliselle identiteetille
on myös tarvetta.
• Julkisin varoin on vauhditettava ns. kuoleman
ekosysteemi -projektia, jonka tavoitteena on helpottaa
omaisten taakkaa. Sähköinen järjestelmä kokoaisi tiedot
yhteen palveluun, jonka kautta kuolinpesän asioiden
hoitaminen olisi sujuvaa mm. verohallinnon,
maistraattien, Digi- ja väestötietorekisterin sekä
pankkien ja vakuutusyhtiöiden kanssa.
TYÖELÄKE
TURVATAAN HAJAUTETULLA
MALLILLA
–Varatkäytetäänvaineläkkeisiin
• Työeläkkeetovat keskeinen osa sosiaaliturvaa.
Parhaiten eläkejärjestelmän toimivuus turvataan
hajautetulla hallintomallilla.
• Hajautettu, yksityisiin toimijoihin perustuva
hallintomalli pienentää riskejä, kirittääkilpailua ja
turvaa eläkevarojentarkoituksen-mukaisenkäytön
yksinomaantyöeläkkeitä varten.
• Työeläkejärjestelmänsääntely onsäilytettävä
kansallisissa käsissä.
• Eläketurvaa on kehitettävä harkiten:
• Eläkkeidenrahoituksellisesta kestävyydestä on huolehdittava eläketurvan
kohtuullista tasoa vaarantamatta.
• Yrittäjien kohtuullisesta eläke-ja sosiaaliturvasta on pidettävä huolta.
Yrittäjien onosallistuttava eläketurvansa rahoitukseen riittävässä määrin.
• Eläketurvan rahoitusta onkehitettävä tasapainoisesti. Sekä saavutettavat
hyödytettä mahdolliset riskit ja niidenjakautumineneri tahojen
kannettavaksi onotettava huomioon.
YHTEISKUNNAN
PALVELULUPAUS
–Helpottaisiomaehtoistavarautumistajaomaavastuunkantoa
• Kansalaisten omaehtoinen varautuminenja oma
vastuun-kantosekä sosiaaliturvan vastavuoroisuus
ovat keskeinenosa hyvinvointiyhteiskuntaamme.
• Kansalaisten mahdollisuutta yhdenvertaiseen hoitoon
ja hoivaan ajoissa sekä palvelujen yhteistä tasoa eri
puolilla Suomea voidaan oleellisesti parantaa sujuvalla
julkisenja yksityisen sektorin kumppanuudella.
• Palveluiden yhtenäinentaso eri puolilla Suomea on
turvattava valtakunnallisella ohjauksella.
• On tärkeä,että meistä jokainen tietäisi, mitä julkisetterveys-ja hyvinvointipalvelut
pitävät sisällään. Mistä vastaa yhteiskuntaja mikä on kansalaisen omalla vastuulla?
• Julkista hyvinvoinninrahoitusta on ensiarvoista täydentää kaikissa elämänvaiheissa
yksityisellä rahoituksella, kutenvakuutuksilla ja palveluseteleillä.
• Kansalaisten omaa säästämistä ja sijoittamista tarvitaan, koska vanhuusiän hoivan
rahoitukseen tarvitaan tulevaisuudessa nykyistäenemmänkansalaisten omaa
täydentävää panosta. Lakisääteinen eläketurvakattaa senioriajan peruskulut.
–Kansankapitalismikunniaan!
SIJOITTAMISEEN JA
SÄÄSTÄMISEEN
KANNUSTETTAVA
Kansankapitalismi mahdollistaa piensijoittajien osallistumisen pääomamarkkinoille. Säästöt luovat
turvaa kansalaisille ja parantavat myös yhteiskunnan kantokykyä.
Sijoitustuotteiden verotusta on yhdenmukaistettu. Säästämiseen ja sijoittamiseen on kannustettava –
sijoittamisen verotuksen kiristykset tuhoaisivat tehtyä työtä kansankapitalismin edistämiseksi.
Vapaaehtoinen eläkesäästäminen on elvytettävä
• Parhaimmillaan 700 000 suomalaista säästi eläkevakuutukseen. Lakimuutokset tappoivat
eläkesäästämisen. Lakia on muutettava siten, että omia eläkesäästöjä voi alkaa nostaa työeläkkeelle
jäädessä.
Kansankapitalismia hyvän ja pahan päivän varalle
• 1,3 miljoonaa suomalaista sijoittaa rahastoihin. Kotimaisten sijoitusrahastojen kansainvälistä
kilpailukykyä on parannettava. Tämä on toteutettava sijoitusrahastolain uudistuksessa
jatkovalmisteluun siirrettyjen ehdotusten mukaisesti, kuten rahastojen osuusrekisterin kehittämisellä
sekä vaihtuvapääomaisella sijoitusyhtiömallilla.
• Puoli miljoonaa suomalaista säästää säästö- ja sijoitusvakuutuksiin. Erilaisten sijoitustuotteiden laaja
tarjonta on säästäjien etu ja edistää tehokkaasti kansankapitalismia.
• Reilulla 250 000 suomalaisella on osakesäästötili, jonka 50 000 euron yläraja on syytä tuplata.
TALOUS- JA DIGIOSAAMISESTA
JOKAISEN KANSALAISTAITO
–Jatkuvaanoppimiseenjoustavuutta
• Hyvät taloustaidot
parantavat tasa-arvoa ja
lisäävät yksilön
mahdollisuuksia elämässä.
Lisäpanoksia tarvitaan
opettajainkoulutuksen ja
ammatillisen koulutuksen
talousopetukseen.
• Arjen sujuminen edellyttää
kansalaisten digitaitojen
vahvistamista. Erityisesti
ikäihmisten digi- ja
taloustaitoihin on
panostettava.
• Digitaidot ovat tärkeässä
asemassa verkossa tapahtuvien
rikosten ennaltaehkäisyssä.
Verkkopetosten torjunnassa on
tiivistettävä yhteistyötä
viranomaisten ja
• Työmarkkinoita, työaikalainsäädäntöä ja
koulutusjärjestelmää on uudistettava
vastaamaan muuttuvan työelämän tarpeita.
• Jatkuvalle oppimiselle on luotava joustavat
edellytykset. Työssä tapahtuvan kehittymisen
lisäksi on varmistettava työelämälähtöiset ja
helposti saavutettavissa olevat julkiset
koulutuspalvelut.
• Korkeakoulujen ja oppilaitosten on tarjottava
jatkuvan oppimisen palveluja tiiviissä
yhteistyössä yritysten ja työelämän kanssa
niin, että rahoitusmalli tukee sitä.
• Jatkuvaa oppimista on tuettava julkisella
digitaalisella alustalla, joka kokoaa jokaisen
työkokemuksen, koulutuksen ja osaamisen yhteen
sekä tarjoaa täydennyskoulutusta ja avoimia
työpaikkoja.
@finanssiala Finanssiala ry Finanssiala ry @finanssiala
Finanssiala.fi

More Related Content

Similar to Finanssialan hallitusohjelmatavoitteet vaalikaudelle 2023-2027

Kenen ehdoilla E(M)U kehittyy?
Kenen ehdoilla E(M)U kehittyy?Kenen ehdoilla E(M)U kehittyy?
Kenen ehdoilla E(M)U kehittyy?
Finanssiala ry - Finance Finland
 
JB lehti 02 2014 (in Finnish)
JB lehti 02 2014 (in Finnish)JB lehti 02 2014 (in Finnish)
Alueelliset työeläkekoulut 2015
Alueelliset työeläkekoulut 2015Alueelliset työeläkekoulut 2015
Alueelliset työeläkekoulut 2015
Työeläkevakuuttajat Tela
 
Elaketori kansanedustajaehdokkaille
Elaketori kansanedustajaehdokkailleElaketori kansanedustajaehdokkaille
Elaketori kansanedustajaehdokkaille
Työeläkevakuuttajat Tela
 
Tarvitaanko Suomessa uusia makrovakausvälineitä? Pitääkö asuntolainasta maksa...
Tarvitaanko Suomessa uusia makrovakausvälineitä?Pitääkö asuntolainasta maksa...Tarvitaanko Suomessa uusia makrovakausvälineitä?Pitääkö asuntolainasta maksa...
Tarvitaanko Suomessa uusia makrovakausvälineitä? Pitääkö asuntolainasta maksa...
Finanssiala ry - Finance Finland
 
Talouspoliittinen linja
Talouspoliittinen linjaTalouspoliittinen linja
Talouspoliittinen linja
SDP
 
Vastaus on vientiteollisuus
Vastaus on vientiteollisuusVastaus on vientiteollisuus
Vastaus on vientiteollisuus
Teollisuusliitto ry
 
Yritysrahoituksen tilanne Suomessa - Finanssialan näkemys
Yritysrahoituksen tilanne Suomessa - Finanssialan näkemysYritysrahoituksen tilanne Suomessa - Finanssialan näkemys
Yritysrahoituksen tilanne Suomessa - Finanssialan näkemys
Finanssiala ry - Finance Finland
 
Jukka Oksaharjun esitys osakesäästötilistä: Vuosi 2020 – vähemmän osinkoveroh...
Jukka Oksaharjun esitys osakesäästötilistä: Vuosi 2020 – vähemmän osinkoveroh...Jukka Oksaharjun esitys osakesäästötilistä: Vuosi 2020 – vähemmän osinkoveroh...
Jukka Oksaharjun esitys osakesäästötilistä: Vuosi 2020 – vähemmän osinkoveroh...
Nordnet Suomi
 
Sääntely - Miksi yhteiset pelisäännöt ovat kansainvälisesti tarpeen?
Sääntely - Miksi yhteiset pelisäännöt ovat kansainvälisesti tarpeen?Sääntely - Miksi yhteiset pelisäännöt ovat kansainvälisesti tarpeen?
Sääntely - Miksi yhteiset pelisäännöt ovat kansainvälisesti tarpeen?
Finanssiala ry - Finance Finland
 
Elinkeinoministeri Olli Rehn: Viennin rahoitusvaltuudet
Elinkeinoministeri Olli Rehn: Viennin rahoitusvaltuudet Elinkeinoministeri Olli Rehn: Viennin rahoitusvaltuudet
Elinkeinoministeri Olli Rehn: Viennin rahoitusvaltuudet
Työ- ja elinkeinoministeriö
 
Sisäinen rahoitus kansainvälisessä verotuksessa
Sisäinen rahoitus kansainvälisessä verotuksessaSisäinen rahoitus kansainvälisessä verotuksessa
Sisäinen rahoitus kansainvälisessä verotuksessa
Petteri Rapo
 
Suuntaa Eurooppaan
Suuntaa EurooppaanSuuntaa Eurooppaan
Suuntaa Eurooppaan
Vihreät
 
Kuinka ulos eurokriisistä?
Kuinka ulos eurokriisistä?Kuinka ulos eurokriisistä?
SAK:n tavoitteet vuoden 2024 europarlamenttivaaleissa
SAK:n tavoitteet vuoden 2024 europarlamenttivaaleissaSAK:n tavoitteet vuoden 2024 europarlamenttivaaleissa
SAK:n tavoitteet vuoden 2024 europarlamenttivaaleissa
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK
 
Pitkän aikavälin talousnäkymistä ja politiikkatoimista
Pitkän aikavälin talousnäkymistä ja politiikkatoimistaPitkän aikavälin talousnäkymistä ja politiikkatoimista
Pitkän aikavälin talousnäkymistä ja politiikkatoimista
Suomen Pankki
 
Harmaan talouden tiekartta
Harmaan talouden tiekarttaHarmaan talouden tiekartta
Harmaan talouden tiekartta
SDP
 
MaRan hallitusohjelmatavoitteet 2015: Työtä ja hyvinvointia
MaRan hallitusohjelmatavoitteet 2015: Työtä ja hyvinvointiaMaRan hallitusohjelmatavoitteet 2015: Työtä ja hyvinvointia
MaRan hallitusohjelmatavoitteet 2015: Työtä ja hyvinvointia
wwwMaRafi
 
Pääjohtaja Olli Rehn: Rahapolitiikka tukee talouden elpymistä – työllisyyden ...
Pääjohtaja Olli Rehn: Rahapolitiikka tukee talouden elpymistä – työllisyyden ...Pääjohtaja Olli Rehn: Rahapolitiikka tukee talouden elpymistä – työllisyyden ...
Pääjohtaja Olli Rehn: Rahapolitiikka tukee talouden elpymistä – työllisyyden ...
Suomen Pankki
 
FA - ilmastonmuutoksen hillintään tarvitaan aktiivisia toimia
FA - ilmastonmuutoksen hillintään tarvitaan aktiivisia toimiaFA - ilmastonmuutoksen hillintään tarvitaan aktiivisia toimia
FA - ilmastonmuutoksen hillintään tarvitaan aktiivisia toimia
Finanssiala ry - Finance Finland
 

Similar to Finanssialan hallitusohjelmatavoitteet vaalikaudelle 2023-2027 (20)

Kenen ehdoilla E(M)U kehittyy?
Kenen ehdoilla E(M)U kehittyy?Kenen ehdoilla E(M)U kehittyy?
Kenen ehdoilla E(M)U kehittyy?
 
JB lehti 02 2014 (in Finnish)
JB lehti 02 2014 (in Finnish)JB lehti 02 2014 (in Finnish)
JB lehti 02 2014 (in Finnish)
 
Alueelliset työeläkekoulut 2015
Alueelliset työeläkekoulut 2015Alueelliset työeläkekoulut 2015
Alueelliset työeläkekoulut 2015
 
Elaketori kansanedustajaehdokkaille
Elaketori kansanedustajaehdokkailleElaketori kansanedustajaehdokkaille
Elaketori kansanedustajaehdokkaille
 
Tarvitaanko Suomessa uusia makrovakausvälineitä? Pitääkö asuntolainasta maksa...
Tarvitaanko Suomessa uusia makrovakausvälineitä?Pitääkö asuntolainasta maksa...Tarvitaanko Suomessa uusia makrovakausvälineitä?Pitääkö asuntolainasta maksa...
Tarvitaanko Suomessa uusia makrovakausvälineitä? Pitääkö asuntolainasta maksa...
 
Talouspoliittinen linja
Talouspoliittinen linjaTalouspoliittinen linja
Talouspoliittinen linja
 
Vastaus on vientiteollisuus
Vastaus on vientiteollisuusVastaus on vientiteollisuus
Vastaus on vientiteollisuus
 
Yritysrahoituksen tilanne Suomessa - Finanssialan näkemys
Yritysrahoituksen tilanne Suomessa - Finanssialan näkemysYritysrahoituksen tilanne Suomessa - Finanssialan näkemys
Yritysrahoituksen tilanne Suomessa - Finanssialan näkemys
 
Jukka Oksaharjun esitys osakesäästötilistä: Vuosi 2020 – vähemmän osinkoveroh...
Jukka Oksaharjun esitys osakesäästötilistä: Vuosi 2020 – vähemmän osinkoveroh...Jukka Oksaharjun esitys osakesäästötilistä: Vuosi 2020 – vähemmän osinkoveroh...
Jukka Oksaharjun esitys osakesäästötilistä: Vuosi 2020 – vähemmän osinkoveroh...
 
Sääntely - Miksi yhteiset pelisäännöt ovat kansainvälisesti tarpeen?
Sääntely - Miksi yhteiset pelisäännöt ovat kansainvälisesti tarpeen?Sääntely - Miksi yhteiset pelisäännöt ovat kansainvälisesti tarpeen?
Sääntely - Miksi yhteiset pelisäännöt ovat kansainvälisesti tarpeen?
 
Elinkeinoministeri Olli Rehn: Viennin rahoitusvaltuudet
Elinkeinoministeri Olli Rehn: Viennin rahoitusvaltuudet Elinkeinoministeri Olli Rehn: Viennin rahoitusvaltuudet
Elinkeinoministeri Olli Rehn: Viennin rahoitusvaltuudet
 
Sisäinen rahoitus kansainvälisessä verotuksessa
Sisäinen rahoitus kansainvälisessä verotuksessaSisäinen rahoitus kansainvälisessä verotuksessa
Sisäinen rahoitus kansainvälisessä verotuksessa
 
Suuntaa Eurooppaan
Suuntaa EurooppaanSuuntaa Eurooppaan
Suuntaa Eurooppaan
 
Kuinka ulos eurokriisistä?
Kuinka ulos eurokriisistä?Kuinka ulos eurokriisistä?
Kuinka ulos eurokriisistä?
 
SAK:n tavoitteet vuoden 2024 europarlamenttivaaleissa
SAK:n tavoitteet vuoden 2024 europarlamenttivaaleissaSAK:n tavoitteet vuoden 2024 europarlamenttivaaleissa
SAK:n tavoitteet vuoden 2024 europarlamenttivaaleissa
 
Pitkän aikavälin talousnäkymistä ja politiikkatoimista
Pitkän aikavälin talousnäkymistä ja politiikkatoimistaPitkän aikavälin talousnäkymistä ja politiikkatoimista
Pitkän aikavälin talousnäkymistä ja politiikkatoimista
 
Harmaan talouden tiekartta
Harmaan talouden tiekarttaHarmaan talouden tiekartta
Harmaan talouden tiekartta
 
MaRan hallitusohjelmatavoitteet 2015: Työtä ja hyvinvointia
MaRan hallitusohjelmatavoitteet 2015: Työtä ja hyvinvointiaMaRan hallitusohjelmatavoitteet 2015: Työtä ja hyvinvointia
MaRan hallitusohjelmatavoitteet 2015: Työtä ja hyvinvointia
 
Pääjohtaja Olli Rehn: Rahapolitiikka tukee talouden elpymistä – työllisyyden ...
Pääjohtaja Olli Rehn: Rahapolitiikka tukee talouden elpymistä – työllisyyden ...Pääjohtaja Olli Rehn: Rahapolitiikka tukee talouden elpymistä – työllisyyden ...
Pääjohtaja Olli Rehn: Rahapolitiikka tukee talouden elpymistä – työllisyyden ...
 
FA - ilmastonmuutoksen hillintään tarvitaan aktiivisia toimia
FA - ilmastonmuutoksen hillintään tarvitaan aktiivisia toimiaFA - ilmastonmuutoksen hillintään tarvitaan aktiivisia toimia
FA - ilmastonmuutoksen hillintään tarvitaan aktiivisia toimia
 

More from Finanssiala ry - Finance Finland

Sijoittamalla parempaan tulevaisuuteen - 5 vinkkiä antoisaan säästämiseen
Sijoittamalla parempaan tulevaisuuteen - 5 vinkkiä antoisaan säästämiseenSijoittamalla parempaan tulevaisuuteen - 5 vinkkiä antoisaan säästämiseen
Sijoittamalla parempaan tulevaisuuteen - 5 vinkkiä antoisaan säästämiseen
Finanssiala ry - Finance Finland
 
Finance Finland's 2019 EU objectives
Finance Finland's 2019 EU objectivesFinance Finland's 2019 EU objectives
Finance Finland's 2019 EU objectives
Finanssiala ry - Finance Finland
 
FA vakuutuslaakarit infografiikka (23112017) päivitetty 2021
FA vakuutuslaakarit infografiikka (23112017) päivitetty 2021FA vakuutuslaakarit infografiikka (23112017) päivitetty 2021
FA vakuutuslaakarit infografiikka (23112017) päivitetty 2021
Finanssiala ry - Finance Finland
 
Talous tutuksi -koulutus 2/2020: Koronan isku talouteen – ja kryptovaluutat
Talous tutuksi -koulutus 2/2020: Koronan isku talouteen – ja kryptovaluutatTalous tutuksi -koulutus 2/2020: Koronan isku talouteen – ja kryptovaluutat
Talous tutuksi -koulutus 2/2020: Koronan isku talouteen – ja kryptovaluutat
Finanssiala ry - Finance Finland
 
Talous tutuksi -koulutus 1/2020: PISA-tutkimuksesta yrittäjyyskasvatukseen
Talous tutuksi -koulutus 1/2020: PISA-tutkimuksesta yrittäjyyskasvatukseenTalous tutuksi -koulutus 1/2020: PISA-tutkimuksesta yrittäjyyskasvatukseen
Talous tutuksi -koulutus 1/2020: PISA-tutkimuksesta yrittäjyyskasvatukseen
Finanssiala ry - Finance Finland
 
Mistä rahat senioreiden hyvinvoinnin rahoitukseen?
Mistä rahat senioreiden hyvinvoinnin rahoitukseen?Mistä rahat senioreiden hyvinvoinnin rahoitukseen?
Mistä rahat senioreiden hyvinvoinnin rahoitukseen?
Finanssiala ry - Finance Finland
 
Sustainable finance in Nordic-Baltic, 2018
Sustainable finance in Nordic-Baltic, 2018Sustainable finance in Nordic-Baltic, 2018
Sustainable finance in Nordic-Baltic, 2018
Finanssiala ry - Finance Finland
 
Commissions sustainability action plan
Commissions sustainability action planCommissions sustainability action plan
Commissions sustainability action plan
Finanssiala ry - Finance Finland
 
Finanssialalle.fi – uuden sivuston yleisesittely
Finanssialalle.fi – uuden sivuston yleisesittelyFinanssialalle.fi – uuden sivuston yleisesittely
Finanssialalle.fi – uuden sivuston yleisesittely
Finanssiala ry - Finance Finland
 
Kotitalouksien velkaantuminen ja taloyhtiolainat
Kotitalouksien velkaantuminen ja taloyhtiolainatKotitalouksien velkaantuminen ja taloyhtiolainat
Kotitalouksien velkaantuminen ja taloyhtiolainat
Finanssiala ry - Finance Finland
 
FFI - better finances for everyone
FFI - better finances for everyoneFFI - better finances for everyone
FFI - better finances for everyone
Finanssiala ry - Finance Finland
 
FA - finanssiala ihmisen arjessa
FA - finanssiala ihmisen arjessaFA - finanssiala ihmisen arjessa
FA - finanssiala ihmisen arjessa
Finanssiala ry - Finance Finland
 
Vakuutuslääkärit infografiikka 23.11.2017
Vakuutuslääkärit infografiikka 23.11.2017Vakuutuslääkärit infografiikka 23.11.2017
Vakuutuslääkärit infografiikka 23.11.2017
Finanssiala ry - Finance Finland
 
Katsaus Suomen kulutusluottomarkkinoihin 9/2017
Katsaus Suomen kulutusluottomarkkinoihin 9/2017Katsaus Suomen kulutusluottomarkkinoihin 9/2017
Katsaus Suomen kulutusluottomarkkinoihin 9/2017
Finanssiala ry - Finance Finland
 
Miten finanssiala lobbaa?
Miten finanssiala lobbaa?Miten finanssiala lobbaa?
Miten finanssiala lobbaa?
Finanssiala ry - Finance Finland
 
Finanssiala – uuden ajan kumppani
Finanssiala – uuden ajan kumppaniFinanssiala – uuden ajan kumppani
Finanssiala – uuden ajan kumppani
Finanssiala ry - Finance Finland
 
Jättiläinen liikahtaa – millaiseksi digitalisoituva finanssiala muuttuu?
Jättiläinen liikahtaa – millaiseksi digitalisoituva finanssiala muuttuu?Jättiläinen liikahtaa – millaiseksi digitalisoituva finanssiala muuttuu?
Jättiläinen liikahtaa – millaiseksi digitalisoituva finanssiala muuttuu?
Finanssiala ry - Finance Finland
 
Sijoituspalveluiden myyntitavat uudistuvat – mikä muuttuu?
Sijoituspalveluiden myyntitavat uudistuvat – mikä muuttuu?Sijoituspalveluiden myyntitavat uudistuvat – mikä muuttuu?
Sijoituspalveluiden myyntitavat uudistuvat – mikä muuttuu?
Finanssiala ry - Finance Finland
 
Katsaus asuntolainamarkkinoihin
Katsaus asuntolainamarkkinoihinKatsaus asuntolainamarkkinoihin
Katsaus asuntolainamarkkinoihin
Finanssiala ry - Finance Finland
 
Digitalisaatio 2000-luvun pankki- ja vakuutussektoreilla
Digitalisaatio 2000-luvun pankki- ja vakuutussektoreillaDigitalisaatio 2000-luvun pankki- ja vakuutussektoreilla
Digitalisaatio 2000-luvun pankki- ja vakuutussektoreilla
Finanssiala ry - Finance Finland
 

More from Finanssiala ry - Finance Finland (20)

Sijoittamalla parempaan tulevaisuuteen - 5 vinkkiä antoisaan säästämiseen
Sijoittamalla parempaan tulevaisuuteen - 5 vinkkiä antoisaan säästämiseenSijoittamalla parempaan tulevaisuuteen - 5 vinkkiä antoisaan säästämiseen
Sijoittamalla parempaan tulevaisuuteen - 5 vinkkiä antoisaan säästämiseen
 
Finance Finland's 2019 EU objectives
Finance Finland's 2019 EU objectivesFinance Finland's 2019 EU objectives
Finance Finland's 2019 EU objectives
 
FA vakuutuslaakarit infografiikka (23112017) päivitetty 2021
FA vakuutuslaakarit infografiikka (23112017) päivitetty 2021FA vakuutuslaakarit infografiikka (23112017) päivitetty 2021
FA vakuutuslaakarit infografiikka (23112017) päivitetty 2021
 
Talous tutuksi -koulutus 2/2020: Koronan isku talouteen – ja kryptovaluutat
Talous tutuksi -koulutus 2/2020: Koronan isku talouteen – ja kryptovaluutatTalous tutuksi -koulutus 2/2020: Koronan isku talouteen – ja kryptovaluutat
Talous tutuksi -koulutus 2/2020: Koronan isku talouteen – ja kryptovaluutat
 
Talous tutuksi -koulutus 1/2020: PISA-tutkimuksesta yrittäjyyskasvatukseen
Talous tutuksi -koulutus 1/2020: PISA-tutkimuksesta yrittäjyyskasvatukseenTalous tutuksi -koulutus 1/2020: PISA-tutkimuksesta yrittäjyyskasvatukseen
Talous tutuksi -koulutus 1/2020: PISA-tutkimuksesta yrittäjyyskasvatukseen
 
Mistä rahat senioreiden hyvinvoinnin rahoitukseen?
Mistä rahat senioreiden hyvinvoinnin rahoitukseen?Mistä rahat senioreiden hyvinvoinnin rahoitukseen?
Mistä rahat senioreiden hyvinvoinnin rahoitukseen?
 
Sustainable finance in Nordic-Baltic, 2018
Sustainable finance in Nordic-Baltic, 2018Sustainable finance in Nordic-Baltic, 2018
Sustainable finance in Nordic-Baltic, 2018
 
Commissions sustainability action plan
Commissions sustainability action planCommissions sustainability action plan
Commissions sustainability action plan
 
Finanssialalle.fi – uuden sivuston yleisesittely
Finanssialalle.fi – uuden sivuston yleisesittelyFinanssialalle.fi – uuden sivuston yleisesittely
Finanssialalle.fi – uuden sivuston yleisesittely
 
Kotitalouksien velkaantuminen ja taloyhtiolainat
Kotitalouksien velkaantuminen ja taloyhtiolainatKotitalouksien velkaantuminen ja taloyhtiolainat
Kotitalouksien velkaantuminen ja taloyhtiolainat
 
FFI - better finances for everyone
FFI - better finances for everyoneFFI - better finances for everyone
FFI - better finances for everyone
 
FA - finanssiala ihmisen arjessa
FA - finanssiala ihmisen arjessaFA - finanssiala ihmisen arjessa
FA - finanssiala ihmisen arjessa
 
Vakuutuslääkärit infografiikka 23.11.2017
Vakuutuslääkärit infografiikka 23.11.2017Vakuutuslääkärit infografiikka 23.11.2017
Vakuutuslääkärit infografiikka 23.11.2017
 
Katsaus Suomen kulutusluottomarkkinoihin 9/2017
Katsaus Suomen kulutusluottomarkkinoihin 9/2017Katsaus Suomen kulutusluottomarkkinoihin 9/2017
Katsaus Suomen kulutusluottomarkkinoihin 9/2017
 
Miten finanssiala lobbaa?
Miten finanssiala lobbaa?Miten finanssiala lobbaa?
Miten finanssiala lobbaa?
 
Finanssiala – uuden ajan kumppani
Finanssiala – uuden ajan kumppaniFinanssiala – uuden ajan kumppani
Finanssiala – uuden ajan kumppani
 
Jättiläinen liikahtaa – millaiseksi digitalisoituva finanssiala muuttuu?
Jättiläinen liikahtaa – millaiseksi digitalisoituva finanssiala muuttuu?Jättiläinen liikahtaa – millaiseksi digitalisoituva finanssiala muuttuu?
Jättiläinen liikahtaa – millaiseksi digitalisoituva finanssiala muuttuu?
 
Sijoituspalveluiden myyntitavat uudistuvat – mikä muuttuu?
Sijoituspalveluiden myyntitavat uudistuvat – mikä muuttuu?Sijoituspalveluiden myyntitavat uudistuvat – mikä muuttuu?
Sijoituspalveluiden myyntitavat uudistuvat – mikä muuttuu?
 
Katsaus asuntolainamarkkinoihin
Katsaus asuntolainamarkkinoihinKatsaus asuntolainamarkkinoihin
Katsaus asuntolainamarkkinoihin
 
Digitalisaatio 2000-luvun pankki- ja vakuutussektoreilla
Digitalisaatio 2000-luvun pankki- ja vakuutussektoreillaDigitalisaatio 2000-luvun pankki- ja vakuutussektoreilla
Digitalisaatio 2000-luvun pankki- ja vakuutussektoreilla
 

Finanssialan hallitusohjelmatavoitteet vaalikaudelle 2023-2027

 • 2. SUOMEN PAIKKA EMUN YTIMESSÄ RAHA PUHUU VIHREÄSTI JÄRKEÄ SÄÄNTELYYN vähemmän on enemmän TYÖELÄKE TURVATAAN HAJAUTETULLA MALLILLA YHTEISKUNNAN PALVELULUPAUS HELPOTTAISI OMAA VARAUTUMISTA SIJOITTAMISEEN JA SÄÄSTÄMISEEN KANNUSTETTAVA MALTTIA VEROTUKSEEN vauhtia kasvuun TALOUS- JA DIGIOSAAMISESTA JOKAISEN KANSALAISTAITOJA DIGITALISAATIO PALVELEMAAN KANSALAISIA JA YRITYKSIÄ
 • 3. Nyt on varmistettava, että Suomi säilyy houkuttelevana ja turvallisena investointi- ja sijoituskohteena.
 • 4.  Vastuullisen finanssitoimialan merkitys yritysten ja kotitalouksien rahoittajana, pitkäaikaisena sijoittajana sekä riskien vakuuttajana korostuu nykyisessä maailmanpoliittisessa tilanteessa.  Nyt erityisesti on varmistettava finanssitoimialan kyky rahoittaa talouskasvu ja työllisyys. talouskasvu ja työllisyys. Toimialan sääntelyyn ja verotukseen ei pidä tehdä muutoksia. On pidä tehdä muutoksia. On vältettävä pankkien pääomavaatimusten kiristämistä ja  Uusi maailmanpoliittinen tilanne korostaa EU-jäsenyytemme keskeistä merkitystä osana keskeistä merkitystä osana Suomen poliittista ja taloudellista identiteettiä. Suomen on identiteettiä. Suomen on oltava jatkossakin talous- ja rahaliiton ytimessä.  Kyberuhkien torjunta ja varautuminen erilaisiin uhkiin edellyttävät saumatonta ja tiivistä yhteistyötä sekä tietojenvaihtoa julkisen ja yksityisen sektorin välillä.
 • 5. JÄRKEÄ SÄÄNTELYYN - Innovaatioita ei synny ilman toimintavapautta ja hallittua riskinottoa - EU:sta digitalisaation ja kestävyyden suunnannäyttäjä
 • 6. • Sääntelyn on oltava järkevällä ja maltillisella tasolla eikä kansallisella lisäsääntelyllä pidä luoda uusia rasitteita. Jos sääntely ei ole hallittavissa, se ei ole myöskääntehokasta. Rohkeasti onarvioitava, onkosääntelyä myös purettava. • Lainsäädännön valmistelun on oltava avointa ja sidosryhmät onotettava mukaanvalmisteluun kumppaniksi jo varhaisessa vaiheessa. Näinon syytä tehdä myös valvontaviranomaisten sääntelyvalmistelussa. Valmisteluun on saatava lisää resursseja. • Laadukkaassa lainvalmistelussa on ehdottoman tärkeää tunnistaa vaikutukset niihinihmisiin ja toimialoihin, joihin säädös kohdistuu. Vaikutusarviointeja on lisättävä ja vaikutuksia arvioitava läpinäkyvässä prosessissa. • Finanssitoimiala vauhdittaa kasvua ja työllisyyttä, kunsen kilpailukyvystä huolehditaan. • Finanssialan yritysten toiminta-vapaus kilpailla, innovoida ja kehittää liiketoimintaansa tehokkaalla, asiakkaiden ja yhteiskunnankokonaisedun kannalta parhaalla mahdollisella tavalla on turvattava ilman valtiovallan kaikkialle tunkeutuviamääräyksiä.
 • 7. • EU:n onhuolehdittava sääntelyssä kilpailukyvystään. Tavoitteena on oltava yhtenäisetsäännöt ja tasavertainen toimintakenttä kaikillehuomioiden myöserilaiset yhtiömuodot. • Unioninon otettava globaalin suunnannäyttäjänrooli digitalisaatiossa ja kestävyyden periaatteiden käyttöönotossa. • EU-sääntelynon perustuttava laadukkaisiin vaikutusarvioihin, joissa otetaan huomioon myös pienet maat ja eri markkinoidenominaispiirteet. Paremmansääntelyn periaatteet onvietävä käytäntöön. • Suomenon edistettävä pohjoismaiseen markkinatalousajatteluun pohjautuvaa sääntelyä ja vältettävä ylilyöntejä,joilla sääntely ulotetaan sääntelykulttuurimme näkökulmasta uusille alueille. • Suomalaisten päättäjien ja viranomaisten on aktiivisesti puolustettava suomalaisen finanssialan ja sen asiakkaiden etua EU-pöydissä. • EU:n digitaalisten sisämarkkinoiden pelisääntöjen on oltava tasapuolisia eri toimialojen ja toimijoiden kesken.Sääntelyn on mahdollistettava uudet innovatiiviset liiketoimintamallit. • Sääntelyn täytäntöönpanolle on varattava riittävä aika. EU-sääntelynvoimaantulo on kytkettävä siihen, että myös täydentävä sääntely on ehditty julkaista. • Sääntelyn toimivuutta on tarvittaessa korjattava ja siihen on saatava pidempi aikajänne.
 • 9. • Rahoitusmarkkinaveroa(FTT) ei pidä ottaa EU:ssa käyttöön. Selisäisi rahoituksenvälityksen kustannuksiaja siirtäisi kaupankäynninmarkkinoille ja rahoitusinstrumentteihin, jotka eivät olisi veron piirissä. Vero alentaisi työeläkevarojemmetuottoja. • Yhteiskunnanon kannustettava omistamaan ja ottamaan riskejä. Suomenon oltava houkutteleva paikkamyöskansainvälisille pääomille. Verotuksen vaikutuksiinglobaaleilla markkinoillaei pidä suhtautua väheksyvästi. • Velkakonversioon otettava käyttöön. Yritysten velkojien onkyettävä muuntamaanosa yrityksenveloista osakkeiksi tai osakepääomaksi. Velkakonversiotekisi suomalaisesta joukkolainamarkkinastanykyistä houkuttelevamman.Se tarjoaisi uuden alun vaikeuksiinjoutuneelle yritykselle. • Ennustettava veropolitiikka vahvistaa yritysten luottamusta toimia Suomessa. Poukkoilua ja kiristyksiä yritysten ja sijoittamisen verotukseenon vältettävä. • Pankit ja vakuutusyhtiötovat pitkään olleet Suomensuurimpia veron-maksajia. Finanssialalle ei pidä ottaa käyttöönuusia erillisveroja, jotka heikentävät suomalaisen finanssialan kilpailumahdollisuuksia ja lisäävät asiakkaiden kustannuksia. • Rahoitustoimintaverot erimuodoissaan tulisivat kohdistumaan suoraan työntekemisen kustannuksiinja työn-tekijöihin. Palkkasummapohjainen erityisvero loisi kannusteen automatisoida tiettyjä töitä tai siirtää pois Suomesta.
 • 11. • Kestävä kehitysja kunnianhimoinenilmastopolitiikka ovat hyvinvointimmeja kestävän kasvun edellytys. • Finanssialalla on rahoittajana ja riskienjakajana keskeinenrooli ilmastokriisiin vastaamisessa ja luontokadon torjunnassa. Kannamme vastuumme ja vauhditamme talouden vihreää siirtymää. • Vastuullisilla sijoitus- ja rahoituspäätöksillä voidaan ohjata rahavirtoja sellaisiin kohteisiin, jotka edistävät kestävää kehitystä.Viime kädessä kyse on tavallisten ihmisten rahoista säästäjinä, sijoittajina ja tulevina eläkeläisinä. • Tiedon saatavuus ja avoimuus auttavat riskienhallinnassa sekä ohjaavat rahoitusta. Finanssialalle yritystenkestävyysraportointi (ESG) on olennaista, lisäksi tarvitsemme taksonomiakriteereistä kansallista tietoa. • Saastuttavaan ja ilmastolle vahingolliseen liiketoimintaan on kohdistettava sääntelyä, jossa saastuttaja maksaa. Hiilidioksidi- päästöille on saatava luotettava hinta. EUtarvitsee sitovan hiilibudjetin ohjaamaan pitkän aikavälin sijoittamista. • Kaiken sääntelyn vaikutukset vihreään ja oikeudenmukaiseen siirtymään on arvioitava -ei estetä tai hidasteta rahoitusta ja uusia innovaatioita tahattomasti. Kannustimet toimivat pakkoa paremmin.
 • 13. • Jäsenmaiden omaa vastuuta taloudestaan sekä markkinakurinroolia on korostettava. Jos yhteisestä velasta muodostuu pysyvä ilmiö, on luotava mekanismeja,jotka lisäävät markkina-kurintehoa ja kompensoivat siten yhteisvastuullisen velan markkinakuriaheikentäväävaikutusta. • Yhteisvastuun mahdollinen laajentaminenon tehtävä huolellaharkitenja perustellusti. Erimaiden pankkiennykyisetongelmat on korjattava ja riskejä vähennettävä ennen kuinpankkiunioninyhteisvastuuta syvennetään. • Yhteinentalletussuoja on mahdollinen likviditeettitukijärjestelynä tiukkojen reunaehtojen täyttyessä. • Vakuutusalanyhteistakuuta koskevat ratkaisut on tehtävä kansallisesti, ei EU- tason sääntelyllä. • EU-jäsenyyson keskeinen osa Suomenpoliittista ja taloudellista identiteettiä. • Suomalainenfinanssiala on tukenutvahvasti Suomen EU-ja EMU-jäsenyyttäja näkeetärkeänä,että Suomi on jatkossakin aktiivisesti mukanakehittämässä ja vahvistamassa EU:ta. • Talous- ja rahaliiton jäsenyys,yhteinenvaluutta ja pankkiunioniluovat vakaantoimintaympäristön, joten Suomenon oltava jatkossakin talous- ja rahaliiton ytimessä.
 • 14. DIGITALISAATIO PALVELEMAAN KANSALAISIA JA YRITYKSIÄ – Saumatonta kumppanuutta julkisen ja yksityisen sektorin välillä
 • 15. • Digitalisaatiota on säänneltävä vain silloin, kun se on tarpeen yhteiskunnallisen turvallisuuden tai vakauden näkökulmasta. Finanssialan osaamista on hyödynnettävä säädösvalmistelussa. • Kansallisesti on määriteltävä yhteinen digitaalinen tahtotila. Finanssitoimialan digitalisaatio edistyy parhaiten, kun viranomaisten toiminta on ennustettavaa. • Julkisen ja yksityisen sektorin on kyettävä tarvittaessa rakentamaan kansalaisten digitaalista palveluinfraa yhdessä. • Kaikessa kansalaisten ja yritysten viranomaisasioinnissa on tarjottava digitaalinen palvelumuoto. • Digitaalinen identiteetti on otettava kattavasti käyttöön. Asiakkuusriippumattoman digitaalisen mobiilihenkilökortin tai –todistuksen on oltava yhteensopiva valmistelussa olevan eurooppalaisen identiteetin kanssa. Yritysten digitaaliselle identiteetille on myös tarvetta. • Julkisin varoin on vauhditettava ns. kuoleman ekosysteemi -projektia, jonka tavoitteena on helpottaa omaisten taakkaa. Sähköinen järjestelmä kokoaisi tiedot yhteen palveluun, jonka kautta kuolinpesän asioiden hoitaminen olisi sujuvaa mm. verohallinnon, maistraattien, Digi- ja väestötietorekisterin sekä pankkien ja vakuutusyhtiöiden kanssa.
 • 17. • Työeläkkeetovat keskeinen osa sosiaaliturvaa. Parhaiten eläkejärjestelmän toimivuus turvataan hajautetulla hallintomallilla. • Hajautettu, yksityisiin toimijoihin perustuva hallintomalli pienentää riskejä, kirittääkilpailua ja turvaa eläkevarojentarkoituksen-mukaisenkäytön yksinomaantyöeläkkeitä varten. • Työeläkejärjestelmänsääntely onsäilytettävä kansallisissa käsissä. • Eläketurvaa on kehitettävä harkiten: • Eläkkeidenrahoituksellisesta kestävyydestä on huolehdittava eläketurvan kohtuullista tasoa vaarantamatta. • Yrittäjien kohtuullisesta eläke-ja sosiaaliturvasta on pidettävä huolta. Yrittäjien onosallistuttava eläketurvansa rahoitukseen riittävässä määrin. • Eläketurvan rahoitusta onkehitettävä tasapainoisesti. Sekä saavutettavat hyödytettä mahdolliset riskit ja niidenjakautumineneri tahojen kannettavaksi onotettava huomioon.
 • 19. • Kansalaisten omaehtoinen varautuminenja oma vastuun-kantosekä sosiaaliturvan vastavuoroisuus ovat keskeinenosa hyvinvointiyhteiskuntaamme. • Kansalaisten mahdollisuutta yhdenvertaiseen hoitoon ja hoivaan ajoissa sekä palvelujen yhteistä tasoa eri puolilla Suomea voidaan oleellisesti parantaa sujuvalla julkisenja yksityisen sektorin kumppanuudella. • Palveluiden yhtenäinentaso eri puolilla Suomea on turvattava valtakunnallisella ohjauksella. • On tärkeä,että meistä jokainen tietäisi, mitä julkisetterveys-ja hyvinvointipalvelut pitävät sisällään. Mistä vastaa yhteiskuntaja mikä on kansalaisen omalla vastuulla? • Julkista hyvinvoinninrahoitusta on ensiarvoista täydentää kaikissa elämänvaiheissa yksityisellä rahoituksella, kutenvakuutuksilla ja palveluseteleillä. • Kansalaisten omaa säästämistä ja sijoittamista tarvitaan, koska vanhuusiän hoivan rahoitukseen tarvitaan tulevaisuudessa nykyistäenemmänkansalaisten omaa täydentävää panosta. Lakisääteinen eläketurvakattaa senioriajan peruskulut.
 • 21. Kansankapitalismi mahdollistaa piensijoittajien osallistumisen pääomamarkkinoille. Säästöt luovat turvaa kansalaisille ja parantavat myös yhteiskunnan kantokykyä. Sijoitustuotteiden verotusta on yhdenmukaistettu. Säästämiseen ja sijoittamiseen on kannustettava – sijoittamisen verotuksen kiristykset tuhoaisivat tehtyä työtä kansankapitalismin edistämiseksi. Vapaaehtoinen eläkesäästäminen on elvytettävä • Parhaimmillaan 700 000 suomalaista säästi eläkevakuutukseen. Lakimuutokset tappoivat eläkesäästämisen. Lakia on muutettava siten, että omia eläkesäästöjä voi alkaa nostaa työeläkkeelle jäädessä. Kansankapitalismia hyvän ja pahan päivän varalle • 1,3 miljoonaa suomalaista sijoittaa rahastoihin. Kotimaisten sijoitusrahastojen kansainvälistä kilpailukykyä on parannettava. Tämä on toteutettava sijoitusrahastolain uudistuksessa jatkovalmisteluun siirrettyjen ehdotusten mukaisesti, kuten rahastojen osuusrekisterin kehittämisellä sekä vaihtuvapääomaisella sijoitusyhtiömallilla. • Puoli miljoonaa suomalaista säästää säästö- ja sijoitusvakuutuksiin. Erilaisten sijoitustuotteiden laaja tarjonta on säästäjien etu ja edistää tehokkaasti kansankapitalismia. • Reilulla 250 000 suomalaisella on osakesäästötili, jonka 50 000 euron yläraja on syytä tuplata.
 • 22. TALOUS- JA DIGIOSAAMISESTA JOKAISEN KANSALAISTAITO –Jatkuvaanoppimiseenjoustavuutta
 • 23. • Hyvät taloustaidot parantavat tasa-arvoa ja lisäävät yksilön mahdollisuuksia elämässä. Lisäpanoksia tarvitaan opettajainkoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen talousopetukseen. • Arjen sujuminen edellyttää kansalaisten digitaitojen vahvistamista. Erityisesti ikäihmisten digi- ja taloustaitoihin on panostettava. • Digitaidot ovat tärkeässä asemassa verkossa tapahtuvien rikosten ennaltaehkäisyssä. Verkkopetosten torjunnassa on tiivistettävä yhteistyötä viranomaisten ja • Työmarkkinoita, työaikalainsäädäntöä ja koulutusjärjestelmää on uudistettava vastaamaan muuttuvan työelämän tarpeita. • Jatkuvalle oppimiselle on luotava joustavat edellytykset. Työssä tapahtuvan kehittymisen lisäksi on varmistettava työelämälähtöiset ja helposti saavutettavissa olevat julkiset koulutuspalvelut. • Korkeakoulujen ja oppilaitosten on tarjottava jatkuvan oppimisen palveluja tiiviissä yhteistyössä yritysten ja työelämän kanssa niin, että rahoitusmalli tukee sitä. • Jatkuvaa oppimista on tuettava julkisella digitaalisella alustalla, joka kokoaa jokaisen työkokemuksen, koulutuksen ja osaamisen yhteen sekä tarjoaa täydennyskoulutusta ja avoimia työpaikkoja.
 • 24. @finanssiala Finanssiala ry Finanssiala ry @finanssiala Finanssiala.fi