SlideShare a Scribd company logo
Een innovatief idee:
heeft u al een business case?
Renée Geerse – adviseur Raedelijn
1
Wat gaan we doen vandaag?
Inleiding
Raedelijn business case
Voorbeeld casus ‘meekijkconsult De Bilt’
Meetbare doelstellingen
Resultaat berekenen
Financieringsmogelijkheden
Valkuilen..

2

Agora 2014: Samenwerking tussen de lijnen, over grenzen
Inleiding
Toename vernieuwingen in zorg, doel:
Verbeteren kwaliteit van de zorg
Verhogen patiënttevredenheid
Verlagen kosten
Toename vraag om transparantie vanuit financiers
Vaak worden manieren van werken nog niet vergoed vanuit de
bestaande structuren

3

Agora 2014: Samenwerking tussen de lijnen, over grenzen
Een business case, waarom?
Inzichtelijk maken van de veranderingen, vertaald naar opbrengsten en
kosten.
(Samenwerkende) partijen overtuigen van de meerwaarde van de
nieuwe manier van werken.
Het overtuigen van de buitenwereld van de winst van de vernieuwing.

Een business case: onmisbaar!

4
Vanuit verschillende
perspectieven
Financier: goede kwantitatieve onderbouwing van de voorgestelde
veranderingen en/of innovaties, zeker als kosten voor de baten
uitgaan.

Zorgaanbieders: bijdragen aan de oplossing van een maatschappelijk
probleem (intrinsieke motivatie) en inzicht in de gevolgen van een
nieuwe manier van werken (extrinsieke motivatie).

5

Agora 2014: Samenwerking tussen de lijnen, over grenzen
Momenteel in de pen?

6

Agora 2014: Samenwerking tussen de lijnen, over grenzen
Uitgangspunten
Uitgangspunten
Inleiding
• Situatie en aanleiding
•Huidige situatie
• Gewenste situatie
•Aanleiding
• Doelstellingen
•Gewenste situatie
• Doelgroep en scope
•Doelstellingen
• Stakeholdersanalyse
•Doelgroep en scope
• Toegevoegde waarde
•Stakeholdersanalyse
• Risico’s en haalbaarheid
•Risico’s en haalbaarheid

Scenario’s
Scenario’s
• Toelichting gewenste
scenario’s
• SWOT-analyse

Aanpak
Aanpak

Raedelijn Business case

Conclusie
Conclusie
• Samenvatting
• Conclusies en
aanbevelingen
• Vervolg

7

• Looptijd
• Deelnemers
• Activiteiten
• Borgen

Kosten/baten
Kosten/baten
• Initiële en structurele
kosten
• Financiële en/of
maatschappelijke baten
• Beoogde financiering en
verdeling baten
• Verzilveringsplan
Agora 2014: Samenwerking tussen de lijnen, over grenzen
Uitgangspunten ‘meekijkconsult’
Doelstellingen
Gerichter verwijzen/onnodige verwijzingen voorkomen
(= medicaliserend + belastend)
Deskundigheidsbevordering huisarts
Bevorderen samenwerking tussen eerste en tweede lijn

•
•
•

Doelgroep
Patiënten met indicaties op het grensvlak tussen eerste en tweede lijn.
Specialisten: internist, orthopeed, oogarts, longarts, cardioloog,
gynaecoloog, revalidatiearts en dermatoloog.

•
•

8

Zorgprestatie
‘Meekijkconsult’ van de specialist op locatie van de huisarts met

•
Meetindicatoren
Daling verwijzingen naar tweede lijn
Financiële winst door inzet consultatieve spreekuren
Tevredenheid patiënt
Lerend effect

9

Agora 2014: Samenwerking tussen de lijnen, over grenzen
Meetbare doelstellingen
Stap 1: bepaal het doel van de indicator.
Stap 2: benoem het type indicator (proces, structuur, resultaat).
Stap 3: vaststellen kritieke succesfactoren (KSF).
Stap 4: bepaal de prestatie-indicator (PI).
Stap 5: beschrijven operationalisering indicator (wie, wat, waar, hoe).
Doel

Gezonde
leefstijl

10

KSF

PI

Gecombineerde
leefstijlinterventie

>50% van de
patiënten, die het
programma
hebben voltooid,
is de buikomvang
met 5%
gereduceerd

Agora 2014: Samenwerking tussen de lijnen, over grenzen
Risico’s en beheersmaatregelen
Verzadiging door leereffect.
Beheersmaatregel: gefaseerde uitbreiding en PDCA-cirkel.
Onvoldoende bijdrage aan evaluatie door zorgverzekeraar, de
specialisten als de huisartsen.
Beheersmaatregel: schriftelijk commitment en gerichte evaluatie met
behulp van KPI’s.
Financiering is wat betreft inkomsten onzeker.
Beheersmaatregel: dossieronderzoek en vastleggen intentie
zorgverzekeraar voor financiering.
11

Agora 2014: Samenwerking tussen de lijnen, over grenzen
Resultaat berekenen

12

Agora 2014: Samenwerking tussen de lijnen, over grenzen
Social Return On Investment
Methode die het maatschappelijk rendement van een vernieuwing
zichtbaar maakt.
Een verhouding tussen investering en opbrengsten.
Bepaal per stakeholder: input in geld, tijd of natura (alles in €), wat
levert het op voor de stakeholder en hoe kun je dit meten (indicator).
Zie bijvoorbeeld: www.SocialeWaarde.nl 

Input

Proces

Output

Outcome/
Economische
effecten

Outcome/
Maatschappelijke
effecten

Impact

Omgeving
Organisatiegrens

13

Agora 2014: Samenwerking tussen de lijnen, over grenzen
Ruimte binnen reguliere
financiering voor vernieuwing
Huisartsenzorg: Kwaliteit&Innovatie, pluspraktijk, POH-GGZ (e-health)
Paramedie en geboortezorg: zgn. pluspraktijken
Farmacie: zgn. sterren
Multidisciplinair: GEZ-financiering (schijf 6 Innovatie: technologisch,
procesverbetering, zorginhoudelijk)
Zorggroepen: ketenzorg
14

Agora 2014: Samenwerking tussen de lijnen, over grenzen
Zorgverzekeraars verschillen..
Verschillen tussen marktleiders:

Verschillen worden zichtbaar in o.a.:

•

Zorgspecialisten VGZ, CZ en Menzis.
Achmea Zorg onderdeel van financieel
conglomeraat.

•

Relatie met de zorgaanbieders:
op welke aanbieders richt men zich
vooral en welke relatie streeft men na?

•

Zorgspecialisten zijn ontstaan door fusie
van ziekenfondsen, Achmea Zorg is het
resultaat van fusies van vooral
particuliere verzekeraars.

•

Relatie met de klant: focus op de
gezonde of de ongezonde klant, voor de
collectieve klant of de individuele
consument?

•

Achmea landelijk groot zakelijk aandeel
(AEX in portefeuille). Overige meer
regionale portefeuilles en minder
zakelijke klanten.

•

Speerpunten in de zorg: eerste of
tweede lijn, medische of technologische
vernieuwing?

•

Visie op samenwerking met derden:
verwachtingen ten aanzien van aanpak,
werkwijze en resultaat?

15

Agora 2014: Samenwerking tussen de lijnen, over grenzen
Beleidsregel innovatie
Voor kortdurende en kleinschalige experimenten met innovatieve
zorgprestaties met als doelstelling verbeteren van de
prijs/kwaliteitverhouding van de zorg;
Maximaal drie jaar;
Waarvoor nog geen prestatie of beleidsregel bestaat;
Schriftelijke overeenkomst tussen zorgaanbieder(s) en
ziektekostenverzekeraar(s).

16
Subsidies
Stichting Voorzorg
Fonds Nuts Ohra 
Innovatiefonds Zorgverzekeraars / Stichting Achmea Gezondheidszorg (SAG)
Coöperatiefonds regionale Rabobank
ZonMw
Aandachtspunten bij aanvraag subsidie: kansberekening, aanvraag,
procedure, tijdstip van aanvragen.
Zie ook:
www.zorgsubsidiekalender.nl
www.zorgvoorinnoveren.nl
17

Agora 2014: Samenwerking tussen de lijnen, over grenzen
Valkuil 1
De oplossing is “een patiëntenportaal met e-health diensten”.

Tip: maak vooraf expliciet vanuit welke visie en doelstellingen het project
Agora 2014: Samenwerking tussen de lijnen, over grenzen
18
gestart wordt.
Valkuil 2
De beslissing is al genomen, nu nog een business case maken.

19

Tip: essentie van een businesscase is dat een project niet start, tenzij
de businesscase positief uitpakt.
Valkuil 3
Geen oog voor de business case van alle stakeholders.

20

Tip: maak de kosten en baten per stakeholder expliciet.

Agora 2014: Samenwerking tussen de lijnen, over grenzen
Valkuil 4
Alternatieve oplossingen voor het probleem negeren.

Tip: denk na over andere manieren om het geformuleerde probleem op
te lossen.
21

Agora 2014: Samenwerking tussen de lijnen, over grenzen
Valkuil 5
Slechts één scenario voor de verwachte financiële kosten en baten

22

Tip: maak meerdere scenario’s (positief, negatief, realistisch) en
Agora 2014: Samenwerking tussen de lijnen, over grenzen
onderbouw aannames.
Valkuil 6
Resultaten formuleren die niet meetbaar of kwantificeerbaar zijn.

23

Tip: formuleer alleen meetbare doelstellingen en gebruik meetbare
Agora 2014: Samenwerking tussen de lijnen, over grenzen
indicatoren.
Valkuil 7
Bestaande activiteiten en processen worden niet aangepast of
vervangen.

24

Tip: maak expliciet wie de bestaande activiteiten en processen
Agora 2014: Samenwerking tussen de lijnen, over grenzen
aanpast/vervangt en hoe.
Valkuil 8
De business case niet aanpassen bij veranderende omstandigheden.

25

Tip: actueel houden tijdens de doorlooptijd van het project (ook ter
ondersteuning van tussentijdse beslissingen).
Valkuil 9
Onvoldoende of geen rekening houden met bestaande wet- en
regelgeving.

26

Tip: onderzoek de relevante eisen in wet- en regelgeving, inclusief
kwaliteitsrichtlijnen beroepsgroepen.
Valkuil 10
De paradox van tijdelijke financiering (subsidies).

27

Tip: houdt bij het opstellen alvast rekening met de overgang van tijdelijke
Agora 2014: Samenwerking tussen de lijnen, over grenzen
naar structurele financiering.
Wat kan Raedelijn betekenen?
Financiële kennis en ruime ervaring met proces- & projectbegeleiding
om te komen tot een betrouwbare business case.
Ontzorgen door advies over de te betrekken stakeholders, het stellen
van de juiste vragen, het maken van de analyses en het ordenen van
de informatie in een helder document.

28
Vragen?

29
Opdracht
In tweetallen:
5 minuten overleg/discussie
10 min plenaire terugkoppeling

Vragen per zorgtraject:
1.
2.

30

Welke financiering past het beste bij jouw project?
Wat moet er nog gebeuren?

Agora 2014: Samenwerking tussen de lijnen, over grenzen

More Related Content

Similar to Een innovatief idee heeft u al een business case?

Presentatie Qsuite | Mogelijkheden en doelstelling Lelie zorggroep
Presentatie Qsuite | Mogelijkheden en doelstelling Lelie zorggroepPresentatie Qsuite | Mogelijkheden en doelstelling Lelie zorggroep
Presentatie Qsuite | Mogelijkheden en doelstelling Lelie zorggroep
Evelien Verkade
 
Presentatie masterclass duurzame financiering in de ggz Zilveren kruis en vgz
Presentatie masterclass duurzame financiering in de ggz Zilveren kruis en vgzPresentatie masterclass duurzame financiering in de ggz Zilveren kruis en vgz
Presentatie masterclass duurzame financiering in de ggz Zilveren kruis en vgz
Nieuwe wegen ggz en opvang
 
Lelie zorggroep de_toekomst_in
Lelie zorggroep de_toekomst_inLelie zorggroep de_toekomst_in
Lelie zorggroep de_toekomst_in
Evelien Verkade
 
Deal! 7 2018
Deal! 7 2018Deal! 7 2018
Deal! 7 2018
Peter Dohmen
 
Projectbrief significant strukton
Projectbrief significant struktonProjectbrief significant strukton
Projectbrief significant strukton
Ruud Plu
 
Certificatieschema Improvement Model
Certificatieschema Improvement ModelCertificatieschema Improvement Model
Certificatieschema Improvement Model
Evelien Verkade
 
Presentation - Sustainability reporting (2016) NL
Presentation - Sustainability reporting (2016) NLPresentation - Sustainability reporting (2016) NL
Presentation - Sustainability reporting (2016) NL
Cyril Soeri
 
Instituutsopdracht Praktijkmanagement - Kwaliteitscirkel
Instituutsopdracht Praktijkmanagement - KwaliteitscirkelInstituutsopdracht Praktijkmanagement - Kwaliteitscirkel
Instituutsopdracht Praktijkmanagement - Kwaliteitscirkel
hovumc
 
Pilot populatiemanagement Enschede
Pilot populatiemanagement EnschedePilot populatiemanagement Enschede
Pilot populatiemanagement Enschede
Vilans
 
Whitepaper zorgverbetering beloond
Whitepaper zorgverbetering beloondWhitepaper zorgverbetering beloond
Whitepaper zorgverbetering beloond
Ivo Cerfontaine
 
Doelstellingen en werkwijze Programma Kwaliteit in Zicht
Doelstellingen en werkwijze Programma Kwaliteit in ZichtDoelstellingen en werkwijze Programma Kwaliteit in Zicht
Doelstellingen en werkwijze Programma Kwaliteit in Zicht
Kwaliteit in Zicht
 
Bijlage-2013-Achmea-lightversie
Bijlage-2013-Achmea-lightversieBijlage-2013-Achmea-lightversie
Bijlage-2013-Achmea-lightversie
commick
 
NIMA Marketing in de zorg congres 30 november 2009 / Guy Van Liemt
NIMA Marketing in de zorg congres 30 november 2009 / Guy Van LiemtNIMA Marketing in de zorg congres 30 november 2009 / Guy Van Liemt
NIMA Marketing in de zorg congres 30 november 2009 / Guy Van Liemt
NIMA
 
Health Valley Event Presentatie Stefan Perdok
Health Valley Event Presentatie Stefan PerdokHealth Valley Event Presentatie Stefan Perdok
Health Valley Event Presentatie Stefan Perdok
Health Valley
 
Sfofr module 5 online nl
Sfofr module 5 online  nlSfofr module 5 online  nl
Sfofr module 5 online nl
streetfood
 
De inhoud van de toetsing
De inhoud van de toetsingDe inhoud van de toetsing
De inhoud van de toetsing
stichtingbim
 
Folder stakeholders briefing
Folder stakeholders briefingFolder stakeholders briefing
Folder stakeholders briefing
Evelien Verkade
 
141023 bd plaquette transformation finance nl
141023 bd plaquette transformation finance nl141023 bd plaquette transformation finance nl
141023 bd plaquette transformation finance nl
felixpval
 

Similar to Een innovatief idee heeft u al een business case? (20)

Presentatie Qsuite | Mogelijkheden en doelstelling Lelie zorggroep
Presentatie Qsuite | Mogelijkheden en doelstelling Lelie zorggroepPresentatie Qsuite | Mogelijkheden en doelstelling Lelie zorggroep
Presentatie Qsuite | Mogelijkheden en doelstelling Lelie zorggroep
 
Presentatie masterclass duurzame financiering in de ggz Zilveren kruis en vgz
Presentatie masterclass duurzame financiering in de ggz Zilveren kruis en vgzPresentatie masterclass duurzame financiering in de ggz Zilveren kruis en vgz
Presentatie masterclass duurzame financiering in de ggz Zilveren kruis en vgz
 
Lelie zorggroep de_toekomst_in
Lelie zorggroep de_toekomst_inLelie zorggroep de_toekomst_in
Lelie zorggroep de_toekomst_in
 
Deal! 7 2018
Deal! 7 2018Deal! 7 2018
Deal! 7 2018
 
Projectbrief significant strukton
Projectbrief significant struktonProjectbrief significant strukton
Projectbrief significant strukton
 
Zijn de Nederlandse ziekenhuizen klaar voor liberalisering?
Zijn de Nederlandse ziekenhuizen klaar voor liberalisering? Zijn de Nederlandse ziekenhuizen klaar voor liberalisering?
Zijn de Nederlandse ziekenhuizen klaar voor liberalisering?
 
Certificatieschema Improvement Model
Certificatieschema Improvement ModelCertificatieschema Improvement Model
Certificatieschema Improvement Model
 
Presentation - Sustainability reporting (2016) NL
Presentation - Sustainability reporting (2016) NLPresentation - Sustainability reporting (2016) NL
Presentation - Sustainability reporting (2016) NL
 
Instituutsopdracht Praktijkmanagement - Kwaliteitscirkel
Instituutsopdracht Praktijkmanagement - KwaliteitscirkelInstituutsopdracht Praktijkmanagement - Kwaliteitscirkel
Instituutsopdracht Praktijkmanagement - Kwaliteitscirkel
 
Pilot populatiemanagement Enschede
Pilot populatiemanagement EnschedePilot populatiemanagement Enschede
Pilot populatiemanagement Enschede
 
Whitepaper zorgverbetering beloond
Whitepaper zorgverbetering beloondWhitepaper zorgverbetering beloond
Whitepaper zorgverbetering beloond
 
Doelstellingen en werkwijze Programma Kwaliteit in Zicht
Doelstellingen en werkwijze Programma Kwaliteit in ZichtDoelstellingen en werkwijze Programma Kwaliteit in Zicht
Doelstellingen en werkwijze Programma Kwaliteit in Zicht
 
Bijlage-2013-Achmea-lightversie
Bijlage-2013-Achmea-lightversieBijlage-2013-Achmea-lightversie
Bijlage-2013-Achmea-lightversie
 
NIMA Marketing in de zorg congres 30 november 2009 / Guy Van Liemt
NIMA Marketing in de zorg congres 30 november 2009 / Guy Van LiemtNIMA Marketing in de zorg congres 30 november 2009 / Guy Van Liemt
NIMA Marketing in de zorg congres 30 november 2009 / Guy Van Liemt
 
Health Valley Event Presentatie Stefan Perdok
Health Valley Event Presentatie Stefan PerdokHealth Valley Event Presentatie Stefan Perdok
Health Valley Event Presentatie Stefan Perdok
 
Sfofr module 5 online nl
Sfofr module 5 online  nlSfofr module 5 online  nl
Sfofr module 5 online nl
 
De inhoud van de toetsing
De inhoud van de toetsingDe inhoud van de toetsing
De inhoud van de toetsing
 
Folder stakeholders briefing
Folder stakeholders briefingFolder stakeholders briefing
Folder stakeholders briefing
 
eindrapport
eindrapporteindrapport
eindrapport
 
141023 bd plaquette transformation finance nl
141023 bd plaquette transformation finance nl141023 bd plaquette transformation finance nl
141023 bd plaquette transformation finance nl
 

More from Raedelijn

Programma Raedelijn 2016
Programma Raedelijn 2016 Programma Raedelijn 2016
Programma Raedelijn 2016
Raedelijn
 
Gegevensuitwisseling Midden-Nederland
Gegevensuitwisseling Midden-NederlandGegevensuitwisseling Midden-Nederland
Gegevensuitwisseling Midden-Nederland
Raedelijn
 
Definitief programma Raedelijn 2015-2016
Definitief programma Raedelijn 2015-2016 Definitief programma Raedelijn 2015-2016
Definitief programma Raedelijn 2015-2016
Raedelijn
 
Presentatie sociale wijkteams regio Eemland
Presentatie sociale wijkteams regio EemlandPresentatie sociale wijkteams regio Eemland
Presentatie sociale wijkteams regio Eemland
Raedelijn
 
Presentatie pilot jeugdteam Soesterkwartier
Presentatie pilot jeugdteam SoesterkwartierPresentatie pilot jeugdteam Soesterkwartier
Presentatie pilot jeugdteam Soesterkwartier
Raedelijn
 
Presentatie Raedelijn en HVE: Samen aan de slag, begin bij de jeugd, regio Ee...
Presentatie Raedelijn en HVE: Samen aan de slag, begin bij de jeugd, regio Ee...Presentatie Raedelijn en HVE: Samen aan de slag, begin bij de jeugd, regio Ee...
Presentatie Raedelijn en HVE: Samen aan de slag, begin bij de jeugd, regio Ee...
Raedelijn
 
Regionale ontwikkelingen in de eerste lijn workshop umcu
Regionale ontwikkelingen in de eerste lijn workshop umcuRegionale ontwikkelingen in de eerste lijn workshop umcu
Regionale ontwikkelingen in de eerste lijn workshop umcu
Raedelijn
 
Communiceren tussen de lijnen doe je zo
Communiceren tussen de lijnen doe je zoCommuniceren tussen de lijnen doe je zo
Communiceren tussen de lijnen doe je zo
Raedelijn
 
Samenwerking als antwoord in de basis ggz
Samenwerking als antwoord in de basis ggzSamenwerking als antwoord in de basis ggz
Samenwerking als antwoord in de basis ggz
Raedelijn
 
Organisatie en schaalvergroting: nut en noodzaak
Organisatie en schaalvergroting: nut en noodzaakOrganisatie en schaalvergroting: nut en noodzaak
Organisatie en schaalvergroting: nut en noodzaak
Raedelijn
 
Klaar voor verdere professionalisering
Klaar voor verdere professionaliseringKlaar voor verdere professionalisering
Klaar voor verdere professionalisering
Raedelijn
 
Tussen de lijnen gelijkspel is samen winnen
Tussen de lijnen gelijkspel is samen winnenTussen de lijnen gelijkspel is samen winnen
Tussen de lijnen gelijkspel is samen winnen
Raedelijn
 
Specialistische zorg in de eerste lijn: een praktijkvoorbeeld
Specialistische zorg in de eerste lijn: een praktijkvoorbeeldSpecialistische zorg in de eerste lijn: een praktijkvoorbeeld
Specialistische zorg in de eerste lijn: een praktijkvoorbeeld
Raedelijn
 
Verbeter uw praktijkvoering met lean
Verbeter uw praktijkvoering met leanVerbeter uw praktijkvoering met lean
Verbeter uw praktijkvoering met lean
Raedelijn
 
Transitie awbz, wmo en jeugdzorg: samen aan de slag
Transitie awbz, wmo en jeugdzorg: samen aan de slagTransitie awbz, wmo en jeugdzorg: samen aan de slag
Transitie awbz, wmo en jeugdzorg: samen aan de slag
Raedelijn
 
Substitutie: wat betekent dit voor de samenwerking eerste en tweede lijn?
Substitutie: wat betekent dit voor de samenwerking eerste en tweede lijn?Substitutie: wat betekent dit voor de samenwerking eerste en tweede lijn?
Substitutie: wat betekent dit voor de samenwerking eerste en tweede lijn?
Raedelijn
 
Samenwerking tussen de lijnen
Samenwerking tussen de lijnenSamenwerking tussen de lijnen
Samenwerking tussen de lijnen
Raedelijn
 
Ketensamenwerking in de ouderenzorg werkt
Ketensamenwerking in de ouderenzorg werktKetensamenwerking in de ouderenzorg werkt
Ketensamenwerking in de ouderenzorg werkt
Raedelijn
 
GGZ-zorg Orion 2013
GGZ-zorg Orion 2013 GGZ-zorg Orion 2013
GGZ-zorg Orion 2013
Raedelijn
 
Orion Straalt II 2013
Orion Straalt II 2013Orion Straalt II 2013
Orion Straalt II 2013
Raedelijn
 

More from Raedelijn (20)

Programma Raedelijn 2016
Programma Raedelijn 2016 Programma Raedelijn 2016
Programma Raedelijn 2016
 
Gegevensuitwisseling Midden-Nederland
Gegevensuitwisseling Midden-NederlandGegevensuitwisseling Midden-Nederland
Gegevensuitwisseling Midden-Nederland
 
Definitief programma Raedelijn 2015-2016
Definitief programma Raedelijn 2015-2016 Definitief programma Raedelijn 2015-2016
Definitief programma Raedelijn 2015-2016
 
Presentatie sociale wijkteams regio Eemland
Presentatie sociale wijkteams regio EemlandPresentatie sociale wijkteams regio Eemland
Presentatie sociale wijkteams regio Eemland
 
Presentatie pilot jeugdteam Soesterkwartier
Presentatie pilot jeugdteam SoesterkwartierPresentatie pilot jeugdteam Soesterkwartier
Presentatie pilot jeugdteam Soesterkwartier
 
Presentatie Raedelijn en HVE: Samen aan de slag, begin bij de jeugd, regio Ee...
Presentatie Raedelijn en HVE: Samen aan de slag, begin bij de jeugd, regio Ee...Presentatie Raedelijn en HVE: Samen aan de slag, begin bij de jeugd, regio Ee...
Presentatie Raedelijn en HVE: Samen aan de slag, begin bij de jeugd, regio Ee...
 
Regionale ontwikkelingen in de eerste lijn workshop umcu
Regionale ontwikkelingen in de eerste lijn workshop umcuRegionale ontwikkelingen in de eerste lijn workshop umcu
Regionale ontwikkelingen in de eerste lijn workshop umcu
 
Communiceren tussen de lijnen doe je zo
Communiceren tussen de lijnen doe je zoCommuniceren tussen de lijnen doe je zo
Communiceren tussen de lijnen doe je zo
 
Samenwerking als antwoord in de basis ggz
Samenwerking als antwoord in de basis ggzSamenwerking als antwoord in de basis ggz
Samenwerking als antwoord in de basis ggz
 
Organisatie en schaalvergroting: nut en noodzaak
Organisatie en schaalvergroting: nut en noodzaakOrganisatie en schaalvergroting: nut en noodzaak
Organisatie en schaalvergroting: nut en noodzaak
 
Klaar voor verdere professionalisering
Klaar voor verdere professionaliseringKlaar voor verdere professionalisering
Klaar voor verdere professionalisering
 
Tussen de lijnen gelijkspel is samen winnen
Tussen de lijnen gelijkspel is samen winnenTussen de lijnen gelijkspel is samen winnen
Tussen de lijnen gelijkspel is samen winnen
 
Specialistische zorg in de eerste lijn: een praktijkvoorbeeld
Specialistische zorg in de eerste lijn: een praktijkvoorbeeldSpecialistische zorg in de eerste lijn: een praktijkvoorbeeld
Specialistische zorg in de eerste lijn: een praktijkvoorbeeld
 
Verbeter uw praktijkvoering met lean
Verbeter uw praktijkvoering met leanVerbeter uw praktijkvoering met lean
Verbeter uw praktijkvoering met lean
 
Transitie awbz, wmo en jeugdzorg: samen aan de slag
Transitie awbz, wmo en jeugdzorg: samen aan de slagTransitie awbz, wmo en jeugdzorg: samen aan de slag
Transitie awbz, wmo en jeugdzorg: samen aan de slag
 
Substitutie: wat betekent dit voor de samenwerking eerste en tweede lijn?
Substitutie: wat betekent dit voor de samenwerking eerste en tweede lijn?Substitutie: wat betekent dit voor de samenwerking eerste en tweede lijn?
Substitutie: wat betekent dit voor de samenwerking eerste en tweede lijn?
 
Samenwerking tussen de lijnen
Samenwerking tussen de lijnenSamenwerking tussen de lijnen
Samenwerking tussen de lijnen
 
Ketensamenwerking in de ouderenzorg werkt
Ketensamenwerking in de ouderenzorg werktKetensamenwerking in de ouderenzorg werkt
Ketensamenwerking in de ouderenzorg werkt
 
GGZ-zorg Orion 2013
GGZ-zorg Orion 2013 GGZ-zorg Orion 2013
GGZ-zorg Orion 2013
 
Orion Straalt II 2013
Orion Straalt II 2013Orion Straalt II 2013
Orion Straalt II 2013
 

Een innovatief idee heeft u al een business case?

 • 1. Een innovatief idee: heeft u al een business case? Renée Geerse – adviseur Raedelijn 1
 • 2. Wat gaan we doen vandaag? Inleiding Raedelijn business case Voorbeeld casus ‘meekijkconsult De Bilt’ Meetbare doelstellingen Resultaat berekenen Financieringsmogelijkheden Valkuilen.. 2 Agora 2014: Samenwerking tussen de lijnen, over grenzen
 • 3. Inleiding Toename vernieuwingen in zorg, doel: Verbeteren kwaliteit van de zorg Verhogen patiënttevredenheid Verlagen kosten Toename vraag om transparantie vanuit financiers Vaak worden manieren van werken nog niet vergoed vanuit de bestaande structuren 3 Agora 2014: Samenwerking tussen de lijnen, over grenzen
 • 4. Een business case, waarom? Inzichtelijk maken van de veranderingen, vertaald naar opbrengsten en kosten. (Samenwerkende) partijen overtuigen van de meerwaarde van de nieuwe manier van werken. Het overtuigen van de buitenwereld van de winst van de vernieuwing. Een business case: onmisbaar! 4
 • 5. Vanuit verschillende perspectieven Financier: goede kwantitatieve onderbouwing van de voorgestelde veranderingen en/of innovaties, zeker als kosten voor de baten uitgaan. Zorgaanbieders: bijdragen aan de oplossing van een maatschappelijk probleem (intrinsieke motivatie) en inzicht in de gevolgen van een nieuwe manier van werken (extrinsieke motivatie). 5 Agora 2014: Samenwerking tussen de lijnen, over grenzen
 • 6. Momenteel in de pen? 6 Agora 2014: Samenwerking tussen de lijnen, over grenzen
 • 7. Uitgangspunten Uitgangspunten Inleiding • Situatie en aanleiding •Huidige situatie • Gewenste situatie •Aanleiding • Doelstellingen •Gewenste situatie • Doelgroep en scope •Doelstellingen • Stakeholdersanalyse •Doelgroep en scope • Toegevoegde waarde •Stakeholdersanalyse • Risico’s en haalbaarheid •Risico’s en haalbaarheid Scenario’s Scenario’s • Toelichting gewenste scenario’s • SWOT-analyse Aanpak Aanpak Raedelijn Business case Conclusie Conclusie • Samenvatting • Conclusies en aanbevelingen • Vervolg 7 • Looptijd • Deelnemers • Activiteiten • Borgen Kosten/baten Kosten/baten • Initiële en structurele kosten • Financiële en/of maatschappelijke baten • Beoogde financiering en verdeling baten • Verzilveringsplan Agora 2014: Samenwerking tussen de lijnen, over grenzen
 • 8. Uitgangspunten ‘meekijkconsult’ Doelstellingen Gerichter verwijzen/onnodige verwijzingen voorkomen (= medicaliserend + belastend) Deskundigheidsbevordering huisarts Bevorderen samenwerking tussen eerste en tweede lijn • • • Doelgroep Patiënten met indicaties op het grensvlak tussen eerste en tweede lijn. Specialisten: internist, orthopeed, oogarts, longarts, cardioloog, gynaecoloog, revalidatiearts en dermatoloog. • • 8 Zorgprestatie ‘Meekijkconsult’ van de specialist op locatie van de huisarts met •
 • 9. Meetindicatoren Daling verwijzingen naar tweede lijn Financiële winst door inzet consultatieve spreekuren Tevredenheid patiënt Lerend effect 9 Agora 2014: Samenwerking tussen de lijnen, over grenzen
 • 10. Meetbare doelstellingen Stap 1: bepaal het doel van de indicator. Stap 2: benoem het type indicator (proces, structuur, resultaat). Stap 3: vaststellen kritieke succesfactoren (KSF). Stap 4: bepaal de prestatie-indicator (PI). Stap 5: beschrijven operationalisering indicator (wie, wat, waar, hoe). Doel Gezonde leefstijl 10 KSF PI Gecombineerde leefstijlinterventie >50% van de patiënten, die het programma hebben voltooid, is de buikomvang met 5% gereduceerd Agora 2014: Samenwerking tussen de lijnen, over grenzen
 • 11. Risico’s en beheersmaatregelen Verzadiging door leereffect. Beheersmaatregel: gefaseerde uitbreiding en PDCA-cirkel. Onvoldoende bijdrage aan evaluatie door zorgverzekeraar, de specialisten als de huisartsen. Beheersmaatregel: schriftelijk commitment en gerichte evaluatie met behulp van KPI’s. Financiering is wat betreft inkomsten onzeker. Beheersmaatregel: dossieronderzoek en vastleggen intentie zorgverzekeraar voor financiering. 11 Agora 2014: Samenwerking tussen de lijnen, over grenzen
 • 12. Resultaat berekenen 12 Agora 2014: Samenwerking tussen de lijnen, over grenzen
 • 13. Social Return On Investment Methode die het maatschappelijk rendement van een vernieuwing zichtbaar maakt. Een verhouding tussen investering en opbrengsten. Bepaal per stakeholder: input in geld, tijd of natura (alles in €), wat levert het op voor de stakeholder en hoe kun je dit meten (indicator). Zie bijvoorbeeld: www.SocialeWaarde.nl  Input Proces Output Outcome/ Economische effecten Outcome/ Maatschappelijke effecten Impact Omgeving Organisatiegrens 13 Agora 2014: Samenwerking tussen de lijnen, over grenzen
 • 14. Ruimte binnen reguliere financiering voor vernieuwing Huisartsenzorg: Kwaliteit&Innovatie, pluspraktijk, POH-GGZ (e-health) Paramedie en geboortezorg: zgn. pluspraktijken Farmacie: zgn. sterren Multidisciplinair: GEZ-financiering (schijf 6 Innovatie: technologisch, procesverbetering, zorginhoudelijk) Zorggroepen: ketenzorg 14 Agora 2014: Samenwerking tussen de lijnen, over grenzen
 • 15. Zorgverzekeraars verschillen.. Verschillen tussen marktleiders: Verschillen worden zichtbaar in o.a.: • Zorgspecialisten VGZ, CZ en Menzis. Achmea Zorg onderdeel van financieel conglomeraat. • Relatie met de zorgaanbieders: op welke aanbieders richt men zich vooral en welke relatie streeft men na? • Zorgspecialisten zijn ontstaan door fusie van ziekenfondsen, Achmea Zorg is het resultaat van fusies van vooral particuliere verzekeraars. • Relatie met de klant: focus op de gezonde of de ongezonde klant, voor de collectieve klant of de individuele consument? • Achmea landelijk groot zakelijk aandeel (AEX in portefeuille). Overige meer regionale portefeuilles en minder zakelijke klanten. • Speerpunten in de zorg: eerste of tweede lijn, medische of technologische vernieuwing? • Visie op samenwerking met derden: verwachtingen ten aanzien van aanpak, werkwijze en resultaat? 15 Agora 2014: Samenwerking tussen de lijnen, over grenzen
 • 16. Beleidsregel innovatie Voor kortdurende en kleinschalige experimenten met innovatieve zorgprestaties met als doelstelling verbeteren van de prijs/kwaliteitverhouding van de zorg; Maximaal drie jaar; Waarvoor nog geen prestatie of beleidsregel bestaat; Schriftelijke overeenkomst tussen zorgaanbieder(s) en ziektekostenverzekeraar(s). 16
 • 17. Subsidies Stichting Voorzorg Fonds Nuts Ohra  Innovatiefonds Zorgverzekeraars / Stichting Achmea Gezondheidszorg (SAG) Coöperatiefonds regionale Rabobank ZonMw Aandachtspunten bij aanvraag subsidie: kansberekening, aanvraag, procedure, tijdstip van aanvragen. Zie ook: www.zorgsubsidiekalender.nl www.zorgvoorinnoveren.nl 17 Agora 2014: Samenwerking tussen de lijnen, over grenzen
 • 18. Valkuil 1 De oplossing is “een patiëntenportaal met e-health diensten”. Tip: maak vooraf expliciet vanuit welke visie en doelstellingen het project Agora 2014: Samenwerking tussen de lijnen, over grenzen 18 gestart wordt.
 • 19. Valkuil 2 De beslissing is al genomen, nu nog een business case maken. 19 Tip: essentie van een businesscase is dat een project niet start, tenzij de businesscase positief uitpakt.
 • 20. Valkuil 3 Geen oog voor de business case van alle stakeholders. 20 Tip: maak de kosten en baten per stakeholder expliciet. Agora 2014: Samenwerking tussen de lijnen, over grenzen
 • 21. Valkuil 4 Alternatieve oplossingen voor het probleem negeren. Tip: denk na over andere manieren om het geformuleerde probleem op te lossen. 21 Agora 2014: Samenwerking tussen de lijnen, over grenzen
 • 22. Valkuil 5 Slechts één scenario voor de verwachte financiële kosten en baten 22 Tip: maak meerdere scenario’s (positief, negatief, realistisch) en Agora 2014: Samenwerking tussen de lijnen, over grenzen onderbouw aannames.
 • 23. Valkuil 6 Resultaten formuleren die niet meetbaar of kwantificeerbaar zijn. 23 Tip: formuleer alleen meetbare doelstellingen en gebruik meetbare Agora 2014: Samenwerking tussen de lijnen, over grenzen indicatoren.
 • 24. Valkuil 7 Bestaande activiteiten en processen worden niet aangepast of vervangen. 24 Tip: maak expliciet wie de bestaande activiteiten en processen Agora 2014: Samenwerking tussen de lijnen, over grenzen aanpast/vervangt en hoe.
 • 25. Valkuil 8 De business case niet aanpassen bij veranderende omstandigheden. 25 Tip: actueel houden tijdens de doorlooptijd van het project (ook ter ondersteuning van tussentijdse beslissingen).
 • 26. Valkuil 9 Onvoldoende of geen rekening houden met bestaande wet- en regelgeving. 26 Tip: onderzoek de relevante eisen in wet- en regelgeving, inclusief kwaliteitsrichtlijnen beroepsgroepen.
 • 27. Valkuil 10 De paradox van tijdelijke financiering (subsidies). 27 Tip: houdt bij het opstellen alvast rekening met de overgang van tijdelijke Agora 2014: Samenwerking tussen de lijnen, over grenzen naar structurele financiering.
 • 28. Wat kan Raedelijn betekenen? Financiële kennis en ruime ervaring met proces- & projectbegeleiding om te komen tot een betrouwbare business case. Ontzorgen door advies over de te betrekken stakeholders, het stellen van de juiste vragen, het maken van de analyses en het ordenen van de informatie in een helder document. 28
 • 30. Opdracht In tweetallen: 5 minuten overleg/discussie 10 min plenaire terugkoppeling Vragen per zorgtraject: 1. 2. 30 Welke financiering past het beste bij jouw project? Wat moet er nog gebeuren? Agora 2014: Samenwerking tussen de lijnen, over grenzen

Editor's Notes

 1. Vraag vooraf: wie heeft ervaring met het maken van een business case? Wat viel je op? Stijgende zorgvraag, transitie naar een nieuwe bekostigingssystematiek (‘meer met minder’ dwingt tot keuzes maken),
 2. Het overtuigen van de buitenwereld (bijvoorbeeld verzekeraars of gemeente) van de winst van de vernieuwing.
 3. Zorgaanbieders: niet heel zwaar & ingewikkeld, maar vastleggen wat je al behoorlijk in je hoofd hebt en/of afgewogen. Excentrieke motivatie: welk werk valt weg, wat verschuift, waar naar toe, in welk volume, wat zijn de gevolgen voor omzet en winst…..etc.
 4. Wie is bezig of staat op het punt om een business case te schrijven? Wat hoop je te mee te nemen naar huis vanuit dit minicollege?
 5. PR: ons model, ontwikkeld o.b.v. erkende modellen van eigen ervaring en ervaring van andere aanbieders in de zorg zoals CBO. Toegevoegde waarde (financieel/maatschappelijk, organisatie, patiënt voor stakeholders) Voornaamste risico’s en hoe deze te minimaliseren beschrijving 1. nieuwe werkwijze (proces, kwaliteit zorg, service, financieel) en 2. verandering: welk werk valt weg, wat verschuift, waar naar toe, in welk volume (zoveel als mogelijk de verandering kwantificeren om baten te kunnen berekenen (indicatief) financiële opbrengsten (productie, personeel, materieel) - hoe verdelen en onder wie (bijv. shared savings), beschrijving maatschappelijke – niet financiële - opbrengsten (vanuit verschillende perspectieven zoals patiënt, zorgverlener, zorgverzekeraar, gemeente, maatschappij) beoogde verdeling eventuele baten inspanningen en kosten (productie, personeel, materieel) en onderbouwing beoogde financiering Verzilveringsplan: hoe en wanneer worden de berekende winsten geïncasseerd en hoe vindt monitoring plaats: Tijdspad bepalen en per jaar berekenen resultaat = opbrengsten – kosten, sprake van terugverdientijd ja/nee en het rendement per jaar direct verzilverbaar - variabele kosten, bijv. daling kosten medicatie -, verzilverbaar na aanvullende actie - semi-vaste kosten, bijv. personeel, Niet verzilverbaar - vaste kosten, bijv. afschrijving apparatuur -
 6. Voorbeeld: achtergrond -> sinds april 2011 bij Stichting Gezondheidscentra De Bilt (Essenkamp) i.s.m. UMC Utrecht project consultatieve spreekuren. In het najaar van 2011 dit projectuitgebreid naar locatie Rinnebeek. Nu per 1 april verbreding 6 huisartsenpraktijken De Bilt/Bilthoven en uitbreiding van specialismen
 7. Meetperiode: kalenderjaren 2014, 2015 en 2016 0-meting vooraf Vertellen over proces:hoe zijn we tot deze indicatoren gekomen? Daling verwijzingen naar tweede lijn (niet geopende DBC’s -substitutie- en besparingen). Meetinstrument: per bezoek vaststellen of volgens protocollen en standaarden een verwijzing nodig is, maar deze interventie niet heeft plaatsgevonden (bron: HIS). Financiële winst door inzet consultatieve spreekuren. Meetinstrument: daling verwijzingen naar tweede lijn * uitgespaarde DBC kosten – kosten consultatieve spreekuren (bronnen: aanvraag- en registratieformulier consultatieve spreekuren, DBC kosten UMC Utrecht, jaarverslag kosten projectgroep, gegevens zorgverzekeraar). Tevredenheid patiënt (geholpen met klacht, duidelijk beleid, toegevoegde waarde consultatief spreekuur ten opzichte van verwijzing naar tweede lijn). Meetinstrument: vragenlijst patiënt. Lerend effect (huisartsen en specialisten). Meetinstrument: vragenlijst huisarts en specialist. Afwegingen die de huisarts maakt om patiënten aan te melden voor het spreekuur. Meetinstrument
 8. (KSF), dit zijn zaken die van cruciaal belang zijn om het doel succesvol te behalen. prestatie-indicator, dit is een variabele (kwantitatief en meetbaar gegeven) om prestaties te analyseren. Toets de indicator op registreerbaarheid (systemen en administratieve last).
 9. 1. Continu verbeteren: kijken naar de verspillingen en slimmer werken, zodat ROI sneller behaald is. 2. KPI’s: zodat toetsen mogelijk wordt op basis van resultaat (afhechten van de business case). Verzadiging door leereffect. Beheersmaatregel: gefaseerd uitbreiden van het aantal artsen (schaalgrootte) en het uitbreiden met nieuwe specialismen + continue verbeteren (P-D-C-A cirkel) Onvoldoende bijdrage aan evaluatie door zorgverzekeraar, de specialisten als de huisartsen. Beheersmaatregel: schriftelijk commitment vragen aan de deelnemende partijen om benodigde inspanning te borgen en evaluatie gericht maken door vooraf de KPI's met de partijen te bepalen. Financiering is wat betreft inkomsten onzeker. Beheersmaatregel: dossieronderzoek effecten meekijkconsult en vastleggen intentie zorgverzekeraar om samen met de zorgverleners een aanvraag te doen voor de beleidsregel AL/BR-0011 ‘Innovatie ten behoeve van nieuwe zorgprestaties’. Wat zijn andere suggesties voor beheersmaatregelen bij de genoemde risico’s? Waar moet je op letten? Zijn er voldoende middelen/geld om de maatregel uit te voeren? Is er voldoende mankracht om de maatregel uit te voeren? Is er een verantwoordelijk persoon voor de beheersmaatregel aangewezen? Als een risico wordt overgedragen, is dat ook echt zinvol? Kan de partij in kwestie het risico ook daadwerkelijk dragen? Brengt de maatregel niet weer nieuwe risico’s met zich mee?
 10. Excel document: opbrengsten, kosten, resultaat (opbrengsten-kosten), rendement (resultaat/kosten) Uitgaande van 561 patiënten per jaar (gebaseerd op huidige gebruik Essenkamp en Rinnebeek) 53% van de verwijzingen wordt daadwerkelijk vermeden gedurende het hele zorgpad gekoppeld aan de ICPC waarvoor is verwezen Gemiddelde DBC kosten à € 667,50 en € 159,90 gemiddelde kosten per verstrekking (inzet ha, specialist, projectkosten –admin, onderzoeker, projectleider)
 11. Effecten van vernieuwing in de zorg vaak pas na enkele jaren zichtbaar (bijv. ketenzorg na 5/6 jaar) terwijl in andere branches, bijv. bij invoering zonnepanelen, precies kunt berekenen wanneer de investering winst oplevert en hoeveel. Daarbij bij vernieuwing in de zorg ook vaak belangrijk om maatschappelijke effecten mee te nemen ‘vast wel eens gehoord van maatschappelijke businesscase’? Voorbeeld: innovatie waarbij burgers langer vitaal thuis kunnen wonen: Gemeente (minder inzet van WMO) Zorginstellingen (minder opnames) Mantelzorgers (minder zorg)
 12. Stijgende zorgvraag, transitie naar een nieuwe bekostigingssystematiek (‘meer met minder’ dwingt tot keuzes maken), YK: NOG TOEVOEGEN zORGGROEP? YK: ik sna[p de overgang niet helemaal naar deze dia. je gaat van BC naar financieringsvormen, toelichten?
 13. Dus: PLANNEN en ZO VROEG MOGELIJK AFSTEMMEN!
 14. Doel: zorgaanbieders en ziektekostenverzekeraars ruimte te geven om kortdurend en kleinschalig te experimenteren met innovatieve zorgprestaties met als doelstelling verbeteren van de prijs/kwaliteitverhouding van de zorg (bijv. nieuwe of vernieuwde zorglevering, efficiënte zorgorganisatie o.a. door substitutie, verbetering van kwaliteit van zorg voor de patiënt);
 15. Dit zijn enkele voorbeelden, meeste kans bij doelstelling richting multidisciplinaire smw, substitutie in relatie tot verbeteren zorg en verlagen zorgkosten. Stichting Voorzorg: innovatieprijs -> kans geven vernieuwend project in de gezondheidszorg Fonds Nuts Ohra richt zich op innovaties die leiden tot kwalitatief betere zorg, initiatieven die zich richten op preventie, maatschappelijke participatie en zelfredzaamheid. De Stichting Achmea Gezondheidszorg (SAG) ondersteunt vernieuwende projecten in de zorgsector, die op termijn een aantoonbare bijdrage leveren aan de reductie van de zorgkosten van Achmea Zorg. Rabobank Utrecht e.o. Stimuleringsfonds stelt geld beschikbaar aan sociaal-economische en maatschappelijke projecten. ZonMw: o.a. vanuit VWS verbeteren preventie, zorg en gezondheid. Verschillende programma’s gericht op cyclus van onderzoek tot implementatie.
 16. 1. Valkuil: de oplossing is een patiëntportaal met eHealth diensten Beoogde resultaat als vertrekpunt van het project en de businesscase. Onvoldoende nagedacht welke visie en doelstellingen ten grondslag liggen aan de keuze. Tip: maak vooraf expliciet vanuit welke visie en doelstellingen het project gestart wordt.  
 17. 2. Valkuil: de beslissing is al genomen, nu nog een businesscase maken Een businesscase is een beslissingsondersteunend instrument. Vaak is echter de beslissing al min of meer genomen en wordt een businesscase opgesteld om die beslissing te onderbouwen. Tip: essentie van een businesscase is dat een project niet start, tenzij de businesscase positief uitpakt.  
 18. 3. Valkuil: geen oog voor de businesscase van alle stakeholders Er wordt vaak geredeneerd vanuit het perspectief van de meest belanghebbende partij (vaak de uitvoerende partij). De businesscase van een project is de optelsom van de businesscases van alle partijen die direct of indirect impact (kunnen) ondervinden van het project. De baten voor de ene partij zijn bijv. kosten voor de andere partij.. Tip: Maak de kosten en baten per stakeholder expliciet.  
 19. 4. Valkuil: alternatieve oplossingen voor het probleem negeren Het gaat niet zozeer om onderbouwing van één oplossing. Nadruk ligt op het vergelijken van de keuze met alternatieve manieren om het probleem op te lossen. Wat is de meerwaarde ten opzichte van die alternatieven? (waaronder ook de optie ‘Niets doen’). Tip: denk na over andere manieren om het geformuleerde probleem op te lossen.  
 20. 5. Valkuil: slechts één scenario voor de verwachte financiële kosten en baten Vooraf vaak niet mogelijk om alle verwachte kosten en baten te kwantificeren op basis van ‘harde’ gegevens. Het doen van aannames is onvermijdelijk. Daarbij ligt de valkuil van ‘wensdenken’ op de loer. Tip: maak meerdere scenario’s (positief, negatief, realistisch) voor de te verwachte kosten en baten en probeer aannames zoveel mogelijk met argumenten te onderbouwen.
 21. 6. Valkuil: resultaten formuleren die niet meetbaar of kwantificeerbaar zijn Bij het formuleren van een businesscase wordt de impact vaak in kwalitatieve termen geformuleerd (‘beter’, ‘meer’, ‘gunstiger’). Bij het opstellen van indicatoren is het van belang om ook te formuleren hoe deze indicator voor dit project goed te meten is. Tip: formuleer alleen meetbare doelstellingen en gebruik meetbare indicatoren, zoals tijd, geld, volumes (aantal consulten, aantal herhaalbezoeken, medicatiegebruik), toegankelijkheid en servicebeoordeling.  
 22.  7. Valkuil: bestaande activiteiten en processen worden niet aangepast of vervangen Veel businesscases tonen meerwaarde aan ten opzichte van de bestaande situatie in termen van kosteneffectiviteit. De vraag wordt echter zelden beantwoord wie ervoor zorgt dat de bestaande activiteiten en processen ook daadwerkelijk aangepast of vervangen worden (substitutie) om deze meerwaarde te realiseren. Dit is een uitdaging omdat het voor een groot deel gaat om vaste kosten zoals personeel, vastgoed en materialen. Tip: maak expliciet wie de bestaande activiteiten en processen gaat aanpassen of vervangen, en hoe de voortgang gemonitord wordt. Denk hierbij aan besluitvorming over taakherschikking, afstoten of herbestemmen van vastgoed en versneld afschrijven van materialen.  
 23. Bijv. de lagere gasopbrengst in Groningen, dit jaar 700 miljoen euro, moet elders met bezuinigingen of besparingen worden gecompenseerd.  8. Valkuil: de businesscase niet aanpassen bij veranderende omstandigheden Vaak wordt een businesscase opgesteld aan het begin van een project. Tijdens het project blijken baten of kosten te ontstaan die niet waren voorzien en/of verandert het belang voor één of meer stakeholders. Als de context verandert, verandert de businesscase. Het is van belang de businesscase in zulke gevallen aan te passen en de impact op het project inzichtelijk te maken. Als de impact substantieel is, kan dit de voortgang van het project beïnvloeden. Tip: houdt de businesscase actueel tijdens de volledige doorlooptijd van het project en blijf het gebruiken voor ondersteuning van tussentijdse beslissingen.  
 24. 9. Valkuil: onvoldoende of geen rekening houden met bestaande wet- en regelgeving Wet- en regelgeving in de gezondheidszorg richten zich primair op beheersing en controle van kwaliteit, kosten en risico’s. De snelheid waarmee technologische ontwikkelingen plaatsvinden, levert regelmatig vragen op of deze technologische ontwikkelingen voldoen aan wet- en regelgeving en hoe dit te toetsen is. Deze discussie is bovendien niet statisch en inzichten zijn continu in beweging waardoor het voor stakeholders regelmatig onduidelijk is wat ze wel of niet mogen en kunnen. Tip: zorg voor gedegen onderzoek naar de beoogde oplossing relevante eisen in wet- en regelgeving, inclusief kwaliteitsrichtlijnen van beroepsgroepen zelf. Laat aan stakeholders goed zien dat het onderzoek heeft plaatsgevonden en vertaal de bevindingen naar hun situatie.  
 25.  10. Valkuil: de paradox van tijdelijke financiering (subsidies) Het opstellen van een businesscase voor investeringsbeslissingen is in de gezondheidszorg nog geen gemeengoed. Vaker wordt gewerkt met een projectbegroting. Bij een projectbegroting wordt vaak te weinig nagedacht over de continuïteit van de financiering en belangen van stakeholders zodra de tijdelijke financiering is beëindigd. Er moeten voorwaarden gesteld worden die de kansen na de projectfase vergroten en daarmee kapitaalvernietiging verminderen. Tip: houdt bij het opstellen van de businesscase alvast rekening met de overgang van tijdelijke naar structurele financiering.