SlideShare a Scribd company logo
1 of 5
Download to read offline
Buletin santri    Edisi 03 / Vol. 01 / September 2007          KAJIAN FIQIH            Buletin santri        Edisi 03 / Vol. 01 / September 2007

                                                        ‫رﻓﻊ اﻟﻘﻠﻢ ﻋﻦ ﺛﻼﺛﺔ : ﻣﻨﻬﻢ اﻟﺼﺒﻲ و اﻟﻤﺠﻨﻮن و اﻟﻨﺎﺋﻢ‬       Sedangkan puasa sunnah tidak diharuskan
                                                         dan dalam riwayat yang lain disebutkan           berniat pada malam hari, yang penting berniat
                                                        dengan lafadz berbeda:                     sebelum tergelincirnya matahari dan tidak
                                                                                       wajib pula menentukan jenis puasa.
                                                        ‫رﻓﻊ اﻟﻘﻠﻢ ﻋ ﻦ ﺛﻼﺛ ﺔ : ﻋ ﻦ اﻟﺼ ﺒﻲ ﺣﺘ ﻰ ﻳﺒﻠ ﻎ وﻋ ﻦ اﻟﻨ ﺎﺋﻢ‬
                                                                  ‫ﺣﺘﻰ ﻳﺴﺘﻴﻘﻆ وﻋﻦ اﻟﻤﺠﻨﻮن ﺣﺘﻰ ﻳﻔﻴﻖ‬        2. Menahan diri dari makan dan
                                                                                       minum meskipun sedikit, yang disengaja
                                                        Artinya:                            terkecuali jika lupa/bodoh yang dikarenakan
                                                            "Telah dianggkat pena (hukum              masih baru masuk Islam atau karena hidup
  KAJIAN Fiqih                            Edisi 01/Vol. 1/Agusrus 2007      taklif) dari tiga orang, yaitu anak kecil           jauh dari Ulama` maka puasanya tidak batal.
                                                        sehingga baligh,orang tidur sehingga
                                                                                          3,Menahan dari jima`/berhubungan
                        PUASA                              terbangun dan oarng gila sehinnga sembuh
                                                                                       intim dengan istrinya yang disengaja. Maka
                                                                                       apabila karena lupa hukumnya sama seperti
                                                          Adapun bagi mereka yang tidak mampu            orang yang makan karena lupa. Seperti halnya
Oleh: A. Juwaini                                                berpuasa seperti orang yang sudah tua renta          makan atau minum ialah sesuatu yang masuk
Santri PP.Al-Khoirot                                              yang mana jika ia berpuasa dirinya menjadi           ketubuh lewat lubang tembus seperti: hidung,
                                                        payah dan orang sakit yang tidak dapat             telinga, kubul dan dubur.
                                                        diharapkan kesembuhannya. Maka bagi
                                                        mereka tidaklah wajib berpuasa karena ada             4.Menahan dari menyengaja muntah
                                                        firman Allah SWT :
   Kata puasa mempunyai dua arti, pertama arti      ‫وان ﻣﺤﻤﺪا رﺳﻮل اﷲ واﻗﺎم اﻟﺼﻼة واﻳﺘﺎء اﻟﺰآﺎة واﻟﺤﺞ‬        ‫وﻣﺎ ﺟﻌﻞ ﻋﻠﻴﻜﻢ ﻓﻰ اﻟﺪﻳﻦ ﻣﻦ ﺣﺮج‬           ADAPUN YANG MEMBATALKAN PUASA
secara bahasa dan kedua arti secara syara`. Arti                        ‫وﺻﻮم رﻣﻀﺎن‬   Artinya :                           ADA SEPULUH :
secara bahasa, puasa adalah menahan dari sesuatu
                                                           "Dan Dia (Allah) sekali-kali tidak
seperti menahan dari makan, minum, berbicara dan    Artinya :                                                        1) dan 2). adalah masuknya sesuatu ke dalam
lainnya, semua hal tersebut dinamakan puasa         “Islam dibangun atas lima perkara         menjadikan kesempitan di dalam agama ".
                                                                                       lubang yang tembus atau masuk ke dalam
secara bahasa. Arti puasa secara bahasa juga dapat   :1.persaksian sesungguhnya tiada Tuhan selain                                     kepala dengan disengaja. 3). memasukkan
kita jumpai pada Al-Qur'an tentang ceritanya Siti   Allah dan Nabi Muhammad utusan Allah 2.           ADAPUN              MENGENAI
                                                                                       sesuatu kedalam kubul dan dubur.
Maryam yaitu " ‫ اﻧ ﻰ ﻧ ﺬرت ﻟﻠ ﺮﺣﻤﻦ ﺻ ﻮﻣﺎ‬artinya :   mendirikan shalat 3.membayar zakat 4.haji        FARDHU-FARDHU              PUASA         4) Menyengaja muntah. 5) keluarnya sperma
"Sesungguhnya aku bernadzar puasa untuk Tuhan     5.puasa di bulan Ramadhan".               ANTARA LAIN:
yang maha pemurah" ( 19 : 26 ). Kata puasa pada                                                                sebab bertemunya kulit, bukan sebab jima`
ayat tersebut berarti menahan yaitu menahan diri       Dan adapun ijma` Ulama` tentang                                         baik dengan cara yang diharamkan seperti:
dari berbicara. Dan adapun arti puasa ( ‫) ﺻ ﻮﻣﺎ‬    wajibnya puasa Ramahdhan sangat masyhur           1.Niat, maka puasa tanpa niat tidaklah          dengan tangannya sendiri. Atau tidak
menurut syara` ialah menahan diri dari sesuatu     bagi umat Islam.                    sah. Adapun tempatnya niat ialah di dalam           diharamkan seperti keluar sperma sebab
yang membatalkan puasa atas jalan yang             Kewajiban puasa Ramadhan ditetapkan      hati dan tidak disyaratkan harus diucapakan.          tangan istri atau budaknya. Berbeda dengan
ditentukan dengan disertai niat. Sedangkan hukum    bagi orang Islam, baligh, berakal dan yang kuasa        Dikarenakan puasa itu ada yang wajib          hal tersebut apabila keluar sperma disebabkan
puasa telah ditetapkan                 mengerjakan puasa. Oleh karena itu, maka orang     dan sunnah, maka dalam niat ada ketentuan           mimpi maka tidak membatalkan puasa. 7-10).
dalam Al-qur an, as-sunnah dan ijma` Ulama`,      kafir asli tidak diwajibkan puasa     karena    yang berbeda untuk itu jika puasa wajib            adalah disebabkan haid, nifas, melahirkan, dan
Allah SWT berfirman                  seandainya mereka puasa tidaklah sah puasanya      seperi Ramadlon, nadzar dan puasa wajib            SUNNAH-SUNNAH PUASA
             ‫ﻓﻤﻦ ﺷﻬﺪ ﻣﻨﻜﻢ اﻟﺸﻬﺮ ﻓﻠﻴﺼﻤﻪ‬   dikarenakan mereka bukan ahli ibadah. Begitu      lainnya diharuskan niat dimalam hari dan
dan didalam hadits shahih disebutkan          juga tidak sah puasanya anak kecil dan orang                                      • Menyegerakan berbuka puasa bila
                                                        diwajibkan menentukan jenis puasanya.                matahari benar-benar sudah terbenam,
       ‫ﺑﻨﻲ اﻻﺳﻼم ﻋﻠﻰ ﺧﻤﺲ : ﺷﻬﺎدة أن ﻻ اﻟﻪ اﻻاﷲ‬  gila karena ada hadits:

  www.alkhoirot.com                         Telepon: 0341-879709                                        2
Mutiara Hadits         Buletin santri     Edisi 03 / Vol. 01 / September 2007                 Buletin santri    Edisi 03 / Vol. 01 / September 2007

   namun apabila masih ragu-ragu maka
   tidak boleh menyegerakan untuk berbuka        Oleh : Syamsul Huda           Ia sama sekali tidak takut akan               Oleh : M.Su'udi
   puasa. Dan disunnahkan pula berbuka          Santri PP. Al-khoirot          kefakiran"                        Santri PP. Al-Khoirot
   dengan kurma dan jika tidak ada maka                                  Hadits ini menjelaskan
   dengan air.                                          bahwa Rasulullah seorang yang
•  Mengakhirkan sahur, dikarenakan ada             ‫اﻧﻤﺎ ﺑﻌﺜﺖ ﻷﺗﻤﻢ ﻣﻜﺎرم اﻻﺧﻼق‬    sangat dermawan yang tidak takut         KEBAIKAN SILATURAHMI
   hadits Nabi Saw.                                        akan kefakiran ia yakin apa yang ia
                                  Artinya: "Tidaklah aku                              MENURUT QUR`AN DAN HADITS
                                                  berikan   pasti   Allah  akan
‫ان ﺗﺄﺧﻴﺮ اﻟﺴﺤﻮر ﻣﻦ ﺳﻨﻦ اﻟﻤﺮﺳﻠﻴﻦ ) رواﻩ اﺑﻦ ﺣﺒﺎن ﻓ ﻲ‬    diutus ke muka bumi ini kecuali     menggantikanya
                              untuk menyempurnakan akhlak "


                                                                          D
                     ( ‫ﺻﺤﻴﺤﻪ‬                              Allah swt berfirman:
Artinya                               Nabi Saw adalah manusia                                 I dalam al-qur`an    disebutkan :
                              yang terbaik ahklaknya yang mana                                 ``Mereka bertanya kepadamu tentang
     "Sesunguhnya mengakhirkan sahur                                   ‫وﻣﺎ اﻧﻔﻘﺘﻢ ﻣﻦ ﺷﻰء ﻓﻬﻮ ﻳﺨﻠﻔﻪ‬
termasuk bagian dari kesunnahan Para            Allah SWT menjadikannya sebagai      Artinya:
                                                                              apa   yang   mereka  nafkahkan.
Utusan`` (H.R Ibnu Hibban dalam kitab           teladan bagi semua orang khususnya        "Segala sesuatu yang kalian
                                                                          Jawablah: ``Apa saja harta yang kamu
shahehnya )                        kaum Muslimin, baik dalam        nafkahkan, maka Allah akan
                                                                          nafkahkan hendaklah diberikan kepada ibu-
                              perkataan maupun perbuatan. Beliau    menggantinya"
                                                                          bapak, kaum kerabat, anak- anak yatim, orang
•  Meninggalkan perkataan-perkataan yang         adalah orang yang memiliki sifat-                            orang yang sedang dalam perjalanan!``. (Al-
                                                      Nabi bersabda:
   kotor, dikarenakan ada hadits Nabi Saw        sifat terpuji seperti: takut kepada                           baqarah : 215)
                                                   ‫ﻻﻳﺠﺘﻤﻊ ﺧﺼﻠﺘﺎن ﻓﻲ ﻣﺆﻣﻦ اﻟﺒﺨﻞ واﻟﻜﺬب‬           Ayat lain menyebutkan: ``Dan
                              Allah, pemalu, sangat kasih sayang
‫ر ّ َﺎﺋﻢ ﻟﻴﺲ ﻟﻪ ِﻦ ِﻴﺎ ِﻪ اﻻ اﻟ ُﻮع واﻟﻌﻄﺶ ورب‬
ّ        ‫ُب ﺻ ْ َ ﻣ ﺻ ﻣ ّ ﺠ‬             kepada manusia maupun hewan,       Artinya
                                                                          (ingatlah), ketika Kami mengambil janji dari
 (‫)رواﻩ اﻟﺤﺎآﻢ‬ ‫ِﻦ ﻗﺎﺋﻢ َﻴﺲ ﻟﻪ ِﻦ ﻗﻴﺎ ِﻪ اﻻ اﻟ َﻬﺮ‬
         ُ ‫ﻣ ّ ﺴ‬      ‫ﻟ َ ﻣ‬     ‫ﻣ‬    dermawan, ramah tamah kepada           " Tidak akan pernah
                                                                          Bani Israil (yaitu): ``Janganlah kamu
                              tamu, pemurah dan tidak pernah      berkumpul dua sifat pada hati
                                                                          menyembah selain Allah, dan berbuat baiklah
                              menolak orang yang meminta        seorang mukmin yaitu bakhil dan
                                                                          kepada    ibu-bapak    dan   kerabat,
                              sesuatu darinya.                                    (Al-baqarah : 82)
Artinya                                               dusta"
                                  Sebagian contoh kecil dari                               Kedua ayat tersebut menunjukkan
    ``Banyak orang yang berpuasa tapi                                Hadits ini menjelaskan pilar
                              sifat kedermawaan beliau adalah                             bahwa berbuat baik terhadap kerabat adalah
tidak memperoleh (pahala) apa-apa dari                               utama menjadi standar dalam spirit
                              pada suatu hari datanglah seorang                            hal penting setelah ketaatan terhadap orang
puasanyanya terkecuali lapar dan dahaga,                              kehidupan seorang muslim yaitu
                              laki-laki   kepada   Rasulullah,                          tua. Ayat yang disebut pada permulaan bab ini
dan banyak orang- orang yang melaku                                 tidak boleh punya hati kikir, dusta
                              kemudian laki-laki itu meminta                             memberikan kesan yang sama. Imam Ali ibn
kan ibadah malam tapi tidak memperoleh apa-                             mementingkan dirinya sendiri dan
                              sesuatu kepada beliau, lalu beliau                           Musa ar-Ridla r.a menafsirkan ayat ini sebagai
apa dari shalatnya terkecuali berjaga malam.                            lupa akan kepentingan orang lain.
                              memberinya kambing yang sangat                             berikut: "Sesungguhnya Allah memerintahkan
(H.R . al-Hakim).                                            Nabi bersabda:
                              banyak   sampai   kambing itu                           tiga hal yang berhubungan dengan tiga hal
                                                     ‫ﻣﻦ ﻻ ﻳﻬﺘﻢ ﺑﺄ ﻣﺮ اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﻓﻠﻴﺲ ﻣﻨﻬﻢ‬
Daftar pustaka                       menutupi celah diantara dua                               lain, dan memerintahkan untuk bertakwa
                                                  Artinya:
                              gunung, setelah itu laki-laki tersebut                         kepada-Nya yang dihubungkan dengan
                                                       "Barang  siapa  tidak
   1.  Kifayah al-Akhyar                kembali kepada kaumnya dan                               `silaturahmi, maka seseorang yang tidak
   2.  Hawasyi as-Syarwani                                    perdulii akan kepentingan orang
                              berkata ”Masuklah kalian ke dalam                            menyambungkannya berarti tidak ertaqwa
   3.  Muhadzzab                                         muslim maka ia tidaklah termasuk
   4.  Hasyiah al-Bajuri                agama    Islam,   sesungguhnya                           kepada Allah" .
                                                  golongan orang-orang dari mereka             Ayat    lain    menyebutkan:
                              Muhammad jika memberikan sesua      (mukmin)".                   "Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku
                                                                          adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada

                           3                                            4
Buletin santri     Edisi 03 / Vol. 01 / September 2007                    Buletin santri      Edisi 03 / Vol. 01 / September 2007

kaum kerabat,(an-Nahl :90). Satu hal yang      mereka bila mereka adalah orang baik-baik     a). Silaturahmi diwajibkan untuk         akhirnya ia mencapai keahlian yang tinggi di
pantas untuk dipertimbangkan: Membantu        (Muslim).``                  meningkatkan  rasa  takwa   kepada       bidang Hadits dan teologi. Pada tahun 158
kerabat mencakup ``keadilan`` dan ``beramal          Karena itulah Amir al-mu`minin    Allah.takwa saja tanpa silaturahmi tidak       Hl715     M,    ia    menantang
baik``. Allah tetap menyebutkannya secara      Ali (r.a) berkata: "Tidak ada pahala yang   akan lengkap .                    pejabat-pejabat  pemerintahansehingga ia
terpisah, hal ini menunjukkan betapa         lebih cepat daripada pahala silaturrahmi".                              terpaksa menyembunyikan diri di kota
pentingnya masalah ini di hadapan Allah.       Dalam hubungannya dengan pahala dalam        b).Semua pintu gerbang Syurga akan        Mekkah. Sufyan ats-Tsauri meninggal dunia
Apabila seseorang mencari di dalam ucapan      kehidupan akhirat, Nabi bersabda: "`Pahala   dibuka bagi orang-orang Mukmin yang          tahun 161 H/778 M di kota Bashrah.
pemimpin-pemimpin sejati Islam, manfaat       sedekah adalah sepuluh kali lipat, dan     melakukan silaturahmi. Di lain pihak             Ia telah mendirikan sebuah madzhab
materi dari menghubungkan tali persaudaraan,     ganjaran meminjamkan uang delapan belas    memutuskan tali persaudaraan akan           fiqh yang bertahan selama dua abad. Dan
maka hadits berikut akan membimbingnya.       kali lipat, sedang berlaku baik terhadap    menjauhkan orang-orang dari keuntungan-        menjalani hidup pertapaan yang keras
(1) Imam al-Husain bin Ali bin Abi Thalib      orang mu`min dua puluh kali lipat, dan     keuntungan ini. Memang kami tidak bisa        sehingga para sufi menyebutnya sebagai
(r.a) berkata: "Orang yang ingin dipanjangkan    ganjaran berlaku baik pada seorang       memaparkan semua hadis yang memuliakan        seorang manusia suci.
hidupnya (umurnya) dan diperbanyak          kerabat adalah dua puluh empat kali lipat``.  penghubungan tali persaudaraan .
rizqinya, harus     menghubungkan tali          Nabi Musa a.s pernah bertanya       Tetapi beberapa ayat dan hadits yang       SUFYAN ATS-TSAURI DAN PARA
persaudaraan (silaturahmi)" .            kepada Allah SWT tentang pahala        mengutuk pemutusan tali persaudaraan         KHALIFAH
     Banyak hadits-hadits semacam itu dari    silaturrahmi?   Allah  memberitahunya:   sengaja disebutkan di sini untuk melengkapi
Rasulullah dan para Imam lainnya.          ``Wahai Musa! Aku akan menunda         pembahasan .                          Kesalehan Sufyan ats-Tsauri nampak
 (2)Nabi Muhammad bersabda              kematiannya (memanjangkan usianya); dan                               sejak ia masih berada di dalam kandungan
     "Sesungguhnya (dan ini benar-benar     mempermudah sekaratnya, serta penjaga                                ibunya. Suatu hari ibunya sedang berada di
terjadi   bahwa)     seseorang   yang    Sorga   akan   mengundangnya    untuk  Daftar Pustaka                    atas loteng rumah. Si ibu mengambil beberapa
menghubungkan tali persaudaraan ketika        memasuki Syurga dari gerbang manapun                                 asinan yang sedang dijemur tetangganya di
hidupnya tinggal tiga tahun, maka Allah akan     yang ia inginkan".                -  Alquran terjemah
                                                    -  Syarah Bulughul maram (Subulu as-Salam)    atas atap dan memakannya. Tiba-tiba Sufyan
memperpanjang sampai tiga puluh tiga tahun          Hadits di atas mengajarkan kepada    -  Hadits Nabawi                 yang masih berada di dalam rahim ibunya itu
lagi dan jika sebaliknya, maka Allah akan      kita    mengenai    ganjaran-ganjaran    -  Keluarga Islam , (Bandung, 1407 H – 1986    menyepak sedemikian keras-nya sehingga si
memperpendek kehidupan itu tiga tahun".       silaturrahmi yang dianugrahkan kepada kita      M)                       ibu mengira bahwa ia keguguran.
     Imam Ja`far   as-Shidiq r.a telah    dalam hidup ini, dan yang akan di berikan                                   Diriwayatkan bahwa yang menjadi
menguraikan dua peristiwa yang menunjukkan      dalam kehidupan di akhirat nanti. Dalam                               khalifah pada masa itu ketika shalat di depan
kebenaran hal ini, tetapi kesempatan ini tidak    hubungannya dengan ganjaran dunia,                                  Sufyan memutar-mutar kumisnya. Setelah
mengizinkan kita untuk membahasnya.         ganjaran-ganjaran itu diberikan kepada                                selesai shalat, Sufyan berseru kepadanya:
 (3) Rasulullah Saw pernah bersabda         orang yang melakukan      silaturrahmi,                             "Engkau tidak pantas melakukan shalat seperti
``Menghubungkan tali persaudaraan adalah       walaupun ia bukan seorang Mu`min.                                  itu. Di Padang Mahsyar nanti shalatmu itu
seperti membangun rumah,      menambah     Balasan-balasan ini adalah sebagai berikut:                             akan dilemparkan ke mukamu sebagai sehelai
kemakmuran, walaupun mereka itu orang-           • Dipanjangkan umurnya         Oleh : Syamsuri                    kain lap yang kotor" "Berbicaralah yang
orang kafir``.                       • Diperbanyak rizkinya         Santri PP. Al-Khoirot                 sopan", tegur si khalifah. "Jika aku enggan
 (4) Nabi bersabda: "`Ada orang-orang yang         • .Dimakmurkan rumah tangga dan


                                                  A
                                                                             melakukan tanggung jawabku ini, jawab
berjalan di jalan yang tidak lurus dan berbuat         keluarganya                 bu 'Abdullah Sufyan bin Sa'id ats-      Sufyan, "semoga kencingku berubah menjadi
dosa,   tetapi mereka baik pada sanak           • Dimudahkan sekaratnya             Tsauri lahir di Kufah pada tahun 97      darah".
kerabatnya, maka karena silah ar-rahmiini,         Tetapi pahala dalam kehidupan khirat      HI715 M. Mula-mula ia belajar             Khalifah sangat marah mendengar
kekayaan mereka bertambah dan umur          tergantung kepada kesejatian islam dan     dari ayahnya sendiri, kemudian dari banyak      kata-kata Sufyan ini lalu memerintahkan agar
diperpanjang. Betapa banyaknya pahala        iman nya .Yaitu ;               orang-orang pandai di masa itu sehingga        ia dipenjarakan dan dihukum gantung. "Agar

                         5                                                  6
Buletin santri     Edisi 03 / Vol. 01 / September 2007                    Buletin santri     Edisi 03 / Vol. 01 / September 2007

tidak ada orang-orang lain yang seberani itu      "Agama yang dianut oleh seorang manusia     dibatalkannya pula niatnya itu, dan berkata,    menangis karena takut akan dosa-dosamu?'
lagi terhadapku", jelas si khalifah.          seperti ini tidak mungkin salah".        "Aku mengenakan pakaian ini karena Allah      Sufyan mengulurkan tangannya dan mencabut
     Suatu   hari   tiang  gantungan         Si tabib segera beralih kepada     dan aku tak ingin mengubahnya hanya        beberapa helai jerami. "Dosa-dosaku memang
dipersiapkan, Sufyan masih tertidur lelap       agama Islam. Mengenai peristiwa ini       karena manusia".                  banyak, tetapi semuanya tidaklah lebih berarti
dengan kepala berada dalam dekapan seorang       khalifah    berkata:  "Kusangka  aku        Seorang pemuda mengeluh karena       daripada segenggam jerami ini bagiku. Yang
manusia suci dan kakinya di pangkuan Sufyan      mengirimkan seorang tabib untuk merawat     tidak sempat menunaikan ibadah haji.        membuat aku takut adalah apakah imanku
bin uyaina. Kedua manusia suci tersebut yang      seorang sakit, kiranya aku mengirim       Sufyan menegurnya: "Telah empat puluh       benar-benar iman atau bukan".
mengetahui bahwa tiang gantungan sedang        seorang sakit untuk dirawat seorang tabib    kali aku menunaikan ibadah haji. Semuanya         Betapa cintanya Sufyan terhadap
dipersiapkan, bersepakat: "Janganlah ia        yang besar".                  akan kuberikan kepadamu                      semua makhluk Allah. Suatu
sampai mengetahui hal ini". Tetapi ketika itu                             asalkan   engkau    mau                   hari ketika berada di pasar, ia
juga Sufyan terjaga. "Apakah yang sedang        ANEKDOT - ANEKDOT MENGENAI           memberikan keluhanmu itu                     melihat seekor burung di dalam
terjadi?", tanyanya.                  DIRI SUFYAN ATS-TSAURI             kepadaku". "Baiklah", si                     sangkar. Si burung mengepak-
     Kedua manusia suci itu terpaksa                                pemuda menjawab. Malam                      ngepakkan sayap dan mencicit-
menjelaskan walau dengan sedih sekali. "Aku          Suatu hari Sufyan bersama seorang    harinya di dalam mimpinya                     cicit dengan sedihnya. Sofyan
tidak sedemikian mencintai kehidupan ini",       sahabatnya lewat di depan rumah seorang     Sufyan mendengar sebuah                      membeli burung itu lalu
kata Abu Sofyan. "Tetapi seorang manusia        terkemuka.    Sahabatnya     terpesona  suara   yang    berkata                  melepaskannya. Setiap malam
harus elakukan kewajibannya selama ia berada      memandang, serambi rumah itu. Sufyan      kepadanya:      "Engkau                   burung itu datang ke rumah
di atas dunia ini". Dengan mata berlinang-li      mencela perbuatan temannya itu: "Jika      mendapat keuntungan yang                     Sufyan, menunggui Sufyan
nang    Sufyan   berdoa:   Ya   Allah,    engkau beserta orang-orang yang seperti     sedemikian besarnya sehingga apabila        apabila ia sedang shalat dan sekali-sekali
sergaplah mereka seketika ini juga!" Pada saat     engkau ini tidak terpesona dengan istana-    dibagi-bagikan kepada semua jama'ah di       hinggap di tubuhnya. Ketika Sufyan
itu sang khalifah sedang duduk di atas tahta      istana mereka! niscaya mereka tidak       Padang Arafah, niscaya setiap orang di       meninggal dunia dan mayatnya diusung ke
dikelilingi oleh menteri-menterinya. Tiba-tiba     bermegah-megah seperti ini. Dengan       antara mereka menjadi kaya raya".         pemakaman,    si  burung   ikut  pula
petir menyambar istana dan khalifah beserta      terpesona seperti itu engkau ikut berdosa di      Suatu hari ketika Sufyan sedang      mengantarkannya dan seperti pengantar-
menteri-menterinya itu ditelan bumi. "Benar-      dalam sikap bermegah-megah mereka".       memakan sepotong roti lewatlah seekor       pengantar yang lain ia pun mencicit-cicit
benar sebuah doa yang diterima dan               Seorang     tetangga    Sufyan  anjing. Anjing itu diberinya roti secabik     sedih. Ketika mayat Sufyan diturunkan ke
dikabulkan dengan seketika!", kedua manusia      meninggal dunia, Sufyan pun pergi untuk     demi secabik. Seseorang bertanya kepada      dalam tanah, si burung menyerbu masuk ke
suci yang mulia itu berseru.              membacakan doa pada penguburannya.       Sufyan: "Mengapa roti itu tidak engkau       dalam kuburan itu. Kemudian terdengarlah
     Seorang khalifah yang lain naik pula     Setelah selesai, terdengar olehnya orang-    makan beserta anak-isterimu?" "Jika anjing     suara dari dalam kuburan itu: "Allah Yang
ke atas tahta. Ia percaya kepada kesalehan       orang berkata: "Almarhum adalah seorang     ini kuberi roti", jawab Sufyan, "niscaya ia    Maha Besar telah memberi ampunan kepada
Sufyan. Si khalifah mempunyai seorang tabib      yang baik". "Seandainya aku ketahui bahwa    akan menjagaku sepanjang malam sehingga      Sofyan karena telah menunjukkan belaskasih
yang beragama Kristen. Ia adalah seorang        orang-orang lain menyukai almarhum", kata    aku dapat beribadah dengan tenang, Jika roti    kepada makhluk-makhluk-Nya". Si burung
guru besar dan sangat ahli. Khalifah mengirim     Sufyan, "niscaya aku tidak turut di dalam    ini kuberikan kepada anak-isteriku niscaya
tabib ini untuk mengobati penyakit Sufyan.                               mereka akan menghalangi diriku untuk        mati pula menyertai Sufyan.
                            penguburan ini. Jika seseorang bukan
Ketika Si tabib memeriksa air kencing Sufyan,     munafik, maka orang-orang lain tidak akan    beribadah kepada Allah".
ia berkata di dalam hati, "Inilah seorang       menyukainya!"                      Pada   suatu  ketika  Sufyan
manusia yang hatinya telah berubah menjadi           Suatu   hari   Sufyan   salah  melakukan perjalanan ke Mekkah, ia
darah karena takut kepada Allah. Darah keluar     mengenakan pakaiannya. Ketika hal ini      diusung di atas sebuah tandu. Selama di
sedikit demi sedikit melalui kantong          dikatakan kepadanya, ia segera hendak      dalam perjalanan, Sufyan menangis terus-
kemihnya". Kemudian ia menyimpulkan,          memperbaiki pakaiannya tetapi cepat-cepat    menerus.   Seorang   sahabat   yang
                                                    menyertainya bertanya, "Apakah engkau

                          7                                                 8
Buletin santri     Edisi 03 / Vol. 01 / September 2007                        Buletin santri
                                                        anaknya menjadi orang yang pintar dan
                                                                                  Edisi 03 / Vol. telah September 2007
                                                                                  kyai. Tiga jam
                                                                                          01 / berlalu, Sanusi belum
                                                       berguna bagi masyarakat, minimal bagi dirinya     juga kembali, kyai mulai gelisah ``kemana saja
                            mempelajari kitab tafsir, hadits, dan         sendiri. Begitu juga dengan orang tuanya       Sanusi, kok disuruh membeli rokok sampai saat
                            kitablainnya.                     Sanusi, yang asli orang Jawa Barat, ia ingin     ini belum kembali juga, apa ia kesasar`` fikir
                              b). bagi orang-orang diseluruh penjuru       sekali anaknya menjadi orang yang pintar dan     kyai, maklum Sanusi baru seminggu ada di
                            dunia   yang   tidak   menhendaki       berguna.                       pondoknya dan belum tahu jalan, setelah
                                                            Orang tua Sanusi berpikiran maju,      ditunggu beberapa saat lagi kiyai keluar
                            untukmembaca kitab.Seperti yang dikatakan
                                                       walaupun orang desa, ia ingin anaknya punya      mencarinya, karena merasa khawatir sekali takut-
                            Syeh syarifuddin al-Imrithi : Ilmu nahwu                                   takut Sanusi kesasar atau terjadi sesuatu yang
                                                       pendidikan agama, karena yang paling
                            lebih berhak dipelajari terlebih dahulu ,       bermanfaat di desa adalah agama, akhirnya       tidak diinginkan.
                            dikarnakan kalam arab tanpa nahwu tidak        orang tua Sanusi menitipkan anaknya kepada           Kyai berjalan menuju warung yang
Oleh : Mukarrom                    dapat dimengerti.                   seorang Kiyai, untuk dididik agama, sebelum      dituju Sanusi, setelah sampai kyai sangat terkejut
Santri Al-khoirot                   Karma begitu pentingnya ilmu nahwu,          orang tuanya pulang kedesa, ia berpesan        sekali melihat Sanusi sedang asyik tidur di
                            sehingga ada sebagian ulama` yang           kepada Sanusi `` Sanusi kamu harus patuh       emperan warung, dan kyai melihat warung itu
                            mengumandangkan sebuah syair :             kepada Kyai, jangan pernah membantah,         tertutup ``Sanusi banguuun`` kata kyai sambil
     Ketika orang-orang Arab (‫)اه ﻞ اﻟﻌﺮﺑﻴ ﺔ‬                               laksanakan apa yang diperintahkannya, insya      menepuk-nepuk kaki Sanusi, kemudian Sanusi
takut akan musnahnya ilmu arab/bahasa arab,        ‫ﻣﻦ ﻃﻠﺐ اﻟﻌﻠﻮم ﺑﻐﻴﺮ ﻧﺤﻮ # آﻌﻨﻴﻦ ﻳﻌﺎﻟﺞ ﻓﺮج ﺑﻜﺮ‬    Allah kamu bakal jadi anak yang baik dan       bangun dan terkejut melihat kyai ada disitu
                                                       berguna, jangan lupa shalatnya berjemaah``      ``kenapa kamu tidur disitu?`` Tanya kyai heran,
setelah begitu lama bergaul dengan orang -
                                                       nasehat orang tuanya kepada Sanusi ``baik       ``bukankah kamu tadi saya suruh beli rokok, kok
orang Ajami/ selain orang Arab, maka mereka      Artinya:                                                   sekarang kamu malah asyik tiduran disini``
                                                       pak`` jawab Sanusi.    Memang Sanusi itu
membukukan ilmu arab tersebut dalam bentuk           ``Barangsiapa mencari ilmu tanpa        anak yang baik dan ia sangat lugu sekali       ``bener kyai, tadi kiyai menyuruh saya membeli
kamus dan kemudian membentuk ushul–          bekal ilmu nahwu, maka bagaikan orang         walaupun usianya 15 tahun, setiap pesan orang     rokok, tetapi warungnya tutup, kemudian saya
ushul (akar) ilmu arab yang dapat menjaganya      impotent  yang   ingin memecahkan         tuanya selalu diingat, dan ia tidak pernah      tunggu sampai buka, sudah lama saya tunggu kok
dari kekeliruan. Dan kemudian ushul–ushul       keperawanan``                     membantah apa yang disuruh orang tua,         tidak buka-buka, akhirnya saya ketiduran di sini``
tersebut diberi nama ‫( ﻋﻠﻮم اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‬Nahwu).                                  sehingga Sanusi menjadi anak yang paling       cerita Sanusi panjang lebar. ``kalau warungnya
     Nahwu merupakan ilmu yang menjadi       ‫وﻓﻬﻤ ﻮا ﻓ ﻲ آ ﻞ ﻋﻠ ﻢ‬  ‫ﻣ ﻦ ﻓﺎﺗ ﻪ اﻟﻌﻠ ﻢ ﻓ ﺬاك اﻻﺧ ﺮس‬  penurut disbanding saudaranya yang lain.       tutup kenapa kamu tidak cari warung yang lain?``
ciri khas seorang santri di Pesantren,                                ‫ﻣﻔﻠﺲ‬       Pada suatu hari, kiyai menyuruh       Tanya kyai lagi ``kyai kan yang menyuruh saya
dikarnakan ilmu nahwu ini merupakan salah                                   Sanusi membeli rokok ``Sanusi ke sini``        beli disini dan tidak bilang kalau warungnya
                                                       panggil kyai ``ia kyai`` jawab Sanusi, ``tolong    tutup cari warung yang lain, jadi saya tunggu
satu disiplin ilmu yang dapat menunjang/        Artinya:
                                                       belikan rokok samsu yah`` kata kyai ``di       sampai buka`` jawab Sanusi lugu, mendengar
mendukung seorang santri untuk bias              ``Barangsiapa tidak menguasai                                    jawaban Sanusi yang polos kyai geleng-geleng
                                                       warung yang mana kyai`` ``di warung yang
membaca kitab kuning (kosongan).            ilmu nahwu maka ibarat orang bisu , dan        sana sepuluh rumah dari sini```baik kiyai``      kepala.
  Nahwu ialah: kaidah–kaidah yang          bila                          berangkatlah Sanusi ke warung yang di suruh
digunakan untuk mengetahui hukum–                tidak menguasai pemahamannya
hukumnya kalam, baik dalam satu persatu        maka bagaikan orang bangkrut``.
kalimat atau susunannya.
   Tujuan dan faidah ilmu nahwu ialah
untuk menjaga kesalahan lisan dalam
mengucapkan kalam arab, serta dapat          Oleh : M. Su'udi                                    Alamat Redaksi: PP. Al-Khoirot Jl. K.H Syuhud Zayyadi
mempermudah dalam memahami al-Qur’an                                                     Rt.09/01 Dsn, Krajan
dan Hadits atau kitab-kitab lain. dapat                                                    Karangsuko Pagelaran Malang 65174. Telp (0341) 879709
mempermudah dalam memahami al-Qur’an             Ini lugu atau Blo`on                Pelindung: Pengasuh PP. Al-khoirot   Sekretaris: Ahmad Juwaini
dan Hadits atau kitab-kitab lain. Hukum                                     Penasehat: Syamsul Huda         Staf Redaksi: M.Sholehuddin
mempelajari ilmu nahwu ialah:                                          Ketua Redaksi: Muhammad Su'udi     ,Khoirul Anam, M.Toha, Iwan Santoso, M.
  a). bagi orang-orang yang hendak             Setiap orang tua pasti mengiginkan anak      Redaktur Pelaksana: Syamsuri      Rohim,
                                                        Ket.:Redaksi menerima kontribusi tulisan opini seputar santri, pesantren, Islam dan problematika dunia
                          9                              Islam secara umum. Tulisan hendaknya tidak lebih dari 500 kata

More Related Content

What's hot

kesilapan orang islam ketika bulan ramadan
kesilapan orang islam ketika bulan ramadankesilapan orang islam ketika bulan ramadan
kesilapan orang islam ketika bulan ramadanSiti Khadijah
 
macam macam puasa
macam macam puasamacam macam puasa
macam macam puasaBagas Aldi
 
15 hadis palsu dan lemah berkaitan bulan ramadhan
15 hadis palsu dan lemah berkaitan bulan ramadhan15 hadis palsu dan lemah berkaitan bulan ramadhan
15 hadis palsu dan lemah berkaitan bulan ramadhanaltaf darwish
 
Media pembelajaran puasa membentuk pribadi yang taqwa
Media pembelajaran puasa membentuk pribadi yang taqwaMedia pembelajaran puasa membentuk pribadi yang taqwa
Media pembelajaran puasa membentuk pribadi yang taqwacecep hilman
 
Puasa ramadhan dan keutamaannya
Puasa ramadhan dan keutamaannyaPuasa ramadhan dan keutamaannya
Puasa ramadhan dan keutamaannyaAagun Gunawan
 
Manasik Haji GSM | gema shafa marwa
Manasik Haji GSM | gema shafa marwaManasik Haji GSM | gema shafa marwa
Manasik Haji GSM | gema shafa marwaGSM hajiumroh
 
Yess!Edisi 1 [tpa-alfurqonMagazine]
Yess!Edisi 1 [tpa-alfurqonMagazine]Yess!Edisi 1 [tpa-alfurqonMagazine]
Yess!Edisi 1 [tpa-alfurqonMagazine]Tpa Al-furqon
 
Mengenal nama-nama bulan islam dan amalan-amalannya
Mengenal nama-nama bulan islam dan amalan-amalannyaMengenal nama-nama bulan islam dan amalan-amalannya
Mengenal nama-nama bulan islam dan amalan-amalannyaEni Mar'a Qoneta
 
Perbaharui hidupmu dengan puasa
Perbaharui hidupmu dengan puasaPerbaharui hidupmu dengan puasa
Perbaharui hidupmu dengan puasaasnin_syafiuddin
 

What's hot (17)

kesilapan orang islam ketika bulan ramadan
kesilapan orang islam ketika bulan ramadankesilapan orang islam ketika bulan ramadan
kesilapan orang islam ketika bulan ramadan
 
Materi pondok romadhon
Materi pondok romadhonMateri pondok romadhon
Materi pondok romadhon
 
Puasa
PuasaPuasa
Puasa
 
macam macam puasa
macam macam puasamacam macam puasa
macam macam puasa
 
15 hadis palsu dan lemah berkaitan bulan ramadhan
15 hadis palsu dan lemah berkaitan bulan ramadhan15 hadis palsu dan lemah berkaitan bulan ramadhan
15 hadis palsu dan lemah berkaitan bulan ramadhan
 
Media pembelajaran puasa membentuk pribadi yang taqwa
Media pembelajaran puasa membentuk pribadi yang taqwaMedia pembelajaran puasa membentuk pribadi yang taqwa
Media pembelajaran puasa membentuk pribadi yang taqwa
 
puasa~
puasa~puasa~
puasa~
 
Puasa ramadhan dan keutamaannya
Puasa ramadhan dan keutamaannyaPuasa ramadhan dan keutamaannya
Puasa ramadhan dan keutamaannya
 
Materi pai sd puasa
Materi pai sd puasaMateri pai sd puasa
Materi pai sd puasa
 
Manasik Haji GSM | gema shafa marwa
Manasik Haji GSM | gema shafa marwaManasik Haji GSM | gema shafa marwa
Manasik Haji GSM | gema shafa marwa
 
Yess!Edisi 1 [tpa-alfurqonMagazine]
Yess!Edisi 1 [tpa-alfurqonMagazine]Yess!Edisi 1 [tpa-alfurqonMagazine]
Yess!Edisi 1 [tpa-alfurqonMagazine]
 
Mengenal nama-nama bulan islam dan amalan-amalannya
Mengenal nama-nama bulan islam dan amalan-amalannyaMengenal nama-nama bulan islam dan amalan-amalannya
Mengenal nama-nama bulan islam dan amalan-amalannya
 
Puasa Wajib dan sunah
Puasa Wajib dan sunah Puasa Wajib dan sunah
Puasa Wajib dan sunah
 
Perbaharui hidupmu dengan puasa
Perbaharui hidupmu dengan puasaPerbaharui hidupmu dengan puasa
Perbaharui hidupmu dengan puasa
 
Kajian puasa
Kajian puasaKajian puasa
Kajian puasa
 
Puasa ppt
Puasa pptPuasa ppt
Puasa ppt
 
Presentation2
Presentation2Presentation2
Presentation2
 

More from Pondok Pesantren Al-Khoirot

More from Pondok Pesantren Al-Khoirot (20)

Buletin Alkhoirot Oktober 2010 Edisi 32 Vol IV
Buletin Alkhoirot Oktober 2010 Edisi 32 Vol IVBuletin Alkhoirot Oktober 2010 Edisi 32 Vol IV
Buletin Alkhoirot Oktober 2010 Edisi 32 Vol IV
 
Buletin Alkhoirot Mei 2011 Edisi 39 Vol V
Buletin Alkhoirot Mei 2011 Edisi 39 Vol VBuletin Alkhoirot Mei 2011 Edisi 39 Vol V
Buletin Alkhoirot Mei 2011 Edisi 39 Vol V
 
Buletin Alkhoirot Maret 2011 Edisi 37 Vol V
Buletin Alkhoirot Maret 2011 Edisi 37 Vol VBuletin Alkhoirot Maret 2011 Edisi 37 Vol V
Buletin Alkhoirot Maret 2011 Edisi 37 Vol V
 
Buletin Alkhoirot Juni 2010 Edisi 28 Vol IV
Buletin Alkhoirot Juni 2010 Edisi 28 Vol IVBuletin Alkhoirot Juni 2010 Edisi 28 Vol IV
Buletin Alkhoirot Juni 2010 Edisi 28 Vol IV
 
Buletin Alkhoirot Februari 2011 Edisi 36 Vol V
Buletin Alkhoirot Februari 2011 Edisi 36 Vol VBuletin Alkhoirot Februari 2011 Edisi 36 Vol V
Buletin Alkhoirot Februari 2011 Edisi 36 Vol V
 
Buletin Alkhoirot April 2011 Edisi 38 Vol V
Buletin Alkhoirot April 2011 Edisi 38 Vol VBuletin Alkhoirot April 2011 Edisi 38 Vol V
Buletin Alkhoirot April 2011 Edisi 38 Vol V
 
Buletin Alkhoirot Agustus 2010 Edisi 30 Vol IV
Buletin Alkhoirot Agustus 2010 Edisi 30 Vol IVBuletin Alkhoirot Agustus 2010 Edisi 30 Vol IV
Buletin Alkhoirot Agustus 2010 Edisi 30 Vol IV
 
Buletin Santri Oktober 2010 Edisi 29 Vol IV
Buletin Santri Oktober 2010 Edisi 29 Vol IVBuletin Santri Oktober 2010 Edisi 29 Vol IV
Buletin Santri Oktober 2010 Edisi 29 Vol IV
 
Buletin Santri Mei 2011 Edisi 36 Vol V
Buletin Santri Mei 2011 Edisi 36 Vol VBuletin Santri Mei 2011 Edisi 36 Vol V
Buletin Santri Mei 2011 Edisi 36 Vol V
 
Buletin Santri Juni 2011 Edisi 37 Vol V
Buletin Santri Juni 2011 Edisi 37 Vol VBuletin Santri Juni 2011 Edisi 37 Vol V
Buletin Santri Juni 2011 Edisi 37 Vol V
 
Buletin Santri Februari 2011 Edisi 33 Vol. V
Buletin Santri Februari 2011 Edisi 33 Vol. VBuletin Santri Februari 2011 Edisi 33 Vol. V
Buletin Santri Februari 2011 Edisi 33 Vol. V
 
Buletin Santri edisi 34 Maret 2011 Vol V
Buletin Santri edisi 34 Maret 2011 Vol VBuletin Santri edisi 34 Maret 2011 Vol V
Buletin Santri edisi 34 Maret 2011 Vol V
 
Buletin Santri September 2007 Edisi 2 Vol I
Buletin Santri September 2007 Edisi 2 Vol I Buletin Santri September 2007 Edisi 2 Vol I
Buletin Santri September 2007 Edisi 2 Vol I
 
Buletin santri edisi 2 september 2007
Buletin santri edisi 2 september 2007Buletin santri edisi 2 september 2007
Buletin santri edisi 2 september 2007
 
Buletin Santri Januari 2008 Edisi 6
Buletin Santri Januari 2008 Edisi 6 Buletin Santri Januari 2008 Edisi 6
Buletin Santri Januari 2008 Edisi 6
 
Buletin Santri Desember 2007 Edisi 5
Buletin Santri Desember 2007 Edisi 5 Buletin Santri Desember 2007 Edisi 5
Buletin Santri Desember 2007 Edisi 5
 
Buletin Al-Khoirot Edisi 01 Juni 2007
Buletin Al-Khoirot Edisi 01 Juni 2007Buletin Al-Khoirot Edisi 01 Juni 2007
Buletin Al-Khoirot Edisi 01 Juni 2007
 
Buletin el ukhuwah juni 2011 edisi 35
Buletin el ukhuwah juni 2011 edisi 35Buletin el ukhuwah juni 2011 edisi 35
Buletin el ukhuwah juni 2011 edisi 35
 
Buletin el ukhuwah mei 2011 edisi 34
Buletin el ukhuwah mei 2011 edisi 34Buletin el ukhuwah mei 2011 edisi 34
Buletin el ukhuwah mei 2011 edisi 34
 
Buletin El-Khuwah Februari 2011 Edisi 31
Buletin El-Khuwah Februari 2011 Edisi 31Buletin El-Khuwah Februari 2011 Edisi 31
Buletin El-Khuwah Februari 2011 Edisi 31
 

Buletin Santri Agustus 2007 Edisi 01

 • 1. Buletin santri Edisi 03 / Vol. 01 / September 2007 KAJIAN FIQIH Buletin santri Edisi 03 / Vol. 01 / September 2007 ‫رﻓﻊ اﻟﻘﻠﻢ ﻋﻦ ﺛﻼﺛﺔ : ﻣﻨﻬﻢ اﻟﺼﺒﻲ و اﻟﻤﺠﻨﻮن و اﻟﻨﺎﺋﻢ‬ Sedangkan puasa sunnah tidak diharuskan dan dalam riwayat yang lain disebutkan berniat pada malam hari, yang penting berniat dengan lafadz berbeda: sebelum tergelincirnya matahari dan tidak wajib pula menentukan jenis puasa. ‫رﻓﻊ اﻟﻘﻠﻢ ﻋ ﻦ ﺛﻼﺛ ﺔ : ﻋ ﻦ اﻟﺼ ﺒﻲ ﺣﺘ ﻰ ﻳﺒﻠ ﻎ وﻋ ﻦ اﻟﻨ ﺎﺋﻢ‬ ‫ﺣﺘﻰ ﻳﺴﺘﻴﻘﻆ وﻋﻦ اﻟﻤﺠﻨﻮن ﺣﺘﻰ ﻳﻔﻴﻖ‬ 2. Menahan diri dari makan dan minum meskipun sedikit, yang disengaja Artinya: terkecuali jika lupa/bodoh yang dikarenakan "Telah dianggkat pena (hukum masih baru masuk Islam atau karena hidup KAJIAN Fiqih Edisi 01/Vol. 1/Agusrus 2007 taklif) dari tiga orang, yaitu anak kecil jauh dari Ulama` maka puasanya tidak batal. sehingga baligh,orang tidur sehingga 3,Menahan dari jima`/berhubungan PUASA terbangun dan oarng gila sehinnga sembuh intim dengan istrinya yang disengaja. Maka apabila karena lupa hukumnya sama seperti Adapun bagi mereka yang tidak mampu orang yang makan karena lupa. Seperti halnya Oleh: A. Juwaini berpuasa seperti orang yang sudah tua renta makan atau minum ialah sesuatu yang masuk Santri PP.Al-Khoirot yang mana jika ia berpuasa dirinya menjadi ketubuh lewat lubang tembus seperti: hidung, payah dan orang sakit yang tidak dapat telinga, kubul dan dubur. diharapkan kesembuhannya. Maka bagi mereka tidaklah wajib berpuasa karena ada 4.Menahan dari menyengaja muntah firman Allah SWT : Kata puasa mempunyai dua arti, pertama arti ‫وان ﻣﺤﻤﺪا رﺳﻮل اﷲ واﻗﺎم اﻟﺼﻼة واﻳﺘﺎء اﻟﺰآﺎة واﻟﺤﺞ‬ ‫وﻣﺎ ﺟﻌﻞ ﻋﻠﻴﻜﻢ ﻓﻰ اﻟﺪﻳﻦ ﻣﻦ ﺣﺮج‬ ADAPUN YANG MEMBATALKAN PUASA secara bahasa dan kedua arti secara syara`. Arti ‫وﺻﻮم رﻣﻀﺎن‬ Artinya : ADA SEPULUH : secara bahasa, puasa adalah menahan dari sesuatu "Dan Dia (Allah) sekali-kali tidak seperti menahan dari makan, minum, berbicara dan Artinya : 1) dan 2). adalah masuknya sesuatu ke dalam lainnya, semua hal tersebut dinamakan puasa “Islam dibangun atas lima perkara menjadikan kesempitan di dalam agama ". lubang yang tembus atau masuk ke dalam secara bahasa. Arti puasa secara bahasa juga dapat :1.persaksian sesungguhnya tiada Tuhan selain kepala dengan disengaja. 3). memasukkan kita jumpai pada Al-Qur'an tentang ceritanya Siti Allah dan Nabi Muhammad utusan Allah 2. ADAPUN MENGENAI sesuatu kedalam kubul dan dubur. Maryam yaitu " ‫ اﻧ ﻰ ﻧ ﺬرت ﻟﻠ ﺮﺣﻤﻦ ﺻ ﻮﻣﺎ‬artinya : mendirikan shalat 3.membayar zakat 4.haji FARDHU-FARDHU PUASA 4) Menyengaja muntah. 5) keluarnya sperma "Sesungguhnya aku bernadzar puasa untuk Tuhan 5.puasa di bulan Ramadhan". ANTARA LAIN: yang maha pemurah" ( 19 : 26 ). Kata puasa pada sebab bertemunya kulit, bukan sebab jima` ayat tersebut berarti menahan yaitu menahan diri Dan adapun ijma` Ulama` tentang baik dengan cara yang diharamkan seperti: dari berbicara. Dan adapun arti puasa ( ‫) ﺻ ﻮﻣﺎ‬ wajibnya puasa Ramahdhan sangat masyhur 1.Niat, maka puasa tanpa niat tidaklah dengan tangannya sendiri. Atau tidak menurut syara` ialah menahan diri dari sesuatu bagi umat Islam. sah. Adapun tempatnya niat ialah di dalam diharamkan seperti keluar sperma sebab yang membatalkan puasa atas jalan yang Kewajiban puasa Ramadhan ditetapkan hati dan tidak disyaratkan harus diucapakan. tangan istri atau budaknya. Berbeda dengan ditentukan dengan disertai niat. Sedangkan hukum bagi orang Islam, baligh, berakal dan yang kuasa Dikarenakan puasa itu ada yang wajib hal tersebut apabila keluar sperma disebabkan puasa telah ditetapkan mengerjakan puasa. Oleh karena itu, maka orang dan sunnah, maka dalam niat ada ketentuan mimpi maka tidak membatalkan puasa. 7-10). dalam Al-qur an, as-sunnah dan ijma` Ulama`, kafir asli tidak diwajibkan puasa karena yang berbeda untuk itu jika puasa wajib adalah disebabkan haid, nifas, melahirkan, dan Allah SWT berfirman seandainya mereka puasa tidaklah sah puasanya seperi Ramadlon, nadzar dan puasa wajib SUNNAH-SUNNAH PUASA ‫ﻓﻤﻦ ﺷﻬﺪ ﻣﻨﻜﻢ اﻟﺸﻬﺮ ﻓﻠﻴﺼﻤﻪ‬ dikarenakan mereka bukan ahli ibadah. Begitu lainnya diharuskan niat dimalam hari dan dan didalam hadits shahih disebutkan juga tidak sah puasanya anak kecil dan orang • Menyegerakan berbuka puasa bila diwajibkan menentukan jenis puasanya. matahari benar-benar sudah terbenam, ‫ﺑﻨﻲ اﻻﺳﻼم ﻋﻠﻰ ﺧﻤﺲ : ﺷﻬﺎدة أن ﻻ اﻟﻪ اﻻاﷲ‬ gila karena ada hadits: www.alkhoirot.com Telepon: 0341-879709 2
 • 2. Mutiara Hadits Buletin santri Edisi 03 / Vol. 01 / September 2007 Buletin santri Edisi 03 / Vol. 01 / September 2007 namun apabila masih ragu-ragu maka tidak boleh menyegerakan untuk berbuka Oleh : Syamsul Huda Ia sama sekali tidak takut akan Oleh : M.Su'udi puasa. Dan disunnahkan pula berbuka Santri PP. Al-khoirot kefakiran" Santri PP. Al-Khoirot dengan kurma dan jika tidak ada maka Hadits ini menjelaskan dengan air. bahwa Rasulullah seorang yang • Mengakhirkan sahur, dikarenakan ada ‫اﻧﻤﺎ ﺑﻌﺜﺖ ﻷﺗﻤﻢ ﻣﻜﺎرم اﻻﺧﻼق‬ sangat dermawan yang tidak takut KEBAIKAN SILATURAHMI hadits Nabi Saw. akan kefakiran ia yakin apa yang ia Artinya: "Tidaklah aku MENURUT QUR`AN DAN HADITS berikan pasti Allah akan ‫ان ﺗﺄﺧﻴﺮ اﻟﺴﺤﻮر ﻣﻦ ﺳﻨﻦ اﻟﻤﺮﺳﻠﻴﻦ ) رواﻩ اﺑﻦ ﺣﺒﺎن ﻓ ﻲ‬ diutus ke muka bumi ini kecuali menggantikanya untuk menyempurnakan akhlak " D ( ‫ﺻﺤﻴﺤﻪ‬ Allah swt berfirman: Artinya Nabi Saw adalah manusia I dalam al-qur`an disebutkan : yang terbaik ahklaknya yang mana ``Mereka bertanya kepadamu tentang "Sesunguhnya mengakhirkan sahur ‫وﻣﺎ اﻧﻔﻘﺘﻢ ﻣﻦ ﺷﻰء ﻓﻬﻮ ﻳﺨﻠﻔﻪ‬ termasuk bagian dari kesunnahan Para Allah SWT menjadikannya sebagai Artinya: apa yang mereka nafkahkan. Utusan`` (H.R Ibnu Hibban dalam kitab teladan bagi semua orang khususnya "Segala sesuatu yang kalian Jawablah: ``Apa saja harta yang kamu shahehnya ) kaum Muslimin, baik dalam nafkahkan, maka Allah akan nafkahkan hendaklah diberikan kepada ibu- perkataan maupun perbuatan. Beliau menggantinya" bapak, kaum kerabat, anak- anak yatim, orang • Meninggalkan perkataan-perkataan yang adalah orang yang memiliki sifat- orang yang sedang dalam perjalanan!``. (Al- Nabi bersabda: kotor, dikarenakan ada hadits Nabi Saw sifat terpuji seperti: takut kepada baqarah : 215) ‫ﻻﻳﺠﺘﻤﻊ ﺧﺼﻠﺘﺎن ﻓﻲ ﻣﺆﻣﻦ اﻟﺒﺨﻞ واﻟﻜﺬب‬ Ayat lain menyebutkan: ``Dan Allah, pemalu, sangat kasih sayang ‫ر ّ َﺎﺋﻢ ﻟﻴﺲ ﻟﻪ ِﻦ ِﻴﺎ ِﻪ اﻻ اﻟ ُﻮع واﻟﻌﻄﺶ ورب‬ ّ ‫ُب ﺻ ْ َ ﻣ ﺻ ﻣ ّ ﺠ‬ kepada manusia maupun hewan, Artinya (ingatlah), ketika Kami mengambil janji dari (‫)رواﻩ اﻟﺤﺎآﻢ‬ ‫ِﻦ ﻗﺎﺋﻢ َﻴﺲ ﻟﻪ ِﻦ ﻗﻴﺎ ِﻪ اﻻ اﻟ َﻬﺮ‬ ُ ‫ﻣ ّ ﺴ‬ ‫ﻟ َ ﻣ‬ ‫ﻣ‬ dermawan, ramah tamah kepada " Tidak akan pernah Bani Israil (yaitu): ``Janganlah kamu tamu, pemurah dan tidak pernah berkumpul dua sifat pada hati menyembah selain Allah, dan berbuat baiklah menolak orang yang meminta seorang mukmin yaitu bakhil dan kepada ibu-bapak dan kerabat, sesuatu darinya. (Al-baqarah : 82) Artinya dusta" Sebagian contoh kecil dari Kedua ayat tersebut menunjukkan ``Banyak orang yang berpuasa tapi Hadits ini menjelaskan pilar sifat kedermawaan beliau adalah bahwa berbuat baik terhadap kerabat adalah tidak memperoleh (pahala) apa-apa dari utama menjadi standar dalam spirit pada suatu hari datanglah seorang hal penting setelah ketaatan terhadap orang puasanyanya terkecuali lapar dan dahaga, kehidupan seorang muslim yaitu laki-laki kepada Rasulullah, tua. Ayat yang disebut pada permulaan bab ini dan banyak orang- orang yang melaku tidak boleh punya hati kikir, dusta kemudian laki-laki itu meminta memberikan kesan yang sama. Imam Ali ibn kan ibadah malam tapi tidak memperoleh apa- mementingkan dirinya sendiri dan sesuatu kepada beliau, lalu beliau Musa ar-Ridla r.a menafsirkan ayat ini sebagai apa dari shalatnya terkecuali berjaga malam. lupa akan kepentingan orang lain. memberinya kambing yang sangat berikut: "Sesungguhnya Allah memerintahkan (H.R . al-Hakim). Nabi bersabda: banyak sampai kambing itu tiga hal yang berhubungan dengan tiga hal ‫ﻣﻦ ﻻ ﻳﻬﺘﻢ ﺑﺄ ﻣﺮ اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﻓﻠﻴﺲ ﻣﻨﻬﻢ‬ Daftar pustaka menutupi celah diantara dua lain, dan memerintahkan untuk bertakwa Artinya: gunung, setelah itu laki-laki tersebut kepada-Nya yang dihubungkan dengan "Barang siapa tidak 1. Kifayah al-Akhyar kembali kepada kaumnya dan `silaturahmi, maka seseorang yang tidak 2. Hawasyi as-Syarwani perdulii akan kepentingan orang berkata ”Masuklah kalian ke dalam menyambungkannya berarti tidak ertaqwa 3. Muhadzzab muslim maka ia tidaklah termasuk 4. Hasyiah al-Bajuri agama Islam, sesungguhnya kepada Allah" . golongan orang-orang dari mereka Ayat lain menyebutkan: Muhammad jika memberikan sesua (mukmin)". "Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada 3 4
 • 3. Buletin santri Edisi 03 / Vol. 01 / September 2007 Buletin santri Edisi 03 / Vol. 01 / September 2007 kaum kerabat,(an-Nahl :90). Satu hal yang mereka bila mereka adalah orang baik-baik a). Silaturahmi diwajibkan untuk akhirnya ia mencapai keahlian yang tinggi di pantas untuk dipertimbangkan: Membantu (Muslim).`` meningkatkan rasa takwa kepada bidang Hadits dan teologi. Pada tahun 158 kerabat mencakup ``keadilan`` dan ``beramal Karena itulah Amir al-mu`minin Allah.takwa saja tanpa silaturahmi tidak Hl715 M, ia menantang baik``. Allah tetap menyebutkannya secara Ali (r.a) berkata: "Tidak ada pahala yang akan lengkap . pejabat-pejabat pemerintahansehingga ia terpisah, hal ini menunjukkan betapa lebih cepat daripada pahala silaturrahmi". terpaksa menyembunyikan diri di kota pentingnya masalah ini di hadapan Allah. Dalam hubungannya dengan pahala dalam b).Semua pintu gerbang Syurga akan Mekkah. Sufyan ats-Tsauri meninggal dunia Apabila seseorang mencari di dalam ucapan kehidupan akhirat, Nabi bersabda: "`Pahala dibuka bagi orang-orang Mukmin yang tahun 161 H/778 M di kota Bashrah. pemimpin-pemimpin sejati Islam, manfaat sedekah adalah sepuluh kali lipat, dan melakukan silaturahmi. Di lain pihak Ia telah mendirikan sebuah madzhab materi dari menghubungkan tali persaudaraan, ganjaran meminjamkan uang delapan belas memutuskan tali persaudaraan akan fiqh yang bertahan selama dua abad. Dan maka hadits berikut akan membimbingnya. kali lipat, sedang berlaku baik terhadap menjauhkan orang-orang dari keuntungan- menjalani hidup pertapaan yang keras (1) Imam al-Husain bin Ali bin Abi Thalib orang mu`min dua puluh kali lipat, dan keuntungan ini. Memang kami tidak bisa sehingga para sufi menyebutnya sebagai (r.a) berkata: "Orang yang ingin dipanjangkan ganjaran berlaku baik pada seorang memaparkan semua hadis yang memuliakan seorang manusia suci. hidupnya (umurnya) dan diperbanyak kerabat adalah dua puluh empat kali lipat``. penghubungan tali persaudaraan . rizqinya, harus menghubungkan tali Nabi Musa a.s pernah bertanya Tetapi beberapa ayat dan hadits yang SUFYAN ATS-TSAURI DAN PARA persaudaraan (silaturahmi)" . kepada Allah SWT tentang pahala mengutuk pemutusan tali persaudaraan KHALIFAH Banyak hadits-hadits semacam itu dari silaturrahmi? Allah memberitahunya: sengaja disebutkan di sini untuk melengkapi Rasulullah dan para Imam lainnya. ``Wahai Musa! Aku akan menunda pembahasan . Kesalehan Sufyan ats-Tsauri nampak (2)Nabi Muhammad bersabda kematiannya (memanjangkan usianya); dan sejak ia masih berada di dalam kandungan "Sesungguhnya (dan ini benar-benar mempermudah sekaratnya, serta penjaga ibunya. Suatu hari ibunya sedang berada di terjadi bahwa) seseorang yang Sorga akan mengundangnya untuk Daftar Pustaka atas loteng rumah. Si ibu mengambil beberapa menghubungkan tali persaudaraan ketika memasuki Syurga dari gerbang manapun asinan yang sedang dijemur tetangganya di hidupnya tinggal tiga tahun, maka Allah akan yang ia inginkan". - Alquran terjemah - Syarah Bulughul maram (Subulu as-Salam) atas atap dan memakannya. Tiba-tiba Sufyan memperpanjang sampai tiga puluh tiga tahun Hadits di atas mengajarkan kepada - Hadits Nabawi yang masih berada di dalam rahim ibunya itu lagi dan jika sebaliknya, maka Allah akan kita mengenai ganjaran-ganjaran - Keluarga Islam , (Bandung, 1407 H – 1986 menyepak sedemikian keras-nya sehingga si memperpendek kehidupan itu tiga tahun". silaturrahmi yang dianugrahkan kepada kita M) ibu mengira bahwa ia keguguran. Imam Ja`far as-Shidiq r.a telah dalam hidup ini, dan yang akan di berikan Diriwayatkan bahwa yang menjadi menguraikan dua peristiwa yang menunjukkan dalam kehidupan di akhirat nanti. Dalam khalifah pada masa itu ketika shalat di depan kebenaran hal ini, tetapi kesempatan ini tidak hubungannya dengan ganjaran dunia, Sufyan memutar-mutar kumisnya. Setelah mengizinkan kita untuk membahasnya. ganjaran-ganjaran itu diberikan kepada selesai shalat, Sufyan berseru kepadanya: (3) Rasulullah Saw pernah bersabda orang yang melakukan silaturrahmi, "Engkau tidak pantas melakukan shalat seperti ``Menghubungkan tali persaudaraan adalah walaupun ia bukan seorang Mu`min. itu. Di Padang Mahsyar nanti shalatmu itu seperti membangun rumah, menambah Balasan-balasan ini adalah sebagai berikut: akan dilemparkan ke mukamu sebagai sehelai kemakmuran, walaupun mereka itu orang- • Dipanjangkan umurnya Oleh : Syamsuri kain lap yang kotor" "Berbicaralah yang orang kafir``. • Diperbanyak rizkinya Santri PP. Al-Khoirot sopan", tegur si khalifah. "Jika aku enggan (4) Nabi bersabda: "`Ada orang-orang yang • .Dimakmurkan rumah tangga dan A melakukan tanggung jawabku ini, jawab berjalan di jalan yang tidak lurus dan berbuat keluarganya bu 'Abdullah Sufyan bin Sa'id ats- Sufyan, "semoga kencingku berubah menjadi dosa, tetapi mereka baik pada sanak • Dimudahkan sekaratnya Tsauri lahir di Kufah pada tahun 97 darah". kerabatnya, maka karena silah ar-rahmiini, Tetapi pahala dalam kehidupan khirat HI715 M. Mula-mula ia belajar Khalifah sangat marah mendengar kekayaan mereka bertambah dan umur tergantung kepada kesejatian islam dan dari ayahnya sendiri, kemudian dari banyak kata-kata Sufyan ini lalu memerintahkan agar diperpanjang. Betapa banyaknya pahala iman nya .Yaitu ; orang-orang pandai di masa itu sehingga ia dipenjarakan dan dihukum gantung. "Agar 5 6
 • 4. Buletin santri Edisi 03 / Vol. 01 / September 2007 Buletin santri Edisi 03 / Vol. 01 / September 2007 tidak ada orang-orang lain yang seberani itu "Agama yang dianut oleh seorang manusia dibatalkannya pula niatnya itu, dan berkata, menangis karena takut akan dosa-dosamu?' lagi terhadapku", jelas si khalifah. seperti ini tidak mungkin salah". "Aku mengenakan pakaian ini karena Allah Sufyan mengulurkan tangannya dan mencabut Suatu hari tiang gantungan Si tabib segera beralih kepada dan aku tak ingin mengubahnya hanya beberapa helai jerami. "Dosa-dosaku memang dipersiapkan, Sufyan masih tertidur lelap agama Islam. Mengenai peristiwa ini karena manusia". banyak, tetapi semuanya tidaklah lebih berarti dengan kepala berada dalam dekapan seorang khalifah berkata: "Kusangka aku Seorang pemuda mengeluh karena daripada segenggam jerami ini bagiku. Yang manusia suci dan kakinya di pangkuan Sufyan mengirimkan seorang tabib untuk merawat tidak sempat menunaikan ibadah haji. membuat aku takut adalah apakah imanku bin uyaina. Kedua manusia suci tersebut yang seorang sakit, kiranya aku mengirim Sufyan menegurnya: "Telah empat puluh benar-benar iman atau bukan". mengetahui bahwa tiang gantungan sedang seorang sakit untuk dirawat seorang tabib kali aku menunaikan ibadah haji. Semuanya Betapa cintanya Sufyan terhadap dipersiapkan, bersepakat: "Janganlah ia yang besar". akan kuberikan kepadamu semua makhluk Allah. Suatu sampai mengetahui hal ini". Tetapi ketika itu asalkan engkau mau hari ketika berada di pasar, ia juga Sufyan terjaga. "Apakah yang sedang ANEKDOT - ANEKDOT MENGENAI memberikan keluhanmu itu melihat seekor burung di dalam terjadi?", tanyanya. DIRI SUFYAN ATS-TSAURI kepadaku". "Baiklah", si sangkar. Si burung mengepak- Kedua manusia suci itu terpaksa pemuda menjawab. Malam ngepakkan sayap dan mencicit- menjelaskan walau dengan sedih sekali. "Aku Suatu hari Sufyan bersama seorang harinya di dalam mimpinya cicit dengan sedihnya. Sofyan tidak sedemikian mencintai kehidupan ini", sahabatnya lewat di depan rumah seorang Sufyan mendengar sebuah membeli burung itu lalu kata Abu Sofyan. "Tetapi seorang manusia terkemuka. Sahabatnya terpesona suara yang berkata melepaskannya. Setiap malam harus elakukan kewajibannya selama ia berada memandang, serambi rumah itu. Sufyan kepadanya: "Engkau burung itu datang ke rumah di atas dunia ini". Dengan mata berlinang-li mencela perbuatan temannya itu: "Jika mendapat keuntungan yang Sufyan, menunggui Sufyan nang Sufyan berdoa: Ya Allah, engkau beserta orang-orang yang seperti sedemikian besarnya sehingga apabila apabila ia sedang shalat dan sekali-sekali sergaplah mereka seketika ini juga!" Pada saat engkau ini tidak terpesona dengan istana- dibagi-bagikan kepada semua jama'ah di hinggap di tubuhnya. Ketika Sufyan itu sang khalifah sedang duduk di atas tahta istana mereka! niscaya mereka tidak Padang Arafah, niscaya setiap orang di meninggal dunia dan mayatnya diusung ke dikelilingi oleh menteri-menterinya. Tiba-tiba bermegah-megah seperti ini. Dengan antara mereka menjadi kaya raya". pemakaman, si burung ikut pula petir menyambar istana dan khalifah beserta terpesona seperti itu engkau ikut berdosa di Suatu hari ketika Sufyan sedang mengantarkannya dan seperti pengantar- menteri-menterinya itu ditelan bumi. "Benar- dalam sikap bermegah-megah mereka". memakan sepotong roti lewatlah seekor pengantar yang lain ia pun mencicit-cicit benar sebuah doa yang diterima dan Seorang tetangga Sufyan anjing. Anjing itu diberinya roti secabik sedih. Ketika mayat Sufyan diturunkan ke dikabulkan dengan seketika!", kedua manusia meninggal dunia, Sufyan pun pergi untuk demi secabik. Seseorang bertanya kepada dalam tanah, si burung menyerbu masuk ke suci yang mulia itu berseru. membacakan doa pada penguburannya. Sufyan: "Mengapa roti itu tidak engkau dalam kuburan itu. Kemudian terdengarlah Seorang khalifah yang lain naik pula Setelah selesai, terdengar olehnya orang- makan beserta anak-isterimu?" "Jika anjing suara dari dalam kuburan itu: "Allah Yang ke atas tahta. Ia percaya kepada kesalehan orang berkata: "Almarhum adalah seorang ini kuberi roti", jawab Sufyan, "niscaya ia Maha Besar telah memberi ampunan kepada Sufyan. Si khalifah mempunyai seorang tabib yang baik". "Seandainya aku ketahui bahwa akan menjagaku sepanjang malam sehingga Sofyan karena telah menunjukkan belaskasih yang beragama Kristen. Ia adalah seorang orang-orang lain menyukai almarhum", kata aku dapat beribadah dengan tenang, Jika roti kepada makhluk-makhluk-Nya". Si burung guru besar dan sangat ahli. Khalifah mengirim Sufyan, "niscaya aku tidak turut di dalam ini kuberikan kepada anak-isteriku niscaya tabib ini untuk mengobati penyakit Sufyan. mereka akan menghalangi diriku untuk mati pula menyertai Sufyan. penguburan ini. Jika seseorang bukan Ketika Si tabib memeriksa air kencing Sufyan, munafik, maka orang-orang lain tidak akan beribadah kepada Allah". ia berkata di dalam hati, "Inilah seorang menyukainya!" Pada suatu ketika Sufyan manusia yang hatinya telah berubah menjadi Suatu hari Sufyan salah melakukan perjalanan ke Mekkah, ia darah karena takut kepada Allah. Darah keluar mengenakan pakaiannya. Ketika hal ini diusung di atas sebuah tandu. Selama di sedikit demi sedikit melalui kantong dikatakan kepadanya, ia segera hendak dalam perjalanan, Sufyan menangis terus- kemihnya". Kemudian ia menyimpulkan, memperbaiki pakaiannya tetapi cepat-cepat menerus. Seorang sahabat yang menyertainya bertanya, "Apakah engkau 7 8
 • 5. Buletin santri Edisi 03 / Vol. 01 / September 2007 Buletin santri anaknya menjadi orang yang pintar dan Edisi 03 / Vol. telah September 2007 kyai. Tiga jam 01 / berlalu, Sanusi belum berguna bagi masyarakat, minimal bagi dirinya juga kembali, kyai mulai gelisah ``kemana saja mempelajari kitab tafsir, hadits, dan sendiri. Begitu juga dengan orang tuanya Sanusi, kok disuruh membeli rokok sampai saat kitablainnya. Sanusi, yang asli orang Jawa Barat, ia ingin ini belum kembali juga, apa ia kesasar`` fikir b). bagi orang-orang diseluruh penjuru sekali anaknya menjadi orang yang pintar dan kyai, maklum Sanusi baru seminggu ada di dunia yang tidak menhendaki berguna. pondoknya dan belum tahu jalan, setelah Orang tua Sanusi berpikiran maju, ditunggu beberapa saat lagi kiyai keluar untukmembaca kitab.Seperti yang dikatakan walaupun orang desa, ia ingin anaknya punya mencarinya, karena merasa khawatir sekali takut- Syeh syarifuddin al-Imrithi : Ilmu nahwu takut Sanusi kesasar atau terjadi sesuatu yang pendidikan agama, karena yang paling lebih berhak dipelajari terlebih dahulu , bermanfaat di desa adalah agama, akhirnya tidak diinginkan. dikarnakan kalam arab tanpa nahwu tidak orang tua Sanusi menitipkan anaknya kepada Kyai berjalan menuju warung yang Oleh : Mukarrom dapat dimengerti. seorang Kiyai, untuk dididik agama, sebelum dituju Sanusi, setelah sampai kyai sangat terkejut Santri Al-khoirot Karma begitu pentingnya ilmu nahwu, orang tuanya pulang kedesa, ia berpesan sekali melihat Sanusi sedang asyik tidur di sehingga ada sebagian ulama` yang kepada Sanusi `` Sanusi kamu harus patuh emperan warung, dan kyai melihat warung itu mengumandangkan sebuah syair : kepada Kyai, jangan pernah membantah, tertutup ``Sanusi banguuun`` kata kyai sambil Ketika orang-orang Arab (‫)اه ﻞ اﻟﻌﺮﺑﻴ ﺔ‬ laksanakan apa yang diperintahkannya, insya menepuk-nepuk kaki Sanusi, kemudian Sanusi takut akan musnahnya ilmu arab/bahasa arab, ‫ﻣﻦ ﻃﻠﺐ اﻟﻌﻠﻮم ﺑﻐﻴﺮ ﻧﺤﻮ # آﻌﻨﻴﻦ ﻳﻌﺎﻟﺞ ﻓﺮج ﺑﻜﺮ‬ Allah kamu bakal jadi anak yang baik dan bangun dan terkejut melihat kyai ada disitu berguna, jangan lupa shalatnya berjemaah`` ``kenapa kamu tidur disitu?`` Tanya kyai heran, setelah begitu lama bergaul dengan orang - nasehat orang tuanya kepada Sanusi ``baik ``bukankah kamu tadi saya suruh beli rokok, kok orang Ajami/ selain orang Arab, maka mereka Artinya: sekarang kamu malah asyik tiduran disini`` pak`` jawab Sanusi. Memang Sanusi itu membukukan ilmu arab tersebut dalam bentuk ``Barangsiapa mencari ilmu tanpa anak yang baik dan ia sangat lugu sekali ``bener kyai, tadi kiyai menyuruh saya membeli kamus dan kemudian membentuk ushul– bekal ilmu nahwu, maka bagaikan orang walaupun usianya 15 tahun, setiap pesan orang rokok, tetapi warungnya tutup, kemudian saya ushul (akar) ilmu arab yang dapat menjaganya impotent yang ingin memecahkan tuanya selalu diingat, dan ia tidak pernah tunggu sampai buka, sudah lama saya tunggu kok dari kekeliruan. Dan kemudian ushul–ushul keperawanan`` membantah apa yang disuruh orang tua, tidak buka-buka, akhirnya saya ketiduran di sini`` tersebut diberi nama ‫( ﻋﻠﻮم اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‬Nahwu). sehingga Sanusi menjadi anak yang paling cerita Sanusi panjang lebar. ``kalau warungnya Nahwu merupakan ilmu yang menjadi ‫وﻓﻬﻤ ﻮا ﻓ ﻲ آ ﻞ ﻋﻠ ﻢ‬ ‫ﻣ ﻦ ﻓﺎﺗ ﻪ اﻟﻌﻠ ﻢ ﻓ ﺬاك اﻻﺧ ﺮس‬ penurut disbanding saudaranya yang lain. tutup kenapa kamu tidak cari warung yang lain?`` ciri khas seorang santri di Pesantren, ‫ﻣﻔﻠﺲ‬ Pada suatu hari, kiyai menyuruh Tanya kyai lagi ``kyai kan yang menyuruh saya dikarnakan ilmu nahwu ini merupakan salah Sanusi membeli rokok ``Sanusi ke sini`` beli disini dan tidak bilang kalau warungnya panggil kyai ``ia kyai`` jawab Sanusi, ``tolong tutup cari warung yang lain, jadi saya tunggu satu disiplin ilmu yang dapat menunjang/ Artinya: belikan rokok samsu yah`` kata kyai ``di sampai buka`` jawab Sanusi lugu, mendengar mendukung seorang santri untuk bias ``Barangsiapa tidak menguasai jawaban Sanusi yang polos kyai geleng-geleng warung yang mana kyai`` ``di warung yang membaca kitab kuning (kosongan). ilmu nahwu maka ibarat orang bisu , dan sana sepuluh rumah dari sini```baik kiyai`` kepala. Nahwu ialah: kaidah–kaidah yang bila berangkatlah Sanusi ke warung yang di suruh digunakan untuk mengetahui hukum– tidak menguasai pemahamannya hukumnya kalam, baik dalam satu persatu maka bagaikan orang bangkrut``. kalimat atau susunannya. Tujuan dan faidah ilmu nahwu ialah untuk menjaga kesalahan lisan dalam mengucapkan kalam arab, serta dapat Oleh : M. Su'udi Alamat Redaksi: PP. Al-Khoirot Jl. K.H Syuhud Zayyadi mempermudah dalam memahami al-Qur’an Rt.09/01 Dsn, Krajan dan Hadits atau kitab-kitab lain. dapat Karangsuko Pagelaran Malang 65174. Telp (0341) 879709 mempermudah dalam memahami al-Qur’an Ini lugu atau Blo`on Pelindung: Pengasuh PP. Al-khoirot Sekretaris: Ahmad Juwaini dan Hadits atau kitab-kitab lain. Hukum Penasehat: Syamsul Huda Staf Redaksi: M.Sholehuddin mempelajari ilmu nahwu ialah: Ketua Redaksi: Muhammad Su'udi ,Khoirul Anam, M.Toha, Iwan Santoso, M. a). bagi orang-orang yang hendak Setiap orang tua pasti mengiginkan anak Redaktur Pelaksana: Syamsuri Rohim, Ket.:Redaksi menerima kontribusi tulisan opini seputar santri, pesantren, Islam dan problematika dunia 9 Islam secara umum. Tulisan hendaknya tidak lebih dari 500 kata