Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Buletin Santri Desember 2007 Edisi 5

988 views

Published on

Buletin Santri Desember 2007 Edisi 5 Pondok Pesantren Al-Khoirot Karangsuko Pagelaran (Gondanglegi) Malang

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Buletin Santri Desember 2007 Edisi 5

  1. 1. Buletin santri Edisi 05 / Vol. 05 / Desember 2007 kultum Buletin santri Edisi 05 / Vol. 05 / Desember 2007 manusia untuk mencapai keselamatan dan “Bila suatu kaum tidak berbudi pekerti baik, kebahagiaan lahir dan batin. maka negaranya akan mengalami keresahan”. b. Akhlak adalah ilmu pengetahuan yang Oleh karena akhlak sangat penting bagi memberi, dan mengatur dalam pergaulan kita, maka kita harus tetap merawat akhlak kita manusia guna mencapai tujuan hidup yang degan sebaik-sebaiknya apalagi di zaman terakhir dari seluruh usaha dan pekerjaan modern ini, kita harus tetap waspada demi mereka. menjaga keutuhan akhlak kita, baik di dalam Sering kita mendengar tentang akhlak pergaulan atau yang lainya, Dr. Yusuf Qardhawi seseorang dengan istilah tersebut satu dalam mengatakan bahwa paling tidak ada tiga Edisi 05/Vol. 1/Desember 2007 Kultum makna, yaitu keduanya sama-sama ancaman terhadap akhlak manusia dalam membicarakan tentang tingkah laku seseorang, kehidupa modern dewasa ini yaitu: Ananiyyah, karna seseorang yang berakhlak dan berbudi madiyyah, dan naf’iyah.4 PERANAN AKHLAk DALAM pekerti terpuji yang diridhoi Allah dan Rasul- Ananiyyah artinya sikap individualisme yang KEHIDUPAN SEHARI-HARI Nya adalah suatu pemberian yang paling utama menjadi ciri manusia modern. IndividualismeOleh : Ali masum. dan sebagai perhiasan yang paling sempurna ini merupakan faham yang bertitik tolak dariSantri PP. Al-Khoirot dalam kehidupan, dan menjadi modal pokok akal sikap egoisme, mementingkan diri sendiri, fikiran dan keutamaan jiwa. sehingga mengorbankan orang lain demi Seorang penyair berkata : kepentingannya sendiri. Orang-orang yangk ata akhlak berasal dari bahasa arab, bentuk Adapun pengertian akhlak menurut berpendirian semacam ini tidak memiliki jama’: khaluqun yang menurut lughat istilah ialah ada beberapa pendapat diataranya:2 ‫اﻓﻀﻞ ﻣﻦ ﻋﻘﻠﻪ وﻣﻦ أدﺑﻪ‬ ‫ﻣﺎ وهــﺐ اﷲ ﻻﻣـــﺮئ‬ semangat ukhuwwah Islamiyah, rasa (bahasa) yang artinya: Budi, tingkah laku atau a. Akhlak menurut Imam Ghazali ialah: Suatu ‫ﻓـﺎن ﻓﻘﺪ اﻟﺤﻴـــﺎة اﻟﻴﻖ ﺑــﻪ‬ ‫هﻤﺎ ﺣﻴﺎة اﻟﻔﺘﻰ ﻓﺎن ﻓﻘﺪا‬ persaudaraan dan toleransi (tasamuh) sehinggatabiat. Kalimat tersebut mengandung segi-segi sifat yang tertahan dalam jiwa dan dari padanya sulit untuk merasakan penderitaan orang lain,persesuaian dengan pekataan khalqun yang berarti timbul perbuatan yang mudah, tanpa “Allah tidak akan memberi suatu pemberian padahal seseorang baru dapat dikatakankejadian, dan sangat erat hubungannya dengan kata memerlukan pertimbangan fikiran terlebih kepada seseorang yang lebih utama dari akal berakhlak mulia manakala ia jugakhaliqun yang berarti pencipta, serta erat pula dahulu. dan sopan santun”, memperhatikan orang lain.kaitannya dengan kata-kata makhluqun yang b. Akhlak menurut Prof. Dr. Ahmad Amin ialah: “keduanya adalah sebagai kehiduan seseorang, Madiyyah atau sikap materialistic lahirberarti yang dicipta. Apabila kita hubungkan arti Suatu ilmu yang menjelaskan arti baik dan jika sopan santun tidak ada pada seseorang sebagai akibat kecintaan pada kehidupanakhlak dengan kata khalqun, khaliqun dan buruk, menerangkan apa yang seharusnya maka kematianlah yang lebih cocok baginya”.3 duniawi secara berlebih-lebihan. hal inimakhluqun di atas sesungguhnya perumusan dilakukan oleh sebagian manusia kepada Nabi Muhammad Saw bersabda: sebagaimana telah disebutkan dalam Al-pengertian akhlak timbul sebagai media yang lainnya, menyatakan tujuan yang harus dicapai ”Sesungguhnya Allah telah memilihkan Islam Qur’an dalam surat Hud : 15-16 yang artinya:memungkinkan adanya hubungan baik antara oleh manusia dalam perbuatan mereka dan sebagai agamamu, maka muliakanlah (hiasilah) “Barang siapa yang menghendaki kehidupanKhaliq (yang mencipta) dengan makhluk (yang menunjukkan jalan untuk melakukan apa yang agama itu dengan budi pekerti yang baik dan dunia dan perhiasannya, niscaya kami berikandicipta) dan antara makhluk dan makhluk. 1 harus dilakukan. kedermawanan, karena sesunggunya Islam pada mereka pekerjaan mereka didunia dengan Sesuai dengan tulisan diatas, maka akhlak C. Akhlak menurut Ibnu Maskawih ialah: belum sempurna kecuali dengan keduanya”. sempurna dan mereka di dunia tidak akan disangat penting bagi kita khususnya umat Islam keadaan jiwa seseorang yang mendorong untuk Sebagian ahli balaghah mengatakan rugikan. Mereka itulah orang-orang yang tidakbaik di dalam bermasyarakat atau lainnya. melakukan perbuatan-perbuatan tanpa melalui sebaik-baik akhlak dan budi pekerti seseorang memperoleh (kebaikan) di akhirat, kecualiKetahuilah bahwasannya manusia itu sangat pertimbangan terlebih dahulu. adalah yang membuat dirinya nyaman dan orang neraka, dan lenyaplah di akhirat itu apa yangmembutuhkan akan kehidupan bermasyarakat Dari pendapat-pendapat di atas dapat lain selamat, sedangkan orang yang berakhlak mereka usahakan didunia serta sia-sialah apadengan sesamanya, sebab ia tidak mungkin mampu disimpulkan bahwa pengertian akhlak ialah: dan berbudi pekerti jelek adalah yang yang mereka kerjakan”.hidup seorang diri dalam menghasilkan segala a. Akhlak adalah suatu ilmu yang memberi menjadikan orang lain sengsara dan ia sendiri Naf’iyyah atau pragmatis artinya: menilaiisesuatu yang menjadi kepeluannya, seperti batasan antara yang baik dan yang buruk jatuh dalam kesusahan. Ada sebuah syair yang sesuatu hanya berdasarkan pada aspekkeperluan sandang, pangan, papan, keuntungan antara yang terpuji dan yang tercela, baik berbunyi : kegunaan semata.jiwa, peluang kenikmatan serta keperluan lain yang dari segi perkataan maupun perbuatan Ketiga ancaman terhadap akhlak muliaberkaitan dengan akhlak dan akal. ‫ﺗﻀﻴﻖ ﺑﻬﻢ ﻓﺴﻴﺤﺎت اﻟﺒﻼد‬ ‫اذا ﻟﻢ ﺗﺘﺴﻊ اﺧﻼق ﻗﻮم‬ tersebut hanya dapat diatasi manakala manusia www.alkhoirot.com Peliharalah Lisanmu Karena Telp: 0341-879709 Dia Bisa Mencelakakanmu Peliharalah Lisanmu Karena 2 Dia Bisa Mencelakakanmu
  2. 2. Kajian Fiqih Buletin santri Edisi 05 / Vol. 05 / Desember 2007 Ibrah Buletin santri Edisi 05 / Vol. 05 / Desember 2007itu memiliki landasan akidah yang kuat[] (Sirotol Mustakim). Berkurban itu lebih baik Adam ketika hari raya Iedul Adha selain seekor sembelihan yang besar, dan kami dari pada bersedekah. meyembelih hewan qurban …….[H.R. abadikan untuk ibrahim itu (pujian baik)Catatan Kaki Adapun hewan yang tidak boleh Tirmidzi, Ibnu Majah dan Hakim] dikalangan orang orang yang datang dijadikan hewan kurban ialah hewan yang tidak 3.Hewan kurban sebagai saksi di hari Kiamat kemudian. kesejahteraan dilimpahkan atas1. Drs. Mujiman, Membangun Insane Berjiwa mulya, Insan memenuhi syarat seperti berikut ini: Rasullah telah bersabda dalam sambungan hadits Ibrahim. (Q.S ash-Shaaffaat, ayat 102-Cendekia, Surabaya, 1997. h. 9 1.Binatang yang matanya rusak sebelah dan yang diriwayatkan oleh Aisah diatas 108).2.Ibid, hal .10 jelas kerusakannya (al-Auraa) walaupun ada "Sesungguhnya hewan qurban itu akan datang3.Drs. A Ma’ruf Asrori, Etika Bermasyarakat, al-Miftah,surabaya maret 1996, hal. 15 korneanya. pada hari Qiamat (sebagai saksi) dengan tanduk Daftar Pustaka4.tentang ancaman akhlak, Zaky Mubarok Latif, Akidah islam, 2.Binatang yang kakinya pincang dan jelas bulum dan kukunya dan sesungguhnya darah 1-Al-quran 2- HaditsUII Press Jogjakarta (anggota IKAPI), Jogjakarta, 1998, hal. 43 pincangnya (al-arjaa) hewan qurban telah terletak di suatu tempat di 3-Sayyid alawi Ibn Sayyid alawi Ibn Ali Sayyid Ahmad as- 3.Binatang yang sangat kurus, yang telah hilang sisi Allah sebelum mengalir di tanah karena itu Segaf. Tarsyekh Mustafidin Hasyiyah Athul Muin. hal 199- sumsumnya (al-‘Ajfaa) bahagiakanlah dirimu dengan itu" 200. Haromain Makna Qurban 4.Binatang Maridhoh) yang jelas-jelas sakit (AL- (H.R.Timidzi, Ibnu majah dan hakim) .4. Mendapatkan pahala yang amat besar. Yakni 5.Binatang yang terputus semua telinganya (al- di umpamakan seperti banyaknya bulu dari HARI QIAMAT Maqthuuah kullul udzun) atau terputus binatang yang di sembelih. Ini merupakan sebagian telinganya atau tidak memiliki penggambaran saja tentang betapa besarnyaOleh : M. Thoha telinga sama sekali. pahalanya hal ini di nyatakan oleh Rasulullah Oleh : Syamsul HudaSantri PP. Al-Khoirot 6.Binatang yang bunting (putus) ekornya (al- pada helai bulunya itu kita memperoleh satu Santri PP. Al-Khoirot Maqthuuatud dzanbi) kebaikan (H.R. Ahmad dan Ibnu Majah)K Sebenarnya hewan yang dijadikan kurban Dan bukan empat poin itu saja, tapi masih H urban berasal dari kata koruba yang itu tidak harus berjenis jantan namun hewan banyak keutamaan ibadah kurban yang lainnya ari Qiamat adalah suatu kejadian yang artinya mendekatkan diri jadi yang di betina juga boleh asalkan memenuhi syarat tapi yang kami tidak sebutkan. Adapun kisah ritual sangat luar biasa yang tidak pernah maksud dengan qurban ialah mendekatkan jantan yang lebih afdhol. qurban disebut kan di dalam al- Qur’an surat terjadi pada sebelumnya, yaitu besokdiri dan dalam konteks ke-Islaman maknanya yaitu ash-Shaffat ayat102-109 yang artinya: manusia akan mengalami zaman sengsara Diantara keutamaan ibadah QurbanUntuk mendekatkan diri pada Allah SWT. Istilah "Maka tatkala sang putra itu berumur [zaman yang penuh dengan kekacauan ataulain dari ritual Qurban ialah udhiyyah yaitu ialah dewasa dan bisa berusaha bersama zaman edan] semua orang pada ketakutan danmempersembahkan atau memberikan sesuatu pada Ibrahim. Ibrahim berkata "Hai anakku kebingungan saling bertanya satu sama yang lain 1. Mendapat Pengampunan dari Allah.Tuhan dengan sesuatu yang di korbankan. Yang sesungguhny aku bermimpi meyembelihmu ada apa ini …? Rasulullah Saw telah bersabda kepada putrinyadalam konteks Ke-Islaman sesuatu yang maka pikirkanlah bagaimana Fatimah ketika beliau hendak menyembelihdikurbankan itu adalah hewan ternak seperti pendapatmu!” Ia menjawab “Hai bapakku TANDA-TANDA HARI QIAMAT qurban.kambing, domba, sapi dan unta dengan syarat: kerjakanlah apa yang diperintahkan 1. Umat manusia menjauhkan diri dari Ulama` "Fatimah berdirilah dan saksikan hewan 1.Domba yang telah gugur (rontok) satu buah padamu insya Allah kamu akan dan Fuqoha`. sembelihanmu itu sesungguhnya kamu diampuni giginya atau berumur 1-2 tahun. mendapatiku termasuk orang-orang yang 2. Hilangnya ilmu, merajalelanya minuman pada saat awal tetesan darah itu dari dosa-2. Kambing yang telah gugur (rontok) dua buah sabar". Maka tatkala keduanya telah keras dan perzinahan. dosa yang kamu lakukan dan bacalah giginya atau berumur 2-3 tahun. berserah diri dan Ibrahim membaringkan 3. Mereka memegang agama seperti memegang sembelihanku hidupku dan matiku hannya untuk3.Lembu atau sapi yang telah gugur (rontok) dua anaknya atas pelipisnya. Lalu kami berseru bara api. Allah S.W.T Rabb alam semesta". (HR.Abu buah giginya atau berumur 2-3 tahun. dan memanggilnya "Hai Ibrahim 4. Bermegah-megahan dalam membangun Daud dan at -Tirmidzi).4.Unta yang telah gugur (rontok ) dua buah giginya sesungguhnya kamu telah membenarkan Masjid. 2. Amalan yang dicintai Allah pada hari raya atau telah berumur 5-6 tahun. Dan alangkah mimpi itu sesungguhnya demikianlah 5. Ambisi terhadap kedudukan (jabatan). Iedul Adha. Dalam sebuah hadits yang baiknya apabila hewan yang dijadika kurban kami memberi balasan kepada orang 6. Mencari penghasilan tanpa pandang halal atau diriwayatkan Aisah r.a, Rasulullah telah adalah hewan yang lebih baik dikarnakan hewan yang berbuat baik. Sesungguhnya ini haram. bersabda tentang keutamaan orang orang yang tersebut akan menjadi tunggangan di akhirat benar - benar merupakan ujian yang Diriwayatkan dari Mu`adz bin Jabal, ia melaksanakan ibadah qurban, ’’Tidak ada suatu amalan yang paling dicintai Allah dari anak nyata. Dan kami tebus putra itu dengan bertanya kepada Rasulullah tentang ayat : Peliharalah Lisanmu Karena 3 Dia Bisa Mencelakakanmu Peliharalah Lisanmu Karena 4 Dia Bisa Mencelakakanmu
  3. 3. Bahasa Arab Modern Buletin santri Edisi 05 / Vol. 05 / Desember 2007 Bahasa Arab Modern Buletin santri Edisi 05 / Vol. 05 / Desember 2007‫ﺎ‬ ‫ﺄﺗﻮن اﻓﻮاﺟ‬ ‫ﻮر ﻓﺘ‬ ‫ﻰ اﻟﺼ‬ ‫ﻨﻔﺢ ﻓ‬ ‫ﻮم ﻳ‬ ‫ﻳ‬ 9. Mereka dibangkitkan dari kubur dengan Amerika Serikat mengatakan: Sangsi Artinya : berwajah hitam, buta dan perut dipenuhi dengan yang berat tersebut akan diberikan oleh PPB PROGRAM"Tatkala sangkakala ditiup mereka berdatangan api. Siapakah mereka itu? Mereka adalah orang kepada Iran, walaupun berdasarkan laporan Oleh : Ahmad Juwainidengan berbondong-bondong". yang senang makan hartanya anak yatim dengan Agen Internasional Energi Atom mengatakan Santri PP. Al-Khoirot Kemudian beliau menangis sampai baju dzolim. bahwa Teheran telah mengambil langkah-beliau basah dari derasnya air mata beliau, lalu 10.Mereka dibangkitkan dari kubur dengan langkah penting demi penjernihan seputar ‫وﻇﺎﺋﻒ ﺻﺤﻔﻴﺔ وﻓﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﻠﻔﺰﻳﻮن ﺑﻲ ﺑﻲ ﺳﻲ اﻟﻌﺮﺑﻲ‬beliau bersabda: "Hai mu`adz kamu bertanya berpenyakit lepra dan kusta. Siapakah mereka masalah sebagian besar program nuklirnya. Program jurnalistik dan seni ditelevisitentang suatu perkara yang sangat agung yang itu mereka adalah orang yang durhaka kepada BBC arab.mana nanti umatku dikumpulkan menjadI kedua orang tua. ‫وﻗﺎل ﺗﻘﺮﻳﺮ اﻟﻮآﺎﻟ ﺔ اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ ﻟﻠﻄﺎﻗ ﺔ اﻟﺬرﻳ ﺔ إن إﻳ ﺮان ﻗ ﺪﻣﺖ‬beberapa golongan: 11. Mereka dibangkitkan dari kuburan dalam ‫إﺟﺎﺑ ﺎت ﻋﻠ ﻰ ﻣﻌﻈ ﻢ ﻧﺸ ﺎﻃﺎت ﺑﺮﻧﺎﻣﺠﻬ ﺎ اﻟﻨ ﻮوي وﻟﻜﻨﻬ ﺎ‬ ‫ﺗﻌﺘ ﺰم ﺑ ﻲ ﺑ ﻲ ﺳ ﻲ إﻃ ﻼق ﻗﻨ ﺎة ﺗﻠﻴﻔﺰﻳﻮﻧﻴ ﺔ إﺧﺒﺎرﻳ ﺔ ﺑﺎﻟﻠﻐ ﺔ‬ keadaan buta hati. ‫ﻣﺎزاﻟﺖ ﻣﺴﺘﻤﺮة ﻓﻲ ﺗﺨﺼﻴﺒﻬﺎ ﻟﻠﻴﻮراﻧﻴ ﻮم، ﻓ ﻲ ﺗﺤ ﺪ ﻟﻤﺠﻠ ﺲ‬ ِ‫ﱠ‬ ‫اﻟﻌﺮﺑﻴ ﺔ ﻣ ﻦ ﻟﻨ ﺪن أواﺋ ﻞ ﻋ ﺎم ٨٠٠٢ ﺑﻬ ﺪف ﺗﻘ ﺪﻳﻢ ﺷ ﺒﻜﺔ‬1. Mereka dibangkitkan dari kubur tanpa tangan Nah sekarang kita telah mengetahui ‫اﻷﻣ ﻦ اﻟ ﺪوﻟﻲ وه ﻲ ﻻ ﺗ ﺰال ﺗﺸ ﻐﻞ أآﺜ ﺮ ﻣ ﻦ ﺛ ﻼث ﺁﻻف‬ dan kaki. Siapakah mereka itu? Mereka adalah sebagian perihal hari kiamat, yang dimana Nabi ‫إﻋﻼﻣﻴﺔ ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮر ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴ ﺔ، وﺗﻀ ﻢ ه ﺬﻩ‬ . ‫ﺟﻬﺎز ﻃﺮد ﻣﺮآﺰي‬ ‫اﻟﺸﺒﻜﺔ إذاﻋﺔ ﺑﻲ ﺑﻲ ﺳﻲ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وﻣﻮﻗﻊ ﺑﻲ ﺑﻲ ﺳﻲ اراﺑﻴﻚ‬ orang yang senantiasa menyakiti tetangganya . Muhammd telah menggambarkan keadaan Laporan agen Internasional Energi Atom . ‫دوت آﻮم وﻗﻨﺎة ﺑﻲ ﺑﻲ ﺳﻲ اﻟﺘﻠﻴﻔﺰﻳﻮﻧﻴﺔ‬2. Mereka dibangkitkan dari kubur dengan bentuk bahwa Allah akan membalas semua perbuaan megatakan bahwa Iran telah memberikan BBC berkehendak meluncurkan saluranrupa babi. Siapakah mereka itu ? Mereka adalah yang kita lakukan selama hayat kita di dunia, jawaban tentang sebagian besar aktifitas televisi tentang berita dengan bahasa arab dariorang yang melalaikan shalat. maka oleh sebab itu marilah kita pergunakan program nuklirnya. Akan tetapi Iran masih terus London awal tahun 2008, dengan tujuan3. Mereka dibangkitkan dari kubur dengan bentuk kesempatan hidup kita ini sebaik-baik mungkin, melakukan lignifakasi uranium meskipun pengenalan jaringan informasi yangperut seperti gunung, di penuhi dengan ular dan dikarnakan kehidupan dunia ini adalah mendapat tentangan dari dewan keamanan sempurna/lengkap untuk publik di wilayah Arab,kalajengking serta wajah mereka seperti keledai. sementara dan tempat kehidupan kita yang internasional. Dan tidak kurang dari 3000 dan jaringan ini mengumpulkan tayangan BBCSiapakah mereka itu? Mereka adalah orang-orang sebenarnya adalah di akhirat nanti, janganlah peralatan unit sentral pemisah uranium yang Arabic, tempat BBC Arabic dot com dan saluranyang enggan berzakat. kita sibuk akan mencari kehidupan dunia dan bekerja. televise BBC.4. Mereka dibangkitkan dari kubur dengan berjalan melalaikan kehidupan akhirat kelak, marilah kita dan mulutnya dipenuhi dengan darah. mulai sekarang mulai menabung amalSiapakah mereka itu? Mereka adalah orang yang kebaikansebelum datangnya kiamat kecil yaitu ‫وﺗﻘﻮل إﻳﺮان إن ﺗﻘﺮﻳ ﺮ اﻟﻮآﺎﻟ ﺔ اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ أﻇﻬ ﺮ أن ﺑﺮﻧﺎﻣﺠﻬ ﺎ‬ ‫ﺳ ﺘﻜﻮن ﻗﻨ ﺎة ﺑ ﻲ ﺑ ﻲ ﺳ ﻲ اﻟﺘﻠﻴﻔﺰﻳﻮﻧﻴ ﺔ إﺧﺒﺎرﻳ ﺔ ذات ﻃ ﺎﺑﻊ‬suka berdusta dalam jual-beli. . ‫اﻟﻨﻮوي هﺪﻓﻪ ﺳﻠﻤﻲ‬ ‫وأﺳ ﻠﻮب ﻋﺼ ﺮﻳﻴﻦ، ﺗﺮﺗﻜ ﺰ ﻋﻠ ﻲ اﻟﻤﻌ ﺎﻳﻴﺮ اﻟﺼ ﺤﻔﻴﺔ‬ mati. Iran mengatakan: sesungguhnya laporan5. Mereka dibangkitkan dari kubur dengan perut ،‫اﻟﻤﻌﺮوﻓﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ ﻣﻦ دﻗﺔ وﻣﻮﺿ ﻮﻋﻴﺔ وﺗ ﻮازن وﺳ ﺮﻋﺔ‬besar dan berbau busuk. Siapakah mereka itu? Agen Internasional telah menjelaskan bahwa BAHASA ARAB MODERN ‫آﻤ ﺎ ﺳ ﺘﻜﻮن ﻣﺴ ﺘﻘﻠﺔ وﺑﻌﻴ ﺪة ﻋ ﻦ أي ارﺗﺒ ﺎط أو ﺗ ﺄﺛﻴﺮ ﺳ ﻮاء‬Mereka adalah orang-orang yang menyimpan program nuklir Iran tersebut adalah demi tujuan perdamaian. . ‫أآﺎن ﺗﺠﺎرﻳﺎ أو إﻋﻼﻧﻴﺎ أو ﺳﻴﺎﺳﻴﺎ أو دﻳﻨﻴﺎ‬kamaksiatan karena takut kepada manusia bukan Saluran televisi BBC yangtakut kepada Allah SWT. NUKLIR berhubungan dengan pemberitaan mempunyai6. Mereka dibangkitkan dari kubur dengan tangan, Oleh : syamsuri ‫وﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أن اﻟﻮآﺎﻟﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻗﺎﻟﺖ ﻓ ﻲ ﺗﻘﺮﻳﺮه ﺎ إن إﻳ ﺮان‬ pengiklanan dan metode yang moderen yangkerongkongan dan tengkuk yang terikat. Siapakah Santri PP. Al-Khoirot ‫زودﺗﻬﺎ ﺑﺎﻟﻤﻌﻠﻮﻣ ﺎت ﺣ ﻮل أﻧﺸ ﻄﺘﻬﺎ اﻟﻨﻮوﻳ ﺔ اﻟﺴ ﺎﺑﻘﺔ ﺣﺴ ﺒﻤﺎ‬ bersandar pada kriteria-kriteria jurnalistik yangmereka itu? Mereka adalah orang-orang yang ‫ﻧﺺ اﻻﺗﻔﺎق اﻟ ﺬي ﺗ ﻢ اﻟﺘﻮﺻ ﻞ إﻟﻴ ﻪ ﻓ ﻲ ﺷ ﻬﺮ أﻏﺴ ﻄﺲ/ﺁب‬ terkenal bagi perusahaan, yakni kedalamanmenjadi saksi palsu. ‫واﺷﻨﻄﻦ: ﺳﻨﺪﻓﻊ ﺑﺎﺗﺠﺎﻩ ﻋﻘﻮﺑﺎت أﺷﺪ ﻋﻠﻰ ﻃﻬﺮان‬ ‫اﻟﻤﺎﺿﻲ، إﻻ أﻧﻬﺎ ﻗﺎﻟﺖ إن ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻬﺎ ﺣﻮل اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﻨﻮوي‬ dalam pemberitaan, topiknya berimbang, dan7. Mereka dibangkitkan dari kubur tanpa lidah dan Washington: Kami akan memberikan satu ‫اﻹﻳﺮاﻧﻲ ﺗﺸﺢ ﺷﻴﺌﺎ ﻓﺸﻴﺊ‬ cepat serta independen dari faktor hubungan atauBahasadari mulutnya keluar nanah dan darah. Siapakah sangsi yang sangat berat kepada Teheran. Walaupun ada laporan Agen Internasional pengaruh dari manapun, baik dari sisi bisnis,mereka itu? Mereka adalah orang yang enggan jadi yang menyatakan bahwa Iran telah menyiapkan iklan, politik maupun agama.saksi kebenaran. ‫ﻗﺎﻟﺖ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة إﻧﻬﺎ ﺳﺘﺪﻓﻊ ﺑﺎﺗﺠ ﺎﻩ ﻋﻘﻮﺑ ﺎت أﺷ ﺪ ﻣ ﻦ‬ sejumlah informasi seputar program nuklirnya,8. Mereka dibangkitkan dari kubur dengan ‫ﻗﺒ ﻞ اﻷﻣ ﻢ اﻟﻤﺘﺤ ﺪة ﺿ ﺪ إﻳ ﺮان، ﺑ ﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣ ﻦ ﺗﻘﺮﻳ ﺮ ﻟﻠﻮآﺎﻟ ﺔ‬ dimana telah tercapai kesepakatan pada bulan ‫وﺗﺒﺤﺚ ﺑﻲ ﺑﻲ ﺳﻲ ﻋﻦ اﻟﻜﻔﺎءات اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﻣﻘﺮهﺎ ﻓﻲ ﻟﻨﺪن‬berjalan terbalik, tangan di bawah dan kaki di atas. ‫اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ اﻟﺬرﻳﺔ ﺟ ﺎء ﻓﻴ ﻪ أن ﻃﻬ ﺮان اﺗﺨ ﺬت ﺧﻄ ﻮات‬ ِ ِّ َُّ Agustus awal bulan yang lalu, akan tetapi BBC mencari orang yang mempunyaiSiapakah mereka itu? Mereka adalah orang yang ‫هﺎﻣﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺷﻔﺎﻓﻴﺔ أآﺜﺮ ﺣﻮل ﺑﺮﻧﺎﻣﺠﻬﺎ اﻟﻨﻮوي‬ informasi program nuklir Iran tersebut diberikan kreteria tersebut untuk dipekerjakan dikantornyasenang berzina dan mati dalam keadaan tidak London.[]bertaubat. secara berkala Peliharalah Lisanmu Karena 5 Dia Bisa Mencelakakanmu Peliharalah Lisanmu Karena 6 Dia Bisa Mencelakakanmu
  4. 4. Bahasa Arab Modern Buletin santri Edisi 05 / Vol. 05 / Desember 2007 Bahasa Arab Modern Buletin santri Dari Abu Hurairah, dia berkata bahwa Edisi 05 / NYATA Desember 2007 KISAH Vol. 05 / DAN K☺NY☺L Rasulullah Saw. bersabda, "Seseorang berkata, Kisah ini dialami oleh dua santri Al-khoirot "Sungguh saya akan menyedekahkan sesuatu pada yaitu Samsul dan Irul, cerita ini bermula ketika sosial lainnya telah tayang setiap hari pukul malam ini". Kemudian dia memberikan sesuatu MILITER 10:00 waktu Greenwich. itu pada tangan seorang pezina. Keesokan harinya mereka hendak berangkat untuk membayar rekening listrik di Gondanglegi, setelah mereka membayarOleh : Khoirul Anam ‫ﺣﺪﻳﺚ اﻟﺴﺎﻋﺔ‬ orang-orang menceritakan bahwa dia bersedekah maka Si Samsull ini berkata kepada Irul “CongSantri PP. Al-Khoirot ‫ﺑﺮﻧ ﺎﻣﺞ ﻳﺮآ ﺰ ﻋﻠ ﻰ ﻗﻀ ﻴﺔ ﻣﺜ ﺎر اهﺘﻤ ﺎم ﻓ ﻲ اﻟﻮﻗ ﺖ اﻟ ﺮاهﻦ، ﻗ ﺪ‬ kepada seorang pezina. (istilah panggilan orang Madura kepada orang yang ‫ﺗﻜﻮن ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ او اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ او اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ‬ Orang itu berkata, Ya Allah, segala puji lebih muda atau anak-anak) ayo naik! Karena Si ‫اﻟﻘﻮات اﻻﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﺗﺘﻬﻢ ﺻﺤﻔﻴﺎ ﻋﺮاﻗﻴﺎ ﺑﺪﻋﻢ اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ‬ Sekilas Info. kepunyaan Engkau yang telah menetapkan Samsul ini tidak terlalu memperhatikan, dia merasaMiliter Amerika menuduh jurnalis Irak membantu Program terkini telah difokuskan sedekahku bagi pelacur. Sungguh saya akan Si Irul ini sudah naik pada hal Si Irul belum naik,pasukan bersenjata. terhadap permasalahan yang mendorong bersedekah lagi pada malam ini. Kemudian dia langsung saja Si Samsul ini tancap gas Jre’ng …, perhatian pada saat ini, berupa politik, ekonomi meletakkan di tangan orang kaya. spontan saja Si Irul berteriak” Pak..Pak, hei,,,hei‫ﻗﺎﻟﺖ وزراة اﻟﺪﻓﺎع اﻻﻣﺮﻳﻜﻴﺔ -اﻟﺒﻨﺘﺎﺟﻮن اﻧﻬﺎ ﺳﺘﻮﺻﻲ ﺑﺘﻮﺟﻴﻪ‬ atau sosial pada saat ini. Keesokan harinya orang-orang dente’k (tunggu)!...dentek…., kemudian orang-orang‫اﻻﺗﻬﺎم اﻟﻰ ﻣﺼﻮر وآﺎﻟﺔ اﺳﻮﺷﻴﺘﺪ ﺑﺮس اﻻﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻌ ﺮاق‬ ‫ﺣﺼﺎد اﻟﻴﻮم اﻹﺧﺒﺎري ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻳﻘﺪم ﻋﺮﺿ ﺎ ﺷ ﺎﻣﻼ ﻻه ﻢ اﻻﺧﺒ ﺎر‬ membicarakan bahwa pada malam itu dia yang ada di sekitarnya juga ikut memanggil‫ﺑ ﻼل ﺣﺴ ﻴﻦ واﻟﻤﻌﺘﻘ ﻞ ﻣ ﻦ ﻗﺒ ﻞ اﻟﻘ ﻮات اﻻﻣﺮﻳﻜﻴ ﺔ ﻓ ﻲ اﻟﻌ ﺮاق‬ ‫اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ واﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﺘﻲ وردت ﻓﻲ ﻳﻮم آﺎﻣﻞ‬ bersedekah kepada orang kaya. Maka dia berkata, …..Mas…mas we… koncone ketinggalan,,!, Si Samsul Cuplikan Berita Hari "Ya Allah, kepunyaan Engkaulah segala puji yang tidak mendengar panggilan itu dikarenakan ia sudah . ٢٠٠٦ ‫ﻣﻨﺬ اﺑﺮﻳﻞ/ﻧﻴﺴﺎن‬ Program yang diajukan ini berbentuk telah menetapkanku bersedekah pada orang kaya. jauh, kemudian dia bercakap-cakap sendiri karena ia Departemen pertahanan Amerika penawaran secara menyeluruh, untuk Sungguh, saya akan bersedekah lagi pada malam merasa Irul sudah dibonceng hal itu berlanjut sampai(Pentagon) mengatakan bahwa mereka akan kepentingan informasi negara Arab dan ini." ke tempat Foto Copy Abadi, ketika ia sudah turun,memberikan tuduhan yang berat kepada wakil tanpa menoleh ia berkata, “Ayo cong toron (turun)Associated Press (kantor berita Amerika) yang negara berdaulat [Republik] yang akan tampil Kemudian, dia pergi dan menyimpan setiap hari.[] sedekah di tangan pencuri. Maka dia berkata, "Ya cong!.. setelah dia menoleh, dia kaget serayabertempatkan di Irak yaitu Bilal Husain dan satu berkata..” Kemana Irul? tadi saya merasaorang yang menjadi tawanan militer Amerika Allah, kepunyaan Engkaulah segala puji yang GLOSSARY memboncengnya? Kemudian si Samsul ini mencarisemenjak April 2006. telah menetapkanku sedekah bagi pezina, orang ‫اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة‬ = PBB Irul, lantas dia mencarinya di tempat yang tadi dan ‫وﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة‬ = Amerika Serikat kaya dan pencuri." juga di setiap tempat yang telah disinggahi, dia ‫ﻃﺎﻗﺔ اﻟﺬرﻳﺔ‬ ِّ = Energi Atom Kemudian orang itu didatangi oleh‫وﻗﺎل اﻟﺒﻨﺘﺎﺟﻮن اﻧﻪ ﺣﺼﻞ ﻋﻠﻰ ادﻟﺔ اﺿﺎﻓﻴﺔ ﺗﺆآﺪ ان ﺑﻼل آﺎن‬ berkeliling sebanyak 5x namun dia tidak menemukan ‫ﻧﻮوي‬ = Nuklir seseorang seraya berkata kepadanya, "Sedekahmu.‫"ﻳﻤ ﺎرس ﻧﺸ ﺎﻃﺎ ارهﺎﺑﻴ ﺎ" ﺗﺤ ﺖ ﺳ ﺘﺎر اﻟﻘﻴ ﺎم ﺑﻌﻤ ﻞ اﻋﻼﻣ ﻲ‬ sudah diterima. Adapun sedekah yang sampai ke si Irul. Sedangkan Si Irul ini juga kebingungan karna ‫ﻧﺸﺎﻃﺎت‬ = Program‫وﺳﻮف ﻳﺘﻢ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﻣﻠﻔﻪ اﻟﻰ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺳﺘﻘﺮر اﻟﺒﺖ‬ dia tidak mempunyai uang untuk ongkos pulang, ‫ﺗﺨﺼﻴﺐ‬ = Lignifikasi, tangan pelacur, mudah-mudahan saja dia berhenti ‫ﻓﻲ هﺬﻩ‬ untungnya dia bertemu dengan temannya, sedang Pengayaan dari melacur; yang sampai orang kaya, mudah-, Pentagon mengatakan bahwa tuduhan itu ‫ﻳﻮراﻧﻴﻮم‬ = Uranium berbelanja kemudian dia mengajak si Irul pulang. mudahan saja dia mengambil pelajaran dan maudihasilkan berdasarkan bukti lengkap yang ‫ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦ‬ = Dewan Keamanan Kemudian karena si Samsul itu sudah putus asa maka menginfakkan sebagian harta yang telah diberikan dia pulang, Eh… ternyata si Irull sudah pulang,menguatkan bahwa Bilal bin Husain terlibat aktif ‫ﺗﻘﺮﻳﺮ‬ = Laporan Allah kepadanya; dan yang sampai ke pencuri, spontan saja si Samsul dengan nada agak jengkel diamenjadi teroris dengan cara menjadi penyiar berita. ‫ﺟﻬﺎز ﻃﺮد‬ = Alat Pemisah ‫دوﻟﻴﺔ‬ = Internasionalisme mudah-mudahan saja menghentikan perbuatan berkata …”Dekma beih (kemana aja) kakeh?, e’Dan penyerahan dokumen tersebut akan di mencurinya." ‫وﻇﺎﺋﻒ ﺻﺤﻔﻴﺔ‬ = Program urnaslistik sare’en gik uruh aling-ling aku tak mo temoh …!!!sempurnakan terhadap penguasa Iraq yang didalam ‫ﺑﻲ ﺑﻲ ﺳﻲ‬ = BBC, Dengan meringis si Irul menjawab …ah… padeh beihhal ini akan di tetapkan dengan pasti.[] ‫ﺷﺒﻜﺔ إﻋﻼﻣﻴﺔ‬ = Jaringan Informasi make’ engkok aling-ling kiya nyare’en sampiyan. ‫ﻗﻨﺎة‬ = Cennel/Saluran Akhirnya teman pondok yang mendengar cerita ini BBC ‫إذاﻋﺔ‬ ‫ﻣﺆﺳﺴﺔ‬ = Siaran =Perusahaan tertawa semua.. Ha… ha….ha…., Lain kali kalau membonceng lihat dulu, jangan asal main tancapOleh : M. Rohim ‫ﺗﺠﺎرﻳﺎ‬ = Bisnis ‫إﻋﻼﻧﻴﺎ‬ = Iklan gas! []Santri PP. Al-Khoirot ‫اﻟﻘﻮات‬ = Militer Alamat Redaksi: PP. Al-Khoirot Jl. K.H Syuhud Zayyadi ‫ﺑﻲ ﺑﻲ ﺳﻲ إآﺴﺘﺮا‬ ‫وزراة اﻟﺪﻓﺎع‬ = Dewan Keamanan Rt.09/01 Dsn, Krajan‫ﺁﺧ ﺮ أﺧﺒ ﺎر اﻷدب واﻟﻔ ﻦ واﻟﺜﻘﺎﻓ ﺔ واﻟﻘﻀ ﺎﻳﺎ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴ ﺔ آ ﻞ ﻳ ﻮم‬ ‫اﺳﻮﺷﻴﺘﺪ ﺑﺮس‬ = Associated Pres Karangsuko Pagelaran Malang 65174. telp (0341) 879709 . ‫اﻟﺴﺎﻋﺔ ٠٠:٠١ ﺻﺒﺎﺣﺎ ﺑﺘﻮﻗﻴﺖ ﺟﺮﻳﻨﻴﺘﺶ‬ ‫ﻣﻠﻒ‬ = Dokumen, File, ‫ﺛﻘﺎﻓﺔ‬ = Kebudayaan Pelindung: Pengasuh PP. Al-khoirot Sekretaris: Ahmad Juwaini Bbc Extra ‫.ﺟﺮﻳﻨﻴﺘﺶ‬ = Greenwich Penasehat: Syamsul Huda Staf Redaksi: A. Mudani, Nur Hasan, Akhir berita tentang pendidikan dan ‫ﺣﺪﻳﺚ اﻟﺴﺎﻋﺔ‬ = Sekilas Info Ketua Redaksi: Muhammad Suudi Khoirul Anam, M.Toha, Iwan Santoso, M.keilmuan dan kebudayaan dan persoalan-persoalan ‫ﺣﺼﺎد اﻟﻴﻮم اﻹﺧﺒﺎري‬ = Cuplikan Berita Redaktur Pelaksana: Syamsuri Rohim, Peliharalah Lisanmu Karena 7 Dia Bisa Mencelakakanmu Ket.:Redaksi menerima kontribusi tulisan opini seputar santri, pesantren, Islam dan problematika dunia Peliharalah Lisanmu Karena Dia Bisa Mencelakakanmu Islam secara umum. Tulisan hendaknya tidak lebih dari 500 kata

×