SlideShare a Scribd company logo
1 of 58
NASYONALISMO
SA SILANGAN AT
TIMOG-
SILANGANG
ASYA
Nasyonalismo sa CHINA
Unang Digmaang Opyo
Laban sa England (1839-1842)
Ikalawang Digmaang Opyo
Laban sa England at France (1856-1860)
Nagsimulang mawala ang kontrol ng China sa kanyang bansa
dahil sa pagkatalo sa dalawang digmaan.
Nasyonalismo sa CHINA
Nagsimulang mawala ang kontrol ng China sa kanyang bansa dahil sa
pagkatalo sa dalawang digmaan.
Isang halamang gamot na
kapag inabuso ay nagdudulot ng
di magandang epekto sa katawan
ng tao.
OPIUM
Nasyonalismo sa CHINA
Unang Digmaang Opyo
Laban sa England (1839-1842)
Ikalawang Digmaang Opyo
Laban sa England at France (1856-1860)
Kasunduang Nanking (1843)
Kasunduang Tientsin (1858)
Nagsimulang mawala ang kontrol ng China sa kanyang bansa dahil sa
pagkatalo sa dalawang digmaan.
Nasyonalismo sa CHINA
Rebelyong Taiping (1850)
Rebelyong Boxer (1900)
Nasyonalismo sa CHINA
Rebelyong Taiping (1850)
 Pabagsakin ang Dinastiyang Qing upang
matigil ang pamumuno ng mga dayuhang
Manchu
 Pagbabago sa lipunan gaya ng
pagkakapantay-pantay ng Karapatan ng
kababaihan
 Pagpapalit ng relihiyong Confucianismo at
Buddhismo sa Kristiyanismo
Hung Hsiu Chu’an
Rebelyong Taiping (1850)
 Nahinto ang rebelyon nang ng
magapi ng Dinastiyang Qing sa
tulong ng mga British at
French
 Isa sa pinakamadugong
rebelyon sa kasaysayan ng
China kung saan mahigit 20
Milyong Tsino ang namatay.
Nasyonalismo sa CHINA
Rebelyong Boxer (1900)
 Ang mga naghimagsik ay miyembro
ng samahang I-ho Chu-an
Righteous and Harmonious Fist
 Pangunahing layunin ay patalsikin ang
lahat ng mga dayuhan sa China,
kasama na ang mga kanluranin
Nasyonalismo sa CHINA
Rebelyong Boxer (1900)
 Pinatay nila ang mga Misyonerong
Kristiyano at mga Tsino na naging
deboto ng Kristiyanismo.
 Nagpadala ng puwersang militar ang
United States, Great Britain, Russia,
France, Italy at Japan upang masugpo
ang rebelyon.
 Sa pagkabigo ng Rebelyong Taiping at
Rebelyong Boxer ay nagpatuloy ang
pamamayani ng mga dayuhan sa China.
Nasyonalismo sa CHINA
Nasyonalismo sa CHINA
 Sa pagkamatay ni Empress
Dowager Tzu Hsi noong 1908 ay
lalong lumalala ang kahirapan sa
China.
 Si Emperor Puyi o Henry Puyi
para sa mga kanluranin ang
itinututing na huling emperador
ng China (Qing, 1912)
Sa Gitna ng Dalawang Magkatunggaling Ideolohiya
China:
 Ang pagbagsak ng Dinastiyang
Manchu ang senyales ng pagwawakas
ng mahigit na 2,000 taon ng
pamumuno ng mga dinastiya sa
China.
 Hinarap ng mga Tsino ang malaking
hamon sa kanilang bansa:
 Ang pagtukoy sa ipapalit na
pamumuno ng mga emperador.
IDEOLOHI
YANG
DEMOKRA
SYA
SA CHINA
Ideolohiyang Demokrasya sa CHINA
 Isinulong ang pagkakaisang mga Tsino gamit ang
tatlong prinsipyo.
 Tatlong prinsipyo (three principles):
• san min chu-I o nasyonalismo,
• min-tsu-chu-i o demokrasya,
• min-sheng-chu-i o kabuhayang pantao.
 Naging ganap ang kanyang pamumuno nang
pangunahan niya ang pagpapatalsik sa mga Manchu
sa tanyag na Double Ten Revolution na naganap
noong Oktubre 10, 1911.
 itinalaga si Sun bilang pangulo ng bansa noong
Oktubre 29, 1911 at tinagurian siya bilang “Ama ng
Republikang Tsino.
Sun, Yat Sen
Ideolohiyang Demokrasya sa CHINA
 Itinatag ang Partido Kuomintang o Nationalist
Party noong 1912.
 Naging batayan ng kanyang pamumuno
angpaggamit ng konsiliasyon (conciliation) at
pagkakasundo (compromise) upang maiwasan ang
alitan at maisulong ang kaunlaran ng bansa.
 Naniniwala rin siyang dapat pagtuunan ng pansin
ang regulasyon ng puhunan (regulation of capital)
at pantay-pantay na pag-aari ng lupa (equalization
of land ownership).
 Higit sa lahat, hindi naniniwala si Sun Yat-Sen na
kailangan ang tunggalian ng mga uri o class
struggle upan makamit ang pagkakaisa, kaayusang
panlipunan, at kaunlarang pang-ekonomiya.
Sun, Yat Sen
Pumanaw si
Sun, Yat Sen noong March 12, 1925
Pumalit si
Chiang Kai Shek bilang pinuno ng
Partido Kuomintang
Ideolohiyang Demokrasya sa CHINA
Chiang Kai Shek
Ideolohiyang Demokrasya sa CHINA
 Ipinagpatuloy ng Kuomintang ang
pakikipaglaban sa mga warlords
(nagmamay-ari ng lupang may
sariling sandatahang lakas).
 Matapos magapi ang mga warlords,
hinarap ng Kuomintang ang isa
pang kalaban – ang pagpasok ng
katunggaling ideolohiya sa China –
ang komunismong ipinalaganap ni
Mao Zedong sa China.
MAO ZEDONG
Ideolohiyang Komunismo sa CHINA
 Nagsimula noong 1918 at naging
tanyag ang komunismo sa China sa
pamumuno ni Mao Zedong na
nanggaling sa pamilya ng
magbubukid sa probinsiya ng
Hunan.
 Sinuportahan at isinulong ni Mao
ang mga prinsipyo ng komunismo
 tulad ng tunggalian ng uri ng
manggagawa o proletariat laban sa
uri ng kapitalista o bourgeois.
Nasyonalismo sa JAPAN
Sakoku Edict of 1635
Pagsasarado ng mga daungan ng Japan sa mga
dayuhan
Nasyonalismo sa JAPAN
July 8, 1853 nang dumating si Commodore Matthew Perry
ng USA at ipinakiusap na buksan ng Japan ang kanilang
daungan para sa Amerika.
Nasyonalismo sa JAPAN
 Open Door Policy 1853
 Kasunduang Kanagawa 1854
Nasyonalismo sa JAPAN
Umusbong ang damdaming
nasyonalismo ng mga Hapones
Nasyonalismo sa JAPAN
Handang lumaban ang mga
Hapones para sa kanilang bansa
Nasyonalismo sa JAPAN
Mahihirapan silang manalo sa
puwersang pandigma ng kalaban
Nasyonalismo sa JAPAN
Emperador
Matsuhito
Niyakap ng Japan ang
modernisasyon na dala
ng mga kanluranin
Ginamit para sa kanilang
pag-unlad
 Meiji Era
 Meiji Restoration
Nasyonalismo sa JAPAN
Emperador Matsuhito
Niyakap ng Japan ang
modernisasyon na dala ng
mga kanluranin
Ginamit para sa kanilang
pag-unlad
Meiji Era
Meiji Restoration
PAGSIBOL
NG
NASYONALIS
MO SA
TIMOG-
SILANGANG
ASYA
Nasyonalismo sa Indonesia
Ang mga patakarang
pang-ekonomiya na ipinatupad ng mga Dutch
tulad ng Culture System at pagkontrol sa mga
sentro ng kalakalan ay nagkaroon ng
negatibong epekto sa kabuhayan ng mga
Indones
Nasyonalismo sa Indonesia
Umunlad ang Nasyonalismo
sa Indonesia dahil sa paghahangad na
mahinto ang mga hindi makatarungang
patakaran ng mga Dutch
Nasyonalismo sa Indonesia
Pinamunuan ang isang pag-aalsa
laban sa Dutch noong 1825
Prinsipe
Diponegoro
Nasyonalismo sa Indonesia
Nasupil ng mga mas malaks na
puwersa ng Dutch noong 1830
Prinsipe
Diponegoro
Nasyonalismo sa Burma(Myanmar)
Nagsimulang mawala ang kalayaan ng
Burma bunga ng pagkatalo nito sa digmaan
sa mga British.
Anglo-Burmese Wars
Nasyonalismo sa Burma(Myanmar)
Nilagdaan ang Kasunduang Yandabo na
naging dahilan ng tuluyang pagkontrol ng
Great Britain sa teritoryo ng Burma
Hindi matanggap ng mga Burmese ay nang gawin silang lalawigan
ng India
Nasyonalismo sa Burma(Myanmar)
Ang paghahangad na lumaya ang nagtulak sa
mga Burmese na ipahayag ang kanilang
damdaming nasyonalismo.
Nasyonalismo sa Burma(Myanmar)
Bagamat binigyan ng pagkakataon na
maging bahagi ng lehislatura ang mga
Burmese, hindi ito naging sapat upang
maisulong ang kapakanan ng Burma
Nasyonalismo sa Burma(Myanmar)
Nagpatuloy ang pakikibaka
ng mga Burmese sa pamamagitan ng
rebelyon at pagtatatag ng mga makabayang
samahan.
Nasyonalismo sa Burma(Myanmar)
Pinamunuan ni
Saya-San
ang serye ng
rebelyon laban sa
mga British mula
1930 hanggang
1932
Nasyonalismo sa Burma(Myanmar)
Ngunit sila ay nagapi ng mga Brtish
Nasyonalismo sa Burma(Myanmar)
Nagsagawa ng mga demonstrasyon at rally ang
ALL Burma Students’ Union
na layuning makamit ang kalayaan ng Burma
Nasyonalismo sa Burma(Myanmar)
WORLD WAR II
JAPAN
ENGLAND
Nasyonalismo sa Burma(Myanmar)
Aung San
Pinamunuan ang
Anti-Fascist
Peoples’ Freedom League
upang mapalayas ang mga
Hapones sa bansang Burma.
Naitalaga bilang Punong
Ministro ng Burma noong 1947
Nasyonalismo sa Indochina
Dahil sa pagkaka-
iba ng kultura ay
hindi nagkaroon ng
pagkakaisa ang
Indochina na
labanan ang
France.
Nasyonalismo sa Indochina
WORLD WAR II
JAPAN
Nasakop ng Japan ang
Indochina dahil na rin sa
pagkatalo ng France sa
Germany na kaalyado ng
bansang Japan.
Nasyonalismo sa Indochina
JAPAN
Emperador Bao Dai
ng Vietnam
Kalayaan mula
sa bansang
France
JAPAN
Haring Norodom
Sihanouk ng Cambodia
Haring Sisavang Vong
ng Laos
Nasyonalismo sa
Pilipinas
Pinamunuan ng Espanya ang Pilipinas ng
Nasyonalis
mo sa
Pilipinas
Nasyonalismo
sa Pilipinas
MGA ILLUSTRADO
Nasyonalismo sa Pilipinas
Nasyonalismo sa
Pilipinas
• Ang Rebolusyong 1896
Nasyonali
smo sa
Pilipinas
•Battle of Manila Bay
(May 1, 1898)
Nasyonalismo
sa Pilipinas
Written Works 4.2
Panuto: Sagutan mo ang graphic organizer tungkol sa pag-unlad ng
nasyonalismo sa Silangang Asya, gayundin sa Timog-Silangang Asya. Isulat mo
ang sagot sa iyong sagutang papel.
Written Works 4.2
Panuto: Sagutan mo ang graphic organizer tungkol sa pag-unlad ng
nasyonalismo sa Silangang Asya, gayundin sa Timog-Silangang Asya. Isulat mo
ang sagot sa iyong sagutang papel.
Output 4.2
Panuto: Lumikha ka ng isang
picture collage na binubuo ng
mga larawang hindi bababa sa
lima (5) ang bilang, at sa iyong
palagay ay nagpapakita ng
masidhing pagmamahal sa
bayan. Ang kalakip na rubrics na
matatagpuan sa ibaba ay
maaaring magsilbing gabay mo
para sa itinakdang gawain.
Gawin mo ito sa iyong sagutang
papel.
Output 4.2
Panuto: Lumikha ka ng isang
picture collage na binubuo ng
mga larawang hindi bababa sa
lima (5) ang bilang, at sa iyong
palagay ay nagpapakita ng
masidhing pagmamahal sa
bayan. Ang kalakip na rubrics na
matatagpuan sa ibaba ay
maaaring magsilbing gabay mo
para sa itinakdang gawain.
Gawin mo ito sa iyong sagutang
papel.

More Related Content

What's hot

Ang China sa gitna ng dalawang magkatunggaling ideolohiya.docx
Ang China sa gitna ng dalawang magkatunggaling ideolohiya.docxAng China sa gitna ng dalawang magkatunggaling ideolohiya.docx
Ang China sa gitna ng dalawang magkatunggaling ideolohiya.docx
Jackeline Abinales
 
Nasyonalismong Indian
Nasyonalismong IndianNasyonalismong Indian
Nasyonalismong Indian
Henny Colina
 
Kilusang pangkababaihan final india
Kilusang pangkababaihan final indiaKilusang pangkababaihan final india
Kilusang pangkababaihan final india
ApHUB2013
 

What's hot (20)

Grade 7 nasyonlismo sa timog at kanlurang asya
Grade 7 nasyonlismo sa timog at kanlurang asyaGrade 7 nasyonlismo sa timog at kanlurang asya
Grade 7 nasyonlismo sa timog at kanlurang asya
 
A.P 8 SIM 3rd Quarter Ikalawang Yugto ng Imperyalismo
A.P 8 SIM 3rd Quarter Ikalawang Yugto ng ImperyalismoA.P 8 SIM 3rd Quarter Ikalawang Yugto ng Imperyalismo
A.P 8 SIM 3rd Quarter Ikalawang Yugto ng Imperyalismo
 
hakbang-tungo-sa-paglaya-ng-silangan-at-timog-Silangang Asya
hakbang-tungo-sa-paglaya-ng-silangan-at-timog-Silangang Asyahakbang-tungo-sa-paglaya-ng-silangan-at-timog-Silangang Asya
hakbang-tungo-sa-paglaya-ng-silangan-at-timog-Silangang Asya
 
Leyte National High School- Mahabang Pagsusulit sa WW1 at WW2
Leyte National High School- Mahabang Pagsusulit sa WW1 at WW2Leyte National High School- Mahabang Pagsusulit sa WW1 at WW2
Leyte National High School- Mahabang Pagsusulit sa WW1 at WW2
 
Nasyonalismo sa Silangan at Timog-Silangang Asya
Nasyonalismo sa Silangan at Timog-Silangang AsyaNasyonalismo sa Silangan at Timog-Silangang Asya
Nasyonalismo sa Silangan at Timog-Silangang Asya
 
Nasyonalismo sa silangan at timog silangang asya
Nasyonalismo sa silangan at timog silangang asyaNasyonalismo sa silangan at timog silangang asya
Nasyonalismo sa silangan at timog silangang asya
 
AP 7 Lesson no. 31-G: Nasyonalismo sa China
AP 7 Lesson no. 31-G: Nasyonalismo sa ChinaAP 7 Lesson no. 31-G: Nasyonalismo sa China
AP 7 Lesson no. 31-G: Nasyonalismo sa China
 
Nasyonalismo sa Asya (Anyo at Manipestasyon)
Nasyonalismo sa Asya (Anyo at Manipestasyon)Nasyonalismo sa Asya (Anyo at Manipestasyon)
Nasyonalismo sa Asya (Anyo at Manipestasyon)
 
Ang China sa gitna ng dalawang magkatunggaling ideolohiya.docx
Ang China sa gitna ng dalawang magkatunggaling ideolohiya.docxAng China sa gitna ng dalawang magkatunggaling ideolohiya.docx
Ang China sa gitna ng dalawang magkatunggaling ideolohiya.docx
 
Nasyonalismong Indian
Nasyonalismong IndianNasyonalismong Indian
Nasyonalismong Indian
 
Banghay aralin sa araling panlipunan 7
Banghay aralin sa araling panlipunan 7Banghay aralin sa araling panlipunan 7
Banghay aralin sa araling panlipunan 7
 
Asya (nasyonalismo sa asya)
Asya (nasyonalismo sa asya)Asya (nasyonalismo sa asya)
Asya (nasyonalismo sa asya)
 
AP 7 Lesson no. 31-C: Nasyonalismo sa Myanmar
AP 7 Lesson no. 31-C: Nasyonalismo sa MyanmarAP 7 Lesson no. 31-C: Nasyonalismo sa Myanmar
AP 7 Lesson no. 31-C: Nasyonalismo sa Myanmar
 
Ang napoleonic wars
Ang napoleonic warsAng napoleonic wars
Ang napoleonic wars
 
Una at Ikalawang Digmaang Pandaigdig
Una at Ikalawang Digmaang PandaigdigUna at Ikalawang Digmaang Pandaigdig
Una at Ikalawang Digmaang Pandaigdig
 
Banghay Aralin sa Araling Panlipunan 8- Unang Yugto ng Imperyalismong Kanluranin
Banghay Aralin sa Araling Panlipunan 8- Unang Yugto ng Imperyalismong KanluraninBanghay Aralin sa Araling Panlipunan 8- Unang Yugto ng Imperyalismong Kanluranin
Banghay Aralin sa Araling Panlipunan 8- Unang Yugto ng Imperyalismong Kanluranin
 
Kilusang pangkababaihan final india
Kilusang pangkababaihan final indiaKilusang pangkababaihan final india
Kilusang pangkababaihan final india
 
Bahaging ginagampanan ng relihiyon sa aspekto ng pamumuhay.pptx
Bahaging ginagampanan ng relihiyon sa aspekto ng pamumuhay.pptxBahaging ginagampanan ng relihiyon sa aspekto ng pamumuhay.pptx
Bahaging ginagampanan ng relihiyon sa aspekto ng pamumuhay.pptx
 
AP7 Q4 LAS NO. 3 Nasyonalismo sa Silangan at Timog Silangang Asya.docx
AP7 Q4 LAS NO. 3 Nasyonalismo sa Silangan at Timog Silangang Asya.docxAP7 Q4 LAS NO. 3 Nasyonalismo sa Silangan at Timog Silangang Asya.docx
AP7 Q4 LAS NO. 3 Nasyonalismo sa Silangan at Timog Silangang Asya.docx
 
IKATLONG MARKAHAN-ARALING PANLIPUNAN 8
IKATLONG MARKAHAN-ARALING PANLIPUNAN 8IKATLONG MARKAHAN-ARALING PANLIPUNAN 8
IKATLONG MARKAHAN-ARALING PANLIPUNAN 8
 

Similar to ARALIN 2 - NASYONALISMO SA SILANGAN AT TIMOG-SILANGANG ASYA.pptx

Nasyonalismo-sa-China.pdf..................
Nasyonalismo-sa-China.pdf..................Nasyonalismo-sa-China.pdf..................
Nasyonalismo-sa-China.pdf..................
AIRAISABELUMIPIGUNID
 
Nasyonalismongasyano1 111207230135-phpapp01 (2)
Nasyonalismongasyano1 111207230135-phpapp01 (2)Nasyonalismongasyano1 111207230135-phpapp01 (2)
Nasyonalismongasyano1 111207230135-phpapp01 (2)
Nikky Caballero
 

Similar to ARALIN 2 - NASYONALISMO SA SILANGAN AT TIMOG-SILANGANG ASYA.pptx (20)

G7-Aralin2.pptx
G7-Aralin2.pptxG7-Aralin2.pptx
G7-Aralin2.pptx
 
Aralin 24 : Nasyonalismong Asyano
Aralin 24 : Nasyonalismong AsyanoAralin 24 : Nasyonalismong Asyano
Aralin 24 : Nasyonalismong Asyano
 
Nasyonalismo-sa-China.pdf..................
Nasyonalismo-sa-China.pdf..................Nasyonalismo-sa-China.pdf..................
Nasyonalismo-sa-China.pdf..................
 
COT.pptx
COT.pptxCOT.pptx
COT.pptx
 
Nasyonalismong asyano 1
Nasyonalismong asyano 1Nasyonalismong asyano 1
Nasyonalismong asyano 1
 
G7 AP Q4 Week 6-7Nasyonalismo sa Timog At Kanlurang Asya.pptx
G7 AP Q4 Week 6-7Nasyonalismo sa Timog At Kanlurang Asya.pptxG7 AP Q4 Week 6-7Nasyonalismo sa Timog At Kanlurang Asya.pptx
G7 AP Q4 Week 6-7Nasyonalismo sa Timog At Kanlurang Asya.pptx
 
nasyonalismosasilanganattimogsilangangasya-150219084821-conversion-gate02.pdf
nasyonalismosasilanganattimogsilangangasya-150219084821-conversion-gate02.pdfnasyonalismosasilanganattimogsilangangasya-150219084821-conversion-gate02.pdf
nasyonalismosasilanganattimogsilangangasya-150219084821-conversion-gate02.pdf
 
Nasyonalismongasyano1 111207230135-phpapp01 (2)
Nasyonalismongasyano1 111207230135-phpapp01 (2)Nasyonalismongasyano1 111207230135-phpapp01 (2)
Nasyonalismongasyano1 111207230135-phpapp01 (2)
 
PAG UNLAD NG NASYONALISMO SA SILANGANG ASYA
PAG UNLAD NG NASYONALISMO SA SILANGANG ASYAPAG UNLAD NG NASYONALISMO SA SILANGANG ASYA
PAG UNLAD NG NASYONALISMO SA SILANGANG ASYA
 
Nasyonalismo sa Timog-Silangang Asya
Nasyonalismo sa Timog-Silangang AsyaNasyonalismo sa Timog-Silangang Asya
Nasyonalismo sa Timog-Silangang Asya
 
escote-johannah-paola-j-150508024342-lva1-app6892.pptx
escote-johannah-paola-j-150508024342-lva1-app6892.pptxescote-johannah-paola-j-150508024342-lva1-app6892.pptx
escote-johannah-paola-j-150508024342-lva1-app6892.pptx
 
Pambansang awit ng China at Pilipinas.docx
Pambansang awit ng China at Pilipinas.docxPambansang awit ng China at Pilipinas.docx
Pambansang awit ng China at Pilipinas.docx
 
Pag unlad ng nasyonalismo sa timog-silangang asya
Pag unlad ng nasyonalismo sa timog-silangang asyaPag unlad ng nasyonalismo sa timog-silangang asya
Pag unlad ng nasyonalismo sa timog-silangang asya
 
Grade_7_-_Nasyonalismo_sa_Tsina .pptx
Grade_7_-_Nasyonalismo_sa_Tsina  .pptxGrade_7_-_Nasyonalismo_sa_Tsina  .pptx
Grade_7_-_Nasyonalismo_sa_Tsina .pptx
 
AP7 Q4 LAS NO. 5 Nasyonalismo sa Silangan at Timog-Silangang Asya.docx
AP7 Q4 LAS NO. 5 Nasyonalismo sa Silangan at Timog-Silangang Asya.docxAP7 Q4 LAS NO. 5 Nasyonalismo sa Silangan at Timog-Silangang Asya.docx
AP7 Q4 LAS NO. 5 Nasyonalismo sa Silangan at Timog-Silangang Asya.docx
 
Aralin 2-Nasyonalismo-sa-Silangan-at-Timog-Silangang-Asya.pptx
Aralin 2-Nasyonalismo-sa-Silangan-at-Timog-Silangang-Asya.pptxAralin 2-Nasyonalismo-sa-Silangan-at-Timog-Silangang-Asya.pptx
Aralin 2-Nasyonalismo-sa-Silangan-at-Timog-Silangang-Asya.pptx
 
Nasyonalismo
NasyonalismoNasyonalismo
Nasyonalismo
 
Ang japan at china pagkaraan ng digmaan
Ang japan at china pagkaraan ng digmaanAng japan at china pagkaraan ng digmaan
Ang japan at china pagkaraan ng digmaan
 
G8 AP Q4 Week 7 Cold War Epekto.ppt
G8 AP Q4 Week 7 Cold War Epekto.pptG8 AP Q4 Week 7 Cold War Epekto.ppt
G8 AP Q4 Week 7 Cold War Epekto.ppt
 
Aralin 14 Ang Nasyonalismo at Paglaya ng mga Bansa sa Silangan at Timog-Silan...
Aralin 14 Ang Nasyonalismo at Paglaya ng mga Bansa sa Silangan at Timog-Silan...Aralin 14 Ang Nasyonalismo at Paglaya ng mga Bansa sa Silangan at Timog-Silan...
Aralin 14 Ang Nasyonalismo at Paglaya ng mga Bansa sa Silangan at Timog-Silan...
 

More from TeacherTinCabanayan (10)

AP 9 Ekonomiks Ikaapat na Markahan Modyul 5
AP 9 Ekonomiks Ikaapat na Markahan Modyul 5AP 9 Ekonomiks Ikaapat na Markahan Modyul 5
AP 9 Ekonomiks Ikaapat na Markahan Modyul 5
 
Araling Panlipunan 9 Ikatlong Markahan Module 3
Araling Panlipunan 9 Ikatlong Markahan Module 3Araling Panlipunan 9 Ikatlong Markahan Module 3
Araling Panlipunan 9 Ikatlong Markahan Module 3
 
Araling Panlipunan Ikatlong Markahan Modyul 1
Araling Panlipunan Ikatlong Markahan Modyul 1Araling Panlipunan Ikatlong Markahan Modyul 1
Araling Panlipunan Ikatlong Markahan Modyul 1
 
GRADE 8 DLL May 22-26 2023.docx
GRADE 8 DLL May 22-26 2023.docxGRADE 8 DLL May 22-26 2023.docx
GRADE 8 DLL May 22-26 2023.docx
 
Q2-AP8-Module 5_G8_MGA-PAGBABAGONG-NAGANAP-gitnang-panahon.pptx
Q2-AP8-Module 5_G8_MGA-PAGBABAGONG-NAGANAP-gitnang-panahon.pptxQ2-AP8-Module 5_G8_MGA-PAGBABAGONG-NAGANAP-gitnang-panahon.pptx
Q2-AP8-Module 5_G8_MGA-PAGBABAGONG-NAGANAP-gitnang-panahon.pptx
 
Q2 WEEK1 -GREECE edited.pptx
Q2 WEEK1 -GREECE edited.pptxQ2 WEEK1 -GREECE edited.pptx
Q2 WEEK1 -GREECE edited.pptx
 
G8_M1_Q2_PPT(minoan_mycenaean_greece).pptx
G8_M1_Q2_PPT(minoan_mycenaean_greece).pptxG8_M1_Q2_PPT(minoan_mycenaean_greece).pptx
G8_M1_Q2_PPT(minoan_mycenaean_greece).pptx
 
ARALIN 1 AP 8- Panahon ng Renaissance.pptx
ARALIN 1 AP 8- Panahon ng Renaissance.pptxARALIN 1 AP 8- Panahon ng Renaissance.pptx
ARALIN 1 AP 8- Panahon ng Renaissance.pptx
 
Q2-AP8-Impluwensya.pptx
Q2-AP8-Impluwensya.pptxQ2-AP8-Impluwensya.pptx
Q2-AP8-Impluwensya.pptx
 
Q2-AP8-GITNANG PANAHON SA EUROPE.pptx
Q2-AP8-GITNANG PANAHON SA EUROPE.pptxQ2-AP8-GITNANG PANAHON SA EUROPE.pptx
Q2-AP8-GITNANG PANAHON SA EUROPE.pptx
 

ARALIN 2 - NASYONALISMO SA SILANGAN AT TIMOG-SILANGANG ASYA.pptx

 • 2.
 • 3.
 • 4. Nasyonalismo sa CHINA Unang Digmaang Opyo Laban sa England (1839-1842) Ikalawang Digmaang Opyo Laban sa England at France (1856-1860) Nagsimulang mawala ang kontrol ng China sa kanyang bansa dahil sa pagkatalo sa dalawang digmaan.
 • 5. Nasyonalismo sa CHINA Nagsimulang mawala ang kontrol ng China sa kanyang bansa dahil sa pagkatalo sa dalawang digmaan. Isang halamang gamot na kapag inabuso ay nagdudulot ng di magandang epekto sa katawan ng tao. OPIUM
 • 6. Nasyonalismo sa CHINA Unang Digmaang Opyo Laban sa England (1839-1842) Ikalawang Digmaang Opyo Laban sa England at France (1856-1860) Kasunduang Nanking (1843) Kasunduang Tientsin (1858) Nagsimulang mawala ang kontrol ng China sa kanyang bansa dahil sa pagkatalo sa dalawang digmaan.
 • 7. Nasyonalismo sa CHINA Rebelyong Taiping (1850) Rebelyong Boxer (1900)
 • 8. Nasyonalismo sa CHINA Rebelyong Taiping (1850)  Pabagsakin ang Dinastiyang Qing upang matigil ang pamumuno ng mga dayuhang Manchu  Pagbabago sa lipunan gaya ng pagkakapantay-pantay ng Karapatan ng kababaihan  Pagpapalit ng relihiyong Confucianismo at Buddhismo sa Kristiyanismo Hung Hsiu Chu’an
 • 9. Rebelyong Taiping (1850)  Nahinto ang rebelyon nang ng magapi ng Dinastiyang Qing sa tulong ng mga British at French  Isa sa pinakamadugong rebelyon sa kasaysayan ng China kung saan mahigit 20 Milyong Tsino ang namatay. Nasyonalismo sa CHINA
 • 10. Rebelyong Boxer (1900)  Ang mga naghimagsik ay miyembro ng samahang I-ho Chu-an Righteous and Harmonious Fist  Pangunahing layunin ay patalsikin ang lahat ng mga dayuhan sa China, kasama na ang mga kanluranin Nasyonalismo sa CHINA
 • 11. Rebelyong Boxer (1900)  Pinatay nila ang mga Misyonerong Kristiyano at mga Tsino na naging deboto ng Kristiyanismo.  Nagpadala ng puwersang militar ang United States, Great Britain, Russia, France, Italy at Japan upang masugpo ang rebelyon.  Sa pagkabigo ng Rebelyong Taiping at Rebelyong Boxer ay nagpatuloy ang pamamayani ng mga dayuhan sa China. Nasyonalismo sa CHINA
 • 12. Nasyonalismo sa CHINA  Sa pagkamatay ni Empress Dowager Tzu Hsi noong 1908 ay lalong lumalala ang kahirapan sa China.  Si Emperor Puyi o Henry Puyi para sa mga kanluranin ang itinututing na huling emperador ng China (Qing, 1912)
 • 13. Sa Gitna ng Dalawang Magkatunggaling Ideolohiya China:  Ang pagbagsak ng Dinastiyang Manchu ang senyales ng pagwawakas ng mahigit na 2,000 taon ng pamumuno ng mga dinastiya sa China.  Hinarap ng mga Tsino ang malaking hamon sa kanilang bansa:  Ang pagtukoy sa ipapalit na pamumuno ng mga emperador.
 • 15. Ideolohiyang Demokrasya sa CHINA  Isinulong ang pagkakaisang mga Tsino gamit ang tatlong prinsipyo.  Tatlong prinsipyo (three principles): • san min chu-I o nasyonalismo, • min-tsu-chu-i o demokrasya, • min-sheng-chu-i o kabuhayang pantao.  Naging ganap ang kanyang pamumuno nang pangunahan niya ang pagpapatalsik sa mga Manchu sa tanyag na Double Ten Revolution na naganap noong Oktubre 10, 1911.  itinalaga si Sun bilang pangulo ng bansa noong Oktubre 29, 1911 at tinagurian siya bilang “Ama ng Republikang Tsino. Sun, Yat Sen
 • 16. Ideolohiyang Demokrasya sa CHINA  Itinatag ang Partido Kuomintang o Nationalist Party noong 1912.  Naging batayan ng kanyang pamumuno angpaggamit ng konsiliasyon (conciliation) at pagkakasundo (compromise) upang maiwasan ang alitan at maisulong ang kaunlaran ng bansa.  Naniniwala rin siyang dapat pagtuunan ng pansin ang regulasyon ng puhunan (regulation of capital) at pantay-pantay na pag-aari ng lupa (equalization of land ownership).  Higit sa lahat, hindi naniniwala si Sun Yat-Sen na kailangan ang tunggalian ng mga uri o class struggle upan makamit ang pagkakaisa, kaayusang panlipunan, at kaunlarang pang-ekonomiya. Sun, Yat Sen
 • 17. Pumanaw si Sun, Yat Sen noong March 12, 1925 Pumalit si Chiang Kai Shek bilang pinuno ng Partido Kuomintang Ideolohiyang Demokrasya sa CHINA
 • 18. Chiang Kai Shek Ideolohiyang Demokrasya sa CHINA  Ipinagpatuloy ng Kuomintang ang pakikipaglaban sa mga warlords (nagmamay-ari ng lupang may sariling sandatahang lakas).  Matapos magapi ang mga warlords, hinarap ng Kuomintang ang isa pang kalaban – ang pagpasok ng katunggaling ideolohiya sa China – ang komunismong ipinalaganap ni Mao Zedong sa China.
 • 19. MAO ZEDONG Ideolohiyang Komunismo sa CHINA  Nagsimula noong 1918 at naging tanyag ang komunismo sa China sa pamumuno ni Mao Zedong na nanggaling sa pamilya ng magbubukid sa probinsiya ng Hunan.  Sinuportahan at isinulong ni Mao ang mga prinsipyo ng komunismo  tulad ng tunggalian ng uri ng manggagawa o proletariat laban sa uri ng kapitalista o bourgeois.
 • 20.
 • 21. Nasyonalismo sa JAPAN Sakoku Edict of 1635 Pagsasarado ng mga daungan ng Japan sa mga dayuhan
 • 22. Nasyonalismo sa JAPAN July 8, 1853 nang dumating si Commodore Matthew Perry ng USA at ipinakiusap na buksan ng Japan ang kanilang daungan para sa Amerika.
 • 23. Nasyonalismo sa JAPAN  Open Door Policy 1853  Kasunduang Kanagawa 1854
 • 24. Nasyonalismo sa JAPAN Umusbong ang damdaming nasyonalismo ng mga Hapones
 • 25. Nasyonalismo sa JAPAN Handang lumaban ang mga Hapones para sa kanilang bansa
 • 26. Nasyonalismo sa JAPAN Mahihirapan silang manalo sa puwersang pandigma ng kalaban
 • 27. Nasyonalismo sa JAPAN Emperador Matsuhito Niyakap ng Japan ang modernisasyon na dala ng mga kanluranin Ginamit para sa kanilang pag-unlad  Meiji Era  Meiji Restoration
 • 28. Nasyonalismo sa JAPAN Emperador Matsuhito Niyakap ng Japan ang modernisasyon na dala ng mga kanluranin Ginamit para sa kanilang pag-unlad Meiji Era Meiji Restoration
 • 30. Nasyonalismo sa Indonesia Ang mga patakarang pang-ekonomiya na ipinatupad ng mga Dutch tulad ng Culture System at pagkontrol sa mga sentro ng kalakalan ay nagkaroon ng negatibong epekto sa kabuhayan ng mga Indones
 • 31. Nasyonalismo sa Indonesia Umunlad ang Nasyonalismo sa Indonesia dahil sa paghahangad na mahinto ang mga hindi makatarungang patakaran ng mga Dutch
 • 32. Nasyonalismo sa Indonesia Pinamunuan ang isang pag-aalsa laban sa Dutch noong 1825 Prinsipe Diponegoro
 • 33. Nasyonalismo sa Indonesia Nasupil ng mga mas malaks na puwersa ng Dutch noong 1830 Prinsipe Diponegoro
 • 34.
 • 35. Nasyonalismo sa Burma(Myanmar) Nagsimulang mawala ang kalayaan ng Burma bunga ng pagkatalo nito sa digmaan sa mga British. Anglo-Burmese Wars
 • 36. Nasyonalismo sa Burma(Myanmar) Nilagdaan ang Kasunduang Yandabo na naging dahilan ng tuluyang pagkontrol ng Great Britain sa teritoryo ng Burma Hindi matanggap ng mga Burmese ay nang gawin silang lalawigan ng India
 • 37. Nasyonalismo sa Burma(Myanmar) Ang paghahangad na lumaya ang nagtulak sa mga Burmese na ipahayag ang kanilang damdaming nasyonalismo.
 • 38. Nasyonalismo sa Burma(Myanmar) Bagamat binigyan ng pagkakataon na maging bahagi ng lehislatura ang mga Burmese, hindi ito naging sapat upang maisulong ang kapakanan ng Burma
 • 39. Nasyonalismo sa Burma(Myanmar) Nagpatuloy ang pakikibaka ng mga Burmese sa pamamagitan ng rebelyon at pagtatatag ng mga makabayang samahan.
 • 40. Nasyonalismo sa Burma(Myanmar) Pinamunuan ni Saya-San ang serye ng rebelyon laban sa mga British mula 1930 hanggang 1932
 • 41. Nasyonalismo sa Burma(Myanmar) Ngunit sila ay nagapi ng mga Brtish
 • 42. Nasyonalismo sa Burma(Myanmar) Nagsagawa ng mga demonstrasyon at rally ang ALL Burma Students’ Union na layuning makamit ang kalayaan ng Burma
 • 43. Nasyonalismo sa Burma(Myanmar) WORLD WAR II JAPAN ENGLAND
 • 44. Nasyonalismo sa Burma(Myanmar) Aung San Pinamunuan ang Anti-Fascist Peoples’ Freedom League upang mapalayas ang mga Hapones sa bansang Burma. Naitalaga bilang Punong Ministro ng Burma noong 1947
 • 45. Nasyonalismo sa Indochina Dahil sa pagkaka- iba ng kultura ay hindi nagkaroon ng pagkakaisa ang Indochina na labanan ang France.
 • 46. Nasyonalismo sa Indochina WORLD WAR II JAPAN Nasakop ng Japan ang Indochina dahil na rin sa pagkatalo ng France sa Germany na kaalyado ng bansang Japan.
 • 47. Nasyonalismo sa Indochina JAPAN Emperador Bao Dai ng Vietnam Kalayaan mula sa bansang France JAPAN Haring Norodom Sihanouk ng Cambodia Haring Sisavang Vong ng Laos
 • 48. Nasyonalismo sa Pilipinas Pinamunuan ng Espanya ang Pilipinas ng
 • 53. Nasyonali smo sa Pilipinas •Battle of Manila Bay (May 1, 1898)
 • 55. Written Works 4.2 Panuto: Sagutan mo ang graphic organizer tungkol sa pag-unlad ng nasyonalismo sa Silangang Asya, gayundin sa Timog-Silangang Asya. Isulat mo ang sagot sa iyong sagutang papel.
 • 56. Written Works 4.2 Panuto: Sagutan mo ang graphic organizer tungkol sa pag-unlad ng nasyonalismo sa Silangang Asya, gayundin sa Timog-Silangang Asya. Isulat mo ang sagot sa iyong sagutang papel.
 • 57. Output 4.2 Panuto: Lumikha ka ng isang picture collage na binubuo ng mga larawang hindi bababa sa lima (5) ang bilang, at sa iyong palagay ay nagpapakita ng masidhing pagmamahal sa bayan. Ang kalakip na rubrics na matatagpuan sa ibaba ay maaaring magsilbing gabay mo para sa itinakdang gawain. Gawin mo ito sa iyong sagutang papel.
 • 58. Output 4.2 Panuto: Lumikha ka ng isang picture collage na binubuo ng mga larawang hindi bababa sa lima (5) ang bilang, at sa iyong palagay ay nagpapakita ng masidhing pagmamahal sa bayan. Ang kalakip na rubrics na matatagpuan sa ibaba ay maaaring magsilbing gabay mo para sa itinakdang gawain. Gawin mo ito sa iyong sagutang papel.