SlideShare a Scribd company logo
1 of 74
Panuto: Bilugan ang mga pagdiriwang sa
Pilipinas na nagpapakita ng pananalig sa
Diyos.
Panuto: Batay sa mga gabay na salita na
nasa ibaba, hanapin at bilugan ang mga ito sa
loob ng kahon.
Sa panahon ngayon ay laganap na ang
kahirapan. Bata ka man o matanda ay
kailangan mong magsumikap upang harapin
ang hamon ng kasalukuyan. Huwag kang
mapanghinaan ng loob, sapagkat lahat ng
bagay ay mayroong solusyon. Matuto din
tayong tumulong sa ating kapwa upang
mapabuti ang kalagayan ng lahat. Huwag
kalimutan na magdasal arawaraw, kausapin
ang Diyos sapagkat siya’y nakikinig at tayo’y
Malaking pagbabago sa iyong buhay
kapag ikaw ay nananatiling positibo. Ang
pagkakaroon ng positibong pananaw sa
buhay ay napakahalaga, lalong- lalo na
sa ngayong mayroon tayong
nararanasang pagsubok tulad ng
pandemya.
Marami man ang naghihirap dahil sa
kawalan ng trabaho at walang makakain
ang pamilya. Pero kailangan nating
maging matatag, gumawa ng paraan
upang malagpasan ang mga ito. Walang
imposible kung sasabayan pa natin ng
panalangin at pagtitiwala sa buong
Maykapal.
Panuto: Sagutin ang mga tanong sa
ibaba. Tukuyin kung ginagawa mo itong
Palagi, Bihira o Hindi Kailanman.Isulat
ang sagot sa portfolio.
________1. Tinutulungan mo ba ang
kaklase mong nasunugan?
________2. Nagbabasa kaba ng aklat
tungkol sa iyong relihiyon?
________3. Nagdarasal ka ba para sa
kaligtasan ng frontliners ngayong may
pandemya?
________4. Iginagalang mo ba ang
relihiyon ng ibang tao?
________5. Pinapatawad mo ba ang mga
taong sinaktan ang iyong damdamin?
Panuto:Sa loob ng parihaba, isulat ang
pangalan ng dalawang tao sa lugar ninyo na
iyong hinahangaan dahil sa kanilang
kabutihan at sabihin kung bakit?
Paano mo mapananatiling positibo
ang iyong pananaw sa buhay?
1. Bumuo ng isang islogan tungkol sa
paggawa ng positibong pananaw sa
pagpapaunlad ng ispiritwalidad.
2. Ito ay hindi dapat lumagpas sa sampung
salita. Halimbawa: “Habang may buhay, may
pag-asa”
3. Isulat ito sa sangkapat na bahagi ng
kartolina na ginupit ng parihaba.
4. Bigyang pansin ang Rubrik bilang
pamantayan ng iyong iskor.
Balikan ang nakaraang leksyon.
Panuto: Ayusin ang mga letra sa ibaba upang
mabuo ang mga salita na nagsasaad ng
tamang pagpapakita ng ispiritwalidad.
1. LPAASGADAR --
__________________
2. APWAPKAIKKGIAP --
______________________
3. GPIALNANA --
______________________
4. APLAAGWTITI --
______________________
5. DPAAWGAPTAAP --
______________________
Panuto: Basahin ang diyalogo at sagutan
ang mga tanong sa ibaba.
Bangon! Lahat Tayo’y Aahon
Maagang nagising si Aling Mati upang
maghanda ng almusal para sa kanyang
pamilya. Isa- isa niyang kinuha ang mga
kakailanganing sangkap upang
makapagluto ng masarap na pagkain.
Sagutin ang mga sumusunod na tanong:
a. Ano ang iba pang paraan upang makatulong sa
kapwa sa panahon ng krisis?
b. Bilang isang mamamayan, handa ka bang tumulong sa
iyong kapwa na walang hinihintay na kapalit?
c. Bakit kailangan nating magtulungan sa panahong may
pandemya?
d. Anong aral ang dapat nating matutunan dito?
e. Dapat ba tayong magtanim kahit tapos na ang
pandemya?
f. Paano mo mahihikayat ang ibang tao na mapalakas
ang kanilang pananalig sa Diyos?
Panuto: Basahin at unawain ang sitwasyon sa
ibaba. Isulat ang TAMA kung ang sitwasyon ay
nagpapakita ng positibong pananaw sa
pagpapaunlad ng ispiritwalidad at itama ang
sitwasyon kung ito ay MALI.
___________1. Sunud-sunod ang mga pagsubok
na dumating ngayong 2020 ngunit kailangang
magtiwala lamang sa Diyos.
___________2. Dahil sa matinding pagsubok na
dumating sa pamilya nina Mang Kardo,nawalan na
siya ng pag-asang mabuhay.
___________3. Pipiliin lamang ang mga
taong dapat tulungan sa oras ng
pangangailangan.
___________4. Dahil kaarawan ni
Ginoong Castro, siya ay nagluto at
ipinamigay sa mga frontliners.
___________5. Hahayaan na lamang na
masira ang pag-aaral dahil sa
pagkamatay ng magulang.
Isa ang magulang mo sa nawalan ng
trabaho dahil sa pandemya at wala ng
panggastos sa pag- aaral mo. Paano mo
sila matutulungan at maipakikita na ikaw
ay may positibong pananaw?
Panuto: Isulat sa kahon kung ano ang
nararapat gawin sa mga sumusunod na
sitwasyon.
1. Isa sa mga nasunugan sa kalapit
ninyong barangay ay ang bahay ng
kaklase mo. Bilang isang kaklase,paano
mo siya matutulungan?
2. Mahilig magsalita ng masama laban sa
kapwa ang matalik mong kaibigan. Bilang
isang kaibigan,paano mo siya
pagsasabihan?
3. Nakita mo na biglang namimilipit sa
sakit ng tiyan ang batang kalye sa
sobrang gutom. Ano ang gagawin mo?
4. Ang pinsan mo ay nawalan ng tiwala sa Diyos
dahil sa pagkamatay ng kanyang mga magulang.
Alam mong mali ito, paano mo ipaliliwanag sa
kanya ang kanyang pagkakamali?
5. Sa iyong paglalakad nakita mo ang
isang matandang tinutulak ng mga kapwa
mo bata, ano ang gagawin mo?
Balikan ang nakaraang leksyon.
Panuto: Pag-aralan at suriin ang
larawan nang mabuti . Sagutin ang
sumusunod na tanong batay sa
sinuring larawan.
1. Ano ang nakikita mo sa larawan?
Ipaliwanag ang iyong sagot.
2. Paano ipinapakita ng isang lalake
ang kanyang pasasalamat sa Diyos?
3. Sa iyong palagay ang larawan ba
ay nagpapakita ng mabuting gawain
anuman ang kanyang paniniwala?
Bakit?
Likas na sa ating mga Pilipino ang
pagiging relihiyoso at gumagawa ng
paraan sa oras ng pangangailangan.
Lalong- lalo na ngayong may kinakaharap
tayong pagsubok, tayo ay nagkakaisa at
tulong-tulong sa paglutas ng pandemya.
Iba-iba man ang ating paniniwala at
paraan ng pagpapakita ng pananalig sa
Panginoon,
ang mahalaga ay iginagalang at
nirerespeto natin ang paniniwala ng
bawat isa. Ito ay nagpapakita na meron
tayong pananalig at pagmamahal sa
Diyos. Ang mga gawang ito ay tiyak na
ikatutuwa ng ating Panginoon.
Tandaan:
Ang pananalig sa Diyos at paggawa ng
kabutihan sa ibang tao ay mahalaga
sapagkat anumang ginagawa natin sa
kapwa ay para na rin tayo’y gumagawa
ng bagay sa Diyos. Ang pagtulong sa
mga nangangailangan ay nakagagaan ng
pakiramdam at ito ang hiwaga ng
pagiging mabuti sa kapwa.
Panuto: Alin sa mga sumusunod ang
nagpapakita ng positibong pananaw sa
pagpapaunlad ng ispiritwalidad. Lagyan ng tsek
ang kolum kung ito ay nagpapakita o hindi.
Panuto: Isipin ang mga biyayang iyong
natanggap na dapat mong ipagpapasalamat
sa Diyos. Isulat sa loob ng hugis puso ang
iyong dasal na pasasalamat.
Ano-ano ang mga bagay na ginagawa mo
na nagpapalalim ng iyong pananalig?
Panuto: Bigyang solusyon ang mga
sumusunod na sitwasyon.Ilagay ang sagot sa
loob ng kahon.
1. Inilunsad ng pamahalaan sa inyong lugar
ang proyektong pangkalusugan. May
mahalaga kang pupuntahan kaya hindi ka
makakalahok sa proyekto. Paano mo ipakikita
ang pagiging maka- Diyos sa pagkakataong
ito?
2. Isa sa mga batas na inilunsad ng
pamahalaan ay ang pagbawal sa
paglabas ng bahay ng walang “face mask
at face shield”. Isa ang inyong pamilya sa
inyong lugar ang may patahian at bilihan
ng mga tela. Paano ka makatutulong sa
mga taong walang pambili ng mga ito?
3. Isa sa mga kaibigan mo ay nawalan ng
ganang magpatuloy ng kanyang pag-
aaral dahil sa nawalan ng hanapbuhay
ang kaniyang mga magulang. Paano mo
siya matutulungan upang maipagpatuloy
niya ang kanyang pag-aaral?
4. Inilunsad ng pamahalaan sa inyong
lugar ang proyektong may kinalaman sa
pagkakawanggawa sa mga pulubi at
kapuspalad. Paano mo maipakikita ang
iyong pagiging maka- Diyos?
5. Alam mong isa lang ang nabiling
gadget ng iyong magulang para sa inyong
magkapatid. Nagkataong na magkasabay
ang oras ng inyong klase at sa oras ng
pinagkasunduan ninyong magkakaibigan
na maglaro ng Mobile Legend. Paano mo
masosolusyunan ang sitwasyon?
Balikan ang nakaraang leksyon.
Panuto: Isulat sa loob ng kahon ang iyong mga
katangian bilang isang tao ayon sa sumusunod na
aspekto at sagutin ang mga tanong
Panuto: Basahin ang kuwento at sagutin ang
mga tanong sa ibaba pagkatapos nito.
Sagutin ang mga sumusunod na tanong:
1. Tungkol saan ang tula?
2. Sino ang kalaban na tinutukoy sa tula?
3. Paano nilalabanan ng mga Pilipino ang
mga pagsubok?
4. Bakit mahalaga ang pagbabalik loob sa
ating Panginoon?
5. Ano ang gustong ipahiwatig ng may
akda sa tula?
6. Anong pag-uugali ang ipinapakita ng
may akda sa tula?
Panuto: Lagyan ng tsek (/) ang angkop na hanay
kung ito ay ginagawa mo upang mapaunlad ang
iyong ispiritwalidad.
Panuto: Gamit ang flower webbing, isulat sa
loob ng talulot kung paano mo mapapaunlad
ang ispiritwalidad na may positibong pananaw.
Paano mo maipakikita ang
pagiging maka-Diyos?
Panuto: Pagtambalin ang mga simbolo sa hanay A
sa nararapat na relihiyon sa hanay B. Isulat ang
letra ng tamang sagot sa patlang.
Balikan ang nakaraang leksyon.
Magpakita ng mga larawan na
may pananampalataya sa Diyos
Basahin ang kuwento tungkol sa
pagkakaroon ng pag-asa dulot ng
pagpapaunlad ng ispiritwalidad. Sagutin
ang mga katanungan pagkatapos nito.
Madasaling Pamilya
Tuwing sumasapit ang ala-sais ng gabi ay
nagtatawag na si Lola ng kanyang mga apo
upang magrosaryo. Si Pepe, panganay na
apo ang laging nangunguna sa
pagrorosaryo.
Tahimik at taimtim na nagdarasal ang buong
pamilya. Pagkatapos ng rosaryo, “Bakit po lagi
tayong nagdarasal sa tuwing ala-sais ng gabi
Lola?” tanong ni Nena. “Apo ang lahat ng
natatanggap nating biyaya mula sa Diyos ay dapat
natin ipagpapasalamat sa pamamagitan ng
pagdarasal,” sambit ni Lola. Habang naghahanda
ng hapag si Nanay ay sumali sa kanilang usapan.
“Mga anak, noong ipinanganak ko ang inyong
bunsong kapatid na si Esteban ay nasa bingit kami
ng kamatayan dahil sa komplikasyon”.
Biglang natahimik ang lahat at nakinig sa kuwento
ni Nanay. “Ang Lola at Tatay ninyo ay hindi
mapakali at hindi nila alam ang gagawin sapagkat
nanganganib ang buhay namin ni bunso,” patuloy
na kwento ni Nanay. Umupo na ang lahat sa hapag
at nagdasal sila bago kumain. Itinuloy ni nanay ang
kanyang kwento, “Taimtim akong nanalangin noon
na nawa’y iligtas kami sa kapahamakan, hindi ako
nawalan ng pag-asa sapagkat alam kong
ginagabayan ako ng Diyos noong panahong iyon,”
sabi ni Nanay.
“Mga anak, ang Lola ninyo at ako ay taimtim na
nanalangin na sana ay maging ligtas ang kapatid
ninyo at si Nanay,” kwento naman ni Tatay. Si
bunso naman ay nagtanong, “Bakit naman po
kayo nagdasal, di po ba ang doktor naman po
ang bahala sa amin noong ipinanganak ako?”.
“Oo anak, kaya pinanalangin ko rin na sana ay
gabayan ng Panginoon ang kamay ng mga doctor
at nars habang isinasagawa nila ang operasyon
sa panganganak ng inyong Nanay,” patuloy ni
Tatay.
“Dapat po pala lagi tayong magdasal para
lalong lumalim ang pananalig sa Panginoon,”
sabi ni Pepe. “Dahil sa pananalig ko sa Diyos
nagkaroon ako ng pag-asa na lalong
palakasin ang aking loob at naging panatag
ang aking isipan at kalooban. Kaya nangako
ako sa aking sarili na hindi dapat tayo lumiban
sa pagsamba tuwing Linggo upang tayo ay
biyayaan ng Diyos ng kalakasan at maging
ligtas sa kapahamakan,” dugtong ni Tatay.
“Kaya mga apo, lahat ng mga nangyayari sa
ating buhay ay dapat nating ipagpasalamat sa
Diyos dahil lahat ng ito ay nangyari sapagkat
alam Niya na kaya natin itong lagpasan,
lalong-lalo na sa panahon ng kagipitan huwag
tayong mawalan ng pag-asa,” payo ni Lola.
“Hindi lamang sa pagdarasal lumalalim ang
pananalig natin sa Diyos, kundi sa simpleng
pagtulong at pagiging mabuti sa ating kapwa,”
dugtong na payo ni Nanay.
“Huwag tayong mawalan ng pag-asa sa
buhay sa tuwing tayo ay nasasaktan,
nalulungkot, at nagdadalamhati sapagkat ang
ating pananalig sa Diyos ang nagbibigay sa
atin ng lakas sa anumang aspeto ng ating
buhay,” payo naman ni Tatay. Masayang
nagsalo-salo ang pamilya sa hapag-kainan.
Mga Tanong:
1. Bakit hindi nawalan ng pag-asa si
Nanay na maging maayos ang kalagayan
nila sa bingit ng kamatayan?
2. Sino ang maari nating sandalan sa
panahon ng kagipitan?
3. Paano mo masasabi na ikaw ay may
pag-asa sa panahon na ikaw ay nasa
mahirap na sitwasyon sa buhay?
Panuto: Batay sa kwento ano-ano ang mga kabutihang
dulot ng pagpapaunlad ng ispiritwalidad sa buhay ng
pamilya na lalong nagpatibay sa kanilang
pananampalataya. Isulat ang sagot sa loob ng kahon.
Sa panahon ngayon, lahat ng mga tao ay
apektado sa pandemyang “COVID-19”.
Bilang isang bata, paano ka makatutulong
sa ating pamahalaan?
Ano ang kanais-nais na pagpapahalaga
ang ipinakikita ng taong nagtutulungan at
nagbibigayan?
Panuto: Isulat sa patlang ang TAMA kung
tama ang isinasaad sa pangungusap at
MALI kung hindi tama.
_________1. Ang pagtulong sa kapwa
ang isang paraan upang lumalim ang
ating pananalig sa Diyos.
_________2. Nagiging mahinahon ako sa
oras ng kagipitan dahil naniniwala ako na
ginagabayan ako palagi ng Panginoon.
_________3. Sa tuwing nakakaramdam ako ng
kalungkutan dahil sa nararanasan nating
pandemya, nananalangin ako upang maibsan
ang aking pangamba.
_________4. Malakas ang loob kong
tanggapin ang hamon ng buhay sapagkat alam
ko na nariyan lagi sa aking tabi ang Panginoon.
_________5. Nanalangin lamang ako sa
tuwing ako ay nakakaranas ng problema sa
buhay.

More Related Content

What's hot

Epp agri aralin 1 pakinabang sa pagtatanim ng halamang ornamental
Epp agri aralin 1 pakinabang sa pagtatanim ng halamang ornamentalEpp agri aralin 1 pakinabang sa pagtatanim ng halamang ornamental
Epp agri aralin 1 pakinabang sa pagtatanim ng halamang ornamentalnottysylvia
 
Pag aani at pagsasapamilihan ng mga produkto
Pag aani at pagsasapamilihan ng mga produktoPag aani at pagsasapamilihan ng mga produkto
Pag aani at pagsasapamilihan ng mga produkto'Maryjoy Elyneth Duguran
 
Pagtukoy ng mga halamang ornamental ayonsa pangangailangan.
Pagtukoy ng mga halamang ornamental ayonsa pangangailangan.Pagtukoy ng mga halamang ornamental ayonsa pangangailangan.
Pagtukoy ng mga halamang ornamental ayonsa pangangailangan.ALACAYONA
 
Pag usbong ng Pakikibaka ng Bayan.pptx
Pag usbong ng Pakikibaka ng Bayan.pptxPag usbong ng Pakikibaka ng Bayan.pptx
Pag usbong ng Pakikibaka ng Bayan.pptxPaulineMae5
 
EPP 5- AGRI - Paglalagay ng Abono New
EPP 5- AGRI - Paglalagay ng Abono NewEPP 5- AGRI - Paglalagay ng Abono New
EPP 5- AGRI - Paglalagay ng Abono NewVIRGINITAJOROLAN1
 
499541514-Grade-5-LM-SCIENCE-4th-Quarter.pdf
499541514-Grade-5-LM-SCIENCE-4th-Quarter.pdf499541514-Grade-5-LM-SCIENCE-4th-Quarter.pdf
499541514-Grade-5-LM-SCIENCE-4th-Quarter.pdfVanessaMaeModelo
 
Paghahanda ng plot o taniman gamit ang bio intensive
Paghahanda ng plot o taniman gamit ang bio intensivePaghahanda ng plot o taniman gamit ang bio intensive
Paghahanda ng plot o taniman gamit ang bio intensiveElaine Estacio
 
Panahon ng pagdadalaga at pagbibinata
Panahon ng pagdadalaga at pagbibinataPanahon ng pagdadalaga at pagbibinata
Panahon ng pagdadalaga at pagbibinataRobinson
 
Tle6 q1 mod4_agriculture_propagating_trees_fruit-bearingtreesusingscientificp...
Tle6 q1 mod4_agriculture_propagating_trees_fruit-bearingtreesusingscientificp...Tle6 q1 mod4_agriculture_propagating_trees_fruit-bearingtreesusingscientificp...
Tle6 q1 mod4_agriculture_propagating_trees_fruit-bearingtreesusingscientificp...Mat Macote
 
Kahalagan ng paggawa ng organikong pataba
Kahalagan ng paggawa ng organikong patabaKahalagan ng paggawa ng organikong pataba
Kahalagan ng paggawa ng organikong patabaElaine Estacio
 
Numeracy across learning
Numeracy across learningNumeracy across learning
Numeracy across learningGTC Scotland
 
Kakayahan at talento
Kakayahan at talentoKakayahan at talento
Kakayahan at talentoAlona Beltran
 
Banghay aralin sa edukasyon sa pagpapakatao 8 ikalawang araw
Banghay aralin sa edukasyon sa pagpapakatao 8 ikalawang arawBanghay aralin sa edukasyon sa pagpapakatao 8 ikalawang araw
Banghay aralin sa edukasyon sa pagpapakatao 8 ikalawang arawJenny Rose Basa
 

What's hot (20)

Epp agri aralin 1 pakinabang sa pagtatanim ng halamang ornamental
Epp agri aralin 1 pakinabang sa pagtatanim ng halamang ornamentalEpp agri aralin 1 pakinabang sa pagtatanim ng halamang ornamental
Epp agri aralin 1 pakinabang sa pagtatanim ng halamang ornamental
 
DLP Grade 6.docx
DLP Grade 6.docxDLP Grade 6.docx
DLP Grade 6.docx
 
Pag aani at pagsasapamilihan ng mga produkto
Pag aani at pagsasapamilihan ng mga produktoPag aani at pagsasapamilihan ng mga produkto
Pag aani at pagsasapamilihan ng mga produkto
 
Pagtukoy ng mga halamang ornamental ayonsa pangangailangan.
Pagtukoy ng mga halamang ornamental ayonsa pangangailangan.Pagtukoy ng mga halamang ornamental ayonsa pangangailangan.
Pagtukoy ng mga halamang ornamental ayonsa pangangailangan.
 
Pag usbong ng Pakikibaka ng Bayan.pptx
Pag usbong ng Pakikibaka ng Bayan.pptxPag usbong ng Pakikibaka ng Bayan.pptx
Pag usbong ng Pakikibaka ng Bayan.pptx
 
ESP8-DLL.docx
ESP8-DLL.docxESP8-DLL.docx
ESP8-DLL.docx
 
EPP 5- AGRI - Paglalagay ng Abono New
EPP 5- AGRI - Paglalagay ng Abono NewEPP 5- AGRI - Paglalagay ng Abono New
EPP 5- AGRI - Paglalagay ng Abono New
 
499541514-Grade-5-LM-SCIENCE-4th-Quarter.pdf
499541514-Grade-5-LM-SCIENCE-4th-Quarter.pdf499541514-Grade-5-LM-SCIENCE-4th-Quarter.pdf
499541514-Grade-5-LM-SCIENCE-4th-Quarter.pdf
 
liham paanyaya
liham paanyayaliham paanyaya
liham paanyaya
 
Paghahanda ng plot o taniman gamit ang bio intensive
Paghahanda ng plot o taniman gamit ang bio intensivePaghahanda ng plot o taniman gamit ang bio intensive
Paghahanda ng plot o taniman gamit ang bio intensive
 
FILIPINO
FILIPINOFILIPINO
FILIPINO
 
Panahon ng pagdadalaga at pagbibinata
Panahon ng pagdadalaga at pagbibinataPanahon ng pagdadalaga at pagbibinata
Panahon ng pagdadalaga at pagbibinata
 
Tle6 q1 mod4_agriculture_propagating_trees_fruit-bearingtreesusingscientificp...
Tle6 q1 mod4_agriculture_propagating_trees_fruit-bearingtreesusingscientificp...Tle6 q1 mod4_agriculture_propagating_trees_fruit-bearingtreesusingscientificp...
Tle6 q1 mod4_agriculture_propagating_trees_fruit-bearingtreesusingscientificp...
 
Kahalagan ng paggawa ng organikong pataba
Kahalagan ng paggawa ng organikong patabaKahalagan ng paggawa ng organikong pataba
Kahalagan ng paggawa ng organikong pataba
 
Numeracy across learning
Numeracy across learningNumeracy across learning
Numeracy across learning
 
Agri 5 lesson 3
Agri 5 lesson 3Agri 5 lesson 3
Agri 5 lesson 3
 
Kakayahan at talento
Kakayahan at talentoKakayahan at talento
Kakayahan at talento
 
Araling Panlipunan 6 Grade 6 1st Quarter Week 1 Day 1
Araling Panlipunan 6 Grade 6 1st Quarter Week 1 Day 1Araling Panlipunan 6 Grade 6 1st Quarter Week 1 Day 1
Araling Panlipunan 6 Grade 6 1st Quarter Week 1 Day 1
 
Katangian ng Pagpapahalaga
Katangian ng PagpapahalagaKatangian ng Pagpapahalaga
Katangian ng Pagpapahalaga
 
Banghay aralin sa edukasyon sa pagpapakatao 8 ikalawang araw
Banghay aralin sa edukasyon sa pagpapakatao 8 ikalawang arawBanghay aralin sa edukasyon sa pagpapakatao 8 ikalawang araw
Banghay aralin sa edukasyon sa pagpapakatao 8 ikalawang araw
 

Similar to Edukasyon sa Pagpapakatao 6_4th_week3_melc.pptx

ESP Q2 Week 2 Lesson 1 - Paghingi ng Tuong sa Otoridad.pptx
ESP Q2 Week 2 Lesson 1 - Paghingi ng Tuong sa Otoridad.pptxESP Q2 Week 2 Lesson 1 - Paghingi ng Tuong sa Otoridad.pptx
ESP Q2 Week 2 Lesson 1 - Paghingi ng Tuong sa Otoridad.pptxAlma Reynaldo
 
presentation of alamat Filipino grade nine
presentation of alamat Filipino grade ninepresentation of alamat Filipino grade nine
presentation of alamat Filipino grade nineJohannaDapuyenMacayb
 
Aralin 1, Aralin 2, Aralin 3, Filipino10
Aralin 1, Aralin 2, Aralin 3, Filipino10Aralin 1, Aralin 2, Aralin 3, Filipino10
Aralin 1, Aralin 2, Aralin 3, Filipino10RomyRenzSano3
 
ESP 5 PPT Q4 W8 - Nakapagpapakita ng iba’t-ibang paraan ng pasasalamat sa Diy...
ESP 5 PPT Q4 W8 - Nakapagpapakita ng iba’t-ibang paraan ng pasasalamat sa Diy...ESP 5 PPT Q4 W8 - Nakapagpapakita ng iba’t-ibang paraan ng pasasalamat sa Diy...
ESP 5 PPT Q4 W8 - Nakapagpapakita ng iba’t-ibang paraan ng pasasalamat sa Diy...SanglayGilvert
 
3RD QUARTER FILIPINO Pagsasalaysay muli sa napakinggang teksto gamit ang sari...
3RD QUARTER FILIPINO Pagsasalaysay muli sa napakinggang teksto gamit ang sari...3RD QUARTER FILIPINO Pagsasalaysay muli sa napakinggang teksto gamit ang sari...
3RD QUARTER FILIPINO Pagsasalaysay muli sa napakinggang teksto gamit ang sari...LalainGPellas
 
Fil Q2 W1 D1-3.pptx ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
Fil Q2 W1 D1-3.pptx ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffFil Q2 W1 D1-3.pptx ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
Fil Q2 W1 D1-3.pptx ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffMejayacelOrcales1
 
Q4-WEEK6DAY3.pptx
Q4-WEEK6DAY3.pptxQ4-WEEK6DAY3.pptx
Q4-WEEK6DAY3.pptxronapacibe1
 
Fil7 - Week 4 - Alamat.pptx
Fil7 - Week 4 - Alamat.pptxFil7 - Week 4 - Alamat.pptx
Fil7 - Week 4 - Alamat.pptxhelson5
 
Esp aralin 5 yunit 1 FORTITUDE
Esp aralin 5 yunit 1 FORTITUDEEsp aralin 5 yunit 1 FORTITUDE
Esp aralin 5 yunit 1 FORTITUDEcye castro
 
FIL-3-WEEK-2-DAY-1-4.pptx
FIL-3-WEEK-2-DAY-1-4.pptxFIL-3-WEEK-2-DAY-1-4.pptx
FIL-3-WEEK-2-DAY-1-4.pptxArcelynPalacay1
 
ANG KAHALAGAHANG NG KOMUNIKASYON SA PAGPAPATATAG NG PAMILYA.pptx
ANG KAHALAGAHANG NG KOMUNIKASYON SA PAGPAPATATAG NG PAMILYA.pptxANG KAHALAGAHANG NG KOMUNIKASYON SA PAGPAPATATAG NG PAMILYA.pptx
ANG KAHALAGAHANG NG KOMUNIKASYON SA PAGPAPATATAG NG PAMILYA.pptxjaysonpeji12
 

Similar to Edukasyon sa Pagpapakatao 6_4th_week3_melc.pptx (20)

PPT ESP 5 Q3.pptx
PPT ESP 5 Q3.pptxPPT ESP 5 Q3.pptx
PPT ESP 5 Q3.pptx
 
PPT ESP 5 Q3.pptx
PPT ESP 5 Q3.pptxPPT ESP 5 Q3.pptx
PPT ESP 5 Q3.pptx
 
ESP Q2 Week 2 Lesson 1 - Paghingi ng Tuong sa Otoridad.pptx
ESP Q2 Week 2 Lesson 1 - Paghingi ng Tuong sa Otoridad.pptxESP Q2 Week 2 Lesson 1 - Paghingi ng Tuong sa Otoridad.pptx
ESP Q2 Week 2 Lesson 1 - Paghingi ng Tuong sa Otoridad.pptx
 
presentation of alamat Filipino grade nine
presentation of alamat Filipino grade ninepresentation of alamat Filipino grade nine
presentation of alamat Filipino grade nine
 
Aralin 1, Aralin 2, Aralin 3, Filipino10
Aralin 1, Aralin 2, Aralin 3, Filipino10Aralin 1, Aralin 2, Aralin 3, Filipino10
Aralin 1, Aralin 2, Aralin 3, Filipino10
 
ESP 5 PPT Q4 W8 - Nakapagpapakita ng iba’t-ibang paraan ng pasasalamat sa Diy...
ESP 5 PPT Q4 W8 - Nakapagpapakita ng iba’t-ibang paraan ng pasasalamat sa Diy...ESP 5 PPT Q4 W8 - Nakapagpapakita ng iba’t-ibang paraan ng pasasalamat sa Diy...
ESP 5 PPT Q4 W8 - Nakapagpapakita ng iba’t-ibang paraan ng pasasalamat sa Diy...
 
3RD QUARTER FILIPINO Pagsasalaysay muli sa napakinggang teksto gamit ang sari...
3RD QUARTER FILIPINO Pagsasalaysay muli sa napakinggang teksto gamit ang sari...3RD QUARTER FILIPINO Pagsasalaysay muli sa napakinggang teksto gamit ang sari...
3RD QUARTER FILIPINO Pagsasalaysay muli sa napakinggang teksto gamit ang sari...
 
Fil Q2 W1 D1-3.pptx ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
Fil Q2 W1 D1-3.pptx ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffFil Q2 W1 D1-3.pptx ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
Fil Q2 W1 D1-3.pptx ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
 
WEEK1DAY1.pptx
WEEK1DAY1.pptxWEEK1DAY1.pptx
WEEK1DAY1.pptx
 
q4-week-7-8.pptx
q4-week-7-8.pptxq4-week-7-8.pptx
q4-week-7-8.pptx
 
Q4-WEEK6DAY3.pptx
Q4-WEEK6DAY3.pptxQ4-WEEK6DAY3.pptx
Q4-WEEK6DAY3.pptx
 
Fil7 - Week 4 - Alamat.pptx
Fil7 - Week 4 - Alamat.pptxFil7 - Week 4 - Alamat.pptx
Fil7 - Week 4 - Alamat.pptx
 
Esp aralin 5 yunit 1 FORTITUDE
Esp aralin 5 yunit 1 FORTITUDEEsp aralin 5 yunit 1 FORTITUDE
Esp aralin 5 yunit 1 FORTITUDE
 
FIL-3-WEEK-2-DAY-1-4.pptx
FIL-3-WEEK-2-DAY-1-4.pptxFIL-3-WEEK-2-DAY-1-4.pptx
FIL-3-WEEK-2-DAY-1-4.pptx
 
LAS-ESP8-Week1-DAY 1.docx
LAS-ESP8-Week1-DAY 1.docxLAS-ESP8-Week1-DAY 1.docx
LAS-ESP8-Week1-DAY 1.docx
 
Q4-WEEK6DAY1.pptx
Q4-WEEK6DAY1.pptxQ4-WEEK6DAY1.pptx
Q4-WEEK6DAY1.pptx
 
Modyul 9
Modyul 9Modyul 9
Modyul 9
 
ANG KAHALAGAHANG NG KOMUNIKASYON SA PAGPAPATATAG NG PAMILYA.pptx
ANG KAHALAGAHANG NG KOMUNIKASYON SA PAGPAPATATAG NG PAMILYA.pptxANG KAHALAGAHANG NG KOMUNIKASYON SA PAGPAPATATAG NG PAMILYA.pptx
ANG KAHALAGAHANG NG KOMUNIKASYON SA PAGPAPATATAG NG PAMILYA.pptx
 
Esp y2 aralin 4 (2)
Esp y2 aralin 4 (2)Esp y2 aralin 4 (2)
Esp y2 aralin 4 (2)
 
Q4-PPT-ESP1-W4-D1.pptx
Q4-PPT-ESP1-W4-D1.pptxQ4-PPT-ESP1-W4-D1.pptx
Q4-PPT-ESP1-W4-D1.pptx
 

More from MaestroSonnyTV

SCIENCE_6Forms of Energy (Sound, Light & Electrical_Q3_W3.pptx
SCIENCE_6Forms of Energy (Sound, Light & Electrical_Q3_W3.pptxSCIENCE_6Forms of Energy (Sound, Light & Electrical_Q3_W3.pptx
SCIENCE_6Forms of Energy (Sound, Light & Electrical_Q3_W3.pptxMaestroSonnyTV
 
SCIENCE GRADE 3 Quarter2_Week1_Lesson1 PPt.pptx
SCIENCE GRADE 3 Quarter2_Week1_Lesson1 PPt.pptxSCIENCE GRADE 3 Quarter2_Week1_Lesson1 PPt.pptx
SCIENCE GRADE 3 Quarter2_Week1_Lesson1 PPt.pptxMaestroSonnyTV
 
Copy of IPCRF-developmentplan_Sample_2024.docx
Copy of IPCRF-developmentplan_Sample_2024.docxCopy of IPCRF-developmentplan_Sample_2024.docx
Copy of IPCRF-developmentplan_Sample_2024.docxMaestroSonnyTV
 
Copy-of-RPMS_MIDYEAR-REVIEW-FORM_2024.docx
Copy-of-RPMS_MIDYEAR-REVIEW-FORM_2024.docxCopy-of-RPMS_MIDYEAR-REVIEW-FORM_2024.docx
Copy-of-RPMS_MIDYEAR-REVIEW-FORM_2024.docxMaestroSonnyTV
 
Edukasyon sa Pagpapakatao 6_Pananagutang pansarili.pptx
Edukasyon sa Pagpapakatao 6_Pananagutang pansarili.pptxEdukasyon sa Pagpapakatao 6_Pananagutang pansarili.pptx
Edukasyon sa Pagpapakatao 6_Pananagutang pansarili.pptxMaestroSonnyTV
 
ESP 6_Q1_paggalang sa ideya o suhestiyon ng kapwa.pptx
ESP 6_Q1_paggalang sa ideya o suhestiyon ng kapwa.pptxESP 6_Q1_paggalang sa ideya o suhestiyon ng kapwa.pptx
ESP 6_Q1_paggalang sa ideya o suhestiyon ng kapwa.pptxMaestroSonnyTV
 
Filipino 6_1st Quarter_Paggamit ng Panghalip sa Pakikipag-usap .pptx
Filipino 6_1st Quarter_Paggamit ng Panghalip sa Pakikipag-usap .pptxFilipino 6_1st Quarter_Paggamit ng Panghalip sa Pakikipag-usap .pptx
Filipino 6_1st Quarter_Paggamit ng Panghalip sa Pakikipag-usap .pptxMaestroSonnyTV
 
ESP 6_Second Quarter_Honesto-Ang-BatangMatapat.pptx
ESP 6_Second Quarter_Honesto-Ang-BatangMatapat.pptxESP 6_Second Quarter_Honesto-Ang-BatangMatapat.pptx
ESP 6_Second Quarter_Honesto-Ang-BatangMatapat.pptxMaestroSonnyTV
 
ENGLISH 6 SOURCES OF INFORMATION_WEEK9-QUARTER2.pptx
ENGLISH 6 SOURCES OF INFORMATION_WEEK9-QUARTER2.pptxENGLISH 6 SOURCES OF INFORMATION_WEEK9-QUARTER2.pptx
ENGLISH 6 SOURCES OF INFORMATION_WEEK9-QUARTER2.pptxMaestroSonnyTV
 
PPT_Elementary Agriculture_Quarter 2_W9.pptx
PPT_Elementary Agriculture_Quarter 2_W9.pptxPPT_Elementary Agriculture_Quarter 2_W9.pptx
PPT_Elementary Agriculture_Quarter 2_W9.pptxMaestroSonnyTV
 
Technical Assistance Plan (Instructional supervision)
Technical Assistance Plan (Instructional supervision)Technical Assistance Plan (Instructional supervision)
Technical Assistance Plan (Instructional supervision)MaestroSonnyTV
 
SCHOOL PLAN FOR PROFESSIONAL DEVELOPMENT.docx
SCHOOL PLAN FOR PROFESSIONAL DEVELOPMENT.docxSCHOOL PLAN FOR PROFESSIONAL DEVELOPMENT.docx
SCHOOL PLAN FOR PROFESSIONAL DEVELOPMENT.docxMaestroSonnyTV
 

More from MaestroSonnyTV (12)

SCIENCE_6Forms of Energy (Sound, Light & Electrical_Q3_W3.pptx
SCIENCE_6Forms of Energy (Sound, Light & Electrical_Q3_W3.pptxSCIENCE_6Forms of Energy (Sound, Light & Electrical_Q3_W3.pptx
SCIENCE_6Forms of Energy (Sound, Light & Electrical_Q3_W3.pptx
 
SCIENCE GRADE 3 Quarter2_Week1_Lesson1 PPt.pptx
SCIENCE GRADE 3 Quarter2_Week1_Lesson1 PPt.pptxSCIENCE GRADE 3 Quarter2_Week1_Lesson1 PPt.pptx
SCIENCE GRADE 3 Quarter2_Week1_Lesson1 PPt.pptx
 
Copy of IPCRF-developmentplan_Sample_2024.docx
Copy of IPCRF-developmentplan_Sample_2024.docxCopy of IPCRF-developmentplan_Sample_2024.docx
Copy of IPCRF-developmentplan_Sample_2024.docx
 
Copy-of-RPMS_MIDYEAR-REVIEW-FORM_2024.docx
Copy-of-RPMS_MIDYEAR-REVIEW-FORM_2024.docxCopy-of-RPMS_MIDYEAR-REVIEW-FORM_2024.docx
Copy-of-RPMS_MIDYEAR-REVIEW-FORM_2024.docx
 
Edukasyon sa Pagpapakatao 6_Pananagutang pansarili.pptx
Edukasyon sa Pagpapakatao 6_Pananagutang pansarili.pptxEdukasyon sa Pagpapakatao 6_Pananagutang pansarili.pptx
Edukasyon sa Pagpapakatao 6_Pananagutang pansarili.pptx
 
ESP 6_Q1_paggalang sa ideya o suhestiyon ng kapwa.pptx
ESP 6_Q1_paggalang sa ideya o suhestiyon ng kapwa.pptxESP 6_Q1_paggalang sa ideya o suhestiyon ng kapwa.pptx
ESP 6_Q1_paggalang sa ideya o suhestiyon ng kapwa.pptx
 
Filipino 6_1st Quarter_Paggamit ng Panghalip sa Pakikipag-usap .pptx
Filipino 6_1st Quarter_Paggamit ng Panghalip sa Pakikipag-usap .pptxFilipino 6_1st Quarter_Paggamit ng Panghalip sa Pakikipag-usap .pptx
Filipino 6_1st Quarter_Paggamit ng Panghalip sa Pakikipag-usap .pptx
 
ESP 6_Second Quarter_Honesto-Ang-BatangMatapat.pptx
ESP 6_Second Quarter_Honesto-Ang-BatangMatapat.pptxESP 6_Second Quarter_Honesto-Ang-BatangMatapat.pptx
ESP 6_Second Quarter_Honesto-Ang-BatangMatapat.pptx
 
ENGLISH 6 SOURCES OF INFORMATION_WEEK9-QUARTER2.pptx
ENGLISH 6 SOURCES OF INFORMATION_WEEK9-QUARTER2.pptxENGLISH 6 SOURCES OF INFORMATION_WEEK9-QUARTER2.pptx
ENGLISH 6 SOURCES OF INFORMATION_WEEK9-QUARTER2.pptx
 
PPT_Elementary Agriculture_Quarter 2_W9.pptx
PPT_Elementary Agriculture_Quarter 2_W9.pptxPPT_Elementary Agriculture_Quarter 2_W9.pptx
PPT_Elementary Agriculture_Quarter 2_W9.pptx
 
Technical Assistance Plan (Instructional supervision)
Technical Assistance Plan (Instructional supervision)Technical Assistance Plan (Instructional supervision)
Technical Assistance Plan (Instructional supervision)
 
SCHOOL PLAN FOR PROFESSIONAL DEVELOPMENT.docx
SCHOOL PLAN FOR PROFESSIONAL DEVELOPMENT.docxSCHOOL PLAN FOR PROFESSIONAL DEVELOPMENT.docx
SCHOOL PLAN FOR PROFESSIONAL DEVELOPMENT.docx
 

Edukasyon sa Pagpapakatao 6_4th_week3_melc.pptx

 • 1.
 • 2.
 • 3.
 • 4. Panuto: Bilugan ang mga pagdiriwang sa Pilipinas na nagpapakita ng pananalig sa Diyos.
 • 5. Panuto: Batay sa mga gabay na salita na nasa ibaba, hanapin at bilugan ang mga ito sa loob ng kahon.
 • 6.
 • 7. Sa panahon ngayon ay laganap na ang kahirapan. Bata ka man o matanda ay kailangan mong magsumikap upang harapin ang hamon ng kasalukuyan. Huwag kang mapanghinaan ng loob, sapagkat lahat ng bagay ay mayroong solusyon. Matuto din tayong tumulong sa ating kapwa upang mapabuti ang kalagayan ng lahat. Huwag kalimutan na magdasal arawaraw, kausapin ang Diyos sapagkat siya’y nakikinig at tayo’y
 • 8. Malaking pagbabago sa iyong buhay kapag ikaw ay nananatiling positibo. Ang pagkakaroon ng positibong pananaw sa buhay ay napakahalaga, lalong- lalo na sa ngayong mayroon tayong nararanasang pagsubok tulad ng pandemya.
 • 9. Marami man ang naghihirap dahil sa kawalan ng trabaho at walang makakain ang pamilya. Pero kailangan nating maging matatag, gumawa ng paraan upang malagpasan ang mga ito. Walang imposible kung sasabayan pa natin ng panalangin at pagtitiwala sa buong Maykapal.
 • 10. Panuto: Sagutin ang mga tanong sa ibaba. Tukuyin kung ginagawa mo itong Palagi, Bihira o Hindi Kailanman.Isulat ang sagot sa portfolio. ________1. Tinutulungan mo ba ang kaklase mong nasunugan? ________2. Nagbabasa kaba ng aklat tungkol sa iyong relihiyon?
 • 11. ________3. Nagdarasal ka ba para sa kaligtasan ng frontliners ngayong may pandemya? ________4. Iginagalang mo ba ang relihiyon ng ibang tao? ________5. Pinapatawad mo ba ang mga taong sinaktan ang iyong damdamin?
 • 12. Panuto:Sa loob ng parihaba, isulat ang pangalan ng dalawang tao sa lugar ninyo na iyong hinahangaan dahil sa kanilang kabutihan at sabihin kung bakit?
 • 13. Paano mo mapananatiling positibo ang iyong pananaw sa buhay?
 • 14. 1. Bumuo ng isang islogan tungkol sa paggawa ng positibong pananaw sa pagpapaunlad ng ispiritwalidad. 2. Ito ay hindi dapat lumagpas sa sampung salita. Halimbawa: “Habang may buhay, may pag-asa” 3. Isulat ito sa sangkapat na bahagi ng kartolina na ginupit ng parihaba. 4. Bigyang pansin ang Rubrik bilang pamantayan ng iyong iskor.
 • 15.
 • 16.
 • 18. Panuto: Ayusin ang mga letra sa ibaba upang mabuo ang mga salita na nagsasaad ng tamang pagpapakita ng ispiritwalidad. 1. LPAASGADAR -- __________________ 2. APWAPKAIKKGIAP -- ______________________ 3. GPIALNANA -- ______________________
 • 19. 4. APLAAGWTITI -- ______________________ 5. DPAAWGAPTAAP -- ______________________
 • 20. Panuto: Basahin ang diyalogo at sagutan ang mga tanong sa ibaba. Bangon! Lahat Tayo’y Aahon Maagang nagising si Aling Mati upang maghanda ng almusal para sa kanyang pamilya. Isa- isa niyang kinuha ang mga kakailanganing sangkap upang makapagluto ng masarap na pagkain.
 • 21.
 • 22.
 • 23.
 • 24. Sagutin ang mga sumusunod na tanong: a. Ano ang iba pang paraan upang makatulong sa kapwa sa panahon ng krisis? b. Bilang isang mamamayan, handa ka bang tumulong sa iyong kapwa na walang hinihintay na kapalit? c. Bakit kailangan nating magtulungan sa panahong may pandemya? d. Anong aral ang dapat nating matutunan dito? e. Dapat ba tayong magtanim kahit tapos na ang pandemya? f. Paano mo mahihikayat ang ibang tao na mapalakas ang kanilang pananalig sa Diyos?
 • 25. Panuto: Basahin at unawain ang sitwasyon sa ibaba. Isulat ang TAMA kung ang sitwasyon ay nagpapakita ng positibong pananaw sa pagpapaunlad ng ispiritwalidad at itama ang sitwasyon kung ito ay MALI. ___________1. Sunud-sunod ang mga pagsubok na dumating ngayong 2020 ngunit kailangang magtiwala lamang sa Diyos. ___________2. Dahil sa matinding pagsubok na dumating sa pamilya nina Mang Kardo,nawalan na siya ng pag-asang mabuhay.
 • 26. ___________3. Pipiliin lamang ang mga taong dapat tulungan sa oras ng pangangailangan. ___________4. Dahil kaarawan ni Ginoong Castro, siya ay nagluto at ipinamigay sa mga frontliners. ___________5. Hahayaan na lamang na masira ang pag-aaral dahil sa pagkamatay ng magulang.
 • 27. Isa ang magulang mo sa nawalan ng trabaho dahil sa pandemya at wala ng panggastos sa pag- aaral mo. Paano mo sila matutulungan at maipakikita na ikaw ay may positibong pananaw?
 • 28. Panuto: Isulat sa kahon kung ano ang nararapat gawin sa mga sumusunod na sitwasyon. 1. Isa sa mga nasunugan sa kalapit ninyong barangay ay ang bahay ng kaklase mo. Bilang isang kaklase,paano mo siya matutulungan?
 • 29. 2. Mahilig magsalita ng masama laban sa kapwa ang matalik mong kaibigan. Bilang isang kaibigan,paano mo siya pagsasabihan? 3. Nakita mo na biglang namimilipit sa sakit ng tiyan ang batang kalye sa sobrang gutom. Ano ang gagawin mo?
 • 30. 4. Ang pinsan mo ay nawalan ng tiwala sa Diyos dahil sa pagkamatay ng kanyang mga magulang. Alam mong mali ito, paano mo ipaliliwanag sa kanya ang kanyang pagkakamali? 5. Sa iyong paglalakad nakita mo ang isang matandang tinutulak ng mga kapwa mo bata, ano ang gagawin mo?
 • 31.
 • 33. Panuto: Pag-aralan at suriin ang larawan nang mabuti . Sagutin ang sumusunod na tanong batay sa sinuring larawan. 1. Ano ang nakikita mo sa larawan? Ipaliwanag ang iyong sagot. 2. Paano ipinapakita ng isang lalake ang kanyang pasasalamat sa Diyos? 3. Sa iyong palagay ang larawan ba ay nagpapakita ng mabuting gawain anuman ang kanyang paniniwala? Bakit?
 • 34. Likas na sa ating mga Pilipino ang pagiging relihiyoso at gumagawa ng paraan sa oras ng pangangailangan. Lalong- lalo na ngayong may kinakaharap tayong pagsubok, tayo ay nagkakaisa at tulong-tulong sa paglutas ng pandemya. Iba-iba man ang ating paniniwala at paraan ng pagpapakita ng pananalig sa Panginoon,
 • 35. ang mahalaga ay iginagalang at nirerespeto natin ang paniniwala ng bawat isa. Ito ay nagpapakita na meron tayong pananalig at pagmamahal sa Diyos. Ang mga gawang ito ay tiyak na ikatutuwa ng ating Panginoon.
 • 36. Tandaan: Ang pananalig sa Diyos at paggawa ng kabutihan sa ibang tao ay mahalaga sapagkat anumang ginagawa natin sa kapwa ay para na rin tayo’y gumagawa ng bagay sa Diyos. Ang pagtulong sa mga nangangailangan ay nakagagaan ng pakiramdam at ito ang hiwaga ng pagiging mabuti sa kapwa.
 • 37. Panuto: Alin sa mga sumusunod ang nagpapakita ng positibong pananaw sa pagpapaunlad ng ispiritwalidad. Lagyan ng tsek ang kolum kung ito ay nagpapakita o hindi.
 • 38. Panuto: Isipin ang mga biyayang iyong natanggap na dapat mong ipagpapasalamat sa Diyos. Isulat sa loob ng hugis puso ang iyong dasal na pasasalamat.
 • 39. Ano-ano ang mga bagay na ginagawa mo na nagpapalalim ng iyong pananalig?
 • 40. Panuto: Bigyang solusyon ang mga sumusunod na sitwasyon.Ilagay ang sagot sa loob ng kahon. 1. Inilunsad ng pamahalaan sa inyong lugar ang proyektong pangkalusugan. May mahalaga kang pupuntahan kaya hindi ka makakalahok sa proyekto. Paano mo ipakikita ang pagiging maka- Diyos sa pagkakataong ito?
 • 41. 2. Isa sa mga batas na inilunsad ng pamahalaan ay ang pagbawal sa paglabas ng bahay ng walang “face mask at face shield”. Isa ang inyong pamilya sa inyong lugar ang may patahian at bilihan ng mga tela. Paano ka makatutulong sa mga taong walang pambili ng mga ito?
 • 42. 3. Isa sa mga kaibigan mo ay nawalan ng ganang magpatuloy ng kanyang pag- aaral dahil sa nawalan ng hanapbuhay ang kaniyang mga magulang. Paano mo siya matutulungan upang maipagpatuloy niya ang kanyang pag-aaral?
 • 43. 4. Inilunsad ng pamahalaan sa inyong lugar ang proyektong may kinalaman sa pagkakawanggawa sa mga pulubi at kapuspalad. Paano mo maipakikita ang iyong pagiging maka- Diyos?
 • 44. 5. Alam mong isa lang ang nabiling gadget ng iyong magulang para sa inyong magkapatid. Nagkataong na magkasabay ang oras ng inyong klase at sa oras ng pinagkasunduan ninyong magkakaibigan na maglaro ng Mobile Legend. Paano mo masosolusyunan ang sitwasyon?
 • 45.
 • 46.
 • 48. Panuto: Isulat sa loob ng kahon ang iyong mga katangian bilang isang tao ayon sa sumusunod na aspekto at sagutin ang mga tanong
 • 49. Panuto: Basahin ang kuwento at sagutin ang mga tanong sa ibaba pagkatapos nito.
 • 50.
 • 51.
 • 52.
 • 53. Sagutin ang mga sumusunod na tanong: 1. Tungkol saan ang tula? 2. Sino ang kalaban na tinutukoy sa tula? 3. Paano nilalabanan ng mga Pilipino ang mga pagsubok?
 • 54. 4. Bakit mahalaga ang pagbabalik loob sa ating Panginoon? 5. Ano ang gustong ipahiwatig ng may akda sa tula? 6. Anong pag-uugali ang ipinapakita ng may akda sa tula?
 • 55. Panuto: Lagyan ng tsek (/) ang angkop na hanay kung ito ay ginagawa mo upang mapaunlad ang iyong ispiritwalidad.
 • 56. Panuto: Gamit ang flower webbing, isulat sa loob ng talulot kung paano mo mapapaunlad ang ispiritwalidad na may positibong pananaw.
 • 57. Paano mo maipakikita ang pagiging maka-Diyos?
 • 58. Panuto: Pagtambalin ang mga simbolo sa hanay A sa nararapat na relihiyon sa hanay B. Isulat ang letra ng tamang sagot sa patlang.
 • 59.
 • 61. Magpakita ng mga larawan na may pananampalataya sa Diyos
 • 62. Basahin ang kuwento tungkol sa pagkakaroon ng pag-asa dulot ng pagpapaunlad ng ispiritwalidad. Sagutin ang mga katanungan pagkatapos nito. Madasaling Pamilya Tuwing sumasapit ang ala-sais ng gabi ay nagtatawag na si Lola ng kanyang mga apo upang magrosaryo. Si Pepe, panganay na apo ang laging nangunguna sa pagrorosaryo.
 • 63. Tahimik at taimtim na nagdarasal ang buong pamilya. Pagkatapos ng rosaryo, “Bakit po lagi tayong nagdarasal sa tuwing ala-sais ng gabi Lola?” tanong ni Nena. “Apo ang lahat ng natatanggap nating biyaya mula sa Diyos ay dapat natin ipagpapasalamat sa pamamagitan ng pagdarasal,” sambit ni Lola. Habang naghahanda ng hapag si Nanay ay sumali sa kanilang usapan. “Mga anak, noong ipinanganak ko ang inyong bunsong kapatid na si Esteban ay nasa bingit kami ng kamatayan dahil sa komplikasyon”.
 • 64. Biglang natahimik ang lahat at nakinig sa kuwento ni Nanay. “Ang Lola at Tatay ninyo ay hindi mapakali at hindi nila alam ang gagawin sapagkat nanganganib ang buhay namin ni bunso,” patuloy na kwento ni Nanay. Umupo na ang lahat sa hapag at nagdasal sila bago kumain. Itinuloy ni nanay ang kanyang kwento, “Taimtim akong nanalangin noon na nawa’y iligtas kami sa kapahamakan, hindi ako nawalan ng pag-asa sapagkat alam kong ginagabayan ako ng Diyos noong panahong iyon,” sabi ni Nanay.
 • 65. “Mga anak, ang Lola ninyo at ako ay taimtim na nanalangin na sana ay maging ligtas ang kapatid ninyo at si Nanay,” kwento naman ni Tatay. Si bunso naman ay nagtanong, “Bakit naman po kayo nagdasal, di po ba ang doktor naman po ang bahala sa amin noong ipinanganak ako?”. “Oo anak, kaya pinanalangin ko rin na sana ay gabayan ng Panginoon ang kamay ng mga doctor at nars habang isinasagawa nila ang operasyon sa panganganak ng inyong Nanay,” patuloy ni Tatay.
 • 66. “Dapat po pala lagi tayong magdasal para lalong lumalim ang pananalig sa Panginoon,” sabi ni Pepe. “Dahil sa pananalig ko sa Diyos nagkaroon ako ng pag-asa na lalong palakasin ang aking loob at naging panatag ang aking isipan at kalooban. Kaya nangako ako sa aking sarili na hindi dapat tayo lumiban sa pagsamba tuwing Linggo upang tayo ay biyayaan ng Diyos ng kalakasan at maging ligtas sa kapahamakan,” dugtong ni Tatay.
 • 67. “Kaya mga apo, lahat ng mga nangyayari sa ating buhay ay dapat nating ipagpasalamat sa Diyos dahil lahat ng ito ay nangyari sapagkat alam Niya na kaya natin itong lagpasan, lalong-lalo na sa panahon ng kagipitan huwag tayong mawalan ng pag-asa,” payo ni Lola. “Hindi lamang sa pagdarasal lumalalim ang pananalig natin sa Diyos, kundi sa simpleng pagtulong at pagiging mabuti sa ating kapwa,” dugtong na payo ni Nanay.
 • 68. “Huwag tayong mawalan ng pag-asa sa buhay sa tuwing tayo ay nasasaktan, nalulungkot, at nagdadalamhati sapagkat ang ating pananalig sa Diyos ang nagbibigay sa atin ng lakas sa anumang aspeto ng ating buhay,” payo naman ni Tatay. Masayang nagsalo-salo ang pamilya sa hapag-kainan.
 • 69. Mga Tanong: 1. Bakit hindi nawalan ng pag-asa si Nanay na maging maayos ang kalagayan nila sa bingit ng kamatayan? 2. Sino ang maari nating sandalan sa panahon ng kagipitan? 3. Paano mo masasabi na ikaw ay may pag-asa sa panahon na ikaw ay nasa mahirap na sitwasyon sa buhay?
 • 70. Panuto: Batay sa kwento ano-ano ang mga kabutihang dulot ng pagpapaunlad ng ispiritwalidad sa buhay ng pamilya na lalong nagpatibay sa kanilang pananampalataya. Isulat ang sagot sa loob ng kahon.
 • 71. Sa panahon ngayon, lahat ng mga tao ay apektado sa pandemyang “COVID-19”. Bilang isang bata, paano ka makatutulong sa ating pamahalaan?
 • 72. Ano ang kanais-nais na pagpapahalaga ang ipinakikita ng taong nagtutulungan at nagbibigayan?
 • 73. Panuto: Isulat sa patlang ang TAMA kung tama ang isinasaad sa pangungusap at MALI kung hindi tama. _________1. Ang pagtulong sa kapwa ang isang paraan upang lumalim ang ating pananalig sa Diyos. _________2. Nagiging mahinahon ako sa oras ng kagipitan dahil naniniwala ako na ginagabayan ako palagi ng Panginoon.
 • 74. _________3. Sa tuwing nakakaramdam ako ng kalungkutan dahil sa nararanasan nating pandemya, nananalangin ako upang maibsan ang aking pangamba. _________4. Malakas ang loob kong tanggapin ang hamon ng buhay sapagkat alam ko na nariyan lagi sa aking tabi ang Panginoon. _________5. Nanalangin lamang ako sa tuwing ako ay nakakaranas ng problema sa buhay.