Nasyonalismongasyano1 111207230135-phpapp01 (2)

1,714 views

Published on

0 Comments
2 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
1,714
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
67
Comments
0
Likes
2
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Nasyonalismongasyano1 111207230135-phpapp01 (2)

 1. 1. NASYONALISMONG ASYANOCHINA THAILAND JAPAN BURMAINDIA INDONESIAK. ASYA VIETNAMPILIPINAS N.ASYA
 2. 2. NASYONALISMONG ASYANO
 3. 3. NASYONALISMO isang kamalayan ngpagiging kabilang sa isangnasyon na may iisanglahi, kasaysayan, kultura, wika at pagpapahalaga.
 4. 4. NASYONALISMO pagtatanto ng isangnilalang o lahi na mahalagangipagtanggol ang kanyangbansa laban sa panlulupig ngmga dayuhan.
 5. 5. NASYONALISMO nagsilbing isang gabay omatibay na reaksyon laban saimperyalismo atkolonyalismong dumating saiba’t ibang panig ng rehiyongito. RETURN
 6. 6. NASYONALISMOSA SILANGANG ASYA
 7. 7. NASYONALISMO SA CHINA
 8. 8. TAIPING REBELLION - may impluwensyangKristyanismo kaya hinangadna baguhin ang tradisyunal nalipunang Tsino.
 9. 9. BOXER REBELLION - sumuporta sa mgaManchu at bumatikos sa mgaKanluranin - layuning palayasing angmga mapanghimasok atmapagsamantalangKanluranin.
 10. 10. BOXER REBELLION - kaya tinawag na BoxerRebellion sapagkat ang grupona naghimagsik ay kasapi ngsamahang BOXERHARMONY FISTS
 11. 11. - sa pagpasok ng ika-20siglo, dalawang ideolohiya angnamayani sa China. 1. DEMOKRASYA 2. KOMUNISMO - alin ang dapat ipalit sapamumuno ng mga emperor atdinastiya?
 12. 12. DEMOKRASYA KOMUNISMO“ang kapanyarihan ng “ang lahat ay pag-aari ngpamahalaan ay nasa mga estado”mamamayan”Isinulong ni Sun Yat Isinulong ni MaoSen ZedongNasyonalista ang Komunista ang tawagtawag sa mga sa mga sumusuportasumusuporta
 13. 13. DEMOKRASYA KOMUNISMO - Ang - Ang lahatkapangyarihan ng ay pag-aari ngpamahalaan aynasa mamamayan estado - isinulong ni - isinulongSun Yat Sen ni Mao Zedong - Nasyonalista - Komunista
 14. 14. SUN YAT SEN
 15. 15. SUN YAT SEN - nagsusulong ngdemokrasya atrepublikanismo sa China - tinaguriang “Ama ngRepublikang Tsina”
 16. 16. SUN YAT SEN - nangampanya parapalakasin at pag-isahin angmga Tsino dahil sakawalan ng pagkakaisa atpagkakahiwa-hiwalay ngmga lalawigan
 17. 17. SUN YAT SEN TATLONG PRINSIPYO1. Nasyonalismo2. Demokrasya3. Kabuhayang pantao *kahalagahan ng pagkakaisaupang labanan ang imperyalismo
 18. 18. SUN YAT SEN para sa kanya1. Pantay – pantay na pag-aari ng lupa at regulasyon ng pamumuhunan.
 19. 19. SUN YAT SEN para sa kanya2. Hindikailangan angtunggalian ng mga uriupang makamit angkaunlaran
 20. 20. SUN YAT SEN para sa kanya3. Maiiwasan ang alitan atmaisusulong ang kaunlaransa pamamagitan ngpagkakasundo atkonsilasyon
 21. 21. *October 10, 1911-Naitatag ang Republikang China *1912 – natatag angKuomintang oNationalist Party
 22. 22. SUN YAT SEN namatay siyanoong March25, 1925
 23. 23. CHIANG KAI SHEK
 24. 24. CHIANG KAI SHEK - pumalit kay SunYat Sen bilang pinunong Kuomintang nangito ay namatay.
 25. 25. CHIANG KAI SHEK - ipinagpatuloyniya ang paglabansa mga warlord.
 26. 26. CHIANG KAI SHEK - pagkatapos ng mgawarlord, hinarap namanniya ang mga komunistana pinamunuan ni MaoZedong.
 27. 27. MAO ZEDONG
 28. 28. MAO ZEDONG - nagpasimula ngMarxism sa China. - isang magbubukidsa Hunan
 29. 29. MARXISM - tunggalian ng mgakapitalista o bourgeious atmanggagawa o proletariat. - mananaig ang mgamanggagawa at itatatagang lipunang sosyalista.
 30. 30. MARXISM - lahat aypag-aari ngestado
 31. 31. MAO ZEDONG - kabilang sa mganagtatag ng PartidoKomunista ng Chinasa Shanghai noong1921.
 32. 32. MAO ZEDONG - ipinalaganap angMarxism ng mgatagapayong Russiansa mga nasapamahalaan.
 33. 33. MAO ZEDONG - ipinagbawal niChiang ang Marxismupang mapanatili angpamhalaangnasyonalista
 34. 34. MAO ZEDONG - naglunsad siya ngkampanya laban sa mgakomunista. Madami angnadakip at napatay.
 35. 35. MAO ZEDONG - nakatakas si Mao atnagtatag ngpamahalaangkomunista.
 36. 36. MAO ZEDONG - ang kanilangpagtakas ay tinawag naLONG MARCH dahilsa haba ng nilakad nainabot ng isang taon.
 37. 37. MAO ZEDONG - marami ang mganasawi dahil sa hirap,gutom at sa kampanyalaban sa mgakomunista.
 38. 38. UNITED FRONT - ang pagkakaisa ngmga nasyonalista atkomunista noong 1930nang salakayin ng mgaHapones ang China.
 39. 39. UNITED FRONT - pagkatapos ngdigmaan, mulingnaglaban ng 2 panig saisang digmaang sibil.
 40. 40. UNITED FRONT - ang mganasyonalista aytinulungan ng UnitedStates.
 41. 41. UNITED FRONT - ang mga komunistaay tinulungan ng Russia. - sinuportahan ngmga tao si Mao
 42. 42. UNITED FRONT - ang mga komunistaay tinulungan ng Russia. - sinuportahan ngmga tao si Mao
 43. 43. UNITED FRONT - nagwagiang mgakomunista
 44. 44. MAO ZEDONG - October1, 1949, naitatag angPeople’s Republic ofChina (PROC)
 45. 45. MAO ZEDONG - si Mao angchairman ng PROC - napalayas ang mgaKanluranin sa China.
 46. 46. MAO ZEDONG - nakamtan muli ngmga Tsino ang ganapna kalayaan atdignidad.
 47. 47. CHIANG KAI SHEK - tumakas si Chiangpapuntang Taiwan atdon itinatag angRepublic of China.
 48. 48. SA MADALING SALITA ideolohikal opaniniwala angnaging hatian ngnasyonalismo ng mgaTsino RETURN
 49. 49. NASYONALISMO SA JAPAN
 50. 50. JAPAN- Dalawang yugto ng pagpasok-ng mga Kanluranin. 1. Tokugawa Shogunate 2. ang muling pagbubukas ngJapan noong 1853
 51. 51. TOKUGAWA SHOGUNATE - dumating ang mgadayuhang misyonero - kahit gusto nilangmakipagkalakalan sa mgaKanluranin, tutol sila saKristyanismo
 52. 52. TOKUGAWA SHOGUNATE - naglabas ngkautusan si ShogunIyeyasu na patayin angmga Kristiyanongmisyonero.
 53. 53. IYEYASU
 54. 54. TOKUGAWA SHOGUNATESAKOKU - isinara angmga daungan sa Japanupang mapigilan angpagpasok ngKristiyanismo.
 55. 55. IKALAWANG YUGTO - muling nagbukasang Japan noong 1853 sapagdating niCommodore MatthewPerry
 56. 56. MATTHEW PERRY
 57. 57. IKALAWANG YUGTO - bumagsak angpamahalaang shogunatoat muling naluklok sakapangyarihan angemperador ng Japan.
 58. 58. IKALAWANG YUGTOMEIJI RESTORATION- Ang mulingpagkakaluklok niEmperor Mutsuhito.
 59. 59. MUTSUHITO
 60. 60. IKALAWANG YUGTO - niyakap angimpluwensyangKanluranin atsumailalim samodernisasyon.
 61. 61. PAG-ANGKOP SA KANLURANINSaligang Batas 1889 athukbong militar –Germany
 62. 62. PAG-ANGKOP SA KANLURANINHukbong pandagat –England
 63. 63. PAG-ANGKOP SA KANLURANINEdukasyon – UnitedStates
 64. 64. PAG-ANGKOP SA KANLURANIN- Maraming Haponesang tumungo sa Europeupang mag-aral
 65. 65. PAG-ANGKOP SA KANLURANIN- Pinahintulutan angKristiyanismo at ibangrelihiyon
 66. 66. PAG-ANGKOP SA KANLURANIN- Iniangkop ng mga Hapones angkanilang kultura at institusyon samga modelong Kanluranin upangmapalakas at maisulong angkanilang bansa.
 67. 67. PAG-ANGKOP SA KANLURANIN- Dahil dito naging malakas na bansa ang Japan.1. Sino-Japanese War (1894-1895)2. Russo-Japanese War (1904-1905)
 68. 68. RUSSO – JAPANESE WAR
 69. 69. RUSSO – JAPANESE WARDAHILAN:upang makontrol angManchuria na lalawaigansa China.
 70. 70. RUSSO – JAPANESE WAR
 71. 71. SINO – JAPANESE WAR
 72. 72. SINO – JAPANESE WARDAHILAN:Kung sino ang mananaigsa Korea
 73. 73. SINO – JAPANESE WAR
 74. 74. SA MADALING SALITA modernisasyon angreaksyon ng mga Hapon.Humiram sila ngimpluwensiyang Kanluranin atiniangkop sa kanilang kultra atlipunan RETURN
 75. 75. NASYONALISMOSA TIMOG ASYA
 76. 76. NASYONALISMO SA INDIA
 77. 77. INDIA- sakop ng mga English- Pinakinabangan ng likasna yaman at lakas-paggawang mga Indian
 78. 78. INDIA- nagpatupad ng mgapatakarangpampulitika, pang-ekonomiya at panlipunanna hindi katanggap-tanggap sa mga Indian.
 79. 79. SATI/SUTTEE
 80. 80. SATI/SUTTEE - pagsunog sabiyudang babae pagpumanaw na angkanyang asawa
 81. 81. FEMALE INFANTICIDE
 82. 82. FEMALE INFANTICIDE- Pagpatay sa mgabatang babae
 83. 83. INDIA - magkaiba ang mga Englishat sa mga Indian salahi, kulay, kaugalian atrelihiyon at isang isyu sa di-pagkakaunawaan sa pagitannila.
 84. 84. SEPOY MUTINY - unang pag-aalsa ng mgaIndian laban sa mga English(1857)- Dahil sa pag-insulto ng mgaEnglish sa relihiyongHinduism at Islam.
 85. 85. SEPOY MUTINY
 86. 86. PAGTANGGI NG LAHI - isa sa mga sanhi ng galit ngmga Indian sa mga English.- Tanging mga puti lamangang mga binibigyan ngposisyon sa pamahalaan.
 87. 87. AMRITSAR MASSACRE- pamamaril ng mgasundalong English sa mgagrupo ng mga Indian sa isangselebrasyong Hindu noongApril 13, 1919.
 88. 88. AMRITSAR MASSACRE- lalong sumiklabang galit ng mgaIndian sa mgaEnglish
 89. 89. AMRITSAR MASSACRE
 90. 90. NASYONALISMO - RELIHIYON HINDU MUSLIMSAMAHAN Indian National Muslim League CongressNANGUNA Alan Hume Mohamed Ali Jinnah Makamtan ang Magkaroon ng LAYUNIN kalayaan ng India hiwalay na estado para sa mga Muslim
 91. 91. MOHANDAS K. GANDHI
 92. 92. MOHANDAS GANDHI- mahalaga angpapel sa kalayaan ngIndia.
 93. 93. MOHANDAS GANDHI- isang Hindu nanakapag-aaral saEngland atnagtrabaho sa SouthAfrica
 94. 94. MOHANDAS GANDHI- ipinaglaban niyaang hinaing ng mgaIndian sa SouthAfrica.
 95. 95. MOHANDAS GANDHI- ang kanyang paraan ngpakikibaka sa kalayaan aysa pamamagitan ngAHIMSA/MAPAYAPANGPARAAN
 96. 96. MOHANDAS GANDHIAHIMSA/MAPAYAPANGPARAAN1. Paglabas ng katotohanan o satyagraha
 97. 97. MOHANDAS GANDHIAHIMSA/MAPAYAPANGPARAAN2. Pagdarasal3. Meditasyon4. pag-aayuno
 98. 98. MOHANDAS GANDHIAHIMSA/MAPAYAPANGPARAAN5. pagboykot/hindi pagbilisa mga kalakal oproduktong English.
 99. 99. MOHANDAS GANDHI-Nagkaroon pa rin ng kaguluhan at demonstrasyon sa mga pampublikong lugar. - Si Gandhi ang nagbigayng inspirasyon at gabay samga mamamayan
 100. 100. MOHANDAS GANDHI-Nagkaroon pa rin ng kaguluhan at demonstrasyon sa mga pampublikong lugar. - Si Gandhi ang nagbigayng inspirasyon at gabay samga mamamayan
 101. 101. MOHANDAS GANDHI- Dahil dito siya ay ipinakulong, kahit nakakulong ay ipinagpatuloy ng mga India ang kampanya para sa kalayaan
 102. 102. MOHANDAS GANDHI- Labas-masok man sa kulungan, hindi siya natakot. Patuloy pa rin siya sa kanyang pakikibaksa hanggang sa makamit ng mga Indian ang kanilang kalayaan
 103. 103. MOHANDAS GANDHI- Tinitingala ng mga Indian si Gandhi at tinawag siyang MAHATMA O GREAT SOUL (DAKILANG KALULUWA)
 104. 104. AUGUST 15, 1947- Natamo ng mga Indian ang kalayaan at natatag ang Republika ng India sa pamumuno ni Jawaharlal Nehru.
 105. 105. JAWAHARLAL NEHRU
 106. 106. AUGUST 15, 1947- Natatagang bansangPakistan sapamumuno niMohamed Ali Jinnah.
 107. 107. MUHAMMAD ALI JINAH
 108. 108. JANUARY 30, 1948 Binaril si Gandhi niNathuram Godse na tumutolsa hangarin niya na mapag-isa ang mga Hindu atMuslim sa iisang bansa
 109. 109. SA MADALING SALITA relihiyon angnaging batayan ngnasyonalismo ng mgaHindu at mga Muslim RETURN
 110. 110. NASYONALISMOSA KANLURANG ASYA
 111. 111. OTTOMAN EMPIRE MAP
 112. 112. KANLURANG ASYA nasa ilalim ngOttoman Empiremula 1453 hanggang1918.
 113. 113. KANLURANG ASYA nakalasap ng ImperyongKanluranin matapos gumuhoang Ottoman Empire sapagtatapos ng World War Inoong 1918
 114. 114. KANLURANG ASYA unti-unting humingi ngkalayaan ang mga taga-Kanlurang Asya mula saOttoman Empire noonguna at Kanluranin noonghuli.
 115. 115. KANLURANG ASYAKuwait – 1759Lebanon at Egypt – 1770
 116. 116. KANLURANG ASYAArmenia – tinangkangmagtatag ng isangmalayang estado ngunitpinigilan ng mga Turks nasumakop sa kanila.
 117. 117. KANLURANG ASYALebanon – matagumpayna nakahiwalay sa Syrianoong 1926 ngunitnanatiling nasa mandatong France
 118. 118. KANLURANG ASYAIraq – naging monarkiyanang umalis ang mgaEnglish (1932)
 119. 119. KANLURANG ASYA namulat ang watak-watakna lahing Arabo na maykakayahan silangmagkaisa, bumuo ng sarilingpamahalaan at hindi lamangsa mga banyaga .
 120. 120. KANLURANG ASYA ito ang nagbigay agnagbigay-daan sapaglaya ng mga datingkolonya ng mgaEuropeo sa rehiyong ito.
 121. 121. JEW O ISRAELITE sumailalim saHolocaust o sistematikongat malawakang pagpatayng mga Nazi German samga Jew
 122. 122. JEW O ISRAELITE sumailalim saHOLOCAUST osistematikong atmalawakang pagpatay ngmga Nazi German sa mgaJew
 123. 123. JEW O ISRAELITE ZIONISM – angpag-uwi ng mgaJews sa Palestine
 124. 124. ISRAEL - 1948 natatag angRepublika ng Israel. tutol ang mgaArabo dito
 125. 125. ISRAEL - 1948 natatag ang isangbansang Jewish(Israel) sa gitna ngmga bansang Muslim
 126. 126. ISRAEL - 1948 tutol ang mga Araboat mga Palestine naukupahan ng mga Jewsang Palestine
 127. 127. SA MADALING SALITA Huling nakaranas ngimperyalismo ang KanlurangAsya sa ilalim ng sistemangmandato. Matahimik naipinamalas ng mga taga-Kanluraning Asya ang hangaringlumaya RETURN
 128. 128. NASYONALISMO SA TIMOGSILANGANG ASYA
 129. 129. DALAWANG ANYO NG NASYONALISMO1. Marahas2.Diplomatiko at banayad
 130. 130. NASYONALISMO SA PILIPINAS
 131. 131. PILIPINAS ipinamalas ang dalawang anyong nasyonalismo.*marahas noong panahon ng mga Kastila*banayad noong panahon ng mga Amerikano
 132. 132. PILIPINAS SAILALIM NG SPAIN
 133. 133. PILIPINAS - SPAIN - nagtatag ngsentralisadong pamahalaan - nahati sa mgalalawigan, bayan, lungsodat barangay ang mgapamayanan
 134. 134. PILIPINAS - SPAIN - nagkalapit-lapit angmga Pilipino - nagpatupad ang mgaKastila ng mga batas atpatakaran na tinutulan ngmga Pilipino – pag-aalsa
 135. 135. PILIPINAS - SPAIN -lumitaw ang mgailustrado pagdating ng ika-19 siglo. - nabuo ang KilusangPropaganda at humingi ngreporma sa mga Kastila
 136. 136. PILIPINAS - SPAIN - nabuo ang Katipunanat humingi ng kalayaan samga Kastila - sumiklab angrebolusyon noong 1896
 137. 137. PILIPINAS - SPAIN - lumaya ang Pilipinasnoong June 12, 1896 at nagingkauna-unahang republika saAsya. - hindi nagtagal ang UnangRepublika dahil sa pananakopng United States
 138. 138. PILIPINAS SA ILALIM NGUNITED STATES
 139. 139. PILIPINAS – U.S.A - tinutulan ng mgaPilipino ang pananakopng mga Amerikano - sumiklab angFilipino – American War
 140. 140. PILIPINAS – U.S.A - nanglumaon, hiningi ngmga Pilipino angkalayaan samapayapang paraan.
 141. 141. PILIPINAS – U.S.A - ipinakita nila angkakayahang pamahalaan angsarili kasabay ng presyurupang magpasa ang US ngbatas na nagkakaloob ngkalayaan sa Pilipinas
 142. 142. PILIPINAS – U.S.A - pagkatapos ngWorld War II,nakamtan ng Pilipinasang kalayaan noongJuly 4, 1946
 143. 143. PILIPINAS – U.S.A - nanatilingmakapangyarihan atimpluwensyal ang USsa Pilipinas dahil samga base - militar
 144. 144. PILIPINAS – U.S.A - ganundin angdominasyon ngAmerika saekonomiya ngPilipinas
 145. 145. PILIPINAS – U.S.A - malakas angkulturang Amerikanoo neokolonyalismo
 146. 146. IBA PANG BANSA SA TIMOGSILANGANG ASYA
 147. 147. THAILAND
 148. 148. THAILAND - hindi ito nasakopng mga Kanluraninang dahil sa paraangdiplomsya ng hari ngThailand
 149. 149. THAILAND - buo na angkanyangnasyonalismo kayananatili siyang malaya
 150. 150. MALAYSIA AT BURMA
 151. 151. MALAYSIA AT BURMA - humingi ngkalayaan sa England samapayapang paraan atlumaya pagkatapos ngWorld War II
 152. 152. INDONESIA
 153. 153. INDONESIA - hinawakan ng mgaDutch. - Budi Otomo(1908), isang samahangmakabayan
 154. 154. INDONESIA - 1919, itinatag niSukarno ang PartidoNasyonalista at nangunasa pagpapamalas ngnasyonalismo.
 155. 155. SUKARNO
 156. 156. INDONESIA - nakamtan ngIndonesia ang kalayaansa pamamagitan ngisang rebolusyonmatapos ang World WarII
 157. 157. VIETNAM
 158. 158. VIETNAM - isang matagalangdigmaan ang ginawang Vietnam upangmakamit ang kalayaan
 159. 159. VIETNAM - nahati ang Vietnamsa dalwang bansapagkatapos ng WorldWar II - North Vietnamat South Vietnam
 160. 160. VIETNAM
 161. 161. VIETNAM - ang North Vietnamay sosyalismo atkomunismo - ang South Vietnamay demokratiko
 162. 162. VIETNAM - ipinasa ng France saUS ang problema saVietnam. - nagkaroon ngVietnam War (1959-1975)
 163. 163. VIETNAM - natalo ang US saVietnam War atmuling nagkaisa angdalawang bansanoong 1975.
 164. 164. SA MADALING SALITA Marahas atmapayapa ang dalawangnabuong anyo ngnasyonalismo sa TimogSilangang Asya RETURN
 165. 165. NASYONALISMO SA HILAGANG ASYA
 166. 166. HILAGANG ASYA - nabuo angnasyonalismo sa harap nghamon ng pamumuhay samga lupain ngtaiga, tundra at steppe
 167. 167. HILAGANG ASYA - bigong makapagsaka - naging mandirigmadahil sa kakulangan ngpangangailangan sa pang-araw-araw.
 168. 168. HILAGANG ASYA - tuluyang nagkaisaang mga Mongol sapamumuno niGenghis Khan
 169. 169. HILAGANG ASYA
 170. 170. HILAGANG ASYA - hindi na naibalikang ningning ngpagiging isangimperyo
 171. 171. HILAGANG ASYA PAN-MONGOLISM -prinsipyo ng isangmatatag atnagkakaisang lahingMongol
 172. 172. SA MADALING SALITA Ang rurok ngnasyonalismo ng mgaMongol ay sa panahon niGenghis Khan. Nabuo angprinsipyong pan-Mongolism RETURN
 173. 173. MARAMING SALAMAT PO! Inihanda ni: JARED RAM A. JUEZANTeacher I, Araling Panlipunan II December 1-6, 2011
 174. 174. PINAGKUNAN Mateo, Grace Estela C et.al. ASYA: PAG-USBONG NG KABIHASNAN, Vibal PublishingInc. Quezon City, 2008, pp. 308 - 318 www.youtube.com www.google.com

×