SlideShare a Scribd company logo
YK:n Globaalit
kestävän kehityksen
indikaattorit
Jukka Hoffrén
Tutkimuspäällikkö
Tilastokeskus
21.11.2023
Sisältö
• Kestävän kehityksen Agenda 2030 toimintaohjelma ja 17 globaalia tavoitetta
• Kestävän kehityksen seuranta: SDG-indikaattorit
• Useat eri tason SDG-indikaattorit
• Suomen SDG ekosysteemi: yhteistyöryhmä ja tuottajaverkosto
• YK-indikaattorit tietokanta
• Datan kattavuus SDG päätavoitteittain
• Suomi pärjää hyvin, mutta tehtävääkin on
• Globaali kestävä kehitys vaatii lisää dataa
• YK: Beyond Agenda 2030 and SDGs
• Lopuksi
• Lisätietoja
17.11.2023 Tilastokeskus | jukka.hoffren@stat.fi
2
Kestävän kehityksen Agenda 2030
toimintaohjelma ja 17 globaalia tavoitetta
17.11.2023 Tilastokeskus | jukka.hoffren@stat.fi
3
• YK:n kestävän kehityksen päämääristä
(Sustainable Development Goals, SDGs).
Sovittiin vuonna 2015. Globaaliin Agenda 2030
toimintaohjelmaan sitoutuivat kaikki jäsenmaat.
• Agenda 2030 kattaa talouden, sosiaalisen
hyvinvoinnin ja ympäristön sekä kansainvälisen
yhteistyön ja ihmisoikeudet. Keskeiset tavoitteet
ovat köyhyyden poistaminen sekä se, että
ketään yksilöä tai mitään ihmisjoukkoa jätetä
jälkeen kehityksessä.
• Globaaleja päämääriä on kaikkiaan 17 ja
alatavoitteita 169.
• Kunkin päämäärän ja tavoitteen toteutumista
seurataan numeerisesti YK:n johdolla kootulla
mittaristolla, johon kuuluu 247 SDG-
indikaattoria.
Kestävän kehityksen seuranta: SDG-indikaattorit
• SDG-indikaattoreista vastaa YK:n
tilastokomissio UNSC. Jokaisella indikaattorilla
on ns. Custodian Agency, joka vastaa
indikaattorin menetelmällisestä kehittämisestä
ja kerää dataa eri maista.
• YK:ssa sovitun mukaisesti kussakin maassa
kansallinen tilastovirasto vastaa ja koordinoi
SDG-indikaattoreiden kokoamisesta. Tiedot
raportoidaan YK-organisaatioille.
• Eri maiden mahdollisuudet tuottaa tarvittavat
tilastotiedot vaihtelevat suuresti. Yleensä
indikaattoridatasta pystytään tuottamaan ehkä
50-70%.
• Datan kokoaminen vaatii useiden tiedon
tuottajien yhteistyötä ja rekisteritietojen ja
epäkonventionaalisten tietolähteiden
hyödyntämistä.
17.11.2023 Tilastokeskus | jukka.hoffren@stat.fi
4
Agency icon size is proportional to number
of indicators they are responsible for.
Dark blue: UN Secretariat
Light blue: specialized agencies within the UN system
Green: Other funds, programs and related organizations (outside the UN Secretariat)
Yellow: Other UN entities outside the Secretariat
Gold: Member countries and coalitions
Dark brown: conventions
Pink: Other international organizations
Usean eri tason SDG-indikaattorit
• Kestävän kehityksen SDG –työ on luonteeltaan poikkeuksellisen kansainvälistä yhteistyötä, jota tehdään
useilla eri tasoilla, mm.:
➢Globaali taso:
- YK:n tilastokomissio UNSC: päättää SDG-indikaattoreista. (Globaalit SDG indikaattorit)
- YK:n custodian agency:t kehittävät vastuullaan olevia ”omia” indikaattoreitaan.
- YK:n IAEG-SDG –asiantuntijaryhmä, joka vastaa indikaattoreiden menetelmällisestä kehittämisestä.
➢Alueellinen taso:
- Eurostat; ESSC ja WG on SD indicators (EU SDG indikaattorit).
- UNECE: Kehittää indikaattoreita oman maantieteellisen alueensa osalta.
- Pohjoismaat; Nordic meetings: Yhteispohjoismainen näkökulma SDG-indikaattoreiden tuottamiseen.
➢Kansallinen taso:
- Kansallinen taso (kansalliset indikaattorit & seurantaraportit)
- Organisaatioiden ja yritysten taso (vastuullisuus ja vastuullisuusraportit).
• Indikaattorikokonaisuudet ovat muuttuvia ja itsekehittyviä prosesseja perustuen kansainväliseen yhteisymmärrykseen, jota
tarvitaan kaikkien maiden vertailukelpoiseen tietopääoman kehittämiseksi.
17.11.2023 Tilastokeskus | jukka.hoffren@stat.fi
5
Suomen SDG ekosysteemi: yhteistyöryhmä ja
tuottajaverkosto
• Suomessa Tilastokeskus vastaa YK:ssa sovitun
mukaisesti keskitetysti YK-indikaattoritietojen
kansallisesta keruusta, päivittämisestä ja julkaisusta
sekä toimii kansallisena Focal Pointina.
• Tilastokeskuksen asettama yhteistyöryhmä tukee
indikaattoreiden päivittämistä ja kehittämistä sekä
uusien tietojen tuottamista.
- Yhteistyöryhmässä on edustus valtioneuvoston
kansliasta (VNK), ulkoministeriöstä (UM),
Luonnonvarakeskuksesta (Luke), Suomen
ympäristökeskuksesta (SYKE) sekä Terveyden ja
hyvinvoinnin laitokselta (THL).
• Tilastokeskuksen SDG-indikaattoreiden
tuottajaverkosto: käsittää kaikki indikaattoritietoja
tuottavat tahot (30 muuta organisaatiota).
• Tietoekosysteeminä SDG-indikaattorikokoelma ylittää
perinteisen tilastotuotannon alueen.
17.11.2023 Tilastokeskus | jukka.hoffren@stat.fi
6
YK-indikaattorit tietokanta
• Tietokanta sisältää indikaattoriaikasarjat vuosilta
1990-2023.
• Tietokannan kattavuus on 71,7 prosenttia.
• Kaikkiaan 247 indikaattorista on kerätty 177
indikaattoria, keräämättä on 70 ja globaaleja
indikaattoreita on 7 (eivät koske Suomea).
• Seuraavat tietokannan päivitykset tehdään nyt
kesäkuun puolivälissä, elokuussa ja joulukuussa.
• Suomen SDG tietokanta on internetissä :
http://www.stat.fi/yk-indikaattorit
17.11.2023 Tilastokeskus | jukka.hoffren@stat.fi
7
Datan kattavuus SDG päätavoitteittain
• Suomen SDG tietokanta on internetissä :
http://www.stat.fi/yk-indikaattorit
17.11.2023 Tilastokeskus | jukka.hoffren@stat.fi
8
Eniten dataa on:
➢ SDG5: Sukupuolten tasa-arvo
➢ SDG9: Kestävä teollisuus,
innovaatiot ja infrastruktuuri.
➢ SDG3. Hyvä terveys
➢ SDG7: Edullinen ja puhdas
energia
Eniten dataa puuttuu:
➢ SDG14: meret ja niiden
kestävä käyttö,
➢ SDG15: maaekosysteemien
suojelu
Suomi pärjää hyvin, mutta tehtävää on
• Suomessa kestävän kehityksen tavoitteet on yleisesti nähty jo
saavutetuiksi eikä Agenda 2030 -tavoitteiden haasteita ole
otettu vakavasti. Ajattelua on hallinnut tyytyväisyys
menneeseen kehitykseen. Haasteiden on uskottu ja toivottu
korjaantuvan itsekseen tai pienin lisätoimin.
• Kansainvälisissä kestävän kehityksen indikaattorivertailuissa
Suomi lukeutuu yhdessä muiden Pohjoismaiden kanssa
kolmen kärkeen.
• Monet tavoitteista terveyteen ja sosiaalisiin olosuhteisiin
liittyvistä tavoitteista Suomi saavutti jo 1960-luvulla.
• Suomen haasteet liittyvät päätavoitteisiin SDG 13
ilmastonmuutos, SDG 14 maanpäällinen ja SDG 15
vedenalainen elämä. SDG 4 hyvä koulutus –tavoitteista ollaan
etääntymässä.
• Suomelle asetettu kansallinen hiilineutraalisuustavoite
vuodelle 2035 ja globaalin luontokadon pysäyttäminen
vuoteen 2030 mennessä vaativat järjestelmätason
muutoksia.
• Päätavoitteiden lisäksi myös Suomen suoriutuminen monissa
169 alatavoitteessa vaihtelee suuresti. Haasteita ovat muun
muassa taloudellinen eriarvoisuus, työttömyys ja
syrjäytyminen, asukasta kohden suuret kasvihuone-
kaasupäästöt ja materiaalien suuri kulutus sekä luontokato.
17.11.2023 Tilastokeskus | jukka.hoffren@stat.fi
9
SDG-tavoitteiden saavuttaminen Suomessa (prosentteina tavoitteesta)
Globaali kestävä kehitys vaatii lisää dataa
• YK:n Sustainable Development Goals Report 2023,
Agenda 2030:n puolivälin arviointi: Kestävä kehitys on
vaarassa epäonnistua. Vain 15 prosenttia Agenda 2030
tavoitteista tullaan saavuttamaan vuoteen 2030
mennessä, 48 prosenttia jää saavuttamatta ja 37
prosentissa ei muutosta tai kehitys on taantuvaa.
• SDG summit 2023: Kehityksen suunta tulee pikaisesti
kääntää, jos haluamme globaalin kestävän kehityksen
toteutuvan. Tekemällä asioita kuten ennenkin, mutta
odottamalla erilaisia lopputuloksia, emme pääse
mihinkään.
• Data on kestävän kehityksen polttoaine:
- YK:n tavoitteena on että vuoteen 2027 mennessä
kestävän kehityksen seurantadatan kattavuus olisi 90
prosenttia.
- Tilastotiedon rahoitusta pitäisi jäsenmaissa lisätä 50
prosentilla nykytasosta vuoteen 2030 mennessä.
- Käyttöön pitää saada uusia ja innovatiivisia tietolähteitä.
17.11.2023 Tilastokeskus | jukka.hoffren@stat.fi
10
YK: Beyond Agenda 2030 and SDGs
• YK:n talous- ja sosiaalitilastoyksikkö DESA
valmistelee YK:n pääsihteerin toimeksiannosta
”Valuing what counts” raporttia. Se pyrkii
hahmottelemaan yhteiskuntien käyttöön soveltuvan
uuden laajan seuranta- ja tarkastelukehikon.
• Nykyinen SNA-seurantajärjestelmä on liian suppea:
Tavoitteena on paitsi universaali myös
maakohtaisesti käyttökelpoinen kehikko, joka
perustuu
- 1. kansantalouden tilinpidon SNA 2025 suositukseen
ja jo olemassa oleviin muihin tietoaineistoihin, kuten
- 2. SEEA-ympäristötilinpitoon ja
- 3. YK:n kestävän kehityksen Agenda 2030:n SDG-
seurantaindikaattorien tietoihin.
• Tavoitteena on tunnistaa uusi enintään 10–20
kohdennettua indikaattoria käsittävä
yhteiskunnallinen näyttötaulu.
17.11.2023 Tilastokeskus | jukka.hoffren@stat.fi
11
Lopuksi
• Tilastokeskus toimii Suomen kansallisena kestävän kehityksen seurantavastuuvirastona ylläpitämällä ja
kehittämällä YK-indikaattoritietokannan kattavuutta vuoteen 2030 saakka. YK-indikaattoritietokanta
mahdollistaa osaltaan kansalaisten laajaan osallistumiseen ja faktapohjaiseen keskusteluun kestävästä
kehityksestä ja sen tavoitteista.
• Suomi lukeutuu yhdessä muiden Pohjoismaiden kanssa kansainvälisissä kestävän kehityksen
indikaattorivertailuissa kolmen kärkeen. Monet tavoitteista terveyteen ja sosiaalisiin olosuhteisiin liittyvistä
tavoitteista Suomi saavutti jo 1960-luvulla. Suomessa huomiota vaativat ilmastonmuutoksen ja luontokadon
torjunta sekä ylipäätään vedenalainen elämä ja elämä maalla.
• Globaalisti kestävä kehitys on vakavassa vaarassa epäonnistua. Data nähdään kestävän kehityksen
polttoaineena, joten datan kattavuus pitäisi nostaa 90 prosenttiin vuoteen 2027 mennessä. Tilastotiedon
rahoitusta pitäisi jäsenmaissa lisätä 50 prosentilla nykytasosta vuoteen 2030 mennessä ja käyttöön pitää
saada uusia ja innovatiivisia tietolähteitä.
• Globaalia kehitystä ja yhteiskuntien edistymistä on tarpeen tarkastella nykyistä kansantalouden tilinpitoa ja
BKT-mittaria laajemmalla tilastojärjestelmällä ja mittaristolla. SDG-indikaattorien kehittäminen palvelee myös
tämän tulevan YK:n tilastojärjestelmän tarpeita.
17.11.2023 Tilastokeskus | jukka.hoffren@stat.fi
12
Lisätietoja
• Suomen SDG tietokanta:
http://www.stat.fi/yk-indikaattorit
• YK:n Sustainable Development Goal indicators
website.
• Blogit:
• Hoffrén J. (2023), YK:n tuore raportti: Kestävä
kehitys on vaarassa epäonnistua.
• Hoffrén (2023), Agenda 2030 -tavoitteiden
saavuttaminen edellyttää Suomelta kestävyys-
murrosta.
• Hoffrén J. (2023). YK pohtii uusia yhteiskunnan
edistymisen mittareita.
17.11.2023 Tilastokeskus | jukka.hoffren@stat.fi
13
Kiitos!
Jukka.hoffren@stat.fi

More Related Content

Similar to 21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus

Tavoitteiden kansainvälinen ja kansallinen seuranta, Ari Tyrkkö
Tavoitteiden kansainvälinen ja kansallinen seuranta, Ari TyrkköTavoitteiden kansainvälinen ja kansallinen seuranta, Ari Tyrkkö
Tavoitteiden kansainvälinen ja kansallinen seuranta, Ari Tyrkkö
Tilastokeskus
 
YK:n kestävän kehityksen Agenda 2030. Raportointia ja kehittämistyötä, Heli M...
YK:n kestävän kehityksen Agenda 2030. Raportointia ja kehittämistyötä, Heli M...YK:n kestävän kehityksen Agenda 2030. Raportointia ja kehittämistyötä, Heli M...
YK:n kestävän kehityksen Agenda 2030. Raportointia ja kehittämistyötä, Heli M...
Tilastokeskus
 
CIRCWASTE-hanke – kansallisia ja alueellisia kiertotalouden mittareita kehit...
CIRCWASTE-hanke – kansallisia ja alueellisia kiertotalouden mittareita kehit...CIRCWASTE-hanke – kansallisia ja alueellisia kiertotalouden mittareita kehit...
CIRCWASTE-hanke – kansallisia ja alueellisia kiertotalouden mittareita kehit...
Tilastokeskus
 
Kestävän kehityksen mittaaminen – mahdoton urakka vai sujuvaa rutiinia?
Kestävän kehityksen mittaaminen– mahdoton urakka vai sujuvaa rutiinia?Kestävän kehityksen mittaaminen– mahdoton urakka vai sujuvaa rutiinia?
Kestävän kehityksen mittaaminen – mahdoton urakka vai sujuvaa rutiinia?
Jari Lyytimäki
 
Katja Karevaara: Hyvinvointisuunnitelman uudistaminen. Case Lahti 2021-2024
Katja Karevaara: Hyvinvointisuunnitelman uudistaminen. Case Lahti 2021-2024Katja Karevaara: Hyvinvointisuunnitelman uudistaminen. Case Lahti 2021-2024
Katja Karevaara: Hyvinvointisuunnitelman uudistaminen. Case Lahti 2021-2024
THL
 
Kestävä kehitys ja valtion talousarvio -seminaari 20.11.2017
Kestävä kehitys ja valtion talousarvio -seminaari 20.11.2017Kestävä kehitys ja valtion talousarvio -seminaari 20.11.2017
Kestävä kehitys ja valtion talousarvio -seminaari 20.11.2017
Valtiovarainministeriö - Finansministeriet - Ministry of Finance of Finland
 
Polku2030 - Suomen kestävän kehityksen politiikan arviointi
Polku2030 - Suomen kestävän kehityksen politiikan arviointiPolku2030 - Suomen kestävän kehityksen politiikan arviointi
Polku2030 - Suomen kestävän kehityksen politiikan arviointi
Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminta
 
EU-rahoitusinfo 2014-2020 031214
EU-rahoitusinfo 2014-2020 031214EU-rahoitusinfo 2014-2020 031214
EU-rahoitusinfo 2014-2020 031214
Kehitysyhteistyöjärjestöjen EU-yhdistys Kehys ry
 
Kansallinen raportointialusta ja sen jatkokehittäminen, Hannele Orjala
Kansallinen raportointialusta ja sen jatkokehittäminen, Hannele OrjalaKansallinen raportointialusta ja sen jatkokehittäminen, Hannele Orjala
Kansallinen raportointialusta ja sen jatkokehittäminen, Hannele Orjala
Tilastokeskus
 
Kehittämispäivät2010 raportti
Kehittämispäivät2010 raporttiKehittämispäivät2010 raportti
Kehittämispäivät2010 raportti
Koordinaatti
 
Kansallinen resurssiviisaus -foorumi:
Kansallinen resurssiviisaus -foorumi: Kansallinen resurssiviisaus -foorumi:
Kansallinen resurssiviisaus -foorumi:
Sitra / Ekologinen kestävyys
 
Johtokunnan jäsen Tuomas Välimäki: Ilmastonmuutos ja rahapolitiikka – kohti k...
Johtokunnan jäsen Tuomas Välimäki: Ilmastonmuutos ja rahapolitiikka – kohti k...Johtokunnan jäsen Tuomas Välimäki: Ilmastonmuutos ja rahapolitiikka – kohti k...
Johtokunnan jäsen Tuomas Välimäki: Ilmastonmuutos ja rahapolitiikka – kohti k...
Suomen Pankki
 
15.12.2022 Missä mennään Suomi? Kiertotalousmittarit suunnannäyttäjinä
15.12.2022 Missä mennään Suomi? Kiertotalousmittarit suunnannäyttäjinä15.12.2022 Missä mennään Suomi? Kiertotalousmittarit suunnannäyttäjinä
15.12.2022 Missä mennään Suomi? Kiertotalousmittarit suunnannäyttäjinä
Tilastokeskus
 
Talousosaamistutkimuksen soveltaminen käytännössä, Anu Raijas
Talousosaamistutkimuksen soveltaminen käytännössä, Anu RaijasTalousosaamistutkimuksen soveltaminen käytännössä, Anu Raijas
Talousosaamistutkimuksen soveltaminen käytännössä, Anu Raijas
Suomen Pankki
 
Circwaste -Kohti kiertotaloutta (esitys 28.11.2016)
Circwaste -Kohti kiertotaloutta (esitys 28.11.2016)Circwaste -Kohti kiertotaloutta (esitys 28.11.2016)
Circwaste -Kohti kiertotaloutta (esitys 28.11.2016)
CIRCWASTE - Towards circular economy
 
Lapsiperheiden hyvinvointi indikaattoritiedon valossa, Asiantuntijalakimies E...
Lapsiperheiden hyvinvointi	indikaattoritiedon valossa, Asiantuntijalakimies E...Lapsiperheiden hyvinvointi	indikaattoritiedon valossa, Asiantuntijalakimies E...
Lapsiperheiden hyvinvointi indikaattoritiedon valossa, Asiantuntijalakimies E...Kai Kortelainen
 
Lounais-Suomen kiertotalouden tiekartta
Lounais-Suomen kiertotalouden tiekarttaLounais-Suomen kiertotalouden tiekartta
Lounais-Suomen kiertotalouden tiekartta
Circwaste
 
Jyväskylän kaupungin kiertotalouden tiekartta
Jyväskylän kaupungin kiertotalouden tiekarttaJyväskylän kaupungin kiertotalouden tiekartta
Jyväskylän kaupungin kiertotalouden tiekartta
Circwaste
 
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus
Tilastokeskus
 

Similar to 21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus (20)

Tavoitteiden kansainvälinen ja kansallinen seuranta, Ari Tyrkkö
Tavoitteiden kansainvälinen ja kansallinen seuranta, Ari TyrkköTavoitteiden kansainvälinen ja kansallinen seuranta, Ari Tyrkkö
Tavoitteiden kansainvälinen ja kansallinen seuranta, Ari Tyrkkö
 
YK:n kestävän kehityksen Agenda 2030. Raportointia ja kehittämistyötä, Heli M...
YK:n kestävän kehityksen Agenda 2030. Raportointia ja kehittämistyötä, Heli M...YK:n kestävän kehityksen Agenda 2030. Raportointia ja kehittämistyötä, Heli M...
YK:n kestävän kehityksen Agenda 2030. Raportointia ja kehittämistyötä, Heli M...
 
CIRCWASTE-hanke – kansallisia ja alueellisia kiertotalouden mittareita kehit...
CIRCWASTE-hanke – kansallisia ja alueellisia kiertotalouden mittareita kehit...CIRCWASTE-hanke – kansallisia ja alueellisia kiertotalouden mittareita kehit...
CIRCWASTE-hanke – kansallisia ja alueellisia kiertotalouden mittareita kehit...
 
Kestävän kehityksen mittaaminen – mahdoton urakka vai sujuvaa rutiinia?
Kestävän kehityksen mittaaminen– mahdoton urakka vai sujuvaa rutiinia?Kestävän kehityksen mittaaminen– mahdoton urakka vai sujuvaa rutiinia?
Kestävän kehityksen mittaaminen – mahdoton urakka vai sujuvaa rutiinia?
 
Katja Karevaara: Hyvinvointisuunnitelman uudistaminen. Case Lahti 2021-2024
Katja Karevaara: Hyvinvointisuunnitelman uudistaminen. Case Lahti 2021-2024Katja Karevaara: Hyvinvointisuunnitelman uudistaminen. Case Lahti 2021-2024
Katja Karevaara: Hyvinvointisuunnitelman uudistaminen. Case Lahti 2021-2024
 
Kestävä kehitys ja valtion talousarvio -seminaari 20.11.2017
Kestävä kehitys ja valtion talousarvio -seminaari 20.11.2017Kestävä kehitys ja valtion talousarvio -seminaari 20.11.2017
Kestävä kehitys ja valtion talousarvio -seminaari 20.11.2017
 
Polku2030 - Suomen kestävän kehityksen politiikan arviointi
Polku2030 - Suomen kestävän kehityksen politiikan arviointiPolku2030 - Suomen kestävän kehityksen politiikan arviointi
Polku2030 - Suomen kestävän kehityksen politiikan arviointi
 
EU-rahoitusinfo 2014-2020 031214
EU-rahoitusinfo 2014-2020 031214EU-rahoitusinfo 2014-2020 031214
EU-rahoitusinfo 2014-2020 031214
 
Kansallinen raportointialusta ja sen jatkokehittäminen, Hannele Orjala
Kansallinen raportointialusta ja sen jatkokehittäminen, Hannele OrjalaKansallinen raportointialusta ja sen jatkokehittäminen, Hannele Orjala
Kansallinen raportointialusta ja sen jatkokehittäminen, Hannele Orjala
 
Kehittämispäivät2010 raportti
Kehittämispäivät2010 raporttiKehittämispäivät2010 raportti
Kehittämispäivät2010 raportti
 
Kansallinen resurssiviisaus -foorumi:
Kansallinen resurssiviisaus -foorumi: Kansallinen resurssiviisaus -foorumi:
Kansallinen resurssiviisaus -foorumi:
 
Johtokunnan jäsen Tuomas Välimäki: Ilmastonmuutos ja rahapolitiikka – kohti k...
Johtokunnan jäsen Tuomas Välimäki: Ilmastonmuutos ja rahapolitiikka – kohti k...Johtokunnan jäsen Tuomas Välimäki: Ilmastonmuutos ja rahapolitiikka – kohti k...
Johtokunnan jäsen Tuomas Välimäki: Ilmastonmuutos ja rahapolitiikka – kohti k...
 
15.12.2022 Missä mennään Suomi? Kiertotalousmittarit suunnannäyttäjinä
15.12.2022 Missä mennään Suomi? Kiertotalousmittarit suunnannäyttäjinä15.12.2022 Missä mennään Suomi? Kiertotalousmittarit suunnannäyttäjinä
15.12.2022 Missä mennään Suomi? Kiertotalousmittarit suunnannäyttäjinä
 
Talousosaamistutkimuksen soveltaminen käytännössä, Anu Raijas
Talousosaamistutkimuksen soveltaminen käytännössä, Anu RaijasTalousosaamistutkimuksen soveltaminen käytännössä, Anu Raijas
Talousosaamistutkimuksen soveltaminen käytännössä, Anu Raijas
 
Circwaste -Kohti kiertotaloutta (esitys 28.11.2016)
Circwaste -Kohti kiertotaloutta (esitys 28.11.2016)Circwaste -Kohti kiertotaloutta (esitys 28.11.2016)
Circwaste -Kohti kiertotaloutta (esitys 28.11.2016)
 
Lapsiperheiden hyvinvointi indikaattoritiedon valossa, Asiantuntijalakimies E...
Lapsiperheiden hyvinvointi	indikaattoritiedon valossa, Asiantuntijalakimies E...Lapsiperheiden hyvinvointi	indikaattoritiedon valossa, Asiantuntijalakimies E...
Lapsiperheiden hyvinvointi indikaattoritiedon valossa, Asiantuntijalakimies E...
 
Lounais-Suomen kiertotalouden tiekartta
Lounais-Suomen kiertotalouden tiekarttaLounais-Suomen kiertotalouden tiekartta
Lounais-Suomen kiertotalouden tiekartta
 
Jyväskylän kaupungin kiertotalouden tiekartta
Jyväskylän kaupungin kiertotalouden tiekarttaJyväskylän kaupungin kiertotalouden tiekartta
Jyväskylän kaupungin kiertotalouden tiekartta
 
Tuv tutuseuralle
Tuv tutuseuralleTuv tutuseuralle
Tuv tutuseuralle
 
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus
 

More from Tilastokeskus

4.6.2024 Tilastotietoa hyvinvointialueiden tueksi, Tilastokeskus
4.6.2024 Tilastotietoa hyvinvointialueiden tueksi, Tilastokeskus4.6.2024 Tilastotietoa hyvinvointialueiden tueksi, Tilastokeskus
4.6.2024 Tilastotietoa hyvinvointialueiden tueksi, Tilastokeskus
Tilastokeskus
 
4.6.2024 Tilastotietoa hyvinvointialueiden tueksi, Tilastokeskus
4.6.2024 Tilastotietoa hyvinvointialueiden tueksi, Tilastokeskus4.6.2024 Tilastotietoa hyvinvointialueiden tueksi, Tilastokeskus
4.6.2024 Tilastotietoa hyvinvointialueiden tueksi, Tilastokeskus
Tilastokeskus
 
4.6.2024 Tilastotietoa hyvinvointialueiden tueksi, Tilastokeskus
4.6.2024 Tilastotietoa hyvinvointialueiden tueksi, Tilastokeskus4.6.2024 Tilastotietoa hyvinvointialueiden tueksi, Tilastokeskus
4.6.2024 Tilastotietoa hyvinvointialueiden tueksi, Tilastokeskus
Tilastokeskus
 
4.6.2024 Tilastotietoa hyvinvointialueiden tueksi, Tilastokeskus
4.6.2024 Tilastotietoa hyvinvointialueiden tueksi, Tilastokeskus4.6.2024 Tilastotietoa hyvinvointialueiden tueksi, Tilastokeskus
4.6.2024 Tilastotietoa hyvinvointialueiden tueksi, Tilastokeskus
Tilastokeskus
 
13.5.2024 Yrityksen digitalous -hanke: Säästöä hallinnollisiin kuluihin yhtei...
13.5.2024 Yrityksen digitalous -hanke: Säästöä hallinnollisiin kuluihin yhtei...13.5.2024 Yrityksen digitalous -hanke: Säästöä hallinnollisiin kuluihin yhtei...
13.5.2024 Yrityksen digitalous -hanke: Säästöä hallinnollisiin kuluihin yhtei...
Tilastokeskus
 
13.5.2024 Yrityksen digitalous -hanke: Säästöä hallinnollisiin kuluihin yhtei...
13.5.2024 Yrityksen digitalous -hanke: Säästöä hallinnollisiin kuluihin yhtei...13.5.2024 Yrityksen digitalous -hanke: Säästöä hallinnollisiin kuluihin yhtei...
13.5.2024 Yrityksen digitalous -hanke: Säästöä hallinnollisiin kuluihin yhtei...
Tilastokeskus
 
13.5.2024 Yrityksen digitalous -hanke: Säästöä hallinnollisiin kuluihin yhtei...
13.5.2024 Yrityksen digitalous -hanke: Säästöä hallinnollisiin kuluihin yhtei...13.5.2024 Yrityksen digitalous -hanke: Säästöä hallinnollisiin kuluihin yhtei...
13.5.2024 Yrityksen digitalous -hanke: Säästöä hallinnollisiin kuluihin yhtei...
Tilastokeskus
 
13.5.2024 Yrityksen digitalous -hanke: Säästöä hallinnollisiin kuluihin yhtei...
13.5.2024 Yrityksen digitalous -hanke: Säästöä hallinnollisiin kuluihin yhtei...13.5.2024 Yrityksen digitalous -hanke: Säästöä hallinnollisiin kuluihin yhtei...
13.5.2024 Yrityksen digitalous -hanke: Säästöä hallinnollisiin kuluihin yhtei...
Tilastokeskus
 
Kasvoiko Suomen bruttokansantuote 2023? Yliaktuaari Samu Hakala, Tilastokeskus
Kasvoiko Suomen bruttokansantuote 2023? Yliaktuaari Samu Hakala, TilastokeskusKasvoiko Suomen bruttokansantuote 2023? Yliaktuaari Samu Hakala, Tilastokeskus
Kasvoiko Suomen bruttokansantuote 2023? Yliaktuaari Samu Hakala, Tilastokeskus
Tilastokeskus
 
Miten rakentaminen, teollisuus ja palvelut kehittyivät? Yliaktuaari Eljas Tuo...
Miten rakentaminen, teollisuus ja palvelut kehittyivät? Yliaktuaari Eljas Tuo...Miten rakentaminen, teollisuus ja palvelut kehittyivät? Yliaktuaari Eljas Tuo...
Miten rakentaminen, teollisuus ja palvelut kehittyivät? Yliaktuaari Eljas Tuo...
Tilastokeskus
 
Mitä tapahtui ulkomaankaupassa? Yliaktuaari Reetta Karinluoma, Tilastokeskus
Mitä tapahtui ulkomaankaupassa? Yliaktuaari Reetta Karinluoma, TilastokeskusMitä tapahtui ulkomaankaupassa? Yliaktuaari Reetta Karinluoma, Tilastokeskus
Mitä tapahtui ulkomaankaupassa? Yliaktuaari Reetta Karinluoma, Tilastokeskus
Tilastokeskus
 
Millaisia muutoksia tapahtui yksityisessä kulutuksessa ja investoinneissa, yl...
Millaisia muutoksia tapahtui yksityisessä kulutuksessa ja investoinneissa, yl...Millaisia muutoksia tapahtui yksityisessä kulutuksessa ja investoinneissa, yl...
Millaisia muutoksia tapahtui yksityisessä kulutuksessa ja investoinneissa, yl...
Tilastokeskus
 
13.2.2024 Datajournalismin pikakurssi, Tilastokeskus
13.2.2024 Datajournalismin pikakurssi, Tilastokeskus13.2.2024 Datajournalismin pikakurssi, Tilastokeskus
13.2.2024 Datajournalismin pikakurssi, Tilastokeskus
Tilastokeskus
 
13.2.2024 Datajournalismin pikakurssi, Tilastokeskus
13.2.2024 Datajournalismin pikakurssi, Tilastokeskus13.2.2024 Datajournalismin pikakurssi, Tilastokeskus
13.2.2024 Datajournalismin pikakurssi, Tilastokeskus
Tilastokeskus
 
13.2.2024 Datajournalismin pikakurssi, Tilastokeskus
13.2.2024 Datajournalismin pikakurssi, Tilastokeskus13.2.2024 Datajournalismin pikakurssi, Tilastokeskus
13.2.2024 Datajournalismin pikakurssi, Tilastokeskus
Tilastokeskus
 
14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus
14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus
14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus
Tilastokeskus
 
14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus
14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus
14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus
Tilastokeskus
 
14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus
14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus
14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus
Tilastokeskus
 
14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus
14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus
14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus
Tilastokeskus
 
14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus
14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus
14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus
Tilastokeskus
 

More from Tilastokeskus (20)

4.6.2024 Tilastotietoa hyvinvointialueiden tueksi, Tilastokeskus
4.6.2024 Tilastotietoa hyvinvointialueiden tueksi, Tilastokeskus4.6.2024 Tilastotietoa hyvinvointialueiden tueksi, Tilastokeskus
4.6.2024 Tilastotietoa hyvinvointialueiden tueksi, Tilastokeskus
 
4.6.2024 Tilastotietoa hyvinvointialueiden tueksi, Tilastokeskus
4.6.2024 Tilastotietoa hyvinvointialueiden tueksi, Tilastokeskus4.6.2024 Tilastotietoa hyvinvointialueiden tueksi, Tilastokeskus
4.6.2024 Tilastotietoa hyvinvointialueiden tueksi, Tilastokeskus
 
4.6.2024 Tilastotietoa hyvinvointialueiden tueksi, Tilastokeskus
4.6.2024 Tilastotietoa hyvinvointialueiden tueksi, Tilastokeskus4.6.2024 Tilastotietoa hyvinvointialueiden tueksi, Tilastokeskus
4.6.2024 Tilastotietoa hyvinvointialueiden tueksi, Tilastokeskus
 
4.6.2024 Tilastotietoa hyvinvointialueiden tueksi, Tilastokeskus
4.6.2024 Tilastotietoa hyvinvointialueiden tueksi, Tilastokeskus4.6.2024 Tilastotietoa hyvinvointialueiden tueksi, Tilastokeskus
4.6.2024 Tilastotietoa hyvinvointialueiden tueksi, Tilastokeskus
 
13.5.2024 Yrityksen digitalous -hanke: Säästöä hallinnollisiin kuluihin yhtei...
13.5.2024 Yrityksen digitalous -hanke: Säästöä hallinnollisiin kuluihin yhtei...13.5.2024 Yrityksen digitalous -hanke: Säästöä hallinnollisiin kuluihin yhtei...
13.5.2024 Yrityksen digitalous -hanke: Säästöä hallinnollisiin kuluihin yhtei...
 
13.5.2024 Yrityksen digitalous -hanke: Säästöä hallinnollisiin kuluihin yhtei...
13.5.2024 Yrityksen digitalous -hanke: Säästöä hallinnollisiin kuluihin yhtei...13.5.2024 Yrityksen digitalous -hanke: Säästöä hallinnollisiin kuluihin yhtei...
13.5.2024 Yrityksen digitalous -hanke: Säästöä hallinnollisiin kuluihin yhtei...
 
13.5.2024 Yrityksen digitalous -hanke: Säästöä hallinnollisiin kuluihin yhtei...
13.5.2024 Yrityksen digitalous -hanke: Säästöä hallinnollisiin kuluihin yhtei...13.5.2024 Yrityksen digitalous -hanke: Säästöä hallinnollisiin kuluihin yhtei...
13.5.2024 Yrityksen digitalous -hanke: Säästöä hallinnollisiin kuluihin yhtei...
 
13.5.2024 Yrityksen digitalous -hanke: Säästöä hallinnollisiin kuluihin yhtei...
13.5.2024 Yrityksen digitalous -hanke: Säästöä hallinnollisiin kuluihin yhtei...13.5.2024 Yrityksen digitalous -hanke: Säästöä hallinnollisiin kuluihin yhtei...
13.5.2024 Yrityksen digitalous -hanke: Säästöä hallinnollisiin kuluihin yhtei...
 
Kasvoiko Suomen bruttokansantuote 2023? Yliaktuaari Samu Hakala, Tilastokeskus
Kasvoiko Suomen bruttokansantuote 2023? Yliaktuaari Samu Hakala, TilastokeskusKasvoiko Suomen bruttokansantuote 2023? Yliaktuaari Samu Hakala, Tilastokeskus
Kasvoiko Suomen bruttokansantuote 2023? Yliaktuaari Samu Hakala, Tilastokeskus
 
Miten rakentaminen, teollisuus ja palvelut kehittyivät? Yliaktuaari Eljas Tuo...
Miten rakentaminen, teollisuus ja palvelut kehittyivät? Yliaktuaari Eljas Tuo...Miten rakentaminen, teollisuus ja palvelut kehittyivät? Yliaktuaari Eljas Tuo...
Miten rakentaminen, teollisuus ja palvelut kehittyivät? Yliaktuaari Eljas Tuo...
 
Mitä tapahtui ulkomaankaupassa? Yliaktuaari Reetta Karinluoma, Tilastokeskus
Mitä tapahtui ulkomaankaupassa? Yliaktuaari Reetta Karinluoma, TilastokeskusMitä tapahtui ulkomaankaupassa? Yliaktuaari Reetta Karinluoma, Tilastokeskus
Mitä tapahtui ulkomaankaupassa? Yliaktuaari Reetta Karinluoma, Tilastokeskus
 
Millaisia muutoksia tapahtui yksityisessä kulutuksessa ja investoinneissa, yl...
Millaisia muutoksia tapahtui yksityisessä kulutuksessa ja investoinneissa, yl...Millaisia muutoksia tapahtui yksityisessä kulutuksessa ja investoinneissa, yl...
Millaisia muutoksia tapahtui yksityisessä kulutuksessa ja investoinneissa, yl...
 
13.2.2024 Datajournalismin pikakurssi, Tilastokeskus
13.2.2024 Datajournalismin pikakurssi, Tilastokeskus13.2.2024 Datajournalismin pikakurssi, Tilastokeskus
13.2.2024 Datajournalismin pikakurssi, Tilastokeskus
 
13.2.2024 Datajournalismin pikakurssi, Tilastokeskus
13.2.2024 Datajournalismin pikakurssi, Tilastokeskus13.2.2024 Datajournalismin pikakurssi, Tilastokeskus
13.2.2024 Datajournalismin pikakurssi, Tilastokeskus
 
13.2.2024 Datajournalismin pikakurssi, Tilastokeskus
13.2.2024 Datajournalismin pikakurssi, Tilastokeskus13.2.2024 Datajournalismin pikakurssi, Tilastokeskus
13.2.2024 Datajournalismin pikakurssi, Tilastokeskus
 
14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus
14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus
14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus
 
14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus
14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus
14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus
 
14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus
14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus
14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus
 
14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus
14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus
14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus
 
14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus
14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus
14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus
 

21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus

 • 1. YK:n Globaalit kestävän kehityksen indikaattorit Jukka Hoffrén Tutkimuspäällikkö Tilastokeskus 21.11.2023
 • 2. Sisältö • Kestävän kehityksen Agenda 2030 toimintaohjelma ja 17 globaalia tavoitetta • Kestävän kehityksen seuranta: SDG-indikaattorit • Useat eri tason SDG-indikaattorit • Suomen SDG ekosysteemi: yhteistyöryhmä ja tuottajaverkosto • YK-indikaattorit tietokanta • Datan kattavuus SDG päätavoitteittain • Suomi pärjää hyvin, mutta tehtävääkin on • Globaali kestävä kehitys vaatii lisää dataa • YK: Beyond Agenda 2030 and SDGs • Lopuksi • Lisätietoja 17.11.2023 Tilastokeskus | jukka.hoffren@stat.fi 2
 • 3. Kestävän kehityksen Agenda 2030 toimintaohjelma ja 17 globaalia tavoitetta 17.11.2023 Tilastokeskus | jukka.hoffren@stat.fi 3 • YK:n kestävän kehityksen päämääristä (Sustainable Development Goals, SDGs). Sovittiin vuonna 2015. Globaaliin Agenda 2030 toimintaohjelmaan sitoutuivat kaikki jäsenmaat. • Agenda 2030 kattaa talouden, sosiaalisen hyvinvoinnin ja ympäristön sekä kansainvälisen yhteistyön ja ihmisoikeudet. Keskeiset tavoitteet ovat köyhyyden poistaminen sekä se, että ketään yksilöä tai mitään ihmisjoukkoa jätetä jälkeen kehityksessä. • Globaaleja päämääriä on kaikkiaan 17 ja alatavoitteita 169. • Kunkin päämäärän ja tavoitteen toteutumista seurataan numeerisesti YK:n johdolla kootulla mittaristolla, johon kuuluu 247 SDG- indikaattoria.
 • 4. Kestävän kehityksen seuranta: SDG-indikaattorit • SDG-indikaattoreista vastaa YK:n tilastokomissio UNSC. Jokaisella indikaattorilla on ns. Custodian Agency, joka vastaa indikaattorin menetelmällisestä kehittämisestä ja kerää dataa eri maista. • YK:ssa sovitun mukaisesti kussakin maassa kansallinen tilastovirasto vastaa ja koordinoi SDG-indikaattoreiden kokoamisesta. Tiedot raportoidaan YK-organisaatioille. • Eri maiden mahdollisuudet tuottaa tarvittavat tilastotiedot vaihtelevat suuresti. Yleensä indikaattoridatasta pystytään tuottamaan ehkä 50-70%. • Datan kokoaminen vaatii useiden tiedon tuottajien yhteistyötä ja rekisteritietojen ja epäkonventionaalisten tietolähteiden hyödyntämistä. 17.11.2023 Tilastokeskus | jukka.hoffren@stat.fi 4 Agency icon size is proportional to number of indicators they are responsible for. Dark blue: UN Secretariat Light blue: specialized agencies within the UN system Green: Other funds, programs and related organizations (outside the UN Secretariat) Yellow: Other UN entities outside the Secretariat Gold: Member countries and coalitions Dark brown: conventions Pink: Other international organizations
 • 5. Usean eri tason SDG-indikaattorit • Kestävän kehityksen SDG –työ on luonteeltaan poikkeuksellisen kansainvälistä yhteistyötä, jota tehdään useilla eri tasoilla, mm.: ➢Globaali taso: - YK:n tilastokomissio UNSC: päättää SDG-indikaattoreista. (Globaalit SDG indikaattorit) - YK:n custodian agency:t kehittävät vastuullaan olevia ”omia” indikaattoreitaan. - YK:n IAEG-SDG –asiantuntijaryhmä, joka vastaa indikaattoreiden menetelmällisestä kehittämisestä. ➢Alueellinen taso: - Eurostat; ESSC ja WG on SD indicators (EU SDG indikaattorit). - UNECE: Kehittää indikaattoreita oman maantieteellisen alueensa osalta. - Pohjoismaat; Nordic meetings: Yhteispohjoismainen näkökulma SDG-indikaattoreiden tuottamiseen. ➢Kansallinen taso: - Kansallinen taso (kansalliset indikaattorit & seurantaraportit) - Organisaatioiden ja yritysten taso (vastuullisuus ja vastuullisuusraportit). • Indikaattorikokonaisuudet ovat muuttuvia ja itsekehittyviä prosesseja perustuen kansainväliseen yhteisymmärrykseen, jota tarvitaan kaikkien maiden vertailukelpoiseen tietopääoman kehittämiseksi. 17.11.2023 Tilastokeskus | jukka.hoffren@stat.fi 5
 • 6. Suomen SDG ekosysteemi: yhteistyöryhmä ja tuottajaverkosto • Suomessa Tilastokeskus vastaa YK:ssa sovitun mukaisesti keskitetysti YK-indikaattoritietojen kansallisesta keruusta, päivittämisestä ja julkaisusta sekä toimii kansallisena Focal Pointina. • Tilastokeskuksen asettama yhteistyöryhmä tukee indikaattoreiden päivittämistä ja kehittämistä sekä uusien tietojen tuottamista. - Yhteistyöryhmässä on edustus valtioneuvoston kansliasta (VNK), ulkoministeriöstä (UM), Luonnonvarakeskuksesta (Luke), Suomen ympäristökeskuksesta (SYKE) sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta (THL). • Tilastokeskuksen SDG-indikaattoreiden tuottajaverkosto: käsittää kaikki indikaattoritietoja tuottavat tahot (30 muuta organisaatiota). • Tietoekosysteeminä SDG-indikaattorikokoelma ylittää perinteisen tilastotuotannon alueen. 17.11.2023 Tilastokeskus | jukka.hoffren@stat.fi 6
 • 7. YK-indikaattorit tietokanta • Tietokanta sisältää indikaattoriaikasarjat vuosilta 1990-2023. • Tietokannan kattavuus on 71,7 prosenttia. • Kaikkiaan 247 indikaattorista on kerätty 177 indikaattoria, keräämättä on 70 ja globaaleja indikaattoreita on 7 (eivät koske Suomea). • Seuraavat tietokannan päivitykset tehdään nyt kesäkuun puolivälissä, elokuussa ja joulukuussa. • Suomen SDG tietokanta on internetissä : http://www.stat.fi/yk-indikaattorit 17.11.2023 Tilastokeskus | jukka.hoffren@stat.fi 7
 • 8. Datan kattavuus SDG päätavoitteittain • Suomen SDG tietokanta on internetissä : http://www.stat.fi/yk-indikaattorit 17.11.2023 Tilastokeskus | jukka.hoffren@stat.fi 8 Eniten dataa on: ➢ SDG5: Sukupuolten tasa-arvo ➢ SDG9: Kestävä teollisuus, innovaatiot ja infrastruktuuri. ➢ SDG3. Hyvä terveys ➢ SDG7: Edullinen ja puhdas energia Eniten dataa puuttuu: ➢ SDG14: meret ja niiden kestävä käyttö, ➢ SDG15: maaekosysteemien suojelu
 • 9. Suomi pärjää hyvin, mutta tehtävää on • Suomessa kestävän kehityksen tavoitteet on yleisesti nähty jo saavutetuiksi eikä Agenda 2030 -tavoitteiden haasteita ole otettu vakavasti. Ajattelua on hallinnut tyytyväisyys menneeseen kehitykseen. Haasteiden on uskottu ja toivottu korjaantuvan itsekseen tai pienin lisätoimin. • Kansainvälisissä kestävän kehityksen indikaattorivertailuissa Suomi lukeutuu yhdessä muiden Pohjoismaiden kanssa kolmen kärkeen. • Monet tavoitteista terveyteen ja sosiaalisiin olosuhteisiin liittyvistä tavoitteista Suomi saavutti jo 1960-luvulla. • Suomen haasteet liittyvät päätavoitteisiin SDG 13 ilmastonmuutos, SDG 14 maanpäällinen ja SDG 15 vedenalainen elämä. SDG 4 hyvä koulutus –tavoitteista ollaan etääntymässä. • Suomelle asetettu kansallinen hiilineutraalisuustavoite vuodelle 2035 ja globaalin luontokadon pysäyttäminen vuoteen 2030 mennessä vaativat järjestelmätason muutoksia. • Päätavoitteiden lisäksi myös Suomen suoriutuminen monissa 169 alatavoitteessa vaihtelee suuresti. Haasteita ovat muun muassa taloudellinen eriarvoisuus, työttömyys ja syrjäytyminen, asukasta kohden suuret kasvihuone- kaasupäästöt ja materiaalien suuri kulutus sekä luontokato. 17.11.2023 Tilastokeskus | jukka.hoffren@stat.fi 9 SDG-tavoitteiden saavuttaminen Suomessa (prosentteina tavoitteesta)
 • 10. Globaali kestävä kehitys vaatii lisää dataa • YK:n Sustainable Development Goals Report 2023, Agenda 2030:n puolivälin arviointi: Kestävä kehitys on vaarassa epäonnistua. Vain 15 prosenttia Agenda 2030 tavoitteista tullaan saavuttamaan vuoteen 2030 mennessä, 48 prosenttia jää saavuttamatta ja 37 prosentissa ei muutosta tai kehitys on taantuvaa. • SDG summit 2023: Kehityksen suunta tulee pikaisesti kääntää, jos haluamme globaalin kestävän kehityksen toteutuvan. Tekemällä asioita kuten ennenkin, mutta odottamalla erilaisia lopputuloksia, emme pääse mihinkään. • Data on kestävän kehityksen polttoaine: - YK:n tavoitteena on että vuoteen 2027 mennessä kestävän kehityksen seurantadatan kattavuus olisi 90 prosenttia. - Tilastotiedon rahoitusta pitäisi jäsenmaissa lisätä 50 prosentilla nykytasosta vuoteen 2030 mennessä. - Käyttöön pitää saada uusia ja innovatiivisia tietolähteitä. 17.11.2023 Tilastokeskus | jukka.hoffren@stat.fi 10
 • 11. YK: Beyond Agenda 2030 and SDGs • YK:n talous- ja sosiaalitilastoyksikkö DESA valmistelee YK:n pääsihteerin toimeksiannosta ”Valuing what counts” raporttia. Se pyrkii hahmottelemaan yhteiskuntien käyttöön soveltuvan uuden laajan seuranta- ja tarkastelukehikon. • Nykyinen SNA-seurantajärjestelmä on liian suppea: Tavoitteena on paitsi universaali myös maakohtaisesti käyttökelpoinen kehikko, joka perustuu - 1. kansantalouden tilinpidon SNA 2025 suositukseen ja jo olemassa oleviin muihin tietoaineistoihin, kuten - 2. SEEA-ympäristötilinpitoon ja - 3. YK:n kestävän kehityksen Agenda 2030:n SDG- seurantaindikaattorien tietoihin. • Tavoitteena on tunnistaa uusi enintään 10–20 kohdennettua indikaattoria käsittävä yhteiskunnallinen näyttötaulu. 17.11.2023 Tilastokeskus | jukka.hoffren@stat.fi 11
 • 12. Lopuksi • Tilastokeskus toimii Suomen kansallisena kestävän kehityksen seurantavastuuvirastona ylläpitämällä ja kehittämällä YK-indikaattoritietokannan kattavuutta vuoteen 2030 saakka. YK-indikaattoritietokanta mahdollistaa osaltaan kansalaisten laajaan osallistumiseen ja faktapohjaiseen keskusteluun kestävästä kehityksestä ja sen tavoitteista. • Suomi lukeutuu yhdessä muiden Pohjoismaiden kanssa kansainvälisissä kestävän kehityksen indikaattorivertailuissa kolmen kärkeen. Monet tavoitteista terveyteen ja sosiaalisiin olosuhteisiin liittyvistä tavoitteista Suomi saavutti jo 1960-luvulla. Suomessa huomiota vaativat ilmastonmuutoksen ja luontokadon torjunta sekä ylipäätään vedenalainen elämä ja elämä maalla. • Globaalisti kestävä kehitys on vakavassa vaarassa epäonnistua. Data nähdään kestävän kehityksen polttoaineena, joten datan kattavuus pitäisi nostaa 90 prosenttiin vuoteen 2027 mennessä. Tilastotiedon rahoitusta pitäisi jäsenmaissa lisätä 50 prosentilla nykytasosta vuoteen 2030 mennessä ja käyttöön pitää saada uusia ja innovatiivisia tietolähteitä. • Globaalia kehitystä ja yhteiskuntien edistymistä on tarpeen tarkastella nykyistä kansantalouden tilinpitoa ja BKT-mittaria laajemmalla tilastojärjestelmällä ja mittaristolla. SDG-indikaattorien kehittäminen palvelee myös tämän tulevan YK:n tilastojärjestelmän tarpeita. 17.11.2023 Tilastokeskus | jukka.hoffren@stat.fi 12
 • 13. Lisätietoja • Suomen SDG tietokanta: http://www.stat.fi/yk-indikaattorit • YK:n Sustainable Development Goal indicators website. • Blogit: • Hoffrén J. (2023), YK:n tuore raportti: Kestävä kehitys on vaarassa epäonnistua. • Hoffrén (2023), Agenda 2030 -tavoitteiden saavuttaminen edellyttää Suomelta kestävyys- murrosta. • Hoffrén J. (2023). YK pohtii uusia yhteiskunnan edistymisen mittareita. 17.11.2023 Tilastokeskus | jukka.hoffren@stat.fi 13