SlideShare a Scribd company logo
Kansallisen
metsästrategian 2035
mittarit
Jukka Torvelainen, Luke
Talouden kokonaiskestävyyden
mittaaminen 21.11.2023
Esityksen sisältö
Kansallinen metsästrategia 2035 (KMS 2035) https://mmm.fi/kms
• Metsästrategia ja sen laadintaprosessi
• Visio
• Päämäärät ja tavoitteet
• Kärkihankkeet
• Mittareiden laatimisprosessi
• Mittaristo ja sen seuranta
• Esimerkkejä mittareista
• Metsäohjelman mittarit Luken tilastosivuilla
Kansallinen metsästrategia 2035
3
• KMS linjaa Suomen metsäpolitiikkaa
• KMS 2035 laadittiin vuoden 2022 aikana
• Uudistamisen ajureina kansainväliset ja kansalliset
toimintaympäristömuutokset
• Strategia laadittiin asiantuntijayhteistyönä ja vuorovaikutteisena
prosessina
• Tavoitteena sovittaa yhteen ihminen, talous ja ympäristö
• Kansallinen metsäneuvosto hyväksyi 14.12.2022 uudistuneen
strategian
Aikataulu
tammi helmi maalis huhti touko kesä heinä elo syys loka marras joulu
• Startti
• Prosessin
kuvaus
• Tavoitteet
• Mittarit
• Hankesalkku
• Rahoitus
• Organisointi ja
seuranta
• Skenaariolaskelmat
• Visio ja päämäärät
• Näkemys toiminta-
ympäristöstä
• Vaikutusten
arviointi ja
seuranta-
indikaattorit
Lausuntokierros
Esittelytilaisuus 10.10.
Päätöksenteko: Metsäneuvosto / Valmistelu: Metsäneuvoston työvaliokunta / Vastuutaho: MMM
Alueelliset työpajat
Paneelikeskustelu 6.9.
Metsäneuvoston kokous 15.3.
Mediatilaisuus 15.2.
Kick off, paneelikeskustelu 18.2.
Paneelikeskustelu 18.3.
Tavoitetyöpajoja
kohderyhmittäin
Paneelikeskustelu 23.5.
Metsäneuvoston kokous 15.6. Metsäneuvoston kokous 5.10. Metsäneuvoston kokous 14.12.
Toimintaympäristö Tahtotila Keinot Toimeenpano
Visio
7
Visio
Kansallinen metsästrategia 2035 – Kasvavaa hyvinvointia metsistä ja metsille
Visiossa korostetaan metsien suomalaisille tuottaman hyvinvoinnin lisäksi
myös metsien omaa hyvinvointia. Visioon ja kaikkiin päämääriin sisältyy
taloudellinen, ekologinen, sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys. Strategia
edistää vastuullista ja kokonaisvaltaista hyvinvointitaloutta.
Visiota tavoitellaan vastuullisesti ja kestävästi
Metsästrategian näkökulmana hyvinvointitalous
• Yhdistää hyvinvoinnin ja kasvun kestävään kehitykseen.
• Tavoitteena luoda samanaikaisesti kestävää hyvinvointia ja
talouskasvua.
• Painottaa ihmisen hyvinvointia ja päätöksissä tunnistetaan
taloudellisten, sosiaalisten ja ekologisten tekijöiden yhteisvaikutukset.
• Hyvinvoinnissa vauraus, hyvä elämänlaatu, terveys.
Metsästrategia toteuttaminen
• Kasvustrategia, nykytarpeiden tyydyttäminen viemättä tulevilta
sukupolvilta mahdollisuuksia samaan.
• Sovittaa vastuullisesti yhteen keskenään ristiriitaisia tarpeita ja
tavoitteita.
• Toteutuu yhteensovittaen neljää keskenään yhtä tärkeää strategista
päämäärää.
• Toimeenpannaan kärkihankkeiden kautta.
Visio ja päämäärät
11
Hankesalkun kärkihankkeet
• Kehitetään monimuotoisuuden turvaamisen
rahoitusmalleja
• Vahvistetaan luonnonhoidon osaamista,
suunnittelua ja käytäntöön vientiä
• Lisätään metsien rakennepiirteitä
• Edistetään metsien sekapuustoisuutta
• Otetaan käyttöön metsätalouden
vesiensuojelumenetelmiä
• Edistetään suometsien ilmastokestävää hoitoa
• Kehitetään markkinaehtoisia toimintamalleja ja
pelisääntöjä ympäristöhyötyjen turvaamiseen
• Lisätään metsäpinta-alaa
• Toteutetaan metsänuudistaminen laadukkaasti ja
viipymättä
• Hoidetaan nuoret metsät laadukkaasti ajallaan ja
poistetaan hoitorästit
• Lisätään kasvua ja hiilensidontaa vastuullisella
metsänlannoituksella
• Edistetään metsänjalostusta
• Ennakoidaan ja torjutaan metsätuhoja
• Parannetaan metsien saavutettavuutta ja
kehitetään logistiikkaa
• Kehitetään hiilen varastoinnin keinoja
• Vahvistetaan ennakointityötä
• Hankitaan tietoa markkinoiden toimivuudesta
• Toteutetaan metsä- ja luontopalveluyrittäjyyden
kasvuohjelma
• Kehitetään metsien virkistyskäytön ja luontomatkailun
edellytyksiä
• Parannetaan paikkatietojen tarkkuutta, laatua ja
saatavuutta
• Tuotetaan työkaluja metsänomistajille ja toimijoille
tietopohjaiseen päätöksentekoon
• Hankitaan tietoa metsänomistajakunnasta ja kehitetään
omistusrakenteita
• Herätetään kiinnostusta metsiin ja tehostetaan
nuorisoviestintää
• Kehitetään metsäalan ja sen koulutuksen vetovoimaa ja
reagointikykyä
• Lisätään kansainvälistä osaamista, yhteistyötä ja
vaikuttamista
• Selvitetään metsäalan kädenjälki
• Varmistetaan innovoiva kehitystyö ja pitkäjänteinen
metsäntutkimus
Kansallinen metsästrategia 2035
Hankesalkku
Metsien kasvu
Elonkirjoa
talousmetsissä
Metsäalan
uudistuminen
ja kilpailukyky
Mittareiden laatimisprosessi
Luke koosti pohjaehdotuksen, jota muokattiin useita kertoja
Metsäneuvoston työvaliokunnan palautteen pohjalta.
➢ Hyvä SMART indikaattori:
✓ Spesific, tarkka
✓ Measurable, mitattavissa oleva
✓ Attainable, toteutettavissa oleva
✓ Relevant, merkityksellinen
✓ Time-bound, oikea-aikainen
➢ Syy-seuraussuhteiden hahmottaminen; DPRIS kehys (Drivers,
Pressures, State, Impact, Response)
➢ Pääosin olemassa olevia tilastoja, tietokantoja, seurantoja yms.
➢ Mieluiten vuosittainen päivitys ja myös alueellisia tietoja AMO-
tarpeisiin.
➢ Tarvittaessa uusia tiedonkeruita ja esim. barometri-kyselyitä?
➢ Lopullisen mittariehdotuksen teki työvaliokunta ja mittarit
valitsi Metsäneuvosto.
Mittaristo ja sen seuranta
Valittu mittaristo kuvaa yleistä metsäalan kehitystä, strategian
toteuttamista ja toimenpiteiden vaikuttavuutta.
➢ Yhteensä 14 tavoitetta, joilla kaikkiaan 36 mittaria.
➢ Jokaiselle tavoitteelle vähintään yksi tulosmittari.
➢ Mukana myös yleisiä tilamittareita ja panosmittareita.
➢ 2035 tavoitetaso lukuarvona tai muutoksen suuntana.
➢ Mittari seuraa myös kärkihankkeiden toimenpiteiden
toteutumista tai vaikuttavuutta.
➢ Mittareiden ylläpito ja seuranta Luken tilastosivuilla.
➢ Tavoitteiden toteutumisen ja hankkeiden seuranta vuosittain.
➢ Tarvittaessa priorisointi, väliarviointi, tarkentaminen.
Suomi on kilpailukykyinen toimintaympäristö
uudistuvalle ja vastuulliselle metsäalalle
Yhteensä 4 tavoitetta, 7 mittaria. Esimerkkejä:
Metsät ovat aktiivisessa, kestävässä ja
monipuolisessa käytössä
Yhteensä 4 tavoitetta, 13 mittaria. Esimerkkejä:
Vahvistamme metsien elinvoimaisuutta, monimuotoisuutta ja
sopeutumiskykyä
Yhteensä 3 tavoitetta, 10 mittaria. Esimerkkejä:
Vahvistamme tiedolla johtamista ja osaamista
metsäalalla
Yhteensä 3 tavoitetta, 6 mittaria. Esimerkkejä:
’
Metsäohjelman mittarit Luken tilastosivuilla
Uuden metsäohjelman KMS2035 mittariseuranta valmis 2024 alussa:
https://www.luke.fi/fi/tilastot/indikaattorit/kansallisen-metsastrategian-2035-
mittarit
Mittaritiedon esittäminen
• Jokainen päämäärä on tavoitteineen ja
mittareineen omalla alasivulla
• Tavoitteen alla yhteenveto mittareista
• Mittareita seurataan rajapintaa
hyödyntävillä graafeilla, jotka päivittyvät,
kun tilastotietokanta päivittyy
• Graafin alla on linkki tilastotietokantaan
ja taulukkoon, josta tiedot tulevat
Kiitos!

More Related Content

Similar to 21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus

Metsätalouden uusi kannustejärjestelmä
Metsätalouden uusi kannustejärjestelmäMetsätalouden uusi kannustejärjestelmä
Metsätalouden uusi kannustejärjestelmä
Maa- ja metsätalousministeriö
 
Puurakentamisen ohjelma 2016-2021, Jemina Suikki
Puurakentamisen ohjelma 2016-2021, Jemina SuikkiPuurakentamisen ohjelma 2016-2021, Jemina Suikki
Puurakentamisen ohjelma 2016-2021, Jemina Suikki
Suomen metsäkeskus
 
Anna-Leena Miettinen, MMM - Ruokapoliittinen selonteko
Anna-Leena Miettinen, MMM - Ruokapoliittinen selontekoAnna-Leena Miettinen, MMM - Ruokapoliittinen selonteko
Anna-Leena Miettinen, MMM - Ruokapoliittinen selonteko
Maa- ja metsätalousministeriö
 
Metsätalouden uusi kannustejärjestelmä -seminaari
Metsätalouden uusi kannustejärjestelmä -seminaariMetsätalouden uusi kannustejärjestelmä -seminaari
Metsätalouden uusi kannustejärjestelmä -seminaari
Maa- ja metsätalousministeriö
 
Kokonaisarkkitehtuurin hyödyntäminen. Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakas- ...
Kokonaisarkkitehtuurin hyödyntäminen. Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakas- ...Kokonaisarkkitehtuurin hyödyntäminen. Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakas- ...
Kokonaisarkkitehtuurin hyödyntäminen. Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakas- ...
THL
 
Maankäyttösektorin ilmastotoimenpidekokonaisuus
Maankäyttösektorin ilmastotoimenpidekokonaisuusMaankäyttösektorin ilmastotoimenpidekokonaisuus
Maankäyttösektorin ilmastotoimenpidekokonaisuus
Maa- ja metsätalousministeriö
 
Nieminen_Niemi_Kuntaliitto_Mita_on_paatosten_EVA_Tyokalu_tutuksi_27092022.pdf
Nieminen_Niemi_Kuntaliitto_Mita_on_paatosten_EVA_Tyokalu_tutuksi_27092022.pdfNieminen_Niemi_Kuntaliitto_Mita_on_paatosten_EVA_Tyokalu_tutuksi_27092022.pdf
Nieminen_Niemi_Kuntaliitto_Mita_on_paatosten_EVA_Tyokalu_tutuksi_27092022.pdf
THL
 
Ympäristöarvioinnin tuloksen Anja Yli-Viikari
Ympäristöarvioinnin tuloksen Anja Yli-ViikariYmpäristöarvioinnin tuloksen Anja Yli-Viikari
Ympäristöarvioinnin tuloksen Anja Yli-Viikari
Maa- ja metsätalousministeriö
 
Metsapaivat virtuaalitapahtuma 04022021 - Biodiversiteettistrategiat ja metsi...
Metsapaivat virtuaalitapahtuma 04022021 - Biodiversiteettistrategiat ja metsi...Metsapaivat virtuaalitapahtuma 04022021 - Biodiversiteettistrategiat ja metsi...
Metsapaivat virtuaalitapahtuma 04022021 - Biodiversiteettistrategiat ja metsi...
Natural Resources Institute Finland (Luke) / Luonnonvarakeskus (Luke)
 
Petri Haapalainen interreg europe 2014 2020 helsinki 12 12 2014
Petri Haapalainen interreg europe 2014 2020 helsinki 12 12 2014Petri Haapalainen interreg europe 2014 2020 helsinki 12 12 2014
Petri Haapalainen interreg europe 2014 2020 helsinki 12 12 2014
Ulkoministeriö - Eurooppatiedotus
 
Biotalouden strategiset valinnat -työpajan aineistot
Biotalouden strategiset valinnat -työpajan aineistotBiotalouden strategiset valinnat -työpajan aineistot
Biotalouden strategiset valinnat -työpajan aineistotBiotalous.fi
 
Kiertotalouden taloudelliset ohjauskeinot
Kiertotalouden taloudelliset ohjauskeinotKiertotalouden taloudelliset ohjauskeinot
Kiertotalouden taloudelliset ohjauskeinot
Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminta
 
Sinisen biotalouden tutkimus ja osaaminen - Strategiatyön esittely
Sinisen biotalouden tutkimus ja osaaminen - Strategiatyön esittelySinisen biotalouden tutkimus ja osaaminen - Strategiatyön esittely
Sinisen biotalouden tutkimus ja osaaminen - Strategiatyön esittely
Maa- ja metsätalousministeriö
 
Pohjois-Karjalan biotalousfoorumi Liisa Saarenmaa
Pohjois-Karjalan biotalousfoorumi Liisa SaarenmaaPohjois-Karjalan biotalousfoorumi Liisa Saarenmaa
Pohjois-Karjalan biotalousfoorumi Liisa Saarenmaa
Biotalous.fi
 
02 riissanen niina_avoin_metsatieto_ja_metsavaratiedon_palvelualusta_kmo
02 riissanen niina_avoin_metsatieto_ja_metsavaratiedon_palvelualusta_kmo02 riissanen niina_avoin_metsatieto_ja_metsavaratiedon_palvelualusta_kmo
02 riissanen niina_avoin_metsatieto_ja_metsavaratiedon_palvelualusta_kmo
Suomen metsäkeskus
 
Gummerus-Rautiainen: Helmi-projekti
Gummerus-Rautiainen: Helmi-projektiGummerus-Rautiainen: Helmi-projekti
Gummerus-Rautiainen: Helmi-projekti
Suomen metsäkeskus
 
Uuden sote-rakenteen kansallisen mittariston valmistelu ja lasten ja nuorten ...
Uuden sote-rakenteen kansallisen mittariston valmistelu ja lasten ja nuorten ...Uuden sote-rakenteen kansallisen mittariston valmistelu ja lasten ja nuorten ...
Uuden sote-rakenteen kansallisen mittariston valmistelu ja lasten ja nuorten ...
THL
 
Esiselvitys maankäyttösektorin hiilikompensaatiohankkeista
Esiselvitys maankäyttösektorin hiilikompensaatiohankkeista Esiselvitys maankäyttösektorin hiilikompensaatiohankkeista
Esiselvitys maankäyttösektorin hiilikompensaatiohankkeista
Maa- ja metsätalousministeriö
 
Miten kiertotalouden kehitystä mitataan?
Miten kiertotalouden kehitystä mitataan?Miten kiertotalouden kehitystä mitataan?
Miten kiertotalouden kehitystä mitataan?
Sitra / Ekologinen kestävyys
 
Maaseutuohjelman mahdollisuudet ja velvoitteet
Maaseutuohjelman mahdollisuudet ja velvoitteetMaaseutuohjelman mahdollisuudet ja velvoitteet
Maaseutuohjelman mahdollisuudet ja velvoitteet
Maa- ja metsätalousministeriö
 

Similar to 21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus (20)

Metsätalouden uusi kannustejärjestelmä
Metsätalouden uusi kannustejärjestelmäMetsätalouden uusi kannustejärjestelmä
Metsätalouden uusi kannustejärjestelmä
 
Puurakentamisen ohjelma 2016-2021, Jemina Suikki
Puurakentamisen ohjelma 2016-2021, Jemina SuikkiPuurakentamisen ohjelma 2016-2021, Jemina Suikki
Puurakentamisen ohjelma 2016-2021, Jemina Suikki
 
Anna-Leena Miettinen, MMM - Ruokapoliittinen selonteko
Anna-Leena Miettinen, MMM - Ruokapoliittinen selontekoAnna-Leena Miettinen, MMM - Ruokapoliittinen selonteko
Anna-Leena Miettinen, MMM - Ruokapoliittinen selonteko
 
Metsätalouden uusi kannustejärjestelmä -seminaari
Metsätalouden uusi kannustejärjestelmä -seminaariMetsätalouden uusi kannustejärjestelmä -seminaari
Metsätalouden uusi kannustejärjestelmä -seminaari
 
Kokonaisarkkitehtuurin hyödyntäminen. Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakas- ...
Kokonaisarkkitehtuurin hyödyntäminen. Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakas- ...Kokonaisarkkitehtuurin hyödyntäminen. Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakas- ...
Kokonaisarkkitehtuurin hyödyntäminen. Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakas- ...
 
Maankäyttösektorin ilmastotoimenpidekokonaisuus
Maankäyttösektorin ilmastotoimenpidekokonaisuusMaankäyttösektorin ilmastotoimenpidekokonaisuus
Maankäyttösektorin ilmastotoimenpidekokonaisuus
 
Nieminen_Niemi_Kuntaliitto_Mita_on_paatosten_EVA_Tyokalu_tutuksi_27092022.pdf
Nieminen_Niemi_Kuntaliitto_Mita_on_paatosten_EVA_Tyokalu_tutuksi_27092022.pdfNieminen_Niemi_Kuntaliitto_Mita_on_paatosten_EVA_Tyokalu_tutuksi_27092022.pdf
Nieminen_Niemi_Kuntaliitto_Mita_on_paatosten_EVA_Tyokalu_tutuksi_27092022.pdf
 
Ympäristöarvioinnin tuloksen Anja Yli-Viikari
Ympäristöarvioinnin tuloksen Anja Yli-ViikariYmpäristöarvioinnin tuloksen Anja Yli-Viikari
Ympäristöarvioinnin tuloksen Anja Yli-Viikari
 
Metsapaivat virtuaalitapahtuma 04022021 - Biodiversiteettistrategiat ja metsi...
Metsapaivat virtuaalitapahtuma 04022021 - Biodiversiteettistrategiat ja metsi...Metsapaivat virtuaalitapahtuma 04022021 - Biodiversiteettistrategiat ja metsi...
Metsapaivat virtuaalitapahtuma 04022021 - Biodiversiteettistrategiat ja metsi...
 
Petri Haapalainen interreg europe 2014 2020 helsinki 12 12 2014
Petri Haapalainen interreg europe 2014 2020 helsinki 12 12 2014Petri Haapalainen interreg europe 2014 2020 helsinki 12 12 2014
Petri Haapalainen interreg europe 2014 2020 helsinki 12 12 2014
 
Biotalouden strategiset valinnat -työpajan aineistot
Biotalouden strategiset valinnat -työpajan aineistotBiotalouden strategiset valinnat -työpajan aineistot
Biotalouden strategiset valinnat -työpajan aineistot
 
Kiertotalouden taloudelliset ohjauskeinot
Kiertotalouden taloudelliset ohjauskeinotKiertotalouden taloudelliset ohjauskeinot
Kiertotalouden taloudelliset ohjauskeinot
 
Sinisen biotalouden tutkimus ja osaaminen - Strategiatyön esittely
Sinisen biotalouden tutkimus ja osaaminen - Strategiatyön esittelySinisen biotalouden tutkimus ja osaaminen - Strategiatyön esittely
Sinisen biotalouden tutkimus ja osaaminen - Strategiatyön esittely
 
Pohjois-Karjalan biotalousfoorumi Liisa Saarenmaa
Pohjois-Karjalan biotalousfoorumi Liisa SaarenmaaPohjois-Karjalan biotalousfoorumi Liisa Saarenmaa
Pohjois-Karjalan biotalousfoorumi Liisa Saarenmaa
 
02 riissanen niina_avoin_metsatieto_ja_metsavaratiedon_palvelualusta_kmo
02 riissanen niina_avoin_metsatieto_ja_metsavaratiedon_palvelualusta_kmo02 riissanen niina_avoin_metsatieto_ja_metsavaratiedon_palvelualusta_kmo
02 riissanen niina_avoin_metsatieto_ja_metsavaratiedon_palvelualusta_kmo
 
Gummerus-Rautiainen: Helmi-projekti
Gummerus-Rautiainen: Helmi-projektiGummerus-Rautiainen: Helmi-projekti
Gummerus-Rautiainen: Helmi-projekti
 
Uuden sote-rakenteen kansallisen mittariston valmistelu ja lasten ja nuorten ...
Uuden sote-rakenteen kansallisen mittariston valmistelu ja lasten ja nuorten ...Uuden sote-rakenteen kansallisen mittariston valmistelu ja lasten ja nuorten ...
Uuden sote-rakenteen kansallisen mittariston valmistelu ja lasten ja nuorten ...
 
Esiselvitys maankäyttösektorin hiilikompensaatiohankkeista
Esiselvitys maankäyttösektorin hiilikompensaatiohankkeista Esiselvitys maankäyttösektorin hiilikompensaatiohankkeista
Esiselvitys maankäyttösektorin hiilikompensaatiohankkeista
 
Miten kiertotalouden kehitystä mitataan?
Miten kiertotalouden kehitystä mitataan?Miten kiertotalouden kehitystä mitataan?
Miten kiertotalouden kehitystä mitataan?
 
Maaseutuohjelman mahdollisuudet ja velvoitteet
Maaseutuohjelman mahdollisuudet ja velvoitteetMaaseutuohjelman mahdollisuudet ja velvoitteet
Maaseutuohjelman mahdollisuudet ja velvoitteet
 

More from Tilastokeskus

4.6.2024 Tilastotietoa hyvinvointialueiden tueksi, Tilastokeskus
4.6.2024 Tilastotietoa hyvinvointialueiden tueksi, Tilastokeskus4.6.2024 Tilastotietoa hyvinvointialueiden tueksi, Tilastokeskus
4.6.2024 Tilastotietoa hyvinvointialueiden tueksi, Tilastokeskus
Tilastokeskus
 
4.6.2024 Tilastotietoa hyvinvointialueiden tueksi, Tilastokeskus
4.6.2024 Tilastotietoa hyvinvointialueiden tueksi, Tilastokeskus4.6.2024 Tilastotietoa hyvinvointialueiden tueksi, Tilastokeskus
4.6.2024 Tilastotietoa hyvinvointialueiden tueksi, Tilastokeskus
Tilastokeskus
 
4.6.2024 Tilastotietoa hyvinvointialueiden tueksi, Tilastokeskus
4.6.2024 Tilastotietoa hyvinvointialueiden tueksi, Tilastokeskus4.6.2024 Tilastotietoa hyvinvointialueiden tueksi, Tilastokeskus
4.6.2024 Tilastotietoa hyvinvointialueiden tueksi, Tilastokeskus
Tilastokeskus
 
4.6.2024 Tilastotietoa hyvinvointialueiden tueksi, Tilastokeskus
4.6.2024 Tilastotietoa hyvinvointialueiden tueksi, Tilastokeskus4.6.2024 Tilastotietoa hyvinvointialueiden tueksi, Tilastokeskus
4.6.2024 Tilastotietoa hyvinvointialueiden tueksi, Tilastokeskus
Tilastokeskus
 
13.5.2024 Yrityksen digitalous -hanke: Säästöä hallinnollisiin kuluihin yhtei...
13.5.2024 Yrityksen digitalous -hanke: Säästöä hallinnollisiin kuluihin yhtei...13.5.2024 Yrityksen digitalous -hanke: Säästöä hallinnollisiin kuluihin yhtei...
13.5.2024 Yrityksen digitalous -hanke: Säästöä hallinnollisiin kuluihin yhtei...
Tilastokeskus
 
13.5.2024 Yrityksen digitalous -hanke: Säästöä hallinnollisiin kuluihin yhtei...
13.5.2024 Yrityksen digitalous -hanke: Säästöä hallinnollisiin kuluihin yhtei...13.5.2024 Yrityksen digitalous -hanke: Säästöä hallinnollisiin kuluihin yhtei...
13.5.2024 Yrityksen digitalous -hanke: Säästöä hallinnollisiin kuluihin yhtei...
Tilastokeskus
 
13.5.2024 Yrityksen digitalous -hanke: Säästöä hallinnollisiin kuluihin yhtei...
13.5.2024 Yrityksen digitalous -hanke: Säästöä hallinnollisiin kuluihin yhtei...13.5.2024 Yrityksen digitalous -hanke: Säästöä hallinnollisiin kuluihin yhtei...
13.5.2024 Yrityksen digitalous -hanke: Säästöä hallinnollisiin kuluihin yhtei...
Tilastokeskus
 
13.5.2024 Yrityksen digitalous -hanke: Säästöä hallinnollisiin kuluihin yhtei...
13.5.2024 Yrityksen digitalous -hanke: Säästöä hallinnollisiin kuluihin yhtei...13.5.2024 Yrityksen digitalous -hanke: Säästöä hallinnollisiin kuluihin yhtei...
13.5.2024 Yrityksen digitalous -hanke: Säästöä hallinnollisiin kuluihin yhtei...
Tilastokeskus
 
Kasvoiko Suomen bruttokansantuote 2023? Yliaktuaari Samu Hakala, Tilastokeskus
Kasvoiko Suomen bruttokansantuote 2023? Yliaktuaari Samu Hakala, TilastokeskusKasvoiko Suomen bruttokansantuote 2023? Yliaktuaari Samu Hakala, Tilastokeskus
Kasvoiko Suomen bruttokansantuote 2023? Yliaktuaari Samu Hakala, Tilastokeskus
Tilastokeskus
 
Miten rakentaminen, teollisuus ja palvelut kehittyivät? Yliaktuaari Eljas Tuo...
Miten rakentaminen, teollisuus ja palvelut kehittyivät? Yliaktuaari Eljas Tuo...Miten rakentaminen, teollisuus ja palvelut kehittyivät? Yliaktuaari Eljas Tuo...
Miten rakentaminen, teollisuus ja palvelut kehittyivät? Yliaktuaari Eljas Tuo...
Tilastokeskus
 
Mitä tapahtui ulkomaankaupassa? Yliaktuaari Reetta Karinluoma, Tilastokeskus
Mitä tapahtui ulkomaankaupassa? Yliaktuaari Reetta Karinluoma, TilastokeskusMitä tapahtui ulkomaankaupassa? Yliaktuaari Reetta Karinluoma, Tilastokeskus
Mitä tapahtui ulkomaankaupassa? Yliaktuaari Reetta Karinluoma, Tilastokeskus
Tilastokeskus
 
Millaisia muutoksia tapahtui yksityisessä kulutuksessa ja investoinneissa, yl...
Millaisia muutoksia tapahtui yksityisessä kulutuksessa ja investoinneissa, yl...Millaisia muutoksia tapahtui yksityisessä kulutuksessa ja investoinneissa, yl...
Millaisia muutoksia tapahtui yksityisessä kulutuksessa ja investoinneissa, yl...
Tilastokeskus
 
13.2.2024 Datajournalismin pikakurssi, Tilastokeskus
13.2.2024 Datajournalismin pikakurssi, Tilastokeskus13.2.2024 Datajournalismin pikakurssi, Tilastokeskus
13.2.2024 Datajournalismin pikakurssi, Tilastokeskus
Tilastokeskus
 
13.2.2024 Datajournalismin pikakurssi, Tilastokeskus
13.2.2024 Datajournalismin pikakurssi, Tilastokeskus13.2.2024 Datajournalismin pikakurssi, Tilastokeskus
13.2.2024 Datajournalismin pikakurssi, Tilastokeskus
Tilastokeskus
 
13.2.2024 Datajournalismin pikakurssi, Tilastokeskus
13.2.2024 Datajournalismin pikakurssi, Tilastokeskus13.2.2024 Datajournalismin pikakurssi, Tilastokeskus
13.2.2024 Datajournalismin pikakurssi, Tilastokeskus
Tilastokeskus
 
14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus
14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus
14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus
Tilastokeskus
 
14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus
14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus
14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus
Tilastokeskus
 
14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus
14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus
14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus
Tilastokeskus
 
14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus
14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus
14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus
Tilastokeskus
 
14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus
14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus
14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus
Tilastokeskus
 

More from Tilastokeskus (20)

4.6.2024 Tilastotietoa hyvinvointialueiden tueksi, Tilastokeskus
4.6.2024 Tilastotietoa hyvinvointialueiden tueksi, Tilastokeskus4.6.2024 Tilastotietoa hyvinvointialueiden tueksi, Tilastokeskus
4.6.2024 Tilastotietoa hyvinvointialueiden tueksi, Tilastokeskus
 
4.6.2024 Tilastotietoa hyvinvointialueiden tueksi, Tilastokeskus
4.6.2024 Tilastotietoa hyvinvointialueiden tueksi, Tilastokeskus4.6.2024 Tilastotietoa hyvinvointialueiden tueksi, Tilastokeskus
4.6.2024 Tilastotietoa hyvinvointialueiden tueksi, Tilastokeskus
 
4.6.2024 Tilastotietoa hyvinvointialueiden tueksi, Tilastokeskus
4.6.2024 Tilastotietoa hyvinvointialueiden tueksi, Tilastokeskus4.6.2024 Tilastotietoa hyvinvointialueiden tueksi, Tilastokeskus
4.6.2024 Tilastotietoa hyvinvointialueiden tueksi, Tilastokeskus
 
4.6.2024 Tilastotietoa hyvinvointialueiden tueksi, Tilastokeskus
4.6.2024 Tilastotietoa hyvinvointialueiden tueksi, Tilastokeskus4.6.2024 Tilastotietoa hyvinvointialueiden tueksi, Tilastokeskus
4.6.2024 Tilastotietoa hyvinvointialueiden tueksi, Tilastokeskus
 
13.5.2024 Yrityksen digitalous -hanke: Säästöä hallinnollisiin kuluihin yhtei...
13.5.2024 Yrityksen digitalous -hanke: Säästöä hallinnollisiin kuluihin yhtei...13.5.2024 Yrityksen digitalous -hanke: Säästöä hallinnollisiin kuluihin yhtei...
13.5.2024 Yrityksen digitalous -hanke: Säästöä hallinnollisiin kuluihin yhtei...
 
13.5.2024 Yrityksen digitalous -hanke: Säästöä hallinnollisiin kuluihin yhtei...
13.5.2024 Yrityksen digitalous -hanke: Säästöä hallinnollisiin kuluihin yhtei...13.5.2024 Yrityksen digitalous -hanke: Säästöä hallinnollisiin kuluihin yhtei...
13.5.2024 Yrityksen digitalous -hanke: Säästöä hallinnollisiin kuluihin yhtei...
 
13.5.2024 Yrityksen digitalous -hanke: Säästöä hallinnollisiin kuluihin yhtei...
13.5.2024 Yrityksen digitalous -hanke: Säästöä hallinnollisiin kuluihin yhtei...13.5.2024 Yrityksen digitalous -hanke: Säästöä hallinnollisiin kuluihin yhtei...
13.5.2024 Yrityksen digitalous -hanke: Säästöä hallinnollisiin kuluihin yhtei...
 
13.5.2024 Yrityksen digitalous -hanke: Säästöä hallinnollisiin kuluihin yhtei...
13.5.2024 Yrityksen digitalous -hanke: Säästöä hallinnollisiin kuluihin yhtei...13.5.2024 Yrityksen digitalous -hanke: Säästöä hallinnollisiin kuluihin yhtei...
13.5.2024 Yrityksen digitalous -hanke: Säästöä hallinnollisiin kuluihin yhtei...
 
Kasvoiko Suomen bruttokansantuote 2023? Yliaktuaari Samu Hakala, Tilastokeskus
Kasvoiko Suomen bruttokansantuote 2023? Yliaktuaari Samu Hakala, TilastokeskusKasvoiko Suomen bruttokansantuote 2023? Yliaktuaari Samu Hakala, Tilastokeskus
Kasvoiko Suomen bruttokansantuote 2023? Yliaktuaari Samu Hakala, Tilastokeskus
 
Miten rakentaminen, teollisuus ja palvelut kehittyivät? Yliaktuaari Eljas Tuo...
Miten rakentaminen, teollisuus ja palvelut kehittyivät? Yliaktuaari Eljas Tuo...Miten rakentaminen, teollisuus ja palvelut kehittyivät? Yliaktuaari Eljas Tuo...
Miten rakentaminen, teollisuus ja palvelut kehittyivät? Yliaktuaari Eljas Tuo...
 
Mitä tapahtui ulkomaankaupassa? Yliaktuaari Reetta Karinluoma, Tilastokeskus
Mitä tapahtui ulkomaankaupassa? Yliaktuaari Reetta Karinluoma, TilastokeskusMitä tapahtui ulkomaankaupassa? Yliaktuaari Reetta Karinluoma, Tilastokeskus
Mitä tapahtui ulkomaankaupassa? Yliaktuaari Reetta Karinluoma, Tilastokeskus
 
Millaisia muutoksia tapahtui yksityisessä kulutuksessa ja investoinneissa, yl...
Millaisia muutoksia tapahtui yksityisessä kulutuksessa ja investoinneissa, yl...Millaisia muutoksia tapahtui yksityisessä kulutuksessa ja investoinneissa, yl...
Millaisia muutoksia tapahtui yksityisessä kulutuksessa ja investoinneissa, yl...
 
13.2.2024 Datajournalismin pikakurssi, Tilastokeskus
13.2.2024 Datajournalismin pikakurssi, Tilastokeskus13.2.2024 Datajournalismin pikakurssi, Tilastokeskus
13.2.2024 Datajournalismin pikakurssi, Tilastokeskus
 
13.2.2024 Datajournalismin pikakurssi, Tilastokeskus
13.2.2024 Datajournalismin pikakurssi, Tilastokeskus13.2.2024 Datajournalismin pikakurssi, Tilastokeskus
13.2.2024 Datajournalismin pikakurssi, Tilastokeskus
 
13.2.2024 Datajournalismin pikakurssi, Tilastokeskus
13.2.2024 Datajournalismin pikakurssi, Tilastokeskus13.2.2024 Datajournalismin pikakurssi, Tilastokeskus
13.2.2024 Datajournalismin pikakurssi, Tilastokeskus
 
14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus
14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus
14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus
 
14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus
14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus
14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus
 
14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus
14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus
14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus
 
14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus
14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus
14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus
 
14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus
14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus
14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus
 

21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus

 • 1. Kansallisen metsästrategian 2035 mittarit Jukka Torvelainen, Luke Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen 21.11.2023
 • 2. Esityksen sisältö Kansallinen metsästrategia 2035 (KMS 2035) https://mmm.fi/kms • Metsästrategia ja sen laadintaprosessi • Visio • Päämäärät ja tavoitteet • Kärkihankkeet • Mittareiden laatimisprosessi • Mittaristo ja sen seuranta • Esimerkkejä mittareista • Metsäohjelman mittarit Luken tilastosivuilla
 • 3. Kansallinen metsästrategia 2035 3 • KMS linjaa Suomen metsäpolitiikkaa • KMS 2035 laadittiin vuoden 2022 aikana • Uudistamisen ajureina kansainväliset ja kansalliset toimintaympäristömuutokset • Strategia laadittiin asiantuntijayhteistyönä ja vuorovaikutteisena prosessina • Tavoitteena sovittaa yhteen ihminen, talous ja ympäristö • Kansallinen metsäneuvosto hyväksyi 14.12.2022 uudistuneen strategian
 • 4.
 • 5.
 • 6. Aikataulu tammi helmi maalis huhti touko kesä heinä elo syys loka marras joulu • Startti • Prosessin kuvaus • Tavoitteet • Mittarit • Hankesalkku • Rahoitus • Organisointi ja seuranta • Skenaariolaskelmat • Visio ja päämäärät • Näkemys toiminta- ympäristöstä • Vaikutusten arviointi ja seuranta- indikaattorit Lausuntokierros Esittelytilaisuus 10.10. Päätöksenteko: Metsäneuvosto / Valmistelu: Metsäneuvoston työvaliokunta / Vastuutaho: MMM Alueelliset työpajat Paneelikeskustelu 6.9. Metsäneuvoston kokous 15.3. Mediatilaisuus 15.2. Kick off, paneelikeskustelu 18.2. Paneelikeskustelu 18.3. Tavoitetyöpajoja kohderyhmittäin Paneelikeskustelu 23.5. Metsäneuvoston kokous 15.6. Metsäneuvoston kokous 5.10. Metsäneuvoston kokous 14.12. Toimintaympäristö Tahtotila Keinot Toimeenpano
 • 7. Visio 7 Visio Kansallinen metsästrategia 2035 – Kasvavaa hyvinvointia metsistä ja metsille Visiossa korostetaan metsien suomalaisille tuottaman hyvinvoinnin lisäksi myös metsien omaa hyvinvointia. Visioon ja kaikkiin päämääriin sisältyy taloudellinen, ekologinen, sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys. Strategia edistää vastuullista ja kokonaisvaltaista hyvinvointitaloutta.
 • 8. Visiota tavoitellaan vastuullisesti ja kestävästi Metsästrategian näkökulmana hyvinvointitalous • Yhdistää hyvinvoinnin ja kasvun kestävään kehitykseen. • Tavoitteena luoda samanaikaisesti kestävää hyvinvointia ja talouskasvua. • Painottaa ihmisen hyvinvointia ja päätöksissä tunnistetaan taloudellisten, sosiaalisten ja ekologisten tekijöiden yhteisvaikutukset. • Hyvinvoinnissa vauraus, hyvä elämänlaatu, terveys. Metsästrategia toteuttaminen • Kasvustrategia, nykytarpeiden tyydyttäminen viemättä tulevilta sukupolvilta mahdollisuuksia samaan. • Sovittaa vastuullisesti yhteen keskenään ristiriitaisia tarpeita ja tavoitteita. • Toteutuu yhteensovittaen neljää keskenään yhtä tärkeää strategista päämäärää. • Toimeenpannaan kärkihankkeiden kautta.
 • 10.
 • 12. • Kehitetään monimuotoisuuden turvaamisen rahoitusmalleja • Vahvistetaan luonnonhoidon osaamista, suunnittelua ja käytäntöön vientiä • Lisätään metsien rakennepiirteitä • Edistetään metsien sekapuustoisuutta • Otetaan käyttöön metsätalouden vesiensuojelumenetelmiä • Edistetään suometsien ilmastokestävää hoitoa • Kehitetään markkinaehtoisia toimintamalleja ja pelisääntöjä ympäristöhyötyjen turvaamiseen • Lisätään metsäpinta-alaa • Toteutetaan metsänuudistaminen laadukkaasti ja viipymättä • Hoidetaan nuoret metsät laadukkaasti ajallaan ja poistetaan hoitorästit • Lisätään kasvua ja hiilensidontaa vastuullisella metsänlannoituksella • Edistetään metsänjalostusta • Ennakoidaan ja torjutaan metsätuhoja • Parannetaan metsien saavutettavuutta ja kehitetään logistiikkaa • Kehitetään hiilen varastoinnin keinoja • Vahvistetaan ennakointityötä • Hankitaan tietoa markkinoiden toimivuudesta • Toteutetaan metsä- ja luontopalveluyrittäjyyden kasvuohjelma • Kehitetään metsien virkistyskäytön ja luontomatkailun edellytyksiä • Parannetaan paikkatietojen tarkkuutta, laatua ja saatavuutta • Tuotetaan työkaluja metsänomistajille ja toimijoille tietopohjaiseen päätöksentekoon • Hankitaan tietoa metsänomistajakunnasta ja kehitetään omistusrakenteita • Herätetään kiinnostusta metsiin ja tehostetaan nuorisoviestintää • Kehitetään metsäalan ja sen koulutuksen vetovoimaa ja reagointikykyä • Lisätään kansainvälistä osaamista, yhteistyötä ja vaikuttamista • Selvitetään metsäalan kädenjälki • Varmistetaan innovoiva kehitystyö ja pitkäjänteinen metsäntutkimus Kansallinen metsästrategia 2035 Hankesalkku Metsien kasvu Elonkirjoa talousmetsissä Metsäalan uudistuminen ja kilpailukyky
 • 13. Mittareiden laatimisprosessi Luke koosti pohjaehdotuksen, jota muokattiin useita kertoja Metsäneuvoston työvaliokunnan palautteen pohjalta. ➢ Hyvä SMART indikaattori: ✓ Spesific, tarkka ✓ Measurable, mitattavissa oleva ✓ Attainable, toteutettavissa oleva ✓ Relevant, merkityksellinen ✓ Time-bound, oikea-aikainen ➢ Syy-seuraussuhteiden hahmottaminen; DPRIS kehys (Drivers, Pressures, State, Impact, Response) ➢ Pääosin olemassa olevia tilastoja, tietokantoja, seurantoja yms. ➢ Mieluiten vuosittainen päivitys ja myös alueellisia tietoja AMO- tarpeisiin. ➢ Tarvittaessa uusia tiedonkeruita ja esim. barometri-kyselyitä? ➢ Lopullisen mittariehdotuksen teki työvaliokunta ja mittarit valitsi Metsäneuvosto.
 • 14. Mittaristo ja sen seuranta Valittu mittaristo kuvaa yleistä metsäalan kehitystä, strategian toteuttamista ja toimenpiteiden vaikuttavuutta. ➢ Yhteensä 14 tavoitetta, joilla kaikkiaan 36 mittaria. ➢ Jokaiselle tavoitteelle vähintään yksi tulosmittari. ➢ Mukana myös yleisiä tilamittareita ja panosmittareita. ➢ 2035 tavoitetaso lukuarvona tai muutoksen suuntana. ➢ Mittari seuraa myös kärkihankkeiden toimenpiteiden toteutumista tai vaikuttavuutta. ➢ Mittareiden ylläpito ja seuranta Luken tilastosivuilla. ➢ Tavoitteiden toteutumisen ja hankkeiden seuranta vuosittain. ➢ Tarvittaessa priorisointi, väliarviointi, tarkentaminen.
 • 15. Suomi on kilpailukykyinen toimintaympäristö uudistuvalle ja vastuulliselle metsäalalle Yhteensä 4 tavoitetta, 7 mittaria. Esimerkkejä:
 • 16. Metsät ovat aktiivisessa, kestävässä ja monipuolisessa käytössä Yhteensä 4 tavoitetta, 13 mittaria. Esimerkkejä:
 • 17. Vahvistamme metsien elinvoimaisuutta, monimuotoisuutta ja sopeutumiskykyä Yhteensä 3 tavoitetta, 10 mittaria. Esimerkkejä:
 • 18. Vahvistamme tiedolla johtamista ja osaamista metsäalalla Yhteensä 3 tavoitetta, 6 mittaria. Esimerkkejä: ’
 • 19. Metsäohjelman mittarit Luken tilastosivuilla Uuden metsäohjelman KMS2035 mittariseuranta valmis 2024 alussa: https://www.luke.fi/fi/tilastot/indikaattorit/kansallisen-metsastrategian-2035- mittarit
 • 20. Mittaritiedon esittäminen • Jokainen päämäärä on tavoitteineen ja mittareineen omalla alasivulla • Tavoitteen alla yhteenveto mittareista • Mittareita seurataan rajapintaa hyödyntävillä graafeilla, jotka päivittyvät, kun tilastotietokanta päivittyy • Graafin alla on linkki tilastotietokantaan ja taulukkoon, josta tiedot tulevat