SlideShare a Scribd company logo
1 of 25
Download to read offline
Kiertotalous: kehitys
ja materiaalien
käyttö taloudessa
Tuomas Kaariaho,
14.12.2023
Kiertotalousliiketoiminnan
indikaattorit
• Tilastokeskuksen
erillisselvityksenä osana
laajempaa CIRCWASTE-
hanketta (alun perin
2020)
• Päivitystyö 2022-2023
• Kiertotalousliiketoiminnan
indikaattorit
14.12.2023 Tilastokeskus | tuomas.kaariaho@stat.fi
2
Kiertotalousliiketoiminta
• Määritelmät ja rajaukset:
Kuinka kuvata
kiertotaloutta?
• Päädytty kuvaamaan
kiertotaloutta kahdeksan
toiminnon avulla.
• Toiminnot jakautuvat 18
indikaattoriin tai
indikaattorijoukkoon.
• Tuotettu olemassa olevasta
tilastotiedosta
14.12.2023 Tilastokeskus | tuomas.kaariaho@stat.fi
3
Mittaamisen haasteita
• Haasteena lineaaritalouteen suunnitellut mittarit.
• Kiertotalouden mittaaminen erityisen haastavaa
yritysten näkökulmasta.
• Yritystietojen rajaus tapahtuu toimialojen avulla.
- Toimialojen avulla ei saada mitattua kaikkea
kiertotaloustoimintaa.
- Olemassa olevat rajaukset luotu lineaaritalouden
tarpeisiin.
• Ulkopuolelle jää paljon toimintaa jota voidaan pitää
kiertotaloutena, mutta jota ei tavoiteta nykyisillä
mittareilla.
• Nykyisistä tilastoista tuotettaessa kuitenkin helpoin
tapa mitata kiertotaloutta yritysten näkökulmasta.
1.3.2020 Tilastokeskus | tuomas.kaariaho@stat.fi
4
KIERRÄTYS
3811 Tavanomaisen jätteen keruu
3812 Ongelmajätteen keruu
3831 Romujen purkaminen
3832 Lajiteltujen materiaalien kierrätys
4677 Jätteen ja romun tukkukauppa
4779 Käytettyjen tavaroiden vähittäiskauppa myymälöissä
Korjaus ja uudelleenkäyttö
3311 Metallituotteiden korjaus ja huolto
3312 Teollisuuden koneiden ja laitteiden korjaus ja huolto
3313 Elektronisten ja optisten laitteiden korjaus ja huolto
3314 Sähkölaitteiden korjaus ja huolto
3315 Laivojen ja veneiden korjaus ja huolto
3316 Ilma- ja avaruusalusten korjaus ja huolto
3317 Muiden kulkuneuvojen korjaus ja huolto
3319 Muiden laitteiden korjaus ja huolto
4520 Moottoriajoneuvojen huolto ja korjaus (pl. moottoripyörät)
4540 Moottoripyörien sekä niiden osien ja varusteiden myynti, huolto ja korjaus
9511 Tietokoneiden ja niiden oheislaitteiden korjaus
9512 Viestintälaitteiden korjaus
9521 Viihde-elektroniikan korjaus
9522 Kotitalouskoneiden sekä kodin ja puutarhan laitteiden korjaus
9523 Jalkineiden ja nahkatavaroiden korjaus
9524 Huonekalujen ja kodin kalusteiden korjaus
9525 Kellojen ja korujen korjaus
9529 Muiden henkilökohtaisten ja kotitaloustavaroiden korjaus
Muut kiertotalousalat
7711 Autojen ja kevyiden moottoriajoneuvojen vuokraus ja leasing
7712 Kuorma-autojen ja muiden raskaiden ajoneuvojen vuokraus ja leasing
7721 Vapaa-ajan ja urheiluvälineiden vuokraus ja leasing
7722 Videofilmien vuokraus
7729 Muiden henkilökohtaisten ja kotitaloustavaroiden vuokraus ja leasing
7731 Maatalouskoneiden ja -laitteiden vuokraus ja leasing
7732 Rakennuskoneiden ja -laitteiden vuokraus ja leasing
7733 Toimistokoneiden ja -laitteiden sekä tietokoneiden vuokraus ja leasing
7734 Vesiliikennevälineiden vuokraus ja leasing
7735 Ilmaliikennevälineiden vuokraus ja leasing
7739 Muiden koneiden ja laitteiden vuokraus ja leasing
Käsiteltävät
indikaattorit
• Materiaalienkäyttö kiertotalouden
näkökulmasta
• Materiaalienkulutus
• Jätteet
• Kiertotalousaste
• Materiaalien kulutuksen vähentäminen
• Palvelut
• Kirpputorit
• Vertais- ja yhteiskäyttö
• Kiertotalousliiketoiminta
• Kiertotaloustoimipaikkojen lukumäärä,
liikevaihto ja henkilöstö
• Palkkataso
• Kiertotalousaloille työllistyneet
koulutusasteittain
14.12.2023 Tilastokeskus | tuomas.kaariaho@stat.fi
5
Materiaalienkäyttö kiertotalouden näkökulmasta
Materiaalien otto
• Kotimainen
materiaalienkulutus
• Materiaali-
intensiteetti
Jätteet
• Yhdyskuntajätteet
ja jäteintensiteetti
• Yhdyskuntajätteid
en hyödyntäminen
Uudelleenkäyttö ja
kierrätys
• Materiaalien
kiertotalousaste
• Materiaalienkierto
14.12.2023 Tilastokeskus | tuomas.kaariaho@stat.fi
6
Kotimainen materiaalien kulutus ja materiaali-
intensiteetti
• Kotimainen materiaalin kulutus materiaaliryhmittäin
mittaa luonnonvarojen käytön kokonaismäärää.
- Ei-metalliset mineraalit
- Biomassa
- Metallimalmit
- Fossiiliset energiamateriaalit
- Muut
• Materiaali-intensiteetti saadaan kotimaisen
materiaalienkulutuksen ja bruttokansantuotteen
osamääränä
- Mittaa arvonlisäkyseen vaadittua materiaalimäärää
- Tavoitteena laskeva materiaali-intensiteetti
- Laskettu viitevuoden 2015 BKT volyymisarjasta
14.12.2023 Tilastokeskus | tuomas.kaariaho@stat.fi
7
0
0,2
0,4
0,6
0,8
1
1,2
0
50
100
150
200
250
300
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
DMC/BKT
(kg/€)
DMC
(milj. t)
Kotimainen materiaalien kulutus materiaaleittain ja
materiaali-intensiteetti vuosina 2010–2022
Ei-metalliset mineraalit Biomassa
Metallimalmit Fossiiliset energiamateriaalit
Muut Materiaali-intensiteetti (kg/€)
Kokonaisjätemäärä sekä jäteintensiteetti
• Kokonaisjätemäärä kasvanut tarkastelujakson
aikana.
• Suomen jätteistä valtaosa (n. 90%) on
kaivostoiminnasta ja louhinnasta sekä
rakentamisesta syntyvää mineraalijätettä.
• Jäteintensiteetti kuvaa yhden euron
arvonlisäyksestä syntyvää jätemäärää.
- Mitä pienempi jäteintensiteetti on, sitä pienemmillä
ympäristöön kohdistuvilla paineilla on pystytty
tuottamaan enemmän tuotteita ja palveluita.
• Jäteintensiteetti kasvanut tarkastelujaksolla.
• Jäteintensiteetti ilman kaivosjätettä huomattavasti
alhaisempi ja trendi laskeva.
14.12.2023
Tilastokeskus | tuomas.kaariaho@stat.fi
8
0,00
0,10
0,20
0,30
0,40
0,50
0,60
0
20
40
60
80
100
120
140
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
kg/€
milj. t
Jätemäärä (milj. t) Jäteintensiteetti(kg/€) Jäteintensiteetti ilman kaivosjätettä (kg/€)
Yhdyskuntajätteen hyödyntäminen
• Yhdyskuntajätteet ovat asumisessa syntyviä, sekä
niihin rinnastettavia kaupan ja palveluiden jätteitä
ja vastaavia jätteitä teollisuuden tukitoiminnoista.
• Kaatopaikkasijoitus käytännössä loppunut.
• Materiaalihöydyntäminen kasvanut.
• Energianhyödyntäminen kasvanut voimakkaasti ja
oli 63 % kaikesta yhdyskuntajätteestä 2021.
• Yhdyskuntajätteen määrä kasvanut
tarkastelujaksolla.
• Yhdyskuntajätteen kierrätysaste kuvaa
materiaalihyödynnyksen osuutta
kokonaisjätemäärästä
14.12.2023 Tilastokeskus | tuomas.kaariaho@stat.fi
9
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
0
500 000
1 000 000
1 500 000
2 000 000
2 500 000
3 000 000
3 500 000
4 000 000
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Energiahyödyntäminen (t)
Materiaalihyödyntäminen (t)
Kaatopaikkasijoitus ja muu loppuukäsittely (t)
Yhdyskuntajätteet kierrätysaste (%)
EU-keskiarvo kierrätysaste (%)
Biokaasun tuotanto ja hyödyntämisaste
• Jätteiden ja sivuvirtojen hyödyntämistä
mädättämällä
• Ylimääräinen biokaasu soihtupolttoon
• Vuosina 2021 ja 22 hyödyntämisaste kasvoi 90
%:iin
- Aiemmin n.85 %
• Energian hankinta ja kulutus
- *Tilastokeskus 2017 alkaen
- Aiemmin Suomen biokaasulaitosrekisterin tiedot
14.12.2023 Tilastokeskus | tuomas.kaariaho@stat.fi
10
0
200
400
600
800
1000
1200
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
GWh
Akselin otsikko
Biokaasun hyödyntäminen (GWh) Soihtupoltto (GWh)
Materiaalien kiertotalousaste
• Mittaa kierrätetyn materiaalin suhdetta kaikkeen
käytettyyn materiaaliin.
• Mitä korkeampi luku on, sitä enemmän
kierrätysmateriaaleilla on pystytty korvaamaan
neitseellisten raaka-aineiden tarvetta.
• Indikaattori saatavilla materiaaleittain.
• Suomen materiaalien kiertotalousaste alle EU-
keskiarvon.
- Taloudenrakenne (korkea materiaalien kulutus;
kaivos-, metsä- ja rakennusteollisuus).
14.12.2023 Tilastokeskus | tuomas.kaariaho@stat.fi
11
0%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
14%
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Kaikki materiaali yhteensä (%) Biomassa (%)
Metallimalmit (%) Epämetalliset mineraalit (%)
Fossiiliset enrgiamateriaalit (%) EU-keskiarvo (2013-2017) (%)
Materiaalien
kierto
• Materiaalien kierto
taloudessa kuvattu
graafisesti kotimaisen
luonnonvarojen käytön,
jätteiden käsittelyn ja
päästöjen avulla.
• Vain pieni osa käytetystä
materiasta
materiaalihyödynnyksestä.
14.12.2023 Tilastokeskus | tuomas.kaariaho@stat.fi
12
Materiaalien kierto –
ei-metalliset
mineraalit
• Materiaalien kierto
taloudessa kuvattu
graafisesti kotimaisen
luonnonvarojen käytön,
jätteiden käsittelyn ja
päästöjen avulla.
• Vain pieni osa käytetystä
materiasta
materiaalihyödynnyksestä.
14.12.2023 Tilastokeskus | tuomas.kaariaho@stat.fi
13
Materiaalien kulutuksen vähentäminen
Kauppa ja palvelut
- Kulutuksen siirtyminen
palveluihin
- Palvelualojen
liikevaihdon osuus koko
taloudesta
Kulutus ja
jakamistalous
- Kirpputorikauppa
- Kotitalouksien kirpputoriostot ja
–myynnit
- Vertais- ja yhteiskäyttö
14.12.2023 Tilastokeskus | tuomas.kaariaho@stat.fi
14
Palvelualojen liikevaihdon osuus koko taloudesta
vuosina
• Palvelualojen liikevaihdon osuus koko taloudesta
• Palvelualoiksi lasketaan toimialaluokituksen luokat
kuljetuksesta ja varastoinnista muuhun
palvelutoimintaan, pois lukien rahoitus- ja
vakuutustoiminta
• Palvelualojen osuus kasvoi tasaisesti vuoteen 2019
saakka
• Vuosina 2020 ja 2021 laskua.
- Vuoden 2020 luvuissa näkyy selkeää supistumista
(korona).
- Vuonna 2021 palvelualat eivät päässeet kiinni
muiden alojen kasvuun.
14.12.2023 Tilastokeskus | tuomas.kaariaho@stat.fi
15
20%
22%
24%
26%
28%
30%
340
360
380
400
420
440
460
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Yhteensä (mrd€) Palvelualojen liikevaihdon osuus koko taloudesta
Kirpputoritoimialoilla toimivien toimipaikkojen
lukumäärä, liikevaihto ja henkilöstömäärä
• Kirpputoritoimialoilla toimivien toimipaikkojen
lukumäärä, liikevaihto ja henkilöstö
• Kirpputoritoimialoiksi on laskettu:
- Antiikkiliikkeet
- Antikvariaattikauppa
- Huutokauppakamarit
- Muiden käytettyjen tavaroiden vähittäiskauppa
• Henkilöstömäärä ja toimipaikkojen lukumäärä
laskussa
• Liikevaihto toipunut selvästi koronan jälkeisestä
tiputuksesta
14.12.2023 Tilastokeskus | tuomas.kaariaho@stat.fi
16
0
20
40
60
80
100
120
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
milj. €
kpl
Akselin otsikko
Henkilöstömäärä (kpl) Toimipaikkojen lukumäärä (kpl) Liikevaihto (milj. €)
Jakamistalous
• Kotitalouksien vuosittaiset keskimääräiset ostot ja
myynnit eri kirpputorityypeillä vuonna 2019
• Osto ja myynti keskittynyt selvästi
internetkirpputoreihin
14.12.2023 Tilastokeskus | tuomas.kaariaho@stat.fi
17
Asuntojen vertaisvuokraus Suomessa ja
ulkomailla
• Vertais- ja jakamistalouden ilmiöt kotitalouksissa
(2019).
• Vain 3 % käyttänyt vertaismajoituksen sovellusta
oman tai sijoitusasunnon vuokraukseen.
• Keskimääräiset tulot asunnon vertaisvuokrauksesta
vuoden aikana 2300 euroa.
14.12.2023 Tilastokeskus | tuomas.kaariaho@stat.fi
18
Vuokra-, vertaisvuokra- ja yhteiskäyttöautojen
käyttö Suomessa ja ulkomailla
• Vertais- ja jakamistalouden ilmiöt kotitalouksissa
(2019).
• Perinteinen vuokra-auto selvästi yleisin.
• Vertaisvuokra-autojen käyttö varsin harvinaista.
14.12.2023 Tilastokeskus | tuomas.kaariaho@stat.fi
19
77%
12%
78 %
20 %
3 %
11%
Ei vuokrannut
vuokra-, vertaisvuokra- ja yhteiskäyttöautot ainoastaan ulkomailla
vuokra-autot suomessa
Yhteiskäyttöautot suomessa
Vertaisvuokra-autot suomessa
Tuotanto
Kiertotaloustoimipaikkojen
lukumäärä, liikevaihto ja
henkilöstö
Palkkataso Kiertotalousaloille
työllistyneet
koulutusasteittain
14.12.2023 Tilastokeskus | tuomas.kaariaho@stat.fi
20
Kiertotaloustoimipaikkojen lukumäärä,
liikevaihto ja henkilöstö
• Kiertotalousaloilla toimivien toimipaikkojen
lukumäärä, liikevaihto ja henkilöstö
• Liikevaihdon ja henkilöstömäärän kasvu tasaista
• Toimipaikkojen lukumäärä laskussa
14.12.2023 Tilastokeskus | tuomas.kaariaho@stat.fi
21
-
2 000
4 000
6 000
8 000
10 000
12 000
0
10000
20000
30000
40000
50000
60000
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Milj. €
lkm
Henkilöstömäärä Toimipaikkojen lkm Liikevaihto
Palkkataso kiertotalousaloilla
• Kiertotalouden toivotaan luovan uusia työpaikkoja
• Tärkeä seurata minkälaista työtä alalle syntyy
• Kiertotalousalojen palkkamediaanit seuraavat
yleistä kehitystä.
• Vuokraus ja leasing toiminnassa, sekä korjauksessa
ja uudelleenkäytössä palkkataso on kaikkien alojen
mediaania korkeammalla tasolla.
• Kierrätyksessä palkkataso jää alle kaikkien alojen
mediaani palkan.
14.12.2023 Tilastokeskus | tuomas.kaariaho@stat.fi
22
2000
2200
2400
2600
2800
3000
3200
3400
3600
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Meidaani palkka
(€)
Akselin otsikko
Kierrätys Korjaus ja uudelleenkäyttö Vuokraus ja leasing Kaikki toimialat
Kiertotalousaloille työllistyneet koulutusasteittain
• Palkan ohella myös koulutustausta kuvaa alan työtä
• Työllistyneiden määrä pysynyt vakaana
• Sisältää vain vuoden sisällä valmistumisesta
työllistyneet
• Vuonna 2021 koulutusasteiden osuudet:
- Ammatillinen koulutus 69 %
- AMK: 17 %
- Lukio 7 %
- Yliopistot: 7 %
• Ammatillisessa koulutuksessa laskua
edellisvuodesta, muissa kasvua.
14.12.2023 Tilastokeskus | tuomas.kaariaho@stat.fi
23
-
200
400
600
800
1 000
1 200
1 400
1 600
1 800
2 000
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Kiertotalousaloille vuoden sisällä valmistumisesta
työllistyneet koulutusasteittain vuosina 2010–2020
Ammatillinen koulutus Ammattikorkeakoulukoulutus Lukiokoulutus Yliopistokoulutus
Onko muutoksia tapahtunut – suuntaammeko
kohti kiertotaloutta?
14.12.2023 Tilastokeskus | tuomas.kaariaho@stat.fi
24
Positiivista kehitystä muutamilla
rintamilla:
Biokaasun hyödyntämisasteen kasvu
AMK kiertotalousosaajat työllistyneet aiempaa
paremmin
Vuokraus- ja leasing toiminnassa
keskimääräistä parempi palkkakehitys
Toisaalta:
Materiaalienkulutus ja materiaali-intensiteetti
junnaavat paikallaan.
Materiaalien kiertotalousaste huomattavasti
EU-tasoa alhaisempi
Yhdyskuntajätteen kierrätysasteen laskeminen
Palvelujen liikevaihdon osuuden lasku
Kiitos!
Tuomas Kaariaho,
tuomas.kaariaho@stat.fi
14.12.2023 Tilastokeskus | tuomas.kaariaho@stat.fi
25

More Related Content

What's hot

Conception et Développement d’un Système d’Éclairage Public Intelligent à l’a...
Conception et Développement d’un Système d’Éclairage Public Intelligent à l’a...Conception et Développement d’un Système d’Éclairage Public Intelligent à l’a...
Conception et Développement d’un Système d’Éclairage Public Intelligent à l’a...Ayyoub Fakhari
 
Politique documentaire 2012
Politique documentaire 2012Politique documentaire 2012
Politique documentaire 2012Joëlle Muller
 
Eclairage public - De l'efficacité énergétique à la Smart City
Eclairage public - De l'efficacité énergétique à la Smart CityEclairage public - De l'efficacité énergétique à la Smart City
Eclairage public - De l'efficacité énergétique à la Smart CityVincent Vercamer
 
Project management (E - Waste Management)
Project management (E - Waste Management)Project management (E - Waste Management)
Project management (E - Waste Management)Santanu Das
 
Capacity Management of an ETL System
Capacity Management of an ETL SystemCapacity Management of an ETL System
Capacity Management of an ETL SystemASHOK BHATLA
 
How e waste is harmful to your health
How e waste is harmful to your healthHow e waste is harmful to your health
How e waste is harmful to your healthArman Sadeghi
 
Aplicação do Método PDCA/MASP para Identificação de Gargalo no Processo de Re...
Aplicação do Método PDCA/MASP para Identificação de Gargalo no Processo de Re...Aplicação do Método PDCA/MASP para Identificação de Gargalo no Processo de Re...
Aplicação do Método PDCA/MASP para Identificação de Gargalo no Processo de Re...Diego Tamanini
 
E waste management
E waste managementE waste management
E waste managementHemanth G
 
e-waste-management report
e-waste-management reporte-waste-management report
e-waste-management reportanuragrupela
 
E-Waste Recycling (Printed Circuit Board, LCD, Cell Phone, Battery, Computers)
E-Waste Recycling (Printed Circuit Board, LCD, Cell Phone, Battery, Computers)E-Waste Recycling (Printed Circuit Board, LCD, Cell Phone, Battery, Computers)
E-Waste Recycling (Printed Circuit Board, LCD, Cell Phone, Battery, Computers)Ajjay Kumar Gupta
 
Stop motion animation budget spreadsheet
Stop motion animation budget spreadsheetStop motion animation budget spreadsheet
Stop motion animation budget spreadsheetGuybrown96
 
WEEE Recyling Business Plan Final
WEEE Recyling Business Plan FinalWEEE Recyling Business Plan Final
WEEE Recyling Business Plan FinalJeffrey Rosato
 
Semiconductor the new Oil Imperative
Semiconductor the new Oil ImperativeSemiconductor the new Oil Imperative
Semiconductor the new Oil ImperativeHarsh Chitroda
 

What's hot (20)

Conception et Développement d’un Système d’Éclairage Public Intelligent à l’a...
Conception et Développement d’un Système d’Éclairage Public Intelligent à l’a...Conception et Développement d’un Système d’Éclairage Public Intelligent à l’a...
Conception et Développement d’un Système d’Éclairage Public Intelligent à l’a...
 
Politique documentaire 2012
Politique documentaire 2012Politique documentaire 2012
Politique documentaire 2012
 
Eclairage public - De l'efficacité énergétique à la Smart City
Eclairage public - De l'efficacité énergétique à la Smart CityEclairage public - De l'efficacité énergétique à la Smart City
Eclairage public - De l'efficacité énergétique à la Smart City
 
Project management (E - Waste Management)
Project management (E - Waste Management)Project management (E - Waste Management)
Project management (E - Waste Management)
 
Capacity Management of an ETL System
Capacity Management of an ETL SystemCapacity Management of an ETL System
Capacity Management of an ETL System
 
How e waste is harmful to your health
How e waste is harmful to your healthHow e waste is harmful to your health
How e waste is harmful to your health
 
E waste-Presentation
E waste-PresentationE waste-Presentation
E waste-Presentation
 
Aplicação do Método PDCA/MASP para Identificação de Gargalo no Processo de Re...
Aplicação do Método PDCA/MASP para Identificação de Gargalo no Processo de Re...Aplicação do Método PDCA/MASP para Identificação de Gargalo no Processo de Re...
Aplicação do Método PDCA/MASP para Identificação de Gargalo no Processo de Re...
 
E waste management
E waste managementE waste management
E waste management
 
e-waste-management report
e-waste-management reporte-waste-management report
e-waste-management report
 
E-Waste Recycling (Printed Circuit Board, LCD, Cell Phone, Battery, Computers)
E-Waste Recycling (Printed Circuit Board, LCD, Cell Phone, Battery, Computers)E-Waste Recycling (Printed Circuit Board, LCD, Cell Phone, Battery, Computers)
E-Waste Recycling (Printed Circuit Board, LCD, Cell Phone, Battery, Computers)
 
Usine à site
Usine à siteUsine à site
Usine à site
 
Ppp in waste management
Ppp in waste managementPpp in waste management
Ppp in waste management
 
Stop motion animation budget spreadsheet
Stop motion animation budget spreadsheetStop motion animation budget spreadsheet
Stop motion animation budget spreadsheet
 
Nouveaux espaces et pratiques émergentes : Lire au havre
Nouveaux espaces et pratiques émergentes : Lire au havreNouveaux espaces et pratiques émergentes : Lire au havre
Nouveaux espaces et pratiques émergentes : Lire au havre
 
WEEE Recyling Business Plan Final
WEEE Recyling Business Plan FinalWEEE Recyling Business Plan Final
WEEE Recyling Business Plan Final
 
E waste
E wasteE waste
E waste
 
Toundra
ToundraToundra
Toundra
 
Semiconductor the new Oil Imperative
Semiconductor the new Oil ImperativeSemiconductor the new Oil Imperative
Semiconductor the new Oil Imperative
 
E waste Management
E waste ManagementE waste Management
E waste Management
 

Similar to 14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus

Mitä on suomalainen kiertotalousliiketoiminta? Niko Olsson, Tilastokeskus
Mitä on suomalainen kiertotalousliiketoiminta? Niko Olsson, TilastokeskusMitä on suomalainen kiertotalousliiketoiminta? Niko Olsson, Tilastokeskus
Mitä on suomalainen kiertotalousliiketoiminta? Niko Olsson, TilastokeskusTilastokeskus
 
15.12.2022 Missä mennään Suomi? Kiertotalousmittarit suunnannäyttäjinä
15.12.2022 Missä mennään Suomi? Kiertotalousmittarit suunnannäyttäjinä15.12.2022 Missä mennään Suomi? Kiertotalousmittarit suunnannäyttäjinä
15.12.2022 Missä mennään Suomi? Kiertotalousmittarit suunnannäyttäjinäTilastokeskus
 
15.12.2022 Missä mennään Suomi? Kiertotalousmittarit suunnannäyttäjinä
15.12.2022 Missä mennään Suomi? Kiertotalousmittarit suunnannäyttäjinä15.12.2022 Missä mennään Suomi? Kiertotalousmittarit suunnannäyttäjinä
15.12.2022 Missä mennään Suomi? Kiertotalousmittarit suunnannäyttäjinäTilastokeskus
 
Puurakentamisen aluetalousvaikutukset case tuupalan koulu
Puurakentamisen aluetalousvaikutukset case tuupalan kouluPuurakentamisen aluetalousvaikutukset case tuupalan koulu
Puurakentamisen aluetalousvaikutukset case tuupalan kouluSuomen metsäkeskus
 
15.12.2022 Missä mennään Suomi? Kiertotalousmittari suunnannäyttäjinä
15.12.2022 Missä mennään Suomi? Kiertotalousmittari suunnannäyttäjinä15.12.2022 Missä mennään Suomi? Kiertotalousmittari suunnannäyttäjinä
15.12.2022 Missä mennään Suomi? Kiertotalousmittari suunnannäyttäjinäTilastokeskus
 
Pohjois-Karjalan ilmasto- ja energiaohjelma 2030 - Sari Pitkänen, Pohjois-Kar...
Pohjois-Karjalan ilmasto- ja energiaohjelma 2030 - Sari Pitkänen, Pohjois-Kar...Pohjois-Karjalan ilmasto- ja energiaohjelma 2030 - Sari Pitkänen, Pohjois-Kar...
Pohjois-Karjalan ilmasto- ja energiaohjelma 2030 - Sari Pitkänen, Pohjois-Kar...Suomen metsäkeskus
 
Ilmastoviisasta rakentamista - Miksi Suomi pitää rakentaa puusta?
Ilmastoviisasta rakentamista - Miksi Suomi pitää rakentaa puusta?Ilmastoviisasta rakentamista - Miksi Suomi pitää rakentaa puusta?
Ilmastoviisasta rakentamista - Miksi Suomi pitää rakentaa puusta?Suomen metsäkeskus
 
2 edellakavija kunta rakentaa puusta jemina suikki
2 edellakavija kunta rakentaa puusta jemina suikki2 edellakavija kunta rakentaa puusta jemina suikki
2 edellakavija kunta rakentaa puusta jemina suikkiSuomen metsäkeskus
 
Keski-Suomen kiertotalouden tiekartta
Keski-Suomen kiertotalouden tiekarttaKeski-Suomen kiertotalouden tiekartta
Keski-Suomen kiertotalouden tiekarttaCircwaste
 
Maa- ja metsätalousministeriö kiertotalouden toimijana
Maa- ja metsätalousministeriö kiertotalouden toimijanaMaa- ja metsätalousministeriö kiertotalouden toimijana
Maa- ja metsätalousministeriö kiertotalouden toimijanaMaa- ja metsätalousministeriö
 
05 vaatainen kari_ketteryys_puunkorjuussa_uusi
05 vaatainen kari_ketteryys_puunkorjuussa_uusi05 vaatainen kari_ketteryys_puunkorjuussa_uusi
05 vaatainen kari_ketteryys_puunkorjuussa_uusiSuomen metsäkeskus
 
Kierrätyksen tulevaisuus arjessa - Iida Vakkuri 23.9.2015
Kierrätyksen tulevaisuus arjessa - Iida Vakkuri 23.9.2015Kierrätyksen tulevaisuus arjessa - Iida Vakkuri 23.9.2015
Kierrätyksen tulevaisuus arjessa - Iida Vakkuri 23.9.2015Lassila & Tikanoja Oyj
 
Metsabiopaiva woodpolis tuupalan puukoulu
Metsabiopaiva woodpolis  tuupalan puukouluMetsabiopaiva woodpolis  tuupalan puukoulu
Metsabiopaiva woodpolis tuupalan puukouluSuomen metsäkeskus
 
Tapani Kiiskin esitys Nordnetin Raute-aamiaisella 30.8.2017
Tapani Kiiskin esitys Nordnetin Raute-aamiaisella 30.8.2017Tapani Kiiskin esitys Nordnetin Raute-aamiaisella 30.8.2017
Tapani Kiiskin esitys Nordnetin Raute-aamiaisella 30.8.2017Nordnet Suomi
 
ARVI kiertotalous paikallisena kilpailukykytekijänä - Case Lahti, Saara Vau...
ARVI kiertotalous paikallisena kilpailukykytekijänä - Case Lahti, Saara Vau...ARVI kiertotalous paikallisena kilpailukykytekijänä - Case Lahti, Saara Vau...
ARVI kiertotalous paikallisena kilpailukykytekijänä - Case Lahti, Saara Vau...CLIC Innovation Ltd
 
Valmetista tulee vahvempi Prosessiautomaatiojärjestelmät -liiketoiminnan osto...
Valmetista tulee vahvempi Prosessiautomaatiojärjestelmät -liiketoiminnan osto...Valmetista tulee vahvempi Prosessiautomaatiojärjestelmät -liiketoiminnan osto...
Valmetista tulee vahvempi Prosessiautomaatiojärjestelmät -liiketoiminnan osto...Valmet Oyj
 
15.12.2022 Missä mennään Suomi? Kiertotalousmittarit suunnanäyttäjinä
15.12.2022 Missä mennään Suomi? Kiertotalousmittarit suunnanäyttäjinä15.12.2022 Missä mennään Suomi? Kiertotalousmittarit suunnanäyttäjinä
15.12.2022 Missä mennään Suomi? Kiertotalousmittarit suunnanäyttäjinäTilastokeskus
 

Similar to 14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus (20)

Mitä on suomalainen kiertotalousliiketoiminta? Niko Olsson, Tilastokeskus
Mitä on suomalainen kiertotalousliiketoiminta? Niko Olsson, TilastokeskusMitä on suomalainen kiertotalousliiketoiminta? Niko Olsson, Tilastokeskus
Mitä on suomalainen kiertotalousliiketoiminta? Niko Olsson, Tilastokeskus
 
15.12.2022 Missä mennään Suomi? Kiertotalousmittarit suunnannäyttäjinä
15.12.2022 Missä mennään Suomi? Kiertotalousmittarit suunnannäyttäjinä15.12.2022 Missä mennään Suomi? Kiertotalousmittarit suunnannäyttäjinä
15.12.2022 Missä mennään Suomi? Kiertotalousmittarit suunnannäyttäjinä
 
15.12.2022 Missä mennään Suomi? Kiertotalousmittarit suunnannäyttäjinä
15.12.2022 Missä mennään Suomi? Kiertotalousmittarit suunnannäyttäjinä15.12.2022 Missä mennään Suomi? Kiertotalousmittarit suunnannäyttäjinä
15.12.2022 Missä mennään Suomi? Kiertotalousmittarit suunnannäyttäjinä
 
Puurakentamisen aluetalousvaikutukset case tuupalan koulu
Puurakentamisen aluetalousvaikutukset case tuupalan kouluPuurakentamisen aluetalousvaikutukset case tuupalan koulu
Puurakentamisen aluetalousvaikutukset case tuupalan koulu
 
15.12.2022 Missä mennään Suomi? Kiertotalousmittari suunnannäyttäjinä
15.12.2022 Missä mennään Suomi? Kiertotalousmittari suunnannäyttäjinä15.12.2022 Missä mennään Suomi? Kiertotalousmittari suunnannäyttäjinä
15.12.2022 Missä mennään Suomi? Kiertotalousmittari suunnannäyttäjinä
 
Pohjois-Karjalan ilmasto- ja energiaohjelma 2030 - Sari Pitkänen, Pohjois-Kar...
Pohjois-Karjalan ilmasto- ja energiaohjelma 2030 - Sari Pitkänen, Pohjois-Kar...Pohjois-Karjalan ilmasto- ja energiaohjelma 2030 - Sari Pitkänen, Pohjois-Kar...
Pohjois-Karjalan ilmasto- ja energiaohjelma 2030 - Sari Pitkänen, Pohjois-Kar...
 
Ilmastoviisasta rakentamista - Miksi Suomi pitää rakentaa puusta?
Ilmastoviisasta rakentamista - Miksi Suomi pitää rakentaa puusta?Ilmastoviisasta rakentamista - Miksi Suomi pitää rakentaa puusta?
Ilmastoviisasta rakentamista - Miksi Suomi pitää rakentaa puusta?
 
2 edellakavija kunta rakentaa puusta jemina suikki
2 edellakavija kunta rakentaa puusta jemina suikki2 edellakavija kunta rakentaa puusta jemina suikki
2 edellakavija kunta rakentaa puusta jemina suikki
 
Keski-Suomen kiertotalouden tiekartta
Keski-Suomen kiertotalouden tiekarttaKeski-Suomen kiertotalouden tiekartta
Keski-Suomen kiertotalouden tiekartta
 
Maa- ja metsätalousministeriö kiertotalouden toimijana
Maa- ja metsätalousministeriö kiertotalouden toimijanaMaa- ja metsätalousministeriö kiertotalouden toimijana
Maa- ja metsätalousministeriö kiertotalouden toimijana
 
05 vaatainen kari_ketteryys_puunkorjuussa_uusi
05 vaatainen kari_ketteryys_puunkorjuussa_uusi05 vaatainen kari_ketteryys_puunkorjuussa_uusi
05 vaatainen kari_ketteryys_puunkorjuussa_uusi
 
Ilkka Kankare: Tiekartan kokoaminen Jyväskylässä
Ilkka Kankare: Tiekartan kokoaminen JyväskylässäIlkka Kankare: Tiekartan kokoaminen Jyväskylässä
Ilkka Kankare: Tiekartan kokoaminen Jyväskylässä
 
Kierrätyksen tulevaisuus arjessa - Iida Vakkuri 23.9.2015
Kierrätyksen tulevaisuus arjessa - Iida Vakkuri 23.9.2015Kierrätyksen tulevaisuus arjessa - Iida Vakkuri 23.9.2015
Kierrätyksen tulevaisuus arjessa - Iida Vakkuri 23.9.2015
 
Metsabiopaiva woodpolis tuupalan puukoulu
Metsabiopaiva woodpolis  tuupalan puukouluMetsabiopaiva woodpolis  tuupalan puukoulu
Metsabiopaiva woodpolis tuupalan puukoulu
 
Tapani Kiiskin esitys Nordnetin Raute-aamiaisella 30.8.2017
Tapani Kiiskin esitys Nordnetin Raute-aamiaisella 30.8.2017Tapani Kiiskin esitys Nordnetin Raute-aamiaisella 30.8.2017
Tapani Kiiskin esitys Nordnetin Raute-aamiaisella 30.8.2017
 
Kiertotalous
Kiertotalous Kiertotalous
Kiertotalous
 
Vähähiilisyys maaseutuohjelmassa
Vähähiilisyys maaseutuohjelmassaVähähiilisyys maaseutuohjelmassa
Vähähiilisyys maaseutuohjelmassa
 
ARVI kiertotalous paikallisena kilpailukykytekijänä - Case Lahti, Saara Vau...
ARVI kiertotalous paikallisena kilpailukykytekijänä - Case Lahti, Saara Vau...ARVI kiertotalous paikallisena kilpailukykytekijänä - Case Lahti, Saara Vau...
ARVI kiertotalous paikallisena kilpailukykytekijänä - Case Lahti, Saara Vau...
 
Valmetista tulee vahvempi Prosessiautomaatiojärjestelmät -liiketoiminnan osto...
Valmetista tulee vahvempi Prosessiautomaatiojärjestelmät -liiketoiminnan osto...Valmetista tulee vahvempi Prosessiautomaatiojärjestelmät -liiketoiminnan osto...
Valmetista tulee vahvempi Prosessiautomaatiojärjestelmät -liiketoiminnan osto...
 
15.12.2022 Missä mennään Suomi? Kiertotalousmittarit suunnanäyttäjinä
15.12.2022 Missä mennään Suomi? Kiertotalousmittarit suunnanäyttäjinä15.12.2022 Missä mennään Suomi? Kiertotalousmittarit suunnanäyttäjinä
15.12.2022 Missä mennään Suomi? Kiertotalousmittarit suunnanäyttäjinä
 

More from Tilastokeskus

13.5.2024 Yrityksen digitalous -hanke: Säästöä hallinnollisiin kuluihin yhtei...
13.5.2024 Yrityksen digitalous -hanke: Säästöä hallinnollisiin kuluihin yhtei...13.5.2024 Yrityksen digitalous -hanke: Säästöä hallinnollisiin kuluihin yhtei...
13.5.2024 Yrityksen digitalous -hanke: Säästöä hallinnollisiin kuluihin yhtei...Tilastokeskus
 
13.5.2024 Yrityksen digitalous -hanke: Säästöä hallinnollisiin kuluihin yhtei...
13.5.2024 Yrityksen digitalous -hanke: Säästöä hallinnollisiin kuluihin yhtei...13.5.2024 Yrityksen digitalous -hanke: Säästöä hallinnollisiin kuluihin yhtei...
13.5.2024 Yrityksen digitalous -hanke: Säästöä hallinnollisiin kuluihin yhtei...Tilastokeskus
 
13.5.2024 Yrityksen digitalous -hanke: Säästöä hallinnollisiin kuluihin yhtei...
13.5.2024 Yrityksen digitalous -hanke: Säästöä hallinnollisiin kuluihin yhtei...13.5.2024 Yrityksen digitalous -hanke: Säästöä hallinnollisiin kuluihin yhtei...
13.5.2024 Yrityksen digitalous -hanke: Säästöä hallinnollisiin kuluihin yhtei...Tilastokeskus
 
13.5.2024 Yrityksen digitalous -hanke: Säästöä hallinnollisiin kuluihin yhtei...
13.5.2024 Yrityksen digitalous -hanke: Säästöä hallinnollisiin kuluihin yhtei...13.5.2024 Yrityksen digitalous -hanke: Säästöä hallinnollisiin kuluihin yhtei...
13.5.2024 Yrityksen digitalous -hanke: Säästöä hallinnollisiin kuluihin yhtei...Tilastokeskus
 
Kasvoiko Suomen bruttokansantuote 2023? Yliaktuaari Samu Hakala, Tilastokeskus
Kasvoiko Suomen bruttokansantuote 2023? Yliaktuaari Samu Hakala, TilastokeskusKasvoiko Suomen bruttokansantuote 2023? Yliaktuaari Samu Hakala, Tilastokeskus
Kasvoiko Suomen bruttokansantuote 2023? Yliaktuaari Samu Hakala, TilastokeskusTilastokeskus
 
Miten rakentaminen, teollisuus ja palvelut kehittyivät? Yliaktuaari Eljas Tuo...
Miten rakentaminen, teollisuus ja palvelut kehittyivät? Yliaktuaari Eljas Tuo...Miten rakentaminen, teollisuus ja palvelut kehittyivät? Yliaktuaari Eljas Tuo...
Miten rakentaminen, teollisuus ja palvelut kehittyivät? Yliaktuaari Eljas Tuo...Tilastokeskus
 
Mitä tapahtui ulkomaankaupassa? Yliaktuaari Reetta Karinluoma, Tilastokeskus
Mitä tapahtui ulkomaankaupassa? Yliaktuaari Reetta Karinluoma, TilastokeskusMitä tapahtui ulkomaankaupassa? Yliaktuaari Reetta Karinluoma, Tilastokeskus
Mitä tapahtui ulkomaankaupassa? Yliaktuaari Reetta Karinluoma, TilastokeskusTilastokeskus
 
Millaisia muutoksia tapahtui yksityisessä kulutuksessa ja investoinneissa, yl...
Millaisia muutoksia tapahtui yksityisessä kulutuksessa ja investoinneissa, yl...Millaisia muutoksia tapahtui yksityisessä kulutuksessa ja investoinneissa, yl...
Millaisia muutoksia tapahtui yksityisessä kulutuksessa ja investoinneissa, yl...Tilastokeskus
 
13.2.2024 Datajournalismin pikakurssi, Tilastokeskus
13.2.2024 Datajournalismin pikakurssi, Tilastokeskus13.2.2024 Datajournalismin pikakurssi, Tilastokeskus
13.2.2024 Datajournalismin pikakurssi, TilastokeskusTilastokeskus
 
13.2.2024 Datajournalismin pikakurssi, Tilastokeskus
13.2.2024 Datajournalismin pikakurssi, Tilastokeskus13.2.2024 Datajournalismin pikakurssi, Tilastokeskus
13.2.2024 Datajournalismin pikakurssi, TilastokeskusTilastokeskus
 
13.2.2024 Datajournalismin pikakurssi, Tilastokeskus
13.2.2024 Datajournalismin pikakurssi, Tilastokeskus13.2.2024 Datajournalismin pikakurssi, Tilastokeskus
13.2.2024 Datajournalismin pikakurssi, TilastokeskusTilastokeskus
 
14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus
14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus
14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, TilastokeskusTilastokeskus
 
14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus
14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus
14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, TilastokeskusTilastokeskus
 
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, TilastokeskusTilastokeskus
 
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, TilastokeskusTilastokeskus
 
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, TilastokeskusTilastokeskus
 
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, TilastokeskusTilastokeskus
 
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, TilastokeskusTilastokeskus
 
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, TilastokeskusTilastokeskus
 
TOL2025 - mikä muuttuu? Miten uudistus toteutettiin? Miten muutostarpeet Suom...
TOL2025 - mikä muuttuu? Miten uudistus toteutettiin? Miten muutostarpeet Suom...TOL2025 - mikä muuttuu? Miten uudistus toteutettiin? Miten muutostarpeet Suom...
TOL2025 - mikä muuttuu? Miten uudistus toteutettiin? Miten muutostarpeet Suom...Tilastokeskus
 

More from Tilastokeskus (20)

13.5.2024 Yrityksen digitalous -hanke: Säästöä hallinnollisiin kuluihin yhtei...
13.5.2024 Yrityksen digitalous -hanke: Säästöä hallinnollisiin kuluihin yhtei...13.5.2024 Yrityksen digitalous -hanke: Säästöä hallinnollisiin kuluihin yhtei...
13.5.2024 Yrityksen digitalous -hanke: Säästöä hallinnollisiin kuluihin yhtei...
 
13.5.2024 Yrityksen digitalous -hanke: Säästöä hallinnollisiin kuluihin yhtei...
13.5.2024 Yrityksen digitalous -hanke: Säästöä hallinnollisiin kuluihin yhtei...13.5.2024 Yrityksen digitalous -hanke: Säästöä hallinnollisiin kuluihin yhtei...
13.5.2024 Yrityksen digitalous -hanke: Säästöä hallinnollisiin kuluihin yhtei...
 
13.5.2024 Yrityksen digitalous -hanke: Säästöä hallinnollisiin kuluihin yhtei...
13.5.2024 Yrityksen digitalous -hanke: Säästöä hallinnollisiin kuluihin yhtei...13.5.2024 Yrityksen digitalous -hanke: Säästöä hallinnollisiin kuluihin yhtei...
13.5.2024 Yrityksen digitalous -hanke: Säästöä hallinnollisiin kuluihin yhtei...
 
13.5.2024 Yrityksen digitalous -hanke: Säästöä hallinnollisiin kuluihin yhtei...
13.5.2024 Yrityksen digitalous -hanke: Säästöä hallinnollisiin kuluihin yhtei...13.5.2024 Yrityksen digitalous -hanke: Säästöä hallinnollisiin kuluihin yhtei...
13.5.2024 Yrityksen digitalous -hanke: Säästöä hallinnollisiin kuluihin yhtei...
 
Kasvoiko Suomen bruttokansantuote 2023? Yliaktuaari Samu Hakala, Tilastokeskus
Kasvoiko Suomen bruttokansantuote 2023? Yliaktuaari Samu Hakala, TilastokeskusKasvoiko Suomen bruttokansantuote 2023? Yliaktuaari Samu Hakala, Tilastokeskus
Kasvoiko Suomen bruttokansantuote 2023? Yliaktuaari Samu Hakala, Tilastokeskus
 
Miten rakentaminen, teollisuus ja palvelut kehittyivät? Yliaktuaari Eljas Tuo...
Miten rakentaminen, teollisuus ja palvelut kehittyivät? Yliaktuaari Eljas Tuo...Miten rakentaminen, teollisuus ja palvelut kehittyivät? Yliaktuaari Eljas Tuo...
Miten rakentaminen, teollisuus ja palvelut kehittyivät? Yliaktuaari Eljas Tuo...
 
Mitä tapahtui ulkomaankaupassa? Yliaktuaari Reetta Karinluoma, Tilastokeskus
Mitä tapahtui ulkomaankaupassa? Yliaktuaari Reetta Karinluoma, TilastokeskusMitä tapahtui ulkomaankaupassa? Yliaktuaari Reetta Karinluoma, Tilastokeskus
Mitä tapahtui ulkomaankaupassa? Yliaktuaari Reetta Karinluoma, Tilastokeskus
 
Millaisia muutoksia tapahtui yksityisessä kulutuksessa ja investoinneissa, yl...
Millaisia muutoksia tapahtui yksityisessä kulutuksessa ja investoinneissa, yl...Millaisia muutoksia tapahtui yksityisessä kulutuksessa ja investoinneissa, yl...
Millaisia muutoksia tapahtui yksityisessä kulutuksessa ja investoinneissa, yl...
 
13.2.2024 Datajournalismin pikakurssi, Tilastokeskus
13.2.2024 Datajournalismin pikakurssi, Tilastokeskus13.2.2024 Datajournalismin pikakurssi, Tilastokeskus
13.2.2024 Datajournalismin pikakurssi, Tilastokeskus
 
13.2.2024 Datajournalismin pikakurssi, Tilastokeskus
13.2.2024 Datajournalismin pikakurssi, Tilastokeskus13.2.2024 Datajournalismin pikakurssi, Tilastokeskus
13.2.2024 Datajournalismin pikakurssi, Tilastokeskus
 
13.2.2024 Datajournalismin pikakurssi, Tilastokeskus
13.2.2024 Datajournalismin pikakurssi, Tilastokeskus13.2.2024 Datajournalismin pikakurssi, Tilastokeskus
13.2.2024 Datajournalismin pikakurssi, Tilastokeskus
 
14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus
14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus
14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus
 
14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus
14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus
14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus
 
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus
 
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus
 
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus
 
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus
 
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus
 
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus
 
TOL2025 - mikä muuttuu? Miten uudistus toteutettiin? Miten muutostarpeet Suom...
TOL2025 - mikä muuttuu? Miten uudistus toteutettiin? Miten muutostarpeet Suom...TOL2025 - mikä muuttuu? Miten uudistus toteutettiin? Miten muutostarpeet Suom...
TOL2025 - mikä muuttuu? Miten uudistus toteutettiin? Miten muutostarpeet Suom...
 

14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus

 • 1. Kiertotalous: kehitys ja materiaalien käyttö taloudessa Tuomas Kaariaho, 14.12.2023
 • 2. Kiertotalousliiketoiminnan indikaattorit • Tilastokeskuksen erillisselvityksenä osana laajempaa CIRCWASTE- hanketta (alun perin 2020) • Päivitystyö 2022-2023 • Kiertotalousliiketoiminnan indikaattorit 14.12.2023 Tilastokeskus | tuomas.kaariaho@stat.fi 2
 • 3. Kiertotalousliiketoiminta • Määritelmät ja rajaukset: Kuinka kuvata kiertotaloutta? • Päädytty kuvaamaan kiertotaloutta kahdeksan toiminnon avulla. • Toiminnot jakautuvat 18 indikaattoriin tai indikaattorijoukkoon. • Tuotettu olemassa olevasta tilastotiedosta 14.12.2023 Tilastokeskus | tuomas.kaariaho@stat.fi 3
 • 4. Mittaamisen haasteita • Haasteena lineaaritalouteen suunnitellut mittarit. • Kiertotalouden mittaaminen erityisen haastavaa yritysten näkökulmasta. • Yritystietojen rajaus tapahtuu toimialojen avulla. - Toimialojen avulla ei saada mitattua kaikkea kiertotaloustoimintaa. - Olemassa olevat rajaukset luotu lineaaritalouden tarpeisiin. • Ulkopuolelle jää paljon toimintaa jota voidaan pitää kiertotaloutena, mutta jota ei tavoiteta nykyisillä mittareilla. • Nykyisistä tilastoista tuotettaessa kuitenkin helpoin tapa mitata kiertotaloutta yritysten näkökulmasta. 1.3.2020 Tilastokeskus | tuomas.kaariaho@stat.fi 4 KIERRÄTYS 3811 Tavanomaisen jätteen keruu 3812 Ongelmajätteen keruu 3831 Romujen purkaminen 3832 Lajiteltujen materiaalien kierrätys 4677 Jätteen ja romun tukkukauppa 4779 Käytettyjen tavaroiden vähittäiskauppa myymälöissä Korjaus ja uudelleenkäyttö 3311 Metallituotteiden korjaus ja huolto 3312 Teollisuuden koneiden ja laitteiden korjaus ja huolto 3313 Elektronisten ja optisten laitteiden korjaus ja huolto 3314 Sähkölaitteiden korjaus ja huolto 3315 Laivojen ja veneiden korjaus ja huolto 3316 Ilma- ja avaruusalusten korjaus ja huolto 3317 Muiden kulkuneuvojen korjaus ja huolto 3319 Muiden laitteiden korjaus ja huolto 4520 Moottoriajoneuvojen huolto ja korjaus (pl. moottoripyörät) 4540 Moottoripyörien sekä niiden osien ja varusteiden myynti, huolto ja korjaus 9511 Tietokoneiden ja niiden oheislaitteiden korjaus 9512 Viestintälaitteiden korjaus 9521 Viihde-elektroniikan korjaus 9522 Kotitalouskoneiden sekä kodin ja puutarhan laitteiden korjaus 9523 Jalkineiden ja nahkatavaroiden korjaus 9524 Huonekalujen ja kodin kalusteiden korjaus 9525 Kellojen ja korujen korjaus 9529 Muiden henkilökohtaisten ja kotitaloustavaroiden korjaus Muut kiertotalousalat 7711 Autojen ja kevyiden moottoriajoneuvojen vuokraus ja leasing 7712 Kuorma-autojen ja muiden raskaiden ajoneuvojen vuokraus ja leasing 7721 Vapaa-ajan ja urheiluvälineiden vuokraus ja leasing 7722 Videofilmien vuokraus 7729 Muiden henkilökohtaisten ja kotitaloustavaroiden vuokraus ja leasing 7731 Maatalouskoneiden ja -laitteiden vuokraus ja leasing 7732 Rakennuskoneiden ja -laitteiden vuokraus ja leasing 7733 Toimistokoneiden ja -laitteiden sekä tietokoneiden vuokraus ja leasing 7734 Vesiliikennevälineiden vuokraus ja leasing 7735 Ilmaliikennevälineiden vuokraus ja leasing 7739 Muiden koneiden ja laitteiden vuokraus ja leasing
 • 5. Käsiteltävät indikaattorit • Materiaalienkäyttö kiertotalouden näkökulmasta • Materiaalienkulutus • Jätteet • Kiertotalousaste • Materiaalien kulutuksen vähentäminen • Palvelut • Kirpputorit • Vertais- ja yhteiskäyttö • Kiertotalousliiketoiminta • Kiertotaloustoimipaikkojen lukumäärä, liikevaihto ja henkilöstö • Palkkataso • Kiertotalousaloille työllistyneet koulutusasteittain 14.12.2023 Tilastokeskus | tuomas.kaariaho@stat.fi 5
 • 6. Materiaalienkäyttö kiertotalouden näkökulmasta Materiaalien otto • Kotimainen materiaalienkulutus • Materiaali- intensiteetti Jätteet • Yhdyskuntajätteet ja jäteintensiteetti • Yhdyskuntajätteid en hyödyntäminen Uudelleenkäyttö ja kierrätys • Materiaalien kiertotalousaste • Materiaalienkierto 14.12.2023 Tilastokeskus | tuomas.kaariaho@stat.fi 6
 • 7. Kotimainen materiaalien kulutus ja materiaali- intensiteetti • Kotimainen materiaalin kulutus materiaaliryhmittäin mittaa luonnonvarojen käytön kokonaismäärää. - Ei-metalliset mineraalit - Biomassa - Metallimalmit - Fossiiliset energiamateriaalit - Muut • Materiaali-intensiteetti saadaan kotimaisen materiaalienkulutuksen ja bruttokansantuotteen osamääränä - Mittaa arvonlisäkyseen vaadittua materiaalimäärää - Tavoitteena laskeva materiaali-intensiteetti - Laskettu viitevuoden 2015 BKT volyymisarjasta 14.12.2023 Tilastokeskus | tuomas.kaariaho@stat.fi 7 0 0,2 0,4 0,6 0,8 1 1,2 0 50 100 150 200 250 300 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 DMC/BKT (kg/€) DMC (milj. t) Kotimainen materiaalien kulutus materiaaleittain ja materiaali-intensiteetti vuosina 2010–2022 Ei-metalliset mineraalit Biomassa Metallimalmit Fossiiliset energiamateriaalit Muut Materiaali-intensiteetti (kg/€)
 • 8. Kokonaisjätemäärä sekä jäteintensiteetti • Kokonaisjätemäärä kasvanut tarkastelujakson aikana. • Suomen jätteistä valtaosa (n. 90%) on kaivostoiminnasta ja louhinnasta sekä rakentamisesta syntyvää mineraalijätettä. • Jäteintensiteetti kuvaa yhden euron arvonlisäyksestä syntyvää jätemäärää. - Mitä pienempi jäteintensiteetti on, sitä pienemmillä ympäristöön kohdistuvilla paineilla on pystytty tuottamaan enemmän tuotteita ja palveluita. • Jäteintensiteetti kasvanut tarkastelujaksolla. • Jäteintensiteetti ilman kaivosjätettä huomattavasti alhaisempi ja trendi laskeva. 14.12.2023 Tilastokeskus | tuomas.kaariaho@stat.fi 8 0,00 0,10 0,20 0,30 0,40 0,50 0,60 0 20 40 60 80 100 120 140 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 kg/€ milj. t Jätemäärä (milj. t) Jäteintensiteetti(kg/€) Jäteintensiteetti ilman kaivosjätettä (kg/€)
 • 9. Yhdyskuntajätteen hyödyntäminen • Yhdyskuntajätteet ovat asumisessa syntyviä, sekä niihin rinnastettavia kaupan ja palveluiden jätteitä ja vastaavia jätteitä teollisuuden tukitoiminnoista. • Kaatopaikkasijoitus käytännössä loppunut. • Materiaalihöydyntäminen kasvanut. • Energianhyödyntäminen kasvanut voimakkaasti ja oli 63 % kaikesta yhdyskuntajätteestä 2021. • Yhdyskuntajätteen määrä kasvanut tarkastelujaksolla. • Yhdyskuntajätteen kierrätysaste kuvaa materiaalihyödynnyksen osuutta kokonaisjätemäärästä 14.12.2023 Tilastokeskus | tuomas.kaariaho@stat.fi 9 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 0 500 000 1 000 000 1 500 000 2 000 000 2 500 000 3 000 000 3 500 000 4 000 000 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Energiahyödyntäminen (t) Materiaalihyödyntäminen (t) Kaatopaikkasijoitus ja muu loppuukäsittely (t) Yhdyskuntajätteet kierrätysaste (%) EU-keskiarvo kierrätysaste (%)
 • 10. Biokaasun tuotanto ja hyödyntämisaste • Jätteiden ja sivuvirtojen hyödyntämistä mädättämällä • Ylimääräinen biokaasu soihtupolttoon • Vuosina 2021 ja 22 hyödyntämisaste kasvoi 90 %:iin - Aiemmin n.85 % • Energian hankinta ja kulutus - *Tilastokeskus 2017 alkaen - Aiemmin Suomen biokaasulaitosrekisterin tiedot 14.12.2023 Tilastokeskus | tuomas.kaariaho@stat.fi 10 0 200 400 600 800 1000 1200 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 GWh Akselin otsikko Biokaasun hyödyntäminen (GWh) Soihtupoltto (GWh)
 • 11. Materiaalien kiertotalousaste • Mittaa kierrätetyn materiaalin suhdetta kaikkeen käytettyyn materiaaliin. • Mitä korkeampi luku on, sitä enemmän kierrätysmateriaaleilla on pystytty korvaamaan neitseellisten raaka-aineiden tarvetta. • Indikaattori saatavilla materiaaleittain. • Suomen materiaalien kiertotalousaste alle EU- keskiarvon. - Taloudenrakenne (korkea materiaalien kulutus; kaivos-, metsä- ja rakennusteollisuus). 14.12.2023 Tilastokeskus | tuomas.kaariaho@stat.fi 11 0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Kaikki materiaali yhteensä (%) Biomassa (%) Metallimalmit (%) Epämetalliset mineraalit (%) Fossiiliset enrgiamateriaalit (%) EU-keskiarvo (2013-2017) (%)
 • 12. Materiaalien kierto • Materiaalien kierto taloudessa kuvattu graafisesti kotimaisen luonnonvarojen käytön, jätteiden käsittelyn ja päästöjen avulla. • Vain pieni osa käytetystä materiasta materiaalihyödynnyksestä. 14.12.2023 Tilastokeskus | tuomas.kaariaho@stat.fi 12
 • 13. Materiaalien kierto – ei-metalliset mineraalit • Materiaalien kierto taloudessa kuvattu graafisesti kotimaisen luonnonvarojen käytön, jätteiden käsittelyn ja päästöjen avulla. • Vain pieni osa käytetystä materiasta materiaalihyödynnyksestä. 14.12.2023 Tilastokeskus | tuomas.kaariaho@stat.fi 13
 • 14. Materiaalien kulutuksen vähentäminen Kauppa ja palvelut - Kulutuksen siirtyminen palveluihin - Palvelualojen liikevaihdon osuus koko taloudesta Kulutus ja jakamistalous - Kirpputorikauppa - Kotitalouksien kirpputoriostot ja –myynnit - Vertais- ja yhteiskäyttö 14.12.2023 Tilastokeskus | tuomas.kaariaho@stat.fi 14
 • 15. Palvelualojen liikevaihdon osuus koko taloudesta vuosina • Palvelualojen liikevaihdon osuus koko taloudesta • Palvelualoiksi lasketaan toimialaluokituksen luokat kuljetuksesta ja varastoinnista muuhun palvelutoimintaan, pois lukien rahoitus- ja vakuutustoiminta • Palvelualojen osuus kasvoi tasaisesti vuoteen 2019 saakka • Vuosina 2020 ja 2021 laskua. - Vuoden 2020 luvuissa näkyy selkeää supistumista (korona). - Vuonna 2021 palvelualat eivät päässeet kiinni muiden alojen kasvuun. 14.12.2023 Tilastokeskus | tuomas.kaariaho@stat.fi 15 20% 22% 24% 26% 28% 30% 340 360 380 400 420 440 460 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Yhteensä (mrd€) Palvelualojen liikevaihdon osuus koko taloudesta
 • 16. Kirpputoritoimialoilla toimivien toimipaikkojen lukumäärä, liikevaihto ja henkilöstömäärä • Kirpputoritoimialoilla toimivien toimipaikkojen lukumäärä, liikevaihto ja henkilöstö • Kirpputoritoimialoiksi on laskettu: - Antiikkiliikkeet - Antikvariaattikauppa - Huutokauppakamarit - Muiden käytettyjen tavaroiden vähittäiskauppa • Henkilöstömäärä ja toimipaikkojen lukumäärä laskussa • Liikevaihto toipunut selvästi koronan jälkeisestä tiputuksesta 14.12.2023 Tilastokeskus | tuomas.kaariaho@stat.fi 16 0 20 40 60 80 100 120 0 200 400 600 800 1000 1200 1400 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 milj. € kpl Akselin otsikko Henkilöstömäärä (kpl) Toimipaikkojen lukumäärä (kpl) Liikevaihto (milj. €)
 • 17. Jakamistalous • Kotitalouksien vuosittaiset keskimääräiset ostot ja myynnit eri kirpputorityypeillä vuonna 2019 • Osto ja myynti keskittynyt selvästi internetkirpputoreihin 14.12.2023 Tilastokeskus | tuomas.kaariaho@stat.fi 17
 • 18. Asuntojen vertaisvuokraus Suomessa ja ulkomailla • Vertais- ja jakamistalouden ilmiöt kotitalouksissa (2019). • Vain 3 % käyttänyt vertaismajoituksen sovellusta oman tai sijoitusasunnon vuokraukseen. • Keskimääräiset tulot asunnon vertaisvuokrauksesta vuoden aikana 2300 euroa. 14.12.2023 Tilastokeskus | tuomas.kaariaho@stat.fi 18
 • 19. Vuokra-, vertaisvuokra- ja yhteiskäyttöautojen käyttö Suomessa ja ulkomailla • Vertais- ja jakamistalouden ilmiöt kotitalouksissa (2019). • Perinteinen vuokra-auto selvästi yleisin. • Vertaisvuokra-autojen käyttö varsin harvinaista. 14.12.2023 Tilastokeskus | tuomas.kaariaho@stat.fi 19 77% 12% 78 % 20 % 3 % 11% Ei vuokrannut vuokra-, vertaisvuokra- ja yhteiskäyttöautot ainoastaan ulkomailla vuokra-autot suomessa Yhteiskäyttöautot suomessa Vertaisvuokra-autot suomessa
 • 20. Tuotanto Kiertotaloustoimipaikkojen lukumäärä, liikevaihto ja henkilöstö Palkkataso Kiertotalousaloille työllistyneet koulutusasteittain 14.12.2023 Tilastokeskus | tuomas.kaariaho@stat.fi 20
 • 21. Kiertotaloustoimipaikkojen lukumäärä, liikevaihto ja henkilöstö • Kiertotalousaloilla toimivien toimipaikkojen lukumäärä, liikevaihto ja henkilöstö • Liikevaihdon ja henkilöstömäärän kasvu tasaista • Toimipaikkojen lukumäärä laskussa 14.12.2023 Tilastokeskus | tuomas.kaariaho@stat.fi 21 - 2 000 4 000 6 000 8 000 10 000 12 000 0 10000 20000 30000 40000 50000 60000 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Milj. € lkm Henkilöstömäärä Toimipaikkojen lkm Liikevaihto
 • 22. Palkkataso kiertotalousaloilla • Kiertotalouden toivotaan luovan uusia työpaikkoja • Tärkeä seurata minkälaista työtä alalle syntyy • Kiertotalousalojen palkkamediaanit seuraavat yleistä kehitystä. • Vuokraus ja leasing toiminnassa, sekä korjauksessa ja uudelleenkäytössä palkkataso on kaikkien alojen mediaania korkeammalla tasolla. • Kierrätyksessä palkkataso jää alle kaikkien alojen mediaani palkan. 14.12.2023 Tilastokeskus | tuomas.kaariaho@stat.fi 22 2000 2200 2400 2600 2800 3000 3200 3400 3600 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Meidaani palkka (€) Akselin otsikko Kierrätys Korjaus ja uudelleenkäyttö Vuokraus ja leasing Kaikki toimialat
 • 23. Kiertotalousaloille työllistyneet koulutusasteittain • Palkan ohella myös koulutustausta kuvaa alan työtä • Työllistyneiden määrä pysynyt vakaana • Sisältää vain vuoden sisällä valmistumisesta työllistyneet • Vuonna 2021 koulutusasteiden osuudet: - Ammatillinen koulutus 69 % - AMK: 17 % - Lukio 7 % - Yliopistot: 7 % • Ammatillisessa koulutuksessa laskua edellisvuodesta, muissa kasvua. 14.12.2023 Tilastokeskus | tuomas.kaariaho@stat.fi 23 - 200 400 600 800 1 000 1 200 1 400 1 600 1 800 2 000 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Kiertotalousaloille vuoden sisällä valmistumisesta työllistyneet koulutusasteittain vuosina 2010–2020 Ammatillinen koulutus Ammattikorkeakoulukoulutus Lukiokoulutus Yliopistokoulutus
 • 24. Onko muutoksia tapahtunut – suuntaammeko kohti kiertotaloutta? 14.12.2023 Tilastokeskus | tuomas.kaariaho@stat.fi 24 Positiivista kehitystä muutamilla rintamilla: Biokaasun hyödyntämisasteen kasvu AMK kiertotalousosaajat työllistyneet aiempaa paremmin Vuokraus- ja leasing toiminnassa keskimääräistä parempi palkkakehitys Toisaalta: Materiaalienkulutus ja materiaali-intensiteetti junnaavat paikallaan. Materiaalien kiertotalousaste huomattavasti EU-tasoa alhaisempi Yhdyskuntajätteen kierrätysasteen laskeminen Palvelujen liikevaihdon osuuden lasku