SlideShare a Scribd company logo
第一课:
你好!
Bài 1:
Xin chào
老师 Lǎoshī: 梁氏青
Phân tích bài học
教
学
分
析
概述 khái quát chung
Vận mẫu Giản thể
妈妈
Phồn thể
媽媽
Thanh
điệu
Cấu tạo tiếng Hán
Ngữ âm Chữ viết
Thanh
mẫu
Vị trí phát âm Thanh mẫu Ví dụ
Âm môi b p m ba pa ma
Âm môi răng f fa
Âm tròn môi w wa
Âm đầu lưỡi trước z c s za ca sa
Âm đầu lưỡi giữa d t n l da ta na la
Âm đầu lưỡi sau zh ch sh r zhe che she re
Âm mặt lưỡi j q x ji qi xi
Âm cuống lưỡi g k h y ge ke he
声母Thanh mẫu
韵母 vận mẫu
Vận mẫu Ví dụ
Vận mẫu
đơn
a o e i u ü 吧 我 的 米 五
绿
Vận mẫu
kép
ai
ao
ou ei ia
ie
iao
iu
ua
uo
uai
ui
üe
来 报 走 北
家 铁 小 球
花 活 怪 回 月
Vận mẫu
mũi
an
ang
ong en
eng
ian
in
iang
ing
iong
uan
un
uang
üan
ün
按 当 东 门
疼 间 今 江
听 雄 关 婚
光 权 俊
Thanh mẫu
Vận mẫu
b p m f d
t n l g k
h y w
a o e i u
ü ai ei ao ou
b
Âm môi môi
Đặc điểm
Âm môi tắc, trong, không bật hơi, hai môi khép
chặt, khoang miệng chứa đầy hơi, hai môi bật mở
nhanh khiến luồng hơi bên trong đẩy ra ngoài, dây
thanh không rung.
Ví dụ: 爸爸 – bàba
p
Âm môi môi
Đặc điểm
Âm môi tắc, trong, bật hơi. Vị trí phát âm
giống chữ b, nhưng có bật hơi , dây thanh
không rung
Ví dụ: 跑 – pǎo.
m
Âm môi mũi
Đặc điểm
Âm môi mũi, không bật hơi, hai môi khép. Khi phát
âm hai môi khép, ngạc mềm và lưỡi con hạ xuống,
luồng khí theo khoang mũi ra ngoài. Dây thanh rung .
妈妈 – māma.
f
Âm môi răng
Đặc điểm
Âm môi răng, xát trong. Răng trên tiếp xúc với môi dưới,
luồng hơi ma sát thoát ra ngoài. Dây thanh không rung
Ví dụ: 飞 – fēi
d
Âm đầu lưỡi
Đặc điểm
Âm đầu lưỡi, tắc trong, không bật hơi. Khi phát âm, đầu
lưỡi chạm vào chân răng trên, khoang miệng giữ hơi rồi
hạ đầu lưỡi xuống thật nhanh, khiến luồng hơi đột ngột
thoát ra ngoài. Dây thanh không rung.
Ví dụ: 弟弟 – dìdi.
t
Âm đầu lưỡi
Đặc điểm
Âm đầu lưỡi, tắc trong, bật hơi. Vị trí phát âm giống âm
d, khi luồng hơi từ miệng đột ngột bật ra, ta cần đẩy
mạnh hơi ra. Dây thanh không rung
Ví dụ: 天 – tiān
n
Âm đầu lưỡi
Đặc điểm
Âm đầu lưỡi, mũi. Khi phát âm đầu lưỡi
chạm vào lợi trên, ngạc mềm và lưỡi con
hạ xuống, khoang mũi mở, dây thanh rung.
Ví dụ: 奶奶 – nǎinai
l
Âm đầu lưỡi
Đặc điểm
Âm bên, đầu lưỡi, mũi. Khi phát âm đầu lưỡi chạm vào
lợi trên, so với âm n lùi về sau nhiều hơn, luồng hơi
theo hai bên đầu lưỡi thoát ra ngoài. Dây thanh rung.
Ví dụ: 梨 – lí.
g
Âm cuống lưỡi
Đặc điểm
Âm cuống lưỡi trong tắc, không bật hơi. Khi phát âm,
phần cuống lưỡi nâng cao sát ngạc mềm. Sau khi trữ hơi,
hạ nhanh phần cuống lưỡi xuống cho hơi bật ra ngoài
một cách đột ngột. Dây thanh không rung.
Ví dụ: 哥哥 – gēge.
k
Âm cuống lưỡi
Đặc điểm
Âm cuống lưỡi trong tắc, bật hơi. Vị trí phát âm giống âm
g, luồng hơi từ trong khoang miệng bật ra đột ngột, đẩy
hơi mạnh ra, dây thanh không rung.
Ví dụ: 口 – kǒu.
h
Âm cuống lưỡi
Đặc điểm
Âm cuống lưỡi ,xát trong. Khi phát âm cuống lưỡi tiếp
cận với ngạc mềm, luồng hơi từ khoang giữa ma sát đi
ra. Dây thanh không rung.
Ví dụ: 花 – huā.
y Đặc điểm
Thanh âm đặc biệt, là hình thức viết hoa
của nguyên âm đơn i
Ví dụ: 爷爷– yéye
w
Âm tròn môi
Đặc điểm
Thanh âm đặc biệt, là hình thức viết hoa
của nguyên âm đơn u
Ví dụ: 我 – wǒ
e
o
a
Miệng mở rộng, lưỡi đặt
thấp, không tròn môi
Ví dụ: 阿姨 – āyí.
Miệng mở rộng vừa phải, lưỡi
hơi cao, lùi về sau, tròn môi
Ví dụ: 噢 – ō.
Miệng mở rộng vừa phải, lưỡi hơi cao, lùi
về phía sau, môi không tròn
Ví dụ: 饿 – è.
韵母 Vận mẫu
ü
u
i
Miệng hé , môi dẹt, lưỡi ở vị trí
cao, tiến về phía trước
Ví dụ: 一 – yī.
Miệng hé, môi tròn, lưỡi ở vị trí
cao, nghiêng về phía sau
Ví dụ: 不 – bù.
Vị trí lưỡi cũng giống như i, nhưng cần
môi tròn, độ mở cửa miệng gần giống như
khi phát âm u
Ví dụ: 绿 – lǜ.
韵母 Vận mẫu
ai
Miệng mở rộng, đọc giống
“ai” trong tiếng Việt
Ví dụ: 来 – lái.
韵母 Vận mẫu
ou
ao
ei
Khẩu hình miệng hơi dẹt,
đọc gần giống “ây” trong
tiếng Việt
Ví dụ: 內 – nèi.
Miệng mở rộng, đọc gần giống
“ao” trong tiếng Việt
Ví dụ: 宝贝 – bǎobèi
Miệng ngậm hơi tròn, đọc gần
giống “âu” trong tiếng Việt
Ví dụ: 狗 – gǒu.
韵母 Vận mẫu
e
o
a o e i u ü ai ei ao ou
b ba bo bi bu bai bei bao
p pa po pi pu pai pei pao pou
m ma mo me mi mu mai mei mao mou
f fa fo fu fei fou
d da de di du dai dei dao dou
t ta te ti tu tai tao tou
n na ne ni nu nü nai nei nao nou
l la le li lu lü lai lei lao lou
g ga ge gu gai gei gao gou
k ka ke ku kai kei kao kou
h ha he hu hai hei hao hou
练习 liànxí Luyện tập
声调 Thanh điệu
Ký hiệu Ví dụ
Thanh 1 __ ā mā
Thanh 2 / á má
Thanh 3 V ă mă
Thanh 4 à mà
yī yí yǐ yì
wū wú wǔ wù
bā bá bǎ bà
dā dá dǎ dà
bū bú bǔ bù
nǘ nǚ nǜ
kōu kóu kǒu kòu
bāi bái bǎi bài
hēi héi hěi hèi
mā má mǎ mà
nī ní nǐ nì
hāo háo hǎo hào
Biến điệu thanh 3
Khi hai âm tiết mang thanh 3 liền nhau, thì thanh 3 thứ nhất đọc
thành thanh 2.
Ví dụ:
nǐhǎo níhǎo(你好:xin chào )
měihǎo méihǎo (美好 : tươi đẹp)
kěyǐ kéyǐ (可以 :có thể)
wǔbǎi wúbǎi (五百 :năm trăm)
ba pa da ta ga ka
bu pu du tu gu ku
bai pai dai tai gai kai
bao pao dou tou gao kao
Phân biệt thanh mẫu
ba bo he fo
pa po ne mo
ma mo de bo
fa fo ke po
bai bei pao pou
mai mei hao hou
gai gei kao kou
hai hei gao gou
Phân biệt vận mẫu
Phân biệt âm thanh điệu
bā pà dà tā hé fá gē kè
bǐ pí dé tè hòu fǒu gū kǔ
bù pù dì tì hēi fēi gǎi kǎi
bái pái dú tú hù fù gěi děi
běi péi dài tài hā fā gǒu kǒu
Nguyên tắc viết chữ Hán
Có 8 nguyên tắc
33
8 nét cơ bản trong chữ Hán
34
1.Ngang trước sổ sau.
Ví dụ: Với chữ Thập (số mười) 十 Nét ngang sẽ được viết trước
sau đó đến nét dọc
35
2. Phẩy trước mác sau.
Các nét xiên trái (丿) được viết
trước, các nét xiên phải (乀) viết
sau.
Ví dụ: Với chữ Số 8 八
36
3.Trên trước dưới sau
Các nét bên trên được viết trước
các nét bên dưới.
VD: Số 2 二 số 3三。Mỗi nét được viết từ trái qua
phải và lần lượt từ trên xuống dưới
37
4.Trái trước phải sau.
Trong chữ Hán các nét bên trái được viết
trước, nét bên phải viết sau.
VD: Với chữ “châu” – 州
38
5.Ngoài trước trong sau
Khung ngoài được viết trước
sau đó viết các nét trong sau.
Cái này được ví như xây thành
bao trước, có để cổng vào và
tiến hành xây dựng bên trong
sau.
VD: Chữ “gió” 风- Khung ngoài được
viết trước, sau đó viết chữ bên trong
39
6.Vào trước đóng sau
Nguyên tắc này được ví
như vào nhà trước
đóng cửa sau
Chữ “Quốc” trong“Quốc gia” – 囯 , chữ
“hồi” 回khung ngoài được viết trước, sau
đó viết đến bộ bên trong và cuối cùng là
đóng khung lại => hoàn thành chữ viết
40
7.Giữa trước hai bên sau.
Giữa trước hai bên sau là nguyên tắc căn
bản thứ 7 trong viết chữ Hán.
Lưu ý: Giữa trước 2 bên sau được áp
dụng khi 2 bên đối xứng nhau (đối xứng
chứ không phải các nét giống nhau, các
nét giống nhau theo quy tắc 4: Trái
trước, phải sau).
VD: chữ “nước” trong nước chảy – 水。
Nét sổ thẳng được viết trước, sau đó viết
nét bên trái, cuối cùng là nét bên phải.
41
8. Bộ 辶 và 廴 viết sau cùng
你好
Xin chào
A: 你 好!
Nǐ hǎo
B: 你 好!
Nǐ hǎo
课文 Kèwén bài đọc
生词
Shēngcí :từ mới
你 nǐ
好 hǎo
你好 níhǎo
一 yī
五 wǔ
八 bā
大 dà
不 bú
口 kǒu
白 bái
女 nǚ
马 mǎ
你 nǐ
亻 + 尔
Bộ nhân đứng Chữ ěr :nhĩ
(代) :(nhĩ) : bạn, anh, chị, ông, bà…..
(ngôi thứ 2 số ít)
(代) : tôi, mình….(ngôi thứ 1 số ít)
我 wǒ
好 hǎo
女 + 子
Bộ nữ Bộ tử
(形) (hảo) : tốt, đẹp, ok, ngon, hay….
一 yī
(nhất) : một
(số đếm)
五 wǔ
(ngũ) : năm (số
đếm)
八 bā
(bát) : tám
(số đếm)
大 dà
(形)(đại) : to, lớn
不 bù
(副)(bất) : không (phủ định)
不好
不大
bù hǎo: không tốt
bú dà : không lớn
口 kǒu
(名,量)(khẩu) : miệng, nhân khẩu
白 bái (形)(bạch) : trắng, màu trắng
女 nǚ
(形)(nữ) : giới tính nữ
马 mǎ
(名) (mã) : con ngựa
白马
大马
好马
你好吗?
Nǐ hǎo ma
Bạn khỏe không ?
1. 你 2. 好 3.一 4.五 5.八 6. 大
7. 不 8.口 9.白 10.女 11.马
Nhận biết chữ cứng
感
谢
聆
听

More Related Content

Similar to 1第一课:你好.pptx. Chinese lesson 1: Hello.Nỉ hao

Day cach doc phien am.presentation1
Day cach doc phien am.presentation1Day cach doc phien am.presentation1
Day cach doc phien am.presentation1Thúy Lan Nguyễn
 
Làm thế nào để học tiếng trung
Làm thế nào để học tiếng trungLàm thế nào để học tiếng trung
Làm thế nào để học tiếng trungAn Nhiên
 
Pages from tu hoc tieng han
Pages from tu hoc tieng hanPages from tu hoc tieng han
Pages from tu hoc tieng hanmcbooksjsc
 
Doc thu hoc danh van tai ban
Doc thu hoc danh van tai banDoc thu hoc danh van tai ban
Doc thu hoc danh van tai banDuong Tuan
 
Giáo trình thực hành học đệm hát đàn organ
Giáo trình thực hành học đệm hát đàn organGiáo trình thực hành học đệm hát đàn organ
Giáo trình thực hành học đệm hát đàn organTrường âm nhạc ABM Music
 
Doc thu Tu hoc tieng trung danh cho nguoi Viet
Doc thu Tu hoc tieng trung danh cho nguoi VietDoc thu Tu hoc tieng trung danh cho nguoi Viet
Doc thu Tu hoc tieng trung danh cho nguoi VietLê Thảo
 
[Cánh Buồm] Tạo năng lực ngôn ngữ cho học sinh lớp 1
[Cánh Buồm] Tạo năng lực ngôn ngữ cho học sinh lớp 1[Cánh Buồm] Tạo năng lực ngôn ngữ cho học sinh lớp 1
[Cánh Buồm] Tạo năng lực ngôn ngữ cho học sinh lớp 1canhbuomeducation
 
Tiểu luận môn dẫn luận ngôn ngữ âm tiết và âm tố trong tiếng việt
Tiểu luận môn dẫn luận ngôn ngữ  âm tiết và âm tố trong tiếng việtTiểu luận môn dẫn luận ngôn ngữ  âm tiết và âm tố trong tiếng việt
Tiểu luận môn dẫn luận ngôn ngữ âm tiết và âm tố trong tiếng việthttps://www.facebook.com/garmentspace
 
Âm tiết và âm tố trong tiếng việt - nhóm 2
Âm tiết và âm tố trong tiếng việt - nhóm 2Âm tiết và âm tố trong tiếng việt - nhóm 2
Âm tiết và âm tố trong tiếng việt - nhóm 2QuangLong Dinh
 
251619977 50-quy-tac-danh-van-tieng-anh-danhvantienganh-com
251619977 50-quy-tac-danh-van-tieng-anh-danhvantienganh-com251619977 50-quy-tac-danh-van-tieng-anh-danhvantienganh-com
251619977 50-quy-tac-danh-van-tieng-anh-danhvantienganh-comTienledh Dinh
 
Pages from tap viet chu han thong dung (5)
Pages from tap viet chu han thong dung (5)Pages from tap viet chu han thong dung (5)
Pages from tap viet chu han thong dung (5)mcbooksjsc
 
Thuyết trình nhập môn ngôn ngữ K17 ATC C
Thuyết trình nhập môn ngôn ngữ K17 ATC CThuyết trình nhập môn ngôn ngữ K17 ATC C
Thuyết trình nhập môn ngôn ngữ K17 ATC CDinhPhuongAnh
 
50 quy tac danh van
50 quy tac danh van50 quy tac danh van
50 quy tac danh vanDoan Ng
 
đốI chiếu phụ âm tv ta
đốI chiếu phụ âm tv tađốI chiếu phụ âm tv ta
đốI chiếu phụ âm tv tayinnyluhan
 
Bai 3 giao trinh han ngu quyen 1 phien ban moi (Tieng Trung Anh Duong)
Bai 3 giao trinh han ngu quyen 1 phien ban moi (Tieng Trung Anh Duong)Bai 3 giao trinh han ngu quyen 1 phien ban moi (Tieng Trung Anh Duong)
Bai 3 giao trinh han ngu quyen 1 phien ban moi (Tieng Trung Anh Duong)Tiếng Trung Ánh Dương
 
Bài 1 Nhóm 9
Bài 1 Nhóm 9Bài 1 Nhóm 9
Bài 1 Nhóm 9thu ha
 

Similar to 1第一课:你好.pptx. Chinese lesson 1: Hello.Nỉ hao (20)

Day cach doc phien am.presentation1
Day cach doc phien am.presentation1Day cach doc phien am.presentation1
Day cach doc phien am.presentation1
 
Làm thế nào để học tiếng trung
Làm thế nào để học tiếng trungLàm thế nào để học tiếng trung
Làm thế nào để học tiếng trung
 
1.pptx
1.pptx1.pptx
1.pptx
 
Pages from tu hoc tieng han
Pages from tu hoc tieng hanPages from tu hoc tieng han
Pages from tu hoc tieng han
 
Doc thu hoc danh van tai ban
Doc thu hoc danh van tai banDoc thu hoc danh van tai ban
Doc thu hoc danh van tai ban
 
Giáo trình thực hành học đệm hát đàn organ
Giáo trình thực hành học đệm hát đàn organGiáo trình thực hành học đệm hát đàn organ
Giáo trình thực hành học đệm hát đàn organ
 
Doc thu Tu hoc tieng trung danh cho nguoi Viet
Doc thu Tu hoc tieng trung danh cho nguoi VietDoc thu Tu hoc tieng trung danh cho nguoi Viet
Doc thu Tu hoc tieng trung danh cho nguoi Viet
 
[Cánh Buồm] Tạo năng lực ngôn ngữ cho học sinh lớp 1
[Cánh Buồm] Tạo năng lực ngôn ngữ cho học sinh lớp 1[Cánh Buồm] Tạo năng lực ngôn ngữ cho học sinh lớp 1
[Cánh Buồm] Tạo năng lực ngôn ngữ cho học sinh lớp 1
 
Tiểu luận môn dẫn luận ngôn ngữ âm tiết và âm tố trong tiếng việt
Tiểu luận môn dẫn luận ngôn ngữ  âm tiết và âm tố trong tiếng việtTiểu luận môn dẫn luận ngôn ngữ  âm tiết và âm tố trong tiếng việt
Tiểu luận môn dẫn luận ngôn ngữ âm tiết và âm tố trong tiếng việt
 
Âm tiết và âm tố trong tiếng việt - nhóm 2
Âm tiết và âm tố trong tiếng việt - nhóm 2Âm tiết và âm tố trong tiếng việt - nhóm 2
Âm tiết và âm tố trong tiếng việt - nhóm 2
 
251619977 50-quy-tac-danh-van-tieng-anh-danhvantienganh-com
251619977 50-quy-tac-danh-van-tieng-anh-danhvantienganh-com251619977 50-quy-tac-danh-van-tieng-anh-danhvantienganh-com
251619977 50-quy-tac-danh-van-tieng-anh-danhvantienganh-com
 
50 Quy tắc Đánh vần tiếng Anh
50 Quy tắc Đánh vần tiếng Anh50 Quy tắc Đánh vần tiếng Anh
50 Quy tắc Đánh vần tiếng Anh
 
Pages from tap viet chu han thong dung (5)
Pages from tap viet chu han thong dung (5)Pages from tap viet chu han thong dung (5)
Pages from tap viet chu han thong dung (5)
 
Thuyết trình nhập môn ngôn ngữ K17 ATC C
Thuyết trình nhập môn ngôn ngữ K17 ATC CThuyết trình nhập môn ngôn ngữ K17 ATC C
Thuyết trình nhập môn ngôn ngữ K17 ATC C
 
50 quy tac danh van
50 quy tac danh van50 quy tac danh van
50 quy tac danh van
 
TỔNG HỢP KIẾN THỨC LUYỆN TỪ VÀ CÂU LỚP 4
TỔNG HỢP KIẾN THỨC LUYỆN TỪ VÀ CÂU LỚP 4TỔNG HỢP KIẾN THỨC LUYỆN TỪ VÀ CÂU LỚP 4
TỔNG HỢP KIẾN THỨC LUYỆN TỪ VÀ CÂU LỚP 4
 
đốI chiếu phụ âm tv ta
đốI chiếu phụ âm tv tađốI chiếu phụ âm tv ta
đốI chiếu phụ âm tv ta
 
Bai 3 giao trinh han ngu quyen 1 phien ban moi (Tieng Trung Anh Duong)
Bai 3 giao trinh han ngu quyen 1 phien ban moi (Tieng Trung Anh Duong)Bai 3 giao trinh han ngu quyen 1 phien ban moi (Tieng Trung Anh Duong)
Bai 3 giao trinh han ngu quyen 1 phien ban moi (Tieng Trung Anh Duong)
 
Bài 1 Nhóm 9
Bài 1 Nhóm 9Bài 1 Nhóm 9
Bài 1 Nhóm 9
 
slide chi trên
slide chi trênslide chi trên
slide chi trên
 

More from BookoTime

Bản sao csdl [Autosaved] 2.pptx. CSDL, phụ thuộc hàm
Bản sao csdl [Autosaved] 2.pptx. CSDL, phụ thuộc hàmBản sao csdl [Autosaved] 2.pptx. CSDL, phụ thuộc hàm
Bản sao csdl [Autosaved] 2.pptx. CSDL, phụ thuộc hàmBookoTime
 
đồ họa máy tính code hình tròn 3 màu.pptx
đồ họa máy tính code hình tròn 3 màu.pptxđồ họa máy tính code hình tròn 3 màu.pptx
đồ họa máy tính code hình tròn 3 màu.pptxBookoTime
 
C.pptx. Phát hiện biên ảnh trong xử lý ảnh
C.pptx. Phát hiện biên ảnh trong xử lý ảnhC.pptx. Phát hiện biên ảnh trong xử lý ảnh
C.pptx. Phát hiện biên ảnh trong xử lý ảnhBookoTime
 
phuthuochamnhomd22.pptx. Phụ thuộc hàm Cơ sở dữ liệu
phuthuochamnhomd22.pptx. Phụ thuộc hàm Cơ sở dữ liệuphuthuochamnhomd22.pptx. Phụ thuộc hàm Cơ sở dữ liệu
phuthuochamnhomd22.pptx. Phụ thuộc hàm Cơ sở dữ liệuBookoTime
 
3第三课:明天见.pptx. Chinese Lesson 3 See you tommorow
3第三课:明天见.pptx. Chinese Lesson 3 See you tommorow3第三课:明天见.pptx. Chinese Lesson 3 See you tommorow
3第三课:明天见.pptx. Chinese Lesson 3 See you tommorowBookoTime
 
2第二课:汉语不太难.pptx. Chinese lesson 2: Chinese not that hard
2第二课:汉语不太难.pptx. Chinese lesson 2: Chinese not that hard2第二课:汉语不太难.pptx. Chinese lesson 2: Chinese not that hard
2第二课:汉语不太难.pptx. Chinese lesson 2: Chinese not that hardBookoTime
 

More from BookoTime (6)

Bản sao csdl [Autosaved] 2.pptx. CSDL, phụ thuộc hàm
Bản sao csdl [Autosaved] 2.pptx. CSDL, phụ thuộc hàmBản sao csdl [Autosaved] 2.pptx. CSDL, phụ thuộc hàm
Bản sao csdl [Autosaved] 2.pptx. CSDL, phụ thuộc hàm
 
đồ họa máy tính code hình tròn 3 màu.pptx
đồ họa máy tính code hình tròn 3 màu.pptxđồ họa máy tính code hình tròn 3 màu.pptx
đồ họa máy tính code hình tròn 3 màu.pptx
 
C.pptx. Phát hiện biên ảnh trong xử lý ảnh
C.pptx. Phát hiện biên ảnh trong xử lý ảnhC.pptx. Phát hiện biên ảnh trong xử lý ảnh
C.pptx. Phát hiện biên ảnh trong xử lý ảnh
 
phuthuochamnhomd22.pptx. Phụ thuộc hàm Cơ sở dữ liệu
phuthuochamnhomd22.pptx. Phụ thuộc hàm Cơ sở dữ liệuphuthuochamnhomd22.pptx. Phụ thuộc hàm Cơ sở dữ liệu
phuthuochamnhomd22.pptx. Phụ thuộc hàm Cơ sở dữ liệu
 
3第三课:明天见.pptx. Chinese Lesson 3 See you tommorow
3第三课:明天见.pptx. Chinese Lesson 3 See you tommorow3第三课:明天见.pptx. Chinese Lesson 3 See you tommorow
3第三课:明天见.pptx. Chinese Lesson 3 See you tommorow
 
2第二课:汉语不太难.pptx. Chinese lesson 2: Chinese not that hard
2第二课:汉语不太难.pptx. Chinese lesson 2: Chinese not that hard2第二课:汉语不太难.pptx. Chinese lesson 2: Chinese not that hard
2第二课:汉语不太难.pptx. Chinese lesson 2: Chinese not that hard
 

Recently uploaded

GIÁO TRÌNH 2-TÀI LIỆU SỬA CHỮA BOARD MONO TỦ LẠNH MÁY GIẶT ĐIỀU HÒA.pdf
GIÁO TRÌNH 2-TÀI LIỆU SỬA CHỮA BOARD MONO TỦ LẠNH MÁY GIẶT ĐIỀU HÒA.pdfGIÁO TRÌNH 2-TÀI LIỆU SỬA CHỮA BOARD MONO TỦ LẠNH MÁY GIẶT ĐIỀU HÒA.pdf
GIÁO TRÌNH 2-TÀI LIỆU SỬA CHỮA BOARD MONO TỦ LẠNH MÁY GIẶT ĐIỀU HÒA.pdfĐiện Lạnh Bách Khoa Hà Nội
 
xemsomenh.com-Bố cục của lá số tử vi như thế nào.pdf
xemsomenh.com-Bố cục của lá số tử vi như thế nào.pdfxemsomenh.com-Bố cục của lá số tử vi như thế nào.pdf
xemsomenh.com-Bố cục của lá số tử vi như thế nào.pdfXem Số Mệnh
 
BÀI TẬP DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 SÁCH MỚI THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CÁNH DIỀU ...
BÀI TẬP DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 SÁCH MỚI THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CÁNH DIỀU ...BÀI TẬP DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 SÁCH MỚI THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CÁNH DIỀU ...
BÀI TẬP DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 SÁCH MỚI THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CÁNH DIỀU ...Nguyen Thanh Tu Collection
 
Bài thuyết trình môn học Hệ Điều Hành.pptx
Bài thuyết trình môn học Hệ Điều Hành.pptxBài thuyết trình môn học Hệ Điều Hành.pptx
Bài thuyết trình môn học Hệ Điều Hành.pptxduongchausky
 
BÀI TẬP DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 SÁCH MỚI THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI ...
BÀI TẬP DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 SÁCH MỚI THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI ...BÀI TẬP DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 SÁCH MỚI THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI ...
BÀI TẬP DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 SÁCH MỚI THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI ...Nguyen Thanh Tu Collection
 
BÀI TẬP BỔ TRỢ 4 KỸ NĂNG TIẾNG ANH 11 CẢ NĂM - GLOBAL SUCCESS - NĂM HỌC 2023-...
BÀI TẬP BỔ TRỢ 4 KỸ NĂNG TIẾNG ANH 11 CẢ NĂM - GLOBAL SUCCESS - NĂM HỌC 2023-...BÀI TẬP BỔ TRỢ 4 KỸ NĂNG TIẾNG ANH 11 CẢ NĂM - GLOBAL SUCCESS - NĂM HỌC 2023-...
BÀI TẬP BỔ TRỢ 4 KỸ NĂNG TIẾNG ANH 11 CẢ NĂM - GLOBAL SUCCESS - NĂM HỌC 2023-...Nguyen Thanh Tu Collection
 
Nghiên cứu cơ chế và động học phản ứng giữa hợp chất Aniline (C6H5NH2) với gố...
Nghiên cứu cơ chế và động học phản ứng giữa hợp chất Aniline (C6H5NH2) với gố...Nghiên cứu cơ chế và động học phản ứng giữa hợp chất Aniline (C6H5NH2) với gố...
Nghiên cứu cơ chế và động học phản ứng giữa hợp chất Aniline (C6H5NH2) với gố...Nguyen Thanh Tu Collection
 
BÀI TẬP DẠY THÊM HÓA HỌC LỚP 12 - CẢ NĂM - THEO FORM THI MỚI BGD 2025 (DÙNG C...
BÀI TẬP DẠY THÊM HÓA HỌC LỚP 12 - CẢ NĂM - THEO FORM THI MỚI BGD 2025 (DÙNG C...BÀI TẬP DẠY THÊM HÓA HỌC LỚP 12 - CẢ NĂM - THEO FORM THI MỚI BGD 2025 (DÙNG C...
BÀI TẬP DẠY THÊM HÓA HỌC LỚP 12 - CẢ NĂM - THEO FORM THI MỚI BGD 2025 (DÙNG C...Nguyen Thanh Tu Collection
 
ĐỀ THI THỬ TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT MÔN TOÁN CÁC TỈNH NĂM HỌC 2023-2024 CÓ ...
ĐỀ THI THỬ TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT MÔN TOÁN CÁC TỈNH NĂM HỌC 2023-2024 CÓ ...ĐỀ THI THỬ TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT MÔN TOÁN CÁC TỈNH NĂM HỌC 2023-2024 CÓ ...
ĐỀ THI THỬ TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT MÔN TOÁN CÁC TỈNH NĂM HỌC 2023-2024 CÓ ...Nguyen Thanh Tu Collection
 
2.THUỐC AN THẦN VÀ THUỐC GÂY NGỦ.pptx
2.THUỐC AN THẦN VÀ THUỐC GÂY NGỦ.pptx2.THUỐC AN THẦN VÀ THUỐC GÂY NGỦ.pptx
2.THUỐC AN THẦN VÀ THUỐC GÂY NGỦ.pptxNguynThnh809779
 
GIAO TRINH TRIET HOC MAC - LENIN (Quoc gia).pdf
GIAO TRINH TRIET HOC MAC - LENIN (Quoc gia).pdfGIAO TRINH TRIET HOC MAC - LENIN (Quoc gia).pdf
GIAO TRINH TRIET HOC MAC - LENIN (Quoc gia).pdfLngHu10
 
kjsbgkjbskfkgabksfbgbsfjkvbksfbkbfskbskbkjsb
kjsbgkjbskfkgabksfbgbsfjkvbksfbkbfskbskbkjsbkjsbgkjbskfkgabksfbgbsfjkvbksfbkbfskbskbkjsb
kjsbgkjbskfkgabksfbgbsfjkvbksfbkbfskbskbkjsbhoangphuc12ta6
 
Thực hành lễ tân ngoại giao - công tác NG
Thực hành lễ tân ngoại giao - công tác NGThực hành lễ tân ngoại giao - công tác NG
Thực hành lễ tân ngoại giao - công tác NGMeiMei949309
 
20 ĐỀ DỰ ĐOÁN - PHÁT TRIỂN ĐỀ MINH HỌA BGD KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2024 MÔ...
20 ĐỀ DỰ ĐOÁN - PHÁT TRIỂN ĐỀ MINH HỌA BGD KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2024 MÔ...20 ĐỀ DỰ ĐOÁN - PHÁT TRIỂN ĐỀ MINH HỌA BGD KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2024 MÔ...
20 ĐỀ DỰ ĐOÁN - PHÁT TRIỂN ĐỀ MINH HỌA BGD KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2024 MÔ...Nguyen Thanh Tu Collection
 
DS thi KTHP HK2 (dot 3) nam hoc 2023-2024.pdf
DS thi KTHP HK2 (dot 3) nam hoc 2023-2024.pdfDS thi KTHP HK2 (dot 3) nam hoc 2023-2024.pdf
DS thi KTHP HK2 (dot 3) nam hoc 2023-2024.pdfthanhluan21
 
TÀI LIỆU DẠY THÊM HÓA HỌC 12 - SÁCH MỚI (BẢN HS+GV) (FORM BÀI TẬP 2025 CHUNG ...
TÀI LIỆU DẠY THÊM HÓA HỌC 12 - SÁCH MỚI (BẢN HS+GV) (FORM BÀI TẬP 2025 CHUNG ...TÀI LIỆU DẠY THÊM HÓA HỌC 12 - SÁCH MỚI (BẢN HS+GV) (FORM BÀI TẬP 2025 CHUNG ...
TÀI LIỆU DẠY THÊM HÓA HỌC 12 - SÁCH MỚI (BẢN HS+GV) (FORM BÀI TẬP 2025 CHUNG ...Nguyen Thanh Tu Collection
 
15 ĐỀ THI THỬ TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 MÔN TIẾNG ANH NĂM HỌC 2023 - 2024 SỞ GIÁO...
15 ĐỀ THI THỬ TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 MÔN TIẾNG ANH NĂM HỌC 2023 - 2024 SỞ GIÁO...15 ĐỀ THI THỬ TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 MÔN TIẾNG ANH NĂM HỌC 2023 - 2024 SỞ GIÁO...
15 ĐỀ THI THỬ TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 MÔN TIẾNG ANH NĂM HỌC 2023 - 2024 SỞ GIÁO...Nguyen Thanh Tu Collection
 

Recently uploaded (18)

GIÁO TRÌNH 2-TÀI LIỆU SỬA CHỮA BOARD MONO TỦ LẠNH MÁY GIẶT ĐIỀU HÒA.pdf
GIÁO TRÌNH 2-TÀI LIỆU SỬA CHỮA BOARD MONO TỦ LẠNH MÁY GIẶT ĐIỀU HÒA.pdfGIÁO TRÌNH 2-TÀI LIỆU SỬA CHỮA BOARD MONO TỦ LẠNH MÁY GIẶT ĐIỀU HÒA.pdf
GIÁO TRÌNH 2-TÀI LIỆU SỬA CHỮA BOARD MONO TỦ LẠNH MÁY GIẶT ĐIỀU HÒA.pdf
 
xemsomenh.com-Bố cục của lá số tử vi như thế nào.pdf
xemsomenh.com-Bố cục của lá số tử vi như thế nào.pdfxemsomenh.com-Bố cục của lá số tử vi như thế nào.pdf
xemsomenh.com-Bố cục của lá số tử vi như thế nào.pdf
 
BÀI TẬP DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 SÁCH MỚI THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CÁNH DIỀU ...
BÀI TẬP DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 SÁCH MỚI THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CÁNH DIỀU ...BÀI TẬP DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 SÁCH MỚI THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CÁNH DIỀU ...
BÀI TẬP DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 SÁCH MỚI THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CÁNH DIỀU ...
 
Bài thuyết trình môn học Hệ Điều Hành.pptx
Bài thuyết trình môn học Hệ Điều Hành.pptxBài thuyết trình môn học Hệ Điều Hành.pptx
Bài thuyết trình môn học Hệ Điều Hành.pptx
 
BÀI TẬP DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 SÁCH MỚI THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI ...
BÀI TẬP DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 SÁCH MỚI THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI ...BÀI TẬP DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 SÁCH MỚI THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI ...
BÀI TẬP DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 SÁCH MỚI THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI ...
 
BÀI TẬP BỔ TRỢ 4 KỸ NĂNG TIẾNG ANH 11 CẢ NĂM - GLOBAL SUCCESS - NĂM HỌC 2023-...
BÀI TẬP BỔ TRỢ 4 KỸ NĂNG TIẾNG ANH 11 CẢ NĂM - GLOBAL SUCCESS - NĂM HỌC 2023-...BÀI TẬP BỔ TRỢ 4 KỸ NĂNG TIẾNG ANH 11 CẢ NĂM - GLOBAL SUCCESS - NĂM HỌC 2023-...
BÀI TẬP BỔ TRỢ 4 KỸ NĂNG TIẾNG ANH 11 CẢ NĂM - GLOBAL SUCCESS - NĂM HỌC 2023-...
 
Nghiên cứu cơ chế và động học phản ứng giữa hợp chất Aniline (C6H5NH2) với gố...
Nghiên cứu cơ chế và động học phản ứng giữa hợp chất Aniline (C6H5NH2) với gố...Nghiên cứu cơ chế và động học phản ứng giữa hợp chất Aniline (C6H5NH2) với gố...
Nghiên cứu cơ chế và động học phản ứng giữa hợp chất Aniline (C6H5NH2) với gố...
 
BÀI TẬP DẠY THÊM HÓA HỌC LỚP 12 - CẢ NĂM - THEO FORM THI MỚI BGD 2025 (DÙNG C...
BÀI TẬP DẠY THÊM HÓA HỌC LỚP 12 - CẢ NĂM - THEO FORM THI MỚI BGD 2025 (DÙNG C...BÀI TẬP DẠY THÊM HÓA HỌC LỚP 12 - CẢ NĂM - THEO FORM THI MỚI BGD 2025 (DÙNG C...
BÀI TẬP DẠY THÊM HÓA HỌC LỚP 12 - CẢ NĂM - THEO FORM THI MỚI BGD 2025 (DÙNG C...
 
ĐỀ THI THỬ TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT MÔN TOÁN CÁC TỈNH NĂM HỌC 2023-2024 CÓ ...
ĐỀ THI THỬ TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT MÔN TOÁN CÁC TỈNH NĂM HỌC 2023-2024 CÓ ...ĐỀ THI THỬ TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT MÔN TOÁN CÁC TỈNH NĂM HỌC 2023-2024 CÓ ...
ĐỀ THI THỬ TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT MÔN TOÁN CÁC TỈNH NĂM HỌC 2023-2024 CÓ ...
 
2.THUỐC AN THẦN VÀ THUỐC GÂY NGỦ.pptx
2.THUỐC AN THẦN VÀ THUỐC GÂY NGỦ.pptx2.THUỐC AN THẦN VÀ THUỐC GÂY NGỦ.pptx
2.THUỐC AN THẦN VÀ THUỐC GÂY NGỦ.pptx
 
GIAO TRINH TRIET HOC MAC - LENIN (Quoc gia).pdf
GIAO TRINH TRIET HOC MAC - LENIN (Quoc gia).pdfGIAO TRINH TRIET HOC MAC - LENIN (Quoc gia).pdf
GIAO TRINH TRIET HOC MAC - LENIN (Quoc gia).pdf
 
kjsbgkjbskfkgabksfbgbsfjkvbksfbkbfskbskbkjsb
kjsbgkjbskfkgabksfbgbsfjkvbksfbkbfskbskbkjsbkjsbgkjbskfkgabksfbgbsfjkvbksfbkbfskbskbkjsb
kjsbgkjbskfkgabksfbgbsfjkvbksfbkbfskbskbkjsb
 
Thực hành lễ tân ngoại giao - công tác NG
Thực hành lễ tân ngoại giao - công tác NGThực hành lễ tân ngoại giao - công tác NG
Thực hành lễ tân ngoại giao - công tác NG
 
20 ĐỀ DỰ ĐOÁN - PHÁT TRIỂN ĐỀ MINH HỌA BGD KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2024 MÔ...
20 ĐỀ DỰ ĐOÁN - PHÁT TRIỂN ĐỀ MINH HỌA BGD KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2024 MÔ...20 ĐỀ DỰ ĐOÁN - PHÁT TRIỂN ĐỀ MINH HỌA BGD KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2024 MÔ...
20 ĐỀ DỰ ĐOÁN - PHÁT TRIỂN ĐỀ MINH HỌA BGD KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2024 MÔ...
 
Talk Academy Presentation 2024 (ENG) MICE.pdf
Talk Academy Presentation 2024 (ENG) MICE.pdfTalk Academy Presentation 2024 (ENG) MICE.pdf
Talk Academy Presentation 2024 (ENG) MICE.pdf
 
DS thi KTHP HK2 (dot 3) nam hoc 2023-2024.pdf
DS thi KTHP HK2 (dot 3) nam hoc 2023-2024.pdfDS thi KTHP HK2 (dot 3) nam hoc 2023-2024.pdf
DS thi KTHP HK2 (dot 3) nam hoc 2023-2024.pdf
 
TÀI LIỆU DẠY THÊM HÓA HỌC 12 - SÁCH MỚI (BẢN HS+GV) (FORM BÀI TẬP 2025 CHUNG ...
TÀI LIỆU DẠY THÊM HÓA HỌC 12 - SÁCH MỚI (BẢN HS+GV) (FORM BÀI TẬP 2025 CHUNG ...TÀI LIỆU DẠY THÊM HÓA HỌC 12 - SÁCH MỚI (BẢN HS+GV) (FORM BÀI TẬP 2025 CHUNG ...
TÀI LIỆU DẠY THÊM HÓA HỌC 12 - SÁCH MỚI (BẢN HS+GV) (FORM BÀI TẬP 2025 CHUNG ...
 
15 ĐỀ THI THỬ TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 MÔN TIẾNG ANH NĂM HỌC 2023 - 2024 SỞ GIÁO...
15 ĐỀ THI THỬ TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 MÔN TIẾNG ANH NĂM HỌC 2023 - 2024 SỞ GIÁO...15 ĐỀ THI THỬ TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 MÔN TIẾNG ANH NĂM HỌC 2023 - 2024 SỞ GIÁO...
15 ĐỀ THI THỬ TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 MÔN TIẾNG ANH NĂM HỌC 2023 - 2024 SỞ GIÁO...
 

1第一课:你好.pptx. Chinese lesson 1: Hello.Nỉ hao

 • 2. Phân tích bài học 教 学 分 析
 • 3. 概述 khái quát chung Vận mẫu Giản thể 妈妈 Phồn thể 媽媽 Thanh điệu Cấu tạo tiếng Hán Ngữ âm Chữ viết Thanh mẫu
 • 4. Vị trí phát âm Thanh mẫu Ví dụ Âm môi b p m ba pa ma Âm môi răng f fa Âm tròn môi w wa Âm đầu lưỡi trước z c s za ca sa Âm đầu lưỡi giữa d t n l da ta na la Âm đầu lưỡi sau zh ch sh r zhe che she re Âm mặt lưỡi j q x ji qi xi Âm cuống lưỡi g k h y ge ke he 声母Thanh mẫu
 • 5. 韵母 vận mẫu Vận mẫu Ví dụ Vận mẫu đơn a o e i u ü 吧 我 的 米 五 绿 Vận mẫu kép ai ao ou ei ia ie iao iu ua uo uai ui üe 来 报 走 北 家 铁 小 球 花 活 怪 回 月 Vận mẫu mũi an ang ong en eng ian in iang ing iong uan un uang üan ün 按 当 东 门 疼 间 今 江 听 雄 关 婚 光 权 俊
 • 6. Thanh mẫu Vận mẫu b p m f d t n l g k h y w a o e i u ü ai ei ao ou
 • 7. b Âm môi môi Đặc điểm Âm môi tắc, trong, không bật hơi, hai môi khép chặt, khoang miệng chứa đầy hơi, hai môi bật mở nhanh khiến luồng hơi bên trong đẩy ra ngoài, dây thanh không rung. Ví dụ: 爸爸 – bàba
 • 8. p Âm môi môi Đặc điểm Âm môi tắc, trong, bật hơi. Vị trí phát âm giống chữ b, nhưng có bật hơi , dây thanh không rung Ví dụ: 跑 – pǎo.
 • 9. m Âm môi mũi Đặc điểm Âm môi mũi, không bật hơi, hai môi khép. Khi phát âm hai môi khép, ngạc mềm và lưỡi con hạ xuống, luồng khí theo khoang mũi ra ngoài. Dây thanh rung . 妈妈 – māma.
 • 10. f Âm môi răng Đặc điểm Âm môi răng, xát trong. Răng trên tiếp xúc với môi dưới, luồng hơi ma sát thoát ra ngoài. Dây thanh không rung Ví dụ: 飞 – fēi
 • 11. d Âm đầu lưỡi Đặc điểm Âm đầu lưỡi, tắc trong, không bật hơi. Khi phát âm, đầu lưỡi chạm vào chân răng trên, khoang miệng giữ hơi rồi hạ đầu lưỡi xuống thật nhanh, khiến luồng hơi đột ngột thoát ra ngoài. Dây thanh không rung. Ví dụ: 弟弟 – dìdi.
 • 12. t Âm đầu lưỡi Đặc điểm Âm đầu lưỡi, tắc trong, bật hơi. Vị trí phát âm giống âm d, khi luồng hơi từ miệng đột ngột bật ra, ta cần đẩy mạnh hơi ra. Dây thanh không rung Ví dụ: 天 – tiān
 • 13. n Âm đầu lưỡi Đặc điểm Âm đầu lưỡi, mũi. Khi phát âm đầu lưỡi chạm vào lợi trên, ngạc mềm và lưỡi con hạ xuống, khoang mũi mở, dây thanh rung. Ví dụ: 奶奶 – nǎinai
 • 14. l Âm đầu lưỡi Đặc điểm Âm bên, đầu lưỡi, mũi. Khi phát âm đầu lưỡi chạm vào lợi trên, so với âm n lùi về sau nhiều hơn, luồng hơi theo hai bên đầu lưỡi thoát ra ngoài. Dây thanh rung. Ví dụ: 梨 – lí.
 • 15. g Âm cuống lưỡi Đặc điểm Âm cuống lưỡi trong tắc, không bật hơi. Khi phát âm, phần cuống lưỡi nâng cao sát ngạc mềm. Sau khi trữ hơi, hạ nhanh phần cuống lưỡi xuống cho hơi bật ra ngoài một cách đột ngột. Dây thanh không rung. Ví dụ: 哥哥 – gēge.
 • 16. k Âm cuống lưỡi Đặc điểm Âm cuống lưỡi trong tắc, bật hơi. Vị trí phát âm giống âm g, luồng hơi từ trong khoang miệng bật ra đột ngột, đẩy hơi mạnh ra, dây thanh không rung. Ví dụ: 口 – kǒu.
 • 17. h Âm cuống lưỡi Đặc điểm Âm cuống lưỡi ,xát trong. Khi phát âm cuống lưỡi tiếp cận với ngạc mềm, luồng hơi từ khoang giữa ma sát đi ra. Dây thanh không rung. Ví dụ: 花 – huā.
 • 18. y Đặc điểm Thanh âm đặc biệt, là hình thức viết hoa của nguyên âm đơn i Ví dụ: 爷爷– yéye
 • 19. w Âm tròn môi Đặc điểm Thanh âm đặc biệt, là hình thức viết hoa của nguyên âm đơn u Ví dụ: 我 – wǒ
 • 20. e o a Miệng mở rộng, lưỡi đặt thấp, không tròn môi Ví dụ: 阿姨 – āyí. Miệng mở rộng vừa phải, lưỡi hơi cao, lùi về sau, tròn môi Ví dụ: 噢 – ō. Miệng mở rộng vừa phải, lưỡi hơi cao, lùi về phía sau, môi không tròn Ví dụ: 饿 – è. 韵母 Vận mẫu
 • 21. ü u i Miệng hé , môi dẹt, lưỡi ở vị trí cao, tiến về phía trước Ví dụ: 一 – yī. Miệng hé, môi tròn, lưỡi ở vị trí cao, nghiêng về phía sau Ví dụ: 不 – bù. Vị trí lưỡi cũng giống như i, nhưng cần môi tròn, độ mở cửa miệng gần giống như khi phát âm u Ví dụ: 绿 – lǜ. 韵母 Vận mẫu
 • 22. ai Miệng mở rộng, đọc giống “ai” trong tiếng Việt Ví dụ: 来 – lái. 韵母 Vận mẫu
 • 23. ou ao ei Khẩu hình miệng hơi dẹt, đọc gần giống “ây” trong tiếng Việt Ví dụ: 內 – nèi. Miệng mở rộng, đọc gần giống “ao” trong tiếng Việt Ví dụ: 宝贝 – bǎobèi Miệng ngậm hơi tròn, đọc gần giống “âu” trong tiếng Việt Ví dụ: 狗 – gǒu. 韵母 Vận mẫu
 • 24. e o a o e i u ü ai ei ao ou b ba bo bi bu bai bei bao p pa po pi pu pai pei pao pou m ma mo me mi mu mai mei mao mou f fa fo fu fei fou d da de di du dai dei dao dou t ta te ti tu tai tao tou n na ne ni nu nü nai nei nao nou l la le li lu lü lai lei lao lou g ga ge gu gai gei gao gou k ka ke ku kai kei kao kou h ha he hu hai hei hao hou 练习 liànxí Luyện tập
 • 25. 声调 Thanh điệu Ký hiệu Ví dụ Thanh 1 __ ā mā Thanh 2 / á má Thanh 3 V ă mă Thanh 4 à mà
 • 26. yī yí yǐ yì wū wú wǔ wù bā bá bǎ bà dā dá dǎ dà bū bú bǔ bù nǘ nǚ nǜ
 • 27. kōu kóu kǒu kòu bāi bái bǎi bài hēi héi hěi hèi mā má mǎ mà nī ní nǐ nì hāo háo hǎo hào
 • 28. Biến điệu thanh 3 Khi hai âm tiết mang thanh 3 liền nhau, thì thanh 3 thứ nhất đọc thành thanh 2. Ví dụ: nǐhǎo níhǎo(你好:xin chào ) měihǎo méihǎo (美好 : tươi đẹp) kěyǐ kéyǐ (可以 :có thể) wǔbǎi wúbǎi (五百 :năm trăm)
 • 29. ba pa da ta ga ka bu pu du tu gu ku bai pai dai tai gai kai bao pao dou tou gao kao Phân biệt thanh mẫu
 • 30. ba bo he fo pa po ne mo ma mo de bo fa fo ke po bai bei pao pou mai mei hao hou gai gei kao kou hai hei gao gou Phân biệt vận mẫu
 • 31. Phân biệt âm thanh điệu bā pà dà tā hé fá gē kè bǐ pí dé tè hòu fǒu gū kǔ bù pù dì tì hēi fēi gǎi kǎi bái pái dú tú hù fù gěi děi běi péi dài tài hā fā gǒu kǒu
 • 32. Nguyên tắc viết chữ Hán Có 8 nguyên tắc
 • 33. 33 8 nét cơ bản trong chữ Hán
 • 34. 34 1.Ngang trước sổ sau. Ví dụ: Với chữ Thập (số mười) 十 Nét ngang sẽ được viết trước sau đó đến nét dọc
 • 35. 35 2. Phẩy trước mác sau. Các nét xiên trái (丿) được viết trước, các nét xiên phải (乀) viết sau. Ví dụ: Với chữ Số 8 八
 • 36. 36 3.Trên trước dưới sau Các nét bên trên được viết trước các nét bên dưới. VD: Số 2 二 số 3三。Mỗi nét được viết từ trái qua phải và lần lượt từ trên xuống dưới
 • 37. 37 4.Trái trước phải sau. Trong chữ Hán các nét bên trái được viết trước, nét bên phải viết sau. VD: Với chữ “châu” – 州
 • 38. 38 5.Ngoài trước trong sau Khung ngoài được viết trước sau đó viết các nét trong sau. Cái này được ví như xây thành bao trước, có để cổng vào và tiến hành xây dựng bên trong sau. VD: Chữ “gió” 风- Khung ngoài được viết trước, sau đó viết chữ bên trong
 • 39. 39 6.Vào trước đóng sau Nguyên tắc này được ví như vào nhà trước đóng cửa sau Chữ “Quốc” trong“Quốc gia” – 囯 , chữ “hồi” 回khung ngoài được viết trước, sau đó viết đến bộ bên trong và cuối cùng là đóng khung lại => hoàn thành chữ viết
 • 40. 40 7.Giữa trước hai bên sau. Giữa trước hai bên sau là nguyên tắc căn bản thứ 7 trong viết chữ Hán. Lưu ý: Giữa trước 2 bên sau được áp dụng khi 2 bên đối xứng nhau (đối xứng chứ không phải các nét giống nhau, các nét giống nhau theo quy tắc 4: Trái trước, phải sau). VD: chữ “nước” trong nước chảy – 水。 Nét sổ thẳng được viết trước, sau đó viết nét bên trái, cuối cùng là nét bên phải.
 • 41. 41 8. Bộ 辶 và 廴 viết sau cùng
 • 42. 你好 Xin chào A: 你 好! Nǐ hǎo B: 你 好! Nǐ hǎo 课文 Kèwén bài đọc
 • 44. 你 nǐ 好 hǎo 你好 níhǎo 一 yī 五 wǔ 八 bā 大 dà 不 bú 口 kǒu 白 bái 女 nǚ 马 mǎ
 • 45. 你 nǐ 亻 + 尔 Bộ nhân đứng Chữ ěr :nhĩ (代) :(nhĩ) : bạn, anh, chị, ông, bà….. (ngôi thứ 2 số ít)
 • 46. (代) : tôi, mình….(ngôi thứ 1 số ít) 我 wǒ
 • 47. 好 hǎo 女 + 子 Bộ nữ Bộ tử (形) (hảo) : tốt, đẹp, ok, ngon, hay….
 • 48. 一 yī (nhất) : một (số đếm) 五 wǔ (ngũ) : năm (số đếm) 八 bā (bát) : tám (số đếm)
 • 50. 不 bù (副)(bất) : không (phủ định) 不好 不大 bù hǎo: không tốt bú dà : không lớn
 • 51. 口 kǒu (名,量)(khẩu) : miệng, nhân khẩu
 • 52. 白 bái (形)(bạch) : trắng, màu trắng
 • 53. 女 nǚ (形)(nữ) : giới tính nữ
 • 54. 马 mǎ (名) (mã) : con ngựa 白马 大马 好马
 • 56. 1. 你 2. 好 3.一 4.五 5.八 6. 大 7. 不 8.口 9.白 10.女 11.马 Nhận biết chữ cứng

Editor's Notes

 1. www.515ppt.com