SlideShare a Scribd company logo
QUANT COSTA
CONTRACTAR
UNA PERSONA
BARCELONA ACTIVA>2
QUANT COSTA
CONTRACTAR
UNA PERSONA
Tràmits i pagaments en l’àmbit laboral. Nòmines Pag.
Què és el cost laboral de l’empresa? Salari net i salari brut 3
Qui ha de pagar aquest cost laboral i a qui se li paga? 3
Com es calcula el cost laboral a càrrec de l’associació? 3
Quan s’han de pagar els conceptes que integren el cost laboral?
Com se’n tramita el pagament? 7
Què són les bonificacions a la contractació laboral?
Quin estalvi suposen, en relació amb el cost laboral total? 8
Limitacions a la contractació laboral per a les associacions 10
Exemples i models: 10
Documents de la Seguretat Social:
• DCL – Documento de Cálculo de Cotización
• RLC – Recibo de Liquidación de Cotizaciones (antic TC1)
• RNT – Relación Nominal de Trabajadores (antic TC2)
Documents de l’Agència Tributària
• Model 111
• Model 190
Recursos 15
+ A fons 15
Quant costa contractar una persona / Guia per associacions >3
Què és el cost laboral de l’empresa? Salari net i salari brut
El salari net (A) és la quantitat que cobra cada mes la persona contractada.
El salari brut (B) és el salari net més els imports que l’empresa li retén per pagar-los més endavant
a la Hisenda Pública (IRPF) i a la Seguretat Social (cotitzacions a càrrec de la persona treballadora).
És a dir, Salari Brut (B) = Salari net (A) + retencions i cotitzacions a càrrec de la persona
contractada.
Per la seva banda, l’empresa cotitza a la Seguretat Social per conceptes propis (C), que
podreu veure més endavant.
Finalment, el cost laboral (D) per a l’empresa és la suma del salari brut i de la cotització a la
Seguretat Social que correspon a l’entitat. És a dir, el Cost Laboral (D) = (B) + (C).
Qui ha de pagar aquest cost laboral, i a qui?
El cost laboral és una despesa pròpia de l’entitat, en la qual incorre per poder fer efectiva la seva
activitat a través de les persones contractades. Ara bé, aquest pagament es fa a diferents
subjectes:
• A la persona treballadora, el salari net.
• A la Hisenda Pública, l’import retingut del salari brut per retenció a compte de l’IRPF.
• A la Seguretat Social, les cotitzacions corresponents a l’empresa i a la persona treballadora.
És a dir, l’associació, com a empresa, fa un doble paper. D’una banda, assumeix les despeses que
provenen de la contractació de personal. De l’altra, l’entitat fa d’instrument de recaptació per a la
Seguretat Social i Hisenda, i descompta a les nòmines els imports de les cotitzacions laborals i les
retencions a compte sobre l’IRPF, que són a càrrec del personal.
Aquest fet marca una doble obligació per a les empreses: envers els organismes públics i el
personal. Així, no fer el pagament de qualsevol dels conceptes generarà sancions i recàrrecs per a
l’entitat perquè, en relació amb les persones contractades, l’empresa té una posició de garant pels
imports retinguts.
Com es calcula el cost laboral?
El càlcul, encara que no ho sembli, és molt senzill. Però abans cal definir alguns punts útils per
conèixer d’on provenen determinades quantitats i conceptes.
BARCELONA ACTIVA>4
La cotització a la Seguretat Social es calcula d’una manera diferent per a les empreses i per a les
persones contractades. Hi ha conceptes comuns; alguns que són exclusius de l’empresa, i d’altres
que varien en funció del tipus de contractació, de la categoria professional o del lloc de treball de la
persona contractada.
Aquí podeu trobar un quadre amb diferents cotitzacions a la seguretat social, per a la categoria de
treballs exclusius d’oficina:
Concepte de cotització % Empresa
% Persona
treballadora
Contingències comunes 23,60% 4,70%
Atur
Contractes indefinits 5,50% 1,55%
Contractes de durada determinada 6,70% 1,60%
Formació Professional 0,60% 0,10%
Fons de Garantia Salarial 0,20% (1)
Accidents Treball i Malalties Prof.-Incapacitat transitòria (IT) 0,65% (1)
Accidents Treball i Malalties Prof.-Incapacitat transitòria (IT) 0,35% (1)
Total cotització contractes indefinits 30,90% 6,35%
Total cotització contractes de durada determinada 32,10% 6,40%
(1) Els conceptes de Fons de Garantia Salarial i Accidents de Treball i Malalties Professionals
(Incapac. Transit. i Invalidesa, mort i superviv.) són de cotització exclusiva de l’empresa.
Recordeu que els conceptes que fan referència a Accidents de Treball i Malalties Professionals
poden variar molt en funció de la categoria del lloc de treball. Al final d’aquesta guia podeu trobar un
enllaç per consultar la taula de tarifes d’Accidents de Treball i Malalties Professionals.
En treballs d’oficina, l’entitat assumeix un cost propi, en concepte de
cotitzacions a la Seguretat Social de:
• el 30,90 %, en cas de contracte indefinit
• el 32,10 % quan és de durada determinada.
Quant costa contractar una persona / Guia per associacions >5
Ara que ja coneixeu el cost de cotització a la seguretat social com a empresa, cal saber quin és el
salari brut anual que s’ha de pagar a la persona que voleu contractar. Podeu cercar aquesta
informació al conveni col·lectiu que sigui més proper al sector de la vostra activitat. En cas de no
tenir-ne cap que pugueu aplicar, i si només contracteu personal administratiu, podeu fer servir el
conveni col·lectiu de treball per a oficines i despatxos que estigui vigent. Aquí teniu l’enllaç al
Conveni d’Oficines i Despatxos aplicable al període 2017-2018.
Per calcular el cost laboral total, podeu partir del salari brut anual o del salari brut mensual, que
apareixen definits al conveni que us sigui aplicable. En l’exemple que oferim del Conveni d’Oficines i
Despatxos, es presenta el salari brut anual, així que només caldrà que hi apliqueu el percentatge de
cotització empresarial. D’aquesta manera, podreu obtenir el cost laboral complet per a tot l’any. Per
trobar el cost laboral mensual, només s’haurà de dividir per 12 (mesos).
Per exemple, una persona amb contracte indefinit com a administrativa,
amb un salari anual brut de 18.552,44 €, suposa un cost laboral per a
l’associació de:
• Salari brut anual 18.552,44 €
• Cotització empresa per contracte indefinit (30,90%) 5.732,70 €
• Cost laboral total (anual) 24.285,70 €
▪ Cost laboral Total (mensual) 2.023,76 €
Prorrateig de pagues extraordinàries
Per convertir el salari brut mensual que figura, en nòmina, en salari brut anual, heu de sumar els
imports bruts de les 12 nòmines i afegir-hi els imports bruts de les pagues extraordinàries. Si les
pagues extraordinàries són dues (que és el més habitual), podeu prendre el salari brut d’una nòmina
i multiplicar-ho per 14 nòmines.
Pot ser que els imports de les pagues extraordinàries estiguin afegits proporcionalment a les
nòmines mensuals. D’això se’n diu prorrateig de pagues. En aquest cas, per saber quin el sou brut
anual només caldrà sumar les nòmines mensuals ja prorratejades, o bé multiplicar una nòmina
prorratejada per 12 pagues.
BARCELONA ACTIVA>6
Tot seguit en trobareu un exemple:
La Maria està contractada d’administrativa, i de manera indefinida, per
l’associació cultural del seu barri. Se li aplica una retenció a compte de
l’IRPF del 9,60 %. La seva nòmina consta de:
• Salari net de 1.099,78 €
• Retenció a compte de l’IRPF: 127,22 €
• Cotitzacions laborals a la Seguretat Social: 98,17 €
• La quota empresarial de cotització a la Seg. Social és de 477,73 € (*)
(*) Els imports marcats amb un asterisc quedaran exposats a continuació.
A més, la Maria té dues pagues extraordinàries a l’any.
Taula per calcular els conceptes de la nòmina:
Quant costa contractar una persona / Guia per associacions >7
Taula per calcular els conceptes de la nòmina:
Cost laboral = SB anual + Cost seguretat social de l’associació: 18.552,44 + 5.732,70 = 24.285.14 €
A determinats tipus de contractes laborals s’hi poden aplicar diferents bonificacions, sobre les
quals podeu trobar més informació a sota.
Quan s’ha de pagar cada concepte?
Com se’n tramita el pagament?
Com hem vist, el cost laboral està integrat per tres grans conceptes: salari net, retencions fiscals a
compte de l’IRPF i cotitzacions, empresarials i laborals, a la Seguretat Social.
Les retencions a compte de l’IRPF s’acumulen al llarg del trimestre natural i es liquiden a la
Hisenda Pública els dies 20 de cada mes posterior al trimestre natural. Per fer el pagament
s’omple i es presenta l’imprès 111, per via telemàtica. Posteriorment, fins al 31 de gener de l’any
posterior, s’ha de presentar, també per via telemàtica, l’imprès 190, que és el resum anual de les
retencions practicades a les persones contractades i dels salaris bruts satisfets. Al final d’aquesta
guia podeu trobar imatges dels impresos, però recordeu que aquests s’han de completar a través
d’internet.
Finalment, les cotitzacions a la Seguretat Social, tant a càrrec de l’entitat com de la persona
treballadora, es paguen abans de la fi del mes següent al mes en què s’aplica la retenció. Per
exemple, les cotitzacions corresponents a la nòmina del mes d’abril s’hauran de pagar entre els
dies 1 i 31 de maig.
Per pagar les cotitzacions a la Seguretat Social, cal remetre la informació de X per via telemàtica.
L'organisme farà una liquidació-facturació i l'enviarà a l'empresa perquè faci el pagament abans
de final de mes. Aquesta informació inclourà la data de contractació, les bases mensuals de
cotització, la realització (si n’hi ha) d’hores extraordinàries, les incapacitats transitòries, etc.
BARCELONA ACTIVA>8
Fins fa poc, l’imprès que s’havia de fer servir per justificar el pagament era el TC1, que ja no
existeix. Ara s’anomena Rebut de Liquidació de Cotitzacions (d’ara endavant, RLC), i és el
document justificatiu del pagament, un cop segellat per l’entitat financera, o amb el justificant de
càrrec en compte adjuntat. Es genera a través de la validació d’un altre document, el Document de
Càlcul de Liquidació (DCL), que és només l’esborrany del càlcul que s’ha de pagar, i que s’omple
telemàticament.
Mentre que L’RLC (antic TC1), és el document que justifica el pagament de les cotitzacions a la
Seguretat Social, la Relació Nominal de Treballadors (d’ara endavant, RNT) substitueix l’antic
imprès TC2. Com l’anterior, l’RNT inclou tota la informació de cotitzacions a la Seguretat Social,
detallades per a totes i cadascuna de les persones contractades. També hi constarà la informació
que fa referència a les bonificacions i deduccions a què l’entitat tingui dret pel fet de tenir
contractada una persona.
Recordeu que el Rebut de Liquidació de Cotitzacions (RLC, antic TC1) i la
Relació Nominal de Treballadors (RNT, antic TC2) us faran servei quan
hagueu de justificar subvencions, a l’hora d’afegir els costos laborals de
l’associació dins dels projectes subvencionats.
Normalment, els serveis de gestió laboral, confecció de nòmines i
assegurances socials es contracten a professionals especialitzats
(gestories i assessories).
Però, tot i que s’encarreguin aquestes tasques a una gestoria, s'han de
conèixer els conceptes i saber interpretar els models.
Les bonificacions i com us poden ajudar a estalviar
Les bonificacions a la contractació laboral són mesures dirigides a incentivar la contractació. És a
dir, són descomptes que s’apliquen a algun dels conceptes de contingències de cotització.
Normalment, aquestes bonificacions recauen en l’apartat de les contingències comunes que, com
hem vist més amunt, són els que suposen un cost laboral més gran a les empreses. Es pot tractar
d’una exempció temporal o indefinida, o bé total o parcial del concepte bonificat.
Quant costa contractar una persona / Guia per associacions >9
Haureu d’estar atents a la normativa laboral a l’hora de plantejar-vos la possibilitat de fer una
contractació laboral bonificada, ja que les polítiques laborals del govern i una situació econòmica
variable poden fer aparèixer o desaparèixer algunes bonificacions.
En aquest enllaç podeu trobar la Guia del SEPE de Bonificacions/reduccions a la contractació
laboral (Abril 2018). I, a tall d’exemple, a la pàgina següent trobareu un quadre amb les
bonificacions més comunes.
Tot i que el quadre no inclou totes les bonificacions que hi ha, podem veure fàcilment que algunes
poden comportar un bon estalvi. Per exemple, si l’associació contracta una persona menor de 30
anys de manera indefinida, s’estalviarà, al llarg de tot un any, el 100 % de les contingències
comunes.
En l’exemple anterior de càlcul del cost laboral, si s’hagués aplicat aquesta bonificació a la Maria,
la quota de cotització empresarial, per al primer any de contracte, hauria pujat a 1.354,32 €, molt
lluny dels 5.732,70 € totals per al mateix concepte (salari brut a part).
BARCELONA ACTIVA>10
Limitacions a la contractació laboral a les associacions
No oblideu que hi ha un límit legal per a la contractació de personal entre membres de la Junta
Directiva de les associacions. Aquest límit és del 50 %. És a dir, si la Junta Directiva es composa de
6 membres (Presidència, Secretaria, Tresoreria i tres Vocals), l’associació només podrà contractar
3 d’aquestes persones. Per poder contractar més persones de la Junta Directiva, caldrà
augmentar-ne el nombre de membres.
Exemples i models:
Documents de la Seguretat Social: Documento de Cálculo de Liquidación (DCL)
Aquest document és un tràmit, un procediment que serveix per obtenir el Rebut de Liquidació de
Cotitzacions (RLC). Generalment, l’omple la gestoria o assessoria i l’associació no arriba a veure-
ho. En cas que se us fes arribar, el podeu arxivar junt amb l’RLC.
Quant costa contractar una persona / Guia per associacions >11
Documents de la Seguretat Social: Recibo de Liquidación de Cotizaciones (RLC, antic TC1)
Aquest document és l’antic TC1, i té la funció de justificant del pagament de les cotitzacions
laborals, tant de l’empresa com de les persones contractades. Haureu d’aportar-lo en la
justificació de subvencions, quan sigui el cas, i arxivar-lo amb cura.
BARCELONA ACTIVA>12
Documents de la Seguretat Social: Relación Nominal de Trabajadores (RNT, antic TC2)
Aquest document és l’antic TC2. Caldrà presentar-lo, amb el Rebut de Liquidació de Cotitzacions,
quan hagueu de justificar subvencions, per demostrar que s’han liquidat les assegurances socials
de les persones contractades implicades en el projecte subvencionat. Caldrà arxivar-lo amb l’RLC.
Quant costa contractar una persona / Guia per associacions >13
Documents de l’Agència Tributària: Model 111 (no vàlid per a la seva presentació).
Aquest document és el justificant del pagament (un cop fet el càrrec bancari) de les retencions a
compte de l’IRPF. Té caràcter trimestral, i l’haureu d’arxivar amb el model 190, que és el resum
anual.
BARCELONA ACTIVA>14
Documents de l’Agència Tributària: Model 190 (no vàlid per a la seva presentació)
Aquest document, amb els models 111 trimestrals, serveix com a comprovant dels pagaments
trimestrals de les retencions efectuades a persones contractades i professionals autònoms, i
també us servirà per justificar subvencions, acompanyat de les nòmines i les factures en què s’han
practicat les retencions.
Quant costa contractar una persona / Guia per associacions >15
Recursos
AEAT, Instrucciones modelo 111
AEAT, Instrucciones modelo 190
Seguridad Social, Bases y tipos de cotización 2018
SEPE, Guia de Bonificaciones / reduccions a la contratación laboral (Abril 2018)
+ A fons
Ley 17/2012, Presupuestos Generales del Estado para 2013, TARIFA PARA LA COTIZACIÓN POR
ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES
Ley 35/2006, Impuesto sobre la Renta de las PersonasFísicas
Real Decreto 439/2007, Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las PersonasFísicas
Real Decreto 2064/1995, Reglamento General sobre Cotización y Liquidación de otrosDerechos de la
Seguridad Social
Seguridad Social, Sistema de Liquidación Directa (SILTRA). Procedimiento general
Seguridad Social, Manual del servicio de Obtención de Duplicados de RNT y RLC
SEPE, Guia de Contratos (Febrero 2018)
BARCELONA ACTIVA>16
Aquest recurs forma part del projecte + Fàcil, einESS per associacions,
impulsat per la Direcció Operativa d’Innovació Socioeconòmica de Barcelona
Activa, en el marc del programa d’enfortiment d’associacions en l’àmbit de
l’Economia Social i Solidària.
Des de Barcelona Activa fomentem i enfortim les iniciatives emprenedores,
entitats i empreses de l'àmbit de l'Economia Social
i Solidària de la ciutat. És per això que oferim acompanyament
i formació especialitzada tant als nostres equipaments centrals
com a diversos barris de la ciutat.
Per a més informació, poseu-vos en contacte amb nosaltres a:
innovaciosocioeconomica@barcelonactiva.cat

More Related Content

What's hot

Novetats fiscals 2014. Jornada 10 de gener. Suport Associatiu
Novetats fiscals 2014. Jornada 10 de gener. Suport AssociatiuNovetats fiscals 2014. Jornada 10 de gener. Suport Associatiu
Novetats fiscals 2014. Jornada 10 de gener. Suport Associatiu
SuportAssociatiu
 
El nou impost de societats en entitats sense ànim de lucre
El nou impost de societats en entitats sense ànim de lucreEl nou impost de societats en entitats sense ànim de lucre
El nou impost de societats en entitats sense ànim de lucre
Parés i Aubia
 
Secretaris 2019
Secretaris 2019Secretaris 2019
Secretaris 2019
crpsabadell
 
Economia 2018
Economia 2018Economia 2018
Economia 2018
crpsabadell
 
Material suportpractiques secretaris novells
Material suportpractiques secretaris novellsMaterial suportpractiques secretaris novells
Material suportpractiques secretaris novells
crpsabadell
 
Tancament exercici2019 guiapasa_pas
Tancament exercici2019 guiapasa_pasTancament exercici2019 guiapasa_pas
Tancament exercici2019 guiapasa_pas
crpsabadell
 
Secretaris 2018
Secretaris 2018Secretaris 2018
Secretaris 2018
crpsabadell
 
Fiscalitat per autònoms
Fiscalitat per autònomsFiscalitat per autònoms
Fiscalitat per autònoms
Consell Industrial
 
Formacio crp contractacio i gestio documental
Formacio crp contractacio i gestio documentalFormacio crp contractacio i gestio documental
Formacio crp contractacio i gestio documental
crpsabadell
 
Secretarisnovells
SecretarisnovellsSecretarisnovells
Secretarisnovells
crpsabadell
 
T3 normalització i verificació comptable
T3 normalització i verificació comptableT3 normalització i verificació comptable
T3 normalització i verificació comptable
Laura
 
Impost sobre Activitats Econòmiques,
Impost sobre Activitats Econòmiques,Impost sobre Activitats Econòmiques,
Impost sobre Activitats Econòmiques,
AlbaVzquez7
 
Tributaries
TributariesTributaries
Tributaries
crpsabadell
 

What's hot (15)

Novetats fiscals 2014. Jornada 10 de gener. Suport Associatiu
Novetats fiscals 2014. Jornada 10 de gener. Suport AssociatiuNovetats fiscals 2014. Jornada 10 de gener. Suport Associatiu
Novetats fiscals 2014. Jornada 10 de gener. Suport Associatiu
 
El nou impost de societats en entitats sense ànim de lucre
El nou impost de societats en entitats sense ànim de lucreEl nou impost de societats en entitats sense ànim de lucre
El nou impost de societats en entitats sense ànim de lucre
 
Secretaris 2019
Secretaris 2019Secretaris 2019
Secretaris 2019
 
CColas-TFM
CColas-TFMCColas-TFM
CColas-TFM
 
Economia 2018
Economia 2018Economia 2018
Economia 2018
 
Material suportpractiques secretaris novells
Material suportpractiques secretaris novellsMaterial suportpractiques secretaris novells
Material suportpractiques secretaris novells
 
Tancament exercici2019 guiapasa_pas
Tancament exercici2019 guiapasa_pasTancament exercici2019 guiapasa_pas
Tancament exercici2019 guiapasa_pas
 
Secretaris 2018
Secretaris 2018Secretaris 2018
Secretaris 2018
 
Fiscalitat per autònoms
Fiscalitat per autònomsFiscalitat per autònoms
Fiscalitat per autònoms
 
Formacio crp contractacio i gestio documental
Formacio crp contractacio i gestio documentalFormacio crp contractacio i gestio documental
Formacio crp contractacio i gestio documental
 
Secretarisnovells
SecretarisnovellsSecretarisnovells
Secretarisnovells
 
Legislacio fiscal
Legislacio fiscalLegislacio fiscal
Legislacio fiscal
 
T3 normalització i verificació comptable
T3 normalització i verificació comptableT3 normalització i verificació comptable
T3 normalització i verificació comptable
 
Impost sobre Activitats Econòmiques,
Impost sobre Activitats Econòmiques,Impost sobre Activitats Econòmiques,
Impost sobre Activitats Econòmiques,
 
Tributaries
TributariesTributaries
Tributaries
 

Similar to Quant costa contractar

OARH U.2.10 11 la nòmina o el rebut de salari i l'irpf
OARH U.2.10 11 la nòmina o el rebut de salari i l'irpfOARH U.2.10 11 la nòmina o el rebut de salari i l'irpf
OARH U.2.10 11 la nòmina o el rebut de salari i l'irpf
Marissa C.S.
 
Salari jmuntaner
Salari jmuntanerSalari jmuntaner
Salari jmuntaner
jmuntaner
 
Oarh u.2.9 el salari
Oarh u.2.9 el salariOarh u.2.9 el salari
Oarh u.2.9 el salari
Marissa C.S.
 
OARH U.2.9 el salari
OARH U.2.9 el salariOARH U.2.9 el salari
OARH U.2.9 el salari
Marissa C.S.
 
Unitat didàctica 6
Unitat didàctica 6Unitat didàctica 6
Unitat didàctica 6
Sentosala
 
Unitat didàctica 4, na1
Unitat didàctica 4, na1Unitat didàctica 4, na1
Unitat didàctica 4, na1
Sentosala
 
Back Home: Pla Financer
Back Home: Pla FinancerBack Home: Pla Financer
Back Home: Pla Financer
AleixGarces
 
Sistema de Liquidación Directa Cret@
Sistema de Liquidación Directa Cret@Sistema de Liquidación Directa Cret@
Sistema de Liquidación Directa Cret@
Grup Pitagora
 
Treball_2.pptx
Treball_2.pptxTreball_2.pptx
Treball_2.pptx
Daniel Fernández
 
Pla finançament emprenedoria
Pla finançament emprenedoriaPla finançament emprenedoria
Pla finançament emprenedoria
chumi1496
 
Memoria Mútua Granollers 2007
Memoria Mútua Granollers 2007Memoria Mútua Granollers 2007
Memoria Mútua Granollers 2007
La Mútua de Granollers MPS
 
Nota informativa firma conveni
Nota informativa firma conveniNota informativa firma conveni
Nota informativa firma conveni
Pedro Jordan
 
Memoria Mútua Granollers 2009
Memoria Mútua Granollers 2009Memoria Mútua Granollers 2009
Memoria Mútua Granollers 2009
La Mútua de Granollers MPS
 
iva_(1).pptx
iva_(1).pptxiva_(1).pptx
iva_(1).pptx
paco8430
 
Activitat_Retribució_Yesika_Lopez_Fonaments
Activitat_Retribució_Yesika_Lopez_FonamentsActivitat_Retribució_Yesika_Lopez_Fonaments
Activitat_Retribució_Yesika_Lopez_Fonaments
ylopezto
 
SSCGTHVALLS - REVISTA LA GATETA 48
SSCGTHVALLS - REVISTA LA GATETA 48SSCGTHVALLS - REVISTA LA GATETA 48
SSCGTHVALLS - REVISTA LA GATETA 48
CGT FESANCAT
 
Nucli formatiu 6
Nucli formatiu 6Nucli formatiu 6
Nucli formatiu 6
sole toribio
 

Similar to Quant costa contractar (20)

Nomina
NominaNomina
Nomina
 
OARH U.2.10 11 la nòmina o el rebut de salari i l'irpf
OARH U.2.10 11 la nòmina o el rebut de salari i l'irpfOARH U.2.10 11 la nòmina o el rebut de salari i l'irpf
OARH U.2.10 11 la nòmina o el rebut de salari i l'irpf
 
Salari jmuntaner
Salari jmuntanerSalari jmuntaner
Salari jmuntaner
 
Oarh u.2.9 el salari
Oarh u.2.9 el salariOarh u.2.9 el salari
Oarh u.2.9 el salari
 
OARH U.2.9 el salari
OARH U.2.9 el salariOARH U.2.9 el salari
OARH U.2.9 el salari
 
Unitat didàctica 6
Unitat didàctica 6Unitat didàctica 6
Unitat didàctica 6
 
Rebutsalaris
RebutsalarisRebutsalaris
Rebutsalaris
 
Unitat didàctica 4, na1
Unitat didàctica 4, na1Unitat didàctica 4, na1
Unitat didàctica 4, na1
 
Back Home: Pla Financer
Back Home: Pla FinancerBack Home: Pla Financer
Back Home: Pla Financer
 
Sistema de Liquidación Directa Cret@
Sistema de Liquidación Directa Cret@Sistema de Liquidación Directa Cret@
Sistema de Liquidación Directa Cret@
 
Treball_2.pptx
Treball_2.pptxTreball_2.pptx
Treball_2.pptx
 
Pla finançament emprenedoria
Pla finançament emprenedoriaPla finançament emprenedoria
Pla finançament emprenedoria
 
L'empresa
L'empresaL'empresa
L'empresa
 
Memoria Mútua Granollers 2007
Memoria Mútua Granollers 2007Memoria Mútua Granollers 2007
Memoria Mútua Granollers 2007
 
Nota informativa firma conveni
Nota informativa firma conveniNota informativa firma conveni
Nota informativa firma conveni
 
Memoria Mútua Granollers 2009
Memoria Mútua Granollers 2009Memoria Mútua Granollers 2009
Memoria Mútua Granollers 2009
 
iva_(1).pptx
iva_(1).pptxiva_(1).pptx
iva_(1).pptx
 
Activitat_Retribució_Yesika_Lopez_Fonaments
Activitat_Retribució_Yesika_Lopez_FonamentsActivitat_Retribució_Yesika_Lopez_Fonaments
Activitat_Retribució_Yesika_Lopez_Fonaments
 
SSCGTHVALLS - REVISTA LA GATETA 48
SSCGTHVALLS - REVISTA LA GATETA 48SSCGTHVALLS - REVISTA LA GATETA 48
SSCGTHVALLS - REVISTA LA GATETA 48
 
Nucli formatiu 6
Nucli formatiu 6Nucli formatiu 6
Nucli formatiu 6
 

More from Barcelona Activa amb l’ESS

Càpsules #TransformESS .pdf
Càpsules #TransformESS .pdfCàpsules #TransformESS .pdf
Càpsules #TransformESS .pdf
Barcelona Activa amb l’ESS
 
4a ed. Col·laboratori.ess: Alimentació Sostenible
4a ed. Col·laboratori.ess: Alimentació Sostenible4a ed. Col·laboratori.ess: Alimentació Sostenible
4a ed. Col·laboratori.ess: Alimentació Sostenible
Barcelona Activa amb l’ESS
 
3a Ed. Col·laboratori.ess: El Sector Tèxtil
3a Ed. Col·laboratori.ess: El Sector Tèxtil 3a Ed. Col·laboratori.ess: El Sector Tèxtil
3a Ed. Col·laboratori.ess: El Sector Tèxtil
Barcelona Activa amb l’ESS
 
2a ed. Col·laboratori.ess: Economia de les Cures
2a ed. Col·laboratori.ess: Economia de les Cures2a ed. Col·laboratori.ess: Economia de les Cures
2a ed. Col·laboratori.ess: Economia de les Cures
Barcelona Activa amb l’ESS
 
Activitats per a la promoció de l'ESS i la innovació socioeconòmica (2020)
Activitats per a la promoció de l'ESS i la innovació socioeconòmica (2020)Activitats per a la promoció de l'ESS i la innovació socioeconòmica (2020)
Activitats per a la promoció de l'ESS i la innovació socioeconòmica (2020)
Barcelona Activa amb l’ESS
 
#FemBalanç del Pla d'impuls de l'Economia Social i Solidària 2016-2019. Prese...
#FemBalanç del Pla d'impuls de l'Economia Social i Solidària 2016-2019. Prese...#FemBalanç del Pla d'impuls de l'Economia Social i Solidària 2016-2019. Prese...
#FemBalanç del Pla d'impuls de l'Economia Social i Solidària 2016-2019. Prese...
Barcelona Activa amb l’ESS
 
Exploració del sector tèxtil amb mirada d'Economia Social i Solidària a Barce...
Exploració del sector tèxtil amb mirada d'Economia Social i Solidària a Barce...Exploració del sector tèxtil amb mirada d'Economia Social i Solidària a Barce...
Exploració del sector tèxtil amb mirada d'Economia Social i Solidària a Barce...
Barcelona Activa amb l’ESS
 
Comunicacio Interna
Comunicacio InternaComunicacio Interna
Comunicacio Interna
Barcelona Activa amb l’ESS
 
Com organitzar la documentació interna
Com organitzar la documentació internaCom organitzar la documentació interna
Com organitzar la documentació interna
Barcelona Activa amb l’ESS
 
Pressupost
PressupostPressupost
Subvencions
SubvencionsSubvencions
Eines colaboratives
Eines colaborativesEines colaboratives
Eines colaboratives
Barcelona Activa amb l’ESS
 
Certificat digital
Certificat digitalCertificat digital
Certificat digital
Barcelona Activa amb l’ESS
 
L'estat del sector tèxtil a Barcelona amb perspectiva d'Economia Social i Sol...
L'estat del sector tèxtil a Barcelona amb perspectiva d'Economia Social i Sol...L'estat del sector tèxtil a Barcelona amb perspectiva d'Economia Social i Sol...
L'estat del sector tèxtil a Barcelona amb perspectiva d'Economia Social i Sol...
Barcelona Activa amb l’ESS
 
Guia tècnica sobre cooperatives
Guia tècnica sobre cooperativesGuia tècnica sobre cooperatives
Guia tècnica sobre cooperatives
Barcelona Activa amb l’ESS
 
Les Altres Economies de la ciutat de Barcelona
Les Altres Economies de la ciutat de BarcelonaLes Altres Economies de la ciutat de Barcelona
Les Altres Economies de la ciutat de Barcelona
Barcelona Activa amb l’ESS
 
La Comunificadora
La ComunificadoraLa Comunificadora
La Comunificadora
Barcelona Activa amb l’ESS
 
L'Economia Social i Solidària a Barcelona
L'Economia Social i Solidària a BarcelonaL'Economia Social i Solidària a Barcelona
L'Economia Social i Solidària a Barcelona
Barcelona Activa amb l’ESS
 
Pla d'impuls de l'Economia Social i Solidària
Pla d'impuls de l'Economia Social i SolidàriaPla d'impuls de l'Economia Social i Solidària
Pla d'impuls de l'Economia Social i Solidària
Barcelona Activa amb l’ESS
 
1a Ed. Col·laboratori.ess: Economia Social i Solidària i Acció comunitària
1a Ed. Col·laboratori.ess: Economia Social i Solidària i Acció comunitària1a Ed. Col·laboratori.ess: Economia Social i Solidària i Acció comunitària
1a Ed. Col·laboratori.ess: Economia Social i Solidària i Acció comunitària
Barcelona Activa amb l’ESS
 

More from Barcelona Activa amb l’ESS (20)

Càpsules #TransformESS .pdf
Càpsules #TransformESS .pdfCàpsules #TransformESS .pdf
Càpsules #TransformESS .pdf
 
4a ed. Col·laboratori.ess: Alimentació Sostenible
4a ed. Col·laboratori.ess: Alimentació Sostenible4a ed. Col·laboratori.ess: Alimentació Sostenible
4a ed. Col·laboratori.ess: Alimentació Sostenible
 
3a Ed. Col·laboratori.ess: El Sector Tèxtil
3a Ed. Col·laboratori.ess: El Sector Tèxtil 3a Ed. Col·laboratori.ess: El Sector Tèxtil
3a Ed. Col·laboratori.ess: El Sector Tèxtil
 
2a ed. Col·laboratori.ess: Economia de les Cures
2a ed. Col·laboratori.ess: Economia de les Cures2a ed. Col·laboratori.ess: Economia de les Cures
2a ed. Col·laboratori.ess: Economia de les Cures
 
Activitats per a la promoció de l'ESS i la innovació socioeconòmica (2020)
Activitats per a la promoció de l'ESS i la innovació socioeconòmica (2020)Activitats per a la promoció de l'ESS i la innovació socioeconòmica (2020)
Activitats per a la promoció de l'ESS i la innovació socioeconòmica (2020)
 
#FemBalanç del Pla d'impuls de l'Economia Social i Solidària 2016-2019. Prese...
#FemBalanç del Pla d'impuls de l'Economia Social i Solidària 2016-2019. Prese...#FemBalanç del Pla d'impuls de l'Economia Social i Solidària 2016-2019. Prese...
#FemBalanç del Pla d'impuls de l'Economia Social i Solidària 2016-2019. Prese...
 
Exploració del sector tèxtil amb mirada d'Economia Social i Solidària a Barce...
Exploració del sector tèxtil amb mirada d'Economia Social i Solidària a Barce...Exploració del sector tèxtil amb mirada d'Economia Social i Solidària a Barce...
Exploració del sector tèxtil amb mirada d'Economia Social i Solidària a Barce...
 
Comunicacio Interna
Comunicacio InternaComunicacio Interna
Comunicacio Interna
 
Com organitzar la documentació interna
Com organitzar la documentació internaCom organitzar la documentació interna
Com organitzar la documentació interna
 
Pressupost
PressupostPressupost
Pressupost
 
Subvencions
SubvencionsSubvencions
Subvencions
 
Eines colaboratives
Eines colaborativesEines colaboratives
Eines colaboratives
 
Certificat digital
Certificat digitalCertificat digital
Certificat digital
 
L'estat del sector tèxtil a Barcelona amb perspectiva d'Economia Social i Sol...
L'estat del sector tèxtil a Barcelona amb perspectiva d'Economia Social i Sol...L'estat del sector tèxtil a Barcelona amb perspectiva d'Economia Social i Sol...
L'estat del sector tèxtil a Barcelona amb perspectiva d'Economia Social i Sol...
 
Guia tècnica sobre cooperatives
Guia tècnica sobre cooperativesGuia tècnica sobre cooperatives
Guia tècnica sobre cooperatives
 
Les Altres Economies de la ciutat de Barcelona
Les Altres Economies de la ciutat de BarcelonaLes Altres Economies de la ciutat de Barcelona
Les Altres Economies de la ciutat de Barcelona
 
La Comunificadora
La ComunificadoraLa Comunificadora
La Comunificadora
 
L'Economia Social i Solidària a Barcelona
L'Economia Social i Solidària a BarcelonaL'Economia Social i Solidària a Barcelona
L'Economia Social i Solidària a Barcelona
 
Pla d'impuls de l'Economia Social i Solidària
Pla d'impuls de l'Economia Social i SolidàriaPla d'impuls de l'Economia Social i Solidària
Pla d'impuls de l'Economia Social i Solidària
 
1a Ed. Col·laboratori.ess: Economia Social i Solidària i Acció comunitària
1a Ed. Col·laboratori.ess: Economia Social i Solidària i Acció comunitària1a Ed. Col·laboratori.ess: Economia Social i Solidària i Acció comunitària
1a Ed. Col·laboratori.ess: Economia Social i Solidària i Acció comunitària
 

Quant costa contractar

 • 2. BARCELONA ACTIVA>2 QUANT COSTA CONTRACTAR UNA PERSONA Tràmits i pagaments en l’àmbit laboral. Nòmines Pag. Què és el cost laboral de l’empresa? Salari net i salari brut 3 Qui ha de pagar aquest cost laboral i a qui se li paga? 3 Com es calcula el cost laboral a càrrec de l’associació? 3 Quan s’han de pagar els conceptes que integren el cost laboral? Com se’n tramita el pagament? 7 Què són les bonificacions a la contractació laboral? Quin estalvi suposen, en relació amb el cost laboral total? 8 Limitacions a la contractació laboral per a les associacions 10 Exemples i models: 10 Documents de la Seguretat Social: • DCL – Documento de Cálculo de Cotización • RLC – Recibo de Liquidación de Cotizaciones (antic TC1) • RNT – Relación Nominal de Trabajadores (antic TC2) Documents de l’Agència Tributària • Model 111 • Model 190 Recursos 15 + A fons 15
 • 3. Quant costa contractar una persona / Guia per associacions >3 Què és el cost laboral de l’empresa? Salari net i salari brut El salari net (A) és la quantitat que cobra cada mes la persona contractada. El salari brut (B) és el salari net més els imports que l’empresa li retén per pagar-los més endavant a la Hisenda Pública (IRPF) i a la Seguretat Social (cotitzacions a càrrec de la persona treballadora). És a dir, Salari Brut (B) = Salari net (A) + retencions i cotitzacions a càrrec de la persona contractada. Per la seva banda, l’empresa cotitza a la Seguretat Social per conceptes propis (C), que podreu veure més endavant. Finalment, el cost laboral (D) per a l’empresa és la suma del salari brut i de la cotització a la Seguretat Social que correspon a l’entitat. És a dir, el Cost Laboral (D) = (B) + (C). Qui ha de pagar aquest cost laboral, i a qui? El cost laboral és una despesa pròpia de l’entitat, en la qual incorre per poder fer efectiva la seva activitat a través de les persones contractades. Ara bé, aquest pagament es fa a diferents subjectes: • A la persona treballadora, el salari net. • A la Hisenda Pública, l’import retingut del salari brut per retenció a compte de l’IRPF. • A la Seguretat Social, les cotitzacions corresponents a l’empresa i a la persona treballadora. És a dir, l’associació, com a empresa, fa un doble paper. D’una banda, assumeix les despeses que provenen de la contractació de personal. De l’altra, l’entitat fa d’instrument de recaptació per a la Seguretat Social i Hisenda, i descompta a les nòmines els imports de les cotitzacions laborals i les retencions a compte sobre l’IRPF, que són a càrrec del personal. Aquest fet marca una doble obligació per a les empreses: envers els organismes públics i el personal. Així, no fer el pagament de qualsevol dels conceptes generarà sancions i recàrrecs per a l’entitat perquè, en relació amb les persones contractades, l’empresa té una posició de garant pels imports retinguts. Com es calcula el cost laboral? El càlcul, encara que no ho sembli, és molt senzill. Però abans cal definir alguns punts útils per conèixer d’on provenen determinades quantitats i conceptes.
 • 4. BARCELONA ACTIVA>4 La cotització a la Seguretat Social es calcula d’una manera diferent per a les empreses i per a les persones contractades. Hi ha conceptes comuns; alguns que són exclusius de l’empresa, i d’altres que varien en funció del tipus de contractació, de la categoria professional o del lloc de treball de la persona contractada. Aquí podeu trobar un quadre amb diferents cotitzacions a la seguretat social, per a la categoria de treballs exclusius d’oficina: Concepte de cotització % Empresa % Persona treballadora Contingències comunes 23,60% 4,70% Atur Contractes indefinits 5,50% 1,55% Contractes de durada determinada 6,70% 1,60% Formació Professional 0,60% 0,10% Fons de Garantia Salarial 0,20% (1) Accidents Treball i Malalties Prof.-Incapacitat transitòria (IT) 0,65% (1) Accidents Treball i Malalties Prof.-Incapacitat transitòria (IT) 0,35% (1) Total cotització contractes indefinits 30,90% 6,35% Total cotització contractes de durada determinada 32,10% 6,40% (1) Els conceptes de Fons de Garantia Salarial i Accidents de Treball i Malalties Professionals (Incapac. Transit. i Invalidesa, mort i superviv.) són de cotització exclusiva de l’empresa. Recordeu que els conceptes que fan referència a Accidents de Treball i Malalties Professionals poden variar molt en funció de la categoria del lloc de treball. Al final d’aquesta guia podeu trobar un enllaç per consultar la taula de tarifes d’Accidents de Treball i Malalties Professionals. En treballs d’oficina, l’entitat assumeix un cost propi, en concepte de cotitzacions a la Seguretat Social de: • el 30,90 %, en cas de contracte indefinit • el 32,10 % quan és de durada determinada.
 • 5. Quant costa contractar una persona / Guia per associacions >5 Ara que ja coneixeu el cost de cotització a la seguretat social com a empresa, cal saber quin és el salari brut anual que s’ha de pagar a la persona que voleu contractar. Podeu cercar aquesta informació al conveni col·lectiu que sigui més proper al sector de la vostra activitat. En cas de no tenir-ne cap que pugueu aplicar, i si només contracteu personal administratiu, podeu fer servir el conveni col·lectiu de treball per a oficines i despatxos que estigui vigent. Aquí teniu l’enllaç al Conveni d’Oficines i Despatxos aplicable al període 2017-2018. Per calcular el cost laboral total, podeu partir del salari brut anual o del salari brut mensual, que apareixen definits al conveni que us sigui aplicable. En l’exemple que oferim del Conveni d’Oficines i Despatxos, es presenta el salari brut anual, així que només caldrà que hi apliqueu el percentatge de cotització empresarial. D’aquesta manera, podreu obtenir el cost laboral complet per a tot l’any. Per trobar el cost laboral mensual, només s’haurà de dividir per 12 (mesos). Per exemple, una persona amb contracte indefinit com a administrativa, amb un salari anual brut de 18.552,44 €, suposa un cost laboral per a l’associació de: • Salari brut anual 18.552,44 € • Cotització empresa per contracte indefinit (30,90%) 5.732,70 € • Cost laboral total (anual) 24.285,70 € ▪ Cost laboral Total (mensual) 2.023,76 € Prorrateig de pagues extraordinàries Per convertir el salari brut mensual que figura, en nòmina, en salari brut anual, heu de sumar els imports bruts de les 12 nòmines i afegir-hi els imports bruts de les pagues extraordinàries. Si les pagues extraordinàries són dues (que és el més habitual), podeu prendre el salari brut d’una nòmina i multiplicar-ho per 14 nòmines. Pot ser que els imports de les pagues extraordinàries estiguin afegits proporcionalment a les nòmines mensuals. D’això se’n diu prorrateig de pagues. En aquest cas, per saber quin el sou brut anual només caldrà sumar les nòmines mensuals ja prorratejades, o bé multiplicar una nòmina prorratejada per 12 pagues.
 • 6. BARCELONA ACTIVA>6 Tot seguit en trobareu un exemple: La Maria està contractada d’administrativa, i de manera indefinida, per l’associació cultural del seu barri. Se li aplica una retenció a compte de l’IRPF del 9,60 %. La seva nòmina consta de: • Salari net de 1.099,78 € • Retenció a compte de l’IRPF: 127,22 € • Cotitzacions laborals a la Seguretat Social: 98,17 € • La quota empresarial de cotització a la Seg. Social és de 477,73 € (*) (*) Els imports marcats amb un asterisc quedaran exposats a continuació. A més, la Maria té dues pagues extraordinàries a l’any. Taula per calcular els conceptes de la nòmina:
 • 7. Quant costa contractar una persona / Guia per associacions >7 Taula per calcular els conceptes de la nòmina: Cost laboral = SB anual + Cost seguretat social de l’associació: 18.552,44 + 5.732,70 = 24.285.14 € A determinats tipus de contractes laborals s’hi poden aplicar diferents bonificacions, sobre les quals podeu trobar més informació a sota. Quan s’ha de pagar cada concepte? Com se’n tramita el pagament? Com hem vist, el cost laboral està integrat per tres grans conceptes: salari net, retencions fiscals a compte de l’IRPF i cotitzacions, empresarials i laborals, a la Seguretat Social. Les retencions a compte de l’IRPF s’acumulen al llarg del trimestre natural i es liquiden a la Hisenda Pública els dies 20 de cada mes posterior al trimestre natural. Per fer el pagament s’omple i es presenta l’imprès 111, per via telemàtica. Posteriorment, fins al 31 de gener de l’any posterior, s’ha de presentar, també per via telemàtica, l’imprès 190, que és el resum anual de les retencions practicades a les persones contractades i dels salaris bruts satisfets. Al final d’aquesta guia podeu trobar imatges dels impresos, però recordeu que aquests s’han de completar a través d’internet. Finalment, les cotitzacions a la Seguretat Social, tant a càrrec de l’entitat com de la persona treballadora, es paguen abans de la fi del mes següent al mes en què s’aplica la retenció. Per exemple, les cotitzacions corresponents a la nòmina del mes d’abril s’hauran de pagar entre els dies 1 i 31 de maig. Per pagar les cotitzacions a la Seguretat Social, cal remetre la informació de X per via telemàtica. L'organisme farà una liquidació-facturació i l'enviarà a l'empresa perquè faci el pagament abans de final de mes. Aquesta informació inclourà la data de contractació, les bases mensuals de cotització, la realització (si n’hi ha) d’hores extraordinàries, les incapacitats transitòries, etc.
 • 8. BARCELONA ACTIVA>8 Fins fa poc, l’imprès que s’havia de fer servir per justificar el pagament era el TC1, que ja no existeix. Ara s’anomena Rebut de Liquidació de Cotitzacions (d’ara endavant, RLC), i és el document justificatiu del pagament, un cop segellat per l’entitat financera, o amb el justificant de càrrec en compte adjuntat. Es genera a través de la validació d’un altre document, el Document de Càlcul de Liquidació (DCL), que és només l’esborrany del càlcul que s’ha de pagar, i que s’omple telemàticament. Mentre que L’RLC (antic TC1), és el document que justifica el pagament de les cotitzacions a la Seguretat Social, la Relació Nominal de Treballadors (d’ara endavant, RNT) substitueix l’antic imprès TC2. Com l’anterior, l’RNT inclou tota la informació de cotitzacions a la Seguretat Social, detallades per a totes i cadascuna de les persones contractades. També hi constarà la informació que fa referència a les bonificacions i deduccions a què l’entitat tingui dret pel fet de tenir contractada una persona. Recordeu que el Rebut de Liquidació de Cotitzacions (RLC, antic TC1) i la Relació Nominal de Treballadors (RNT, antic TC2) us faran servei quan hagueu de justificar subvencions, a l’hora d’afegir els costos laborals de l’associació dins dels projectes subvencionats. Normalment, els serveis de gestió laboral, confecció de nòmines i assegurances socials es contracten a professionals especialitzats (gestories i assessories). Però, tot i que s’encarreguin aquestes tasques a una gestoria, s'han de conèixer els conceptes i saber interpretar els models. Les bonificacions i com us poden ajudar a estalviar Les bonificacions a la contractació laboral són mesures dirigides a incentivar la contractació. És a dir, són descomptes que s’apliquen a algun dels conceptes de contingències de cotització. Normalment, aquestes bonificacions recauen en l’apartat de les contingències comunes que, com hem vist més amunt, són els que suposen un cost laboral més gran a les empreses. Es pot tractar d’una exempció temporal o indefinida, o bé total o parcial del concepte bonificat.
 • 9. Quant costa contractar una persona / Guia per associacions >9 Haureu d’estar atents a la normativa laboral a l’hora de plantejar-vos la possibilitat de fer una contractació laboral bonificada, ja que les polítiques laborals del govern i una situació econòmica variable poden fer aparèixer o desaparèixer algunes bonificacions. En aquest enllaç podeu trobar la Guia del SEPE de Bonificacions/reduccions a la contractació laboral (Abril 2018). I, a tall d’exemple, a la pàgina següent trobareu un quadre amb les bonificacions més comunes. Tot i que el quadre no inclou totes les bonificacions que hi ha, podem veure fàcilment que algunes poden comportar un bon estalvi. Per exemple, si l’associació contracta una persona menor de 30 anys de manera indefinida, s’estalviarà, al llarg de tot un any, el 100 % de les contingències comunes. En l’exemple anterior de càlcul del cost laboral, si s’hagués aplicat aquesta bonificació a la Maria, la quota de cotització empresarial, per al primer any de contracte, hauria pujat a 1.354,32 €, molt lluny dels 5.732,70 € totals per al mateix concepte (salari brut a part).
 • 10. BARCELONA ACTIVA>10 Limitacions a la contractació laboral a les associacions No oblideu que hi ha un límit legal per a la contractació de personal entre membres de la Junta Directiva de les associacions. Aquest límit és del 50 %. És a dir, si la Junta Directiva es composa de 6 membres (Presidència, Secretaria, Tresoreria i tres Vocals), l’associació només podrà contractar 3 d’aquestes persones. Per poder contractar més persones de la Junta Directiva, caldrà augmentar-ne el nombre de membres. Exemples i models: Documents de la Seguretat Social: Documento de Cálculo de Liquidación (DCL) Aquest document és un tràmit, un procediment que serveix per obtenir el Rebut de Liquidació de Cotitzacions (RLC). Generalment, l’omple la gestoria o assessoria i l’associació no arriba a veure- ho. En cas que se us fes arribar, el podeu arxivar junt amb l’RLC.
 • 11. Quant costa contractar una persona / Guia per associacions >11 Documents de la Seguretat Social: Recibo de Liquidación de Cotizaciones (RLC, antic TC1) Aquest document és l’antic TC1, i té la funció de justificant del pagament de les cotitzacions laborals, tant de l’empresa com de les persones contractades. Haureu d’aportar-lo en la justificació de subvencions, quan sigui el cas, i arxivar-lo amb cura.
 • 12. BARCELONA ACTIVA>12 Documents de la Seguretat Social: Relación Nominal de Trabajadores (RNT, antic TC2) Aquest document és l’antic TC2. Caldrà presentar-lo, amb el Rebut de Liquidació de Cotitzacions, quan hagueu de justificar subvencions, per demostrar que s’han liquidat les assegurances socials de les persones contractades implicades en el projecte subvencionat. Caldrà arxivar-lo amb l’RLC.
 • 13. Quant costa contractar una persona / Guia per associacions >13 Documents de l’Agència Tributària: Model 111 (no vàlid per a la seva presentació). Aquest document és el justificant del pagament (un cop fet el càrrec bancari) de les retencions a compte de l’IRPF. Té caràcter trimestral, i l’haureu d’arxivar amb el model 190, que és el resum anual.
 • 14. BARCELONA ACTIVA>14 Documents de l’Agència Tributària: Model 190 (no vàlid per a la seva presentació) Aquest document, amb els models 111 trimestrals, serveix com a comprovant dels pagaments trimestrals de les retencions efectuades a persones contractades i professionals autònoms, i també us servirà per justificar subvencions, acompanyat de les nòmines i les factures en què s’han practicat les retencions.
 • 15. Quant costa contractar una persona / Guia per associacions >15 Recursos AEAT, Instrucciones modelo 111 AEAT, Instrucciones modelo 190 Seguridad Social, Bases y tipos de cotización 2018 SEPE, Guia de Bonificaciones / reduccions a la contratación laboral (Abril 2018) + A fons Ley 17/2012, Presupuestos Generales del Estado para 2013, TARIFA PARA LA COTIZACIÓN POR ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES Ley 35/2006, Impuesto sobre la Renta de las PersonasFísicas Real Decreto 439/2007, Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las PersonasFísicas Real Decreto 2064/1995, Reglamento General sobre Cotización y Liquidación de otrosDerechos de la Seguridad Social Seguridad Social, Sistema de Liquidación Directa (SILTRA). Procedimiento general Seguridad Social, Manual del servicio de Obtención de Duplicados de RNT y RLC SEPE, Guia de Contratos (Febrero 2018)
 • 16. BARCELONA ACTIVA>16 Aquest recurs forma part del projecte + Fàcil, einESS per associacions, impulsat per la Direcció Operativa d’Innovació Socioeconòmica de Barcelona Activa, en el marc del programa d’enfortiment d’associacions en l’àmbit de l’Economia Social i Solidària. Des de Barcelona Activa fomentem i enfortim les iniciatives emprenedores, entitats i empreses de l'àmbit de l'Economia Social i Solidària de la ciutat. És per això que oferim acompanyament i formació especialitzada tant als nostres equipaments centrals com a diversos barris de la ciutat. Per a més informació, poseu-vos en contacte amb nosaltres a: innovaciosocioeconomica@barcelonactiva.cat