Pla finançament emprenedoria

178 views

Published on

Published in: Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Pla finançament emprenedoria

 1. 1. 5.  ANÀLISI  DE  L'EFICIÈNCIA     Per  veure  a  què  destinem  el  marge  de  contribució  que  obtenim  anualment  i  la  seva   evolució,  hem  realitzat  aquests  gràfics.     ANY  1       ANY  2                       23%   54%   23%   Serveis  externs   Despesdes  de  personal   EBITDA   15%   59%   26%   Serveis  externs   Despesdes  de  personal   EBITDA  
 2. 2.   ANY  3         Segons  les  gràfiques  realitzades  observem  que  l'EBITDA  va  incrementant  cada  any,   però  l'increment  més  fort  és  el  del  segon  al  tercer  any.  Aquesta  palanca  és  deguda   a  la  possible  assossiació  que  farem  amb  "segundamano.es"  per  poder  fer   competència  a  "milanuncions.com".   També  s'observa  que  els  serveis  externs  van  disminuïnt  a  causa  de  la  poca   dependència  que  tindrem  d'altres  empreses  i  les  despeses  de  personal  es   mantenen  en  línea  (exceptuant  el  tercer  any  que  l'EBITDA  les  cobreix  una  mica   més).     Tot  seguit  restant  les  amortitzacions,  les  despeses  financeres  i  els  tributs  hem   pogut  comfirmar  que  els  beneficis  nets  van  augmentant  al  llarg  dels  tres  anys  (i   tenint  en  compte  la  palanca  entre  el  segon  i  el  tercer  excercici).     ANY  1     9%   40%   51%   Serveis  externs   Despesdes  de  personal   EBITDA   4%   96%   RESULTAT   VENDES  
 3. 3.   ANY  2       ANY3       El  primer  i  el  segon  any,  els  beneficis  nets  són  bastant  curts  respecte  a  tots  els   ingressos  que  ens  proporcionen  les  vendes,  però  la  situació  canvia  degut  a   l'incremement  de  pràcticament  el  100%  de  l'EBITDA  gràcies  a  l'assossiació   comentada  anteriorment.           5%   95%   RESULTAT   VENDES   22%   78%   RESULTAT   VENDES  
 4. 4. 6.  RÀTIOS       6.1  Ratos  d'estructura  financera     Ràtio  d'endeutament  (PASSIU/PN  +  PASSIU)       ANY  1  =  300.279/314.536  =  0,95   ANY  2  =  253.378/286.624  =  0,88   ANY  3  =  143.120/282.845  =  0,51     Al  llarg  dels  tres  anys,  la  ràtio  d'endeutament  va  disminuïnt.  En  els  dos  primers   anys,  els  financiem  amb  el  nostre  passiu,  cosa  que  és  normal  en  un  negoci  acabat   d'obrir  que  es  dedica  a  la  compra-­‐venda  i  necessita  molta  inversió  inicial.  El  segon   any  ja  haurem  pagat  els  deutes  a  llarg  termini  i  al  tercer,  ja  pràcticament  serem   una  empresa  capitalitzada  que  es  financia  amb  el  seu  patrimoni.     Ràtio  d'estructura  del  deute  (PC/PASSIU)     ANY  1  =  193.224/314.279  =  0,64   ANY  2  =  253.378/253.378  =  1   ANY  3  =  143.120/143.120  =  1     La  rqd  va  augmentant  progressivament  fins  situar-­‐se  al  1.  Això  no  és  massa  bo,  ja   que  vol  dir  que  no  tenim  deutes  a  llarg  termini  i  que  el  100%  d'aquests,  són  a  curt   termini.  Això  podria  ocasionar  un  concurs  de  creditors  ja  que  podriem  tenir   problemes  de  disponibilitat.  Hauriem  de  mirar  de  repartir  una  mica  més  els  deutes   per  tal  de  no  acabar  en  situació  de  fallida  i  translladant-­‐los  a  llarg  termini.     Cost  d'endeutament  (  Despesa  Financera/PASSIU)     ANY  1  =  20.513/314.279  =  0,06   ANY  2  =  21.602/314.279  =  0,07   ANY  3  =  19.641/314279  =  0,06     El  cost  de  finançament  es  manté  estable  al  voltant  del  6-­‐7%.  És  l'interès  que  hem   de  pagar  pels  nostres  deutes  tenint  en  compte  la  despesa  financera  anual  (el  que   pagem  a  les  entitats  bancàries)  i  el  total  dels  nostres  deutes.              
 5. 5. 6.2  Rendibilitats     ROE  (Benefici  Net  /PN)     ANY  1  =  11.252/14.258  =  0,79   ANY  2  =  13.984/33.246  =  0,42   ANY  3  =  101.473/139.725  =  0,73   La  rendibilitat  que  obtindrem  els  socis  serà  aproximadament  de  75%  de  la  inversió   realitzada,  menys  al  segon  any,  que  caurà  fins  a  un  42%,  degut  als  baixos  beneficis   respecte  al  capital  aportat  (també  s'ha  de  tenir  en  compte  que  és  l'any  on  es   paguen  la  totalitat  dels  deutes  a  llarg  termini).     ROI  (BAII/ACTIU)     ANY  1  =  34.579/314.536  =  0,12   ANY  2  =  39.082/286.624  =  0,14   ANY  3  =  146.482/282.845  =  0,52     La  rendibilitat  que  obtenim  de  tot  l'actiu  emprat  en  les  operacions  de  l'empresa,  el   primer  i  el  segon  any  es  manté  a  prop  del  15%  però  al  tercer  any  puja  fins  al  52%   degut  a  la  palanca  que  farà  augmentar  els  nostres  ingressos  (l'assossiació  amb   "segundamano.es").     ROS  (BAII/vendes)     ANY  1  =  34.579/271.315  =  0,13   ANY  2  =  39.082/271.315  =  0,14   ANY  3  =  146.482/459.264  =  0,32     La  rendibilitat  que  obtenim  de  les  vendes,  al  primer  i  al  segon  any  està  a  prop  del   15%,  però  amb  la  palanca  següent,  tant  l'import  net  de  la  xifra  de  negocis  i  el   resultat  d'explotació  augmentaràn  molt  i  farà  augmentar  la  ROS  fins  a  situar-­‐se  a   un  32%.         6.3  Períodes  (Cobraments  i  Pagaments)     COBRAMENT  (dies  que  trigo  a  cobrar  dels  meus  clients)     C  =  Nosaltres  cobrem  al  moment  (el  client  ha  de  pagar  primer  per  obtenir  el   producte);  per  tant  el  resultat  és  0        
 6. 6. PAGAMENT  (dies  que  trigo  a  pagar  als  proveïdors)     ANY  1     € P = 9616 232233 × 365 =15dies   ANY  2       € P = 9616 253835 × 365 =14dies     ANY  3     € P = 16145 312422 × 365 =19dies       7.  RÀTIOS  CONJUNTS       7.1  Efecte  Palanquejament  Financer     ANY  1     ROI  =  0,12   Cost  de  Finançament  =  0,06     ANY  2     ROI  =  0,14   Cost  de  Finançament  =  0,07     ANY  3     ROI  =  0,52   Cost  de  Finançament  =  0,06       En  els  tres  anys  la  rendibilitat  econòmica  és  mes  gran  que  el  cost  financer,  cosa  que   fa  que  tinguem  la  possibilitat  d'endeutar-­‐nos  per  millorar  la  rendibilitat  financera.   Amb  l'efecte  palanquejament,  podriem  demanar  un  préstec  al  banc,  que  el   pagariem  amb  un  6-­‐7%  d'interès  anual.  Llavors,  invertir  el  préstec  en  la  compra  de   productes,  pels  quals  obtindriem  una  rendibilitat  econòmica  superior  ens  els  tres   anys  al  cost  financer  del  préstec.  Amb  aquest  fet  podriem  augmentar  la  rendibilitat   financera  (%  que  ens  enduem  els  socis).       7.2  Període  mitjà  de  maduració  Econòmic  i  Financer  
 7. 7.   La  nostra  empresa  és  una  empresa  comercial  i,  tenint  en  compte  les  fórmules   següents  hem  calculat  els  diversos  períodes  mitjans  de  maduració  (el  nombre  de   dies  que  l'empresa  triga  a  recuperar  una  unitat  monetària  des  de  que  es  va  invertir   en  el  seu  cicle  d'explotació).     ANY  1   Període  mitjà  d'Aprovisionament  = € 38272 97791 × 365 =142dies     Període  mitjà  de  Cobrament  =   € 0 271315 × 365 = 0     Període  mitjà  de  Pagament  =   € 9616 97791 × 365 = 36dies     PMME  =  142  dies   PMMF  =  107  dies   _______________________________________________________________________________________________   ANY  2   Període  mitjà  d'Aprovisionament  = € 38272 97791 × 365 =142dies     Període  mitjà  de  Cobrament  =   € 0 459264 × 365 = 0     Període  mitjà  de  Pagament  =   € 9616 97791 × 365 = 36dies     PMME  =  142  dies   PMMF  =  107  dies   _______________________________________________________________________________________________   ANY  3   Període  mitjà  d'Aprovisionament  = € 38272 97791 × 365 =142dies     Període  mitjà  de  Cobrament  =   € 0 271315 × 365 = 0     Període  mitjà  de  Pagament  =   € 16145 164188 × 365 = 36dies     PMME  =  142  dies   PMMF  =  107  dies    
 8. 8. Els  períodes  mitjans  de  maduració  són  idèntics  al  llarg  dels  tres  excercicis   següents.  El  temps  que  dura  el  nostre  cicle  d'explotació  són  142  dies  (PMME),  tot  i   així  els  proveïdors  ens  financien  36  i  ens  queden  107  dies  d'autofinançament   (PMMF).  Hauriem  de  negociar  amb  els  proveïdors  poder  cobrir  tot  el  nostre  cicle   d'explotació  sense  haver-­‐nos  de  treure  un  euro  de  la  butxaca.  És  un  aspecte  molt   important  per  nosaltres  poder  negociar  el  període  de  pagament.       7.3  PAS     NOF  =  (Mitjana  d'Existències  +  Mitjana  de  Clients  +  10%Mitjana  de  Proveïdors)-­ Mitjana  de  Proveïdors     FM  =  AC  -­  PC     ANY  1     NOF  =  135.000  +  13.863  -­‐193.224  =  -­‐44.502   FM  =  297.726  -­‐  107.055     ANY  2     NOF  =  270000  +  14.675  -­‐  253.378  =    31.297   FM  =  271.624  -­‐  253,378  =  18.246     ANY3     NOF  =  270.000  -­‐  142.120  =  127.880   FM  =  270.000  -­‐  142.120  =  127.880     Excepte  en  el  segon  any,  el  NOF>FM  cosa  que  ens  indica  que  tenim  la  garantia   d'obrir  el  negoci.  Tot  i  així  al  segon  any,  per  relativament  poc,  el  NOF<FM,  cosa  que   indica  que  es  necessita  més  fons  per  dur  a  terme  les  activitats.   Com  s'ha  comentat  al  obtenir  al  resultat  de  la  ràtio  de  qualitat  del  deute,  els  deutes   a  curt  termini  s'haurien  de  negociar  i  treslladar-­‐los  al  llarg,  ja  que  podem  tenir   problemes  de  disponibilitat.     Abans  d'obrir  el  negoci  hauriem  de  distribuïr  més  els  deutes  segons  el  termini.                          
 9. 9. excel_emp.xlsx  

×