Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Novetats fiscals 2014. Jornada 10 de gener. Suport Associatiu

966 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Novetats fiscals 2014. Jornada 10 de gener. Suport Associatiu

 1. 1. NOVETATS FISCALS PER AL 2014 I RÈGIM D’IVA DEL LLIBRE DE CAIXA 10 de gener del 2014 El Prat de Llobregat Dolors Martínez i Cristina Ros
 2. 2. CONTINGUTS • NOVETATS FISCALS PER AL 2014 • Aplicació de les exempcions d’IVA en les ENL • Ampliació dels obligats a presentar el model 347 (operacions amb tercers) • Opció i aplicació de la regla de prorrata de l’IVA • Altres modificacions
 3. 3. CONTINGUTS • EL NOU RÈGIM ESPECIAL DE CRITERI DE CAIXA DE L’IVA • Qui pot optar • Entrada en vigor, opció, renúncia i exclusió • Quan es declara l’IVA de les vendes • Quan es declara l’IVA de les compres • Operacions expressament excloses
 4. 4. CONTINGUTS • EL NOU RÈGIM ESPECIAL DE CRITERI DE CAIXA DE L’IVA • Noves dades a incloure als llibres registre de factures • Afectació per a totes les entitats que declaren IVA • Quan podria interessar optar
 5. 5. NOVETATS FISCALS PER AL 2014
 6. 6. APLICACIO DE LES EXEMPCIONS D’IVA EN LES E.N.L. • Modificació a l’article del reglament de l’IVA que confirma que no s’ha de demanar l’exempció de les entitats no lucratives per aplicar les exempcions que els són d’aplicació • La Llei de l’IVA ja havia estar modificada amb efectes a 1 de gener de 2013 en aquest mateix sentit
 7. 7. APLICACIO DE LES EXEMPCIONS D’IVA EN LES E.N.L. • Es reafirma, doncs, que totes les entitats no lucratives no han d’aplicar IVA a les seves quotes socials • Tampoc hauran de carregar IVA per la prestació de serveis de caire social, esportius o culturals, sempre que compleixin els requisits perquè l’entitat es consideri entitat de caràcter social
 8. 8. AMPLIACIO DELS OBLIGATS A PRESENTAR EL MODEL 347 (OPERACIONS AMB TERCERS) • A partir de 2014 estaran expressament obligades a presentar la declaració les entitats no lucratives que compleixin els requisits per ser considerades caràcter social, quan hagin tingut durant l’any operacions per import total superior a 3.005,06 euros • Les operacions a declarar seran: • Compres a proveïdors • Subvencions cobrades durant l’exercici
 9. 9. AMPLIACIO DELS OBLIGATS A PRESENTAR EL MODEL 347 (OPERACIONS AMB TERCERS) • El darrer any han augmentat força els requeriments de la presentació de la declaració, i en alguns casos estan rebutjant les al·legacions conforme no s’estava obligat • L’obligació comença a partir de 2014 (febrer de 2015), però és recomanable presentar-la ja enguany per les dades de 2013, en cas que es tinguin operacions a declarar
 10. 10. OPCIO I APLICACIO DE LA REGLA DE PRORRATA DE L’IVA • La prorrata s’aplica quan una entitat factura vendes subjectes i també vendes exemptes • La modalitat de prorrata especial és optativa • Es modifica el termini per a exercir l’opció • Abans: desembre de l’any anterior al que es vol aplicar • Amb la modificació: a la darrera declaració de l’any en el qual es vol aplicar, amb efectes per la totalitat del propi exercici
 11. 11. OPCIO I APLICACIO DE LA REGLA DE PRORRATA DE L’IVA • S’estableix una validesa mínima de tres anys, un cop s’ha exercit l’opció • Un cop transcorregut aquest temps, es pot renunciar a la darrera declaració de l’IVA que correspongui a l’any natural en el qual es vulgui deixar d’aplicar • És obligatòria per qui, aplicant la prorrata general, pot deduir >20% del que resultaria deduïble aplicant la prorrata especial
 12. 12. ALTRES MODIFICACIONS • DEDUCCIÓ DE L’IVA EN ACTIVITATS DE SECTORS DIFERENCIATS • S’ha d’aplicar obligatòriament la prorrata especial per les despeses directes, i la general per les despeses comunes a totes les activitats • MODIFICACIÓ EN LES BASES DE L’IVA CAUSADA PER CONCURS DE CREDITORS • S’estableixen requisits formals específics per poder recuperar un IVA ingressat quan el deutor es declara en concurs de creditors, i també una limitació temporal
 13. 13. ALTRES MODIFICACIONS • MODIFICACIÓ EN LES BASES DE L’IVA CAUSADA PER ALTRES CASOS D’INSOLVÈNCIA • També s’estableixen requisits formals específics per poder recuperar un IVA ingressat quan el deutor és insolvent però no es declara en concurs de creditors, i també una limitació temporal • NOUS CASOS D’INVERSIÓ DE SUBJECTE PASSIU DE L’IVA • S’estableixen algunes activitats, la majoria relacionades amb operacions immobiliàries, a on el comprador serà qui ingressi l’IVA meritat a la operació. També caldrà complir determinats requisits
 14. 14. EL NOU RÈGIM ESPECIAL DE CRITERI DE CAIXA DE L’IVA
 15. 15. QUI POT OPTAR • Poden optar les entitats que tinguin un volum d’operacions durant l’any anterior inferior a 2 milions d’euros. • S’exceptuen les entitats que hagin rebut cobraments en efectiu d’un mateix destinatari de les operacions durant l’any que superin els 100.000 euros • Pel càlcul del volum d’operacions, s’apliquen les regles de meritació de l’IVA
 16. 16. ENTRADA EN VIGOR, OPCIÓ, RENÚNCIA I EXCLUSIÓ • El nou règim es pot començar a aplicar a partir de l’1 de gener de 2014 • Cal optar (és voluntari) durant el mes de desembre del l’any anterior al qual es vol començar a aplicar • Excepcionalment, per l’exercici 2014, es podrà optar fins al 31 de març. • Si s’opta, s’aplicarà a totes les operacions que es facin, llevat de les expressament excloses.
 17. 17. ENTRADA EN VIGOR, OPCIÓ, RENÚNCIA I EXCLUSIÓ • S'entén prorrogat automàticament cada any, llevat renúncia voluntària o exclusió per no complir els requisits per poder estar en el règim • Si es produeix l’exclusió, tindrà efectes per l’exercici següent, podent tornar a optar si es tornen a complir els requisits • Si hi ha renúncia voluntària, tindrà una validesa mínima i obligatòria de tres anys
 18. 18. QUAN ES DECLARA L’IVA DE LES VENDES • L’IVA carregat a les factures emeses es declara en el trimestre en el qual s’ha cobrat efectivament • Si el cobrament és parcial, s’ingressa seguint la proporció de l’import cobrat • Si a la factura emesa hi ha diversos tipus d’IVA, igualment la proporció de l’import cobrat parcialment s’ha d’aplicar respecte als diferents tipus impositius
 19. 19. QUAN ES DECLARA L’IVA DE LES VENDES • Si arriba el 31 de desembre de l’any següent al de l’emissió de la factura i encara no s’ha cobrat, igualment s’ha de procedir a declarar i ingressar l’IVA de la venda a la darrera declaració trimestral d’aquell any • Les factures s’han d’emetre en forma i termini generals, però és obligatori incloure una menció expressa de que es tracta d’una operació inclosa en aquest règim Especial.
 20. 20. QUAN ES DECLARA L’IVA DE LES COMPRES • L’IVA suportat a les factures de les compres es podrà deduir en el trimestre en el qual s’han pagat efectivament • Si el pagament és parcial, es desgrava en proporció de l’import abonat • Si hi ha diversos tipus d’IVA a la factura de compra pagada parcialment, igualment la proporció s’ha de fer respecte als diferents tipus
 21. 21. QUAN ES DECLARA L’IVA DE LES COMPRES • Si arriba el 31 de desembre de l’any següent al de l’emissió de la factura i encara no s’ha pagat, es podrà declarar i desgravar l’IVA de la compra a partir de la darrera declaració trimestral d’aquell any, amb un termini màxim de deducció de quatre anys des de la data d’emissió de la factura • Passat aquest termini, el dret de deducció caduca
 22. 22. QUAN ES DECLARA L’IVA DE LES COMPRES • Els pagaments s’han de poder acreditar. Per exemple, no es consideraria pagada una factura per mitjà d’un pagaré, mentre aquest no es faci efectiu al seu venciment • En cas de renúncia o exclusió, les condicions de deducció de les compres efectuades mentre s’estava en el règim, continuaran sense poder ser deduïdes fins al seu pagament o fins al 31 de desembre de l’any següent
 23. 23. OPERACIONS EXPRESSAMENT EXCLOSES • No es podrà aplicar el règim en: • Operacions incloses a règims especials, com ara agricultura, ramaderia i pesca, recàrrec d’equivalència, de serveis prestats per via electrònica, d’or d’inversió i de grups d’entitats • Vendes exemptes per tractar-se d’exportacions, operacions intracomunitàries o assimilades • Compres intracomunitàries de béns, importacions i assimilades • Operacions amb inversió del subjecte passiu • Operacions d’autoconsum de béns o serveis
 24. 24. NOVES DADES ALS LLIBRES REGISTRE DE FACTURES • Les entitats que optin pel règim, a més de les dades generals, han d’incloure al llibre registre de factures emeses les dades següents: • Data de cobrament total o parcial de l’operació • Si hi ha cobraments parcials, indicació per separat de cada import cobrat • Indicació del compte bancari o mitjà de cobrament utilitzat a l’operació
 25. 25. NOVES DADES ALS LLIBRES REGISTRE DE FACTURES • Per a totes les entitats que declarin IVA, hagin o no optat pel règim, a més de les dades generals, han d’incloure al llibre registre de factures rebudes les dades següents: • Data de pagament total o parcial de l’operació • Si hi ha pagaments parcials, indicació per separat de cada import abonat • Indicació del compte bancari o mitjà de pagament que acrediti el pagament total o parcial de l’operació
 26. 26. NOVES DADES ALS LLIBRES REGISTRE DE FACTURES • En tots dos casos, les operacions es registren als respectius llibres en el moment d’expedir o rebre la factura, i les dades de cobrament o pagament s’afegiran a posteriori
 27. 27. AFECTACIÓ PER A TOTES LES ENTITATS QUE DECLAREN IVA • Tant si s’ha optat o no pel règim especial, les entitats que facin compres a proveïdors que hagin optat per aquest nou règim, no tindran dret a deduir l’IVA suportat a les compres fins: • El moment del pagament total o parcial de les factures • O, si a aquella data no s’hagués produït encara el pagament, a 31 de desembre de l’any immediat posterior
 28. 28. AFECTACIÓ PER A TOTES LES ENTITATS QUE DECLAREN IVA • Igualment, al llibre registre de factures rebudes s’hauran d’incloure les dades esmentades anteriorment relatives al pagament de les operacions: • Data • Indicació del compte bancari per on s’ha efectuat el pagament
 29. 29. QUAN PODRIA INTERESSAR OPTAR • La opció o no pel règim no és una decisió fàcil, cal avaluar la situació particular de cada entitat per poder valorar si interessa o no. • Com a orientació, podria interessar optar pel règim: • Quan es repercuteix més IVA del que es suporta, i els terminis de pagament són similars o més curts que els de cobrament • Quan la principal despesa sigui de personal, es tingui molt poc IVA suportat i els terminis de cobrament de les factures emeses siguin relativament llargs
 30. 30. QUAN PODRIA INTERESSAR OPTAR • Quan els terminis de cobrament són molt més llargs que els de pagament. Seria el cas, per exemple, quan els principals “clients” són Administracions Públiques • Quan l’entitat tingui un volum de morositat important
 31. 31. QUAN PODRIA NO INTERESSAR OPTAR • En canvi, segurament no interessarà optar pel règim: • Si l’IVA de les compres és molt més gran que el de les vendes • Si es paguen les compres en terminis més llargs que els cobraments de les vendes • Si es cobren moltes vendes al comptat • En entitats que inicien la seva activitat subjecta a IVA, i aquest fet motivi una inversió inicial important
 32. 32. QUAN PODRIA NO INTERESSAR OPTAR • Altres factors a tenir en compte: • Estar en el règim pot incrementar el risc de ser objecte d’inspecció fiscal, que verificaria la correcta aplicació de criteris aplicats, correcció dels requeriments formals als llibres registre, etc. • És possible que moltes empreses o entitats no vulguin treballar amb els inclosos al règim, a causa de l’afectació i augment de la càrrega administrativa que patiran també els receptors de les operacions
 33. 33. Moltes gràcies per la vostra atenció!!

×