Novetats fiscals 2014. Jornada 10 de gener. Suport Associatiu

923 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Novetats fiscals 2014. Jornada 10 de gener. Suport Associatiu

 1. 1. NOVETATS FISCALS PER AL 2014 I RÈGIM D’IVA DEL LLIBRE DE CAIXA 10 de gener del 2014 El Prat de Llobregat Dolors Martínez i Cristina Ros
 2. 2. CONTINGUTS • NOVETATS FISCALS PER AL 2014 • Aplicació de les exempcions d’IVA en les ENL • Ampliació dels obligats a presentar el model 347 (operacions amb tercers) • Opció i aplicació de la regla de prorrata de l’IVA • Altres modificacions
 3. 3. CONTINGUTS • EL NOU RÈGIM ESPECIAL DE CRITERI DE CAIXA DE L’IVA • Qui pot optar • Entrada en vigor, opció, renúncia i exclusió • Quan es declara l’IVA de les vendes • Quan es declara l’IVA de les compres • Operacions expressament excloses
 4. 4. CONTINGUTS • EL NOU RÈGIM ESPECIAL DE CRITERI DE CAIXA DE L’IVA • Noves dades a incloure als llibres registre de factures • Afectació per a totes les entitats que declaren IVA • Quan podria interessar optar
 5. 5. NOVETATS FISCALS PER AL 2014
 6. 6. APLICACIO DE LES EXEMPCIONS D’IVA EN LES E.N.L. • Modificació a l’article del reglament de l’IVA que confirma que no s’ha de demanar l’exempció de les entitats no lucratives per aplicar les exempcions que els són d’aplicació • La Llei de l’IVA ja havia estar modificada amb efectes a 1 de gener de 2013 en aquest mateix sentit
 7. 7. APLICACIO DE LES EXEMPCIONS D’IVA EN LES E.N.L. • Es reafirma, doncs, que totes les entitats no lucratives no han d’aplicar IVA a les seves quotes socials • Tampoc hauran de carregar IVA per la prestació de serveis de caire social, esportius o culturals, sempre que compleixin els requisits perquè l’entitat es consideri entitat de caràcter social
 8. 8. AMPLIACIO DELS OBLIGATS A PRESENTAR EL MODEL 347 (OPERACIONS AMB TERCERS) • A partir de 2014 estaran expressament obligades a presentar la declaració les entitats no lucratives que compleixin els requisits per ser considerades caràcter social, quan hagin tingut durant l’any operacions per import total superior a 3.005,06 euros • Les operacions a declarar seran: • Compres a proveïdors • Subvencions cobrades durant l’exercici
 9. 9. AMPLIACIO DELS OBLIGATS A PRESENTAR EL MODEL 347 (OPERACIONS AMB TERCERS) • El darrer any han augmentat força els requeriments de la presentació de la declaració, i en alguns casos estan rebutjant les al·legacions conforme no s’estava obligat • L’obligació comença a partir de 2014 (febrer de 2015), però és recomanable presentar-la ja enguany per les dades de 2013, en cas que es tinguin operacions a declarar
 10. 10. OPCIO I APLICACIO DE LA REGLA DE PRORRATA DE L’IVA • La prorrata s’aplica quan una entitat factura vendes subjectes i també vendes exemptes • La modalitat de prorrata especial és optativa • Es modifica el termini per a exercir l’opció • Abans: desembre de l’any anterior al que es vol aplicar • Amb la modificació: a la darrera declaració de l’any en el qual es vol aplicar, amb efectes per la totalitat del propi exercici
 11. 11. OPCIO I APLICACIO DE LA REGLA DE PRORRATA DE L’IVA • S’estableix una validesa mínima de tres anys, un cop s’ha exercit l’opció • Un cop transcorregut aquest temps, es pot renunciar a la darrera declaració de l’IVA que correspongui a l’any natural en el qual es vulgui deixar d’aplicar • És obligatòria per qui, aplicant la prorrata general, pot deduir >20% del que resultaria deduïble aplicant la prorrata especial
 12. 12. ALTRES MODIFICACIONS • DEDUCCIÓ DE L’IVA EN ACTIVITATS DE SECTORS DIFERENCIATS • S’ha d’aplicar obligatòriament la prorrata especial per les despeses directes, i la general per les despeses comunes a totes les activitats • MODIFICACIÓ EN LES BASES DE L’IVA CAUSADA PER CONCURS DE CREDITORS • S’estableixen requisits formals específics per poder recuperar un IVA ingressat quan el deutor es declara en concurs de creditors, i també una limitació temporal
 13. 13. ALTRES MODIFICACIONS • MODIFICACIÓ EN LES BASES DE L’IVA CAUSADA PER ALTRES CASOS D’INSOLVÈNCIA • També s’estableixen requisits formals específics per poder recuperar un IVA ingressat quan el deutor és insolvent però no es declara en concurs de creditors, i també una limitació temporal • NOUS CASOS D’INVERSIÓ DE SUBJECTE PASSIU DE L’IVA • S’estableixen algunes activitats, la majoria relacionades amb operacions immobiliàries, a on el comprador serà qui ingressi l’IVA meritat a la operació. També caldrà complir determinats requisits
 14. 14. EL NOU RÈGIM ESPECIAL DE CRITERI DE CAIXA DE L’IVA
 15. 15. QUI POT OPTAR • Poden optar les entitats que tinguin un volum d’operacions durant l’any anterior inferior a 2 milions d’euros. • S’exceptuen les entitats que hagin rebut cobraments en efectiu d’un mateix destinatari de les operacions durant l’any que superin els 100.000 euros • Pel càlcul del volum d’operacions, s’apliquen les regles de meritació de l’IVA
 16. 16. ENTRADA EN VIGOR, OPCIÓ, RENÚNCIA I EXCLUSIÓ • El nou règim es pot començar a aplicar a partir de l’1 de gener de 2014 • Cal optar (és voluntari) durant el mes de desembre del l’any anterior al qual es vol començar a aplicar • Excepcionalment, per l’exercici 2014, es podrà optar fins al 31 de març. • Si s’opta, s’aplicarà a totes les operacions que es facin, llevat de les expressament excloses.
 17. 17. ENTRADA EN VIGOR, OPCIÓ, RENÚNCIA I EXCLUSIÓ • S'entén prorrogat automàticament cada any, llevat renúncia voluntària o exclusió per no complir els requisits per poder estar en el règim • Si es produeix l’exclusió, tindrà efectes per l’exercici següent, podent tornar a optar si es tornen a complir els requisits • Si hi ha renúncia voluntària, tindrà una validesa mínima i obligatòria de tres anys
 18. 18. QUAN ES DECLARA L’IVA DE LES VENDES • L’IVA carregat a les factures emeses es declara en el trimestre en el qual s’ha cobrat efectivament • Si el cobrament és parcial, s’ingressa seguint la proporció de l’import cobrat • Si a la factura emesa hi ha diversos tipus d’IVA, igualment la proporció de l’import cobrat parcialment s’ha d’aplicar respecte als diferents tipus impositius
 19. 19. QUAN ES DECLARA L’IVA DE LES VENDES • Si arriba el 31 de desembre de l’any següent al de l’emissió de la factura i encara no s’ha cobrat, igualment s’ha de procedir a declarar i ingressar l’IVA de la venda a la darrera declaració trimestral d’aquell any • Les factures s’han d’emetre en forma i termini generals, però és obligatori incloure una menció expressa de que es tracta d’una operació inclosa en aquest règim Especial.
 20. 20. QUAN ES DECLARA L’IVA DE LES COMPRES • L’IVA suportat a les factures de les compres es podrà deduir en el trimestre en el qual s’han pagat efectivament • Si el pagament és parcial, es desgrava en proporció de l’import abonat • Si hi ha diversos tipus d’IVA a la factura de compra pagada parcialment, igualment la proporció s’ha de fer respecte als diferents tipus
 21. 21. QUAN ES DECLARA L’IVA DE LES COMPRES • Si arriba el 31 de desembre de l’any següent al de l’emissió de la factura i encara no s’ha pagat, es podrà declarar i desgravar l’IVA de la compra a partir de la darrera declaració trimestral d’aquell any, amb un termini màxim de deducció de quatre anys des de la data d’emissió de la factura • Passat aquest termini, el dret de deducció caduca
 22. 22. QUAN ES DECLARA L’IVA DE LES COMPRES • Els pagaments s’han de poder acreditar. Per exemple, no es consideraria pagada una factura per mitjà d’un pagaré, mentre aquest no es faci efectiu al seu venciment • En cas de renúncia o exclusió, les condicions de deducció de les compres efectuades mentre s’estava en el règim, continuaran sense poder ser deduïdes fins al seu pagament o fins al 31 de desembre de l’any següent
 23. 23. OPERACIONS EXPRESSAMENT EXCLOSES • No es podrà aplicar el règim en: • Operacions incloses a règims especials, com ara agricultura, ramaderia i pesca, recàrrec d’equivalència, de serveis prestats per via electrònica, d’or d’inversió i de grups d’entitats • Vendes exemptes per tractar-se d’exportacions, operacions intracomunitàries o assimilades • Compres intracomunitàries de béns, importacions i assimilades • Operacions amb inversió del subjecte passiu • Operacions d’autoconsum de béns o serveis
 24. 24. NOVES DADES ALS LLIBRES REGISTRE DE FACTURES • Les entitats que optin pel règim, a més de les dades generals, han d’incloure al llibre registre de factures emeses les dades següents: • Data de cobrament total o parcial de l’operació • Si hi ha cobraments parcials, indicació per separat de cada import cobrat • Indicació del compte bancari o mitjà de cobrament utilitzat a l’operació
 25. 25. NOVES DADES ALS LLIBRES REGISTRE DE FACTURES • Per a totes les entitats que declarin IVA, hagin o no optat pel règim, a més de les dades generals, han d’incloure al llibre registre de factures rebudes les dades següents: • Data de pagament total o parcial de l’operació • Si hi ha pagaments parcials, indicació per separat de cada import abonat • Indicació del compte bancari o mitjà de pagament que acrediti el pagament total o parcial de l’operació
 26. 26. NOVES DADES ALS LLIBRES REGISTRE DE FACTURES • En tots dos casos, les operacions es registren als respectius llibres en el moment d’expedir o rebre la factura, i les dades de cobrament o pagament s’afegiran a posteriori
 27. 27. AFECTACIÓ PER A TOTES LES ENTITATS QUE DECLAREN IVA • Tant si s’ha optat o no pel règim especial, les entitats que facin compres a proveïdors que hagin optat per aquest nou règim, no tindran dret a deduir l’IVA suportat a les compres fins: • El moment del pagament total o parcial de les factures • O, si a aquella data no s’hagués produït encara el pagament, a 31 de desembre de l’any immediat posterior
 28. 28. AFECTACIÓ PER A TOTES LES ENTITATS QUE DECLAREN IVA • Igualment, al llibre registre de factures rebudes s’hauran d’incloure les dades esmentades anteriorment relatives al pagament de les operacions: • Data • Indicació del compte bancari per on s’ha efectuat el pagament
 29. 29. QUAN PODRIA INTERESSAR OPTAR • La opció o no pel règim no és una decisió fàcil, cal avaluar la situació particular de cada entitat per poder valorar si interessa o no. • Com a orientació, podria interessar optar pel règim: • Quan es repercuteix més IVA del que es suporta, i els terminis de pagament són similars o més curts que els de cobrament • Quan la principal despesa sigui de personal, es tingui molt poc IVA suportat i els terminis de cobrament de les factures emeses siguin relativament llargs
 30. 30. QUAN PODRIA INTERESSAR OPTAR • Quan els terminis de cobrament són molt més llargs que els de pagament. Seria el cas, per exemple, quan els principals “clients” són Administracions Públiques • Quan l’entitat tingui un volum de morositat important
 31. 31. QUAN PODRIA NO INTERESSAR OPTAR • En canvi, segurament no interessarà optar pel règim: • Si l’IVA de les compres és molt més gran que el de les vendes • Si es paguen les compres en terminis més llargs que els cobraments de les vendes • Si es cobren moltes vendes al comptat • En entitats que inicien la seva activitat subjecta a IVA, i aquest fet motivi una inversió inicial important
 32. 32. QUAN PODRIA NO INTERESSAR OPTAR • Altres factors a tenir en compte: • Estar en el règim pot incrementar el risc de ser objecte d’inspecció fiscal, que verificaria la correcta aplicació de criteris aplicats, correcció dels requeriments formals als llibres registre, etc. • És possible que moltes empreses o entitats no vulguin treballar amb els inclosos al règim, a causa de l’afectació i augment de la càrrega administrativa que patiran també els receptors de les operacions
 33. 33. Moltes gràcies per la vostra atenció!!

×