SlideShare a Scribd company logo
1 of 11
Download to read offline
Què és el salari?
El salari és tot allò que percep el treballador, en diners o en espècie, és la
contraprestació que rep pel treball per compte d'altri, és a dir, pels seus serveis.

Drets dels treballadors respecte al salari
Tenen dret a una remuneració que sigui suficient per satisfer les seves necessitats i les
de la seva família, sense que en cap cas pugui fer-se discriminació per raons de sexe.
Salari en diners:
Es percep en moneda de curs legal (en Euros).
La forma de pagar-ho pot ser:
Transferència o ingrés en compte bancari.
En efectiu (en mà).
Xec.
Salari en espècie:
Béns o serveis diferents als diners com:
Utilització de l'habitatge.
Ús i/o lliurament d'un vehicle.
Préstecs al treballador a un tipus d'interès menor al legal dels diners.
Prestacions per manutenció, allotjament, viatges i similars.
Primes d’assegurances o similar.
Despeses d'estudis i manutenció del treballador o els seus fills.
Aportacions satisfetes als promotors dels plans de pensions.
El salari en espècie no podrà superar el 30% del salari total.


El salari ha de pagar-se en la data convinguda, sense que el temps a que es
refereix l'abonament pugui excedir d'un mes, encara que es poden percebre
bestretes a compte del treball ja realitzat.



La impuntualitat en el pagament fa incórrer a l'empresari en mora, obligant-li a
pagar un interès del 10% anual del degut.



Per a la prestació d'un treball d'igual valor ha de pagar-se la mateixa
retribució, sense que pugui produir-se discriminació per raó de sexe, origen
racial, estat civil, religió o conviccions, idees polítiques, adhesió o no a sindicats i
llengua dins de l'Estat espanyol.



En salaris superiors al salari mínim interprofessional o al fixat en conveni
col·lectiu, opera el principi de compensació i absorció entre ells.
Què és el Salari Mínim Interprofessional?
Retribució mínima fixada legalment per als treballadors. Es fixa anualment pel
Govern, prèvia consulta als interlocutors socials, tenint en compte entre altres
factors l’IPC (Índex de Preus Consum) i la productivitat mitjana nacional.

Utilitat del SMI
Serveix de garantia salarial mínima per a tots els treballadors, cap dels quals
pot percebre pel seu treball un salari per sota del SMI.

Salari mínim interprofessional
Salari diari: 21,38 €
Salari mensual: 641,40 €
Salari anual amb pagues: 8.979,60 €

IPREM (Indicador Públic de Renda de Efectes Múltiples)
Salari diari: 17,75 €
Salari mensual: 532,51 €
Salari anual amb pagues: 7.455 €
Crèdits salaris preferents:
Els crèdits salarials tenen preferència sobre altres crèdits:
Pels últims trenta dies de treball, si no superen el doble del SMI.

Respecte dels objectes elaborats pels treballadors, mentre siguin propietat o
estiguin en possessió de l'empresari.
En altres crèdits, excepte aquells assegurats amb un dret real (hipoteca), en la
quantia resultant de multiplicar el triple del SMI pel nombre de dies de salari
pendent de pagament.
Fons de Garantia Salarial (FOGASA):
Òrgan autònom adscrit al Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social que garanteix la
percepció de:
Els salaris pendents de pagament reconeguts en acta de conciliació o resolució
judicial.
Les indemnitzacions per acomiadament o extinció reconegudes per via judicial o
administrativa, sempre que hi hagi insolvència empresarial o procediment concursal.
La quantitat màxima, que no pot superar el doble del SMI diari amb pagues extres, és
de:
120 dies pels salaris pendents i
Una anualitat per les indemnitzacions
Percepcions salarials:
Retribucions considerades com a
salari i cotitzen a la Seguretat Social.
Són considerades com a percepcions
salarials els següents conceptes:
Salari base.
Complements salarials.
Hores extraordinàries.
Gratificacions extraordinàries.
Salari en espècie.

Percepcions no salarials:
Quantitats no considerades salari, que no
cotitzen a la Seguretat Social.
Algunes d'elles no tributen per
l'IRPF, excepte els quals excedeixin els
límits legals.
Són percepcions no salarials:

Indemnitzacions o suplerts.
Prestacions de la Seguretat Social.
Indemnitzacions per
trasllats, suspensions i acomiadaments.
Altres percepcions no salarials.
Què és el salari base?
Retribució fixada per unitat de temps o d'obra per a cada categoria i grups
professionals o nivells retributius en el conveni col·lectiu corresponent
Pot ser:
Per unitat de temps: Calculat segons la durada del servei, sense considerar la
quantitat d'obra realitzada.
Mixt: Combina el salari per unitat de temps i per unitat d'obra.
Per unitat d'obra: Atén a la quantitat o qualitat de treball, sense considerar el
temps invertit.

El salari base es fixa en el conveni col·lectiu o en el contracte. De no ser així,
pot coincidir amb el SMI.
Complements personals:
Derivats de la qualificació personal o professional del treballador no tinguts en compte
en el seu salari base.

Alguns d'ells són l'antiguitat, o complements específics del treballador per
idiomes o títols acadèmics.

Hores extraordinàries:
Siguin o no per força major, si s'acorda que siguin compensades econòmicament.
Complements del llocs de treball:
Es percep per les peculiaritats inherents al lloc de treball o la forma de
realitzar l'activitat.

Inclou complements com el plus de nocturnitat o toxicitat que,
generalment, es cobren pel temps efectivament treballat (per hora o dia).
També inclou els plusos per responsabilitat, flexibilitat en la utilització de
la mà d'obra o de residència.

En aquest grup es troben els complements per la quantitat o qualitat del
treball desenvolupat com les primes i
incentius, comissions, productivitat, assistència i puntualitat.

More Related Content

Similar to Salari jmuntaner

Similar to Salari jmuntaner (20)

OARH U.2.9 el salari
OARH U.2.9 el salariOARH U.2.9 el salari
OARH U.2.9 el salari
 
Nomina
NominaNomina
Nomina
 
Quant costa contractar
Quant costa contractarQuant costa contractar
Quant costa contractar
 
Rebutsalaris
RebutsalarisRebutsalaris
Rebutsalaris
 
Seguretat social
Seguretat socialSeguretat social
Seguretat social
 
Treball_2.pptx
Treball_2.pptxTreball_2.pptx
Treball_2.pptx
 
Promoció de l'ocupació Autònoma
Promoció de l'ocupació AutònomaPromoció de l'ocupació Autònoma
Promoció de l'ocupació Autònoma
 
Que es ultraactivitat_catala
Que es ultraactivitat_catalaQue es ultraactivitat_catala
Que es ultraactivitat_catala
 
Capitalització de l'atur
Capitalització de l'aturCapitalització de l'atur
Capitalització de l'atur
 
Empresa
EmpresaEmpresa
Empresa
 
Empresa
EmpresaEmpresa
Empresa
 
Empresa
EmpresaEmpresa
Empresa
 
Sistemes de retribució variables
Sistemes de retribució variablesSistemes de retribució variables
Sistemes de retribució variables
 
OARH U.2.10 11 la nòmina o el rebut de salari i l'irpf
OARH U.2.10 11 la nòmina o el rebut de salari i l'irpfOARH U.2.10 11 la nòmina o el rebut de salari i l'irpf
OARH U.2.10 11 la nòmina o el rebut de salari i l'irpf
 
El FinançAment En L’Empresa I
El FinançAment En L’Empresa IEl FinançAment En L’Empresa I
El FinançAment En L’Empresa I
 
Fiscalitat per autònoms
Fiscalitat per autònomsFiscalitat per autònoms
Fiscalitat per autònoms
 
Contracte indefinit
Contracte indefinitContracte indefinit
Contracte indefinit
 
Ser autònom
Ser autònomSer autònom
Ser autònom
 
Legislacio i normativa servei de la llar
Legislacio i normativa servei de la llarLegislacio i normativa servei de la llar
Legislacio i normativa servei de la llar
 
L'empresa
L'empresaL'empresa
L'empresa
 

Salari jmuntaner

 • 1. Què és el salari? El salari és tot allò que percep el treballador, en diners o en espècie, és la contraprestació que rep pel treball per compte d'altri, és a dir, pels seus serveis. Drets dels treballadors respecte al salari Tenen dret a una remuneració que sigui suficient per satisfer les seves necessitats i les de la seva família, sense que en cap cas pugui fer-se discriminació per raons de sexe.
 • 2. Salari en diners: Es percep en moneda de curs legal (en Euros). La forma de pagar-ho pot ser: Transferència o ingrés en compte bancari. En efectiu (en mà). Xec.
 • 3. Salari en espècie: Béns o serveis diferents als diners com: Utilització de l'habitatge. Ús i/o lliurament d'un vehicle. Préstecs al treballador a un tipus d'interès menor al legal dels diners. Prestacions per manutenció, allotjament, viatges i similars. Primes d’assegurances o similar. Despeses d'estudis i manutenció del treballador o els seus fills. Aportacions satisfetes als promotors dels plans de pensions. El salari en espècie no podrà superar el 30% del salari total.
 • 4.  El salari ha de pagar-se en la data convinguda, sense que el temps a que es refereix l'abonament pugui excedir d'un mes, encara que es poden percebre bestretes a compte del treball ja realitzat.  La impuntualitat en el pagament fa incórrer a l'empresari en mora, obligant-li a pagar un interès del 10% anual del degut.  Per a la prestació d'un treball d'igual valor ha de pagar-se la mateixa retribució, sense que pugui produir-se discriminació per raó de sexe, origen racial, estat civil, religió o conviccions, idees polítiques, adhesió o no a sindicats i llengua dins de l'Estat espanyol.  En salaris superiors al salari mínim interprofessional o al fixat en conveni col·lectiu, opera el principi de compensació i absorció entre ells.
 • 5. Què és el Salari Mínim Interprofessional? Retribució mínima fixada legalment per als treballadors. Es fixa anualment pel Govern, prèvia consulta als interlocutors socials, tenint en compte entre altres factors l’IPC (Índex de Preus Consum) i la productivitat mitjana nacional. Utilitat del SMI Serveix de garantia salarial mínima per a tots els treballadors, cap dels quals pot percebre pel seu treball un salari per sota del SMI. Salari mínim interprofessional Salari diari: 21,38 € Salari mensual: 641,40 € Salari anual amb pagues: 8.979,60 € IPREM (Indicador Públic de Renda de Efectes Múltiples) Salari diari: 17,75 € Salari mensual: 532,51 € Salari anual amb pagues: 7.455 €
 • 6. Crèdits salaris preferents: Els crèdits salarials tenen preferència sobre altres crèdits: Pels últims trenta dies de treball, si no superen el doble del SMI. Respecte dels objectes elaborats pels treballadors, mentre siguin propietat o estiguin en possessió de l'empresari. En altres crèdits, excepte aquells assegurats amb un dret real (hipoteca), en la quantia resultant de multiplicar el triple del SMI pel nombre de dies de salari pendent de pagament.
 • 7. Fons de Garantia Salarial (FOGASA): Òrgan autònom adscrit al Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social que garanteix la percepció de: Els salaris pendents de pagament reconeguts en acta de conciliació o resolució judicial. Les indemnitzacions per acomiadament o extinció reconegudes per via judicial o administrativa, sempre que hi hagi insolvència empresarial o procediment concursal. La quantitat màxima, que no pot superar el doble del SMI diari amb pagues extres, és de: 120 dies pels salaris pendents i Una anualitat per les indemnitzacions
 • 8. Percepcions salarials: Retribucions considerades com a salari i cotitzen a la Seguretat Social. Són considerades com a percepcions salarials els següents conceptes: Salari base. Complements salarials. Hores extraordinàries. Gratificacions extraordinàries. Salari en espècie. Percepcions no salarials: Quantitats no considerades salari, que no cotitzen a la Seguretat Social. Algunes d'elles no tributen per l'IRPF, excepte els quals excedeixin els límits legals. Són percepcions no salarials: Indemnitzacions o suplerts. Prestacions de la Seguretat Social. Indemnitzacions per trasllats, suspensions i acomiadaments. Altres percepcions no salarials.
 • 9. Què és el salari base? Retribució fixada per unitat de temps o d'obra per a cada categoria i grups professionals o nivells retributius en el conveni col·lectiu corresponent Pot ser: Per unitat de temps: Calculat segons la durada del servei, sense considerar la quantitat d'obra realitzada. Mixt: Combina el salari per unitat de temps i per unitat d'obra. Per unitat d'obra: Atén a la quantitat o qualitat de treball, sense considerar el temps invertit. El salari base es fixa en el conveni col·lectiu o en el contracte. De no ser així, pot coincidir amb el SMI.
 • 10. Complements personals: Derivats de la qualificació personal o professional del treballador no tinguts en compte en el seu salari base. Alguns d'ells són l'antiguitat, o complements específics del treballador per idiomes o títols acadèmics. Hores extraordinàries: Siguin o no per força major, si s'acorda que siguin compensades econòmicament.
 • 11. Complements del llocs de treball: Es percep per les peculiaritats inherents al lloc de treball o la forma de realitzar l'activitat. Inclou complements com el plus de nocturnitat o toxicitat que, generalment, es cobren pel temps efectivament treballat (per hora o dia). També inclou els plusos per responsabilitat, flexibilitat en la utilització de la mà d'obra o de residència. En aquest grup es troben els complements per la quantitat o qualitat del treball desenvolupat com les primes i incentius, comissions, productivitat, assistència i puntualitat.