Penyelidikan kualitatif

34,806 views

Published on

Published in: Technology, Economy & Finance
0 Comments
11 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
34,806
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
6,486
Actions
Shares
0
Downloads
1,089
Comments
0
Likes
11
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Penyelidikan kualitatif

 1. 1. PENYELIDIKANPENYELIDIKANKUALITATIFKUALITATIFANAS BIN SURAYANAS BIN SURAY
 2. 2. Beza penyelidikan kuantitatif dan kualitatif• Kuntitatif – mengukur tingkahlaku yang nampak(luaran)menggunakan soalselidik/ujian kertas pensil.• Tidak sesuai untuk mengkaji tingkah laku yang tidak bolehnampak seperti `teacher intention’, proses kognitif pelajar,budaya sekolah, ciri-ciri sosial dalam komuniti sekolah.• Paradigma Positivistik (kuantitatif)-konsep pembuktian`teori’ melalui pemerhatian apa yang berlaku. `Apa yangberlaku’ diukur secara objektif
 3. 3. POST-POSITIVISTIK• Pemerhatian boleh diperolehi tentang fenomena yangdiperhati secara langsung ---kualitatif– Positivistik : Post-positivistik– Saintifik : Artistik– Pembuktian : Jumpaan– Kuantitatif : kualitatif
 4. 4. KUANTITATIF: KUALITATIF1. Realiti fenomena yangdikaji; fenomenakompleks bolehdipecahkan dan dikajisecara berasingan.cth: Mengkaji kesan TLguru (cth memberipengukuhan) terhadappencapaian pelajar.1. Fenomena kompleks hanyaboleh dikaji secaraholistik (kerana pelbagaifaktor yang tidak bolehdipisahkan, yang salingberinteraksi).
 5. 5. KUANTITATIF:KUALITATIF• Hubungan penyelidikdengan subjek:• Tidak perlu ada• Saling berinteraksidan tidak mungkindipisahkan
 6. 6. Kuantitatif:kualitatif3. Kemungkinan adaperkaitan sebab;boleh menerangkansebab ataukesan/akibat.3.Tidak mungkinmembezakan antarasebab daripada kesan
 7. 7. Kuantitatif:kualitatif4. Kemungkinan membuatgeneralisasimemang matlamatutamanya ialah untukmembuat generalisasi4.Tidak boleh membuatgeneralisasi
 8. 8. Kuantitatif:kualitatif5. Pengaruh nilairekabentuk kajianmestilah tidakdipengaruhi nilai-nilaiindividu.Prosedur pungutandata mestilahobjektif.5.Terikat dengan nilai-nilaipenyelidik, khususnyadalam pilihan teori danmetodologi kajian.
 9. 9. Kualitatif• Burges (1985)..– Inkuiri jenis ini menekan kepada `participantobservation’ (pemerhatian turut serta) dan temubualmendalam yang memberikan maklumat langsung kepadapenyelidik tentang dunia sosial.
 10. 10. PENYELIDIKAN KUALITATIF• Sukar dilakukan• Data subjektif• Tiada alat ukur (penyelidik adalah ulat ukur utama)• Penyelidik perlu latihan– Penyelidik kualitatif- untuk memberi gambaranterperinci/ mendalam tentang sesuatu kejadian/fenomena/organisasi atau komuniti (unit sosial)dll
 11. 11. Ciri-ciri penyelidikan kualitatif• Borg & Gall (1989);1. Inkuiri holistik dlm setting semulajadi.2. Instrumen bergantung kepada kuasa pemerhatianpenyelidik (bukan alatukur).3. Penekanan kepada kualiti (subjektif).4. Sampel adalah purposif (bukan rawak)5. Analisis data adalah secara induktif6.Dapat membina teori asas/dasar (grounded theory)
 12. 12. Sambungan… Borg & Gall (1989): Ciri-ciri Peny.Kualitatif;7. Rekabentuk penyelidikan dibuat mengikut kemajuanpenyelidikan.8. Subjek kajian membantu dalam interpretasi.9. Menggunakan celikakal intuitif (hunches&intuition)10.Penekanan terhadap proses sosial
 13. 13. Ciri-ciri Penyelidikan Kualitatif• According to Bogdan & Biklen(1992);`qualitative research has the following 5 features;1. The natural setting is the data source & the researcher isthe key data-collection instrumen.2. It attempts primaryly to describe & secondarily toanalyze.3. The concerned is with process, i.e what has trinspiredrather than the product or outcome.4. Data are analyzed inductively.5. Concerned with what things mean (why and what).
 14. 14. KRITERIA BAGI PENYELIDIKANKUALITATIF YANG BAIKBagi Gay (2003),penyelidikan kualitatif yang baik perlumengandungi kriteria berikut;• Penyelidik mengambil kira keseluruhan perkara bagimembantu pemahaman.• Tidak membuat keputusan awal atau tanggapan mengenaikajian sehinggalah mereka berada di dalam kontekspenyelidikan sebenar.• Fokus kepada individu, interaksi seorang dengan seorang.• Memerlukan peruntukan masa yang panjang di set kajiandengan responden.• Memerlukan penyelidik mendapat sendiri datanya terusdari responden.
 15. 15. KRITERIA BAGI PENYELIDIKANKUALITATIF YANG BAIK. Penyelidik mesti berfikiran terbuka bagi setiap peneranganyang diberi.. Elakkan bias.. Memerlukan maklumat jelas dan mendalam mengenaikajian,termasuk juga pandangan partisipan.. Berasaskan kepada tanggungjawab penyelidik untukmendapatkan persetujuan partisipan di samping memastikanetika penyelidikan terjamin.. Memfokuskan pemahaman dan discovery, yang memerlukanfleksibiliti dalam rekabentuk penyelidikan.
 16. 16. PENYELIDIKAN KUALITATIF BERTANYASOALAN SEPERTI BERIKUT;1. Bagaimana guru sejarah/matematik mengajar dalamkelasnya?2. Apakah yang dilakukan oleh mereka setiap hari?3. Apakah perkara-perkara yang dilakukan oleh pelajarsemasa pengajaran?4. Dalam aktiviti yang bagaimana mereka terlibat?5. Apakah aspek-aspek yang tersurat dan tersirat yangterdapat dalam pelajaran sejarah/matematik yangmembantu atau menghalang proses pembelajaran?
 17. 17. CONTOH PENYELIDIKAN KUALITATIF• Gangsterism di sekolah menengah (Bagaimanabudaya gangterism wujud di sekolah).• Ciri-ciri/karektor sekolah berkesan.• Pengurusan organisasi sekolah berbanding denganpenguruan organisasi swasta.• Faktor-faktor penyesuaian yang dialami olehpelajar apabila memasuki sekolah menengah darisekolah rendah.
 18. 18. Sbgn contoh-contoh penyelidikan kualitatif• Kualiti hubungan guru-pelajar/Hubungan antaragender di sekolah.• Budaya lepak di kalangan pelajar-pelajar sekolah.• `Stress and burn out’- sejauhmana ia berlaku dikalangan guru.• Pendidikan pondok di Malaysia.
 19. 19. KAEDAH-KAEDAH DALAM PENYELIDIKANKUALITATIF• 1. Participant Observation (pemerhatianturutserta)• Pemerhati terlibat dalam situasi yang dikaji• Menjalinkan hubungan interpersonal dengansubjek kajian• Tahap pemerhatian-» complete participant» Participant» Observer
 20. 20. Sbgn kaedah-kaedah dalam penyelidikankualitatif• 2. Nonparticipant observation (pemerhatian tidak turutserta)• Tidak menganggu• Tidak mungkin dipengaruhi oleh emosi• Melibatkan rekod kajian setiap detik• Protokol• Boleh menggunakan prosedur berstruktur seperti borangpemerhatian.
 21. 21. Sbgn kaedah-kaedah dalam penyelidikankualitatif3. Temubual• Berstruktur• Separuh berstruktur• Tidak berstruktur (open-ended)4. Kajian kes5. Kajian sejarah
 22. 22. KESAHAN PENYELIDIKAN KUALITATIF• Kesahan luaran (external validity)… sejauhmana dapatankajian boleh digeneralisasikan terhadap populasi yang dikajiberdasarkan pemerhatian terhadap sampel yang disiasat.• (kalau generalisasi tidak boleh dibuat, maka penyelidik mestiberhati-hati dalam membuat kesimpulan)• ……… sejauhmanakah sampel kajian mewakili populasi?
 23. 23. CARA MENCAPAI KESAHAN LUARAN• Pilih kes yang tipikal• Rekabentuk kajian hendaklah menekankanpengumpulan data dari pelbagai sumber,lokasi dan cara (triangulasi dapatdilakukan).• Experimental effect: sejauhmana bias atauekspektasi penyelidik/pemerhatimenyebabkan pemesongan data.
 24. 24. Kesahan Dalaman• Dikritik kerana mempunyai kesahan dalaman yang lemah• Kesahan dalaman merujuk kepada sejauhmana dapatanpenyelidikan dipengaruhi oleh pembolehubah-pembolehubahluaran.Contohnya;sejarah (keadaan/latarbelakang responden)kematangan (perubahan yang berlaku semasakajian dilakukan)experimental mortality (keciciran kerana kajianterlalu panjang)instrumen yang digunakan
 25. 25. Aplikasi Penyelidikan Kualitatif• Untuk membentuk teori dasar (grounded theory)• Untuk mendefinisi sesuatu pembolehubah yangpenting, contohnya `cara belajar’; `kaedahkontekstual’.• Untuk membina hipotesis• Untuk memahami struktur dan masalah organisasi• Untuk mengkaji sesuatu fenomena baru (terbitandaripada kajian lepas)

×