Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
ANALISIS DATA KUALITATIF
DR WAN MOHD KHAIRUL FIRDAUS BIN WAN KHAIRULDIN
DEFINISI ANALISIS DATA KUALITATIF
 usaha yang dilakukan dengan bekerja dengan data,
menganjurkannya, memecahkannya kepada...
PENDEKATAN DAN METOD
MENGANALISIS
Dalam penyelidikan kualitatif penganalisisan
data dilakukan secara berterusan sepanjang...
usaha untuk mengurangkan jumlah data dengan
memilih dan mengasingkan data yang kurang relevan.
Aktiviti meringkaskan, me...
 bahagian paling penting dalam penyaringan data.
 Proses ini melibatkan aktiviti:
-Membaca transkripsi untuk menentukan ...
PROSES CODING
Secara umum ada 3 proses coding:
Open coding – secara terbuka utk cari
variable dalam bentuk code
Axial c...
cara sistematik yang paling jelas untuk memaparkan
data agar mudah difahami.
Data harus dipersembahkan secara tersusun d...
 Proses penganalisisan data dilakukan untuk membolehkan
penyelidik membina kesimpulan tentang persoalan kajian.
 Bagi me...
PERINGKAT-PERINGKAT DALAM
MENGANALISIS DATA KUALITATIF
 Proses menganalisis data dilakukan apabila telah selesai peringka...
Proses transkrip atau menyalin adalah langkah pertama
dalam proses penganalisaan data
misalnya menyalin data-data dalam ...
Setelah proses transkripsi selesai, adalah perlu untuk
menyusun data mengikut bahagian yang senang untuk
digunakan semula...
Setelah lambakan data disusun mengikut bahagian –
bahagian tertentu, maka tibalah masanya untuk
membiasakan diri dengan d...
 langkah yang sangat penting dalam proses menganalisis data
kualitatif dengan menggunakan sebarang pakej perisian kompute...
- Tema akan timbul hasil daripada sorotan kajian
lepas.
- Semakin banyak sorotan kajian lepas yang dibaca
maka banyaklah t...
- Kesahan (validity) dan kebolehpercayaan (reliability) instrumen
amat penting bagi mempertahankan kejituan instrumen
dari...
- Laporan adalah peringkat penyempurnaan kajian.
- Pada bahagian ini penyelidik hendaklah mentafsir,
mengulas dan menyebar...
PENGGUNAAN PERISIAN DALAM MENGURUS
DAN MENGANALISIS DATA KUALITATIF
 Perisian Nvivo Versi 2.0 adalah satu perisian yang b...
Contoh pengkalan data penyelidik dalam perisian Nvivo Versi 2.0
 Ciri-Ciri Perisian Nvivo Versi 2.0
- Perisian NVivo mudah digunakan, senang diurus dan tidak mempuyai step yang
banyak u...
 Butang-butang berkaitan yang boleh digunakan
Butang Primer Butang Sekunder
a) Document
b) Nodes
c) Atrributes
d) Set
e) ...
Project Pad Perisian Nvivo
 Bagi memudahkan pengurusan data kualitatif, telah dibangunkan beberapa
perisian, salah satunya perisian Nvivo versi 2.0....
CONTOH PENGGUNAAN NVIVO PADA
SETIAP PERINGKAT ANALISIS DATA KUALITATIF
 TRANSKRIPSI
Langkah 1
Setelah program Nvivo dibuk...
Langkah 2
Apabila butang Create a New Project paparan New Project Wizard akan muncul. Pilihan
Custom jika bertujuan untuk ...
Langkah 3
Pilihan butang Next akan membawa kita kepada paparan berikut:
Paparan berikut akan muncul setelah butang Next diklik:
Seterusnya klik butang Finish jika butiran betul dan klik ada buta...
Langkah 4
Berikut adalah paparan menu utama apabila langkah 3 telah selesai. Menu ini mengandungi
butang-butang yang akan ...
Langkah 5
Setelah klik pada submenu Make a Project Document paparan itu berikut akan muncul.
Beberapa pilihan diberi dan s...
 ORGANISASI DATA
Paparan di atas menunjukkan bagaimana cara mengorganisasi kesemua data yang akan
terlibat dalam folder-f...
Dalam Nvivo fail-fail boleh dihimpun dengan mengikut bahagian dengan cara memberi
warna yang sama bagi setiap bahagian. In...
 PELAZIMAN DATA (MEMBIASAKAN DIRI DENGAN DATA )
Ia adalah peringkat yang penting terutamanya jika pengumpulan dan proses ...
 KODING
Proses pengkodan dimulakan dengan membuka fail menerusi pilihan butang Browse
pada paparan menu utama.
Paparan fail yang dipilih bagi melakukan pengkodan telah dibuka. Lakukan proses
membuat koding mengikut langkah-langkah ya...
Bagi melihat hasil koding yang telah dibuat ialah dengan klikkan butang view diatas bar
menu document browser window dan a...
 DEMONSTRASI KEBOLEHPERCAYAAN DAN KEESAHAN
Perisian Nvivo boleh melaksanakan tugas ini iaitu dengan kemudahan Modeler dan...
Contoh:
Corak interaksi yang diperoleh adalah hasil daripada proses koding yang dilakukan
terhadap semua kes atau responde...
Perwakilan secara visual seperti carta alir dalam peringkat analisis data-data kualitatif
adalah sangat berguna kepada pen...
 KESIMPULAN
THANK YOU
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Analisis data kualitatif

14,950 views

Published on

Analisis data kualitatif

Published in: Education

Analisis data kualitatif

 1. 1. ANALISIS DATA KUALITATIF DR WAN MOHD KHAIRUL FIRDAUS BIN WAN KHAIRULDIN
 2. 2. DEFINISI ANALISIS DATA KUALITATIF  usaha yang dilakukan dengan bekerja dengan data, menganjurkannya, memecahkannya kepada unit-unit yang terkawal, mensintesiskannya, mencari pola, mencari apa yang penting dan apa yang perlu dipelajari, dan memutuskan apa yang akan memberitahu kepada orang lain (Bogdan & Biklen, 1982).  Analisis data adalah suatu proses yang sistematik dalam mengurus dan memaparkan hasil dapatan kajian dalam cara yang mudah difahami.  Analisis data melibatkan proses menguruskan data dan mensintesiskan data, mengkaji hasil dapatan kajian serta menginterpretasikan hasil dapatan kajian.
 3. 3. PENDEKATAN DAN METOD MENGANALISIS Dalam penyelidikan kualitatif penganalisisan data dilakukan secara berterusan sepanjang proses penyelidikan. Secara keseluruhan proses penganalisisan data meliputi 3 urutan aktiviti, iaitu penyaringan data (data reduction), persembahan data (data display) penulisan kesimpulan/verifikasi (conclusion drawing/ verifikasi)
 4. 4. usaha untuk mengurangkan jumlah data dengan memilih dan mengasingkan data yang kurang relevan. Aktiviti meringkaskan, memilih buang dan menyusun data dalam bentuk tertentu dilakukan untuk menjadikan data lebih berfokus bagi membantu proses membuat keputusan. Proses penyaringan data boleh dilakukan secara berterusan sepanjang proses pelaksanaan penyelidikan: sebelum, semasa dan selepas proses mengumpul data. PENYARINGAN DATA (DATA REDUCTION)
 5. 5.  bahagian paling penting dalam penyaringan data.  Proses ini melibatkan aktiviti: -Membaca transkripsi untuk menentukan pola @ tema topik; -Menulis ayat sebagai kod kategori untuk mewakili pola @topik; -Menyenaraikan kategori menurut abjad atau nombor; -Membaca keseluruhan data dan memberikan tanda bagi setiap unit -Menguruskan data dengan cara mengasingkan unit-unit mengikut kategori dan memasukkannya ke dalam fail menggunakan komputer, -Membina kod pola untuk mengenal pasti tema atau keterangan yang muncul. *PENGEKODAN DATA
 6. 6. PROSES CODING Secara umum ada 3 proses coding: Open coding – secara terbuka utk cari variable dalam bentuk code Axial coding – cuba bina kategori dari code- code tersebut Selective coding – Pilih code-code dgn kategori yang hanya boleh memberi makna / tafsiran / cerita
 7. 7. cara sistematik yang paling jelas untuk memaparkan data agar mudah difahami. Data harus dipersembahkan secara tersusun dan padat serta dapat menjelaskan keputusan yang dibuat. persembahan data boleh dilakukan dengan menggunakan perkataan, matrik, graf, carta, jadual dan huraian. PERSEMBAHAN DATA (DATA DISPLAY)
 8. 8.  Proses penganalisisan data dilakukan untuk membolehkan penyelidik membina kesimpulan tentang persoalan kajian.  Bagi menjamin kesahan, kesimpulan yang dibina mestilah disokong dengan bukti-bukti daripada data.  Untuk itu, beberapa langkah, seperti meneliti hubungan antara data, menyemak keesahan melalui bukti yang menyokong dapatan, mencari bukti yang tidak selaras dengan dapatan, mempertimbangkan perspektif alternatif, iaitu pemahaman yang diperoleh daripada kajian, menyemak silang dengan perspektif responden dan/atau rakan penyelidik lain perlu dilakukan. Penulisan Kesimpulan dan Verifikasi
 9. 9. PERINGKAT-PERINGKAT DALAM MENGANALISIS DATA KUALITATIF  Proses menganalisis data dilakukan apabila telah selesai peringkat pengutipan data dilakukan.  Peringkat Pemerosesan data-data kualitatif : Transkripsi Organisasi Data Pelaziman (membiasakan diri dengan data) Koding Tema Demonstrasi Kebolehpercayaan dan Kesahan Laporan
 10. 10. Proses transkrip atau menyalin adalah langkah pertama dalam proses penganalisaan data misalnya menyalin data-data dalam bentuk rakaman audio yang mengandungi temubual penyelidik dan responden, perbincangan kumpulan fokus, rakaman video atau catatan kerja lapangan. dilakukan secara menyeluruh tanpa meninggalkan apa juga yang didengar dan diperhatikan. proses yang memerlukan perhatian, masa dan kesabaran seseorang penyelidik. Namun demikian proses ini akan dapat memberi peluang kepada penyelidik menyelami setiap data yang diperoleh. Transkripsi
 11. 11. Setelah proses transkripsi selesai, adalah perlu untuk menyusun data mengikut bahagian yang senang untuk digunakan semula. Nombor mungkin akan diberi pada setiap temu bual atau kod, atau membahagikan nota-nota lapangan kepada bahagian-bahagian tertentu mengikut tarikh data dipunggut atau mengikut konteks atau pun menyimpan data mengikut bahagian masing-masing dalam folder. ORGANISASI DATA
 12. 12. Setelah lambakan data disusun mengikut bahagian – bahagian tertentu, maka tibalah masanya untuk membiasakan diri dengan data – data yang diperolehi. Proses pelaziman adalah dengan mendengar kandungan temu bual dalam pita rakaman, membuat tontonan semula bahan berbentuk video, membaca iaitu membaca semula data-data, membuat memo dan membuat ringkasan sebelum proses analisis secara formal bermula. Ia adalah peringkat yang penting terutamanya jika pengumpulan dan proses transkripsi data bukan dilakukan oleh penyelidik sendiri. PELAZIMAN (MEMBIASAKAN DIRI DENGAN DATA)
 13. 13.  langkah yang sangat penting dalam proses menganalisis data kualitatif dengan menggunakan sebarang pakej perisian komputer.  coding melibatkan proses mengenalpasti petikan-petikan di dalam teks dan menyimpan rujukan kepada petikan teks berkenaan di dalam item database yang dipanggil Node (dalam perisian Nvivo). Node boleh mengandungi pelbagai rujukan dan boleh mengkod petikan-petikan daripada sebarang dokumen yang telah disediakan.  Menurut Udo Kelle (1995) Coding mempunyai dua fungsi utama iaitu koding boleh melambangkan satu petikan teks yang mengandungi maklumat khusus untuk tujuan membenarkan retrieval.  coding juga dibuatkan semata – mata untuk melambangkan fakta yang wujud dalam satu-satu maklumat menerusi data-data mentah. Coding
 14. 14. - Tema akan timbul hasil daripada sorotan kajian lepas. - Semakin banyak sorotan kajian lepas yang dibaca maka banyaklah tema yang terhasil. - Tema juga akan timbul daripada ciri-ciri fenomena yang dikaji. - Selain daripada itu, tema adalah daripada definisi yang telah dipersetujui oleh professional ataupun daripada nilai-nilai penyelidik, orientasi teoritikal dan pengalaman personal dengan perkara yang dikaji TEMA
 15. 15. - Kesahan (validity) dan kebolehpercayaan (reliability) instrumen amat penting bagi mempertahankan kejituan instrumen daripada terdedah kepada kecacatan. - Semakin tinggi nilai dan tahap kesahan dan kebolehpercayaan instrumen maka semakin jitu data-data yang akan diperoleh bagi menghasilkan kajian yang baik dan berkualiti. - Kesahan merujuk kepada ujian mengukur apa yang sepatutnya diukur - Trangulasi data dalam penyelidikan kualitatif adalah bertujuan untuk menjamin kebolehpercayaan dan kesahihan penemuan penyelidik. DEMONSTRASI KEBOLEHPERCAYAAN DAN KEESAHAN
 16. 16. - Laporan adalah peringkat penyempurnaan kajian. - Pada bahagian ini penyelidik hendaklah mentafsir, mengulas dan menyebarkan dapatan kajian berdasarkan kepada data-data yang diperoleh. - Penyelidik hendaklah mempunyai kemahiran dan pengetahuan yang mendalam dalam bidang yang dikaji. - hasil analisis haruslah dipersembahkan dengan jelas, kemas dan meyakinkan pembaca. LAPORAN
 17. 17. PENGGUNAAN PERISIAN DALAM MENGURUS DAN MENGANALISIS DATA KUALITATIF  Perisian Nvivo Versi 2.0 adalah satu perisian yang boleh membantu penyelidik mengorganisasi data dengan lebih mudah dan teratur. NVivo Versi 2.0 adalah contoh perisian yang boleh digunakan untuk membantu mengurus data kualitatif. Strauss & Corbin (1998) ada menjelaskan keperluan perisian untuk mengorganisasi data kualitatif.  Perisian ini tidak sama dengan perisian SPSS (Software Package for Social Sciene) yang digunakan dalam penyelidikan berstatistik atau kuantitatif.  Perisian ini juga relevan digunakan pada peringkat awal penyelidikan hingga ke peringkat pembentukan teori.
 18. 18. Contoh pengkalan data penyelidik dalam perisian Nvivo Versi 2.0
 19. 19.  Ciri-Ciri Perisian Nvivo Versi 2.0 - Perisian NVivo mudah digunakan, senang diurus dan tidak mempuyai step yang banyak untuk difahami. - Nvivo akan memaparkan antaramukanya apabila perisian itu di klik dan ia akan memaparkan satu antaramuka yang mudah digunakan dan jelas. Antaramuka ini dikenali sebagai Project Pad. - Setiap kali hendak menggunakan Nvivo sudah pastinya pengguna akan dipaparkan dengan antaramuka ini terlebih dahulu. Antaramuka ini akan dapat membantu dan memudahkan penyelidik menggunakan perisian ini. Antaramuka ini terdiri dari tujuh butang primer dan lima butang sekunder.
 20. 20.  Butang-butang berkaitan yang boleh digunakan Butang Primer Butang Sekunder a) Document b) Nodes c) Atrributes d) Set e) Search f) Show Relations g) Explore Models a) Create a document b) Explore a Document c) Browse a Document d) Edit a document e) Explore a document
 21. 21. Project Pad Perisian Nvivo
 22. 22.  Bagi memudahkan pengurusan data kualitatif, telah dibangunkan beberapa perisian, salah satunya perisian Nvivo versi 2.0.  Perisian akan dapat membantu penyelidik kualitatif untuk menguruskan data dengan baik.  Pengurusan data akan menjadi lebih mudah, menjimatkan masa. Terdapat beberapa ciri-ciri (features) yang penting yang sangat membantu seperti report yang akan menjelaskan dengan lebih mendalam berkaitan dokumen dan node.
 23. 23. CONTOH PENGGUNAAN NVIVO PADA SETIAP PERINGKAT ANALISIS DATA KUALITATIF  TRANSKRIPSI Langkah 1 Setelah program Nvivo dibuka, paparan berikut akan muncul. Terdapat 4 butang iaitu:
 24. 24. Langkah 2 Apabila butang Create a New Project paparan New Project Wizard akan muncul. Pilihan Custom jika bertujuan untuk mengawal lokasi atau menggunakan kata laluan (password) untuk tujuan mengawal keselamatan projek. Pilihan Typical adalah selain daripada tujuan diatas dan klik butang Next untuk pergi ke langkah seterusnya.
 25. 25. Langkah 3 Pilihan butang Next akan membawa kita kepada paparan berikut:
 26. 26. Paparan berikut akan muncul setelah butang Next diklik: Seterusnya klik butang Finish jika butiran betul dan klik ada butang Back sekiranya sebarang pembetulan perlu dilakukan
 27. 27. Langkah 4 Berikut adalah paparan menu utama apabila langkah 3 telah selesai. Menu ini mengandungi butang-butang yang akan melaksanakan fungsi-fungsi yang berlainan. Pertama adalah penggunaan butang Documents. Butang ini berfungsi bagi memanggil atau import semua himpunan data kualitatif yang telah disediakan. Explore all Project Documents adalah kemudahan untuk meneroka semua dokumen atau fail yang telah diimport tadi. Sementara itu, butang Browse, Change, Link and Code a Documents adalah untuk diubahsuai (edit), dipautkan (link), dan dikod (code).
 28. 28. Langkah 5 Setelah klik pada submenu Make a Project Document paparan itu berikut akan muncul. Beberapa pilihan diberi dan setiap pilihan yang dibuat adalah berdasarkan jenis data yang ingin dianalisa. Langkah-langkah adalah seperti berikut:
 29. 29.  ORGANISASI DATA Paparan di atas menunjukkan bagaimana cara mengorganisasi kesemua data yang akan terlibat dalam folder-folder tertentu.
 30. 30. Dalam Nvivo fail-fail boleh dihimpun dengan mengikut bahagian dengan cara memberi warna yang sama bagi setiap bahagian. Ini boleh dilakukan dengan langkah berikut :
 31. 31.  PELAZIMAN DATA (MEMBIASAKAN DIRI DENGAN DATA ) Ia adalah peringkat yang penting terutamanya jika pengumpulan dan proses transkripsi data bukan dilakukan oleh penyelidik sendiri. Selain itu, boleh juga membiasakan diri dengan data-data iaitu dengan Explose all Project Documents pada paparan menu utama.
 32. 32.  KODING Proses pengkodan dimulakan dengan membuka fail menerusi pilihan butang Browse pada paparan menu utama.
 33. 33. Paparan fail yang dipilih bagi melakukan pengkodan telah dibuka. Lakukan proses membuat koding mengikut langkah-langkah yang disediakan di bawah.
 34. 34. Bagi melihat hasil koding yang telah dibuat ialah dengan klikkan butang view diatas bar menu document browser window dan aktifkan butang coding stripe. Contoh hasil koding adalah seperti paparan berikut :
 35. 35.  DEMONSTRASI KEBOLEHPERCAYAAN DAN KEESAHAN Perisian Nvivo boleh melaksanakan tugas ini iaitu dengan kemudahan Modeler dan Search Tool. Dengan menggunakan modeler , perbincangan juga boleh dibuat kerana keupayaan meneroka, membina, menguji, memerhatikan hubungan dan menentukan corak data yang diperolehi. Oleh itu perisian Nvivo tidak hanya dipaparkan dengan data-data dapatan dalam kajian seperti kemudahan Documents dan Node Explorer atau Attribute Explorer tetapi juga membenarkan penyelidik mendapatkan dan meneroka secara lebih mendalam, lebih abstrak atau pemikiran pada peringkat tinggi menerusi dapatan kajian penyelidik.
 36. 36. Contoh: Corak interaksi yang diperoleh adalah hasil daripada proses koding yang dilakukan terhadap semua kes atau responden yang terlibat, pembahagia kategori dan pembentukan tema.
 37. 37. Perwakilan secara visual seperti carta alir dalam peringkat analisis data-data kualitatif adalah sangat berguna kepada penyelidik terutamanya dalam membantu penyelidik melihat hubungan (Links), membuat laporan dan membentangkan hasil dapatan sesuatu kajian. Contohnya keputusan markah ujian pencapaian pra dan pos yang dihasilkan oleh perisian SPSS boleh dirujuk bagi membuat perkaitan dan sebagainya.
 38. 38.  KESIMPULAN
 39. 39. THANK YOU

×