Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

דיבה בקבוצת הוואטסאפ של מתפללי בית כנסת

64 views

Published on

לשון הרע

Published in: Law
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

דיבה בקבוצת הוואטסאפ של מתפללי בית כנסת

 1. 1. )‫(אשדוד‬ ‫תא"מ‬12115-06-16 ‫התובע‬ ‫בעצמו‬ ‫דעי‬ ‫שרון‬ ‫ד‬ ‫ג‬ ‫נ‬ 1‫מרציאנו‬ ‫יעקב‬ . 2,‫טלקר‬ ‫דביר‬ . ‫גבעתי‬ '‫מ‬ ‫עו"ד‬ ‫ב"כ‬ ‫ע"י‬ ‫באשדוד‬ ‫השלום‬ ‫משפט‬ ‫בית‬ [31.05.2018] ‫ליבליין‬ ‫יהודה‬ ‫השופט‬ ‫כבוד‬ ‫די‬ ‫פסק‬‫ן‬ ‫מבוא‬ 1‫לפ‬ .‫עוולו‬ ‫כי‬ ,‫בטענה‬ ,‫טלקר‬ ‫ודביר‬ ‫מרציאנו‬ ‫יעקב‬ ‫ה"ה‬ ‫נגד‬ ,‫דעי‬ ‫שרון‬ ‫מר‬ ‫של‬ ‫תביעתו‬ ‫ני‬ ‫כלפיו‬‫הר‬ ‫בלשון‬‫ע‬‫באמצעות‬ ‫שהתנהלו‬ ‫שיחות‬ ‫במסגרת‬ ‫שמו‬ ‫את‬ ‫שהכפישו‬ ‫שעה‬ , ."‫"ווטסאפ‬ ‫היישום‬ ‫במחלוקת‬ ‫שנויות‬ ‫שאינן‬ ‫העובדות‬ 2.‫הכנס‬ ‫בית‬‫ת‬‫על‬ ‫מנוהל‬ ,‫באשקלון‬ "‫פז‬ ‫"אשכולי‬-‫אשכ‬ ‫הכנסת‬ ‫"בית‬ ‫עמותת‬ ‫ידי‬"‫פז‬ ‫ולי‬ ‫(להלן‬-.)"‫"העמותה‬ 3.‫הכנס‬ ‫בבית‬‫ת‬‫(להלן‬ ‫דעי‬ ‫שרון‬ ‫מר‬ ,‫היתר‬ ‫בין‬ ,‫מתפללים‬-‫מרציאנו‬ ‫יעקב‬ ‫מר‬ ,)"‫"התובע‬ ‫(להלן‬-‫"הנתבע‬1‫(להלן‬ ‫טלקר‬ ‫דביר‬ ‫ומר‬ )"-‫"הנתבע‬2.)"
 2. 2. 4‫ביום‬ ‫זה‬ ‫בעניין‬ ‫שנערכו‬ ‫בבחירות‬ ‫העמותה‬ ‫בועד‬ ‫לכהן‬ ‫נבחר‬ ‫התובע‬ .28.7.2015‫(ראו‬ /‫נ‬ ‫מוצג‬4‫המצורף‬‫לתצהי‬‫ר‬.)‫התובע‬ 4‫מתפללים‬ ‫קבוצות‬ ‫בין‬ .‫הכנס‬ ‫בבית‬‫ת‬‫מחלוקת‬ ‫התגלתה‬ ,‫העמותה‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫המופעל‬ , ‫בית‬ ‫רב‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫ווטסאפ‬ ‫קבוצת‬ ‫הוקמה‬ ,‫זו‬ ‫מחלוקת‬ ‫רקע‬ ‫על‬ .‫העמותה‬ ‫לניהול‬ ‫ביחס‬ ‫(להלן‬ ‫אברג'ל‬ ‫יעקב‬ ‫הרב‬ ,‫הכנסת‬-‫כ‬ ‫חברים‬ ‫היו‬ ‫בה‬ ,)"‫אברג'ל‬ ‫"הרב‬-80‫מתפללים‬ ‫וטלק‬ ‫מרציאנו‬ ‫ה"ה‬ ‫ובהם‬ ,‫הכנסת‬ ‫בבית‬‫מר‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫נכתבה‬ ‫זו‬ ‫קבוצה‬ ‫במסגרת‬ .‫ר‬ /‫נ‬ ‫מוצג‬ ‫(ראו‬ ‫ההודעה‬ ‫מרציאנו‬ ‫יעקב‬8‫המצורף‬‫לתצהי‬‫ר‬:)‫התובע‬ ‫לנפות‬ ‫מנת‬ ‫על‬ ‫החברים‬ ‫כל‬ ‫של‬ ‫אחדות‬ ‫"נדרש‬‫הכנס‬ ‫מבית‬‫ת‬‫העשבים‬ ‫את‬ ‫את‬ ‫לבחור‬ ‫ע"מ‬ ‫כולם‬ ‫של‬ ‫מאמץ‬ ‫ונדרש‬ ‫שלנו‬ ‫המפואר‬ ‫הכנסת‬ ‫לבית‬ ‫נזק‬ ‫שגורמים‬ ."‫יעקב‬ ‫רבינו‬ ‫ברשות‬ ‫המתאים‬ ‫הוועד‬ ‫יד‬ ‫על‬/‫נ‬ ‫מוצג‬ ‫(ראו‬ ‫ההודעה‬ ‫נכתבה‬ ‫טלקר‬ ‫דביר‬ ‫מר‬ ‫י‬8‫המצורף‬‫לתצהי‬‫ר‬:)‫התובע‬ ‫של‬ ‫הרב‬ ‫נגד‬ ‫כאילו‬ ‫אנשים‬ ‫שיש‬ ‫בושה‬ ‫"ממש‬‫הכנס‬ ‫בית‬‫ת‬‫הזה‬ ‫המיסכן‬ ‫הוועד‬ , ‫תעמוד‬ ‫הרב‬ ‫של‬ ‫השיעורים‬ ‫זכות‬ .‫ריב‬ ‫לעשות‬ ‫רק‬ ‫שמחפשים‬ ‫אנשים‬ ‫על‬ ‫מושתת‬ ."‫רצון‬ ‫יהי‬ ‫כן‬ ‫אמן‬ ,‫הזאת‬ ‫קורח‬ ‫עדת‬ ‫כל‬ ‫את‬ ‫להוקיע‬ ‫לו‬ 5‫התובע‬ ‫לטענת‬ .‫על‬ ‫שנכתבו‬ ‫ההודעות‬ ,-‫של‬ ‫עוולה‬ ‫מהוות‬ ‫הנתבעים‬ ‫ידי‬‫הר‬ ‫לשון‬‫ע‬, ‫איסור‬ ‫חוק‬ ‫להוראות‬ ‫בהתאם‬‫הר‬ ‫לשון‬‫ע‬‫תשכ"ה‬ ,-1965‫(להלן‬-‫ומכאן‬ ,)"‫"החוק‬ .‫תביעתו‬ ‫הצדדים‬ ‫וטענות‬ ‫המחלוקת‬ 6‫וביטויים‬ ,"‫ה"ווטסאפ‬ ‫בקבוצת‬ ‫עליו‬ ‫נכתבו‬ ‫אשר‬ ,‫לעיל‬ ‫ההודעות‬ ,‫התובע‬ ‫לטענת‬ . ‫הנתבע‬ ‫כלפיו‬ ‫שהשמיע‬ ‫נוספים‬1‫במהלך‬‫כללי‬ ‫אסיפה‬‫ת‬‫מהוות‬ ,‫העמותה‬ ‫של‬‫לשון‬ ‫הר‬‫ע‬,‫וביודעין‬ ‫במפגיע‬ ‫הטוב‬ ‫ובשמו‬ ‫בו‬ ‫ופגעו‬ ‫ברבים‬ ‫ולבוז‬ ‫ללעג‬ ‫אותו‬ ‫ששמו‬ ‫בכך‬ ‫נזק‬ ‫הגורם‬ ‫כאדם‬ ‫הוצג‬ ‫התובע‬ ‫כאשר‬ ‫וזאת‬‫הכנס‬ ‫לבית‬‫ת‬‫עשב‬ ,‫ומדון‬ ‫ריב‬ ‫מחרחר‬ , .‫ועוד‬ "‫קורח‬ ‫ב"עדת‬ ‫חבר‬ ,‫מסכן‬ ‫בוועד‬ ‫חבר‬ ,‫שוטה‬ 7,‫תביעתו‬ ‫בכתב‬ ‫הדגיש‬ ‫התובע‬ .‫סוער‬ ‫דיון‬ ‫כדי‬ ‫תוך‬ ‫ולא‬ ,‫מכוון‬ ‫באופן‬ ‫נכתבו‬ ‫ההודעות‬ ‫כי‬ ‫כ‬ ‫של‬ ‫גדולה‬ ‫לקבוצה‬ ‫שיגיעו‬ ‫ידיעה‬ ‫ומתוך‬ ,‫התלהטות‬ ‫של‬ ‫ברגע‬ ‫או‬-80.‫איש‬ 8‫כי‬ ,‫לציין‬ ‫יש‬ .‫התביע‬ ‫בכתב‬‫ה‬‫ובתצהי‬‫ר‬‫גם‬ ‫התייחס‬ ‫הוא‬ ,‫התובע‬ ‫של‬ ‫הראשית‬ ‫העדות‬ ‫במסגרת‬ ‫כלפיו‬ ‫שנשמעו‬ ‫לביטויים‬‫כללי‬ ‫אסיפה‬‫ת‬‫של‬‫הכנס‬ ‫בית‬‫ת‬‫אסי‬ ‫ובמסגרת‬‫פות‬ ‫כי‬ ,‫התובע‬ ‫הודיע‬ ‫הנגדית‬ ‫חקירתו‬ ‫במהלך‬ ‫אך‬ ,‫אברג'ל‬ ‫הרב‬ ‫של‬ ‫נאמניו‬ ‫שערכו‬ ‫בסעיף‬ ‫(כמפורט‬ ‫הכתובות‬ ‫להודעות‬ ‫ורק‬ ‫אך‬ ‫מתייחסת‬ ‫תביעתו‬4'‫בעמ‬ ‫לעיל)(ראו‬ 6'‫ש‬ '‫לפרוט‬22-25.) 9‫עוולת‬ ‫של‬ ‫ערכה‬ ‫את‬ ‫הדגיש‬ ‫התובע‬ .‫הר‬ ‫לשון‬‫ע‬‫הבריות‬ ‫בעיני‬ ‫האדם‬ ‫כבוד‬ ‫על‬ ‫כמגנה‬ , ‫לטענתו‬ .‫אותו‬ ‫הסובבות‬‫דברי‬ ‫בהפצת‬ ‫הנתבעים‬ ‫כוונת‬ ‫את‬ ‫אף‬ ,‫בחשבון‬ ‫לקחת‬ ‫יש‬ , ‫הקלון‬ ‫התובע‬ ‫לטענת‬ .‫מחשבה‬ ‫לאחר‬ ‫אלא‬ ‫התלהמות‬ ‫כדי‬ ‫תוך‬ ‫לא‬ ,‫הרע‬ ‫לשון‬
 3. 3. ‫ובשמו‬ ‫העמותה‬ ‫במסגרת‬ ‫בו‬ ‫פגע‬ ,‫הדברים‬ ‫פרסום‬ ‫לאחר‬ ,‫עליו‬ ‫הוטל‬ ‫אשר‬ ‫הציבורי‬ .‫לעתיד‬ ‫כעו"ד‬ 10‫התבק‬ ,‫הרע‬ ‫לשון‬ ‫באמצעות‬ ‫בו‬ ‫לפגוע‬ ‫הנתבעים‬ ‫ומטרת‬ ‫הכוונה‬ ‫נוכח‬ .‫ש‬‫המשפ‬ ‫בית‬‫ט‬ ‫של‬ ‫בסך‬ ‫פיצוי‬ ‫לו‬ ‫לפסוק‬35,000₪‫לא‬ ,‫לטענתו‬ .‫נזק‬ ‫הוכחת‬ ‫ללא‬ ,‫נתבע‬ ‫מכל‬ ‫או‬ ‫ציבורי‬ ‫עניין‬ ,‫בפרסום‬ ‫אמת‬ ‫של‬ ‫ההגנות‬ ‫לנתבעים‬ ‫עומדות‬‫ל‬ ‫תום‬‫ב‬‫לא‬ ‫אף‬ , .‫הפרסום‬ ‫במידתיות‬ 11‫בכל‬ .‫הק‬‫ש‬‫את‬ ‫שכתבו‬ ,‫מכחישים‬ ‫אינם‬ ‫הם‬ ‫כי‬ ,‫תחילה‬ ‫לומר‬ ‫יש‬ ‫הנתבעים‬ ‫לטענות‬ ‫ור‬ ‫בס‬ ‫המפורטות‬ ‫ההודעות‬‫עיף‬4,‫שלטענתם‬ ,‫אלא‬ .‫לעיל‬‫התביע‬ ‫כתב‬‫ה‬‫מגלה‬ ‫איננו‬ ‫לפי‬ ‫לסעד‬ ‫זכות‬ ‫לתובע‬ ‫מקנות‬ ‫לא‬ ,‫שנרשמו‬ ‫בהודעות‬ ‫הנכללות‬ ‫האמירות‬ ‫שכן‬ ,‫עילה‬ ‫איסור‬ ‫חוק‬‫הר‬ ‫לשון‬‫ע‬‫הוצאת‬ ‫בגדר‬ ‫אינן‬ ‫והן‬ ‫היות‬ ,‫הר‬ ‫לשון‬‫ע‬.‫התובע‬ ‫על‬ 12‫אין‬ ‫אשר‬ ,‫העמותה‬ ‫על‬ ‫ושליטה‬ ‫כוח‬ ‫ממאבק‬ ‫חלק‬ ‫היא‬ ‫התביעה‬ ‫הנתבעים‬ ‫לטענת‬ . ‫להם‬‫רוב‬ ‫כי‬ ‫הנתבעים‬ ‫ציינו‬ ,‫כראיה‬ .‫בו‬ ‫חלק‬‫התביע‬ ‫כתב‬‫ה‬‫וברב‬ ‫בעמותה‬ ‫עוסק‬ .‫עצמם‬ ‫בהם‬ ‫עוסק‬ ‫התביעה‬ ‫מכתב‬ ‫פעוט‬ ‫חלק‬ ‫ואילו‬ ,‫אברג'ל‬ ‫הרב‬ ‫עם‬ ‫קשר‬ ‫על‬ ‫לשמור‬ ‫מנת‬ ‫על‬ ,‫המתפללים‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫נוצרה‬ "‫ה"ווטסאפ‬ ‫קבוצת‬ ,‫לטענתם‬ ‫העמותה‬ ‫מן‬ ‫הודר‬ ‫אשר‬ ,‫אברג'ל‬‫הכנס‬ ‫ומבית‬‫ת‬‫ה‬ ‫הוועד‬ ‫וחברי‬ ‫התובע‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ,‫מנהל‬ ‫מתפללים‬ ‫בו‬ ‫מצב‬ ‫ויצרו‬ ‫הכנסת‬ ‫בבית‬ ‫פגעו‬ ‫המנהל‬ ‫והוועד‬ ‫התובע‬ ‫כי‬ ,‫צויין‬ ‫כן‬ .‫החדשים‬ ‫הוא‬ ‫לתובע‬ ‫פניות‬ ‫חרף‬ ‫וכי‬ ,‫הכנסת‬ ‫מבית‬ ‫רגליהם‬ ‫להדיר‬ ‫בחרו‬ ,‫אברג'ל‬ ‫הרב‬ ‫תומכי‬ ,‫רבים‬ .‫ממעשיו‬ ‫פסק‬ ‫לא‬ 13‫ואינן‬ ,‫המנהל‬ ‫והוועד‬ ‫התובע‬ ‫פעילות‬ ‫על‬ ‫לגיטימית‬ ‫ביקורת‬ ‫מהוות‬ ‫ההודעות‬ ‫כי‬ ,‫נטען‬ . ‫ע‬‫כדי‬ ‫ולות‬‫הר‬ ‫לשון‬‫ע‬‫בניגוד‬ ‫ומתבטא‬ ‫פועל‬ ‫עצמו‬ ‫התובע‬ ‫כאשר‬ ‫וכמה‬ ‫כמה‬ ‫אחת‬ ‫על‬ , ‫איסור‬ ‫לחוק‬‫הר‬ ‫לשון‬‫ע‬‫על‬ ‫זה‬ ‫בעניין‬ ‫תביעה‬ ‫נגדו‬ ‫הוגשה‬ ‫ואף‬ ,-‫(ת"א‬ ‫אברג'ל‬ ‫הרב‬ ‫ידי‬ )'‫(אשק‬63042-12-14.) .‫נדחתה‬ ‫זו‬ ‫תביעה‬ ‫כי‬ ,‫לומר‬ ‫יש‬ ‫מוסגר‬ ‫במאמר‬ 14‫למעלה‬ ‫הוגשה‬ ‫התביעה‬ ‫כי‬ ,‫בנוסף‬ ‫ציינו‬ ‫הנתבעים‬ .,‫ההודעות‬ ‫כתיבת‬ ‫ממועד‬ ‫משנה‬ .‫התראה‬ ‫מכתב‬ ‫להגשתה‬ ‫קדם‬ ‫לא‬ ‫וכי‬ 15‫מדובר‬ ‫אין‬ ‫לטענתם‬ ,‫לבסוף‬ .‫הר‬ ‫בלשון‬‫ע‬‫הגנת‬ ‫עומדת‬ ‫ולזכותם‬ ,‫הל‬ ‫תום‬‫ב‬. ‫והכרעה‬ ‫דיון‬ 16‫סעיף‬ .1‫איסור‬ ‫לחוק‬‫הר‬ ‫לשון‬‫ע‬‫מגדיר‬ ,‫הר‬ ‫לשון‬‫ע‬‫לבזות‬ ,‫להשפיל‬ ‫עלול‬ ‫אשר‬ ‫כפרסום‬ ‫סעיף‬ ‫לפי‬ .‫שונים‬ ‫באופנים‬ ‫באדם‬ ‫לפגוע‬ ‫או‬2‫או‬ ‫פה‬ ‫בעל‬ ‫להיות‬ ‫יכול‬ ‫פרסום‬ ,‫לחוק‬ .‫הנפגע‬ ‫זולת‬ ‫אחר‬ ‫לאדם‬ ‫שהגיע‬ ‫ככל‬ ,‫אחר‬ ‫אמצעי‬ ‫בכל‬ ‫או‬ ‫בכתב‬
 4. 4. 17‫סעיף‬ ‫לפי‬ .7‫איסור‬ ‫לחוק‬ ‫א‬‫הר‬ ‫לשון‬‫ע‬,‫המשפ‬ ‫בית‬‫ט‬‫המוציא‬ ‫את‬ ‫לחייב‬ ‫רשאי‬‫לשון‬ ‫הר‬‫ע‬‫של‬ ‫בסך‬ ‫לתקרה‬ ‫עד‬ ‫פיצויים‬ ‫בתשלום‬71,090₪‫ללא‬ )‫להיום‬ ‫נכון‬ ‫(הסכום‬ ‫כ‬ ‫זה‬ ‫סכום‬ ‫וכפליים‬ ;‫נזק‬ ‫הוכחת‬‫שהוכחה‬ ‫כל‬‫לפגו‬ ‫כוונה‬‫ע‬. 18‫עוולת‬ ‫של‬ ‫קיומה‬ ‫בדבר‬ ‫הטענה‬ ‫את‬ ‫לבחון‬ ‫יש‬ ‫בו‬ ‫לאופן‬ ‫באשר‬ .‫הר‬ ‫לשון‬‫ע‬‫לפנות‬ ‫ניתן‬ , ‫בע"א‬ ‫שנפסקה‬ ‫להלכה‬4534/02(‫נח‬ ‫פ"ד‬ ,'‫הרציקוביץ‬ '‫נ‬ ‫בע"מ‬ ‫שוקן‬ ‫רשת‬3)558 (2004‫קבע‬ ‫שם‬ )‫המשפ‬ ‫בית‬‫ט‬‫העליו‬‫ן‬‫(פסקה‬9:‫כך‬ ) ‫עוולת‬ ‫במסגרת‬ ‫ביטוי‬ ‫"ניתוח‬‫הר‬ ‫לשון‬‫ע‬‫בא‬ ‫נעשה‬,‫הראשון‬ ‫בשלב‬ :‫שלבים‬ ‫רבעה‬ ‫המקובלות‬ ‫המידה‬ ‫אמות‬ ‫לפי‬ ‫ממנו‬ ‫העולה‬ ‫המשמעות‬ ‫את‬ ‫הביטוי‬ ‫מתוך‬ ‫לשלוף‬ ‫יש‬ ‫בהתאם‬ ,‫אובייקטיבי‬ ‫באופן‬ ‫הביטוי‬ ‫את‬ ‫לפרש‬ ‫יש‬ ‫כלומר‬ ,‫הסביר‬ ‫האדם‬ ‫על‬ [ ‫(שנהר‬ ‫המשתמעת‬ ‫וללשון‬ ‫החיצוניות‬ ‫לנסיבות‬39'‫בעמ‬ ,]109,‫השני‬ ‫בשלב‬ .) ‫לאיזוני‬ ‫החוק‬ ‫לתכלית‬ ‫בהתאם‬ ,‫לברר‬ ‫יש‬‫אשר‬ ‫בביטוי‬ ‫מדובר‬ ‫אם‬ ,‫חוקתיים‬ ‫ם‬ ‫בהתאם‬ ,‫בגינו‬ ‫חבות‬ ‫מטיל‬ ‫החוק‬‫ל‬‫סעיפים‬1‫ו‬-2‫(השוו‬ ‫לחוק‬Price supra [40], at pp. 3-4‫לברר‬ ‫יש‬ ,‫השנייה‬ ‫המשוכה‬ ‫את‬ ‫שעברנו‬ ‫בהנחה‬ ,‫השלישי‬ ‫בשלב‬ .) ‫בסעיפים‬ ‫המנויות‬ ‫ההגנות‬ ‫אחת‬ ‫למפרסם‬ ‫עומדת‬ ‫אם‬15-13‫השלב‬ .‫לחוק‬ ‫ודוק‬ .‫הפיצויים‬ ‫שלב‬ ‫הוא‬ ‫האחרון‬‫הטוב‬ ‫לשם‬ ‫הזכות‬ ‫בין‬ ‫החוקתי‬ ‫"האיזון‬ : ‫הזכות‬ ‫לבין‬ ‫ולפרטיות‬‫הביטו‬ ‫לחופש‬‫י‬‫(בנזיקין‬ ‫האחריות‬ ‫קביעת‬ ‫על‬ ‫הן‬ ‫משתרע‬ ‫בגין‬ )‫ובפלילים‬‫הר‬ ‫לשון‬‫ע‬‫מתגבשת‬ ‫כאשר‬ ‫הננקטים‬ ‫הסעדים‬ ‫קביעת‬ ‫על‬ ‫והן‬ [ ‫אמר‬ ‫(פרשת‬ "‫האחריות‬1'‫בעמ‬ ,]520‫הגדרתם‬ ‫קביעת‬ ‫על‬ ‫שולט‬ ‫האיזון‬ ‫כך‬ .) ‫לש‬ ‫המהווים‬ ‫הביטויים‬ ‫של‬‫סוגיית‬ ‫ועל‬ ‫בחוק‬ ‫המנויות‬ ‫ההגנות‬ ‫של‬ ‫היקפן‬ ‫על‬ ,‫הרע‬ ‫ון‬ ".‫הפיצויים‬ ‫מהוות‬ ‫הנתבעים‬ ‫ששלחו‬ ‫ההודעות‬ ‫אם‬ ‫לברר‬ ‫מנת‬ ‫על‬ ,‫דהיינו‬‫הר‬ ‫לשון‬‫ע‬‫את‬ ‫לבחון‬ ‫יש‬ , ‫הזכות‬ ‫לבין‬ ‫טוב‬ ‫לשם‬ ‫הזכות‬ ‫בין‬ ‫באיזון‬ ‫והאם‬ ,‫לנסיבות‬ ‫בהתאם‬ ,‫הביטויים‬ ‫משמעות‬ ‫הביטו‬ ‫לחופש‬‫י‬‫איסור‬ ‫חוק‬ ‫מכוח‬ ‫חבות‬ ‫הפרסום‬ ‫מקים‬ ,‫ל‬‫הר‬ ‫שון‬‫ע‬. 19‫על‬ ‫שנרשמו‬ ‫ההודעות‬ ‫על‬ ‫אחזור‬ ,‫הנוחות‬ ‫לשם‬ .-:‫הנתבעים‬ ‫ידי‬ ‫לנפות‬ ‫מנת‬ ‫על‬ ‫החברים‬ ‫כל‬ ‫של‬ ‫אחדות‬ ‫"נדרש‬‫הכנס‬ ‫מבית‬‫ת‬‫העשבים‬ ‫את‬ ‫את‬ ‫לבחור‬ ‫ע"מ‬ ‫כולם‬ ‫של‬ ‫מאמץ‬ ‫ונדרש‬ ‫שלנו‬ ‫המפואר‬ ‫הכנסת‬ ‫לבית‬ ‫נזק‬ ‫שגורמים‬ ‫נתבע‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫(נכתבה‬ ."‫יעקב‬ ‫רבינו‬ ‫ברשות‬ ‫המתאים‬ ‫הוועד‬1.) ‫בושה‬ ‫"ממש‬‫של‬ ‫הרב‬ ‫נגד‬ ‫כאילו‬ ‫אנשים‬ ‫שיש‬‫הכנס‬ ‫בית‬‫ת‬‫הזה‬ ‫המיסכן‬ ‫הוועד‬ , ‫תעמוד‬ ‫הרב‬ ‫של‬ ‫השיעורים‬ ‫זכות‬ .‫ריב‬ ‫לעשות‬ ‫רק‬ ‫שמחפשים‬ ‫אנשים‬ ‫על‬ ‫מושתת‬ ‫נתבע‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫רצון".(נכתב‬ ‫יהי‬ ‫כן‬ ‫אמן‬ ,‫הזאת‬ ‫קורח‬ ‫עדת‬ ‫כל‬ ‫את‬ ‫להוקיע‬ ‫לו‬2.) 20‫ביום‬ ‫שהתקיים‬ ‫בדיון‬ ‫עדותו‬ ‫במסגרת‬ ‫שהתובע‬ ,‫יצויין‬ .26.10.2017‫הצה‬ ,‫כי‬ ‫יר‬ '‫(עמ‬ ‫בלבד‬ ,"‫ה"ווטסאפ‬ ‫בקבוצת‬ ,‫אלה‬ ‫פרסומים‬ ‫שני‬ ‫בגין‬ ‫היא‬ ‫תביעתו‬6‫שורה‬ , 25‫כלפי‬ ‫שנשמעו‬ ‫נוספות‬ ‫לאמירות‬ ‫ביחס‬ ‫בטענות‬ ‫לדון‬ ‫מקום‬ ‫מוצא‬ ‫איני‬ ,‫כן‬ ‫על‬ .) ‫על‬ ,‫התובע‬-.‫שונות‬ ‫אסיפות‬ ‫במסגרת‬ ‫אברג'ל‬ ‫והרב‬ ‫הנתבעים‬ ‫ידי‬ 21‫הנ‬ ‫שהביטויים‬ ‫לקבוע‬ ‫קושי‬ ‫כל‬ ‫שאין‬ ,‫עתה‬ ‫כבר‬ ‫לומר‬ ‫יש‬ .‫הנתבע‬ ‫בהודעת‬ ‫כללים‬2 ‫אובייקטיבי‬ ‫באופן‬ ‫מהווים‬‫הר‬ ‫לשון‬‫ע‬‫של‬ ‫הטוב‬ ‫בשמו‬ ‫לפגוע‬ ‫כדי‬ ‫בהם‬ ‫יש‬ ‫שכן‬ ,
 5. 5. ‫הם‬ ‫כי‬ ,‫עליהם‬ ‫לומר‬ ‫שניתן‬ ‫כאלה‬ ‫או‬ ‫ראויה‬ ‫שתכליתם‬ ‫בביטויים‬ ‫מדובר‬ ‫אין‬ .‫התובע‬ .‫המנהל‬ ‫הועד‬ ‫התנהלות‬ ‫על‬ ,‫חריפה‬ ‫אם‬ ‫גם‬ ,‫לגיטימית‬ ‫ביקורת‬ ‫מהווים‬ ‫בה‬ ‫הנכללים‬ ‫הביטויים‬ ‫הם‬ ‫כך‬ ‫לא‬ ,‫מנגד‬‫הנתבע‬ ‫ודעת‬1,‫לומר‬ ‫היה‬ ‫ניתן‬ ‫בדוחק‬ ‫אם‬ ‫שגם‬ , ‫לבין‬ ,‫הדברים‬ ‫אמירת‬ ‫עצם‬ ‫בין‬ ‫איזון‬ ‫שלאחר‬ ‫הרי‬ ,‫פוגעני‬ ‫כביטוי‬ ‫בהם‬ ‫לראות‬ ‫ניתן‬ ‫כי‬ ‫הביטו‬ ‫חופש‬‫י‬‫ונסיבות‬‫משלו‬‫ח‬‫ניהול‬ ‫על‬ ‫מתפללים‬ ‫קבוצות‬ ‫בין‬ ‫מחלוקת‬ ‫במסגרת‬ ‫ההודעה‬ ‫לשו‬ ‫עוולת‬ ‫בגין‬ ‫חבות‬ ‫כמטילים‬ ‫שנכתבו‬ ‫הדברים‬ ‫את‬ ‫רואה‬ ‫אינני‬ ,‫העמותה‬.‫הרע‬ ‫ן‬ 22‫מונח‬ ‫כהגדרת‬ ,"‫"פרסום‬ ‫מהוות‬ ‫הן‬ ‫כי‬ ,‫חולק‬ ‫שאין‬ ‫לומר‬ ‫יש‬ ,‫לגופן‬ ‫בהודעות‬ ‫דיון‬ ‫טרם‬ . ‫בסעיף‬ ‫זה‬2‫לאנשים‬ ‫הגיעו‬ ,"‫"ווטסאפ‬ ‫בקבוצת‬ ‫שההודעות‬ ‫מחלוקת‬ ‫אין‬ ‫שכן‬ ,‫לחוק‬ .‫עצמם‬ ‫לנתבעים‬ ‫פרט‬ ‫נוספים‬‫בהק‬‫ש‬‫קבוצת‬ ‫אם‬ ‫לשאלה‬ ‫רבותא‬ ‫כל‬ ‫אין‬ ,‫זה‬ ‫ר‬ ‫הנ‬ ‫(כטענת‬ ‫פרטית‬ ‫קבוצה‬ ‫היא‬ "‫ה"ווטסאפ‬‫חולק‬ ‫אין‬ ‫שכן‬ ,‫ציבורית‬ ‫או‬ )‫תבעים‬ ‫כ‬ ‫בה‬ ‫שחברים‬-80‫מתפללים‬ ,‫אנשים‬‫הכנס‬ ‫בבית‬‫ת‬‫חשיבות‬ ‫גם‬ ‫אין‬ ,‫בהתאם‬ . .‫לאו‬ ‫או‬ ‫לקבוצה‬ ‫לכניסה‬ ‫דהוא‬ ‫מאן‬ ‫הסכמת‬ ‫את‬ ‫צריכים‬ ‫היו‬ ‫אם‬ ‫לשאלה‬ 23‫הנסיבות‬ ‫נוכח‬ ,‫החוק‬ ‫הוראות‬ ‫בראי‬ ,‫ההודעות‬ ‫של‬ ‫המשמעות‬ ‫את‬ ‫לבחון‬ ‫מנת‬ ‫על‬ . ‫א‬ ,‫בעניין‬ ‫וההלכה‬ ‫לעיל‬ ‫המפורטות‬.‫בנפרד‬ ‫מהן‬ ‫אחת‬ ‫בכל‬ ‫דון‬ ‫נתבע‬ ‫הודעת‬1 24‫נתבע‬ ‫של‬ ‫להודעה‬ ‫באשר‬ .1‫שנכתבו‬ ‫בדברים‬ ‫רואה‬ ‫אינני‬ ,‫הר‬ ‫כלשון‬‫ע‬.‫התובע‬ ‫נגד‬ 25‫המתפללים‬ ‫קבוצות‬ ‫בין‬ ‫המחלוקת‬ ‫רקע‬ ‫על‬ .‫הכנס‬ ‫בבית‬‫ת‬‫נתבע‬ ‫של‬ ‫דבריו‬ ‫וסיפת‬1 ‫אנלוגיה‬ ‫דבריו‬ ‫רישת‬ ‫מהווה‬ ,"‫המתאים‬ ‫"הוועד‬ ‫לבחירת‬ ‫הנדרש‬ ‫המאמץ‬ ‫בעניין‬ ‫ו‬ ,‫בלבד‬‫כדי‬ ‫בה‬ ‫שיש‬ ,‫עליה‬ ‫לומר‬ ‫ניתן‬ ‫אובייקטיבי‬ ‫שבאופן‬ ‫באמירה‬ ‫מדובר‬ ‫אין‬ ‫הנתבע‬ ‫שכתב‬ ‫הדברים‬ ‫את‬ .‫אישי‬ ‫באופן‬ ‫בתובע‬ ‫לפגוע‬ ‫או‬ ‫לבזות‬ ,‫להשפיל‬1‫יש‬ ,‫ראוי‬ ‫בועד‬ ‫לבחור‬ ‫שיש‬ ‫לכך‬ ‫בהתייחסו‬ ,"‫קורא‬ ‫"קול‬ ‫כעין‬ ‫או‬ ,‫לב‬ ‫מגילוי‬ ‫כחלק‬ ‫לראות‬ ‫הגו‬ ‫"עשב‬ ‫כינה‬ ‫אותו‬ ,‫להשקפתו‬ ‫ראוי‬ ‫שאינו‬ ‫מי‬ ‫הרחקת‬ ‫תוך‬."‫נזק‬ ‫רם‬ 26‫סעיף‬ ‫של‬ ‫הרחבה‬ ‫לשונו‬ ‫לאור‬ ,‫אמנם‬ .1‫גדרי‬ ‫בתוך‬ ‫רבות‬ ‫אמירות‬ ‫לפרש‬ ‫ניתן‬ ‫לחוק‬ ‫משפטית‬ ‫מדיניות‬ ‫זו‬ ‫תהיה‬ ‫כי‬ ‫סובר‬ ‫איני‬ ,‫ואולם‬ .‫החלופות‬ ‫לאחת‬ ‫בהתאם‬ ,‫החוק‬ "‫נזק‬ ‫הגורם‬ ‫עשב‬ ‫"הרחקת‬ ‫בביטוי‬ ‫לראות‬ ‫ראויה‬‫הר‬ ‫כלשון‬‫ע‬‫ניצב‬ ‫מנגד‬ ‫כאשר‬ , ‫ועומד‬‫הביטו‬ ‫חופש‬‫י‬‫לאפשר‬ ‫יש‬ ‫שבמסגרתו‬ ,‫מי‬ ‫בין‬ ,‫במידה‬ ‫חריף‬ ‫אם‬ ‫גם‬ ,‫ושיח‬ ‫סיג‬ ‫תביעת‬ ‫נגדם‬ ‫שתוגש‬ ‫מתמיד‬ ‫חשש‬ ‫בפני‬ ‫שיעמדו‬ ‫מבלי‬ ‫וזאת‬ ,‫בדעותיהם‬ ‫שחלוקים‬ .‫הרע‬ ‫לשון‬ 27‫על‬ ‫השני‬ ‫בשלב‬ ,"‫"הרציקוביץ‬ ‫בפרשת‬ ‫שנפסקה‬ ‫ההלכה‬ ‫מן‬ ‫לעיל‬ ‫כמצוטט‬ .‫בית‬ ‫המשפ‬‫ט‬‫מול‬ ‫אל‬ ‫והאיזון‬ ‫החוק‬ ‫תכלית‬ ‫לאור‬ ‫באם‬ ,‫לבחון‬‫הביטו‬ ‫חופש‬‫י‬‫לראות‬ ‫יש‬ , ‫באמיר‬.‫בגינו‬ ‫חבות‬ ‫להטיל‬ ‫שיש‬ ‫כביטוי‬ ‫ה‬ ,‫העמותה‬ ‫ניהול‬ ‫לאופן‬ ‫באשר‬ ‫ביניהן‬ ‫חלוקות‬ ‫היו‬ ‫המתפללים‬ ‫קבוצות‬‫ובהק‬‫ש‬‫כי‬ ,‫ברור‬ ‫זה‬ ‫ר‬ ‫השניה‬ ‫הקבוצה‬ ‫של‬ ‫אלה‬ ‫ואת‬ ,‫יותר‬ ‫כראויים‬ ‫נבחריה‬ ‫את‬ ‫ראתה‬ ‫הקבוצות‬ ‫מן‬ ‫אחת‬ ‫כל‬ ‫חריפה‬ ‫אמירה‬ ‫כל‬ ‫לא‬ ‫אך‬ ,‫להחריף‬ ‫נוטות‬ ‫האמירות‬ ,‫שכאלה‬ ‫בנסיבות‬ ."‫"פחות‬ ‫כראויים‬ ‫מה‬‫עוולת‬ ‫בגין‬ ‫לחבות‬ ‫יסוד‬ ‫ווה‬"‫הר‬ ‫לשון‬‫ע‬."
 6. 6. ‫ציבורית‬ ‫מחלוקת‬ ‫של‬ ‫רקע‬ ‫על‬ ‫ביקורת‬ ‫המביעים‬ ‫בביטויים‬ ‫שמדובר‬ ‫שעה‬-‫באיזון‬ ,‫פוליטית‬ ‫איסור‬ ‫בין‬‫הר‬ ‫לשון‬‫ע‬‫לבין‬‫הביטו‬ ‫חופש‬‫י‬‫נוכח‬ ,‫הביטוי‬ ‫חופש‬ ‫לטובת‬ ‫המאזניים‬ ‫ייטו‬ , ‫זה‬ ‫עניין‬ .‫הדמוקרטי‬ ‫מהשיח‬ ‫כחלק‬ ‫חופשי‬ "‫רעיונות‬ ‫"שוק‬ ‫של‬ ‫בקיומו‬ ‫החשיבות‬‫נדון‬ ‫ברע"א‬10520/03( ‫דנקנר‬ '‫נ‬ ‫גביר‬ ‫בן‬12.11.2006:‫כך‬ ‫נקבע‬ ‫שם‬ ,) ‫(ע"א‬ ‫הפקר‬ ‫איננו‬ ‫הציבור‬ ‫איש‬ ‫של‬ ‫הטוב‬ ‫שמו‬ ,‫"אכן‬30/72‫פ"ד‬ ,‫סגל‬ '‫נ‬ ‫פרידמן‬ (‫כז‬2)225,244‫ועל‬ ‫הטוב‬ ‫שמו‬ ‫על‬ ‫להגנה‬ ‫זכאי‬ ‫הוא‬ .)‫המוניטי‬‫ן‬.‫לעצמו‬ ‫שצבר‬ ‫מעליו‬ ‫משיל‬ ‫הציבור‬ ‫איש‬ ‫אין‬ ‫ציבורית‬ ‫לפעילות‬ ‫בהיכנסו‬‫חושף‬ ‫הוא‬ ‫ואין‬ ‫כבודו‬ ‫את‬ ‫דבר‬ ‫לכל‬ ‫עצמו‬-‫שהרי‬ ,‫מיוחד‬ ‫באופן‬ ,‫לעיתים‬ ,‫לו‬ ‫חשוב‬ ‫הטוב‬ ‫שמו‬ ,‫אדרבא‬ .‫דיבה‬ ‫ע"א‬ ‫(ראו‬ ‫הציבור‬ ‫ללב‬ ‫דרכו‬ ‫את‬ ‫לפלס‬ ‫יתקשה‬ ‫בלעדיו‬802/87'‫נ‬ ‫נוף‬‫אבנ‬‫ר‬‫פ"ד‬ ,‫י‬ (‫מה‬2)489,494‫של‬ ‫חשיבותו‬ ,‫ככלל‬ ,‫זאת‬ ‫עם‬ .)‫הביטו‬ ‫חופש‬‫י‬‫מקום‬ ,‫גוברת‬ ‫אכן‬ ‫בענ‬ ‫דעה‬ ‫בהבעת‬ ‫מדובר‬ ‫בו‬‫תפקידים‬ ‫הנושאים‬ ‫לאישים‬ ‫ובנוגע‬ ‫ציבוריים‬ ‫יינים‬ ‫שלי‬ ‫(ההדגשה‬ ".‫ציבוריים‬-).‫י.ל‬ ‫נתבע‬ ‫הודעת‬2 28‫הנתבע‬ ‫של‬ ‫בהודעה‬ ‫לביטויים‬ ‫ביחס‬ ‫הדברים‬ ‫פני‬ ‫הם‬ ‫כך‬ ‫לא‬ .2,‫להלן‬ ‫שיובהר‬ ‫כפי‬ . ‫את‬ ‫להוקיע‬ ‫הדרישה‬ ‫ובו‬ ‫הביטוי‬ ‫מכך‬ ‫יותר‬ ‫ועוד‬ "‫ריב‬ ‫לעשות‬ ‫רק‬ ‫"מחפש‬ ‫הביטוי‬ ‫הן‬ ‫מ‬ ,"‫הזאת‬ ‫קורח‬ ‫עדת‬ ‫"כל‬‫הווים‬‫הר‬ ‫לשון‬‫ע‬.‫התובע‬ ‫כלפי‬ ‫הופנו‬ ‫אכן‬ ‫שהם‬ ‫ככל‬ , 29‫הנתבע‬ ‫כתב‬ ‫אותה‬ ‫בהודעה‬ ‫בשמו‬ ‫מוזכר‬ ‫אינו‬ ‫התובע‬ ‫כי‬ ,‫לראות‬ ‫קל‬ .2‫נשוא‬ ‫וכי‬ , ‫את‬ ‫לבחון‬ ‫יש‬ ,‫שכך‬ ‫היות‬ ."‫המסכן‬ ‫"הועד‬ ‫הוא‬ ‫הפוגעניים‬ ‫והביטויים‬ ‫ההודעה‬ ‫על‬ ‫שנמנה‬ ‫כמי‬ ‫התובע‬ ‫את‬ ‫לזהות‬ ‫היה‬ ‫יכול‬ ‫ההודעה‬ ‫קוראי‬ ‫ציבור‬ ‫באם‬ ,‫השאלה‬ ‫"הו‬."‫המסכן‬ ‫עד‬ 30‫על‬ .-‫תחילתה‬ ,‫הנדונות‬ ‫ההודעות‬ ‫את‬ ‫הנתבעים‬ ‫כתבו‬ ‫במהלכה‬ ,‫השיחה‬ ‫תדפיס‬ ‫פי‬ ‫היתר‬ ‫בין‬ ‫נכתבו‬ ‫שבה‬ ,‫אברג'ל‬ ‫הרב‬ ‫כתב‬ ‫אותה‬ ,‫הבאה‬ ‫בהודעה‬ ‫השיחה‬ ‫של‬ /‫נ‬ ‫מוצג‬ ‫(ראו‬ ‫הבאים‬ ‫הדברים‬8‫המצורף‬‫לתצהי‬‫ר‬:)‫התובע‬ !‫"הודעה‬ ‫זומנתי‬ ‫השבוע‬‫המשפ‬ ‫לבית‬‫ט‬‫באשקלון‬ "‫"וועד‬ :‫התובע‬‫הכנס‬ ‫בית‬‫ת‬ ‫דעי‬ ‫ושרון‬ ,‫שוקרון‬ ‫אליהו‬ ,‫עסיס‬ ‫יצחק‬ "....‫הוועד‬ ‫להוראות‬ ‫"נשמע‬ ‫לא‬ ‫הרב‬ :‫העילה‬ ‫במקור‬ ‫(כך‬ ‫הלעיט‬ ‫לא‬-".‫כמותו‬ ‫שאין‬ '‫ה‬ ‫וחילול‬ ‫גבולות‬ ‫חציית‬ ‫זו‬ ‫אך‬ ,‫בפרטים‬ )‫י.ל‬ 31‫סעיף‬ .3:‫קובע‬ ‫לחוק‬
 7. 7. ‫אם‬ ‫מינה‬ ‫נפקא‬ ‫"אין‬‫הר‬ ‫לשון‬‫ע‬‫והתייחסותה‬ ‫היא‬ ‫אם‬ ‫או‬ ,‫ובשלמות‬ ‫במישרין‬ ‫הובעה‬ ‫שנ‬ ‫הטוען‬ ‫לאדם‬‫מקצתן‬ ‫או‬ ,‫חיצוניות‬ ‫מנסיבות‬ ‫או‬ ‫הפרסום‬ ‫מן‬ ‫משתמעות‬ ‫בה‬ ‫פגע‬ ".‫מזה‬ ‫ומקצתן‬ ‫מזה‬ ‫בסעיף‬ ‫האמור‬ ‫את‬ ‫ליישם‬ ‫יש‬ ‫בו‬ ‫לאופן‬3‫התייחס‬ ‫לחוק‬‫המשפ‬ ‫בית‬‫ט‬‫העליו‬‫ן‬‫בע"א‬ 8345/08(‫סה‬ ‫פ"ד‬ ,‫בכרי‬ ‫מוחמד‬ '‫נ‬ ‫נתן‬ ‫בן‬1)567(2011:‫כך‬ ,) ‫ש‬ ‫האם‬ ‫אינה‬ ‫השאלה‬ .‫טכנית‬ ‫ולא‬ ‫מהותית‬ ‫דרישה‬ ‫הינה‬ ‫הזיהוי‬ ‫"דרישת‬‫של‬ ‫מו‬ ‫בסעיף‬ ‫שנקבע‬ ‫כפי‬ .‫שפורסמו‬ ‫בדברים‬ ‫מפורש‬ ‫באופן‬ ‫צויין‬ ‫אדם‬3‫דרישת‬ ,‫לחוק‬ ‫הטוען‬ ‫לפרט‬ ‫שפורסמו‬ ‫דברים‬ ‫מיוחסים‬ ‫בהם‬ ‫המקרים‬ ‫באותם‬ ‫תמולא‬ ‫הזיהוי‬ ‫משילובם‬ ‫או‬ ‫חיצוניות‬ ‫מנסיבות‬ ‫כתוצאה‬ ‫או‬ ‫הפרסום‬ ‫מן‬ ‫משתמע‬ ‫באופן‬ ‫לפגיעה‬ ‫וש‬ ‫קרמניצר‬ ,‫גנאים‬ :‫(ראו‬ ‫החיצוניות‬ ‫והנסיבות‬ ‫הפרסום‬ ‫של‬'‫בעמ‬ ,‫נור‬165‫ו‬-234; '‫בעמ‬ ,‫שנהר‬116‫ו‬-125-124‫ע"פ‬ ;37/50'‫נ‬ ‫שטרנהל‬‫המשפט‬ ‫היועץ‬‫י‬‫לממשלת‬ (‫ו‬ ‫פ"ד‬ ,‫ישראל‬1)119,124(1952‫לדין‬ ‫השוו‬ ‫וכן‬ ;)‫שטרנהל‬ ‫עניין‬ :‫(להלן‬ ) :‫האנגלי‬David Price and Korieh Duodo Defamation Law, Procedure and Practice (3rd Ed., 2004)'‫בעמ‬ ,34-31:‫(להלן‬Price & Duodu;) Gately'‫בעמ‬ ,216-213.) ‫מוצגים‬ ‫או‬ ‫נזכרים‬ ‫אך‬ ‫שפורסמו‬ ‫בדברים‬ ‫אדם‬ ‫של‬ ‫שמו‬ ‫נזכר‬ ‫לא‬ ‫בהם‬ ‫במקרים‬ ,‫למשל‬ ‫כך‬ ‫יותר‬ ‫רחבה‬ ‫סביבה‬ ‫בידי‬ ‫אף‬ ‫או‬ ‫לו‬ ‫הקרובה‬ ‫הסביבה‬ ‫בידי‬ ‫לזיהויו‬ ‫המביאים‬ ‫פרטים‬-‫יכול‬ ‫הוצאת‬ ‫בגין‬ ‫חייב‬ )‫לפרסום‬ ‫האחראים‬ ‫יתר‬ ‫(או‬ ‫המפרסם‬ ‫שיימצא‬‫הר‬ ‫לשון‬‫ע‬‫ובלבד‬ , ‫אותם‬ ‫קראו‬ ‫או‬ ‫הדברים‬ ‫את‬ ‫ששמעו‬ ‫אלו‬ ‫של‬ ‫הרגילה‬ ‫בידיעתם‬ ‫שהם‬ ‫בנתונים‬ ‫שהמדובר‬ '‫בעמ‬ ,‫אפל‬ ‫עניין‬ :‫(השוו‬617-616'‫בעמ‬ ,‫ושנור‬ ‫קרמניצר‬ ,‫גנאים‬ ;408‫סעיף‬ ‫מובא‬ ‫בו‬ 3".)‫ידם‬ ‫על‬ ‫המוצע‬ ‫החוק‬ ‫לנוסח‬ )‫(א‬ 32‫הד‬ ‫את‬ ‫לייחס‬ ‫ניתן‬ ‫כי‬ ,‫למסקנה‬ ‫מוביל‬ ,‫לענייננו‬ ‫זו‬ ‫הלכה‬ ‫יישום‬ .‫הנתבע‬ ‫שכתב‬ ‫ברים‬ 2.‫לתובע‬ ‫הועד‬ ‫חברי‬ ‫הוצגו‬ ,‫לעיל‬ ‫כמתואר‬ ,‫השיחה‬ ‫בתחילת‬ ‫ולפיה‬ ,‫העובדה‬ ‫בשל‬ ,‫כך‬ ‫תחילה‬ ‫על‬ ‫בשמם‬-‫הנתבע‬ ‫הודעת‬ ‫ואילו‬ ,‫אברג'ל‬ ‫הרב‬ ‫ידי‬2‫להודעת‬ ‫התגובות‬ ‫כאחת‬ ‫שנרשמה‬ , ‫ל"ועד‬ ‫הפוגעניים‬ ‫הביטויים‬ ‫ייחוס‬ ‫באמצעות‬ ,‫הרב‬ ‫להודעת‬ ‫עצמה‬ ‫את‬ ‫קושרת‬ ,‫הרב‬ ‫שכ‬ ,‫מכאן‬ ."‫המסכן‬‫היה‬ ‫יכול‬ ‫שנרשמו‬ ‫להודעות‬ ‫שנחשף‬ ‫מי‬ ‫ל‬‫בנ‬‫ק‬‫מתייחס‬ ‫למי‬ ‫לדעת‬ ‫ל‬ .‫הדברים‬ ‫מיהו‬ ‫יודעים‬ ,‫אנשים‬ ‫עשרות‬ ‫כמה‬ ‫נמנים‬ ‫שעליו‬ ,‫המתפללים‬ ‫שציבור‬ ‫ספק‬ ‫כל‬ ‫אין‬ ,‫שנית‬ ‫של‬ ‫והיווצרותם‬ ,‫זה‬ ‫בעניין‬ ‫שנוצרה‬ ‫המחלוקת‬ ‫רקע‬ ‫על‬ ‫בפרט‬ ,‫העמותה‬ ‫של‬ ‫המנהל‬ ‫הועד‬ .‫מחנות‬ ‫שני‬ 33,‫לראות‬ ‫ניתן‬ ,‫עניין‬ ‫של‬ ‫לגופו‬ .‫הנתבע‬ ‫של‬ ‫דבריו‬ ‫במרכז‬ ‫כי‬2,‫קורח‬ ‫עדת‬ ‫סיפור‬ ‫אזכור‬ , ."‫קורח‬ ‫כ"עדת‬ ‫הם‬ ‫המנהל‬ ‫הוועד‬ ‫חברי‬ ‫כי‬ ,‫משתמע‬ ‫ממנה‬ ‫ואמירה‬ 34‫ט"ז‬ ‫(פרקים‬ "‫"במדבר‬ ‫בספר‬ ‫מופיעה‬ ‫קורח‬ ‫עדת‬ ‫של‬ ‫סיפורה‬ .-‫את‬ ‫ומספרת‬ ,)‫י"ז‬ ‫נבלע‬ ‫ולבסוף‬ ,‫ואהרון‬ ‫משה‬ ‫עם‬ ‫למחלוקת‬ ‫עדתו‬ ‫את‬ ‫הנהיג‬ ‫אשר‬ ,‫קורח‬ ‫של‬ ‫סיפורו‬ .‫באדמה‬
 8. 8. ‫האירו‬‫עם‬ ‫ויכוח‬ ‫שכן‬ ,‫ביותר‬ ‫חמורים‬ ‫לאירועים‬ ‫חז"ל‬ ‫בעיני‬ ‫נחשבו‬ ‫קורח‬ ‫בהובלת‬ ‫עים‬ ‫שלא‬ ‫כדי‬ ‫עד‬ ,‫נענשה‬ ‫הקבוצה‬ ‫ולכן‬ ,‫עצמה‬ ‫השכינה‬ ‫עם‬ ‫כויכוח‬ ‫כמוהו‬ ‫הרבנית‬ ‫הסמכות‬ .‫הבא‬ ‫בעולם‬ ‫חלק‬ ‫לה‬ ‫נמצא‬ ‫חמורים‬ ‫ולאירועים‬ ,‫המקרא‬ ‫מן‬ ‫נוספות‬ ‫שליליות‬ ‫לדמויות‬ ‫קורח‬ ‫משווה‬ ‫נוספים‬ ‫במקורות‬ ‫"ח‬ ‫כגון‬ ‫נוספים‬‫קרח‬ ‫"עדת‬ )‫(טייך‬ ‫טל‬ ‫צבי‬ '‫ש‬ ‫הרב‬ ‫זה‬ ‫בעניין‬ ‫עוד‬ ‫(ראו‬ "‫העגל‬ ‫טא‬-‫פרשנות‬ ‫מספר‬ ‫ביהדות‬ ‫יסוד‬ ‫ללימודי‬ ‫היחידה‬ ‫מאת‬ ‫שבועי‬ ‫דף‬ ,"‫היסטורית‬ ‫פרשנות‬ ‫לעומת‬ ‫מקומית‬ 762.))‫(תשס"ח‬ ‫אילן‬ ‫בר‬ ‫אוניברסיטת‬ , 35‫ביצעה‬ ‫אשר‬ ‫לקבוצה‬ ‫השוואה‬ ‫פירושה‬ ,‫קורח‬ ‫לעדת‬ ‫התובע‬ ‫של‬ ‫שהשוואתו‬ ,‫מכאן‬ . ‫הנ‬ ‫מעשים‬,‫לפיכך‬ .‫ביותר‬ ‫כחמורים‬ )‫המתפללים‬ ‫(ציבור‬ ‫המאמינים‬ ‫בראי‬ ,‫חשבים‬ ‫כדי‬ ‫להשקפתי‬ ‫עולה‬ ‫זו‬ ‫אמירה‬‫הר‬ ‫לשון‬‫ע‬‫סעיף‬ ‫לפי‬1‫איסור‬ ‫לחוק‬‫הר‬ ‫לשון‬‫ע‬‫שכן‬ , .‫מופנים‬ ‫הם‬ ‫שכלפיו‬ ‫במי‬ ‫ופוגעים‬ ‫מבזים‬ ‫הם‬ ‫את‬ ‫זה‬ ‫בעניין‬ ‫וראו‬‫דינ‬ ‫פסק‬‫ו‬‫של‬‫משפ‬ ‫בית‬‫ט‬'‫א‬ ‫ד"ר‬ ‫השופטת‬ '‫(כב‬ ‫בראשל"צ‬ ‫השלום‬ ‫בת"א‬ )‫סורוקר‬10020-10-12( ‫מדמוני‬ '‫נ‬ ‫קובייסי‬20.11.2014‫מסקנה‬ ‫נמצאה‬ ‫שם‬ ,) .‫דומה‬ 36‫שבאופן‬ ‫ביטוי‬ ‫הוא‬ ‫גם‬ ,"‫רב‬ ‫לעשות‬ ‫רק‬ ‫"שמחפש‬ ‫כמי‬ ‫לתובע‬ ‫המייחס‬ ,‫הנוסף‬ ‫הביטוי‬ . ‫אנשים‬ .‫הציבור‬ ‫בפני‬ ‫אדם‬ ‫ולבזות‬ ‫לפגוע‬ ‫כדי‬ ‫בו‬ ‫שיש‬ ‫עליו‬ ‫לומר‬ ‫ניתן‬ ,‫אובייקטיבי‬ ‫לאה‬ ‫ככלל‬ ‫זוכים‬ ‫אינם‬ ‫ובריב‬ ‫במחלוקות‬ ‫המרבים‬‫נטייה‬ ‫יש‬ ‫ולהפך‬ ,‫בציבור‬ ‫דה‬ ‫הנתבע‬ ‫של‬ ‫אמירתו‬ ,‫לכן‬ .‫מהם‬ ‫להתרחק‬2‫ביטוי‬ ‫משום‬ ‫בה‬ ‫יש‬ ,‫התובע‬ ‫כלפי‬ ‫המהווה‬‫הר‬ ‫לשון‬‫ע‬. 37‫נדרש‬ "‫"הרציקוביץ‬ ‫בהלכת‬ ‫כאמור‬ ,‫עדיין‬ .‫המשפ‬ ‫בית‬‫ט‬‫תכלית‬ ‫לאור‬ ‫באם‬ ,‫לבחון‬ ‫על‬ ‫חבות‬ ‫כיוצרים‬ ‫בהודעה‬ ‫הנכללים‬ ‫בביטויים‬ ‫לראות‬ ‫יש‬ ‫חוקתיים‬ ‫ואיזונים‬ ‫החוק‬-‫פי‬ ‫הח‬.‫וק‬ ‫של‬ ‫ובתפקידו‬ ‫הפוליטית‬ ‫הציבורית‬ ‫המחלוקת‬ ‫ברקע‬ ‫בהתחשב‬ ‫אף‬ ,‫זו‬ ‫הודעה‬ ‫של‬ ‫במקרה‬ ‫על‬ ‫טוב‬ ‫לשם‬ ‫התובע‬ ‫זכות‬ ‫בעיני‬ ‫גוברת‬ ,‫העמותה‬ ‫של‬ ‫המנהל‬ ‫בועד‬ ‫כחבר‬ ‫התובע‬‫חופש‬ ‫הביטו‬‫י‬. ‫בע"א‬30/72(‫כז‬ ‫פ''ד‬ ,‫סגל‬ '‫נ‬ ‫פרידמן‬2)225,244(1973‫אדם‬ ‫של‬ ‫זכותו‬ ‫בעניין‬ ‫נקבע‬ ,) :‫כך‬ ,‫טוב‬ ‫לשם‬ ‫ש‬ ...",‫הפקר‬ ‫אינו‬ ‫ציבור‬ ‫איש‬ ‫אם‬ ‫ובין‬ ,‫פרטי‬ ‫איש‬ ‫הוא‬ ‫אם‬ ‫בין‬ ,‫אדם‬ ‫של‬ ‫הטוב‬ ‫מו‬ ".‫טוב‬ ‫משמן‬ ‫שם‬ ‫"טוב‬ :"‫"קוהלת‬ ‫בספר‬ ‫שנאמר‬ ‫במה‬ ‫ממש‬ ‫יש‬ ‫וכי‬ 38‫הנתבע‬ ‫בהודעת‬ ‫שנכללים‬ ‫הביטויים‬ ‫כי‬ ,‫שקבעתי‬ ‫מאחר‬ .2‫מהווים‬‫הר‬ ‫לשון‬‫ע‬‫יש‬ , ‫הנתבע‬ ‫לטובת‬ ‫עומדת‬ ‫האם‬ ‫לבחון‬2‫בסעיפים‬ ‫המנויות‬ ‫ההגנות‬ ‫אחת‬15-13.‫לחוק‬ ‫עניין‬ ‫בו‬ ‫היה‬ ‫אם‬ ;‫בפרסום‬ ‫אמת‬ ‫היתה‬ ‫אם‬ ;‫מותר‬ ‫פרסום‬ ‫הפרסום‬ ‫היה‬ ‫האם‬ ,‫דהיינו‬ ‫הגנת‬ ‫תחת‬ ‫חוסה‬ ‫הוא‬ ‫שמא‬ ‫או‬ ‫ציבורי‬‫הל‬ ‫תום‬‫ב‬. 39‫התייחסו‬ ‫הנתבעים‬ .‫ההגנ‬ ‫בכתב‬‫ה‬‫(ראובסעיף‬ ‫בלבד‬ ‫הלב‬ ‫תום‬ ‫להגנת‬ ‫ובסיכומיהם‬ 54‫ההגנ‬ ‫לכתב‬‫ה‬‫ובסעיף‬8‫ב‬ ‫הייתה‬ ‫זו‬ ‫התייחסות‬ ‫ואף‬ ,)‫הנתבעים‬ ‫בסיכומי‬‫אופן‬
 9. 9. ‫לצידם‬ ‫עומדת‬ ,‫לדידם‬ ,‫מדוע‬ ‫שנימקו‬ ‫ומבלי‬ ,‫הקורה‬ ‫לעובי‬ ‫שנכנסו‬ ‫מבלי‬ ,‫בלבד‬ ‫כללי‬ ‫הגנת‬‫הל‬ ‫תום‬‫ב‬. 40‫הגנת‬ .‫הל‬ ‫תום‬‫ב‬‫סעיף‬ ‫מכוח‬ ‫מוקנית‬15‫מנויים‬ ‫ובו‬ ,‫לחוק‬12‫מוציא‬ ‫זכאי‬ ‫בהם‬ ‫מקרים‬ ‫הר‬ ‫לשון‬‫ע‬;‫הנתבע‬ ‫של‬ ‫כשר‬ ‫אישי‬ ‫עניין‬ ‫על‬ ‫הגנה‬ ;‫הנסיבות‬ ‫ידיעת‬ ‫אי‬ ‫כדוגמת‬ ,‫להגנה‬ ‫על‬ ‫דעה‬ ‫הבעת‬.‫ועוד‬ ,‫תפקיד‬ ‫בעל‬ ‫התנהגות‬ ‫נתבע‬ ‫שכתב‬ ‫ההודעה‬ ‫בעניין‬2‫הגנת‬ ‫לו‬ ‫קמה‬ ‫לא‬ ‫להשקפתי‬ ,‫הל‬ ‫תום‬‫ב‬‫נכתבה‬ ‫ההודעה‬ . ‫להביע‬ ‫היה‬ ‫מטרתה‬ ‫אם‬ ‫וגם‬ ,‫אנשים‬ ‫של‬ ‫רב‬ ‫מספר‬ ‫חברים‬ ‫בה‬ ‫בקבוצה‬‫תסכו‬‫ל‬‫מהתפקוד‬ ‫אין‬ .‫הלב‬ ‫תום‬ ‫הגנת‬ ‫תחת‬ ‫חוסה‬ ‫אינה‬ ‫חריפה‬ ‫כה‬ ‫שאמירה‬ ‫הרי‬ ,‫וחבריו‬ ‫התובע‬ ‫של‬ ‫הנטען‬ ‫בביקו‬ ‫מדובר‬‫חמורים‬ ‫נחשבים‬ ,‫המאמינים‬ ‫בקהל‬ ‫שבפרט‬ ,‫מעשים‬ ‫בייחוס‬ ‫אלא‬ ,‫גרידא‬ ‫רת‬ .‫עולם‬ ‫בורא‬ ‫מידי‬ ‫אם‬ ‫גם‬ ,‫קשה‬ ‫ענישה‬ ‫ובצידם‬ ,‫במיוחד‬ ‫הפיצוי‬ ‫שיעור‬ 41‫סעיף‬ ‫לפי‬ ,‫נזק‬ ‫הוכחת‬ ‫ללא‬ ‫פיצוי‬ ‫של‬ ‫סעד‬ ‫הוא‬ ‫בתביעתו‬ ‫התובע‬ ‫נקב‬ ‫בו‬ ‫הסעד‬ .7‫א‬ ‫של‬ ‫בסך‬ ,‫לחוק‬35,000₪.‫מהנתבעים‬ ‫אחד‬ ‫מכל‬ ‫הכרע‬ ,‫לעיל‬ ‫כאמור‬‫נתבע‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫שנכתבה‬ ‫ההודעה‬ ‫שרק‬ ‫תי‬2‫עוולת‬ ‫בגדר‬ ‫היא‬"‫לשון‬ ‫הר‬‫ע‬." 42‫של‬ ‫נסיבות‬ ,‫ההודעה‬ ‫כתיבת‬ ‫לנסיבות‬ ‫להתייחס‬ ‫יש‬ ‫הפיצוי‬ ‫סכום‬ ‫את‬ ‫לפסוק‬ ‫בבואי‬ . ‫הרב‬ ‫של‬ ‫נאמניו‬ ‫ציבור‬ ‫הרגיש‬ ‫במסגרתה‬ ,‫מתפללים‬ ‫קבוצות‬ ‫בין‬ ‫מתמשכת‬ ‫מחלוקת‬ ‫מחוץ‬ ‫אל‬ ‫הרב‬ ‫רגלי‬ ‫את‬ ‫דוחקים‬ ‫כי‬ ‫אברג'ל‬‫הכנס‬ ‫לבית‬‫ת‬‫ועו‬ ,‫גרמה‬ ‫זו‬ ‫בדה‬‫לתסכו‬‫ל‬ ,‫הדברים‬ ‫אמירת‬ ‫את‬ ‫להצדיק‬ ‫כדי‬ ‫בכך‬ ‫אין‬ ‫כי‬ ,‫יובהר‬ .‫וחבריהם‬ ‫הנתבעים‬ ‫בקרב‬ .‫להם‬ ‫הרקע‬ ‫את‬ ‫לתת‬ ‫רק‬ ‫אלא‬ ‫שקבע‬ ‫כפי‬ ,‫זאת‬ ‫עם‬ ‫יחד‬ ‫אך‬‫משפ‬ ‫בית‬‫ט‬‫השלו‬‫ם‬‫"מצד‬ ‫הנ"ל‬ "‫"קובייסי‬ ‫בפרשת‬ ‫בראשל"צ‬ ‫אי‬ ,‫הצער‬ ‫למרבה‬ ,‫גנאי‬ ‫בביטויי‬ ‫שימוש‬ .‫גנאי‬ ‫בביטויי‬ ‫מדובר‬ ‫כי‬ ‫להבין‬ ‫יש‬ ,‫שני‬‫נדיר‬ ‫נו‬ ,‫להזדעזע‬ ‫שלא‬ ‫ובוודאי‬ ,‫במיוחד‬ ‫להתרשם‬ ‫נוטה‬ ‫אינו‬ ‫הסביר‬ ‫הישראלי‬ .‫במקומותינו‬ ".‫ואחרים‬ ‫כאלה‬ ‫גנאי‬ ‫מביטויי‬ ‫של‬ ‫זכותו‬ ,‫מאידך‬ ‫כתיבתו‬ ‫נסיבות‬ ‫מול‬ ‫אל‬ ,‫מחד‬ ‫שנכתב‬ ‫החריף‬ ‫הביטוי‬ ,‫הדברים‬ ‫מכלול‬ ‫הזכות‬ ‫מול‬ ‫אל‬ ,‫מחד‬ ‫טוב‬ ‫לשם‬ ‫התובע‬‫הביטו‬ ‫לחופש‬‫י‬‫את‬ ‫לחייב‬ ‫הביאוני‬ ,‫מחאה‬ ‫ולהבעת‬ ‫נתבע‬2‫של‬ ‫בסכום‬ ‫התובע‬ ‫ובפיצוי‬ ‫באחריות‬7,500,₪‫התנצלות‬ ‫בפרסום‬ ‫מחייבו‬ ‫אני‬ ‫וכן‬ .‫הודעתו‬ ‫את‬ ‫פרסם‬ ‫בם‬ "‫ה"ווטסאפ‬ ‫בקבוצת‬ ‫דבר‬ ‫סוף‬ 43‫נתבע‬ ‫נגד‬ ‫התביעה‬ .1.‫נדחית‬
 10. 10. ‫לנתבע‬ ‫ישלם‬ ‫התובע‬1‫משפ‬ ‫הוצאות‬‫ט‬‫של‬ ‫כולל‬ ‫בסכום‬ ‫ושכ"ט‬2,500.₪‫ישולם‬ ‫זה‬ ‫סכום‬ ‫בתוך‬30‫קבלת‬ ‫מיום‬ ‫יום‬‫הד‬ ‫פסק‬‫י‬‫ן‬‫ויישא‬ ,‫התובע‬ ‫בידי‬‫הצמד‬ ‫הפרשי‬‫ה‬‫וריבי‬‫ת‬‫כחוק‬ .‫זה‬ ‫מועד‬ ‫בחלוף‬ ‫נתבע‬ ‫נגד‬ ‫התביעה‬2‫של‬ ‫בסך‬ ‫פיצויים‬ ‫לתובע‬ ‫ישלם‬ ‫והנתבע‬ ,‫מתקבלת‬7,500.₪ ‫הנתבע‬2‫שליחת‬ ‫באמצעות‬ ‫וזאת‬ ,‫שנכתבו‬ ‫הדברים‬ ‫על‬ ‫התובע‬ ‫בפני‬ ‫התנצלות‬ ‫יפרסם‬ ‫אברג‬ ‫יעקב‬ ‫"הרב‬ ‫השם‬ ‫את‬ ‫הנושאת‬ "‫ה"ווטסאפ‬ ‫בקבוצת‬ ‫כאמור‬ ‫הודעה‬."‫פז‬ ‫משכן‬ ‫'ל‬ ‫לתובע‬ ‫ישלם‬ ‫הנתבע‬ ,‫בנוסף‬‫משפ‬ ‫הוצאות‬‫ט‬‫של‬ ‫כולל‬ ‫בסכום‬ ‫ושכ"ט‬2,500.₪ ‫בתוך‬ ‫ישולמו‬ ‫האמורים‬ ‫הסכומים‬30‫קבלת‬ ‫מיום‬ ‫יום‬‫הדי‬ ‫פסק‬‫ן‬‫הנתבע‬ ‫בידי‬2‫ויישאו‬ , ‫הצמד‬ ‫הפרשי‬‫ה‬‫וריבי‬‫ת‬.‫זה‬ ‫מועד‬ ‫בחלוף‬ ‫כחוק‬ ‫ערעו‬ ‫זכות‬‫ר‬.‫כחוק‬ .‫לצדדים‬ ‫ותודיע‬ ‫התיק‬ ‫את‬ ‫תסגור‬ ‫המזכירות‬ ‫ניתן‬,‫תשע"ח‬ ‫סיוון‬ ‫י"ז‬ ,‫היום‬31‫מאי‬2018.‫הצדדים‬ ‫בהעדר‬ ,

×