เศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา

2,877 views

Published on

0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
2,877
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
99
Actions
Shares
0
Downloads
17
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

เศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา

 1. 1. การจัดการเศรษฐกิจพอเพียงของสถานศึกษา โดย ดร.จรวยพร ธรณินทร์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ อ.เมือง จ.นนทบุรี ศุกร์ 23 มีนาคม 2550 เวลา 9.00-10.00น.
 2. 2. ทาไมต้องเศรษฐกิจพอเพียง20 คาถามยอดนิยมหลักการของเศรษฐกิจพอเพียงตัวอย่างคนที่ทาได้ผลดีเป็นที่ยกย่องในแวดวงธุรกิจกระทรวงศึกษาธิการกับโครงการเศรษฐกิจพอเพียงแนวบริหารจัดการเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษาแหล่งค้นหาตัวอย่างและข้อมูลดีๆ ในสถานศึกษาข้อเสนอแนะเพื่อความสาเร็จ
 3. 3. 20 คาถาม ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ๑. ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงคืออะไร ๒. ทาไมภาคการเกษตรได้รับความสนใจในการนาหลักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียงไปใช้มากกว่าสาขาการผลิตอื่นๆ ๓. การปลูกข้าว๕ไร่และการมีบ่อน้าในพื้นที่ เป็นเศรษฐกิจพอเพียง หรือไม่ ๔. เกษตรทฤษฎีใหม่ใช้ได้ทั่วประเทศหรือไม่ ๕. ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีความเชื่อมโยงกับความ เป็นชุมชนเข้มแข็งอย่างไร
 4. 4. 20คาถาม ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง๖. เศรษฐกิจพอเพียงส่งเสริมให้ผลิตเพื่อบริโภคเองเท่านั้นแต่ไม่ส่งเสริมการผลิตเพื่อค้าขายใช่หรือไม่๗. ถ้าใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จะต้องเลิกค้าขายกับภายนอก ใช่หรือไม่๘. การผลิตสินค้าเพื่อการส่งออกขัดกับหลักเศรษฐกิจพอเพียงใช่ หรือไม่๙. เศรษฐกิจพอเพียง ขัดต่อหลักการทางธุรกิจที่เน้นการหากาไร หรือไม่๑๐. ถ้าใช้ชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เราใช้ของแพงหรือ ฟุ่มเฟือยได้หรือไม่ หรือเรากู้ยืมเงินได้หรือไม่
 5. 5. 20คาถามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง๑๑. แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมีความคิดแตกต่างจากแนวคิด เศรษฐศาสตร์กระแสหลักอย่างไร๑๒. เศรษฐกิจพอเพียงสอดคล้องหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืนหรือไม่๑๓. ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง นาไปประยุกต์ใช้ในการกาหนดนโยบาย การเงิน การคลังได้หรือไม่๑๔. ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ไม่สนใจสาขาการผลิตที่ทันสมัย จริง หรือไม่๑๕. การพัฒนาประเทศใช้กลไก การถ่ายโอนเทคโนโลยี จากต่างประเทศ จะขัด กับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง หรือไม่ อย่างไร
 6. 6. นานาคาถามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง๑๖. ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จะประยุกต์ใช้กับการพัฒนาระบบ การศึกษาของไทยได้ หรือไม่ อย่างไร๑๗. แนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นแนวคิดอุดมคติหรือไม่๑๘. การดาเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ควรเริ่มต้นจากอะไร๑๙. เราจะประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในสังคมแต่ละ ระดับ อาทิ ระดับปัจเจกบุคคล ระดับชุมชน และระดับรัฐ ได้อย่างไร๒๐. ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนาไปใช้ได้กับคนทุกวัย และทุก ศาสนาหรือไม่
 7. 7. ตอบ20คาถามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงคาถามข้อ๑. ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงคืออะไร ตอบ เป็นแนวคิดของในหลวง พระราชทานมากว่า25ปี ชี้ถึงแนวทางปฏิบัติตน โดยคานึงถึงความพอประมาณ ความมีเหตุผล และการสร้างภูมิคุ้มกันที่ดี เพื่อพร้อมรับต่อความเสี่ยง บนพื้นฐานของ ความรอบรู้ ความรอบคอบ ระมัดระวัง และคุณธรรม การใช้ความรู้ อย่างถูกหลักวิชาการ ด้วยความรอบคอบ ไม่เบียดเบียนกัน การแบ่งปัน ช่วยเหลือกัน ความร่วมมือปรองดองกันในสังคม นาไปสู่ความสามัคคี การพัฒนาที่สมดุลยั่งยืน และการพร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ภายใต้กระแสโลกาภิวัฒน์
 8. 8. ตอบ20คาถามเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงคาถามข้อ๒. ทาไมภาคการเกษตรได้รับความสนใจในเรื่องการนาหลัก ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้มากกว่าสาขาการผลิตอื่นๆตอบ เป็นแนวคิดเป็นรูปธรรมเหมาะกับเกษตรกรไทยซึ่งเป็นคนส่วนใหญ่.คาถามข้อ๓. การปลูกข้าว ๕ ไร่ และการมีบ่อน้าในพื้นที่เป็นเศรษฐกิจ พอเพียง หรือไม่ตอบ เป็นเพียงขั้นตอนหนึ่งของการนาเกษตรทฤษฏีใหม่ สามารถปรับให้เหมาะแต่ละสภาพและใช้กับอาชีพอื่นได้
 9. 9. ตอบ20คาถามเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงคาถามข้อ๔. เกษตรทฤษฎีใหม่ใช้ได้ทั่วประเทศหรือไม่ตอบ ได้ แต่ให้ปรับตามสภาพพื้นที่ซึ่งมีดินและน้าอย่างไรคาถามข้อ๕. ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีความเชื่อมโยงกับ ความเป็นชุมชนเข้มแข็งอย่างไรตอบ ช่วยสร้างชุมชนเข้มแข็งในเชิงความคิด ความ ร่วมมือกันอย่างสมดุล
 10. 10. ตอบ20คาถามเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงคาถามข้อ๖. เศรษฐกิจพอเพียงส่งเสริมให้ผลิตเพื่อบริโภคเองเท่านั้น แต่ไม่ส่งเสริมการผลิตเพื่อค้าขายใช่หรือไม่ตอบ ไม่ใช่ ขึ้นกับมีเหลือนาไปขายได้ทั้งในระดับค้าขาย ในชุมชน ระดับชาติและส่งออกคาถามข้อ๗. ถ้าใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จะต้องเลิกค้าขายกับ ภายนอกใช่หรือไม่ตอบ ไม่ใช่ เราต้องจัดการให้เหมาะ หากมีมาก ให้ขายโดยมีข้อคานึง ความพอดีพอประมาณ
 11. 11. ตอบ20คาถามเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงคาถามข้อ๘. การผลิตสินค้าเพื่อการส่งออก ขัดกับหลักเศรษฐกิจพอเพียง ใช่หรือไม่ตอบ ไม่ขัด ให้มีการป้องกันความเสี่ยงด้วยคาถามข้อ๙. เศรษฐกิจพอเพียง ขัดต่อหลักการทางธุรกิจ ที่เน้นการหา กาไรหรือไม่ตอบ ไม่ขัด ควรกาไรอย่างมีคุณธรรม
 12. 12. ตอบ20คาถามเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงคาถามข้อ๑๐. ถ้าเราใช้ชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เรา สามารถใช้ของแพงหรือฟุ่มเฟือยหรือกู้ยืมเงินได้หรือไม่ตอบ กู้ได้แต่ไม่ใช้อย่างฟุ่มเฟือย ใช้เพื่อการลงทุนที่คุ้มค่าคาถามข้อ๑๑. แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงมีความคิดแตกต่างจาก แนวคิดเศรษฐศาสตร์กระแสหลักอย่างไรตอบเศรษฐกิจพอเพียงคานึงปัจจัยรอบด้านไม่เฉพาะเชิงคุณค่าเงิน แต่คนอยู่ในสังคมที่มีมนุษยธรรม
 13. 13. ตอบ20คาถามเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงคาถามข้อ๑๒. เศรษฐกิจพอเพียง สอดคล้องกับหลักการพัฒนา อย่างยั่งยืนหรือไม่ตอบ สอดคล้องเพราะคานึงถึงตนเอง ชุมชน และ สิ่งแวดล้อมด้วยคาถามข้อ๑๓. ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สามารถนาไปประยุกต์ใช้ ในการกาหนดนโยบายการเงิน การคลังได้หรือไม่ตอบ ได้เพราะนโยบายการเงินก็ต้องมีเหตุผล คล่องตัวและระวัง
 14. 14. ตอบ20คาถามเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงคาถามข้อ๑๔. ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ไม่สนใจสาขาการผลิตที่ ทันสมัย จริงหรือไม่ตอบ ไม่จริง ให้เริ่มจากรากฐานการผลิตที่พอเหมาะแล้วขยายเพิ่มได้อย่างมีเหตุผลคาถามข้อ๑๕. การพัฒนาประเทศใช้กลไก การถ่ายโอนเทคโนโลยี จาก ต่างประเทศ จะขัดกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง หรือไม่ อย่างไรตอบ ไม่ขัด สามารถเริ่มจากพึ่งตนเอง แล้วเพิ่มเทคโนโลยีได้โดยมี เหตุผล
 15. 15. ตอบ20คาถามเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงคาถามข้อ๑๖. ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จะประยุกต์ใช้กับการพัฒนา ระบบการศึกษาของไทยได้ หรือไม่ อย่างไรตอบ ได้ เพระการศึกษาคือเครื่องมือพัฒนาคนให้รู้จักคิด ทาเป็นอย่างมี เหตุผลคาถามข้อ๑๗. แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็นแนวคิดอุดมคติหรือไม่ตอบ ไม่ใช่ เป็นหลักที่เป็นรูปธรรม ไม่สุดโต่ง
 16. 16. ตอบ20คาถามเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงคาถามข้อ๑๘. การดาเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ควรเริ่มต้นจากอะไรตอบ เริ่มจากเข้าใจความหมายและหลักการ ใช้กับตนเองและครอบครัวก่อนคาถามข้อ๑๙. เราจะประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในสังคมแต่ละ ระดับ อาทิ ระดับปัจเจกบุคคล ระดับชุมชน และระดับรัฐ ได้อย่างไรตอบ ระดับบุคคลให้พึ่งตนเองได้ ระดับชุมชนแลกเปลี่ยนแบ่งปัน ร่วมกันทาและระดับรัฐ ทาแบบก้าวหน้าและยั่งยืน
 17. 17. ตอบ20คาถามเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงคาถามข้อ๒๐. ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสามารถนาไปใช้ได้กับคนทุกวัย และทุกศาสนาหรือไม่ตอบใช้ได้กับคนทุกวัยและทุกชาติศาสนา เพราะเริ่มจาก ความดีงามของจิตใจและคานึงประโยชน์สุข ส่วนรวม
 18. 18. ตัวอย่างคนไทยที่ทาได้ผลดีเป็นที่ยกย่องในแวดวงธุรกิจ โชค บูลกุล :วิถีเศรษฐกิจพอเพียงผู้พลิกฟื้นธุรกิจฟาร์ม โชคชัยจากหนี้สิน500ล้าน มาสู่ธุรกิจการเกษตรที่ยั่งยืนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
 19. 19. นักธุรกิจหนุ่ม โชค บูลกุล“สาหรับผม เศรษฐกิจพอเพียง คือ สติ ” "ถ้าเราไม่เอาความโลภของตนเองไปเปรียบเทียบกับคน อื่นที่เขามี... ตกหลุมพรางของกระแสเห็นคนอื่นเขามี ก็อยากมีบ้าง... หลักของเศรษฐกิจพอเพียง (1) การ อยู่อย่างพอประมาณ คือ เราไม่ไปเปรียบเทียบสิ่งที่ เราขาดกับสิ่งที่คนอื่นมี (2) ความมีเหตุมีผล คือ เรา เอาความรู้และประสบการณ์ของเรามาพัฒนาต่อยอด และ (3) มีภูมิคุ้มกัน คือ เราอยู่อย่างพอเพียง รักษา กระแสเงินสดในมือ ไม่กู้หนี้ยืมสินอีก
 20. 20. การบริหารงานบนปรัชญา 10 ประการของ นักธุรกิจหนุ่ม โชค บูลกุล 1. ผู้บริหารต้องมีไหวพริบและสัญชาตญาณที่จะคาดเดาผลลัพธ์ได้ ถูกต้องกว่าผู้อื่นหรือใกล้เคียงความเป็นจริงให้มากที่สุด 2.ให้ความสาคัญกับทรัพยากรมนุษย์และการสร้างผู้บริหาร ระดับกลางขึ้นมาทดแทน เพื่อการขยายวงจรของงาน หรือเพิ่ม ความรอบคอบในการทางานกันเป็นทีมพร้อมทั้งเพิ่มทักษะในการ สื่อสารกันภายในองค์กร 3. เข้าใจจุดยืนขององค์กร รู้ถึงศักยภาพและความเสี่ยงขององค์กร อย่างชัดเจน
 21. 21. นักธุรกิจหนุ่ม โชค บูลกุล“เศรษฐกิจพอเพียง คือปรัชญาที่ลึกซึ้ง สามารถนาไปประยุกต์ได้” 4. บริหารงานอย่างเป็นระบบและรู้จักขั้นตอนของการทางาน เริ่มต้นจาก มีความอดทน มุ่งมั่น รับผิดชอบ และมีวินัยในการ ทางาน 5. มีความคิดสร้างสรรค์และมีจินตนาการอยู่ตลอดเวลา แต่เวลาลงมือทาต้องเป็นมืออาชีพ หรือมีความคิดที่นอกกรอบแต่ ตัวเองมีศักยภาพที่จะทาได้ จงคิดแบบเด็กแล้วทาแบบผู้ใหญ่ แต่อย่าคิดแบบผู้ใหญ่แล้วทาแบบเด็ก หรือคิดบนความ ฟุ้งเฟ้อ คิดเพียงความมั่งคั่ง แต่ไร้ความมุ่งมั่น
 22. 22. นักธุรกิจหนุ่ม โชค บูลกุล “ผมอยากให้ทุกท่านเป็นคนชอบตั้งคาถามว่า ทาไมๆ”6. ความยั่งยืนของธุรกิจต้องมาจากการกล้าทีจะคิดและกล้าที่จะ ่ เปลี่ยนแปลงธุรกิจให้สอดคล้องไปกับกระแสของโลก 7. นักบริหารวันนี้จะต้องรอบคอบแต่ฉับไวใน การตัดสินใจหรือทาแผนนโยบายขององค์กร 8. ธุรกิจต้องถูกดาเนินไปอย่างโปร่งใสและมีคุณธรรม เพื่อให้คณะ ผู้บริหารไม่หลงทางไปติดกับดัก หรือสิ่งที่พยายามปกปิดเอาไว้ หรือ สร้างความคลุมเครือในนโยบายต่อผู้ปฏิบัติงานในองค์กร
 23. 23. โชค บูลกุล ต้นตานานคาวบอยเมืองไทย เขาไม่เพียงแต่พลิกธุรกิจที่เคยติดลบให้ทากาไร แต่ยังพัฒนาให้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวติดอันดับ และเป็นฟาร์มโคนมที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้9. อย่าเอาสิ่งที่เราขาดไปเปรียบเทียบกับสิ่งที่คนอื่นมี เพราะในบางครั้ง อาจทาให้เราท้อแท้และเกิดความโลภ เมื่อนั้นเป้าหมายและจุดยืนของ ธุรกิจของเราจะเกิดความคลุมเครือ ซึ่งจะทาให้ผู้บริหารขาดสมาธิใน การวิเคราะห์โจทย์ ขาดความเชื่อมั่นในการกาหนดแผนงาน และ ท้ายที่สุดลงเอยด้วยความผิดพลาดนั่นเอง 10. ต้องมีจังหวะหรือตัวช่วย “โชค”
 24. 24. การขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา:คุณธรรมนาความรู้ ปี2550กระทรวงศึกษาธิการชูนโยบาย คุณธรรมนาความรู้1.สมานฉันท์ (จิตสานึกเป็นพวกเดียวกัน/ มีเอกภาพในความหลากหลาย/ เป็นมิตรต่อกัน / พึ่งพาอาศัยกัน/ ไว้วางใจกัน/สร้างพลังร่วมของหมู่ คณะ)2.สันติวิธี ( คารวะธรรม / ปัญญาธรรม / สามัคคีธรรม)3.วิถีประชาธิปไตย (บริหารจัดการแบบทุกคนมีส่วนร่วม/สอดแทรกใน การสอน/จัดกิจกรรมสภานักเรียน /เรียนรู้จากภูมิปัญญาท้องถิ่น /มี เครือข่ายทางานร่วมกัน)4.ใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียง (พอประมาณ / มีเหตุผล / มีภูมิคุ้มกันในตัว)
 25. 25. หลักคิดเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดาริ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ทางสายกลาง พอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกันในตัว เงื่อนไขความรู้ เงื่อนไขคุณธรรม (รอบคอบ รอบรู้ ระมัดระวัง) (ซื่อสัตย์ สุจริต ขยัน อดทน แบ่งปัน) ชีวิตเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม สมดุล มั่นคง และยั่งยืน
 26. 26. หลักของความพอประมาณ (พอดี)5ประการ ข้อสรุปของสภาพัฒน์ฯ พอดีด้านจิตใจ เข็มแข็ง มีจิตสานึกที่ดี เอื้ออาทร ประนีประนอม นึก ถึงประโยชน์ส่วนรวม พอดีด้านสังคม ช่วยเหลือเกื้อกูล รู้รักสามัคคี สร้างความเข้มแข็งให้ ครอบครัวและชุมชนพอดีด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รู้จักใช้และจัดการอย่างฉลาดและรอบคอบ และเกิดความยั่งยืนสูงสุด รู้จักใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมและสอดคล้องต่อความต้องการพอดีด้านเทคโนโลยี เป็นประโยชน์ต่อสภาพแวดล้อมและเกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม และพัฒนาจากภูมิปัญญาชาวบ้านก่อน พอดีด้านเศรษฐกิจ เพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย ดารงชีวิตอย่างพอควร พออยู่ พอกิน สมควรตามอัตตาภาพและฐานะของตน
 27. 27. หลักของความมีเหตุผล 5ประการยึดความประหยัด ตัดทอนค่าใช้จ่ายในทุกด้าน ลดความฟุ่มเฟือยในการดารงชีพยึดถือการประกอบอาชีพด้วยความถูกต้อง สุจริต แม้จะตกอยู่ในภาวะขาดแคลนในการดารงชีพละเลิกการแก่งแย่งผลประโยชน์และแข่งขันในทางการค้าขายประกอบอาชีพ แบบต่อสู้กันอย่างรุนแรงไม่หยุดนิ่งที่หาทางในชีวิตหลุดพ้นจากความทุกข์ยากปฏิบัติตนในแนวทางที่ดี ลด เลิก สิ่งยั่วกิเลสให้หมดสิ้นไป ไม่ก่อความชั่วให้เป็นเครื่องทาลายตัวเอง ทาลายผู้อื่น พยายามเพิ่มพูนรักษาความดีที่มีอยู่ให้งอกงามสมบูรณ์ยิ่งขึ้น
 28. 28. หลักของความ มีภูมิคุ้มกัน 2ประการภูมิปัญญา : มีความรู้ รอบคอบ และระมัดระวังภูมิธรรม: ซื่อสัตย์ สุจริต ขยันอดทนและแบ่งปัน
 29. 29. วัตถุประสงค์ ขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้าน การศึกษาทุกระดับทั้งในและนอกระบบ และ สามารถนาไปประยุกต์ใช้ในการบริหารองค์กร บริหารการศึกษาและพัฒนาผู้เรียนได้อย่าง เหมาะสมของแต่ละพื้นที่ สู่การดารงชีวิต เฉลิมพระเกียรติ 60 ปีครองราชย์และ80พรรษา ให้สถานศึกษาเป็นศูนย์กลางแหล่งเรียนรู้ในชุมชน สร้างเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิถีชีวิตที่พอเพียง
 30. 30. วิธีจัดการให้เกิดเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา 1. วางระบบบริหารจัดการของโรงเรียนให้เป็นไปตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 2. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นเศรษฐกิจ พอเพียงบูรณาการเพื่อสร้างค่านิยม 3. จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรตามแนวทางเศรษฐกิจ พอเพียง
 31. 31. เป้าหมาย สร้างกระบวนการเรียนรู้เรื่องเศรษฐกิจพอเพียงระยะแรก แก่บุคลากรทางการศึกษาทุกระดับ2549 สร้างความรู้ความเข้าใจและกระแสสนับสนุนเกี่ยวกับ ปรัชญาฯ สร้างผู้นา สถานศึกษาต้นแบบ เกิดการพัฒนาและ สร้างคนที่มีความรู้ความเข้าใจในหลักเศรษฐกิจ พอเพียงอย่างถ่องแท้
 32. 32. ขยายผลสู่สถานศึกษาระดับองค์กรหลัก องค์กรหลักนาแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ ในทุกมิติ และขับเคลื่อนสู่หน่วยงาน และสถานศึกษา ในสังกัด อย่างจริงจังและต่อเนื่องระยะสอง เชิญชวนโรงเรียนเข้าร่วมโครงการโดยความสมัครใจ 2550 ส่งเสริมสนับสนุน และพัฒนาการดาเนินงานให้บรรลุเป็นต้นไป วัตถุประสงค์ ติดตามประเมินผลและรายงานผล นาทูลเกล้าร่วมเฉลิมฉลองในพิธีมหามงคลเฉลิมพระ ชนมพรรษา 80 พรรษา กาหนดเป็นนโยบายต่อเนื่องสู่การปฏิบัติและยั่งยืน
 33. 33. แนวทางการจัดกิจกรรมในสถานศึกษา ปัจจัย ประเด็นหลัก ตัวอย่างกิจกรรมด้าน 1. รู้จักใช้จ่ายของตนเอง - บันทึกบัญชีรายรับและเศรษฐกิจ - ใช้จ่ายอย่างมีเหตุผล รายจ่าย - ใช้จ่ายอย่างพอประมาณ - วิเคราะห์บัญชีรายรับและ 2. รู้จักออมเงิน รายจ่าย - เรียนรู้ระบบการฝากเงิน - ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม - เรียนรู้ระบบเงินฝาก บริโภคเพื่อลดรายจ่ายที่ ฟุ่มเฟือย 3. รู้จักสร้างรายได้หรืออาชีพ- ออมวันละหนึ่งบาท - สอดคล้องกับความต้องการ - จัดตั้งธนาคารโรงเรียน - สอดคล้องกับภูมิสังคม - ปลูกพืชผักผสมผสาน ฯลฯ - ปลูกพืชสมุนไพรไทย
 34. 34. แนวทางการจัดกิจกรรมในสถานศึกษา ปัจจัย ประเด็นหลัก ตัวอย่างกิจกรรม ด้าน 4. รู้จักช่วยเหลือสังคมหรือ -จัดกิจกรรมลด ละสังคม ชุมชน เลิก อบายมุข - ปลูกจิตสานึกสาธารณะ -จัดกิจกรรมช่วย - ปลูกฝังความสามัคคี เหลือผู้ด้อยโอกาส - ปลูกฝังความเสียสละ -จัดค่ายพัฒนา - เผยแพร่องค์ความรู้ เยาวชน เศรษฐกิจพอเพียง - จัดตั้งศูนย์เรียนรู้ ฯลฯ ภายในโรงเรียน
 35. 35. แนวทางการจัดกิจกรรมในสถานศึกษา ปัจจัย ประเด็นหลัก ตัวอย่างกิจกรรม ด้าน 5. สร้างสมดุลของ - เรียนรู้ ฟื้นฟูแม่น้าสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ ในท้องถิ่น - ปลูกจิตสานึกรักษ์ - จัดค่ายอนุรักษ์ สิ่งแวดล้อม อุทยานการศึกษา - ฟื้นฟูแหล่งเสื่อม - จัดค่ายอบรมยุว โทรมในท้องถิ่น มัคคุเทศก์ - ฟื้นฟูดูแลสถานที่ - โครงการชีววิถี ท่องเที่ยวในท้องถิ่น - พัฒนาสวนพฤกษ ฯลฯ ศาสตร์
 36. 36. แนวทางการจัดกิจกรรมในสถานศึกษา ปัจจัย ประเด็นหลัก ตัวอย่างกิจกรรม ด้าน 6. สืบสานวัฒนธรรมไทย - ปลูกฝังมารยาทไทยวัฒนธรรม - สร้างจิตสานึกรักษ์ไทยรัก - อนุรักษ์ประเพณีพื้นบ้าน บ้านเกิด - อนุรักษ์อาหารประจา - ฟื้นฟูและอนุรักษ์อาหาร ท้องถิ่น ประจาท้องถิ่น - อนุรักษ์การใช้ภาษาประจา - ฟื้นฟูและอนุรักษ์ดนตรีไทย ท้องถิ่น และเพลงไทย - อนุรักษ์ถิ่นกาเนิด - ฟื้นฟูและอนุรักษ์ โบราณสถานและ โบราณวัตถุ ฯลฯ
 37. 37. แนวทางการจัดกิจกรรมในสถานศึกษา ปัจจัย ประเด็นหลัก ตัวอย่างกิจกรรมด้านศาสนา * ส่งเสริมศาสนา - ฝึกสมาธิก่อนเข้า - ปลูกฝังจิตสานึก เรียน ความรักชาติ - ถือศีลหรืออ่านบท ศาสนา สวดมนต์เป็นประจา พระมหากษัตริย์ - จัดมุมธรรมะใน โรงเรียน
 38. 38. หลักสูตรเศรษฐกิจพอเพียงป.1 ปฏิบัติตนดี มีความพอเพียง-รับผิดชอบตนเอง- ใช้เงินประหยัด- รู้จักออม- รู้จักแบ่งปันป.2 ชีวิตสดใส พอใจเศรษฐกิจพอเพียง- รับผิดชอบต่อครอบครัว- มีวินัยการจ่าย- ชื่นชมปฏิบัติตนพอเพียงป.3 ภูมิใจในตน ชุมชนของเรา- รับผิดชอบต่อชุมชุม - ประหยัด- วิเคราะห์รายรับรายจ่ายตนเอง- มีส่วนร่วมภูมิใจชีวิตครอบครัว
 39. 39. คุณธรรมนาความรู้ น้อมนาสู่เศรษฐกิจพอเพียงป4. ชีวิตมีคุณค่า พึงพอเศรษฐกิจพอเพียง- เข้าใจรายรับ - รายจ่าย- สารวจภูมิปัญญาชาวบ้าน- วิเคราะห์พระราชดาริเรื่องวินัย + หิริโอตตัปปะปะป.5ชีวิตพอเพียงไม่เสี่ยงความยากจน- นาหลักเศรษฐกิจมาใช้ ในครอบครัว - วิเคราะห์ชุมชน- ร่วมอนุรักษ์/ช่วยเหลือชุมชน - วิเคราะห์พระราชดาริเรื่อง ขยัน/ซื่อสัตย์
 40. 40. หลักสูตรเศรษฐกิจพอเพียงป.6- วิถีชีวิตไทยภูมิใจเศรษฐกิจพอเพียง- เข้าใจชุมชน/ออกสารวจชุมชน- นาภูมิปัญญาท้องถิ่นมาเปรียบเทียบกับครอบครัว- วิเคราะห์พระราชดาริเรื่อง สามัคคี + พึ่งตนเองม.1 ตามรอยพ่อต่ออายุทรัพยากร- เข้าใจปรัชญา- นาแนวคิดมาใช้กับตนเอง
 41. 41. คุณธรรมนาความรู้ น้อมนาสู่เศรษฐกิจพอเพียงม.2 รอบรั้วบ้านเรา- สารวจปัญหาของชุมชน- เสนอข้อแก้ไขปัญหาชุมชนม.3 ชุมชนพัฒนา- เข้าใจเศรษฐกิจไปสัมพันธ์สิ่งแวดล้อม+วัฒนธรรม- มีส่วนร่วมแก้ไขปัญหาชุมชน
 42. 42. คุณธรรมนาความรู้ น้อมนาสู่เศรษฐกิจพอเพียงม.4 เศรษฐกิจพอเพียงกับชุมชน- เข้าใจการบริหารองค์กรวิสาหกิจชุมชน- นาแนวทางวิสาหกิจชุมชนมาใช้ในชีวิตม.5 เศรษฐกิจพอเพียงในการพัฒนาประเทศ- เข้าใจนาไปพัฒนาประเทศ- นาปรัชญาระดับชาติมาใช้ในชีวิตตนเองม.6 เศรษฐกิจพอเพียงกับโลกาภิวัตน์- เข้าใจโลกาภิวัตน์ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง- เข้าใจการพัฒนาประเทศให้สมดุล- ใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืน
 43. 43. โรงเรียนตันตรารักษ์ บางละมุง จ.ชลบุรี ตั้งในพัทยาที่เต็มไปด้วยแหล่งอบายมุขและแบบอย่างที่ไม่เหมาะสมมุ่งสร้างภูมิคุ้มกันตนเองให้แก่นักเรียนในการอาศัยอยู่อย่างปลอดภัยจาก สภาพแวดล้อมทางสังคม กลยุทธ์ที่ใช้คือการเข้าสู่โครงการโรงเรียนวิถี พุทธ บูรณาการหลักไตรสิกขาเข้าไว้ในวิถีการสอนและกิจกรรมของโรงเรียน เน้นให้นักเรียนใช้หลักเหตุผลหรือ “ปัญญา” ในทางกิน อยู่ ดู ฟัง” บูรณาการเงื่อนไขสองประการ คือ ทั้งความรู้ และคุณธรรม รู้รับผิดชอบ ทั้งทักษะสังคม เศรษฐกิจ ตระหนักและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ภูมิใจและ ปฏิบัติตามวัฒนธรรมอันดีงามของชาติ
 44. 44. โรงเรียนบ้านกุดกว้างประชาสรรค์ จ.ขอนแก่น ใช้กิจกรรมเกษตรทฤษฎีใหม่เป็นสื่อในการพัฒนาคุณธรรม ผู้เรียน ทาหลักสูตรบูรณาการทุกสาระ/ ทุกช่วงชั้น เป็นศูนย์การ เรียนรู้วิถีชีวิตพอเพียงโรงเรียนบ้านหนองงูเห่า พนมทวน กาญจนบุรีผู้นาชุมชนระดมทรัพยากร เกิดโครงการ “บวร” (บ้าน วัด โรงเรียน) และได้รับความร่วมมือจาก ชุมชนเป็นอย่างดี
 45. 45. โรงเรียนชาฆ้อพิทยาคม อ.เขาชะเมา จ.ระยองครูมีความเสียสละ นักเรียนมีคุณธรรม ชุมชนให้การสนับสนุนโครงการนักสืบสายน้าโครงการโต๊ะเรียนเพื่อน้องโครงการผักสวนครัวรั้วกินได้ โครงการกล้วย..กล้วย..กล้วยโครงการคลินิกวิชาการ
 46. 46. ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอาเภอบ้านนาเดิม จังหวัดศรีสะเกษ โครงการปุ๋ยชีวภาพจากเศษวัสดุและจุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพ โครงการหาราได้ระหว่างเรียน โครงการชีววิถี โครงการอาสา พัฒนาสิ่งแวดล้อมและภูมิทัศน์ในโรงเรียนเครือข่ายศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอาเภอเมือง จังหวัด ขอนแก่น โครงการสร้างผู้ประกอบการร้านซ่อมจักรยานยนต์ให้กับนักเรียน นักศึกษา ให้สามารถประกอบอาชีพอิสระของตนในท้องถิ่น
 47. 47. วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา การพัฒนาระบบสารสนเทศ การสร้างงานให้กับนักเรียน นักศึกษา การบริการชุมชนวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต สถานศึกษาดีเด่น “ร่วมใจสู้ภัยเศรษฐกิจ” การบูรณาการวิชาชีพสู่การปฏิบัติ การบริการชุมชน
 48. 48. การเรียนรู้แบบบูรณาการตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนกัลยาณวัตรได้ดาเนินการตามขั้นตอน ดังนี้1. ศึกษา / ทบทวน - คุณลักษณะของผู้เรียน - กระบวนการจัดการเรียนรู้ - ทรัพยากรที่ใช้คือ เวลา/คน/งบประมาณ - คุณธรรม จริยธรรม และศีลธรรม
 49. 49. โรงเรียนกัลยาณวัตรได้ดาเนินการตามขั้นตอน ดังนี้2. จัดทาโครงการ“โครงการพัฒนาครูและนักเรียนในการจัดกระบวนการ เรียนรู้แบบบูรณาการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียง”
 50. 50. โรงเรียนกัลยาณวัตรได้ดาเนินการตามขั้นตอน ดังนี้3. เป้าหมาย“ครู - นักเรียนและชุมชน”
 51. 51. โรงเรียนกัลยาณวัตรได้ดาเนินการตามขั้นตอน ดังนี้ 4. วัตถุประสงค์ 1. เพื่อพัฒนาหลักสูตรทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้แบบบูรณาการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 2. เพื่อพัฒนาครู-บุคลากรในการจัดกระบวนการเรียนรู้แบบ บูรณาการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 3. เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนตาม หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 4. เพื่อให้ครู นักเรียน และชุมชนมีหลักและแนวทางในการดารง ชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง
 52. 52. ขั้นตอนในการดาเนินโครงการวางแผน - จัดทาแผนปฏิบัติการ (Action Plan)ดาเนินการ - ดาเนินการตามกิจกรรมที่ต้องการพัฒนาติดตาม ประเมิน - กากับ นิเทศ ติดตาม ประเมินผลการดาเนิน กิจกรรมรายงาน/พัฒนา - สรุปผลการดาเนินโครงการเพื่อรายงานต่อ สาธารณชนพร้อมวางแผนพัฒนาขั้นต่อไป
 53. 53. โครงการพัฒนาครูและนักเรียน ในการจัดกระบวนการเรียนรู้ แบบบูรณาการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่ กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ1 -ประชุมทบทวนสมรรถนะหลักและสมรรถนะประจา - กรรมการบริหาร สาย งาน/สภาพปัจจุบันของโรงเรียน งานวิชาการ2 -จัดอบรมเชิงปฏิบัติการครูกลุ่มสาระเรื่องการ - กรรมการบริหาร งานวิชาการ จัดทาหน่วยการเรียนรู้แบบบูรณาการตามหลัก - ทีมงานสวน ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พฤกษศาสตร์ - ทีมงานเศรษฐกิจ พอเพียง - ทีมงาน ICT
 54. 54. โครงการพัฒนาครูและนักเรียน ในการจัดกระบวนการเรียนรู้ แบบบูรณาการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่ กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ3 -จัดอบรมแกนนานักเรียนกลุ่มสาระ ฯเรื่องการ - ทีมงาน ICT - กรรมการวิชาการ จัดทาโครงงานแบบบูรณาการตามหลักปรัชญา - คณะกรรมการที่ เศรษฐกิจพอเพียง ได้รับการแต่งตั้ง4 -นักเรียนจัดทาโครงงานแบบบูรณาการตามหลัก - กรรมการบริหาร งานวิชาการ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง - ทีมงานสวน ม.1 = 10 โครงงาน ม.4 = 12 โครงงาน พฤกษศาสตร์ ม.2 = 10 โครงงาน ม.5 = 12 โครงงาน - ทีมงานเศรษฐกิจ ม.3 = 10 โครงงาน ม.6 = 12 โครงงาน พอเพียง
 55. 55. โครงการพัฒนาครูและนักเรียน ในการจัดกระบวนการเรียนรู้ แบบบูรณาการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่ กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ5 สร้างกระแสเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชนและโรงเรียนโดย - กรรมการบริหาร -รณรงค์สร้างจิตสานึกในหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง งานวิชาการ -การเดินรณรงค์เศรษฐกิจพอเพียงในเขตเทศบาล - กิจการนักเรียน -การทาแผ่นป้ายรณรงค์จานวน 10 แผ่น -การจัดกิจกรรมแข่งขัน ( 8กลุ่มสาระ)6 -ขยายเครือข่ายเศรษฐกิจพอเพียงสู่โรงเรียน - ศูนย์ประสานงาน กัลยาณวัตร เครือข่าย - ทีมงานเศรษฐกิจ พอเพียง
 56. 56. โครงการพัฒนาครูและนักเรียน ในการจัดกระบวนการเรียนรู้ แบบบูรณาการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่ กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ7 อบรมพัฒนาแกนนาครูกลุ่มสาระ ฯ เรื่อง - กรรมการงาน “การจัดทาสื่อพัฒนาการเรียนการสอนตามหลักปรัชญา คอมพิวเตอร์/ICT เศรษฐกิจพอเพียง” และการผลิตสื่อ -การสืบค้นข้อมูลจากเครือข่าย Internet -การใช้โปรแกรมเพื่อพัฒนาสื่อการเรียนการสอน8 ฝึกปฏิบัติการแกนนานักเรียนจิตอาสาเพื่อจัดทา - กรรมการบริหาร งานวิชาการ แผนปฏิบัติงานในปีการศึกษา 2550 - ทีมงานสวน พฤกษศาสตร์ - ทีมงานเศรษฐกิจ พอเพียง - กลุ่มกิจการนักเรียน
 57. 57. โครงการพัฒนาครูและนักเรียน ในการจัดกระบวนการเรียนรู้ แบบบูรณาการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่ กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ9 - จิตอาสาเสริมปัญญาร่วมพัฒนาชนบทตาม - ฝ่ายบริหาร - กรรมการบริหาร หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง งานวิชาการ10 - ประเมินผลโครงการ/ประชุมรายงานผลการ - ฝ่ายบริหาร - กลุ่มสาระฯ ดาเนินโครงการ/กิจกรรม - กลุ่มงาน - งาน
 58. 58. โรงเรียนภาษานุสรณ์ธนบุรี อาเภอคลองคลองสาน กรุงเทพฯ โครงการออมทรัพย์ ตามกาลังของนักเรียน เบิกจ่ายโดยมีเหตุผลของการใช้เงิน โครงการค่ายธรรมพัฒนา จัดทุกปี มีคณะพระวิทยากรเข้ามาทากิจกรรมและ ติดตามประเมินผลเป็นระยะ กิจกรรมน้องไหว้พี่-พี่รับไหว้น้อง สร้างความรัก สามัคคี ทาตอนเช้าหลังเข้า แถวเคารพธงชาติ แผ่เมตตา โรงเรียนสร้างเสริมความปลอดภัย ได้รับเกียรติบัตรจากศูนย์วิจัย สร้างเสริมความ ปลอดภัยโรงพยาบาลรามาธิบดี ดูแลนักเรียนในเรื่องสุขภาพ อาหาร ขนม การเดินทางไป- กลับ ของนักเรียนในโรงเรียน ไม่ขายขนมกรุบกรอบ-น้าอัดลม มีการทดสอบอาหาร ภายในโรงอาหารได้รับเกียรติ อย.น้อย เปิดเป็นสนามสอบธรรมศึกษาชั้นตรี โท เอก มาเป็นระยะเวลา 4 ปี ให้กับครู- นักเรียน-บุคลากรภายในโรงเรียน-ผู้ปกครอง
 59. 59. 8 นิทานไทยสร้างสานคุณธรรมนักเรียนนักศึกษา1.มีวินัย จันทโครพ2. มีน้าใจ ชาวนากับงูเห่า3. ซื่อสัตย์ คนตัดไม้กับเทพารักษ์4. ขยัน โสนน้อยเรือนงาม5. ประหยัด คนขี้เหนียวกับทองคา6. สุภาพ พิกุลทอง7.สะอาด หนูนิดเด็กดี8. สามัคคี นกกระจาบ
 60. 60. ขอเชิญร่วมกันเสนอแนะท่านรู้จักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงหรือยังท่านเคยใช้หลักการพอประมาณ มีเหตุผล และมีภูมิคุ้มกันความเสี่ยงแล้วหรือไม่ท่านคิดว่าชีวิตของท่านหากประเมินแล้ว ท่านต้องปรับปรุงตนเองเรื่องใดท่านจะแนะนาบุคคลอื่นให้เข้าใจเศรษฐกิจพอเพียงด้วยวิธีใดใครคือบุคคลต้นแบบชีวิตพอเพียงที่ท่านชื่นชมท่านจะช่วยสถานศึกษาของท่านได้อย่างไร
 61. 61. โชคดีปีหมูไฟ ตลอดปี2550 ชีวิตพอเพียง

×