Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

เศรษฐกิจพอเพียง

3,242 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

เศรษฐกิจพอเพียง

 1. 1. การน้ อมนาหลักคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่ สถานศึกษา
 2. 2. องค์ ประกอบของหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มี ๕ องค์ประกอบดังนี้
 3. 3. ๑. กรอบแนวคิด เป็ นปรัชญาที่ช้ ีแนวทางการดารงอยู่ และปฏิบติตนในทางที่ ควรจะเป็ นโดยมีพ้ืนฐานมา ั จากวิถีชีวตดั้งเดิมของ สังคมไทย สามารถนามา ิ ประยุกต์ใช้ได้ตลอดเวลา และเป็ นการมองโลกเชิง ระบบที่มีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา มุ่งเน้นการ ่ รอดพ้นจากภัย และวิกฤต เพื่อความมันคง และ ่ ความยังยืน ของการพัฒนา ่ 4
 4. 4. ๒. คุณลักษณะ เศรษฐกิจพอเพียงสามารถ ั นามาประยุกต์ใช้กบการปฏิบติตนได้ใน ั ทุกระดับโดยเน้นการปฏิบติบน ทางสาย ั กลาง และการพัฒนาอย่างเป็ นขั้นตอน 5
 5. 5. ๓. คานิยาม ความพอเพียงจะต้องประกอบด้วย ๓ คุณลักษณะ พร้อม ๆ กันดังนี้ – ความพอประมาณ – ความมีเหตุผล – การสร้างภูมิคุมกันในตัวเองที่ดี ้ 6
 6. 6. ความพอประมาณ• หมายถึง การจะทาอะไรมีความพอดี พอเหมาะ พอควรต่อความจาเป็ น เหมาะสมกับฐานะตนเอง สภาวะสังคม สิ่ งแวดล้อม รวมทั้งวัฒนธรรมในแต่ ละท้องถิ่น การใช้ทรัพยากรในการดาเนินการต้อง ให้พอประมาณ ไม่มากเกินศักยภาพ จาเป็ นต้อง อาศัยความรอบรู้ ความรอบคอบ ในการวางแผน ่ และตัดสิ นใจ และต้องอยูบนพื้นฐานของคุณธรรม 7
 7. 7. ความมีเหตุผล• หมายถึง การตัดสิ นใจดาเนินการต่าง ๆ อย่างมีเหตุผล ครบวงจร บนพื้นบานของความถูกต้อง ความเป็ นจริ ง ตามหลักวิชาการ หลักกฎหมายหลักศีลธรรม จริ ยธรรม และวัฒนธรรมที่ดีงาม โดยพิจารณาจากเหตุปัจจัยที่ เกี่ยวข้อง ผลที่คาดว่าจะเกิดจากการกระทานั้น ๆ ทั้งต่อ ตนเอง ผูอื่นและส่ วนรวม อย่างรอบคอบการคิดพิจารณา ้ แยกแยะ จะช่วยให้บรรลุเป้ าหมายได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ มีขอผิดพลาดน้อย ้ 8
 8. 8. การสร้างภูมิคุมกันในตัวเองที่ดี ้• หมายถึง การเตรี ยมตัวให้พร้อมรับต่อผลกระทบ และการ ่ เปลี่ยนแปลงในด้านต่าง ๆ ไม่วาจะเป็ นด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่ งแวดล้อม และวัฒนธรรม เพื่อให้สามารถ ปรับตัวและรับมือได้อย่างทันท่วงที ไม่เสี่ ยงเกินไป ไม่ ประมาททางาน เพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ โดยไม่ขลุกขลักต้องหยุดชะงักกลางคัน และนามาซึ่ ง ผลประโยชน์ในระยะยาว และสุ ขที่ยงยืน่ั 9
 9. 9. ๔. เงื่อนไข การตัดสิ นใจและการดาเนิน ่ กิจกรรมต่าง ๆ ให้อยูในระดับพอเพียงนั้น ต้องอาศัยทั้งคุณธรรม และความรู ้เป็ นพื้นฐาน กล่าวคือ 10
 10. 10. • เงือนไขความรู้ ประกอบด้วยการฝึ กตนให้มี ่ ความรู ้เกี่ยวกับวิชาการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องอย่าง รอบด้าน มีความรอบคอบและระมัดระวังที่จะ นาความรู ้ต่าง ๆ เหล่านั้นมาพิจารณาให้ เชื่อมโยงกัน เพื่อประกอบการวางแผนและใน ขั้นปฏิบติั 11
 11. 11. • เงือนไขคุณธรรม ที่จะต้องเสริ มสร้างให้เป็ น ่ พื้นฐานจิตใจของคนในชาติ ประกอบด้วย ด้าน จิตใจ คือการตระหนักในคุณธรรม รู้ผดชอบชัวดี ิ ่ ซื่อสัตย์สุจริ ต ใช้สติปัญญาให้ถูกต้องและเหมาะสม ในการดาเนินชีวิต และด้านการกระทา คือมีความ ขยันหมันเพียร อดทน ไม่โลภ ไม่ตระหนี่รู้จก ่ ั แบ่งปัน และรับผิดชอบในการอยูร่วมกับผูอื่นใน ่ ้ สังคม 12
 12. 12. 13
 13. 13. • ๕. แนวทางปฏิบัติ ผลที่คาดว่าจะได้รับจากการนาปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ คือการพัฒนาที่สมดุลและยังยืน พร้อมรับต่อการ ่ เปลี่ยนแปลงทุกมิติ ทั้งวัตถุ สังคม สิ่ งแวดล้อม และวัฒนธรรม• สรุ ป เศรษฐกิจพอเพียง เป็ นปรัชญาที่เป็ นทั้งแนวคิด หลักการและแนวทางปฏิบติตน ั ของแต่ละบุคคล และองค์กร โดยคานึงถึงความพอประมาณกับศักยภาพของตนเอง และ สภาวะแวดล้อมเพื่อให้สามารถพึ่งตนเองได้ โดยอาศัยความมีเหตุผล และการมีภมิคุมกัน ู ้ ที่ดีในตัวเองโดยใช้ความรู ้อย่างถูกหลักวิชาด้วยความรอบคอบและระมัดระวัง ควบคู่ไป กับการมีคุณธรรม ซื่ อสัตย์สุจริ ต ไม่เบียดเบียนกัน แบ่งปั น ช่วยเหลือซึ่ งกันและกัน และ ร่ วมมือปรองดองในสังคม ซึ่ งจะช่วยเสริ มสร้างสายใยเชื่อมโยงคนในภาคส่ วนต่างๆของ สังคมเข้าด้วยกัน สร้างพลังทางบวกนาไปสู่ ความสามัคคี การพัฒนาที่สมดุลยังยืน พร้อม ่ รับต่อการเปลี่ยนแปลงภายใต้กระแสโลกาภิวตน์ได้ ั 8/1/2012 Free template from 14 www.brainybetty.com
 14. 14. แนวทางการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง• หลักพอเพียงเป็ นหลักการดาเนินชีวิตตามแนวทางสายกลาง ที่ไม่สุดโต่งไปข้างใดข้างหนึ่งเป็ นวิธีที่เน้นการรักษาความสมดุล ในการปฏิบติภารกิจต่าง ๆ บนพื้นฐานของความเป็ นจริ ง และ ั ความถูกต้องอย่างเป็ นเหตุเป็ นผล และไม่ประมาทไม่เสี่ ยง เป็ น ่ หลักการที่สอดคล้องกับวิถีด้ งเดิมของสังคมไทยซึ่ งอยูบนหลัก ั คาสอนของพระพุทธศาสนา อันเป็ นคาสอนที่สากล ทันสมัย ตลอดเวลา เพราะเป็ นคาสอนที่ทุกคนสามารถนาเอาไปปฏิบติ ั ได้ เพื่อให้เป็ นมนุษย์ที่สมบูรณ์ และสามารถนามาประยุกต์ใช้ ได้ในปั จจุบนกับการปฏิบติตนของประชาชนทุกระดับ ั ั 15
 15. 15. ตัวอย่างการประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียง• การประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงระดับเกษตรกร ตัวอย่าง ภาคปฏิบติที่รู้จกกันแพร่ หลายของเศรษฐกิจพอเพียงได้แก่ ั ั เกษตรทฤษฎีใหม่ ที่เน้นการพัฒนาอย่างเป็ นขั้นตอนโดยเริ่ มจาก การสร้างความมันคงพื้นฐานในระดับครัวเรื อนให้สามารถพึ่งพา ่ ตนเองได้ในระดับหนึ่งก่อน เกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนว พระราชดาริ เป็ นตัวอย่างที่ชดเจนของการบริ หารจัดการ ั ทรัพยากร ดิน น้ า อย่างคุมค่าโดยอาศัยหลักการรักษาสมดุล ้ ่ ทางธรรมชาติ เพื่อให้ครอบครัวเกษตรกรพออยูพอกินได้อย่าง มันคง ่ 16
 16. 16. การประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงระดับบุคคล/ครอบครัว• เริ่ มต้นจากการเรี ยนรู ้วิชาการและทักษะต่าง ๆ ที่จาเป็ น เพื่อให้สามารถ รู ้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงด้านต่าง ๆ พร้อมทั้งเสริ มสร้างคุณธรรม จนมี ความเข้าใจและตระหนักถึงคุณค่าของการอยูร่วมกันของคนในสังคม ่ และอยูร่วมกับระบบนิเวศวิทยาที่สมดุล เพื่อจะได้มีความเกรงกลัวและ ่ ละอายต่อการประพฤติผดมิชอบ ไม่ตระหนี่ เป็ นผูให้เกื้อกูลแบ่งปัน ิ ้ มีสติย้งคิดรอบคอบ ก่อนที่จะตัดสิ นใจทาการต่าง ๆ จนกระทังเกิด ั ่ ภูมิคุมกันที่ดีในการดารงชีวิต โดยสามารถคิดและกระทาบนพื้นฐาน ้ ของความมีเหตุผล พอเหมาะพอประมาณกับสถานภาพ บทบาทหน้าที่ ของแต่ละบุคคล ในแต่ละสถานการณ์ 17
 17. 17. สรุ ปดังแผนภาพต่อไปนี้8/1/2012 Free template from 18 www.brainybetty.com
 18. 18. ขั้นตอนและวิธีดาเนินงานขับเคลือนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ่ สู่ สถานศึกษาพอเพียง• ๑.ด้านการบริ หารจัดการศึกษาภายในสถานศึกษา ๑)ทบทวน ปรับปรุ งพัฒนาโครงสร้าง กระบวนการบริ หารจัดการ ๒)กาหนดวิสยทัศน์ นโยบายแผนงาน โครงการ ั ๓)พัฒนาความรู ้บุคลากร ๔)จัดระบบการนิเทศภายในสถานศึกษา ๕)จัดบรรยากาศสภาพแวดล้อม ๖)การมีส่วนร่ วมของผูปกครองและชุมชน ้ 8/1/2012 Free template from 19 www.brainybetty.com
 19. 19. ขั้นตอนและวิธีดาเนินงานขับเคลือนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ่ สู่ สถานศึกษาพอเพียง• ๒.ด้ านพัฒนาหลักสู ตร ๑)ปรับวิสัยทัศน์เป้ าหมายของหลักสูตร ๒)ทบทวนสาระการเรี ยนรู้ท้ ง ๘ สาระการเรี ยนรู้และกิจกรรม ั พัฒนาผูเ้ รี ยนทุกชั้นปี ๓)จัดทาสาระการเรี ยนรู้หน่วยการเรี ยนรู ้ แผนการจัดการเรี ยนรู้ 8/1/2012 Free template from 20 www.brainybetty.com
 20. 20. ขั้นตอนและวิธีดาเนินงานขับเคลือนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ่ สู่ สถานศึกษาพอเพียง • ๓.การจัดการเรี ยนการสอน ๑)จัดกิจกรรมเน้นทักษะกระบวนการคิด วิเคราะห์ ๒)จัดกระบวนการเรี ยนรู ้เน้นปฏิบติจริ ง ทดลองศึกษาแหล่งเรี ยนรู้ ั ๓)วัด ประเมินผลอย่างครอบคลุมตามสภาพจริ ง ๔)จัดบรรยากาศสภาพแวดล้อม ๕)ชุมชนมีส่วนร่ วม ๖)ติดตามประเมินผล 8/1/2012 Free template from 21 www.brainybetty.com
 21. 21. ขั้นตอนและวิธีดาเนินงานขับเคลือนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ่ สู่ สถานศึกษาพอเพียง ๔.กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จัดกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยนให้สอดคล้องกับหลักปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียงทั้ง ๓ ลักษณะ ดังนี้ ๑)กิจกรรมแนะแนว และระบบดูแลช่วยเหลือนักเรี ยน ๒)กิจกรรมนักเรี ยน ลูกเสื อ เนตรนารี ยุวกาชาด ผูบาเพ็ญ ้ ประโยชน์ ชุมนุม ชมรม ๓)กิจกรรมเพื่อสังคม และสาธารณะประโยชน์ 8/1/2012 Free template from 22 www.brainybetty.com
 22. 22. ขั้นตอนและวิธีดาเนินงานขับเคลือนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ่ สู่ สถานศึกษาพอเพียง ๕. การติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ๑)ติดตามประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ของผู้เรียน การปฏิบัติตนในชีวตประจาวันของผู้เรียน ผลการประเมินโดย สมศ. ิ ๒)ประเมินความเหมาะสมการดาเนินการกระบวนการขั้นตอน การ บูรณาการนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้ านการพัฒนาหลักสู ตร ด้ านการจัดการเรียนการสอน สภาพแวดล้อม บริหารจัดการ การมีส่วน ร่ วมของชุ มชน และประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ของนักเรียน 8/1/2012 Free template from 23 www.brainybetty.com
 23. 23. ขั้นตอนและวิธีดาเนินงานขับเคลือนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ่ สู่ สถานศึกษาพอเพียง ๖.คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ของผู้เรียน ๑)ปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ของผู้เรียนอยู่อย่ าง พอเพียงในการดาเนินชีวตด้ วยการ มีความรู้ ความเข้ าใจปรัชญา ิ ของเศรษฐกิจพอเพียงตระหนักในความสาคัญของการดาเนิน ชีวต ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ใช้ หลักปรัชญา ิ ของเศรษฐกิจพอเพียงเพือพัฒนาตนเอง พัฒนาองค์ กร พัฒนา ่ สั งคม 8/1/2012 Free template from 24 www.brainybetty.com
 24. 24. ๖.คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ของผู้เรียน๒)มีความรู ้และทักษะพื้นฐานในการดาเนินชีวตตามหลักปรัชญาของ ิเศรษฐกิจพอเพียง - มีความรู้และทักษะพื้นฐานในการดารงชีวตและการพัฒนาอาชีพ ิ - ใช้และพัฒนาทรัพยากรและสิ่ งแวดล้อมให้คุมค่า ได้ประโยชน์ ้ สูงสุ ดและมีความยังยืน ่ - มีทกษะ และเห็นคุณค่าของการอยูร่วมกับผูอื่นในสังคม ั ่ ้ อย่างไม่เบียดเบียนกัน มีความสงบสุ ข และรู้รักสามัคคี - สื บสาน และพัฒนาศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ดี รักและภาคภูมิใจในความเป็ นไทย 8/1/2012 Free template from 25 www.brainybetty.com
 25. 25. ๖.คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ของผู้เรียน๓)ปฏิบติตนและดาเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ั ั ั ่ - รู ้จกประมาณตน รู ้จกศักยภาพของตนที่มีอยูตามความเป็ นจริ ง - ปฏิบติตนอย่างมีเหตุผล โดยใช้สติ ความรอบรู ้ รอบครอบ ั - มีภูมิคุมกันที่ดีในตัว พร้อมรับผลกระทบและการเปลี่ยนแปลง ้ ด้านต่าง ๆ ทาอะไรไม่เสี่ ยง ไม่ประมาท - มีความรอบรู ้ในเรื่ องที่เกี่ยวข้อง สามารถคิดวิเคราะห์ได้อย่าง เป็ นระบบ และปฏิบติดวยความรอบครอบ ระมัดระวัง ั ้ - ปฏิบติตนและดาเนินชีวิต ด้วยความซื่ อสัตย์สุจริ ต ขยัน อดทน ั เพียรพยายาม แบ่งปัน มีสติปัญญา มีวินย พึ่งพาตนเอง เอื้อเฟื้ อ ั เผื่อแผ่ รับผิดชอบ และอยูร่วมกับผูอื่นได้อย่างมีความสุ ข ่ ้ 8/1/2012 Free template from 26 www.brainybetty.com
 26. 26. สิ่ งที่ต้องทาเมื่อกลับไปถึงโรงเรียน• ๑. ดาเนินการขับเคลื่อนตามขั้นตอน• ๒. รายงานการจัดกิจกรรมที่เด่นชัดที่สุด ๑ กิจกรรม วันที่ 1 สิ งหาคม 54• ตามแบบฟอร์ม พร้อมแนบภาพบันทึกลงแผ่น• ๓.ส่ งโครงงานร่ วมประกวดในกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ จาแนกเป็ นช่วงชั้นในเดือน สิ งหาคม• ๔.สร้างเครื อข่ายการขับเคลื่อนไปยังโรงเรี ยนอื่นๆ8/1/2012 Free template from 27 www.brainybetty.com
 27. 27. กิจกรรมพัฒนาทักษะการดารงชีวิตทีมีคุณภาพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ่ โรงเรียน...................กลุ่มโรงเรียน........อาเภอ...... จานวนนักเรียนทั้งหมด.......คน จานวนนักเรียนทีได้ รับการพัฒนาทักษะการดารงชีวิตทีมีคุณภาพ ่ ่ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ........ คน กิจกรรมสาคัญทีโรงเรียนดาเนินการเรียงตามลาดับความสาคัญ ่...1.................................................................................................................2...............................................................................................................3.............................................................................................................................................................................................................................. ผู้ให้ ข้อมูล ............................. (............................................)8/1/2012 Free template from 28 www.brainybetty.com

×