SlideShare a Scribd company logo
1 of 30
๑๑.. อกุศลมูล หมายถึงอกุศลมูล หมายถึง
อะไรอะไร
กก.. ผู้มีความชั่ว ๓ผู้มีความชั่ว ๓
ประการประการ
ขข.. พื้นฐานความดีพื้นฐานความดี
งาม ๓ ประการงาม ๓ ประการ
คค.. วิธีการขจัดความวิธีการขจัดความ
๒๒.. กุศลมูล ๓ หมายถึงกุศลมูล ๓ หมายถึง
อะไรอะไร
กก.. หลักธรรมของคนดีหลักธรรมของคนดี
ขข.. หลักธรรมสำาหรับหลักธรรมสำาหรับ
ปรับปรุงคนชั่วปรับปรุงคนชั่ว
คค.. หลักธรรมอันเป็นต้นหลักธรรมอันเป็นต้น
กำาเนิดแห่งความดีกำาเนิดแห่งความดี
๓๓.. ฆราวาสธรรมเป็นหลักฆราวาสธรรมเป็นหลัก
ธรรมเกี่ยวกับธรรมเกี่ยวกับ
อะไรอะไร
กก.. การปกครองชาวการปกครองชาว
บ้านบ้าน
ขข.. การศึกษาของการศึกษาของ
ชาวบ้านชาวบ้าน
๔๔.. ฆราวาสธรรมมีฆราวาสธรรมมี
ประโยชน์อย่างไรประโยชน์อย่างไร
กก.. คนทุกคนเป็นคนคนทุกคนเป็นคน
ดีดี
ขข.. คนมีความคนมีความ
เข้าใจหลักธรรมเข้าใจหลักธรรม
คค.. คนอยู่ร่วมกันคนอยู่ร่วมกัน
๕๕.. พระพุทธเจ้าทรงพระพุทธเจ้าทรง
แสดงเรื่องทิศแก่ใครแสดงเรื่องทิศแก่ใคร
กก.. สิงคาลมาณพสิงคาลมาณพ
ขข.. โกสิตมาณพโกสิตมาณพ
คค.. อุปติสสมาณพอุปติสสมาณพ
งง.. อุปกาชีวกอุปกาชีวก
๖๖.. ปัจฉิมทิศ หรือทิศปัจฉิมทิศ หรือทิศ
เบื้องหลังได้ได้แก่เบื้องหลังได้ได้แก่
ผู้ใดผู้ใด
กก.. อาจารย์อาจารย์
ขข.. มิตรมิตร
คค.. สามีภรรยาสามีภรรยา
งง.. บ่าวบ่าว
g.g. สมณพราหมณ์ จัดอยู่สมณพราหมณ์ จัดอยู่
ในทิศในทิศ
อะไรอะไร
กก.. ทักขิณทิศทักขิณทิศ
ขข.. ปุรัตถิมทิศปุรัตถิมทิศ
คค.. อุตตรทิศอุตตรทิศ
งง.. อุปริมทิศอุปริมทิศ
๘๘.. ทักขิณทิศ คือทิศทักขิณทิศ คือทิศ
อะไรอะไร
กก.. ทิศเบื้องขวาทิศเบื้องขวา
ขข.. ทิศเบื้องซ้ายทิศเบื้องซ้าย
คค.. ทิศเบื้องหลังทิศเบื้องหลัง
งง.. ทิศเบื้องหน้าทิศเบื้องหน้า
๙๙.. ครูครู--อาจารย์ เป็นทิศอาจารย์ เป็นทิศ
อะไรในทิศ ๖อะไรในทิศ ๖
กก.. ปุรัตถิมทิศปุรัตถิมทิศ
ขข.. ทักขิณทิศทักขิณทิศ
คค.. ปัจฉิมทิศปัจฉิมทิศ
งง.. อุตตรทิศอุตตรทิศ
๑๑๑๑.. ศิษย์พึงบำารุงครูศิษย์พึงบำารุงครู
อาจารย์ ด้วยสถานใดอาจารย์ ด้วยสถานใด
กก.. ช่วยทำากิจของช่วยทำากิจของ
ท่านท่าน
ขข.. เข้าไปยืนคอยรับเข้าไปยืนคอยรับ
ใช้ใช้
คค.. ตั้งอยู่ในความดีตั้งอยู่ในความดี
๑๐๑๐..บุคคลไม่ควรปฏิบัติบุคคลไม่ควรปฏิบัติ
ต่อพระสงฆ์อย่างไรต่อพระสงฆ์อย่างไร
กก.. ให้ของขวัญตามให้ของขวัญตาม
ความเหมาะสมความเหมาะสม
ขข.. ให้การอุปถัมภ์ท่านให้การอุปถัมภ์ท่าน
ด้วยปัจจัย ๔ด้วยปัจจัย ๔
คค.. ให้การต้อนรับด้วยให้การต้อนรับด้วย
๑๒๑๒.. ศิษย์ควรปฏิบัติต่อศิษย์ควรปฏิบัติต่อ
ครูอาจารย์อย่างไรครูอาจารย์อย่างไร
กก.. เลี้ยงดูเมื่อท่านชราเลี้ยงดูเมื่อท่านชรา
ขข.. ช่วยสร้างฐานะให้ช่วยสร้างฐานะให้
มั่นคงมั่นคง
คค.. ให้ค่าจ้างตามความให้ค่าจ้างตามความ
สามารถสามารถ
ผู้สูงวัยอายุยืน หมายผู้สูงวัยอายุยืน หมาย
ถึงข้อใดถึงข้อใด
กก.. ปุรัตถิมทิศปุรัตถิมทิศ
ขข.. ทักขิณทิศทักขิณทิศ
คค.. ปัจฉิมทิศปัจฉิมทิศ
งง.. อุตตรทิศอุตตรทิศ
n.n. พระภิกษุสามเณร จัดพระภิกษุสามเณร จัด
เป็นทิศอะไรเป็นทิศอะไร
ในทิศ ๖ในทิศ ๖
กก.. ทิศเบื้องหน้าทิศเบื้องหน้า
ขข.. ทิศเบื้องขวาทิศเบื้องขวา
คค.. ทิศเบื้องบนทิศเบื้องบน
งง.. ทิศเบื้องซ้ายทิศเบื้องซ้าย
๑๕๑๕.. ทิศเหนือ หมายถึงทิศเหนือ หมายถึง
ทิศใครทิศใคร
กก.. มิตรมิตร
ขข.. อาจารย์อาจารย์
คค.. บุตรบุตร--ธิดาธิดา
งง.. บ่าวบ่าว
p.p. ความสัมพันธ์คู่ใดที่มีความสัมพันธ์คู่ใดที่มี
พระคุณพระคุณ
ยิ่งใหญ่ที่สุดยิ่งใหญ่ที่สุด
กก.. สามีสามี -- ภรรยาภรรยา
ขข.. นายจ้างนายจ้าง -- ลูกจ้างลูกจ้าง
คค.. บิดามารดาบิดามารดา -- บุตรบุตร
งง.. ครูอาจารย์ครูอาจารย์ -- ศิษย์ศิษย์
q.q. ผูกพันธ์กันด้วยจิตใจ เป็นผูกพันธ์กันด้วยจิตใจ เป็น
ความสัมพันธ์ความสัมพันธ์
ของบุคคลในข้อใดของบุคคลในข้อใด
กก.. พ่อแม่พ่อแม่ -- บุตรบุตร
ขข.. สามีสามี -- ภรรยาภรรยา
คค.. เพื่อนเพื่อน -- เพื่อนเพื่อน
งง.. ครูอาจารย์ครูอาจารย์ -- ศิษย์ศิษย์
๑๘๑๘ เหตุใดจึงเปรียบเหตุใดจึงเปรียบ
พ่อแม่เป็นทิศพ่อแม่เป็นทิศ
ตะวันออกตะวันออก
กก.. พ่อแม่เป็นแสงสว่างนำาพ่อแม่เป็นแสงสว่างนำา
ชีวิตบุตรชีวิตบุตร
ขข.. พ่อแม่มีพระคุณยิ่งใหญ่พ่อแม่มีพระคุณยิ่งใหญ่
ไม่จบสิ้นไม่จบสิ้น
คค.. พ่อแม่มีความรักบุตรพ่อแม่มีความรักบุตร
ร้อนแรงยิ่งนักร้อนแรงยิ่งนัก
๑๙๑๙.. ครูอาจารย์กับครูอาจารย์กับ
ศิษย์มีความสัมพันธ์ศิษย์มีความสัมพันธ์
กันด้วยสิ่งใดมากกันด้วยสิ่งใดมาก
ที่สุดที่สุด
กก.. จิตใจจิตใจ
ขข.. คุณธรรมคุณธรรม
คค.. ความรักความรัก
งง.. อบรมสั่งสอนอบรมสั่งสอน
๒๐๒๐.. การให้เลี้ยงดูเมื่อแก่การให้เลี้ยงดูเมื่อแก่
ชรา เป็นการชรา เป็นการ
ปฏิบัติของใครปฏิบัติของใคร
กก.. เพื่อนเพื่อน –– เพื่อนเพื่อน
ขข.. –นายจ้าง ลูกจ้าง–นายจ้าง ลูกจ้าง
คค.. –ศิษย์ ครูอาจารย์–ศิษย์ ครูอาจารย์
งง.. –บุตร บิดามารดา–บุตร บิดามารดา
๒๑๒๑.. การกระทำาใด ไม่การกระทำาใด ไม่
ควรปฏิบัติต่อเพื่อนควรปฏิบัติต่อเพื่อน
กก.. สนิทสนมกับญาติสนิทสนมกับญาติ
ของเพื่อนของเพื่อน
ขข.. ช่วยทำางานเมื่อมีช่วยทำางานเมื่อมี
เวลาว่างเวลาว่าง
คค.. เล่าเรื่องของเพื่อนเล่าเรื่องของเพื่อน
๒๒๒๒.. เมื่อเห็นเพื่อนสูบเมื่อเห็นเพื่อนสูบ
บุหรี่ ควรทำาอย่างไรบุหรี่ ควรทำาอย่างไร
กก.. เตือนไม่ให้สูบเตือนไม่ให้สูบ
ขข.. ขอเพื่อนสูบบ้างขอเพื่อนสูบบ้าง
๒๓๒๓.. คำาพูดใดที่ ไม่คำาพูดใดที่ ไม่
ควร พูดกับเพื่อนควร พูดกับเพื่อน
กก.. เราไปอ่านหนังสือในห้องเราไปอ่านหนังสือในห้อง
สมุดกันเถอะสมุดกันเถอะ
ขข.. ปิดเทอมแล้วไปบ้านผมซิปิดเทอมแล้วไปบ้านผมซิ
พ่อแม่ผมอยากพบพ่อแม่ผมอยากพบ
คค.. ดูซิ คนขี้เกียจชอบขอดูซิ คนขี้เกียจชอบขอ
๒๔๒๔ ถ้าเพื่อนลืมเงินไว้ที่ถ้าเพื่อนลืมเงินไว้ที่
โรงอาหารโรงอาหาร
ควรปฏิบัติอย่างไรควรปฏิบัติอย่างไร
กก.. เก็บไปคืนภายหลังเก็บไปคืนภายหลัง
ขข.. ปล่อยให้คนอื่นปล่อยให้คนอื่น
หยิบไปหยิบไป
คค.. เก็บไว้เป็นของเก็บไว้เป็นของ
ตนเองตนเอง
y.y. พฤติกรรมใดเป็นการพฤติกรรมใดเป็นการ
กระทำาของเพื่อนกระทำาของเพื่อน
ที่แท้จริงที่แท้จริง
กก.. นิ่งเฉยเมื่อเพื่อนจะทำานิ่งเฉยเมื่อเพื่อนจะทำา
ผิดผิด
ขข.. ให้คำาแนะนำาเมื่อให้คำาแนะนำาเมื่อ
เพื่อนมีปัญหาเพื่อนมีปัญหา
คค.. ให้ความใกล้ชิดเมื่อให้ความใกล้ชิดเมื่อ
๒๖๒๖.. การมีเพื่อนที่ดีจะการมีเพื่อนที่ดีจะ
ได้รับผลอย่างไรได้รับผลอย่างไร
กก.. มีคนป้องกันยามมีมีคนป้องกันยามมี
ภัยมากภัยมาก
ขข.. มีคนคอยดูแลไม่มีคนคอยดูแลไม่
ให้เสียทรัพย์ให้เสียทรัพย์
คค.. มีคนตักเตือนเมื่อมีคนตักเตือนเมื่อ
๒๗๒๗.. ข้อใดเป็นผลจากข้อใดเป็นผลจาก
การมีเพื่อนที่ดีการมีเพื่อนที่ดี
กก.. มีที่พึ่งพิงมีที่พึ่งพิง
ขข.. ผู้คนรังเกียจผู้คนรังเกียจ
ค. การเรียนดีขึ้น
ง. มีนิสัยก้าวร้าว
๒๘๒๘.. บุคคลแบบใดที่ ไม่บุคคลแบบใดที่ ไม่
ควรคบเป็นเพื่อนควรคบเป็นเพื่อน
กก.. ขอยมเงินไปซื้อบุหรี่ขอยมเงินไปซื้อบุหรี่
สูบสูบ
ขข.. เก็บสมุดจดการบ้านที่เก็บสมุดจดการบ้านที่
ลืมไว้ให้ลืมไว้ให้
คค.. พูดจานอบน้อมต่อพ่อพูดจานอบน้อมต่อพ่อ
ac.ac.เพื่อนที่แท้จริง ควรเพื่อนที่แท้จริง ควร
ปฏิบัติต่อเพื่อนปฏิบัติต่อเพื่อน
อย่างไรอย่างไร
กก.. ให้ยืมเงินทองได้เสมอให้ยืมเงินทองได้เสมอ
ขข.. ขอให้สนับสนุนตนให้ขอให้สนับสนุนตนให้
ได้ดีได้ดี
คค.. ไม่หน่ายหนีเมื่อมีภัยไม่หน่ายหนีเมื่อมีภัย
พิบัติพิบัติ
๓๐ เมื่อเพื่อนชนะใน๓๐ เมื่อเพื่อนชนะใน
การแข่งขันกีฬาการแข่งขันกีฬา
ของโรงเรียนควรทำาของโรงเรียนควรทำา
อย่างไรอย่างไร
กก.. นิ่งเฉยนิ่งเฉย
ขข.. เข้าไปแสดงความยินดีเข้าไปแสดงความยินดี
คค.. เขียนแผ่นประกาศเขียนแผ่นประกาศ
ชัยชนะติดทั่วโรงเรียนชัยชนะติดทั่วโรงเรียน
งง.. ประกาศว่าเพื่อนชนะประกาศว่าเพื่อนชนะ

More Related Content

More from niralai

340วัฒนธรรมชาวพุทธ
340วัฒนธรรมชาวพุทธ340วัฒนธรรมชาวพุทธ
340วัฒนธรรมชาวพุทธniralai
 
339ระวังอย่าให้อาย!
339ระวังอย่าให้อาย!339ระวังอย่าให้อาย!
339ระวังอย่าให้อาย!niralai
 
345สถานการณ์วัยรุ่นไทย
345สถานการณ์วัยรุ่นไทย345สถานการณ์วัยรุ่นไทย
345สถานการณ์วัยรุ่นไทยniralai
 
344สถานการณ์เด็กและเยาวชน ดร.อมรวิศ
344สถานการณ์เด็กและเยาวชน ดร.อมรวิศ344สถานการณ์เด็กและเยาวชน ดร.อมรวิศ
344สถานการณ์เด็กและเยาวชน ดร.อมรวิศniralai
 
343ศิลปการพูด
343ศิลปการพูด343ศิลปการพูด
343ศิลปการพูดniralai
 
342วิธีสร้างสุข5
342วิธีสร้างสุข5342วิธีสร้างสุข5
342วิธีสร้างสุข5niralai
 
341วันออกพรรษา
341วันออกพรรษา341วันออกพรรษา
341วันออกพรรษาniralai
 
346สังคมศึกษา ป.3 เรื่องวันเข้าพรรษา
346สังคมศึกษา ป.3 เรื่องวันเข้าพรรษา346สังคมศึกษา ป.3 เรื่องวันเข้าพรรษา
346สังคมศึกษา ป.3 เรื่องวันเข้าพรรษาniralai
 
347สังคมศึกษา ป.5สมบัติของผู้ดี
347สังคมศึกษา ป.5สมบัติของผู้ดี347สังคมศึกษา ป.5สมบัติของผู้ดี
347สังคมศึกษา ป.5สมบัติของผู้ดีniralai
 
348สังคมศึกษา วันสำคัญทางศาสนาพุทธ12
348สังคมศึกษา วันสำคัญทางศาสนาพุทธ12348สังคมศึกษา วันสำคัญทางศาสนาพุทธ12
348สังคมศึกษา วันสำคัญทางศาสนาพุทธ12niralai
 
350สารานิยธรรม6
350สารานิยธรรม6350สารานิยธรรม6
350สารานิยธรรม6niralai
 
349สังคหวัตถุ4
349สังคหวัตถุ4349สังคหวัตถุ4
349สังคหวัตถุ4niralai
 
351หน้าที่ชาวพุทธ3
351หน้าที่ชาวพุทธ3351หน้าที่ชาวพุทธ3
351หน้าที่ชาวพุทธ3niralai
 
098ชีวิตวัยรุ่น
098ชีวิตวัยรุ่น098ชีวิตวัยรุ่น
098ชีวิตวัยรุ่นniralai
 
097คุณค่าของชีวิต
097คุณค่าของชีวิต097คุณค่าของชีวิต
097คุณค่าของชีวิตniralai
 
095ทศพิศราชธรรม
095ทศพิศราชธรรม095ทศพิศราชธรรม
095ทศพิศราชธรรมniralai
 
094ทฤษฎีใหม่
094ทฤษฎีใหม่094ทฤษฎีใหม่
094ทฤษฎีใหม่niralai
 
093โยนิโส มนสิการ
093โยนิโส มนสิการ093โยนิโส มนสิการ
093โยนิโส มนสิการniralai
 
092โทษของสุรา เผด็จ
092โทษของสุรา เผด็จ092โทษของสุรา เผด็จ
092โทษของสุรา เผด็จniralai
 
091หลักธรรมสำหรับแก้ปัญหาสังคม ดร.โอภาส กิจกำแหง
091หลักธรรมสำหรับแก้ปัญหาสังคม ดร.โอภาส กิจกำแหง091หลักธรรมสำหรับแก้ปัญหาสังคม ดร.โอภาส กิจกำแหง
091หลักธรรมสำหรับแก้ปัญหาสังคม ดร.โอภาส กิจกำแหงniralai
 

More from niralai (20)

340วัฒนธรรมชาวพุทธ
340วัฒนธรรมชาวพุทธ340วัฒนธรรมชาวพุทธ
340วัฒนธรรมชาวพุทธ
 
339ระวังอย่าให้อาย!
339ระวังอย่าให้อาย!339ระวังอย่าให้อาย!
339ระวังอย่าให้อาย!
 
345สถานการณ์วัยรุ่นไทย
345สถานการณ์วัยรุ่นไทย345สถานการณ์วัยรุ่นไทย
345สถานการณ์วัยรุ่นไทย
 
344สถานการณ์เด็กและเยาวชน ดร.อมรวิศ
344สถานการณ์เด็กและเยาวชน ดร.อมรวิศ344สถานการณ์เด็กและเยาวชน ดร.อมรวิศ
344สถานการณ์เด็กและเยาวชน ดร.อมรวิศ
 
343ศิลปการพูด
343ศิลปการพูด343ศิลปการพูด
343ศิลปการพูด
 
342วิธีสร้างสุข5
342วิธีสร้างสุข5342วิธีสร้างสุข5
342วิธีสร้างสุข5
 
341วันออกพรรษา
341วันออกพรรษา341วันออกพรรษา
341วันออกพรรษา
 
346สังคมศึกษา ป.3 เรื่องวันเข้าพรรษา
346สังคมศึกษา ป.3 เรื่องวันเข้าพรรษา346สังคมศึกษา ป.3 เรื่องวันเข้าพรรษา
346สังคมศึกษา ป.3 เรื่องวันเข้าพรรษา
 
347สังคมศึกษา ป.5สมบัติของผู้ดี
347สังคมศึกษา ป.5สมบัติของผู้ดี347สังคมศึกษา ป.5สมบัติของผู้ดี
347สังคมศึกษา ป.5สมบัติของผู้ดี
 
348สังคมศึกษา วันสำคัญทางศาสนาพุทธ12
348สังคมศึกษา วันสำคัญทางศาสนาพุทธ12348สังคมศึกษา วันสำคัญทางศาสนาพุทธ12
348สังคมศึกษา วันสำคัญทางศาสนาพุทธ12
 
350สารานิยธรรม6
350สารานิยธรรม6350สารานิยธรรม6
350สารานิยธรรม6
 
349สังคหวัตถุ4
349สังคหวัตถุ4349สังคหวัตถุ4
349สังคหวัตถุ4
 
351หน้าที่ชาวพุทธ3
351หน้าที่ชาวพุทธ3351หน้าที่ชาวพุทธ3
351หน้าที่ชาวพุทธ3
 
098ชีวิตวัยรุ่น
098ชีวิตวัยรุ่น098ชีวิตวัยรุ่น
098ชีวิตวัยรุ่น
 
097คุณค่าของชีวิต
097คุณค่าของชีวิต097คุณค่าของชีวิต
097คุณค่าของชีวิต
 
095ทศพิศราชธรรม
095ทศพิศราชธรรม095ทศพิศราชธรรม
095ทศพิศราชธรรม
 
094ทฤษฎีใหม่
094ทฤษฎีใหม่094ทฤษฎีใหม่
094ทฤษฎีใหม่
 
093โยนิโส มนสิการ
093โยนิโส มนสิการ093โยนิโส มนสิการ
093โยนิโส มนสิการ
 
092โทษของสุรา เผด็จ
092โทษของสุรา เผด็จ092โทษของสุรา เผด็จ
092โทษของสุรา เผด็จ
 
091หลักธรรมสำหรับแก้ปัญหาสังคม ดร.โอภาส กิจกำแหง
091หลักธรรมสำหรับแก้ปัญหาสังคม ดร.โอภาส กิจกำแหง091หลักธรรมสำหรับแก้ปัญหาสังคม ดร.โอภาส กิจกำแหง
091หลักธรรมสำหรับแก้ปัญหาสังคม ดร.โอภาส กิจกำแหง
 

096แบบฝึกหัด อกุศลมูล