Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Ex phil på nett - et pilotprosjekt ved UiT

2,260 views

Published on

Foredrag til konferansen Humaniora og Innovasjon

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Ex phil på nett - et pilotprosjekt ved UiT

 1. 1. Ex.phil. På nett – et pilotprosjekt ved UiTKonferansen Humaniora og innovasjon, september 2010 <br />Førsteamanuensis Førstelektor <br />Roar Anfinsen Mariann Solberg<br />Institutt for filosofi U-vett<br />
 2. 2. 3 røde tråder i innlegget <br />Pedagogikken i studiet<br />Mulige innovative trekk ved studietilbudet: <br />metodikk for skriftlig diskusjon <br />design i læringsplattformen <br />Hvorfor har nettbasert ex.phil. overlevd som studietilbud?<br />09.09.2010<br />2<br />
 3. 3. 09.09.2010<br />3<br />
 4. 4. 09.09.2010<br />4<br />
 5. 5. 09.09.2010<br />5<br />
 6. 6. Pedagogisk opplegg i studiet –Hva ville vi?<br />Tilegning av fagstoff – oversikt vs detaljer<br />Lære en tilnærmingsmåte til fagstoff; kritisk tenkning<br />Utvikle analytiske evner<br />Personlig utbytte – filosofi som danningsfag<br />09.09.2010<br />6<br />
 7. 7. Pedagogisk opplegg i studiet - Hva har vi gjort? <br />Læringssti – samler læringsressurser og oppgaver<br />Stram struktur & oppgaver med individuell og kollektiv tilbakemelding, lærerintensivt<br />Faglig-pedagogiske mål for ulike ”verktøy” <br />Meldinger - klasseromsfølelse<br />Pensumbøker & forelesninger – oversiktskunnskap<br />Arbeidsoppgaver & selvtester – detaljkunnskap<br />Enkelte arbeidsoppgaver – formulere egen forståelse<br />Diskusjonsoppgaver – sette egen forståelse på prøve<br />Selvvalgt semesteroppgave – personlig tilegning <br />09.09.2010<br />7<br />
 8. 8. Pedagogisk opplegg i studiet – Hva oppnådde vi?<br />Hva er annerledes enn i campusstudiet? <br />Hva har nettstudentene vunnet? <br />Hva har de mistet? <br />Hva gjenstår enda å forbedre?<br />09.09.2010<br />8<br />
 9. 9. Hva tror vi er nyskapende? Hvorfor har studiet blitt en mal? <br />Mulig nyskapende:<br />Metodikk for skriftlig diskusjon på nett<br />Design i læringsplattformen <br />09.09.2010<br />9<br />
 10. 10. Hensikten med problem-orienterte oppgaver<br />å stimulere til aktivitet <br />å ”forebygge” en reproduserende artikulering av det faglige stoffet. <br />
 11. 11. Eks på en redegjørende oppgave (individuell besvarelse):<br /> Gjør rede for begrepene moralsk egenskap og moralsk relevant egenskap, samt moralsk relevant likhet og forskjell. Gi eksempler.<br />
 12. 12. Eks på en problemorientert oppgave:<br /> I de fleste kulturtradisjoner er det vanlig å forskjellsbehandle mennesker og dyr, slik at mennesker bruker dyr bare som midler til sine egne formål, f. eks. til jakt, slakt, pelsdyroppdrett, matproduksjon, dyreforsøk osv. Finnes det noen moralsk relevant forskjell mellom mennesker og dyr som kan gi en moralsk overbevisende begrunnelse for den ovenfor nevnte forskjellsbehandlingen? <br />
 13. 13. Tre oppgavevarianter:<br /> a) problemorienterte oppgaver<br /> b) a + krav til faginnhold<br /> c) a + b + rollespill med krav til form<br />
 14. 14. Eks. på problembasert oppgave m/diskusjon ut fra oppgitt standpunkt:<br />Standpunkt X: Det er en absolutt grense mellom stridende og ikke-stridende. Det er dessuten ikke moralsk tillatt å påføre stridende soldater unødige lidelser. <br />Standpunkt Y: … De lidelser som sivile og soldater kan påføres er betinget av hva som er nyttig militært sett – gitt at det militære formålet i siste instans lar seg forsvare moralsk. <br />
 15. 15. Analyse av diskusjonene<br />Dynamikk<br />Faglighet<br />Refleksjonsnivå<br />
 16. 16. Dynamikk<br />Interaksjonen mellom studentene, altså i hvor stor grad de forholdt seg direkte til og responderte på hverandres innlegg.<br />
 17. 17. Faglighet<br />Innleggenes faglighet ble vurdert ut fra graden av<br /> bruk av teorier, begreper og distinksjoner fra <br /> lærestoffet.<br />
 18. 18. Refleksjonsnivå<br />Refleksjonsnivået ble vurdert ut fra om studentene<br /> var i stand til å forholde seg drøftende til <br /> problemstillingen med utgangspunkt i både teorier,<br /> erfaringer, oppfatninger om faktiske forhold – og om de var i stand til å la teorier og empirisk <br /> baserte oppfatninger belyse hverandre. <br />
 19. 19. Kvaliteter i diskusjon<br />Kriteriene dynamikk, faglighet og refleksjonsnivå utgjør samlet en brukbar målestokk for de kvalitetene vi ønsker å fremme i nettdiskusjonen <br />
 20. 20. Oppsummering av analysen:<br />Både dynamikken, det faglige nivået og refleksjonsnivået vil være av betydning for studentenes utbytte. <br />Ulike typer oppgaver kan fremme ulike sider ved det å diskutere <br />Læreren kan spille inn i diskusjonene underveis for å endre fokus der det er nødvendig<br />
 21. 21. Våre erfaringer med dialog i nettundervisningen<br />Lærers arbeid med diskusjonen er et viktig grunnlag for det faglige utbyttet av diskusjon på nett<br />Ulik gruppedynamikk er en selvstendig faktor som virker inn på hvor godt utbytte studentene får av diskusjonene<br />Det er ressurskrevende for læreren å arbeide godt med dialog i nettundervisning<br />Ved å operere med ulike typer av dialog kan en fremme ulike sider ved det å diskutere <br />Diskusjon ivaretar det sosiale ved studiet<br />Dialog i nettundervisning er verdifullt! <br />
 22. 22. Hvorfor overlevde studiet ut over pilotfasen?<br />Valg av teknologisk arkitektur<br />Godt samarbeid med mottakssiden<br />Forskningsbasert kunnskap om nettbasert utdanning i kompetansesenter for fleksibel utdanning, U-vett <br />Ledelse ved IFF og HSL-fakultetet<br />09.09.2010<br />22<br />

×