Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Filosofisk samtale som metode?<br />Forelesning til metodekurs<br />19. november 09<br />Førstelektor Mariann Solberg<br />
Konjunktur og kultur - Hovedproblemstilling<br />	Hvilke interne og eksterne forhold kan forklare den positive utviklingen...
Konjunktur og kultur –Forskningsprofil<br />Tilnærmet aksjonsforskningsprofil <br />”at forskerne gjennom hele perioden bå...
Filosofi i et empirisk prosjekt?<br />Filosofien kan i liten grad gi konkrete svar på hvorfor en utvikling i en bedrift ha...
Innhold i dette innlegget<br />Den filosofiske samtalen - hvordan vi brukte den som metode i Store Norske-prosjektet<br />...
Menneskesyn i omstillings-prosessene i Store Norske<br />Har omstillingen medført en endring i menneskesynet i bedriftskul...
Utgangspunkt<br />Filosofisk teori: Opplysningsfilosofi, Kant, Marx, Vetlesen<br />Arbeidslivsforskning: New publicmanagem...
Begreper vi ville forholde oss til<br />Myndighet <br />Myndiggjøring <br />Autonomi <br />Verdighet<br />sentrale for en ...
Mål for samtalene<br />å få de ansattes, fagforeningenes og ledelsens perspektiv på omstillings-prosessene<br />justere de...
Myndiggjøring problematisert<br />Demokratisering og maktutjevning eller effektiv ressursutnyttelse og produktforbedring? ...
Spørsmål vi ville stille<br />Hva var bakgrunnen for at ledelsen satte inn de ulike tiltakene som peker mot en myndiggjøri...
Føringer I<br />ikke ha for fastlåste spørsmål <br />åpen for det samtalen fører med seg, <br />lytte <br />viktigste spør...
Føringer II<br />snakke om de konkrete tiltakene <br />kronologisk gjennomgang på: <br />hva tiltakene har betydd for den ...
”Setting”<br />Møtes rundt et bord med en kaffekopp, på opphold i gruva, på kontor, på kafe, i messa<br />Forsker, filosof...
Myndiggjort medarbeider<br />Takler arbeidshverdagen uten detaljstyring <br />Er bevisst egne kvaliteter <br />Tar avgjøre...
Tema for samtalene<br />	Tre konkrete tiltak som vi gikk ut fra bedriften hadde gjennomført:<br />tilbud om utdanning (vid...
Filosofisk samtale - kjennetegn<br />	Utviklingssamtale med filosofisk praktiker <br />dialog (ekte samtale vs ”terapi”) <...
Filosofisk samtale som metode?<br />	Forskjell fra intervju? <br />Kan ikke ha for fastsatt dagsorden<br />Detaljert inter...
Hvem er samtalen til for?<br />I filosofisk samtale er det samtalepartner som skal komme inn i en prosess, få ”resultater”...
Vitenskapelig metode? Vitenskapelig metode? <br />	Problematiske trekk? <br />Svake / manglende konsistens- og koherenskra...
Kan filosofisk samtale bidra med noe andre metoder ikke kan bringe fram?<br />Hvis kombinert med teoretisk/filosofiske ref...
Samtalene versus begreper og teorier<br />Begrepene brakt inn på forhånd - og koplet inn i etterkant – i skriftlige refle...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Filosofisk Samtale Som Metode

4,397 views

Published on

Forelesning, metodekurs for masterstudenter i statsvitenskap, om mitt delprosjekt "Menneskesyn i omstillingsprosessene i Store Norske", del av prosjektet "Konjunktur og kultur. En analyse av omstillingsprosessene i Store Norske.

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Filosofisk Samtale Som Metode

 1. 1. Filosofisk samtale som metode?<br />Forelesning til metodekurs<br />19. november 09<br />Førstelektor Mariann Solberg<br />
 2. 2. Konjunktur og kultur - Hovedproblemstilling<br /> Hvilke interne og eksterne forhold kan forklare den positive utviklingen Store Norske har gjennomgått de siste 5- 10 årene, hvordan spiller disse forholdene sammen og hvilken betydning vil disse ha for bedriftens fremtidige utvikling?<br />
 3. 3. Konjunktur og kultur –Forskningsprofil<br />Tilnærmet aksjonsforskningsprofil <br />”at forskerne gjennom hele perioden både gir kontinuerlig tilbakemelding om sine funn og på andre måter kan inngå i dialog med bedriften om erfaringer og videre utvikling<br />Flerfaglig, ikke tverrfaglig<br />
 4. 4. Filosofi i et empirisk prosjekt?<br />Filosofien kan i liten grad gi konkrete svar på hvorfor en utvikling i en bedrift har forløpt slik den har. <br />Filosofien stiller spørsmål ved det opplagte. Gjennom spørsmålene kan man bli mer oppmerksom på det man tar for gitt. Dette kan åpne opp for å se problemer på nye måter og finne andre løsninger.<br />
 5. 5. Innhold i dette innlegget<br />Den filosofiske samtalen - hvordan vi brukte den som metode i Store Norske-prosjektet<br />Forskningsdesign - metode <br />Idealer og normative føringer <br />Empiri og filosofi <br />
 6. 6. Menneskesyn i omstillings-prosessene i Store Norske<br />Har omstillingen medført en endring i menneskesynet i bedriftskulturen?<br />Hva slags menneskesyn ligger i den ”nye” bedriftskulturen, kan en merke at dette skiller seg fra den ”gamle”?<br />Hvordan er det å være menneske i Store Norske?<br />
 7. 7. Utgangspunkt<br />Filosofisk teori: Opplysningsfilosofi, Kant, Marx, Vetlesen<br />Arbeidslivsforskning: New publicmanagement, Røvik, Sollund m. fl., Karlsen, Hardy & Leiba-O’Sullivan<br />Tidligere forskning på Svalbard & Store Norske<br />Filosofisk samtale, dokumentstudier<br />
 8. 8. Begreper vi ville forholde oss til<br />Myndighet <br />Myndiggjøring <br />Autonomi <br />Verdighet<br />sentrale for en forståelse av de grepene ledelsen peker ut som viktige i forhold til medarbeiderne i bedriften <br />er forbundet med det menneskesynet som råder i bedriftskulturen<br />
 9. 9. Mål for samtalene<br />å få de ansattes, fagforeningenes og ledelsens perspektiv på omstillings-prosessene<br />justere det jeg foreløpig hadde tenkt om dette – avkrefte antakelser<br />justere de teoretiske perspektivene jeg på forhånd hadde antatt som sentrale <br />åpne opp for ”realitetene” i erfaringene<br />
 10. 10. Myndiggjøring problematisert<br />Demokratisering og maktutjevning eller effektiv ressursutnyttelse og produktforbedring? <br />Individualisering?<br />Mer frihet – økt ansvar, en fordel eller en ulempe?<br />Kan myndighet gis eller må det tas? <br />Målet om en fleksibel organisasjon eller humanisme – eller begge deler? <br />”Hva var ledelsens begrunnelse?” kontra ”Hva er arbeidernes opplevelse?”<br />Har ledelsen fortsatt makten og kontrollen?<br />
 11. 11. Spørsmål vi ville stille<br />Hva var bakgrunnen for at ledelsen satte inn de ulike tiltakene som peker mot en myndiggjøring av arbeiderne? <br />Hva var begrunnelser for å gi tilbud om utdanning? <br />Hvorfor ville en redusere antall regler? <br />Hvordan var det ifølge medarbeidere før en fikk ny ledelse, før en satte i gang utdanningstiltakene og før en reduserte antallet regler og instrukser? <br />Hvordan opplevde man endringene, og hva er forskjellig etterpå? <br />
 12. 12. Føringer I<br />ikke ha for fastlåste spørsmål <br />åpen for det samtalen fører med seg, <br />lytte <br />viktigste spørsmål: hvorfor, hvordan er dette for deg, hva mener du med det?<br />introduserer ikke de spesifikke begrepene<br />
 13. 13. Føringer II<br />snakke om de konkrete tiltakene <br />kronologisk gjennomgang på: <br />hva tiltakene har betydd for den enkelte<br />hva den enkelte har tenkt om det <br />hvilken forskjell har det gjort (praktisk, i forhold til identitet, etc.)<br />
 14. 14. ”Setting”<br />Møtes rundt et bord med en kaffekopp, på opphold i gruva, på kontor, på kafe, i messa<br />Forsker, filosofisk praktiker og en ansatt, fra fagforening, mellomleder eller leder<br />Praktikeren fører ordet, forsker noterer<br />Ikke opptak (ikke lurt!)<br />
 15. 15. Myndiggjort medarbeider<br />Takler arbeidshverdagen uten detaljstyring <br />Er bevisst egne kvaliteter <br />Tar avgjørelser <br />Tar det ansvar som tilligger stillingen <br />Tar ansvar for eget arbeidsmiljø og egen sikkerhet <br />Ber om hjelp når det trengs <br />Bestemmer over egen utvikling <br />Tar selvstendig initiativ<br /> - selvstendighet og ansvar<br />
 16. 16. Tema for samtalene<br /> Tre konkrete tiltak som vi gikk ut fra bedriften hadde gjennomført:<br />tilbud om utdanning (videregående nivå og teknisk fagskole) <br />reduksjon av regler og instrukser <br />eventuelt endringer i mellomledernes posisjon og myndighetsområde<br />
 17. 17. Filosofisk samtale - kjennetegn<br /> Utviklingssamtale med filosofisk praktiker <br />dialog (ekte samtale vs ”terapi”) <br />svake / manglende konsistens- og koherenskrav <br />flertydig ikke entydig<br />ikke intervjuer versus informant, men to samtalepartnere. Likeverd?<br />skal være refleksiv og selvrefleksiv<br />prosessorientert, ikke resultatorientert (?) <br />
 18. 18. Filosofisk samtale som metode?<br /> Forskjell fra intervju? <br />Kan ikke ha for fastsatt dagsorden<br />Detaljert intervjuguide kan ikke nyttes<br />”Resultatet” kan i liten grad planlegges<br /> Forskjell fra filosofisk samtale?<br />Kan ikke legge så mye vekt på det selvrefleksive<br />
 19. 19. Hvem er samtalen til for?<br />I filosofisk samtale er det samtalepartner som skal komme inn i en prosess, få ”resultater” av samtalen<br />I våre samtaler: vi som forskere skulle inn i en forståelsesprosess, og få ut noen ”resultater”, men også mål om at det skulle bety noe for de ansattes forståelse av omstillingen<br />
 20. 20. Vitenskapelig metode? Vitenskapelig metode? <br /> Problematiske trekk? <br />Svake / manglende konsistens- og koherenskrav <br />Prosessorientert <br /> Problematisk ideal? <br />Flertydighet <br />Apori (dilemma, villrede, uvisse) <br />
 21. 21. Kan filosofisk samtale bidra med noe andre metoder ikke kan bringe fram?<br />Hvis kombinert med teoretisk/filosofiske refleksjoner i forkant og etterkant…<br />En ro i forhold til det uavsluttede, uavklarte<br />Glidende overganger i forskjell mellom filosofi og andre samfunnsvitenskapelige disipliner heller enn prinsipielle <br />
 22. 22. Samtalene versus begreper og teorier<br />Begrepene brakt inn på forhånd - og koplet inn i etterkant – i skriftlige refleksjoner over samtalenes innhold<br />Nye distinksjoner trådte fram i løpet av samtalene<br />

×