Proposta g.acollidor bé

679 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Proposta g.acollidor bé

 1. 1. De l’Aula d’ Acollida al Grup Acollidor DE L’AULA D’ACOLLIDA AL GRUP ACOLLIDOR CURS 2008/2009 Departament d’Acollida 1
 2. 2. De l’Aula d’ Acollida al Grup Acollidor ÍNDEXAltres aspectes que cal remarcar.......................................................................................7 2
 3. 3. De l’Aula d’ Acollida al Grup Acollidor1. PRESENTACIÓ.Desprès de la reunió el 28 de Gener de 2009 amb la inspectora, l’equip directiu i eldepartament d’acollida ens vàrem posar a treballar seguint les directriu donades per lainspectora. L’objectiu era crear i pensar un nou model d’organització per poder atendremillor el nostre alumnat i especialment el nouvingut.2. ENS AGRADARIA.......Havent parlat i discutit en diverses reunions, el 18 de Febrer presentem un dossier onexpliquem què volem i com. El resum d’aquest treball és el següent.  En quant a l’organització demanem: 1. Aplicar el Pla d’ Acollida del nostre centre amb rigurositat. Demanem fixar un dia i una hora per rebre i atendre l’alumnat acabat d’ arribar, sense la necessitat d’incorporar-lo a l’ aula, ni el mateix dia, ni la mateixa setmana si abans no dirimim què farem amb ell. 2. Idear un PII senzill, i fins i tot proposem fer un Pla de Treball Individual, sense la necessitat de ser ambiciosos en els seus objectius, i determinant de manera clara, què farà tot l’equip docent d’aquell alumne/a amb necessitat lingüístiques educatives i no cada professor o professora per separat. 3. Presentar models d’avaluació, de control de dossiers... per constatar de manera clara què fem i com. 4. Programar, seqüenciar i temporitzar tot el nostre treball amb materials didàctics actuals aplicant les TIC i les TAC. Ens agradaria engrescar-nos en el Projecte Espurna el pròxim curs. Això comporta tenir tot l’equip informàtic de l’aula sempre en condicions òptimes.  En quant les accions per poder millorar la integració de l’alumnat nouvingut proposem el canvi de nomenclatura de l’Aula d’ Acollida al Grup Acollidor, però amb noves matisacions, per poder atendre millor la diversitat a tot el conjunt de l’alumnat del nostre centre. 3
 4. 4. De l’Aula d’ Acollida al Grup Acollidor3. ACCIONS DE MILLORA.3.1. ASPECTES INTERNS A L’ IES 1. Prendre consciència tot el professorat de l’ IES que tot l’alumnat nouvingut ho és del centre i que n’és responsable tota la comunitat educativa. 2. Millorar l’aplicació del Pla d’ Acollida per tal de fer efectiu el traspàs d’informació entre els diferents agents educatius. 3. Detectar quines són les mancances i dificultats: d’integració, afectives i/o cognitives de l’alumnat nouvingut, a fi de prendre les mesures oportunes. 4. Millorar la coordinació interna del professorat d’alumnat nouvingut, en els aspectes referents a la integració i als continguts curriculars. 5. Aconseguir fluïdesa informativa interna, de tot l’organigrama de l’ institut: entre tutors i tutores, coordinadors i coordinadores, equip directiu, comissió social, comissió d’atenció a la diversitat, departaments per tal d’elaborar el PII de cada alumne/a. 6. Millorar l’assessorament a tutors i tutores i professorat dels grup classe on hi ha alumnat nouvingut, per tal de millorar la integració i els resultats curriculars de l’alumnat. 7. Millorar la integració al centre de l’alumnat nouvingut. 8. Crear, si fos possible, seguint models similars d’altres centres educatius, d’un grup de voluntaris i voluntàries d’ acollida. Podria sorgir a través de grups de treball específics de voluntaris i voluntàries, o des d’alguna optativa sobre temes de solidaritat o interculturalitat, o des d’algun crèdit de síntesi de nova creació. 9. Lligat amb el punt anterior, aconseguir més implicació de l’alumnat del centre per aconseguir des del punt de vista de la integració i l’adquisició de la competència comunicativa, per exemple, una parella lingüística per fer conversa i aprendre més ràpid el català, i des del punt de vista dels aprenentatges un reforç dels continguts curriculars en alumnes de batxillerat. 10. Participar en la creació d’una cooperativa de llibres, ja que especialment l’alumnat nouvingut està en ocasions en una situació de precarietat econòmica. 4
 5. 5. De l’Aula d’ Acollida al Grup Acollidor11. Elaborar els Plans Individuals Intensius ( PII ) de l’alumnat nouvingut i tenir-lo en compte a l’hora d’avaluar-lo.12. Potenciar les noves tecnologies a l’aula d’acollida i la formació del professorat en els recursos didàctics informàtics.13. Prendre consciència del treball multinivell i multidisciplinar que comporta el formar part de l’educació de l’alumnat nouvingut14. Potenciar la coordinació metodològica i d’aspectes didàctics de l’equip de professorat de l’alumnat nouvingut.15. Aconseguir materials adaptats, de les matèries amb més mancances de recursos didàctics per a nouvinguts.16. Pensar en la creació, si fos possible, d’un crèdit de síntesi adaptat i específic per a l’alumnat nouvingut.17. Prioritzar les competències lingüístiques en llengua catalana per davant dels continguts curriculars de cada matèria.18. Avaluar seguint el PII de cada alumne/a, és a dir, els objectius i continguts mínims que ha d’assolir cada alumne/a segons el seu Pla Individual Intensiu.19. Millorar el rendiment escolar de l’alumnat nouvingut.20. Millorar i agilitzar l’organització i gestió de l’ alumnat nouvingut creant documents pràctics per regular i identificar la feina quotidiana que es porta a terme a l’aula, tal com hem presentat a l’ apartat número 3 .21. Treballar per una integració total de l’alumnat nouvingut a L’ IES. 5
 6. 6. De l’Aula d’ Acollida al Grup Acollidor3.2. PROPOSTA DEL DEPARTAMENT DE L’AULA D’ ACOLLIDAHores de primer d’ ESO.Un dels quatre grups de cada curs, i en aquest cas de primer, estaria format per “de deua quinze” alumnes “autòctons” i deu nouvinguts. No està clar què fer amb quart (potsers’haurien d’ubicar els alumnes nouvinguts a tercer???).Hores de primer d’ ESOReligió i 2h Tot el grup senceralternativaAnglès 3h 3h grup + 3h alumnat nouvingut de 1r que no en fa amb alumnat nouvingut de 2n que no en faCastellà 3h 3h grup + 3h no romànics de 1r amb no romànics de 2nCatalà 3h 3 h grup + 3h TOTS els nouvingutsCiències 2h+2h 2+1 h grup + 2+1h TOTS els nouvingutsE. Física 2h Tot el grup sencerClub lectura 1h Tot el grup sencerMatemàtiques 3h 3 h grup + 3h la majoria dels nouvingutsMúsica 3h Tot el grup sencerSocials 3h 3 h grup + 3h TOTS els nouvingutsTecnologia 1h+2h Tot el grup sencerTècniques 1h Tot el grup sencerd’estudiTutoria 1h Tot el grup sencerConvindria que el professorat d’ AA impartís les 9 hores de català (amb diferentspossibilitats): 3 hores amb tots els nouvinguts de 1r + 3 amb els no romànics de 1r i 2n+ 3 amb l’alumnat nouvingut de 1r i 2n que no cursa Anglès i les 3 hores de Ciències 6
 7. 7. De l’Aula d’ Acollida al Grup AcollidorNaturals de 1r. No estaria gens malament que fos el tutor o la tutora de tot el grup classei que impartís una o més matèries a tot l’alumnat del grup i, en aquest cas, l’hora detutoria.Totes les altres matèries les podria impartir el mateix professorat del grup autòcton,encara que no fos conjuntament perquè es podria jugar amb les matèries. Grup autòcton Grup nouvinguts Català Socials Socials Mates Naturals Naturals Mates Català Anglès (amb Català amb alumnat alumnat nouvingut nouvingut que 2n que no fa cursa anglès) anglès Castellà (amb Català amb alumnat romànic) alumnat no romànic 2n Totes les altres matèries les cursarien conjuntamentAltres aspectes que cal remarcar - L’alumnat autòcton canviaria cada any. Compartiria grup amb alumnat nouvingut un dels quatre anys de l’ ESO. Aquest fet comportaria una sèrie d’avantatges com per exemple cursar amb grup reduït les matèries que no fes tot el grup sencer. - Convindria no col·locar en aquest grup cap alumne autòcton “conflictiu”. 7
 8. 8. De l’Aula d’ Acollida al Grup Acollidor - Podríem demanar a l’alumnat autòcton que per facilitar la integració dels seus companys i companyes, els parlessin en català. - Totes les matèries on hi hagués el grup sencer s’haurien d’impartir en llengua catalana. - Permetria la socialització de l’alumnat nouvingut, a més d’una ubicació molt més clara i uns horaris molt més ben organitzats (sense repetició de matèries o desaparició d’algunes). - Permetria, també, que el professorat que no és d’Aula d’Acollida impartís classe a l’alumnat nouvingut no solament amb el grup sencer (tecno, música... sinó també separats de la resta de companys (mates, socials...) - Aniria molt bé per fer “Aprenentatge entre iguals”, “parelles lingüístiques”, i fins i tot “grups cooperatius”.Hores que implicaria:Horari d’un grup classe habitual més: 3 h Català 1’5 h (Castellà) (dedicades, conjuntament amb segon, a fer català) 3 h Socials 2 h Naturals (l’altra hora, ja la té el grup desdoblada) 3 h Mates 1’5 h (Anglès) (dedicades, conjuntament amb segon, a fer català) --------------- 14 hores. En el cas que s’apliqués als quatre cursos podrien ser, més o menys, unes 56 hores. Ara, se n’hi dediquen, també més o menys, unes 40 hores.4. CONCLUSIÓDonant plena credibilitat al treball que es fa a l’aula d’ Acollida, i després de la reunióamb la inspectora del nostre centre, pensem que es necessària una reorganització del’alumnat nouvingut per la seva total integració. D’aquesta manera: 8
 9. 9. De l’Aula d’ Acollida al Grup Acollidor 1. Optimitzaríem tots els recursos que tenim per atendre la diversitat: des de l’espai físic a les hores d’atenció individualitzada . 2. Unificaríem horaris de professorat i alumnat nouvingut. 3. Tot el professorat sabria, en tot moment, quins són els seus alumnes i les seves alumnes i, quan avaluar-los i com. 4. Crearíem un equip docent per poder atendre i treballar la diversitat específicament, i tenint el català com a eix vertebrador en l’aprenentatge dels coneixements del nostre alumnat . 5. Aconseguiríem una distribució de l’alumnat clara , d’acord amb els principis de l’educació comuna i d’atenció a la diversitat, que regula l’ ESO. 6. Atendríem millor la diversitat multilingüe i multicultural del nostre alumnat, i així no tindrien impediments diferents, a l’hora d’ assolir les competències bàsiques, els objectius i els continguts de l’etapa, que els pertoca, respecte als seus companys i companyes. 7. Preveuríem agrupaments flexibles, el reforç, el desdoblaments de grups per reduir la ràtio quan faci falta, la integració de matèries per àmbits, programes de diversificació curricular i altres programes personalitzats per aquells alumnes amb necessitats específiques de reforç educatiu. 8. Planificaríem el nostre treball, com a professionals de l’educació, sabent que tot l’alumnat aprèn al seu ritme i els/les alumnes que tenim en cada moment. 9. Treballaríem amb materials adaptats, si es necessita, sense excuses. 10. Programaríem sabent què, quan, a qui i com avaluar i ensenyar. 11. L’alumnat nouvingut seria tractat més igual que diferent, entre el professorat i l’alumnat del nostre centre. 12. Podem donar el primer pas, com a centre, per atendre l’alumnat nouvingut d’una manera innovadora pedagògicament. 13. Canviaríem de terminologia: De l’Aula d’ Acollida a Grup Acollidor, per poder integrar totalment l’alumnat nouvingut al nostre centre i per fer seu el nostre sistema educatiu .5. NOVES MATISACIONS 9
 10. 10. De l’Aula d’ Acollida al Grup AcollidorSi el curs 2009/2010 fem el canvi de l’Aula d’ Acollida al Grup Acollidor podríem crearaquests grups?Grup Acollidor Grup Bàsic Grup CompacteGrup heterogeni: Grup heterogeni: Grup heterogeni: • 15 alumnes amb • 14 alumnes amb • 25 alumnes amb excel·lent nivell bon nivell un nivell acadèmic acadèmic. acadèmic. heterogeni normal. • 10 alumnes • 12 alumnes actual nouvinguts. grup Q.25 alumnes amb 25 alumnes ambdesdoblament: professorat desdoblament: professoratactual acollida i aula actual Q i aula Q.acollida. Possibilitat de fer el mateix o semblant desdoblament que el del grup acollidor I l’ alumnat conflictiu? En el moment que es consideri un alumne conflictiu prendre les mesures oportunes disciplinàries i treure’l de l’aula amb un PLA DE TREBALL INDIVIDUAL i UN CONTRACTE DIDÀCTIC. Sabem que comptem amb els recursos que tenim, però hem de fer una crida al Departament d’Educació per fer notar la presència d’aquests alumnes complicats en els nostres centres. 10

×