Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Mòdul 1 curset acollida pg

370 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Mòdul 1 curset acollida pg

 1. 1. UN PRÍNCEP MULTICULTURAL?UN PRÍNCEP INTERCULTURAL? DADES D’ UN PRÍNCEP REAL MJ VERCHER INSTITUT PRÍNCEP DE GIRONA CURS 2011-2012 0
 2. 2. ÍNDEX1 ) Petita introducció ................................................................................. 22 ) Dades sobre la població estrangera a Barcelona ciutat .............................. 3 2.1 Nombre i percentatge sobre la població total ........................................ 3 2.2 Procedència ..................................................................................... 4 2.3 Nacionalitats .................................................................................... 4 2.4 Edat ................................................................................................ 5 2.5 Evolució ........................................................................................... 53 ) Dades sobre l’alumnat estranger a l’ INS Príncep de Girona BCN ................ 6 3.1 Número total: 171 alumnes estrangers ................................................ 6 3.2 Percentatge i gràfica: 171/388= 44%.................................................. 6 3.3 Nombre alumnat segons la procedència, percentatges i gràfiques ........... 6 3.4 Dades distribució per cicles i gràfica ................................................. 10 3.5 Dades alumnat acollida INS PG actualitzades 9 de febrer de 2012 ......... 104 ) Anàlisi i valoració de les dades ............................................................. 11 4.1 Fes la comparació amb les dades que tens sobre Catalunya. Creus que el percentatge a la teva localitat és superior, similar o inferior al del conjunt de Catalunya? Per què creus que és així? ..................................................... 11 4.2 El percentatge al teu centre respon al percentatge de la localitat? Si no és així, quin creus que n’és el motiu? .......................................................... 13 4.3 Quines repercussions té aquesta presència al centre? .......................... 145) Com definiries el teu centre? Multicultural? Intercultural? A cavall dels dosmodels? En quins indicadors et bases per fer l’afirmació? ............................. 156 ) Conclusió .......................................................................................... 26 1
 3. 3. 1 ) Petita introduccióComenço un curset on em demanen una feinada considerable de dades del meuinstitut sobre la procedència del seu nou alumnat, contrastada amb la ciutat deBarcelona.Em poso a treballar i penso que intentaré fer un treballet entenedor, senzill iclaret, on cuidaré la forma perquè resulti el més visual possible.Ja sé i parteixo de la idea que tenim molt alumnat xinès i un nombreconsiderable del Perú i pocs, proporcionalment parlant, marroquins. Comprovaréen el Saga la meva hipòtesi.Aprendré, consultant els webs d’Idescat i de l’Ajuntament que en el mapamundide la immigració, els percentatges de procedència, el més alt correspon aSudamèrica…..encara que pensava que serien els àrabs els més nombrosos i hecomprovat que no.Inclouré també com intentem aconseguir la integració del nostre alumnat, senseintentar ser tediosa, i mostrar-la com una conseqüència lògica per entendre iatendre el nostre treball diari, en la nostra Torre de Babel particular.Per últim seré breu amb les conclusions perquè educar i ensenyar per ells i perelles és més importants que les dades. 2
 4. 4. 2 ) Dades sobre la població estrangera a Barcelona ciutat2.1 Nombre i percentatge sobre la població total 3
 5. 5. 2.2 Procedència2.3 Nacionalitats 4
 6. 6. 2.4 Edat2.5 Evolució 5
 7. 7. 3 ) Dades sobre l’alumnat estranger a l’ INS Príncep de Girona BCN3.1 Número total: 171 alumnes estrangers3.2 Percentatge i gràfica: 171/388= 44%3.3 Nombre alumnat segons la procedència, percentatges i gràfiques 1. Argentina:6 18. Moldàvia:1 2. Armènia : 2 19. Nepal: 2 3. Bolívia: 8 20. Pakistan: 7 4. Brasil: 5 21. Paraguai: 2 5. Bulgària:1 22. Perú: 20 6. Colòmbia: 15 23. Polònia :2 7. Cuba: 3 24. Portugal: 1 8. Egipte:1 25. Rep. Dominicana: 4 9. Equador:25 26. Romania: 4 10. Eslovàquia: 1 27. Rússia: 4 11. Filipines:1 28. El Salvador:1 12. Geòrgia: 4 29. Ucraïna: 3 13. Hondures: 2 30. Uruguai: 4 14. Índia: 4 31. Veneçuela: 1 15. Itàlia: 2 32. Xile: 3 16. Lituània: 1 33. Xina:24 17. Marroc: 7 6
 8. 8. Gràfica alumnat procedència 7
 9. 9. Dades i gràfica percentatges alumnat procedènciaArgentina 3,5%Armènia 1,2%Bolívia 4,7%Brasil 2,9%Bulgària 0,6%Colòmbia 8,8%Cuba 1,8%Egipte 0,6%Equador 14,6%Eslovàquia 0,6%Filipines 0,6%Geòrgia 2,3%Hondures 1,2%Índia 2,3%Itàlia 1,2%Lituània 0,6%Marroc 4,1%Moldàvia 0,6%Nepal 1,2%Pakistan 4,1%Paraguai 1,2%Perú 11,7%Polònia 1,2%Portugal 0,6%Rep. Dominicana 2,3%Romania 2,3%Rússia 2,3%El Salvador 0,6%Ucraïna 1,8%Uruguay 2,3%Veneçuela 0,6%Xile 1,8%Xina 14,0%Total 100,0% 8
 10. 10. 9
 11. 11. 3.4 Dades distribució per cicles i gràfica1r Cicle: 552n Cicle: 84Batxillerat: 32 Gràfica alumnat distribució cicles INS PG3.5 Dades alumnat acollida INS PG actualitzades 9 de febrer de 2012 Nouvin. 1r ESO 2n ESO 3r ESO 4t ESO Total cast no cast no cast no cast no cast cast cast cast 2 3 2 6 5 6 8 6 37 Gràfica alumnat acollida INS PG 10
 12. 12. 4 ) Anàlisi i valoració de les dades4.1 Fes la comparació amb les dades que tens sobre Catalunya. Creus que elpercentatge a la teva localitat és superior, similar o inferior al del conjunt deCatalunya? Per què creus que és així? La població immigrant a Catalunya manté la tendència a la baixa després de linici de la crisi econòmica, i el 2011 registra un descens de 19.476 ciutadans estrangers empadronats respecte a lany anterior. Segons dades provisionals de la Direcció General per a la Immigració de la Generalitat, el 16,1% dels empadronats a Catalunya el 2011 són estrangers, un 0,3% menys que el 2010, any en què ja havien disminuït un 0,8% respecte lanterior. Prop del 75% dels immigrants són persones dorigen extracomunitari, sobretot del Marroc (20%), LEquador (5,42%), Bolívia (4,44%), la Xina (4,11%), Pakistan (3,9%), Colòmbia (3,7%) i el Perú (2,71%). Del 25% de ciutadans amb nacionalitats de la Unió Europea, el 8,51% procedeix de Romania, el 4,03% dItàlia (la majoria, originaris de lArgentina i Uruguai) i el 2,8% de França. En conjunt, Catalunya acull persones de 179 nacionalitats diferents. Itacat Agència de Comunicació Intercultural La distribució per sexes entre els immigrants, el percentatge dhomes (52,5%) supera el de dones (47,5%), La població estrangera a Barcelona disminueix per segon any consecutiu en un 17.3% del total de residents de BCN. Departament d’Estadística de l’Ajuntament Barcelona a partir de la lectura del padró a l’1 de gener de 2011. 11
 13. 13. La majoria d’ estrangers legals residents a Catalunya són extracomunitaris. Esconcentren, principalment, a la província de Barcelona especialment a la ciutatde Barcelona i a la seva àrea metropolitana; en menor proporció, a lescomarques de Girona, Tarragona i Lleida.Gairebé el 47.5 % dels estrangers són dones, amb la qual cosa es constata quela feminització dels fluxes migratoris que està tenint lloc en el contextinternacional també ha arribat a Catalunya. Es poden distingir clarament dospatrons dimmigració femenina: duna banda, les dones que emigren a través dela reagrupació familiar, entre les quals predominen les dones africanes; i delaltra, les dones que inicien la cadena migratòria i que arriben a Catalunya percercar feina, atretes per la demanda de força de treball femenina en els serveis,sobretot en el servei domèstic. Dins daquest segon grup, destaquen les donesllatinoamericanes.Pel que fa a la seva inserció laboral, els immigrants extracomunitaris es trobenpreferentment ocupats en els serveis, bàsicament, domèstic, hosteleria icomerç, amb un 72 % dels permisos de treball concedits. La resta esdistribueixen entre el sector agrari (13 %), el sector industrial (8 %) i laconstrucció (7 %). Val a dir que els immigrants estan ocupats mésfreqüentment que els autòctons en lagricultura i molt menys en la indústria,mentre que els nivells són similars en el sector dels serveis. No obstant això, elsimmigrants no es troben repartits uniformement dins de cada sector dactivitat,sinó que els espais concrets on subiquen mostren la formació de determinatsllocs laborals on la seva presència és destacada, independentment de la sevaformació. Aquest és el cas de les tasques de recol—lecció en el camp, del serveidomèstic intern o de les categories professionals menys qualificades del sectortèxtil. Generalment, es tracta dactivitats que acostumen a ser emblemàtiquesde les situacions dexplotació i que són rebutjades per la força de treballautòctona, a causa de la seva precarietat, escassa remuneració, desprestigisocial i duresa de les condicions de treball.Les dificultats per obtenir un lloc de treball i el condicionant previ de lapossessió dun permís de residència i treball, així com la discriminació en laccésa locupació i en les condicions laborals dun mercat de treball estratificat perlètnia, són la base de la integració dels immigrants a la societat receptora.En el cas de la dona immigrant, cal afegir-hi la segregació ocupacional pergènere que situa a la dona en el darrer escalafó de lestructura ocupacional: elservei domèstic i en alguns casos la prostitució. És així com les donessenfronten a una major quantitat de barreres que els homes i a estereotips mésdesvaloritzadors en la societat receptora, donat que les activitats laborals quedesenvolupen estan caracteritzades per la precarietat, el desprestigi i lainvisibilitat. 12
 14. 14. La integració dels immigrants extracomunitaris es veu, doncs, afectada per unadinàmica socioeconòmica que els relega a les posicions més precàries isocialment estigmatitzades en el mercat de treball, la qual cosa reforça la sevaprecarietat legal i les condicions de vivenda estre altres problemes.Cal tenir ben presents les polítiques estatals respecte a immigració, ciutadania ipluralisme cultural ja que aquestes condicionen clarament, ja sigui potenciant odificultant, les estratègies dinserció daquests col—lectius. Finalment, tant lesactituds i comportaments de la població autòctona com les estratègies delspropis col—lectius dimmigrants, són factors clau a lhora de determinar la sevaintegració.4.2 El percentatge al teu centre respon al percentatge de la localitat? Si no és així,quin creus que n’és el motiu?El nostre centre és bastant peculiar: l’ arribada d’ alumnat estranger és constanti fluctuat. L’ alumnat considerat nouvingut, des de fa cinc cursos, ens permettenir dues aules d’ acollida, és a dir, atenem al voltant d’uns 33 a 37 alumnescada any entre els dos cicles.Aquest fet, sense parlar de percentatges concrets, ens permet assegurar quetenim sempre el mateix nombre d’ alumnes nouvinguts des de l’ any 2007, nodisminuïm els nombre d’ alumnat estranger com passa a Barcelona ciutat sinóque el mantenim d’ una manera reiterada des de fa cinc cursos .Per què? Els motiu són senzills: 1. El Consorci d’ Educació de BCN s’encarrega de nodrir la nostra matrícula en tots els cursos, en qualsevol moment del curs, sense adonar-se que tenim els grups plens en tots els nivells . 2. Som el centre educatiu de referència i per excel—lència del districte Horta Guinardó per atendre l’ alumnat nouvingut, la seva diversitat, les seves peculiaritats i la idiosincràsia particular.El que sí que cal remarcar és que l’alumnat nouvingut, pròpiament dit, esconcentra majoritàriament en el segon cicle, majoritàriament en 4t, 3r, 2n i 1rrespectivament. Fet que constata que realitat de la immigració està disminuintvertiginosament i de manera notòria tant en el nostre centre com a la resta deBarcelona, Espanya i Europa. 13
 15. 15. 4.3 Quines repercussions té aquesta presència al centre?A cada nivell d’ ESO donem resposta a les demandes de l’alumnat i hem fet elcanvi d’ incloure l’ alumnat de l’Aula d’ Acollida al Grup Acollidor, creant aquestsgrups.Grup Acollidor Grup BàsicGrup heterogeni: Grup heterogeni: • 15 alumnes amb • 14 alumnes amb bon nivell bon nivell acadèmic i acadèmic. caràcter solidari. • 11 alumnes • 10 alumnes amb un ritme de nouvinguts. treball per adaptar.Desdoblaments: Desdoblaments: • Grups AQ i AB • Grup BQ • Grup Acollida • BBExemple real grup 1r A curs 2011/2012N. Alumnes Tut. Ac AQ AB Club Músi. Tècniques estudi lectura Angl. E.Físi30 1r A 3 55 11 14 2 2 2 tutores alumnes alumnes alumnes Grups Grups Grups 5Professorat i matèries 1r A1r Professorat Grups Total Matèries Matèries Matèries Desdoblades Desdoblades 1 HoraA 15 1Q/A/ 16 14 2 Acollida 14
 16. 16. 5) Com definiries el teu centre? Multicultural? Intercultural? A cavall delsdos models? En quins indicadors et bases per fer l’afirmació?Comencem pel principi....1. La història de l’ INS Príncep de Girona de BCN El Príncep de Girona va començar a funcionar el curs 1978-79 com a institut de conveni entre el Ministerio de Defensa i el Ministerio de Educación y Ciencia, i acollia preferentment els fills dels militars que estaven destinats a Barcelona (ve daquí que molts haguem sentit relacionar linstitut amb els militars). El van ubicar als barracons que hi ha entre linstitut actual i el CE Jovellanos . Hi havia un barracó dedicat a les oficines, despatxos i sales de professors/es, i la resta eren per a cadascun dels nivells que shi impartien: BUP i COU. També hi havia laboratoris de física i química, biologia i geologia, una aula de música i uns vestuaris per a leducació física. Al cap de poc temps, el nivell de lalumnat va acabar sent força alt (hi havia molta demanda i els alumnes entraven per nota). Així, de seguida va anar adquirint bona fama al barri. El Príncep de Girona tenia un director sorgit del claustre de professorat i, al mateix temps, un coronel que gestionava el personal que hi treballava, el manteniment de ledifici i les instal—lacions. El coronel també era membre del Consell Escolar, però a nivell docent pràcticament no intervenia. Finalment, l1 dabril del 1998 el Príncep de Girona va ser transferit a la Generalitat, igual que els terrenys (aquests, cedits per 99 anys), amb la condició que no shi pot construir res que no estigui relacionat amb lensenyament públic no universitari.2. La creació de l’ AA És el curs 2004-2005 quan es neix lAula d Acollida, com a recurs de treball adreçat a latenció a la diversitat del nou alumnat que shavia anat creant a lINS, a lampar del Pla per la Llengua i la Cohesió Social, posat en marxa pel Departament dEducació de la Generalitat de Catalunya. Desprès de la reunió el 28 de Gener de 2009 amb la inspectora, l’equip directiu i el departament d’acollida ens vàrem posar a treballar seguint les directrius donades per la inspectora. L’objectiu era crear i pensar un nou model d’organització per poder atendre millor tot el conjunt del nostre alumnat .3. La creació del grup acollidor Aprovat per claustre el juny 2009 per poder millorar la integració de l’alumnat nouvingut, proposem el canvi de nomenclatura de l’Aula d’Acollida al Grup Acollidor, i així atendre millor la diversitat a tot el conjunt de l’alumnat del nostre centre. 15
 17. 17. Ha de constatar que l’INS Príncep de Girona, des de la seva creació, ha anatadaptant-se al seu nou alumnat, sense importar-li ni les seves novespeculiaritats multiculurals, ni les noves relacions interculturals que esgeneren.El que ha fet el Príncep és sumar la inclusió del seu alumnat nouvinguta un Grup Acollidor i intentar: 1. Prendre consciència tot el professorat de l’ INS que tot l’alumnat nouvingut ho és del centre i que n’és responsable tota la comunitat educativa. 2. Millorar l’aplicació del Pla d’ Acollida per tal de fer efectiu el traspàs d’informació entre els diferents agents educatius. 3. Detectar quines són les mancances i dificultats: d’integració, afectives i/o cognitives de l’alumnat nouvingut, a fi de prendre les mesures oportunes. 4. Millorar la coordinació interna del professorat d’alumnat nouvingut, en els aspectes referents a la integració i als continguts curriculars. 5. Aconseguir fluïdesa informativa interna, de tot l’organigrama de l’ institut: entre tutors i tutores, coordinadors i coordinadores, equip directiu, comissió social, comissió d’atenció a la diversitat, departaments per tal d’elaborar el PII de cada alumne/a, si escau. 6. Millorar l’assessorament a tutors i tutores i professorat dels grup classe on hi ha alumnat nouvingut, per tal de millorar la integració i els resultats curriculars de l’alumnat. 7. Millorar la integració al centre de l’alumnat nouvingut. 8. Potenciar les noves tecnologies a l’aula d’acollida. 9. Prendre consciència del treball multinivell i multidisciplinar que comporta el formar part de l’educació de l’alumnat nouvingut 10. Potenciar la coordinació metodològica i d’aspectes didàctics de l’equip de professorat de l’alumnat nouvingut. 11. Aconseguir materials adaptats, de les matèries amb més mancances de recursos didàctics per a nouvinguts. 12. Prioritzar la competència lingüística. 13. Millorar el rendiment escolar de l’alumnat nouvingut.El que fa el Príncep és sumar activitats complementàries des de cadamatèria, sense importar-li res més que el seu contingut curricular,despertar, fomentar i ampliar el coneixement del seu alumnat.Quantes i quines activitats i sortides hem programat aquest curs? 171a 16
 18. 18. 1r ESO Tots Sortida Tutoria Tutoria 21/10/2011 8.30 a 14h Canal Olímpic, Castelldefels1r ESO Tots Cicle Cinema Tutoria 18/11/2011 Matí Drets dels Infants Pel—lícula: Whale Rider1r ESO A Visita FAR Naturals 17/01/2012 9 a 14h1r ESO B Visita FAR Naturals 24/01/2012 9 a 14h1r ESO Tots Teatre: Les Català 08/03/2012 Matí trifulkes de la Catalana Tribu1r ESO Tots Dinamització Català 2n Matí dels Jocs Florals Trimestre1r ESO A Visita Comissaria Tutoria 05/03/2012 Matí Mossos d’Esquadra1r ESO B Visita Comissaria Tutoria 12/03/2012 Matí Mossos d’Esquadra1r ESO Tots Trobada Educació 28/02/2012 Tot el matí interinstituts Física handbol1r ESO Tots Museu Egipci Ciències 3r Matí Socials Trimestre1r ESO Tots Visita Tarragona Ciències 01/04/2012 Tot el dia romana Socials1r ESO A Com funciona la Coordinació 20/10/2011 10.30h nostra biblioteca biblioteca?1r ESO B Com funciona la Coordinació 28/10/2011 12h nostra biblioteca biblioteca?1r ESO Q Com funciona la Coordinació 27/10/2011 10.30 nostra biblioteca biblioteca? 17
 19. 19. 1r ESO Tots Contacontes Coordinació Maig 2012 Hora de biblioteca tutoria1r ESO Tots Els clàssics a Coordinació 2n través del còmic biblioteca trimestre1r ESO Tots E. PÉREZ DÍAZ Llengua 2n Versos del nunca castellana i trimestre jamás. Anaya literatura1r ESO Religió Visitar pessebres Religió 15/12/2011 Matí Nadal1r ESO Religió Visita Tibibabo Religió 22/03/2012 Matí1r ESO Tots Teatre Anglès 16/04/2012 Matí1r ESO Tots Concurs “The big Anglès 3r Matí Challenge” Trimestre1r ESO Tots Caminada Parc Tutoria 21/06/2012 Matí de Collserola1r ESO Tots Concert escolar Música A Matí determinar1r ESO Tots Sortida Treball Tutoria 07/06/2012 Matí de Síntesi. Visita per BCN en autobús1r ESO Alumnes Expoquimia Tecnologia Novembre 15.30 a 17h robòtica2n ESO Tots Trobada Educació Març 2012 Tot el matí interinstituts Física Voleibol2n ESO Tots Tarragona Ciències 15/11/2011 Tot el dia romana Socials2n ESO Tots MNAC Ciències 16/03/2012 Matí Socials2n ESO Conèixer Ruta Barcelona Ciències 1r, 2n i 3r Matí Barcelona Modernista Socials Trimestres2n ESO Tots Taller dAcústica Física i 28/03/2012 8.30 a 13h Química2n ESO Tots Històries de Coordinació 3r veïnat biblioteca Trimestre2n ESO Tots Dinamització Català 2n Matí dels Jocs Florals Trimestre2n ESO Tots Teatre Regina Català 27 dabril. Inici de "La comèdia lobra a les de lolla" 10. durada 1 hora2n ESO Tots Cervantes. Llengua 3r Entremeses. castellana i Trimestre Bambú literatura2n ESO Tots Teatre: Llengua 3r Entremeses castellana i Trimestre literatura 18
 20. 20. 2n ESO Tots Sortida de Tutoria 14/10/2011 9 a 14h convivència Port Olímpic2n ESO Tots Xerrada dels Tutoria mossos desquadra2n ESO Tots Banc daliments Tutoria2n ESO Tots Amputats Sant Tutoria Jordi: Xerrada i circuït en cadira de rodes2n ESO Tots Xerrada Tutoria Alcohòlics anònims2n ESO Tots Colònies Maig Tutoria Maig2n ESO Francès Sortida 3 o 4 Francès Final 2n Sortida un dies ciutat sud trimestre/ dimarts o França principi 3r dimecres trimestre tornada divendres vespre2n ESO Francès Teatre: Francès 14/03/2012 9.45h o "Le malade 11.45h imaginaire”2n ESO Francès Cinema: Le Défi Francès 14/02/2012 11h2n ESO Tots Teatre Anglès 16/04/2012 Matí2n ESO Tots Concurs “The big Anglès 3r Matí Challenge” Trimestre2n ESO Religió Visita Esglésies Religió 27/10/2011 Matí visigòtiques de Terrassa2n ESO Religió Projectes Religió 2n Matí dajuda Trimestre2n ESO Religió Visita Esglésies Religió 3r Matí visigòtiques de Trimestre Terrassa2n ESO Tots Museu dHistòria Ciències de Barcelona Socials2n ESO Tots Sortides Treball de Síntesi3r ESO Tots Jornada Educació 21/03/12 Tot el matí esportiva Física3r ESO Tots Esquiada Educació Febrer Viatge 3-4 (Viatge) Física 2012 dies3r ESO Opt. Bateig de vela Educació Monitoratge Física esportiu3r ESO A Tallers: Consum Tutoria 15/11/2011 10 a 13h sostenible, Internet o diners 19
 21. 21. 3r ESO B Tallers: Consum Tutoria 16/11/2011 9.30 a sostenible, 11.30h Internet o diners3r ESO C Tallers: Consum Tutoria 16/11/2011 11.30 a sostenible, 13.30h Internet o diners3r ESO C Xerrada comerç Tutoria 28/11/2011 10.30 a just i taller 11.30h consum responsable3r ESO A Xerrada comerç Tutoria 28/11/2011 12 a 13h just i taller consum responsable3r ESO B Xerrada comerç Tutoria 28/11/2011 13 a 14h just i taller consum responsable3r ESO A Taller relacions Tutoria 16 i 23 15,30 abusives "Els gener (per a17.30h paranys de confirmar) lamor"3r ESO B Taller relacions Tutoria 18 i 25 9.30 a abusives "Els gener (per 11.30h paranys de confirmar) lamor"3r ESO C Taller relacions Tutoria 17 i 24 12 a 14 h abusives "Els gener (per paranys de confirmar) lamor"3r ESO A Resolució de Tutoria 9 a 10.15h conflictes 01/02/20123r ESO B Resolució de Tutoria 10.15 a conflictes 01/02/2012 11.30h3r ESO C Resolució de Tutoria 12 a 13.15h conflictes 24/01/20123r ESO Tots Fundació alcohol Tutoria 2n o 3r i societat trimestre3r ESO Tots Situacions de Tutoria 2n o 3r Per risc per a joves: trimestre confirmar Internet segur, violència masclista3r ESO Tots Programa Tutoria 3r civicotributària. trimestre Agència tributària BCN3r ESO A Visita estudis Català 08/02/2012 12 a 13.30 BTV3r ESO B Visita estudis Català 22/02/2012 12 a 13.30 BTV3r ESO C Visita estudis Català 07/03/2012 12 a 13.30 BTV3r ESO A Visita Catalunya Català 17/01/2012 9.30 a 13h Ràdio 20
 22. 22. 3r ESO B Visita Catalunya Català 24/01/2012 9.30 a 13h Ràdio3r ESO C Visita Catalunya Català 25/01/2012 9.30 a 13h Ràdio3r ESO Tots Autor a laula: Català 2n Joan Pau Trimestre Hernández3r ESO Tots Teatre Nacional Català 01/12/2011 de Catalunya3r ESO Tots Cinema Drets Ciències 23/11/2011 10h Humans "Los Socials chicos estan bien"3r ESO Tots Teatre Anglès 16/04/20113r ESO Tots Concurs “The big Anglès 3r Matí Challenge” Trimestre3r ESO Tots Competència Coordinació 2n informacional biblioteca Trimestre3r ESO Tots Club de lectura Coordinació 1r i 2n BCNegra 2011 biblioteca Trimestre3r ESO Tots J. Steinbeck. La Llengua 1r perla. Vicens- castellana i Trimestre Vives literatura3r ESO Tots El País de los Llengua 2n estudiantes castellana i Trimestre literatura3r ESO Francès Sortida 3 o 4 Francès Final 2n Sortida un dies ciutat sud trimestre/ dimarts o França principi 3r dimecres trimestre tornada divendres vespre3r ESO Francès Teatre:"Le Francès 14/03/2012 9.45h o malade 11.45h imaginaire3r ESO Francès Cinema: Le Défi Francès 14/02/2012 11h3r ESO Opt. Meteorologia Física i 04/11/2011 9 a 13h Meteorologia Química3r ESO Tots Cosmo Caixa Física i Química3r ESO Religió Visita Santuari Religió 03/11/2011 Matí Sitges3r ESO Religió Projectes Religió 2n Matí dajuda Trimestre3r ESO Religió Visita Santuari Religió 3r Matí Sitges Trimestre3r ESO Aula Sortida per Acollida 2n dAcollida determinar Trimestre3r ESO Aula Sortida per Acollida 3r dAcollida determinar Trimestre3r ESO Música Visita al Museu Música A Matí del rock determinar 21
 23. 23. 3r ESO Q El Periódico: Català 15/11/2011 10.30h a Redacció dun 11.30h diari a laula3r ESO Q El Periódico: Català 29/11/2011 8.30h a Redacció dun 13h diari a laula3r ESO A Visita a la Català 06/02/2012 9.15 a 12 redacció de El Periódico3r ESO B Visita a la Català 13/02/2012 9.15 a 12 redacció de El Periódico3r ESO C Visita a la Català 27/02/2012 9.15 a 12 redacció de El Periódico3r ESO Tots Sortida Treball Tutoria 7,8 i 12 de 12 a 13.15h de Síntesi Museu juny de les aigües4rt ESO C Cerca Coordinació 28/10/2011 12 a 14h dinformació del biblioteca catàleg al document4rt ESO A Cerca Coordinació 03/11/2011 11 a 13h dinformació del biblioteca catàleg al document4rt ESO B Cerca Coordinació 11/11/2011 12 a 14h dinformació del biblioteca catàleg al document4rt ESO A De Marxa fent Educació 08/11/2011 Tot el matí Esport Física4rt ESO B De Marxa fent Educació 17/11/2011 Tot el matí Esport Física4rt ESO CiD De Marxa fent Educació 22/11/2011 Tot el matí Esport Física4rt ESO Tots Jornada Educació 21/03/2012 Tot el matí esportiva Física4rt ESO Tots Esquiada Educació Del 21 al Viatge 3-4 (Viatge) Física 24/02/2012 dies4rt ESO A Itineraris Orientació 23/11/2011 11 a 13h /estudis educativa aprox.4rt ESO B Itineraris Orientació 30/11/2011 11 a 13h /estudis educativa aprox.4rt ESO C Itineraris/Estudis Orientació 24/11/2011 11 a 13h educativa aprox.4rt ESO D Itineraris/estudis Orientació 28/11/2011 11 a 13h educativa aprox 22
 24. 24. 4rt ESO Tots Viure i morir a la Ciències 2n Matí Guerra civil Socials Trimestre espanyola4rt ESO Tots Club de lectura Coordinació 1r i 2n BCNegra 2011 biblioteca Trimestre4rt ESO Tots J. Steinbeck. La Llengua 1r perla. Vicens- castellana i trimestre Vives literatura4rt ESO Tots TNC "El Català 16/02/2012 mercader de Venècia"William Shakespeare4rt ESO Tots Teatre: Anglès 20/04/2011 "Three in one"4rt ESO Tots Concurs “The big Anglès 3r Matí Challenge” Trimestre4rt ESO Francès Sortida a París Francès Principi 3r sortida 3 trimestre dies4rt ESO Francès Teatre:"Le Francès 14/03/2012 9.45h o malade 11.45h imaginaire"4rt ESO Francès Cinema: Le Défi Francès 14/02/2012 11h4rt ESO D Visita al Carmel Tutoria 14/09/20114rt ESO D Visita al parc Tutoria 21/09/2011 Güell4rt ESO D Visita al parc del Tutoria 28/09/2012 Laberint4rt ESO D La cerca Llengua 10/11/2011 11 a 13h documental: castellana i Del catàleg al literatura document4rt ESO D Taller: Grumet Tutoria 1, 19, 26 doctubre, 2, 9, 23 i 30 de novembre,i 14 de desembre4rt ESO D Navegació fins a Tutoria 17/11/2011 9:30 a Montgat 17:304rt ESO Religió Visita Montserrat Religió a determinar4rt ESO Aula Parc Acollida 13/10/2011 Tot el dia dAcollida medioambiental de Gualba4rt ESO Aula Sortida per Acollida 2n dAcollida determinar Trimestre4rt ESO Aula Sortida per Acollida 3r dAcollida determinar Trimestre4rt ESO E Visual i Visita museu E. Visual i 12/01/2012 Matí Plàstica i 4D Picasso plàstica4rt ESO Llatí Teatre juvenil Llatí 26/04/2012 9 a 17h de grecollatí de aprox. Tarragona 23
 25. 25. 4rt ESO A,B,C Museu Geològic Ciències 03/02 2011 8:30 a Geologia & del Seminari de naturals 13:30h Biologia Barcelona 1r A Caixaforum Ciències 12/12/2011 MatíBatxillerat Xerrada Ignasi Socials de Carreras 1r Tots Jornada Educació 21/03/2012 Tot el matíBatxillerat esportiva Física 1r Tots Cinema Anglès Anglès 26/10 2011 9.15 a 14hBatxillerat The Kings speech 1r Ciències Experiments de Física i 30/01 2011 8.30 a 14hBatxillerat Física Química 1r Tots Competència Coordinació 2n i 3rBatxillerat informacional La biblioteca Trimestres biblioteca espai de recerca 1r Tots Teatro Clásico LlenguaBatxillerat Nacional castellana i literatura 1r Comunicació Els germans Llengua 19/10 2011Batxillerat audiovisual Lumière i la castellana i descoberta del literatura món 1r Comunicació Les eines i les Llengua 10/10 2011Batxillerat audiovisual matèries castellana i expressives del literatura cinema. Selecció de fragments 1r Comunicació El muntatge. Llengua 31/01 2012Batxillerat audiovisual Selecció de castellana i fragments literatura 1r Comunicació La soledad del Llengua 26/04 2012Batxillerat audiovisual corredor de castellana i fondo literatura 1r Comunicació Cine (segons LlenguaBatxillerat audiovisual cartellera) castellana i literatura 1r Llatí F.J. teatre Llatí 26/04/2012 9 a 17hBatxillerat grecollatí de aprox. Tarragona 1r Llatí Empúries Llatí DesembreBatxillerat 1r Tots Teatre o cinema Català ABatxillerat determinar 1r Tots Casa Maragall Català 2nBatxillerat Trimestre 1r Tots Viatge a Itàlia Tutoria del 16 alBatxillerat 22/04/12 1r Tots Conferència Tutoria 11/nov 12 a13hBatxillerat Marató TV3 1r Economia i Expoquimia Tecnologia 11/nov 9.30 a 14hBatxillerat ciències 24
 26. 26. 2n Tots Cinema Anglès Anglès 26/10 2011 9.15 a 14hBatxillerat The Kings speech 2n Tots Jornada Educació 21/03/2012 Tot el matíBatxillerat esportiva Física 2n Tots Teatro Clásico LlenguaBatxillerat Nacional castellana i literatura 2n A Caixaforum Ciències 12/12/2011 MatíBatxillerat Xerrada Ignasi Socials de Carreras 2n Tots Catalunya Ciències 15/02/2012 MatíBatxillerat 1900-1939 Socials 2n Art Obres dArt Ciències 2n MatíBatxillerat Selectivitat Socials Trimestre 2n Art Visita diverses Ciències 2n MatíBatxillerat exposicions Socials Trimestre 2n Art Exposició Ciències 12/12/2011 MatíBatxillerat Caixafòrum Socials 2n Literatura Ruta Literària Català 2nBatxillerat catalana Trimestre 2n Literatura Teatreneu: Català ABatxillerat catalana "Cròniques de la determinar veritat oculta" 2n Llatí Festival juvenil Llatí 26/04/2012 9 a 17hBatxillerat de teatre aprox. grecollatí de Tarragona 2n Llatí Empúries Llatí DesembreBatxillerat 2n Economia i Expoquimia Tecnologia 11/nov 9.30 a 14hBatxillerat ciències 2n Tots Conferència Tutoria 11/nov 12 a13hBatxillerat Marató TV3 2n Tots Teatre o cinema Català ABatxillerat determinar 2n Tots Enquesta Tutoria 24/feb matíBatxillerat Agència Salut Tots Tots Teatre final curs Tots 20/06/2012 MatíEn conclusió encara que som un centre on abunda la multiculturalitat,potenciem la convivència intercultural, atenem el nostre nou alumnat ensenyantdes dels coneixements de cada matèria, programem el currículum ambactivitats complementàries i intentem no deixar d’ educar en valors positius. 25
 27. 27. Cal afegir que tota la comunitat educativa del Príncep ha participat en larealització d’ un lipdub, que ens ha portat que ens coneguin per 25 països detot el món, gràcies a la procedència tan variada del nostre alumnat.Voleu saber per on i quantes vegades ens han vist, de moment?1. Espanya 2.453 14. Bèlgica 32. Regne Unit 16 15. Índia 33. República Dominicana 15 16. França 34. Equador 15 17. Tunísia 35. Veneçuela 12 18. Uruguai 36. Colòmbia 11 19. Guaiana Francesa 27. Perú 8 20. Bolívia 28. Brasil 8 21. Regió desconeguda 29. Argentina 8 22. Polònia 210. Mèxic 6 23. Israel 111. Puerto Rico 4 24. Finlàndia 112. Estats Units 4 25. Andorra 113. Itàlia 4Aquesta activitat ha sigut una mostra de cohesió i participació total de tot elcentre sense cap diferència.6 ) ConclusióEn definitiva el Príncep real intenta:1. Oferir Reforç pedagògic. Tractant que els/les alumnes desenvolupincapacitats cognitives a través del reforç de matèries com socials, matemàtiques,llengua i naturals,2. Aconseguir i treballar per la Cohesió social. Facilitant el coneixement delentorn social i educatiu en el que els/les alumnes estan immersos. Tascaintegradora de gran importància ja que els/les alumnes que arriben han desentir-se part de la comunitat educativa a la qual pertanyen.3. Ensenyar i educar en una societat multilingüe i multicultural alsciutadans i a les ciutadanes del segle XXI. 26

×