Til 2014 2015

226 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Til 2014 2015

 1. 1. Aprovat Claustre 2014 CURS 2014-15 Projecte Tractament Integrat de Llengües CEIP JOAN MAS
 2. 2. Projecte Tractament Integrat de Llengües CURS 2014-15 CEIP JOAN MAS 2 INDEX 1. Criteris generals. 3 2. Justificació del projecte. 3 2.1- Modificació de les àrees no lingüístiques que s’impartiran en llengua anglesa. 3 2.2- Modificació de les àrees no lingüístiques que s’impartiran en llengua castellana. 5 3. Actuacions. 5 4. Concreció de les àrees i calendari d’implementació. 4.1- Educació Infantil 4.2- Educació Primària 6 8 5. Criteris per a l’atenció específica dels alumnes d’incorporació tardana i alumnes NESE amb dificultats lingüístiques. 9 6. Criteris de coordinació entre les àrees impartides en llengua estrangera. 10 7. Seguiment i avaluació dels resultats en competències lingüístiques de l’alumnat. 10 8. Relació dels mestres amb coneixements de llengua estrangera amb la titulació de B2,C1,C2. 11 9. Relació de docents que impartiran matèries no lingüístiques en llengua Anglesa. 11 ANNEX 1 : Acta votacions de les famílies per donar suport al nou PTIL ANNEX 2: Acta aprovació claustre 1. Criteris generals.
 3. 3. Projecte Tractament Integrat de Llengües CURS 2014-15 CEIP JOAN MAS 3 D’acord amb el que es diu en el Decret 15/2013 de 19 d’abril, es fa necessària l’educació de ciutadans en una o més llengües estrangeres, com també en les llengües oficials de la comunitat autònoma. El CEIP Joan Mas de Pollença, partint de la seva realitat contextual, durà a terme el Tractament Integrat de les Llengües d’acord amb els següents criteris : • Fomentar l’ensenyament de llengües a tots els nivells educatius per tal d’assolir un nivell de competència lingüística i comunicativa. • Potenciar la reflexió lingüística a partir de les llengües que coneix l’alumnat. • Afavorir el desenvolupament de la competència lingüística i comunicativa de l’alumnat. En els darrers anys les escoles de la nostra comunitat han vist com entrava, amb força, un nou enfocament en l’aprenentatge de les llengües estrangeres. Malgrat l’opinió i l’interès de les persones implicades per a fomentar l’ensenyament d’altres àrees curriculars en català, castellà i anglès es pot constatar que encara està gairebé tot per fer. Les experiències duites a terme en aquesta temàtica a l’Educació Infantil i Primària són molt recents i moltes d’elles no són en àrees senceres sinó parcials, moltes vegades en forma de tallers. 2- Justificació Vista l’aplicació del Projecte de Tractament de Llengües aprovat i duit a terme en aquest curs 2013-14, i ajustant-nos a la normativa vigent (Decret 15/2003 i l’Ordre de 9 de maig del 2014) el claustre considera necessari fer una sèrie de modificacions en les àrees elegides per fer en llengua castellana i llengua anglesa de cara al curs 2014-15. Aquests canvis són les conclusions a què hem arribat després de moltes reunions dels mestres implicats desenvolupant aquest projecte i sempre dirigits a un objectiu clar, l’aprenentatge dels nostres alumnes. 2.1- Modificació de les àrees no lingüístiques que s’impartiran en llengua anglesa. - Durant aquest curs s’ha impartit la música a 1r i 2n en llengua anglesa. Es proposa impartir la música en llengua catalana i la impartició d’una hora d’educació física en llengua anglesa. El motiu està basat en el propi contingut curricular, és a dir, són cursos
 4. 4. Projecte Tractament Integrat de Llengües CURS 2014-15 CEIP JOAN MAS 4 a on es treballa amb moltes cançons, tant pròpies de la llengua catalana com de la llengua castellana, amb impossibilitat de traducció en anglès. Per la qual cosa els alumnes no tenen la possibilitat d’aprendre tot un bagatge musical i cultural, bàsic en els primers cursos de l’Educació Primària. - A 5è d’Educació Primària s’ha impartit una hora de matemàtiques (càlcul) i una hora de plàstica en llengua anglesa. Es proposa impartir tota l’educació física en llengua anglesa. Volem explicar que aquesta hora de càlcul ha alentit l’aprenentatge dels continguts en els alumnes perquè les operacions més complicades (divisions, nombres decimals,...) no es poden treballar en llengua anglesa. A més hem de tenir present que en el curs de 6è d’Educació Primària hi haurà una avaluació externa per determinar el nivell de competència matemàtica dels nostres alumnes i, per tant, som conscients de la necessitat de treballar tots els continguts curriculars amb aprofundiment. També hem pogut comprovar que el fet de fer aquest bloc en llengua anglesa ha delimitat molt el vocabulari al de numeració i el de les operacions bàsiques i, per tant, no ha ajudat a la millora de l’expressió oral en aquesta llengua. A tot això i podem afegir el fet que l’ordre del 9 de maig ens obliga a fer tot un bloc de continguts per la qual cosa i per tant encara hi hauria molt més alentiment en els aprenentatges dels alumnes. D’altra banda, la plàstica tampoc no ha permès treballar tots els continguts de l’àrea i s’han hagut de reduir molt. Aquest fet ha impedit gaudir de molts d’aspectes presents a la programació d’aula, a diferència de 1r i 2n, on les tasques són molt més simples i bàsiques amb un vocabulari en llengua anglesa també simple. De cara el curs que ve, trobam més convenient agafar una sola àrea que es pugui impartir tota en anglès, com és el cas de l’educació física. A més, pensam que impartir una mateixa àrea en llengua anglesa des de 3r fins a 6è reuneix tota una sèrie de beneficis tant per als mateixos alumnes com per a la línia metodològica a seguir en tot el centre. En el camp de l’expressió oral, permet fer una planificació més adient dels aprenentatges per què es poden graduar d’acord amb el nivell d’aprenentatge dels alumnes.
 5. 5. Projecte Tractament Integrat de Llengües CURS 2014-15 CEIP JOAN MAS 5 2.2- Modificació de les àrees no lingüístiques que s’impartiran en llengua castellana. Pel que fa a la diversitat de les àrees impartides en llengua castellana durant aquest curs, hem pogut observar la dificultat d’establir una línia metodològica comuna des 1r fins a 6è, sempre respectant les distribucions horàries de cada curs. Aleshores proposam impartir en castellà: - L’àrea de religió / valors cívics des de 1r fins a 6è. - La plàstica des de 3r fins a 6è. - ½ hora a 1r i 2n i una hora del Bloc 2 , Nombres, des 3r fins a 6è. 3- Actuacions - Qüestionari a l’alumnat per saber quina és la seva llengua vehicular i quines altres llengües són les que coneixen més (curs 2012-13). - Es farà una consulta no vinculant a les famílies per conèixer el seu suport al nou PTIL. - A l’Educació Infantil, tal com marca l’article 6 del Decret 15/2013, s’impartirà la llengua anglesa a partir de 4t d’aquest cicle. Rebran l’ensenyament de les dues llengües oficials ens els cursos de 4t i 5è d’Educació Infantil tal com es detalla més endavant en el curs 2014-15, i a 6è d’Educació Primària en el curs 2015-16 - A l’Educació Primària rebran l’ensenyament en les dues llengües oficials i en la llengua anglesa (article 7/15/2013). - Pel que fa a la llengua anglesa cursaran un mínim de quatre hores a primer, segon tercer i quart, i de cinc hores a cinquè i sisè d’educació primària (article 7,15/2013). - D’acord amb l’apartat 5 de l’article 7 (15/2013) es durà una alternança del tractament de la llengua anglesa en les diferents àrees, entre l’educació plàstica i l’educació física. - D’acord amb l’article 13 (15/2013) a l’educació Infantil dins la llengua anglesa es treballarà principalment l’expressió i la comprensió orals. - D’acord amb l’article 14 (15/2013) a l’Educació Primària es treballarà l’expressió i la comprensió oral. Durant aquesta etapa i de forma gradual s’iniciaran en la comprensió i l’expressió escrita.
 6. 6. Projecte Tractament Integrat de Llengües CURS 2014-15 CEIP JOAN MAS 6 4. Concreció de les àrees i calendari d’implantació. 4.1 – Educació Infantil. Ajustant-nos a l’Ordre del 9 de maig en el curs 2014-15 s’implementarà els dos primers cursos del segon cicle, i en el curs 2015-16 en tot el segon cicle de l’Educació Infantil. CURS 2014-15 TIPOLOGIA D’ACTIVITATS 4t Educ. Infantil 5è Educ. Infantil 6è Educ. Infantil Ct Cs An Ct Cs An Ct Cs An Psicomotricitat 1h 15’ 1h 15’ Plàstica 1h 15’ 1h 15’ Lectoescriptura 1h 30’ 2h 30’ Grafomotricitat 1h 30’ 1h 30’ Música 1 1 Matemàtiques 1h 30h 2 Tallers 1h 30’ 1h 30’ Bon dia/ assitència 3h 45’ 2h 45’ Lleng. anglesa 1h 30’ 1h 30’ Sorpresa 1h 15’ Notícia 1h 15’ Hàbits i higiene 2h 30’ 2h 30’ contes 1h 30’ 1h Acomiadament 1h 15’ 1h 15’ TOTAL HORES LLENGÜES 14h 45’ 5 1h 30’ 14h 45’ 5 1h 30’ TOTAL 21h 15’ 21h 15’ PATIS 3h 45’ 3h 45’
 7. 7. Projecte Tractament Integrat de Llengües CURS 2014-15 CEIP JOAN MAS 7 CURS 2015-16 TIPOLOGIA D’ACTIVITATS 4t Educ. Infantil 5è Educ. Infantil 6è Educ. Infantil Ct Cs An Ct Cs An Ct Cs An Psicomotricitat 1h 15’ 1h 15’ 1h 15’ Plàstica 1h 15’ 1h 15’ 1h 15’ Lectoescriptura 1h 30’ 2h 30’ 2h 30’ Grafomotricitat 1h 30’ 1h 30’ 1h 30’ Música 1 1 1 Matemàtiques 1h 30h 2 2 Tallers 1h 30’ 1h 30’ 1h 30’ Bon dia/ assitència 3h 45’ 2h 45’ 2h 30’ Lleng. anglesa 1h 30’ 1h 30’ 1h 30’ Sorpresa 1h 15’ Notícia 1h 15’ Medi 1h 30h Hàbits i higiene 2h 30’ 2h 30’ 2h 30’ contes 1h 30’ 1h Racons 1 Acomiadament 1h 15’ 1h 15’ 1h 15’ TOTAL HORES LLENGÜES 14h 45’ 5 1h 30’ 14h 45’ 5 1h 30’ 14h 45’ 5 1h 30’ TOTAL 21h 15’ 21h 15’ 21h 15’ PATIS 3h 45’ 3h 45’ 3h 45’
 8. 8. Projecte Tractament Integrat de Llengües CURS 2014-15 CEIP JOAN MAS 8 4.2- Educació Primària: A l’Educació Primària s’impartiran les diferents assignatures en la llengua catalana, castellana i en anglès tenint ben present l’aplicació de la LOMQUE als cursos de 1r, 3r i 5è. Aleshores aquest fet comporta que el curs que ve hi haurà dues distribucions horàries diferents: una per als cursos on s’implanta la nova llei (1r,3r,5è) i l’altre per als cursos que aniran amb la distribució horària de la LOE (2n,4t,6è). Aquest fet implica que les àrees seleccionades per impartir en llengua castellana i llengua anglesa no tenen el mateix còmput d’hores en els cursos de 1r, 3r i 5è que en els cursos de 2n, 4t i 6è. Per aquest motiu presentam dos quadres explicatius, un per al curs 2014-15 i l’altre 2015-16. CURS 2014-15 ÀREES 1r 2n 3r 4t 5è 6è Ct Cs An Ct Cs An Ct Cs An Ct Cs An Ct Cs An Ct Cs An Ciències Naturals 1,5 3 1,5 3,5 1,5 3,5 Ciències Socials 1,5 2 1,5 Lleng. Catalana 4 4 3,5 3,5 3,5 3,5 Lleng. Castellana 4 4 3,5 3,5 3,5 3,5 Matemàtiques 3,5 0,5 3,5 3 1 3,5 0,5 3 1 2,5 1 Música 1 1 1 1 1 1 Plàstica 1 1,5 1 1,5 1 1 Educació Física 1 1 1,5 1 2 2 2 2 Lleng. anglesa 2 1,5 2,5 2 3 3 Religió/ Valors Cívics 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 TOTAL HORES LLENGÜES 11,5 7 4 11,5 7 4 11 7 4,5 11,5 7 4 10,5 7 5 10.5 7 5 TOTAL 22,5 22,5 22,5 22,5 22,5 22,5
 9. 9. Projecte Tractament Integrat de Llengües CURS 2014-15 CEIP JOAN MAS 9 CURS 2015-16 ÀREES 1r 2n 3r 4t 5è 6è Ct Cs An Ct Cs An Ct Cs An Ct Cs An Ct Cs An Ct Cs An Ciències Naturals 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 Ciències Socials 1,5 1,5 2 2 1,5 1,5 Lleng. Catalana 4 4 3,5 3,5 3,5 3,5 Lleng. Castellana 4 4 3,5 3,5 3,5 3,5 Matemàtiques 3,5 0,5 3,5 0,5 3 1 3 1 3 1 3 1 Música 1 1 1 1 1 1 Plàstica 1 1 1 1 1 1 Educació Física 1 1 1 1 2 2 2 2 Lleng. anglesa 2 2 2,5 2,5 3 3 Religió/ Valors Cívics 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 TOTAL HORES LLENGÜES 11,5 7 4 11,5 7 4 11 7 4,5 11 7 4,5 10,5 7 5 10.5 7 5 TOTAL 22,5 22,5 22,5 22,5 22,5 22,5 5. Criteris per a l’atenció específica dels alumnes d’incorporació tardana i alumnes NESE amb dificultats lingüístiques. • L’alumnat que arribi al nostre centre amb desconeixement de només una de les llengües oficials rebrà suport per part del mestre d’Atenció a la Diversitat en la llengua que l’alumne presenti mancances. • Els alumnes nouvinguts amb desconeixement del català i castellà rebran suport educatiu per part del professorat del centre per tal de garantir que aquest alumnat pugui desenvolupar les competències necessàries per comunicar-se en ambdues llengües. • Per als alumnes NESE amb dificultats lingüístiques l’atenció serà individualitzada i es tendran en compte les característiques de cada un, tal com
 10. 10. Projecte Tractament Integrat de Llengües CURS 2014-15 CEIP JOAN MAS 10 s’ha fet fins ara. Rebran suport dins l’aula per part dels mestres de suport i es faran les adaptacions necessàries quant a matèries i/o continguts per millorar aquells aspectes en què tenguin més dificultats o mancances. Els especialistes de suport, juntament amb els tutors determinaran el nivell d’adaptació que es realitzarà amb cada alumne, bé siguin adaptacions significatives o bé no significatives. 6. Criteris de coordinació entre les àrees impartides en llengua estrangera. - Un dels especialistes en llengua estrangera que imparteix anglès serà el coordinador/a del procés de les àrees impartides en aquesta llengua. - Trimestralment es faran reunions de seguiment entre els mestres implicats per tal d’analitzar els aprenentatges assolits per l’alumnat i/o modificar el procés d’ensenyament. 7. Seguiment i avaluació dels resultats en competències lingüístiques de l’alumnat. • A partir de les proves inicials s’establirà quin és el nivell de competència lingüística de cada alumne. • A les sessions d’avaluació, mitjançant els resultats dels alumnes a les àrees lingüístiques, s’avaluarà el grau d’assoliment de les competències lingüístiques i, d’acord amb aquests, es faran les modificacions pertinents en els processos d’ensenyament de les diferents llengües. • S’avaluaran els resultats de les competències lingüístiques mitjançant les proves externes a 3r i a 6è d’Educació Primària. • A la memòria de final de curs es realitzaran les valoracions necessàries i les propostes de millora de cara al proper curs.
 11. 11. Projecte Tractament Integrat de Llengües CURS 2014-15 CEIP JOAN MAS 11 8. Relació dels mestres amb coneixements de llengua estrangera amb la titulació de B2, C1, C2. NOMS PLAÇA OCUPADA SITUAC. ADMIN. TITULACIÓ FRANCESCA M. LLABRÉS MESQUIDA LLENGUA ESTRANGERA DEFINITIVA B2 CATALINA PONS SEGUÍ LLENGUA ESTRANGERA COMISSIÓ SERVEIS C1 ÀNGELS PAYERAS MANCAS E. PRIMÀRIA DEFINITIVA B2 (mestra llengua estrangera) 9. Relació de docents que impartiran matèries no lingüístiques en llengua anglesa. NIVELL Àrea/matèria/mòdu l/bloc de continguts Nom i llinatges professor Codi especialitat Data habilitació 1r PLÀSTICA CATALINA PONS SEGUÍ (EN COMISSIÓ DE SERVEIS AL NOSTRE CENTRE) ANGELS PAYERAS MANCAS FI PRI FI E. FÍSICA PLAÇA QUOTA 3r E.FÍSICA -PERE MARCH (SENSE TITULACIÓ D’ANGLÈS) -MESTRE LLENG. ANGLESA (ES DESCONEIX LA PERSONA DESTINADA) EF FI 5è E. FÍSICA -PERE MARCH (SENSE TITULACIÓ) -MESTRE LLENG. ANGLESA (ES DESCONEIX LA PERSONA DESTINADA) EF FI

×