Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Activitat 0 Revisada 26 3 09

1,108 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Activitat 0 Revisada 26 3 09

 1. 1. 1. ENTORN ESCOLAR Situació de l’escola. El C.P. Ebusus és un centre públic de doble línia situat al poble de Sant Josep en un entorn eminentment rural amb un fàcil accés pels vehicles on poden maniobrar fàcilment i trobar-hi aparcament. Els alumnes creixen en contacte directe amb la naturalesa, la qual cosa afavoreix el seu aprenentatge.. Té 18 unitats on acull els nivells d’Educació Infantil i Primària. El col·legi està separat en dos edificis: un que acull els alumnes d’E.I. en 6 unitats (3, 4 i 5 anys); i l’altre amb 12 unitats d’Educació Primària (de 1r fins a 6è). Característiques socials i econòmiques de la població o barri i sectors de treball Encara que el centre escolar està al poble de Sant Josep, no tan sols rep alumnat del poble, sinó també d’altres parts del municipi, sobretot de nuclis de població com Cala de Bou, Cala Vedella o Es Cubells, encara que també hi ha un percentatge de població que viu al camp. El nivell socio-econòmic de les famílies dels alumnes és mig. La gran majoria dels pares/mares treballen al sector terciari i el nivell d’atur és baix si bé molts d’ells treballen la temporada turística. Cal destacar que hi ha un nombre considerable de famílies procedents d’altres països, la qual cosa enriqueix la població escolar. Aquesta diversitat es dóna també en l’àmbit lingüístic. Llengua predominant El centre utilitza com a llengua vehicular el català i la majoria de l’alumnat fa servir el català seguit del castellà. També podem destacar la existència d’alumnes de diverses procedències (Marroc, Sud-amèrica, resta d’Europa…). La llengua que més fan servir els alumnes a l’hora de relacionar-se entre ells (durant el pati) és el castellà, però per dirigir-se als mestres la llengua més utilitzada és el català. 2
 2. 2. 2. EDIFICI ESCOLAR Característiques generals de l’edifici L’edifici de primària es va construir l’any 1970 i des de llavors s’han dut a terme diverses reformes i noves obres, sent les més importants les que apareixen a continuació: - Annex al costat dret de l’edifici de quatre aules noves i diversos despatxos. - Annex al costat esquerre del gimnàs i sala d’actes. - Construcció a una part del pati del nou aulari d’Educació Infantil. Nombre i característiques generals de les aules L’edifici d’Educació Infantil disposa de: 6 aules, una per a cada grup-classe, una aula de psicomotricitat, despatxos, banys, magatzem i un pati. L’edifici de Primària disposa de: 12 dependències dedicades a aules, cada grup de primària ocupa una d’aquestes aules. Aquestes aules són bastant grans, dissenyades per acollir 35 alumnes. Totes estan ben moblades, amb prestatgeries i armariets, apart dels pupitres i cadires dels alumnes i del mestre. Gairebé totes tenen uns finestrals de banda a banda d’una paret per on entra molta llum natural. A més de les aules, l’edifici compta amb altres dependències d’ús específic a disposició de tots els grups. Instal·lacions i espais específics: descripció i ús Respecte a les dependències dedicades a usos pedagògics del centre, s’estableix un horari d’utilització que es col·loca a la sala de mestres. Aquestes dependències són: • Aula de compensatòria: Aquest espai s’utilitza per a les classes de 3
 3. 3. suport i per a les reunions de l’equip de suport. • Aula de recursos: La dependència s’utilitza com a aula de recursos a l’abast del professorat i també és un dels espais on es fan classes de suport. • Laboratori: Aquest espai s’empra com a laboratori, però també per fer: desdoblaments, classes de suport, plàstica en anglès i com a sala d’ordinadors. En aquesta aula hi ha una televisió per si algun grup vol visionar alguna pel·lícula i l’aula d’audiovisuals està ocupada. • Aula de Música: Aquesta dependència s’utilitza per a fer les classes de música. • Aula d’Anglès: S’utilitza per fer classes d’anglès i alguna d’activitats alternatives a la religió. • Biblioteca: Una mestra és la responsable de controlar l’ús que es fa d'ella i dels materials que hi ha dins; així mateix s’encarrega de reposar el material que es troba en mal estat i de l’adquisició d’altre nou. • Sala d’audiovisuals: En aquesta sala hi ha instal·lada una televisió, un vídeo i una pantalla gran pel visionat de pel·lícules; així com un retroprojector, projector de diapositives, equip HI-Fi, vídeos, taula de mescles, equip de so, cablejat... Hi ha també un armari amb pel·lícules i documentals d’interès per als infants. • Sala Xarxipèlag: Es tracta de l’aula d’informàtica. Aquí es troben els equips informàtics amb el seu material específic (diskets, CD, escàner, impressores...) • Gimnàs: És la dependència més gran de tot el centre i està acondicionada per a l’ús esportiu i com a sala d’espectacles. L’usen els mestres d’educació física per a les seves sessions i l’escola en general per a la celebració de festes i altres activitats. Descripció dels patis 4
 4. 4. El centre disposa d’un ampli pati format per una pista de bàsquet, dues pistes de futbol, una àrea amb grava, una altra àrea asfaltada i una zona coberta (porxo). També hi ha una part amb sorra i gronxadors. Els alumnes d’Educació Infantil tenen el seu pati particular. 3. ALUMNAT, PROFESSORAT I FAMÍLIES Nombre d’alumnes i ràtios El C.P. Ebusus és un centre de dues línies amb 412 alumnes matriculats, tot i que aquesta xifra varia al llarg del curs, degut a la incorporació tardana d’alguns alumnes. Els ràtios dels alumnes venen donats per escolarització, 25 alumnes per classe, però si hi ha alumnes d’integració han de ser 2 menys per classe. Mesures per a l’acolliment de l’alumnat nouvingut a l’escola Les mesures per atendre els alumnes nouvinguts estan especificades al Projecte Lingüístic del Centre (PLC). Aquestos alumnes reben els suports necessaris (adaptacions metodològiques i/o organitzatives, mestre/a de compensatòria i/o mestre/a de suport…) perquè el seu procés d’adaptació i aprenentatge sigui el més eficaç possible. Després de l’observació dels primers dies i un cop conegudes les seves habilitats i coneixements el tutor/a juntament amb el/la mestre/a de compensatòria, farà una senzilla programació individual i cercarà els recursos mínims necessaris per atendre’ls correctament. Mesures per atendre les necessitats educatives especials de l’alumnat El centre ha elaborat un Pla d’Actuació de l’equip de suport on s’especifiquen les mesures a adoptar amb els alumnes de Necessitats Educatives Especials. Aquest curs han iniciat un nou model d’organització del suport, han repartit una mestra especialista (PT) a cada cicle per tal d’atendre tant els casos de NEE 5
 5. 5. com de compensatòria, amb el propòsit de facilitar la coordinació amb els tutors. L’equip de suport està format per: dues mestres d’Atenció a la Diversitat (AD), dues mestres d’Educació Especial (PT), un Auxiliar Tècnic educatiu (ATE), una mestra d’Audició i Llenguatge (AL) compartida amb el col·legi “Es Vedrà”, la psicopedagoga de l’EOEP que assisteix al centre cada dilluns i la professora tècnica de servei a la comunitat (PTSC) que assisteix al centre quinzenalment. Tenen una hora de coordinació setmanal. Respecte a la coordinació: - Al començament del curs tutors i equips de nivell mantenen reunions amb la mestra de suport per establir els objectius i actuacions que se seguiran durant el curs i fer les ACIs. - Una vegada al mes es reuneixen els membres de l’equip de suport amb els tutors. - Al finalitzar cada trimestre es fa una reunió per avaluar la consecució dels objectius proposats per a l’alumnat. Respecte a la distribució del suport cal dir que a Educació Infantil el suport dels infants es fa sempre dins l’aula i es tenen molt en compte les necessitats dels alumnes. A 1r, 2n i 3r Cicle d’Educació Primària els suports es realitzen sempre dins l’aula amb un màxim de quatre sessions setmanals. Tan sols l’AL realitza la seva tasca amb els alumnes fora de l’aula per poder treballar d’una forma més individualitzada amb cadascun d’ells/es. Perfil general del professorat del centre i personal no docent El nombre total de professors al claustre és de 29 mestres i ½ AL. Vint d’ells són definitius, 3 interins (2 amb pacte d’estabilitat), 3 en comissió de serveis, 1 mestre de religió i 3 funcionaris en pràctiques. Dos del mestres s’han incorporat enguany, 1 mestre té una antiguitat de 3 cursos, 6 mestres una antiguitat de 2 cursos i la resta amb una antiguitat superior a 5 o més cursos. També hi ha un ATE i una conserge. 6
 6. 6. Per aquest curs els han adjudicat una auxiliar lingüística de Canadà, per tal de fer conversa amb tots/es les alumnes del centre i una professora de suport a la lectoescriptura a segon cicle. Tot el professorat està molt implicat en el Projecte de Centre i mostra una actitud positiva amb els plans d’innovació. Estructura organitzativa Directora Unipersonals Equip Directiu Cap d’estudis Òrgans Secretaria de Consell Escolar: govern *Comissió Econòmica Col·legiats *Comissió Permanent i/o de Convivència Claustre de Professors Òrgans de coordinació docent: - Equips de cicle - Comissió de coordinació pedagògica Organització dels - Tutors alumnes: - Comissió de normalització Junta de delegats lingüística Organització dels pares: - Consell Escolar - APIMA - Grups de treball: a) Comissió d’activitats extraescolars Participació de les famílies b) Comissió d’esports c) Comissió educativa Els pares i les mares dels/les alumnes participen a l’escola de diferents maneres: a nivell individual, interessant-se per la marxa escolar del seus fills/es mitjançant contactes amb els professor/a tutor/a o bé amb la Cap d’Estudis, o la Directora en cas necessari; a nivell col·lectiu, fonamentalment amb la seva participació a l’APIMA, ja sigui a la Junta Directiva o a les diferents comissions de treball que 7
 7. 7. s’organitzin: activitats extraescolars, festes, revista, esports,… o assistint a les assemblees convocades i col·laborant quan l’escola ho sol·licita. També poden participar en la gestió de l’escola, duent les seves propostes al Consell Escolar mitjançant els seus representants. Projectes d’innovació en funcionament • Projecte de Seccions Europees: La llengua anglesa és la principal llengua de comunicació mundial, per tant el seu aprenentatge el més significativa possible i en un context adequat. El centre disposa d’una aula d’anglès i compta amb 3 mestres especialistes en llengua anglesa. Apart de les dues sessions setmanals de llengua anglesa per nivell, es treballen l'àrea de plàstica en el Primer Cicle d’EP i l’àrea de TIC (Informàtica) al segon i tercer cicle de Primària, mitjançant desdoblaments dels grups. • Biblioteca: Una de les funcions principals de la biblioteca a l'escola és la de fomentar la lectura en els nostres alumnes i també que la biblioteca sigui utilitzada per ells i elles de manera habitual com a eina de treball. És una eina molt important a l’àrea de Coneixement del Medi, ja que treballant per projectes es necessiten moltes i diferents fonts d’informació. • Projecte de patis: Es tracta de rotar els diferents espais del pati, per a que no sempre els mateixos juguin al mateix. Depenent de la pista que toqui a cada grup han de triar un dels jocs proposats per jugar a l’hora d’esbarjo. • Mitjans audiovisuals (Mercuri): Té com a prioritat l’adequació de l'espai per visionar DVD i música amb la major qualitat possible pel que fa a la imatge com al só. És per això que es procedirà a enfosquir l'estància per millorar la qüalitat de visionat. També es 8
 8. 8. proposa al centre l'adquisició d'una càmera d'enregistrament d'images en format digital, per poder desenvolupar activitats pràctiques audiovisuals en format informàtic. Es proposen tasques de manteniment, ampliació i adeqüació del material d'amplificació i reproducció sonora existent al centre. • Cor de l’Ebusus: Com anteriors cursos, el Cor de la nostra escola, es presenta com una activitat lliure i voluntària per als alumnes de segon nivell de segon cicle i de tercer cicle. Les activitats previstes, centren la seva importància als períodes de Nadal i final de curs, per quant és en aquestes dades quan s’ofereixen les diverses actuacions públiques del Cor. • Xarxipèlag: Aquest projecte intenta apropar les noves tecnologies als alumnes i posar al seu abast tots els recursos per poder treballar els continguts acadèmics mitjançant les noves tecnologies. Tots els nivells tenen assignada una sessió a l’aula d’informàtica. A més els grups de “Seccions Europees” tenen assignades hores per fer el projecte. També es disposa d’un ordinadors per aula. Al centre d’Infantil hi ha 10 per a l’alumnat. • Treball per projectes. El centre utilitza aquesta eina metodològica per treballar l’àrea de Coneixement del Medi amb l’objectiu que els alumnes siguin protagonistes del seu propi aprenentatge i que aquest sigui més significatiu. 4. TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I LA COMUNICACIÓ Descripció de la situació de les TIC’s en el centre 9
 9. 9. El centre C.P. Ebusus disposa d’un total de 56 ordinadors amb W98SE, WXP i Linux, 50 dels quals estan operatius al 100%. Estan repartits de la següent manera: • Sala d’ordinadors: 16 unitats. • Laboratori: 10 unitats. • Biblioteca: 1 unitat. • Secretaria: 4 unitats. • Sala de mestres: 2 unitats. • Aules de primària 11 unitats. • Aules d’Educació infantil: 10 unitats. • Secretaria d’Educació Infantil: 2 unitats. • 1 Portàtil. • Impressora: 8 a Primària i 4 a Infantil. • Escàner: 3 • Canó o pantalla de plasma per a projecció: 1 • Enregistradora externa de CD/DVD: 1 • Lector de CD/DVD/enregistradora de CD: Varies en funció de la CPU. • Programa educatiu en format cd-rom. Disposem de connexió a Internet del tipus ADSL per mig d’Intranet amb una amplitud de banda de 512 Kbps i pàgina web a càrrec del mateix centre. Utilització de les TIC’s en la docència 10
 10. 10. Durant el present curs 08/09 tots els nivells tenen assignada una sessió a l’aula d’informàtica per poder treballar amb les NNTT. A més, els grups de “Seccions Europees” tenen assignades hores per fer el projecte. El centre disposa de dues aules d’informàtica (l’aula d’informàtica i el laboratori) per a l’ús de l’alumnat, així que a més de la sessió assignada poden utilitzar la resta d’hores no assignades d’aquestes dues aules. També es disposa d’un ordinador per aula de primària. Els ordinadors de la sala de mestres és per a l’ús del professorat i els ordinadors de Secretaria, per a l’ús exclusiu de l’Equip Directiu. Al centre d’Infantil hi ha dos ordinadors a secretaria, per al professorat i 10 per a l’alumnat. L’aula d’informàtica, laboratori i resta d’equips i equipament s’empren pels alumnes i professors amb diferents finalitats: • Aplicacions com a reforç de les àrees: Pipo, Clic, OpenOffice... per fer activitats de reforç de coneixements treballats a l’aula i per a nous aprenentatges. • L’ús del navegador d’Internet per a la recerca d’informació, ús del correu electrònic i per realitzar activitats, algunes interactives, de diferents pàgines que ofereixen aquesta possibilitat (Xtec, edu365, Redined, etc.). • L’ús de la xarxa interna per tal d’administrar arxius d’uns ordinadors a altres i la impressió de documents. • L’ús de la resta del material per fer altres activitats i facilitar el seu aprenentatge: càmera digital, projector, gravadora, escàner, memòria- flash... • Per qüestions docents, pedagògiques i burocràtiques del Professorat. Aptitud i expectatives de l’equip docent El professorat durant els darrers anys s’ha familiaritzat amb cursos, amb l’elaboració de material burocràtic, pedagògic, docent i la introducció de les 11
 11. 11. NNTT per l’aprenentatge directe de l’alumnat utilitzant tot tipus de software i hardware per mig de xarxa (internet o xarxa local) o des d’un equip local. Pedagògicament, la resposta per part dels mestres per fer ús de les NNTT s’ha dut a terme d’acord amb l’horari establert a la PGA. La demanda de les dues aules durant les hores no assignades ha estat alta. A més, tots els Cicles de Primària i a Infantil que disposen d’ordinadors dins de les aules l’han fet servir diàriament. La continuïtat de “Seccions Europees” dins les NNTT ha estat un dels aspectes més significatius d’aquest curs. Malgrat això, el bon ús segueix sent el gran tema pendent del Projecte Xarxipèlag. No es tracta d’un problema d’utilitat de les NNTT, es tracta d’un problema d’hàbits de comportament bàsics a l’aula, ordre, cura i manteniment del material informàtic i de les aules. Per tant tots els mestres s’hauran de responsabilitzar fent un ús adequat de les NNTT d’acord amb les recomanacions i gestionant el bloc de la seva tutoria o departament. Al llarg del curs caldrà centrar-se en la continuïtat del que ja funcionava, posar en funcionament (configurar) la resta d’ordinadors pendents de connectar a la xarxa i millorar els problemes i propostes que sorgeixin. Aptitud i expectatives de l’alumnat i famílies L’alumnat en general es mostra molt interessat i motivat en les TIC (principalment en l’ús de l’ordinador) i en la seva utilització dins l’escola. Normalment es mostren prou predisposats a fer activitats amb els ordinadors ja que és una metodologia que surt de la rutina del llibre de text i les fitxes; a més, alguns alumnes ja compten amb coneixements informàtics previs, i per això es mostren actius i participatius en les sessions als ordinadors. Les famílies, en general, estan prou conscienciades de la importància de saber manejar les noves tecnologies i es mostren interessades i a favor que els seus fills treballin amb aquesta eina. 12

×