Projecte PILE Marta Mata

848 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
848
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
4
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Projecte PILE Marta Mata

 1. 1. ÍNDEXBREU SÍNTESI DEL PROJECTE......................................... 2DESCRIPCIÓ DEL PROJECTEa) JUSTIFICACIÓ DEL PROJECTE................................................. 2b) OBJECTIUS CURRICULARS...................................................... 5c) CONCRECIÓ DE LES LLENGÜES ESTRANGERES.......................... 6d) CONCRECIÓ DE LES ALTRES LLENGÜES CURRICULARS.............. 9e) RELACIÓ D’ACCIONS PER A LA DIFUSIÓ DEL PROJECTE............ 10f) TEMPORITZACIÓ DE LES ACTUACIONS................................... 11g) PREVISIÓ D’ACCIONS AL PLA DE FORMACIÓ........................... 13h) CRITERIS D’AVALUACIÓ DEL PROJECTE.................................. 13 1
 2. 2. A Picture Is Worth A Thousand Words (una imatge val mil paraules) Proposta pel Pla Integrat de Llengües Estrangeres (PILE) Escola Marta Mata (Girona) El nostre projecte va dirigit a tots els cursos de Primària del’Escola Marta Mata. Es tracta d’implantar la llengua anglesa enuna àrea no lingüística del currículum, a l’Educació Artística:visual i plàstica. Dins el marc d’aquesta “nova” matèria, Artsand Crafts, volem organitzar una sèrie d’activitats destinades aincrementar l’ús de l’anglès entre els nostres alumnesmitjançant la creació de situacions de comunicació activa. Entreles iniciatives proposades figuren una visita a un museu ambguia de parla anglesa, una exposició d’art escolar en la qual elsguies en llengua anglesa són els propis alumnes, un paper mésactiu dels nens i nenes a l’aula de plàstica amb conferènciesdidàctiques protagonitzades per ells mateixos i finalment unrecull de totes les activitats realitzades en forma de blog. Ambaquest projecte volem aconseguir que l’aspecte visual d’Artsand Crafts animi els nostres alumnes a les produccions verbals- que una imatge estimuli mil paraules...en anglès!DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE:a) Justificació del projecte En un present ple d’incerteses i canvis com és el momentactual, des de l’escola cal definir amb la màxima precisió lamillor manera de preparar els nostres alumnes per esdevenirciutadans del futur. Han de tenir unes competències bàsiques, iactualment la competència lingüística és un dels eixos principalsen la formació dels alumnes ja que és imprescindible perfacilitar la mobilitat internacional. A més a més, les estratègiesde comunicació que es treballen dins de les àrees de llengua,tant l’oral com l’escrit, són imprescindibles per desenvoluparl’autonomia i el creixement personal. Per tant, és el momentd’integrar les llengües a l’escola amb la finalitat de treballar lacompetència lingüística amb coherència i eficàcia. Des delnostre centre proposem que aquesta integració es faci a dosnivells: primer incrementant el temps d’exposició a la llenguaestrangera utilitzant-la com a llengua vehicular dins una altraàrea del currículum i segon, integrant progressivament lesiniciatives lingüístiques de les tres llengües curriculars al’escola. 2
 3. 3. L’escola Marta Mata és una escola que va començar amb elnom de CEIP Girona Sud ( Mas Quintana) al curs 2003-2004amb mòduls prefabricats a la urbanització Mas Prunell deGirona. El curs 2007-2008 es va inaugurar el nou edifici ons’ubica actualment el centre. A part de les aules de tutoria,disposem d’aules especialitzades entre les quals comptem ambuna aula de plàstica i dues aules d’anglès, una a EducacióInfantil i l’altra a Primària. L’escola va començar amb 30 alumnes de P3 i tres mestres iha anat creixent fins a 150 alumnes a Infantil i 300 alumnes aPrimària amb un claustre de 35 mestres. Les famílies són totes de la zona i tenen un nivell socio-econòmic mitjà. La seva llengua materna és la catalana i elpercentatge d’alumnat estranger és molt baix. Des de fa tresanys, l’AMPA de la nostra escola ofereix com a activitatextraescolar classes de llengua anglesa tant a Infantil com aPrimària. Es fan dues sessions setmanals d’una hora de duradai l’iniciativa ha tingut un gran èxit. El tarannà de la nostra escola es caracteritza per larealització d’activitats on hi participa tot el centre, per exemple:Festival de Nadal, Projecte Cooperatiu, sortides conjuntes,celebracions d’aniversaris i finals de trimestre, SetmanaLiterària, Carnestoltes, Olimpíades... La comunitat educativa del Marta Mata sempre ha estat moltactiva i oberta a noves tendències. Ja des d’un inici es vadecidir treballar a partir de projectes, tallers, racons, centresd’interès i, continuem fent-ho amb la participació i recolzamentde les famílies. La història de l’anglès a l’escola comença ja des dels mòdulsprefabricats. Una de les iniciatives que es van portar a terme vaser la introducció de l’aprenentatge de la llengua anglesa apartir de P3. Es va optar per sessions amb grups reduïts, ambuna sessió d’uns 30 minuts setmanals. Per compensar la mancad’hores en l’aprenentatge de la llengua per motius d’horari idonat que la mateixa mestra els feia psicomotricitat, es vadecidir reforçar i complementar l’àrea de llengua estrangeraamb l’àrea de descoberta d’un mateix fent gran part d’aquestadarrera amb anglès. És a partir d’aquest moment que esdecideix implantar la llengua anglesa a tota l’Etapa d’Infantil.Amb aquesta finalitat es va demanar un PELE (Pla Experimentalde Llengua Estrangera) el curs 2006-2007 que ens va serotorgat. Durant els tres anys de desenvolupament del PELE esva consolidar el fet de treballar l’anglès a Infantil. Pel que fa a Primària, les iniciatives tampoc han faltat. Entots els cursos de primària, l’àrea curricular de llenguaestrangera, es desdobla en una de les sessions. Per tal demaximitzar el temps d’exposició de l’alumnat a l’anglès, s’ha 3
 4. 4. establert a nivell d’escola que un dels tallers que es realitza acada cicle es faci en aquesta llengua. A partir del curs 2010-2011, l’àrea de llengua anglesa ha participat activament en elProjecte Cooperatiu del centre. L’interès en fomentar l’ús de lallengua anglesa en el nostre centre ens ha portat a crear unestradicions que defineixen la nostra cultura d’escola. Perexemple, cada any per Nadal tots els nens i nenes del centrecanten nadales en anglès. També s’ha instaurat anualmentl’assistència de tots els cursos a una representació teatral perpart d’una companyia anglesa. Totes les iniciatives que s’handut a terme a l’escola i el grau de motivació dels nostresalumnes han contribuït al bon nivell de competència en llenguaanglesa que tenen actualment. Aquest fet ha quedat palès enels resultats del concurs FONIX (concurs d’ anglès Interescolarde Catalunya) on els nostres alumnes han arribat a la fase finalen la quarta edició i als provincials en aquesta última edició. En aquest punt, hem volgut seguir buscant més possibilitatsde propiciar situacions reals que ens permetin millorar lacompetència comunicativa i incrementar les hores setmanalsd’anglès. És a partir d’aquí que hem triat una altra àrea delcurrículum en què la llengua vehicular sigui l’anglès: EducacióArtística: visual i plàstica (Arts and Crafts). La tria d’aquestamatèria no va ser a l’atzar sinó que es va creure que la plàsticareunia les millors condicions per començar: és una matèria moltmotivadora, permet crear un ambient més distès, és molt visualper naturalesa, les estructures gramaticals relacionades amb elshàbits faciliten una repetició continuada en cada sessió is’utilitza una gran riquesa de vocabulari. El curs 2010-2011 es va començar a impartir la plàstica enanglès a Cicle Mitjà. Es va plantejar fer aquesta hora setmanald’Arts and Crafts desdoblant els grups. L’experiència va ser tansatisfactòria que en el curs actual també es fa a segon i acinquè de Primària. En aquest moment, havent vist els resultats i havent avaluatl’experiència, creiem que hem de fer un pas més enllà: volemimplantar Arts and Crafts en tots els cursos de Primària, volemorganitzar activitats relacionades amb el tema de la plàsticaque es puguin fer fora de l’escola per tal de portar la llenguaanglesa a la vida quotidiana, volem que els pares siguinpartíceps dels treballs realitzats pels seus fills fent unaexposició on els propis alumnes expliquin en anglès les sevesobres d’art, volem crear un blog que sigui la nostra finestra perdonar a conèixer els nostres treballs, però també volemmostrar als alumnes el que es fa en països de llengua anglesa(webs de museus, escoles...). 4
 5. 5. Les ganes, la motivació i la predisposició hi són presents.Per això, creiem que aquest PILE ens ajudarà a consolidar lafeina ja començada i realitzar les propostes de futur.b) Objectius curricularsParlar i conversar:. Reproducció del lèxic bàsic de l’àrea plàstica.. Ús correcte de l’entonació, la pronunciació i la vocalització.. Memorització de textos breus orals i recitació davant d’unpúblic.. Participació activa en les interaccions orals habituals d’ús al’aula i respectant les normes que regeixen la comunicació.Escoltar i comprendre:. Comprensió de missatges orals en anglès en situacions reals,com ara una visita al museu.. Comprensió de missatges quotidians d’intercanvi social id’instruccions de treball i d’actuació a l’aula relacionats amb elcontingut de l’àrea de plàstica.. Identificació del lèxic bàsic de l’àrea plàstica.. Interès i respecte per les intervencions orals dels altres.Llegir i comprendre:. Comprensió d’informacions relacionades amb continguts del’àrea curricular i presentades en diferents suports.. Us de les TIC per a la recerca guiada de la informació en larealització de tasques específiques.Explorar i percebre:. Aproximació al paper social i cultural de les exposicions d’arten llengua anglesa.. Valoració de les obres artístiques alienes.. Discriminació de materials, colors, formes, volums, línies,grandàries, impacte visual... en les imatges, els objectes i lesobres artístiques en llengua anglesa.Interpretar i crear: 5
 6. 6. . Utilització progressiva de les terminologies pròpies delsllenguatges artístics en llengua anglesa.. Elaboració i explicació de les pròpies produccions artístiques.Coneixements del funcionament de la llengua i del seuaprenentatge:. Valoració i confiança en la pròpia capacitat per aprendre unallengua estrangera, com a instrument per a la realització detasques.. Apreciació del plurilingüisme com a valor afegit en eldesenvolupament personal i en el creixement de la pròpiaautonomia.. Ús d’habilitats i estratègies per aprendre nou lèxic,expressions i estructures de forma individual, però també engrup.. Percepció de situacions reals en les quals s’utilitzen diversesllengües per un mateix fi.c) Concreció de les llengües estrangeres: propostes pel treball integrat de llengua. Una primera avaluació de la feina feta durant aquests doscursos a plàstica en llengua estrangera (Arts and Crafts) ens haportat a plantejar-nos una sèrie d’activitats noves per mantenirla motivació que han tingut els alumnes fins ara però també perampliar les oportunitats lingüístiques que ofereix aquesta àrea:- Visites guiades a museus d’art en anglès. Una per cicle ja predeterminades: Es decidirà un museu adient per a cada nivell d’acord amb el que s’hagi treballat durant el curs i es farà una sortida a final de cicle per tal que els alumnes experimentin, en una situació real, una visita guiada en llengua anglesa. Els alumnes de 4t i 6è adoptaran el rol de turistes i hauran d’escoltar les explicacions d’una guia del propi museu i no de la mestra com ho fan habitualment. En canvi, els alumnes de 2n també faran la visita en anglès, però en aquest cas per facilitar la comprensió de l’activitat, l’explicació la durà a terme la pròpia mestra. Amb aquesta activitat pretenem que els nostres alumnes, interactuant amb el món real, rebin un input cultural a més d’escoltar la llengua anglesa amb un altre accent.- Blog: 6
 7. 7. Aquesta serà la nostra finestra al món. Creiem que les noves tecnologies són una eina indispensable en el món actual. Per aquest motiu volem integrar-les en aquesta àrea. Un blog ens permetrà donar a conèixer a la comunitat educativa les activitats que duem a terme a partir d’aquest projecte a la vegada que podem proporcionar als alumnes enllaços per fer visites virtuals a museus d’arreu del món i intercanviar experiències amb altres escoles de llengua anglesa. Dues propostes d’activitats al blog són: un espai perquè els alumnes opinin sobre els llibres d’art que tindran al seu abast a la biblioteca de l’aula de plàstica; una visita guiada virtual d’obres d’art famoses explicades pels nens i nenes i disponible en les tres llengües currículars (català, castellà i anglès).- Exposició de les obres d’art dels nens i nenes de l’escola. Visites guiades en anglès per a les famílies a càrrec dels alumnes: A final de curs, dedicarem una tarda a realitzar una exposició que recullirà les obres que han creat els alumnes de Primària al llarg de l’any i es convidarà a les famílies a fer una visita guiada. Els alumnes de cicle superior seran els encarregats de montar l’exposició i guiar els grups en llengua anglesa. D’aquesta manera es reforçarà l’autonomia i la iniciativa personal dels alumnes implicats ja que estaran experimentant una professió real en llengua anglesa sense el suport de la mestra. Considerem que és una gran ocasió perquè els alumnes siguin els protagonistes i participin activament fent les seves pròpies produccions orals.- Iniciar una biblioteca d’aula de plàstica en anglès amb llibres i DVD sobre art: Valorem la importància de disposar d’un fons variat de recursos per treballar Arts and Crafts. Actualment, hi ha moltes editorials de llengua anglesa que publiquen llibres sobre artistes i moviments artístics que són creats especialment per a petits lectors. La nostra intenció és aprofitar aquells textos per donar un impuls a la lectura i a la vegada crear una oportunitat més per a l’expressió oral en anglès a través de petites ressenyes que es gravaran i es publicaran en el blog. La biblioteca de l’aula de plàstica no tan sols disposarà de material didàctic pels alumnes, sinó també de recursos pel professorat.- Conferències a l’aula de plàstica per explicar les seves pròpies creacions: 7
 8. 8. En idear aquest projecte un dels objectius principals ha estat trobar el màxim de noves situacions que estimulin la producció oral. En les sessions d’Arts and Crafts es treballa la comprensió oral i hem pogut constatar que el nivell dels nostres alumnes pel que fa aquest aspecte és molt satisfactori. Tanmateix, pel que fa a la producció oral, la mateixa naturalesa de l’àrea implica molts moments de silenci creatius en què no es parla. Malgrat insistir en l’ús de l’anglès a l’aula en els intercanvis habituals caldria ampliar els moments dedicats a activitats de caire oral. Per aquest motiu volem instaurar conferències a l’aula. Un cop finalitzat un projecte d’Arts and Crafts, un grup d’alumnes haurà d’explicar, en anglès, què han fet.- Conferències per explicar algun artista en anglès: Cada any, es treballarà a l’aula dos artistes per curs. A cicle superior, els alumnes, en grups reduïts, hauran de preparar, en anglès, un treball sobre un artista. Després, l’hauran d’exposar a davant de tota la classe. A cicle inicial i mitjà, els alumnes també hauran d’exposar un treball, en llengua anglesa, sobre un artista amb una pauta donada per la mestra.- Amb l’ajuda d’una auxiliar de conversa fer un petit grup de treball per elaborar un projecte artístic cada trimestre: Cada trimestre, l’auxiliar de conversa agafarà un petit grup de cada curs i faran un projecte artístic concret. Al primer trimestre es farà una decoració nadalenca que es vendrà a la Fira de Nadal que organitza l’escola per la Marató de TV3. Al segon trimestre es realitzarà una activitat relacionada amb el projecte cooperatiu ja que aquest projecte es treballa des de totes les àrees a tota l’escola. Al tercer trimestre tenim previst fer un portfolio, la carpeta on quedaran recollides totes les composicions artístiques fetes durant el curs.- Creació d’una comissió de Projecte CLIL: Considerem que és imprescindible una bona coordinació entre les mestres que formem part d’aquest projecte. Les tasques a realitzar en aquesta comissió serien: • L’avaluació continua del projecte d’Arts and Crafts • La revisió i l’ampliació dels documents de centre relacionats amb la llengua per tal de que hi quedi reflectit el treball d’integració de la llengua anglesa (ex. Projecte Lingüístic de Centre) 8
 9. 9. • L’administració del blog • La preparació de l’exposició d’art • L’organització de les visites guiades a museus • La recerca de recursos virtuals (webs, blogs, etc.) • El seguiment del treball fet a l’aula de plàstica • La gestió del fons de material de la biblioteca de l’aula de plàsticd)Concreció de les altres llengües curriculars: lrelació de plansi projectes de centre que desenvolupin accions transversalsper a l’impuls a la lectura i l’oralitat. Actualment al nostre centre duem a terme un ampli ventall d’activitats que fomenten l’impuls a la lectura i l’oralitat. S’ha establert anualment a Cicle Inicial dos activitats relacionades amb la lectura que organitzen el Servei Municipal de Biblioteques - Ajuntament de Girona: a primer, Els Viatges de la Cisa i a segon, en Bufalletres. També es fa un treball sistemàtic a Cicle Mitjà sota el títol El Gust per la Lectura. Durant la Setmana Literària que es celebra cada primavera a la nostra escola, entre d’altres activitats hi ha la lectura per parelles, una activitat en la qual s’ajunten dos alumnes de cursos diferents per tal d’ajudar-se mútuament en l’apreciació d’un text. Dins d’aquest marc de la Setmana Literària s’organitzen els Jocs Florals a nivell d’escola i posteriorment es participa també en els Jocs Florals de l’Ajuntament de Girona. Des del seu inici, el nostre centre ha prioritzat la participació dels alumnes en activitats d’expressió oral de caire públic, ja sigui fent conferències a la mateixa aula amb els propis companys o parlant a sobre l’escenari davant tota l’escola. Aquestes experiències, com ara les presentacions dels treballs del Projecte Cooperatiu o la recitació de poemes de Nadal, són una manera engrescadora d’impulsar l’oralitat. La biblioteca del nostre centre és un element dinamitzador de la lectura ja que tots els grups tenen una hora a la setmana assignada durant la qual van a aquest espai. A l’hora d’esbarjo, un cop a la setmana es fa Bibliopati, un racó al pati dedicat a la lectura per plaer. Des de fa tres anys, la nostra biblioteca s’obre quatre tardes per setmana per als alumnes i les famílies i un cop per trimeste s’obre al barri per fer l’hora del conte. Aquest curs 2011-2012 hem començat un Pla d’Impuls a la Lectura (PILEC). El projecte preveu quatre fases: 1.Motivació i sensibilització del professorat 9
 10. 10. 2.Diagnosi: anàlisi i reflexió 3.Elaboració i desenvolupament 4.Avaluació En el moment actual estem en la tercera fase, és a dir, d’elaboració. A part dels beneficis que l’impuls a la lectura aportarà als nostres alumnes, el PILEC representa una oportunitat més per la innovació i la millora de la pròpia activitat docent al nostre centre. Durant les dues primeres fases del projecte, els mestres de les diferents àrees curriculars vam poder posar en comú les nostres experiències amb la lectura, analitzant la nostra pràctica segons els tres eixos del PILEC: 1.La competència lectora (l’aprenentatge de la lectura) 2.La competència informacional (l’aprenentatge mitjançant lalectura) 3.El gust per llegir (l’hàbit lector) En el Projecte d’Arts and Crafts que proposem, encara que l’objectiu prioritari sigui fomentar l’ús de l’anglès oral, les activitats plantejades ens permetran treballar alguns dels objectius de lectura contemplats al PILEC: 1. Llegir per obtenir una informació precisa 2. Llegir per aprendre 3. Llegir per plaer 4. Llegir per comunicar un text a un auditori 5. Llegir per informar el que s’ha comprèse) Relació d’accions que es faran per a la difusió del projecteen la comunitat educativa i l’entorn - Blog: Aquesta generació ha nascut amb el gran desplegament de les noves tecnologies i hem de tenir en compte aquest fet per tal d’educar-los a mirar cap a les TIC com a recurs habitual d’intercanvi d’informació. Per una banda, el blog serà aquella eina tecnològica que ajudarà a establir la comunicació escola-famílies. Els nens i nenes els agrada molt compartir les seves experiències dins de l’aula amb les seves famílies i mitjançant un blog, el recull del seu dia a dia en Arts and Crafts estarà al seu abast en qualsevol moment. Per altra banda, avui en dia tots els museus importants dissenyen activitats virtuals dirigides a nens i nenes que vulguin aprofundir els seus coneixements artístics d’una forma lúdica. El nostre blog inclouria una selecció dels enllaços més adients dels museus del món en llengua anglesa per tal de fomentar l’autonomia i iniciativa personal dels nostres alumnes. Finalment, a través del 10
 11. 11. blog els alumnes coneixerien experiències artístiques semblants a les seves que es fan a d’altres escoles en països de parla anglesa. - Reunió informativa principi de curs: A principi de curs al nostre centre es fa una reunió general pels pares i mares on s’explica a grans trets els continguts que es treballaran a cada nivell. És en aquest moment que aprofitarem per donar a conèixer el projecte de llengua anglesa (PILE). Es comunicarà a les famílies els diferents aspectes del projecte com són la creació d’un blog, sortides culturals... - Exposició: Aquest esdeveniment tindria lloc a final de curs i seria la manera més directa de reflectir les creacions artístiques de tots els alumnes de Primària a més de ressaltar els progressos en llengua oral dels alumnes guies. - Revista: Anualment l’escola publica una revista titulada “El país de les cent paraules”. És una eina més que es pot aprofitar per donar a conèixer el nostre projecte.f) Temporització de les actuacions a dur a terme els doscursos escolars (calendari de coordinació del projecte). Actuació Curs Grups Detalls implicats Creació de la 2012-2013 Equip de La comissió representa comissió de 2013-2014 mestres de un espai setmanal de Projecte CLIL A partir del llengua coordinació i gestió del mes de anglesa Projecte CLIL, com setembre implicades en també de posada en el projecte. comú de les experiències relacionades amb aquest projecte. A més a més, la comissió vol definir amb més precisió el rol de la llengua anglesa en el Projecte Lingüístic plurilingüe del centre. Conferències 2013-2014 Tots els grups Es tracta de reservar a l’aula de A partir del de primària una sessió al final de plàstica: mes d’octubre cada projecte d’art per creacions tal de donar pas als 11
 12. 12. alumnes perquè expliquin la seva experiència creativa en llengua anglesa.Conferències 2012-2013 Tots els grups Per tal de descobrira l’aula de Primer i segon de primària més sobre la històriaplàstica: trimestre de l’art, concretamentartistes els artistes famosos, els alumnes prepararan un treball de grup per exposar a l’aula. S’estudiarà dos artistes per curs a Primària. Visites 2012-2013 6è (2012- Activitat que combina guiades a 2013-2014 2013) el fet cultural de lamuseus d’art Principi tercer 2n i 4t (2013- visita al museu amb la en anglès trimestre 2014) pràctica de l’anglès oral. Treballs 2012-2013 Tots els grups Comptant amb l’ajudatrimestrals en 2013-2014 de primària de l’auxiliar de petit grup Un cada conversa, els alumnesamb l’auxiliar trimestre treballaran un tema de conversa concret relacionat amb activitats de centre cada trimestre en grups reduïts. Blog del 2012-2013 Tots els grups El blog que recollirà projecte de 2013-2014 de primària tota la informacióCLIL (Arts and A partir del relacionada amb Crafts) mes de aquest projecte està novembre previst que començarà a funcionar durant el primer trimestre del curs vinent.Blog: Opinions 2013-2014 4t, 5è, 6è Els alumnes es sobre llibres gravaran explicant la d’art seva opinió sobre un llibre de la biblioteca d’Arts and Crafts. Blog: Visita 2012-2013 Tots els Es tracta d’una visita virtual a les cursos virtual a les grans obres dels obres protagonitzadagrans mestres pels nens i nenes del centre, gravada en les tres llengües curriculars que 12
 13. 13. treballem (català, castellà i anglès). Exposició de 2013-2014 Tots els grups S’exposaran les obres les obres d’art La primera de primària artístiques de tots els dels alumnes setmana de alumnes de primària, juny però seran els alumnes de 5è els encarregats de guiar les visites en llengua anglesa. Biblioteca 2012-2013 Tots els grups Disposar d’una d’aula de 2013-2014 de primària biblioteca de plàstica plàstica A partir del amb llibres i DVDs en mes d’octubre anglès sobre art i artistes ens permetrà ampliar els recursos disponibles per als alumnes i per a les mestres sobre aquests temes.g) Previsió d’accions que s’incorporaran al Pla de Formació deCentre relacionades amb el projecte al llarg de la sevavigència. La formació de les mestres que intervenen en el projecte d’Artsand Crafts és fonamental per tal de millorar la qualitat de la sevaintervenció i implicació en aquesta iniciativa. Considerem que seriainteressant poder assistir a les diferents jornades de formaciódidàctica de llengua anglesa que s’organitzen al llarg de l’any(Jornades APAC, formació oferida per les editorials, etc.) A més amés, demanaríem rebre una formació més específica en EducacióArtística, a ser possible en el nostre centre. Donat que volem queles noves tecnologies siguin molt presents en aquest projecte, creiemque és necessari rebre una formació sobre aquest tema.h) Identificació dels criteris d’avaluació del projecte al llargdels dos anys de vigència i proposta d’avaluació per a fer elseguiment del projecte i dels resultats assolits per l’alumnat.Criteris d’avaluació: 1. Participar activament en la recerca guiada d’informació fent ús de les TIC per a la preparació de la visita al museu. 2. Mostrar interès per les explicacions en llengua anglesa de la guia del museu. 13
 14. 14. 3. Valorar les obres artístiques alienes amb interès i respecte. 4. Desenvolupar amb correcció l’expressió oral davant d’un públic amb atenció a l’entonació, la pronunciació i la vocalització. 5. Treballar amb iniciativa i autonomia personal el paper de guia. 6. Ser capaç d’organitzar-se en petit grup en la preparació d’una conferència en anglès. 7. Saber extreure de fons diversos (en paper i virtuals) la informació rellevant sobre un artista famós per tal d’exposar-la al grup-classe. 8. Utilitzar la terminologia anglesa corresponent a l’Educació Artística: materials, tècniques, etc. Actuació Curs Proposta d’avaluacióCreació de la 2012-2013 Es faria una memòria anual al mes de comissió de 2013-2014 juny del 2013 i del 2014 per valorar totesProjecte CLIL A partir del les actuacions fetes per la comissió dins mes de del marc del Projecte CLIL de plàstica. setembreConferències a 2013-2014 Mitjançant una graella d’observació, l’aula de A partir del s’avaluarà els grups d’alumnes quan fan la plàstica: mes seva conferència (un grup al final de cada creacions d’octubre projecte d’art).Conferències a 2012-2013 Aquesta activitat en petit grup es farà dos l’aula de Primer i cops a l’any. Els alumnes exposaran el seu plàstica: segon treball i posteriorment, completaran una artistes trimestre fitxa d’autoavaluació.Visites guiades 2012-2013 Després de visitar un museu amb guia dea museus d’art 2013-2014 llengua anglesa, els alumnes treballaran en anglès Principi en petit grup per preparar un article sobre tercer la sortida que es publicarà a la revista de trimestre l’escola. Treballs 2012-2013 Es valorarà la iniciativa en la comunicaciótrimestrals en 2013-2014 oral amb l’auxiliar, la participació i elpetit grup amb Un cada procés de creació. l’auxiliar de trimestre conversa Blog del 2012-2013 El blog del projecte es podrà avaluar de projecte de 2013-2014 diferents maneres. És evident que una 14
 15. 15. CLIL (Arts and A partir del manera de veure si té gaire difusió serà a Crafts) mes de través dels comentaris publicats en xarxa. novembre A més a més, es farà una enquesta - Opinions (disponible en paper i en format virtual al sobre llibres mateix blog) a les famílies per tal de d’art recollir les seves opinions i suggerències.- Visita virtual a L’avaluació dels treballs d’alumnes sobre les obres dels les lectures d’art i les obres dels grans grans mestres mestres inclourà una avaluació contínua i una avaluació final.Exposició de les 2013-2014 L’avaluació de l’exposició es farà a tresobres d’art dels La primera nivells: primer, caldrà avaluar el treball alumnes setmana de dels alumnes de 5è que faran de guies. En juny segon lloc, s’avaluarà a nivell de cicles per tal de recollir les impressions del claustre sobre aquesta iniciativa. Finalment, la mateixa comissió de Projecte CLIL haurà de valorar l’efectivitat d’aquesta activitat com a eina motivadora i educadora. Aquestes avaluacions es faran a partir de mitjans de juny. Biblioteca 2012-2013 A final de cada curs, la comissió de d’aula de 2013-2014 Projecte CLIL avaluarà els materials plàstica adquirits fins al moment, determinant així quin ús han tingut, tant per part dels alumnes (llibres de lectura sobre artistes, DVDs, etc.) com de les mestres i amb la finalitat de planificar l’adquisició d’altres eines en el futur. 15

×