Programa del curs_b1

2,493 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
2,493
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1,923
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Programa del curs_b1

  1. 1. PROGRAMA DEL CURS BÀSIC 1PresentacióEls últims corrents de pedagogia lingüística han apostat per la metodologiacomunicativa, inscrita en els principis educatius del Consell d’Europa, ques’insereix plenament en un context general de la llengua, que facilita l’adquisicióde la llengua de manera pràctica, comunicant-nos. D’acord amb aquestametodologia, l’alumne passa a ser el subjecte actiu de l’aprenentatge.Aquest curs es basa en la participació, la interactivitat i la comunicació. El ritmedel treball el marca l’aprenent. Es promou l’autoaprenentatge, és a dir, esfomenta l’autonomia de l’aprenent. Per això el material incorpora estratègiesd’autoaprenentatge i eines d’autoavaluació, amb l’objectiu de produir unareflexió sobre el procés mateix d’aprenentatge. Els materials didàcticsreflecteixen, sempre que és possible, situacions d’ús que es pot trobar l’aprenenta la realitat. També hi ha activitats que proporcionen un aprenentatge quefacilita l’adquisició de capacitats cognitives (capacitats per poder fer) i capacitatsafectives (capacitats per voler fer) que al mateix temps potencien la sevaautonomia i el seu autoaprenentatge.Objectius generals del cursL’objectiu prioritari del curs és subministrar a l’aprenent els recursos suficientsper practicar les diferents habilitats de la llengua en qualsevol tipus de situaciócomunicativa. Aquestes habilitats estan distribuïdes en:Comprensió oral (escoltar)Comprensió lectora (llegir)Expressió oral (parlar)Expressió escrita (escriure)Amb aquest curs l’aprenent ha de poder comprendre globalment textos orals iescrits sobre temes d’interès general, ha de poder mantenir converses senzillessobre temes de la vida quotidiana i ha de poder familiaritzar-se amb l’ortografia iels sons del català.Comprensió oralL’aprenent ha de poder entendre globalment textos orals senzills mitjanamentformals sobre temes d’interès general i intervencions bàsiques en conversesquotidianes.Comprensió escritaL’aprenent ha de poder comprendre les idees generals de textos senzills sobretemes d’interès general i saber destriar la informació imprescindible de textosinformatius de l’entorn quotidià.Expressió oralL’aprenent ha de poder desenvolupar-se suficientment en contextos socialspropers i mantenir converses senzilles, en la varietat pròpia de l’entorn, sobre
  2. 2. temes de la vida quotidiana, tot adequant-se al grau de formalitat imprescindibleque requereix el context.Expressió escritaL’aprenent ha de poder redactar textos breus (30-40 paraules) sobre temesquotidians, d’un grau de formalitat adequat al context, en la varietat pròpia del’entorn.A més a més, en acabar aquest curs l’aprenent haurà de tenir una competènciagramatical suficient per poder utilitzar els signes ortogràfics del català i saber-losrelacionar amb el so al qual corresponen.Estructura i contingutEl curs està estructurat en 7 unitats.Cada unitat s’organitza en una introducció, 2 o 3 blocs temàtics, un apartat defonètica i ortografia, un d’avaluació i un d’apunts.En la introducció es presenta l’objectiu principal d’aprenentatge de la unitat, unahabilitat lingüística en una situació comunicativa determinada, i els contingutsgramaticals de la llengua (gramatical i discursiu, lèxic, morfosintàctic, fonètic iortogràfic, sociocultural i sociolingüístic) que l’aprenent necessita conèixer perdur a terme aquesta habilitat. En acabat, s’hi presenta la tasca comunicativaprincipal que haurà de fer l’aprenent per aplicar els coneixements apresos.Cada bloc temàtic conté un seguit d’activitats amb els continguts gramaticals dela llengua corresponents i algunes tasques específiques per practicar aquestscontinguts.L’apartat de fonètica i ortografia conté una avaluació inicial en què, d’acord ambels resultats obtinguts, s’orienta l’aprenent a fer determinats exercicis de repàsde la unitat per millorar l’ortografia i la pronúncia, i tot un seguit d’activitatssobre diversos aspectes de fonètica i ortografia.L’avaluació consisteix en diverses activitats per avaluar els continguts que s’hantreballat en els blocs temàtics de la unitat i una activitat final que correspon a latasca comunicativa principal de la unitat.En els apunts es recullen els continguts gramaticals de la llengua que s’hantractat a la unitat.
  3. 3. Descripció de les unitats:UNITAT 1 I TU QUI ETS?En aquesta unitat Dir qui ets.aprendràs a:Per aconseguir-ho Saludar i dir qui ets.et caldrà: Donar i demanar les dades personals. Dir d’on ets i on vius i demanar-ho als altres.Al final d’aquesta Completar una fitxa amb les dades personalsunitat hauràs de: d’algú.UNITAT 2 CONEIXES LA CARLOTA?En aquesta unitat Presentar la teva família.aprendràs a:Per aconseguir-ho Descriure i identificar algú per l’aspecte físic.et caldrà: Demanar i donar informació sobre la família. Presentar-te i presentar algú.Al final d’aquesta Presentar la teva família i fer l’arbre genealògicunitat d’un company per poder presentar la seva.hauràs de:UNITAT 3 AMUNT I AVALL PER GIRONAEn aquesta unitat Preguntar on és un lloc i donar instruccions peraprendràs a: anar-hi.Per aconseguir-ho Situar en l’espai diferents edificis i mobiliari urbàet caldrà: de la ciutat Situar en l’espai les dependències d’un edifici. Demanar i explicar com s’arriba a un lloc.Al final d’aquesta Preparar un petit itinerari per a un company queunitat vol fer una visita curta a Girona.hauràs de:UNITAT 4 A QUINA HORA PASSA EL TREN?En aquesta unitat Organitzar activitats de lleure.aprendràs a:Per aconseguir-ho Preguntar i dir l’horaet caldrà: Preguntar i dir el dia de la setmana Demanar i donar horaris d’establiments i mitjans de transport Informar-se sobre com es va a un llocAl final d’aquesta Preparar una visita d’un dia a Barcelona iunitat explicar-li a un company o a una companya.hauràs de:UNITAT 5 A QUÈ ET DEDIQUES?En aquesta unitat Parlar sobre la feina i els estudis.aprendràs a:
  4. 4. Per aconseguir-ho Preguntar i dir la professióet caldrà: Preguntar i dir els estudis Preguntar i dir on treballes Preguntar i dir on estudies.Al final d’aquesta Explicar les dades d’un company o d’unaunitat companya que vol ser soci del nostre Banc delhauràs de: Temps virtual.UNITAT 6 UN DIA DE CADA DIAEn aquesta unitat Parlar sobre els teus hàbits quotidians.aprendràs a:Per aconseguir-ho Preguntar i dir què fas a la feina.et caldrà: Preguntar i dir què fas durant el temps lliure. Preguntar i dir què acostumes a menjar i beure.Al final d’aquesta Descobrir els hàbits quotidians d’ununitat company o d’una companya i comparar-loshauràs de… amb els teus.UNITAT 7 ANEM AL MERCAT?En aquesta unitat El vocabulari i les estructures per poder compraraprendràs a: menjar.Per aconseguir-ho Demanar i identificar producteset caldrà: Demanar què volem en una botiga Demanar la tanda en una botiga i preguntar el preu i pagarAl final d’aquesta Proposar i decidir un sopar per al teu grup deunitat català i decidir els ingredients.hauràs de…DuradaEl curs està programat per tal que l’aprenent el dugui a terme en unes 12setmanes i tenint en compte que el temps mínim de dedicació que es necessitaper assolir els continguts dels curs és de 45 hores.
  5. 5. Modalitat de tutoriaEn aquesta modalitat, basada en la participació, la interactivitat i la comunicació,és essencial la figura del tutor o la tutora, que, bàsicament, té les funcionssegüents:— orientar i assessorar l’aprenent durant tot el seu procés d’aprenentatge— supervisar el seu procés d’aprenentatge— oferir-li ajuda i suport permanent durant tot el procés d’aprenentatge— motivar-lo, promoure’n la participació i animar-lo a realitzar el curs complet— facilitar-li diferents recursos d’aprenentatge (enllaços, recursos en xarxa, etc.)— avaluar-li les tasques individuals i moderar les activitats que es facin en grup. Avaluació L’avaluació és continuada i es du a terme mitjançant el procés d’autoavaluació que fa l’aprenent i mitjançant l’avaluació constant que en fa el tutor o tutora. D’una banda, el procés d’autoavaluació que fa l’aprenent té lloc mitjançant les activitats autocorrectives de la unitat, que es poden corregir immediatament en acabar l’activitat. Les qualificacions d’aquestes activitats es poden consultar a l’apartat de qualificacions que hi ha a l’aula. D’altra banda, el procés d’avaluació que en fa el tutor o tutora té lloc mitjançant les tasques específiques que hi ha a cada bloc i la tasca final de l’apartat d’avaluació, que s’han de lliurar al tutor o tutora perquè en faci la correcció o s’han de realitzar en temps real mitjançant l’eina de comunicació que s’indica en cada cas, com ara el correu electrònic, els xats, el fòrum, la videoconferència, la pissarra virtual, etc. En aquesta modalitat s’ofereix el xat de veu com a eina de comunicació fonamental per facilitar el treball de l’expressió oral. Temporització i calendari El calendari de lliurament de les tasques és en el document Pla de treball penjat a l’apartat recursos de l’aula. Es tracta d’una orientació temporal per ajudar l’aprenent a organitzar-se la feina i que no s’ho deixi tot per al final. Cal que l’aprenent el consulti per dur a terme les tasques en els terminis proposats. Criteri d’èxit Per poder ser avaluat, l’aprenent ha d’haver fet el 100% de les tasques de la unitat i el 100% de les activitats d’avaluació, i, a més a més, el 50% de les activitats que puntuen de les unitats.
  6. 6. Perquè l’aprenent sigui apte/a ha d’obtenir una puntuació de 7 sobre 10 en les tasques d’unitats i en l’avaluació i una puntuació de 6 sobre 10 en les activitats que puntuen de la unitat.Modalitat lliureEn aquest modalitat l’aprenent disposa dels mateixos continguts didàctics irecursos per a l’autoaprenentage que s’ofereixen a la modalitat de tutoria totfomentant la seva autonomia. La gran diferència amb la modalitat de tutoria ésel fet de no disposar de la figura d’un tutor o tutora que l’orienti i l’avaluï en elprocés d’aprenentatge.L’aprenent disposa de les mateixes eines de comunicació que s’ofereixen a lamodalitat de tutoria, excepte el xat de veu. Així mateix, algunes tasques en quès’exigeix intercanvi d’informació estan pensades perquè l’aprenent les resolguiindividualment o bé interactuant amb altres aprenents de la mateixa modalitat. Autoavaluació L’avaluació és continuada i l’ha de dur a terme el mateix aprenent mitjançant les activitats autocorrectives de la unitat, que es poden corregir immediatament en acabar l’activitat. Les qualificacions d’aquestes activitats es poden consultar a l’apartat de qualificacions que hi ha a l’aula. Temporització Atès que en aquesta modalitat no hi ha tutor, l’aprenent ha de marcar el seu ritme de treball. És important que tingui present la durada de temps que es preveu per fer aquest curs.

×