Present proposal mektie 2

3,963 views

Published on

2 Comments
1 Like
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total views
3,963
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
314
Comments
2
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • PERINGKAT 1 : MERANCANGPada peringkat ini, saya terlebih dahulu mengenalpasti masalah murid dalam menjawab soalan penambahan yang melibatkan pengumpulan semula. Kemudian, saya mengenalpasti fokus kajian.PERINGKAT 2 : BERTINDAK ATAU MENGAJARSaya memberikan ujian diagnostik kepada murid untuk tujuan memilih 10 orang responden kajian. Kemudian saya memberikan Ujian Pra kepada murid. Seterusnya saya memperkenalkan Kaedah Penambahan Stairs Steps.PERINGKAT 3 : MEMERHATISaya menyediakan latih tubi selepas sesi pengajaran dan pembelajaran. Setelah itu, saya menguji penguasaan mereka dengan memberikan Ujian Pasca. Saya turut meminta murid menulis perasaan mereka dalam jurnal yang disediakan selepas sesi pengajaran dan pembelajaran.PERINGKAT 4 : MEREFLEKSPada peringkat terakhir, saya menganalisis keberkesanan pelaksanaan Kaedah Penambahan Stairs Steps melalui pencapaian ujian pasca 10 orang responden yang telah saya pilih tadi.
 • Present proposal mektie 2

  1. 1. PROPOSAL PENYELIDIKAN TINDAKAN 1MTE 3113MENINGKATKAN KEMAHIRAN MURID TAHUN TIGADALAM OPERASI MENAMBAH DENGANMENGUMPUL SEMULAMELALUI PENGGUNAAN KAEDAH PENAMBAHANSTAIRS STEPSNAMA PELAJAR GURU:HARYATI BINTI ISMAILKAD PENGENALAN:900109-03-5164KUMPULAN AKADEMIK:T4 MT3PENSYARAH PENYELIA :PUAN LAVANEESVARI A/P MANOGARAN
  2. 2. 1.0 PENDAHULUANSepanjang tiga fasa saya menjalani praktikum, saya telahmengenalpasti kelemahan lazim yang dialami oleh kebanyakan murid.Majoriti murid menghadapi masalah dalam operasi tambah. Hal inisangatlah serius memandangkan operasi tambah merupakan operasi asasyang perlu dikuasai dengan konkrit oleh semua pelajar memandangkan kitasemua menggunakan operasi tambah dalam kehidupan seharian kita.Sebagai contoh, membeli makanan di kantin, membayar tambang bassekolah dan juga membeli alatan tulis di koperasi sekolah.Saya telah mengambil keputusan untuk memperkenalkan satukaedah yang sangat mudah untuk murid Tahun 3 Gemilang melakukanoperasi menambah dengan mengumpul semula. Kaedah ini diberi namaKaedah Penambahan Stairs Steps. Hal ini demikian kerana prosespenambahannya secara menyerong yang menyerupai anak tanggamenyebabkan saya mendapat ilham untuk menamakannya sedemikian rupa.
  3. 3. 2.0 FOKUS KAJIANISU KEPRIHATINAN YANG BERKAITSaya telah mengenalpasti beberapa kecuaian yangdilakukan oleh murid-murid saya semasa menjalankanUjian Diagnostik. Antara kecuaian yang mereka lakukanadalah seperti berikut :
  4. 4. KESALAHAN 1 :Murid menulis 10 sebagai hasiltambah kedua-dua digitKESALAHAN 2 :Tiada proses pengumpulansemula dilakukanKESALAHAN 3 :Murid tidak dapat menambahfakta asas dengan tepat
  5. 5. 3.0 OBJEKTIF KAJIANOBJEKTIF UMUM KAJIANObjektif kajian ini adalah untuk meningkatkanpenguasaan kemahiran operasi penambahan secarapengumpulan semula.
  6. 6. OBJEKTIF KHUSUS KAJIAN• Meningkatkan penguasaan kemahiran operasitambah secara pengumpulan semula bagi muridTahun 3 Gemilang melalui penggunaan KaedahPenambahan Stairs Steps.• Mengatasi masalah kecuaian murid Tahun 3Gemilang dalam operasi penambahan denganmengumpul semula.• Menarik minat murid Tahun 3 Gemilang untukoperasi penambahan dengan mengumpul semulamelalui penggunaan Kaedah Penambahan StairsSteps yang menyeronokkan.
  7. 7. 4.0 KUMPULAN SASARANKumpulan sasaran saya dalam kajian ini adalahmurid-murid Tahun 3 dari kelas pertama. Terlebihdahulu saya akan menjalankan Ujian Diagnostik untukmemilih sampel. Kajian ini telah melibatkan 10 orangmurid Tahun 3 Gemilang Sekolah Kebangsaan BakapIndah yang terdiri daripada 4 orang murid lelaki dan 6orang murid perempuan.
  8. 8. BilNamaRespondenJantina NamaKelasPrestasiAkademikCiri-ciri1 Nur NatasyaNabilaP 3 G Sederhana Rajin Belajar2 Muhammad Rafiq L 3 G Sederhana Sering Tidak MenyiapkanKerja Matematik3 Nizamuddin L 3 G Sederhana Sering Tidak MenyiapkanKerja Matematik4 Fatin Nur Aliya P 3 G Sederhana Rajin Belajar5 Adam Amzar L 3 G Sederhana Rajin Belajar6 Nurin Irdina P 3 G Sederhana Sering Tidak MenyiapkanKerja Matematik7 Nur Syaza Alia P 3 G Sederhana Pandai Tetapi Sering Cuai8 Nayli Batrisyia P 3 G Sederhana Pandai Tetapi Sering Cuai9 Najiha P 3 G Sederhana Pandai Tetapi Sering Cuai10 Muhd Taufiq L 3 G Sederhana Pandai Tetapi Sering Cuai
  9. 9. 5.0 TINDAKAN YANG DICADANGKANDalam kajian ini juga, saya menggunakan modelkajian Kemmis & Mc Taggart (1988) sebagai panduanpelaksanaan. Berdasarkan model ini terdapat empatperingkat (plan), bertindak (act), memerhati (observe)dan membuat refleksi (reflect).
  10. 10. RAJAH 1 : Kitaran Model Kajian Kemmis & Mc Taggart
  11. 11. PERINGKAT 1 : MERANCANG• mengenalpasti masalah murid.• mengenalpasti fokus kajian.PERINGKAT 2 : BERTINDAK ATAU MENGAJAR• ujian diagnostik.• Ujian Pra.• memperkenalkan Kaedah Penambahan Stairs Steps.PERINGKAT 3 : MEMERHATI• latih tubi selepas sesi P&P.• Ujian Pasca.PERINGKAT 4 : MEREFLEKS• menganalisis keberkesanan pelaksanaan Kaedah Penambahan StairsSteps melalui pencapaian ujian pasca.
  12. 12. LANGKAH PENGIRAAN MENGGUNAKANKAEDAH PENAMBAHAN STAIRS STEPSLANGKAH 1 :Melatih semua responden untuk memahirkan diri dalammembuat garis lurus menegak dan juga serong padaruang jawapan. Garisan menegak dan serong akan dibuatoleh responden sendiri dalam buku latihan.Contoh Soalan : 24563+875=2 4 5 6 3+ 8 7 5
  13. 13. LANGKAH 2 :Responden akan dibimbing melakukan pengiraanpenambahan menggunakan Kaedah Penambahan StairsSteps seperti yang ditunjukkan di bawah.2 4 5 6 3+ 8 7 5Soalan : 24563+875=0131304082345208Arah membaca jawapanJawapan = 25438
  14. 14. LANGKAH 3 :Responden perlu menyalin semula soalan dan jawapandalam ayat Matematik yang lengkap.Ayat Matematik : 24563+875= 25438
  15. 15. KAITAN ANTARA SOALAN KAJIANDENGANKAEDAH PENGUMPULAN DATA.Soalan Kajian Cara Mengumpul Data1. Adakah penggunaan Kaedah StairsSteps dapat meningkatkan penguasaantahap pencapaian murid dalam operasitambah ?Ujian pra dan pascaAnalisis dokumen- Lembaran kerja- Pemerhatian1. Adakah pengajaran dan pembelajaranmenggunakan Kaedah Stairs Stepsdapat meningkatkan minat muridterhadap penyelesaian operasi tambah?PemerhatianSoal selidikTemubual
  16. 16. KAEDAH PENGUMPULAN DATA• Ujian Pra Dan Ujian Pasca Penguasaan• Analisis Dokumen• Soal Selidik• Pemerhatian Minat• Temubual
  17. 17. PERANCANGAN CARAMENGANALISIS DATAKAEDAH ANALISIS DATA UJIAN PRA DAN UJIANPASCAMarkah Gred Pencapaian80-100 A Cemerlang60-79 B Baik40-59 C Sederhana20-39 D Lemah0-19 E Sangat lemah
  18. 18. KAEDAH ANALISIS DATA DOKUMENDokumen yang bakal saya kumpul adalah sepertilatihan murid dan gambar foto yang dikumpulkan.
  19. 19. KAEDAH ANALISIS DATA PEMERHATIANBil Item [tarikh] [tarikh] [tarikh]Ya Tidak Ya Tidak Ya Tidak1. Murid terlibat secara aktif dalam Kaedah PenambahanStairs Steps.2. Murid dapat menggunakan Kaedah Penambahan StairsSteps bersama rakan yang lain semasa menyelesaikanoperasi tambah.3. Murid berminat semasa menjalankan aktivitipembelajaran tambah menggunakan KaedahPenambahan Stairs Steps.4. Murid semakin cekap mengira operasi menambahdengan mengumpul semula selepas mempelajariKaedah Penambahan Stairs Steps.• Melalui catatan data di dalam jadual, kajian dapat dibuktikanmelalui tingkah laku murid semasa menggunakan bahan kajianbersama ahli kumpulan dan kekerapan bilangan soalan yangdijawab.
  20. 20. KAEDAH ANALISIS DATA TEMU BUAL• Saya akan melakukan temubual separa berstrukturiaitu susunan perkataan dan cara soalan dikemukakanditentukan terlebih dahulu• Contoh Soalan :Guru : Adakah kamu berminat dengan operasi tambah?Murid: _____________________________________Guru : Boleh beritahu cikgu apa sebabnya?Murid: _____________________________________
  21. 21. KAEDAH ANALISIS DATA SOAL SELIDIK• Bagi data soal selidik pula, saya menjalankan analisismelalui skala ukuran iaitu skala ordinal denganmenggunakan pangkat rating scale. Contoh skala likert 5-mata.Sangat tidak setuju – 1 mataTidak setuju – 2 mataTidak pasti – 3 mataSetuju – 4 mataSangat setuju – 5 mata• Contoh :i. Matematik adalah mata pelajaran yang saya minati.ii. Saya seronok belajar menggunakan KaedahPenambahan Stairs Steps.
  22. 22. 6.0 TINJAUAN LITERATURKamii (1994) menyatakan bahawa penekanan awal pada algoritmapembelajaran adalah bahaya kerana ianya akan menghalang pemikiran kanak-kanak berkaitan fakta asas nombor, memperlahankan pembangunan fakta asasnombor dan menambah kekeliruan kanak-kanak terhadap nilai tempat. Inidisokong oleh Heirdsfield (2004) yang menyatakan bahawa algoritmaberbentuk lazim mempunyai format tetap yang mana akan menyekat minatpara pelajar untuk memahami serta memanipulasi nombor dengan sendirinya(p.8).Kesimpulannya, pengenalan algoritma bertulis boleh mempunyaiakibat buruk bagi pembelajaran kanak-kanak, Oleh itu pembelajaran padamasa kini perlu dipertimbangkan dengan teliti oleh pihak sekolah denganpenggabungjalinan dengan kaedah alternatif seperti Kaedah PenambahanStairs Steps.
  23. 23. KESIMPULANJusteru, saya sebagai modal insan berminda kelas pertamatelah mencari langkah alternatif untuk memudahkan murid-muridsaya melakukan pengiraan operasi tambah dengan mengumpulsemula sekaligus mengurangkan risiko kecuaian semasamelakukan pengiraan. Kaedah Penambahan Stairs Stepsmembantu murid 3 G untuk menambah terus tanpa mengumpulsemula serta dalam masa yang sama membolehkan muridmembuat penambahan mudah. Jadi, saya menggantung harapanyang tinggi agar kaedah yang saya perkenalkan ini dapatmembantu murid Tahun 3 Gemilang meningkatkan penguasaanoperasi tambah dan sekaligus menarik minat mereka untukmempelajari subjek Matematik.
  24. 24. BIBLIOGRAFIAkhiar Pardi & Shamsina Shamsuddin. (2011). Penghantar PenyelidikanTindakan dalam Penyelidikan Pendidikan. Selangor :Penerbitan Multimedia Sdn. Bhd.Mok Soon Sang. (2009). Literatur dan Kaedah Penyelidikan. Selangor:Penerbitan Multimedia Sdn. Bhd.Noraini Idris (2005). Pedagogi dalam Pendidikan Matematik. Kuala Lumpur:Utusan Publications & Distributors Sdn. Bhd.Chow Fook Meng Phd & Jaizah Mahamud. (2011). Kajian Tindakan :Konsep & Amalan dalam Pengajaran. Selangor :Penerbitan Multimedia Sdn. Bhd.Kementerian Pelajaran Malaysia. (2012). Kurikulum Standard Sekolah Rendah(KSSR) Tahun 3. Kuala Lumpur: Bahagian PembangunanKemmis, S. & McTaggart, R. (1988). The Action Research Planner. (3rded.). Australia: Deakin University Press.
  25. 25. SEKIAN, TERIMA KASIH

  ×