Thesis zamatun 2

12,723 views

Published on

thesis

Published in: Education
3 Comments
4 Likes
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total views
12,723
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
5
Actions
Shares
0
Downloads
968
Comments
3
Likes
4
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Thesis zamatun 2

 1. 1. BAB 1 PENDAHULUAN1.1 PENGENALAN Matematik merupakan suatu bidang ilmu yang melatih minda supaya berfikirsecara mantik dan bersistem dalam menyelesaikan masalah dan membuat keputusan.Sifat Matematik secara tabiinya menggalakkan pembelajaran yang bermakna danmencabar pemikiran. Dengan sebab itu, Matematik ialah antara bidang yangterpenting dalam sebarang usaha pembinaan insan. Matematik merupakan wadahterbaik untuk mengembangkan profisiensi intelektual individu dalam membuatpenaakulan logik, visualisasi ruang, analisis dan pemikiran abstrak. Muridmengembangkan kemahiran numerasi, penaakulan, cara berfikir dan menyelesaikanmasalah melalui pembelajaran dan aplikasi matematik. Pembelajaran Matematikmenyediakan peluang untuk murid melaksanakan tugasan kreatif dan mengalamikeseronokan dan teruja apabila mengetahui sesuatu yang baru. 1
 2. 2. Oleh yang demikian, tidak dapat ditolak hakikat bahawa dari semasa kesemasa aspek matlamat dan peranan pendidikan negara telah disesuaikan denganmatlamat dan keperluan rancangan negara. Dalam hal ini, matlamat pembangunanpendidikan sentiasa diberikan penekanan yang wajar. Prosesnya telah merangkumipelbagai aspek pembangunan dalam program pendidikan berasaskan kepada dasar-dasar umum dan khusus yang diputuskan dari semasa ke semasa. Justeru itu, banyakperubahan telah berlaku dengan pesatnya dan antara yang terpenting ialahpenggubalan Kurikulum Baru Sekolah Rendah yang telah mengambil contohamalan-amalan yang terbaik di seluruh dunia serta menggabungkan elemen-elemenyang akan membolehkan sistem pendidikan mencapai matlamat Falsafah PendidikanNegara.1.2 LATAR BELAKANG KAJIAN Matematik merupakan salah satu subjek teras yang amat penting untukdikuasai oleh murid khasnya murid di sekolah rendah. Kegagalan dalam menguasaisubjek ini diperingkat awal akan mendatangkan kesan yang negatif kepadapembelajaran diperingkat yang lebih tinggi. Dalam mencapai status negara majudalam tahun 2020, beberapa perubahan dasar telah dibuat oleh KementerianPelajaran Malaysia dalam proses memperkasa sistem pendidikan di Malaysia bagimemenuhi keperluan negara di masa hadapan. Dalam perubahan dasar tersebut, ia turut melibatkan subjek Matematik. Iniadalah kerana, Matematik dianggap sebagai satu subjek yang amat penting dan jugamerupakan subjek kritikal khasnya di sekolah rendah. 2
 3. 3. Ramai guru sekolah menyatakan Matematik sukar dipelajari oleh murid-murid. Ramai murid gagal dalam menguasai Matematik dengan baik keranamenghadapi masalah dalam menguasai konsep operasi asas. Terdapat empat operasiasas dalam Matematik. Operasi asas tersebut adalah tambah, tolak, darab dan bahagi.Dalam Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah (KBSR), antara perkara yangmenjadifokus adalah membolehkan murid menguasai keempat-empat kemahiran tersebut. Menguasai keempat-empat kemahiran asas Matematik itu adalah sangatpenting kerana ia merupakan asas dalam menguasai tajuk yang lebih komplek didalam subjek Matematik itu sendiri dan juga menjadi asas dalam menguasai subjek-subjek lain seperti subjek Sains. Kemahiran Matematik tidak hanya diaplikasi dalamsubjek Matematik. Sebaliknya, kemahiran Matematik diaplikasi di dalam subjek-subjek dan bidang-bidang lain termasuk dalam urusan seharian manusia. Dikebanyakan sekolah, operasi darab merupakan satu operasi asas yang sukar dikuasai murid.Masalah penguasaan operasi darab seterusnya menyebabkan murid bermasalahdalam menguasai tajuk-tajuk Matematik yang melibatkan kemahiran mendarab. Padadasarnya, punca masalah ini adalah kerana murid bermasalah dalam menghafal sifir. Cooper (1994) ada menyatakan bahawa, “ The number facts of multiplication are more difficult for some students because the patterns are less obvious and the number are larger. However, there are students who count the addition facts but know the multiplication facts. This phenomena occurs because the students are instruct to memorize the multiplication facts, but are allowed to count the addition facts”. 3
 4. 4. Melalui ujian “PROTIM” ada analisis yang telah dijalankan kepada muridtahun 6 oleh Tengku Halim (1998) turut menyatakan bahawa murid-muridnya masihbelum dapat menguasai kemahiran mendarab sebarang nombor dengan nombor duadigit atau tiga digit di Sekolah Kebangsaan Batu 7, Dungun. Walau bagaimanapun,beliau telah menggunakan kaedah menggunakan palang yang telah diubahsuaidaripada kemahiran sempoa. Kenapa murid menghadapi masalah mendarab? Menurut kajian tindakanyang telah dijalankan di Sekolah Kebangsaan Gedangsa (2009), pada kebiasaannyamurid menghadapi masalah dalam menghafal sifir serta murid juga selalu membuatkesilapan dalam menyusun nombor mengikut nilai tempat yang betul terutamanyajika ia melibatkan masalah mendarab lebih dua digit. Selain daripada itu, keberkesanan sesuatu proses pengajaran danpembelajaran amat bergantung kepada kaedah dan strategi pengajaran danpembelajaran yang diamalkan. Menurut Rashidi dan Abdul Razak (1995), guruperlulah memilih dan menggunakan kaedah-kaedah yang paling sesuai bagimembantu pelajar-pelajar dan dirinya sendiri bagi mencapai objektif pengajaran yangdirancangkan. Menurut Esah Sulaiman (2003), pelbagai pendekatan pengajaran danpembelajaran boleh digunakan seperti pendekatan berpusatkan guru, pendekatanberpusatkan pelajar dan pendekatan berpusatkan bahan. Pemilihan dan perancanganguru dalam menentukan pendekatan, kaedah, teknik dan aktiviti dalam sesuatupengajaran untuk mencapai objektif adalah yang dikatakan strategi pengajaran. 4
 5. 5. Garger (1985) menyatakan setiap orang dilahirkan dengan gaya pembelajaranyang tersendiri. Guru seharusnya mengetahui setiap pelajar mempunyai gayapembelajaran yang berlainan dan oleh kerana itu tiada satu kaedah mengajar yangboleh dikatakan keadah mengajar yang terbaik untuk semua murid. Pada asasnyaterdapat tiga gaya pembelajaran yang berbeza dan gaya-gaya ini memberikan kesandi dalam penerimaan pembelajaran. Peranan guru dalam menampilkan kaedah danaktiviti pengajaran yang sesuai merupakan anjakan penting menjamin keberkesananpembelajaran. Terdapat pelbagai gaya pembelajaran dan pada asasnya terdapat tiga jenisgaya pembelajaran iaitu gaya pembelajaran pelajar visual yang gemar belajar denganhuruf, perkataan, benda, gambar atau gambarajah, demontrasi, tindakan atau lakonan.Pelajar audio pula gemar belajar dengan mendengar cerita, penerangan, syarahanatau huraian, berbual dan memberi pendapat manakala pelajar kinestetik gemarbelajar dengan menulis, melukis, membuat latihan, kerja amali, eksperimen, lakonan,simulasi atau projek. 5
 6. 6. 1.3 PERNYATAAN MASALAH Kajian saya bermula apabila saya mendapati empat orang murid daripadaTahun 5 Abu Daud tidak dapat menjawab latihan yang diberikan dengan betulterutama sekali soalan yang melibatkan pendaraban nombor tiga digit dengan duadigit yang melibatkan pengumpulan semula. Apabila saya bertanyakan kepadamurid, bahagian topik yang mereka rasa amat mengelirukan dan tidak boleh dijawab,mereka menyatakan bahawa mereka langsung tidak faham tentang apa yangdipelajari dalam bab ini. Jawapan murid yang saya terima ini memberikan saya satutamparan yang hebat sebagai seorang guru matematik. Saya rasakan penyampaiansaya dalam pengajaran dan pembelajaran kurang berkesan kepada mereka. Apabilamurid ini tidak dapat menjawab soalan yang yang diberikan, secara tiadak langsungmurid menjadi tidak berminat untuk menjawab dan membuat latihan yang diberikanoleh guru. Murid ini juga tidak mahu mengambil bahagian dalam aktivitipembelajaran yang dijalankan. Pada sangkaan saya, penerangan bersama contoh, aktiviti dan penekananberserta penyertaan murid dan latihan latih tubi yang diberikan di dalam bilik darjahsudah cukup untuk murid ini menguasai konsep ini. Sangkaan ini meleset apabilamendapati masih ada murid yang belum dapat menguasainya. Daripada masalah yang saya hadapi ini, persoalannya ialah empat orangmurid ini mempunyai masalah dalam mendarab nombor tiga digit dengan dua digityang melibatkan pengumpulan semula. Mereka juga selalu mengulangi kesilapandalam meletakkan jawapan hasil darab di nilai tempat yang salah dan ini akanmenyebabkan mereka mendapat jawapan yang salah. 6
 7. 7. 1.4 PERSOALAN KAJIANTerdapat dua persoalan yang perlu dijawab dalam kajian ini. Persoalan yang diberiperhatian dalam penyelidikan ini ialah : 1.4.1 Sejauh manakah penggunaan alatan Pistol dan Tukul ini akan dapat membantu empat orang murid tahun 5 Abu Daud untuk memperbaiki tahap penguasaan mereka di dalam operasi darab yang melibatkan nombor tiga digit dengan dua digit yang melibatkan pengumpulan semula? 1.4.2 Sejauh manakah persepsi murid dengan kaedah Pistol dan Tukul ini di dalam menyelesaikan masalah operasi darab yang melibatkan nombor tiga digit dengan dua digit yang melibatkan pengumpulan semula?1.5 OBJEKTIF KAJIAN 1.5.1 Objektif Umum 1.5.1.1 Meningkatkan penguasaan murid dalam operasi darab. 1.5.2 Objektif Khusus 1.5.2.1 Mengkaji peningkatan penguasaan empat orang murid dalam operasi darab bagi nombor tiga digit dengan dua digit yang melibatkan pengumpulan semula. 1.5.2.2 Menimbulkan minat murid-murid terhadap mata pelajaran Matematik dan kemahiran mendarab. 1.5.2.3 Mewujudkan suasana pengajaran dan pembelajaran yang ceria dan harmonis. 7
 8. 8. 1.6 BATASAN KAJIAN Batasan kajian dalam penyelidikan ini ialah : 1.6.1 Kajian hanya terbatas kepada empat orang murid dari tahun 5 Abu Daud, Sekolah Kebangsaan Bandar, Kota Tinggi. Sekolah ini mempunyai seramai 104 orang murid tahun 5. 1.6.2 Dapatan kajian ini bergantung kepada kejujuran maklum balas responden terhadap semua soalan dan pernyataan yang dikemukakan dalam boring soal selidik. 1.6.3 Pemilihan responden untuk kajian ini adalah seramai 4 orang murid yang diharap dapat memberikan gambaran tentang tahap penguasaan dalam operasi darab bagi nombor tiga digit dengan dua digit yang melibatkan pengumpulan semula. 1.6.4 Penyelidik mendapat sedikit kesukaran dalam memperolehi maklumat yang jitu dan jujur serta dipercayai dalam beberapa item kerana para responden bimbang maklumat yang diberi akan mendedahkan kelemahan mereka.1.7 DEFINISI ISTILAH Bagi mengelakkan kekeliruan dan ketidakfahaman di kalangan pembaca,definisi istilah yang bersesuaian dengan konteks kajian ini disediakan danditerangkan dalam bahagian ini. Antara definisi istilah-istilah tersebut adalah sepertidi bawah : 8
 9. 9. 1.7.1 Penguasaan Menurut Kamus Dewan (1989:663,664), penguasaan membawa maksud perihal menguasai atau menguasakan. Apabila dirujuk kepada kata akar bagi perkataan ini iaitu kuasa, ia membawa maksud daya atau kemampuan (untuk melakukan atau mengerjakan sesuatu). Maka, perkataan penguasaan yang digunakan di sini ialah untuk menunjukkan perihal kemampuan untuk menguasai pendaraban nombor tiga digit dengan dua digit yang melibatkan pengumpulan semula.1.7.2 Murid Menurut Kamus Dewan Edisi Ketiga (1996), murid membawa maksud pelajar, penuntut, anak atau orang yang sedang belajar atau berguru sama ada secara formal atau tidak. Murid dalam konteks kajian ini ialah empat orang murid tahun 5 Abu Daud, Sekolah Kebangsaan Bandar, Kota Tinggi yang telah dipilih oleh responden.1.7.3 Darab Menurut Kamus Dewan Edisi Ketiga (1996), darab bermaksud menggandakan, memperbesar, memperbanyak sesuatu jumlah atau bilangan. Ia juga bermaksud kira-kira iaitu cara atau kaedah menghitung untuk menggandakan sesuatu angka seperti 2 x 4 = 8. 9
 10. 10. 1.7.4 Digit Menurut Kamus Dewan Edisi Ketiga (1996), digit didefinisikan sebagai sebarang angka dari sifar hingga sembilan. Dalam konteks kajian ini, ia hanya melibatkan operasi darab nombor tiga digit dengan dua digit.1.8 KEPENTINGAN KAJIAN Kajian ini diharapkan dapat membantu guru-guru khususnya, penggubalkurikulum dan pihak sekolah dalam menyediakan pelbagai kaedah pembelajaranseperti Kaedah Pistol dan Tukul supaya pelajar dapat melalui dan merasai peluangbelajar yang seronok dan bermakna. Menurut Mahmud (2001), adalah perlu aktiviti-aktiviti pengajaran dan pembelajaran dengan kaedah yang sesuai supaya dapatdigunakan di kalangan murid-murid yang lemah bagi menarik minat mereka dalammata pelajaran Matematik. Dengan adanya maklumat ini juga, dapatlah gurumengubahsuai kaedah pengajaran dan pembelajaran mereka agar murid dapatmempelajari matematik dengan lebih seronok dan bermakna. Adalah diharapkan penemuan awal kajian ini dapat dijadikan asasperancangan pendidikan kepada pihak-pihak yang terlibat dengan pengurusanpendidikan khususnya Jabatan Pelajaran Negeri Johor (JPN Johor), pejabat-pejabatPelajaran Daerah dan sekolah-sekolah. 10
 11. 11. Sebagai usaha lanjutan, pihak yang relevan dan bertanggungjawab dapatmenyambung usaha ini dengan bekerjasama untuk membantu pihak JabatanPelajaran Peringkat Negeri Johor dan Daerah mengatasi masalah pembelajaranMatematik, terutamanya bagi sekolah-sekolah di luar Bandar yang serba kekurangandan lemah dalam mata pelajaran Matematik. Dengan menggunakan data-data dan penemuan kajian sebagai landasanuntuk memulakan sesuatu usaha bagi memahami factor dalaman diri murid sepertifactor sikap. Pusat Perkembangan Kurikulum (PPK) dan Kementerian PelajaranMalaysia (KPM) pula dapat menjadikan dapatan kajian, untuk menganalisis danmenilai kurikulum Matematik yang sedia ada. Daripada analisis yang dibuat, satu penilaian yang lebih tepat dapatdilakukan terhadap keupayaan kurikulum Matematik bagi meningkatkan profisiensimurid-murid dalam mata pelajaran ini. Adalah menjadi tanggungjawab Pusat Perkembangan Kurikulum untukmerangka satu sukatan pelajaran dan modul-modul pembelajaran yang lebih menarikdan dinamik sifatnya serta bersesuaian selaras dengan prinsip-prinsip psikologipembelajaran supaya dapat membentuk sikap yang positif dan meningkatkanmotivasi murid-murid dan guru terhadap pengajaran Matematik pada masa kini danakan datang. 11
 12. 12. Kepada guru-guru, dapatan kajian seumpama ini dapat menjadi sebahagiandaripada sumber data untuk meningkatkan proses pengajaran dan pembelajaran,khususnya dalam mata pelajaran Matematik. Hakikatnya bahawa mata pelajaranMatematik di sekolah merupakan antara mata pelajaran yang kurang diminati danmenimbulkan kebosanan. Ianya bukanlah lagi satu rahsia khususnya murid-murid diluar bandar. Tambahan pula apabila Matematik diajar dengan menggunakan bahasakedua iaitu Bahasa Inggeris. Ini sudah tentu akan membebankan lagi murid-murid.Jika fenomena ini dibiarkan berterusan, murid-murid semakin tidak bermotivasi danakan membentuk sikap dan tanggapan yang negatif terhadap mata pelajaranMatematik. Dapatan kajian ini akan menjadi maklum balas bagi tujuan merancangpengajaran dan pembelajaran yang lebih bermakna. Dalam konteks ini, guru dapatmenumpukan aspek metodologi dan psikologi yang utama untuk membentuk sikapyang positif dan meningkatkan motivasi murid-murid terhadap mata pelajaranMatematik. 12
 13. 13. 1.9 RUMUSAN Bab ini telah menghuraikan tentang latar belakang penyelidikan dalam aspekpermasalahan yang ingin dikaji oleh penyelidik. Antara elemen yang dikupas adalahberkaitan dengan pernyataan masalah bagi kajian, persoalan kajian, objektif kajian,batasan kajian, definisi istilah dan juga kepentingan kajian ini dijalankan. Adalahdiharapkan dengan huraian-huraian dan maklumat-maklumat yang dibentangkan didalam beberapa subtopik di atas akan memberikan gambaran yang sangat jelas danmemacu tepat kajian ini dijalankan dan hala tujunya. 13
 14. 14. BAB 2 TINJAUAN LITERATUR2.1 PENGENALAN Bab ini akan menghuraikan beberapa pendapat para penulis tentangmatematik di dalam kalangan murid-murid sekolah rendah. Kajian tersebutmerupakan kajian yang telah dijalankan oleh para pengkaji terlebih dahulu denganbertujuan untuk melihat beberapa pembolehubah yang mempengaruhi murid-muriddalam menguasai kemahiran mendarab. Kajian-kajian lepas yang disenaraikan dibawah adalah berkaitan dengan kepentingan matematik, masalah murid dalampendaraban, pendekatan pengajaran dan pembelajaran dalam pendidikan matematik,pendekatan Konstruktivisme, teori Konstruktivisme dan pengajaran berpusatkanmurid. 14
 15. 15. 2.2 KEPENTINGAN MATEMATIK Matlamat wawasan negara dapat dicapai melalui masyarakat yang berilmupengetahuan dan berketerampilan mengaplikasikan pengetahuan matematik. Antarausaha ke arah mencapai wawasan ini, perlu memastikan masyarakat membudayakanmatematik dalam kehidupan seharian. Justeru itu, kemahiran penyelesaian masalahdan berkomunikasi dalam matematik perlu dipupuk supaya dapat membuatkeputusan dengan berkesan. Matematik merupakan jentera atau penggerak kepadapembangunan dan perkembangan dalam bidang sains dan teknologi. Dengan itu,penguasaan ilmu matematik perlu dipertingkatkan dari semasa ke semasa bagimenyediakan tenaga kerja yang sesuai dengan perkembangan dan keperluanmembentuk sebuah negara maju. Selaras dengan hasrat untuk mewujudkan sebuahnegara yang berorientasikan ekonomi berasaskan pengetahuan, kemahiranpenyelidikan dan pembangunan dalam bidang matematik perlu dibina dari peringkatsekolah. Di Malaysia dan di seluruh dunia, matematik telah dikenal pasti sebagai satumata pelajaran yang penting dan oleh kerana itu, ia diajar di semua peringkatpendidikan. Namun, matematik terkenal sebagai mata pelajaran yang tidak menarik,kering, sukar dan membosankan jika dibandingkan dengan mata pelajaran lainseperti bahasa, sastera, latihan fizikal (Aplin dan Saunders,1996; Lee dan Cockman,1995) dan juga sains (Allchin, 1999; Tan, 1997; Proctor, 1991). Masalah ini didapatiberpunca salah satunya, daripada cara pelajar melihat matematik. 15
 16. 16. Matematik dilihat sebagai mata pelajaran yang tidak mempunyai kaitansecara langsung dengan kehidupan seharian dan ini menyebabkan perbincangantentang mata pelajaran ini menjadi kaku. Fakta-fakta yang dibincangkan dianggapasing, seolah-olah ia berada di satu dunia yang lain. Bagi menjadikan mata pelajaran ini menarik, bermakna dan berguna, ramaipenyelidik masa kini (seperti Chien Chin dan Fou Lai Lin, 2001; Seligman, Olson,dan Zanna, 1996; Taplin, 2002) berpendapat aspek nilai matematik perlu disemai dandiberi penekanan dalam pengajaran matematik. Ini kerana nilai matematikmembangkitkan rasa keindahan terhadap matematik, membangkitkan kefahamantentang kepentingan matematik dan dapat membantu seseorang menguasai kekuatanmatematik dengan lebih baik (National Council of Teachers of Mathematics, 1989;Kementerian Pendidikan Malaysia, 1998). Kebolehan menyelesaikan masalah matematik merujuk kepada kemampuanmurid menyelesaikan masalah matematik yang merangkumi masalah rutin danmasalah bukan rutin. Menurut Aziz (2002), sekiranya penyelesaian masalah hanyamengaplikasikan algoritma yang telah dipelajari, maka ia disebut sebagai masalahrutin. Manakala sekiranya seseorang murid perlu berfikir secara mendalam untukmengaplikasikan konsep asas matematik untuk menyelesaikan masalah yangdiberikan, ia dinamakan masalah bukan rutin. Masalah yang berkait dengankurikulum sekolah rendah lazimnya merupakan masalah rutin yang berbentukmasalah bersimbol dan masalah berayat (Ong & Yoong, 2003). 16
 17. 17. Menurut Noor Azlan (1995), dalam sejarah perkembangan pendidikanmatematik di Malaysia, kurikulum mata pelajaran itu telah mengalami banyakperubahan sejak merdeka hingga sekarang. Kementerian Pelajaran Malaysia pekaterhadap kualiti pengajaran dan pembelajaran di bilik darjah. Banyak usaha telahdijalankan untuk meningkatkan mutu pengajaran dan pembelajaran matematik.Justeru, pihak kerajaan telah memperkenalkan pelbagai pendekatan yang kreatif daninovatif untuk meningkatkan kebolehan murid dalam menyelesaikan masalahmatematik. Bukan semua kanak-kanak yang tidak pandai di dalam kelas malas belajarataupun tidak bersungguh-sungguh semasa belajar. Sebenarnya terdapat berbagaifaktor yang menjadikan mereka demikian. Faktor lain yang menyebabkan kanak-kanak lemah atau tidak pandai terutamanya dalam mata pelajaran matematik ialahdisebabkan pengajaran guru yang sangat biasa. Menurut Brooks (1993) lima amalan guru yang biasa dilakukan dalampengajaran Matematik ialah: I. guru menyampaikan pengetahuan matematik dan pelajar dihasratkan meniru apa-apa yang disampaikan. II. guru bergantung pada buku teks sebulat-bulatnya dalam pengajaran di bilik darjah. III. pembelajaran secara koperatif jarang atau tidak dilaksanakan. IV. kemahiran berfikir di kalangan pelajar tidak diberi keutamaan. V. pelajar tidak digalakkan untuk membina pengetahuan tetapi dikehendaki menguasai pengetahuan matematik yang mantap dan tetap. 17
 18. 18. 2.3 MASALAH MURID DALAM PENDARABAN Proses pengajaran dan pembelajaran dalam bilik darjah adalah satu bidangyang sentiasa menjadi bahan kajian para penyelidik. Seseorang pendidik harusmemahami cara mengajar yang berkesan. Guru mesti belajar cara mengajar. Prosespengajaran dan pembelajaran dalam matematikagak berbeza dengan subjek-subjeklain. Pengajaran matematik melibatkan pembinaan konsep disamping penguasaankemahiran dan penyelesaian masalah (Souviney, 1990; NCTM, 1989; Skemp, 1987;Swetz & Tim, 1988; Cockroft, 1982; Nik Azis, 1992; Ibrahim, 1994). Terdapatbanyak kajian yang telah dijalankan, sama ada dari dalam atau luar negeri yangmenyentuh tentang penguasaan konsep matematik di kalangan pelajar dan guru-gurudalam dalam topik nombor (Mack, 1995; Neuman, 1995; Hunter et. al, 1994; Sowder& Wheeler, 1989; Resnick et. al, 1989; Vinner & Dreyfus, 1989; Wachsmuth, Behr& Post, 1985; Mokros & Russell, 1995; Aida Suraya, Syarifah Md. Nor & HabsahIsmail, 1992; Omar Hamat, 1994, Asiah Ismail, 1994). Hampir semua kajian inimenjurus kepada kesimpulan bahawa masih terdapat kesilapan konsep dan kurangkemahiran dalam topik tersebut di kalangan para pelajar dan guru. Istilah kefahaman sering dihubungkaitkan dengan bacaaan. Contohnya,bacaan untuk kefahaman. Namun, kefahaman yang dimaksudkan di sini mencakupiruang yang lebih luas, iaitu berkaitan dengan berbagai komunikasi (Bloom, 1989).Keupayaan membuat generalisasi adalah tahap kefahaman yang paling dikehendakidalam pendidikan matematik. 18
 19. 19. Dalam proses pengajaran dan pembelajaran, murid-murid akan menerima danmengakui apa sahaja yang dicurahkan oleh guru. Jarang sekali murid akan mencaridan mengkaji lebih daripada apa yang diberikan oleh gurunya. Walau bagaimanapunadakalanya kefahaman yang diterima oleh murid tidak sama dengan maksud sebenaryang ingin disampaikan oleh guru. Keadaan ini seterusnya akan menyebabkankesilapan konsep dalam minda pelajar (Vinner, Hart & Wilson, 1994; Kamaludin ,1996). Kesilapan konsep juga biasa dialami oleh pelajar apabila ia berpindah darisatu konsep kepada satu konsep yang lain. Tidak dapat dinafikan lagi bahawa pembelajaran konsep adalah suatu bidangyang amat penting. Ianya boleh dianggap sebagai roh kepada proses pengajaran danpembelajaran dalam matematik. Tanpanya, pengajaran menjadi tidak bermakna.Dalam hal ini Davis (1966) mengatakan : “ concept learning is probably the most important of all instances learned behaviour" Dalam konteks pengajaran dan pembelajaran, satu model yang sedangmendapat perhatian dan tumpuan kajian para penyelidik dan pakar pendidikanmatematik dan sains ialah model yang berasaskan faham binaan (Constructivism)(Mohd Nor 1995). Menurut model ini pengetahuan seseorang adalah sesuatu yangdibina sendiri oleh individu tersebut berdasarkan pengalamannya yang unik. Konsepmatematik tidak boleh dipindahkan daripada guru kepada pelajar dalam bentuk yangserba lengkap atau sempurna. Pelajar perlu membina suatu konsep itu atas hasilusaha mereka sendiri dan tidak boleh, malah tidak mungkin guru membina suatukonsep tertentu untuk pelajarnya. 19
 20. 20. Peranan utama guru ialah menyediakan suasana pembelajaran yang sesuaiuntuk membolehkan pelajar berpeluang secara aktif membina konsep matematikyang hendak diajarnya (Ellerton & Clements, 1993; Von Glasersfeld, et. al. 1992;Nik Azis, 1996; Mohd Nor, 1995; Ibrahim, 1994). Memahami konsep dengan betul akan membantu seseorang menguasai topikmatematik dengan lebih mudah dan akan dapat mengelak daripada salahpengkonsepsian. Proses pengajaran dan pembelajaran matematik melibatkanperlaksanaan aktiviti yang terancang, kemas dan teratur. Tiada jalan pintas yang akansampai ke kemuncak kecemerlangan matematik di kalangan pelajar. Malahsebaliknya ia merupakan jalan mati yang akan menghumban pelajar ke dalam gaungkebuntuan, kebencian, kebimbangan dan keresahan.2.4 PENDEKATAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN DALAM PENDIDIKAN MATEMATIK Pelbagai perubahan yang berlaku mempengaruhi kandungan dan pedagogidalam pendidikan matematik di sekolah menengah. Perubahan ini memerlukankepelbagaian cara matematik diajar di sekolah. Penggunaaan sumber untuk membantu murid membentuk konsep-konsepmatematik adalah sesuatu yang amat perlu. Guru perlu menggunakan objek sebenar atauobjek konkrit dalam pengajaran untuk memberikan pengalaman dan membantu muridmembina idea-idea yang abstrak, mereka cipta, membina keyakinan diri, menggalakkansifat berdikari dan memupuk sikap bekerjasama. 20
 21. 21. Bahan pengajaran dan pembelajaran yang digunakan mengandungi unsurdiagnostik kendiri supaya murid dapat mengenal pasti sejauh mana mereka telahmemahami sesuatu konsep dan kemahiran yang telah dipelajari. Penerapan unsur sejarah matematik perlu diberi penekanan sewajarnya dalamusaha untuk mewujudkan murid yang menghargai dan menghayati keindahanmatematik. Unsur sejarah seperti riwayat hidup dan peristiwa tertentu tentang ahli-ahlimatematik atau sejarah ringkas tentang sesuatu konsep dan simbol dapat merangsanglagi minat murid terhadap sesuatu tajuk itu. Bagi membantu murid membentuk sikap dan sahsiah yang baik, nilai-nilaiintrinsik matematik seperti kejituan, keyakinan dan pemikiran bersistem perluditerapkan sepanjang kursus pengajian ini. Di samping itu, nilai-nilai murni bolehditerapkan dalam konteks yang sesuai secara bersahaja tetapi terancang. Misalnya,pembelajaran secara kumpulan boleh membantu murid menerap kemahiran sosial sertamemupuk sikap kerjasama dan membina keyakinan diri terhadap matematik. Dalam mata pelajaran matematik, unsur patriotisme boleh dipupuk dalam prosespengajaran dan pembelajaran di bilik darjah secara terancang melalui tajuk-tajuk yangdiajar. Penekanan yang dibuat adalah secara merentas kurikulum melalui pendekatanmenyeluruh dan bersepadu. Kepelbagaian pendekatan pengajaran dan pembelajaran boleh digunakan untukmemastikan murid menguasai apa yang telah dipelajari. Pendekatan yang dipilih perlumempertimbangkan perkara-perkara berikut: • Kaedah mengajar yang menarik dan berpusatkan murid. 21
 22. 22. • Tahap kebolehan dan gaya pembelajaran murid untuk memahami sesuatu perkara. • Penggunaan bahan bantu belajar yang sesuai dan berkesan. • Penilaian formatif untuk menentukan keberkesanan pengajaran dan pembelajaran. Pemilihan sesuatu pendekatan yang bersesuaian akan dapat merangsangsuasana pengajaran dan pembelajaran di dalam mahu pun di luar bilik darjah. Dalamproses untuk membantu murid-murid ini menguasai mata pelajaran Matematikkhususnya dalam kemahiran mendarab tiga digit dua digit dengan mengumpulsemula, pendekatan yang difikirkan sesuai ialah pendekatan konstruktivisme. Konstruktivisme merupakan satu teori mengenai pengetahuan danpembelajaran yang menarik minat, memotivasikan serta memudahkan pemahamanpelajar. Disamping itu, konstruktivisme menyarankan kanak-kanak membinapengetahuan secara aktif berdasarkan pengetahuan sedia ada mereka. Saunders(1992) juga menjelaskan bahawa konstruktivisme ialah suatu proses di manaseseorang membina kefahamannya sendiri terhadap sesuatu ilmu yang telahdipersembahkan kepadanya dengan menggunakan pengalaman dan pengetahuanlepas yang diadaptasikan olehnya. Dalam pendekatan konstruktivisme ini, persekitaran pembelajaranberpusatkan murid-murid menjadi asas yang penting dan guru bertindak sebagaifasilitator. 22
 23. 23. Menurut http://www.my-rummy.com dalam matematik, kanak-kanakbiasanya akan diajar dengan menggunakan benda-benda konkrit supaya merekamemperolehi pengalaman yang akan diguna pakai untuk dikaitkan denganpembelajaran matematik yang akan dipelajari pada masa yang akan datang. Implikasi daripada pendekatan konstruktivisme ini, dapatlah dinyatakan bahawa: a) pengajaran dan pembelajaran adalah berpusatkan murid. b) guru berperanan sebagai fasilitator yang membantu murid membina pengetahuan dan menyelesaikan masalah. c) guru berperanan sebagai pereka bentuk bahan pengajaran yang menyediakan peluang kepada murid untuk membina pengetahuan baru. d) guru akan mengenal pasti pengetahuan sedia ada murid dan merancang kaedah pengajarannya dengan sifat asas pengetahuan tersebut. e) pengetahuan yang dipunyai oleh murid adalah hasil daripada aktiviti yang dilakukan oleh murid tersebut dan bukan pengajaran yang diterima secara pasif. 23
 24. 24. Kesimpulannya pendekatan konstruktivisme adalah seperti yang dinyatakanoleh Nik Aziz Nik Pa dalam Pusat Perkembangan Kurikulum (2001),konstruktivisme adalah tidak lebih daripada satu komitmen terhadap pandanganbahawa manusia membina pengetahuan sendiri. Ini bermakna bahawa sesuatupengetahuan yang dipunyai oleh seseorang individu adalah hasil daripada aktivitiyang dilakukan oleh indidvidu tersebut dan bukan sesuatu maklumat atau pengajaranyang diterima secara pasif daripada luar. Pengetahuan tidak boleh dipindahkandaripada pemikiran seseorang individu kepada pemikiran individu yang lain.Sebaliknya, setiap insan membentuk pengetahuan sendiri dengan menggunakanpengalamannya secara terpilih.2.5 PENDEKATAN KONSTRUKVISME Antara pelopor konstruktivisme ialah Piaget (1970), Brunner dan Brand(1966), Dewey (1938) dan Ausubel (1963). Menurut Caprio (1994), McBrien danBrandt (1997) dan Nik Aziz (1999), kelebihan teori konstruktivisme ialah murid-murid berpeluang membina pengetahuan secara aktif melalui proses saling pengaruhantara pembelajaran terdahulu dengan pembelajaran terbaru. Perkaitan ini dibinasendiri oleh murid. 24
 25. 25. Menurut teori konstruktivisme, konsep-konsep yang dibina pada strukturkognitif seseorang akan berkembang dan berubah apabila ia mendapat pengetahuanatau pengalaman baru. Rumelhart dan Norman (1978) menjelaskan seseorang akandapat membina konsep dalam struktur kognitifnya dengan menghubungkanpengetahuan baru dengan pengetahuan yang sedia ada padanya dan proses inidikenali sebagai accretion. Selain itu, konsep-konsep yang ada pada seseorang boleh berubah selarasdengan pengalaman baru yang dialaminya dan ini dikenali sebagai penalaan atautuning. Seseorang juga boleh membina konsep-konsep dalam struktur kognitifnyadengan menggunakan analogi, iaitu berdasarkan pengetahuan yang ada padanya.Menurut Gagne, Yekovich dan Yekovich (1993) konsep baru juga boleh dibinadengan menggabungkan konsep-konsep yang sedia ada pada seseorang dan inidikenali sebagai parcing. Pendekatan konstruktivisme sangat penting dalam proses pembelajarankerana murid digalakkan membina konsep sendiri dengan menghubungkaitkanperkara yang dipelajari dengan pengetahuan sedia ada pada mereka. Dalam prosesini, murid dapat meningkatkan pemahaman mereka tentang sesuatu perkara. 25
 26. 26. Kajian Sharan dan Sachar (1992, disebut dalam Sushkin, 1999) membuktikanbahawa kumpulan murid yang diajar menggunakan pendekatan konstruktivisme telahmendapat pencapaian yang lebih tinggi dan signifikan berbanding kumpulan muridyang diajar menggunakan pendekatan tradisional. Kajian Caprio (1994), Nor Aini(2002), Van Drie dan Van Boxtel (2003), Curtis (1998), dan Lieu (1997) turutmembuktikan bahawa pendekatan konstruktivisme dapat membantu murid untukmendapatkan pemahaman dan pencapaian yang lebih tinggi dan signifikan. Teori konstruktivisme menjelaskan kepada kita bagaimana konstruktivismemembantu murid membina sendiri makna sesuatu pengetahuan berasaskanpengetahuan sedia ada mereka. Pengetahuan itu diaplikasikan dengan persekitaranmereka. Banyak jurnal telah menerbitkan intipati kajian dalam bidangkonstruktivisme, antaranya ialah Needham (1987), Caprio (1994), dan Beybee(1993). Oleh yang demikian, kajian ini memberikan tumpuan terhadap kesanpenggunaan pendekatan konstruktivisme dalam pengajaran mata pelajaranMatematik. Pendekatan konstrutivisme dipilih kerana terdapat persamaan antaramata pelajaran Matematik dengan Sains, iaitu pelajar harus memahami konsep danfakta 26
 27. 27. 2.6 TEORI KONSTRUKTIVISME Teori konstruktivisme merupakan satu pandangan baru tentang ilmupengetahuan dan bagaimana manusia memperoleh ilmu. Pembelajaran berasaskanteori konstruktivisme telah digunakan secara meluas dalam mata pelajaran Sains.Menurut Susan (1994), konstruktivisme bukan satu konsep yang baru.Konstruktivisme memang telah lama diamalkan dalam bidang falsafah, sosiologi danantropologi, psikologi dan pendidikan. Beliau menambah, teori konstruktivisme ialahsatu teori pembelajaran yang sangat dominan dalam sistem pendidikan terutamanyadalam mata pelajaran Sains dan Matematik mulai tahun 1980-an. Penggunaan teorikonstruktivisme sangat penting kerana ia merupakan satu perubahan paradigmadaripada pendekatan behaviourisme kepada pendekatan yang berasaskan teorikognitif. Selain itu, ia boleh digunapakai bagi guru untuk menjalankan aktiviti yangberpusatkan murid.2.7 PENGAJARAN BERPUSATKAN MURID (STUDENT CENTRE LEARNING) Pembelajaran merupakan suatu proses yang berlaku dalam akal fikiran ataulebih dikenali sebagai kognitif dan kesan dari proses ini akan dapat dilihat melaluiperubahan dalam tingkah laku dan percakapan. Di dalam proses pembelajaranpelbagai kaedah serta teori telah diutarakan bagi memastikan proses pembelajaran iniakan lebih berkesan kepada murid-murid serta para pelajar. Salah satu teori yangditemui ialah teori konstruktif. Pembelajaran dan Pengajaran (P&P) berdasarkan 27
 28. 28. konstruktif ini menyeimbangkan peranan guru dan pelajar untuk saling bersandar diantara satu sama lain. Peranan guru hanya dilihat sebagai pengawal bilik darjah selain merekaseharusnya menerima murid-murid sebagai individu yang mempunyai ciri-ciriperlakuan yang berbeza. Melalui teori ini ia dapat membuka ruang serta peluangkepada guru untuk memilih kaedah yang sesuai dalam memperolehi sesuatu konsepdan pengetahuan. Pengajaran berpusatkan murid adalah suatu kaedah untuk meningkatkanpenglibatan murid dalam proses pengajaran dan pembelajaran dan bertujuan untukmenggalakkan murid menjadi aktif dan tidak pasif, meningkatkan kemahiran berfikiraras tinggi, menambahkan keyakinan diri, memberi murid peluang membuatpenyampaian dan bercakap, menggalakkan murid menghasilkan idea dan memberipendapat, menggalakkan murid membina ilmu dan mewujudkan suasana kerjasamadi kalangan murid. Saya memilih konsep berkenaan kerana sebagai guru yang bijakmelaksanakan tugasnya seharusnya bijak mencari ruang dan peluang utuk memilihkaedah mengajar yang sesuai dalam memperolehi sesuatu konsep dan pengetahuan.Menurut Borich & Tombari (1997)-Educational Phsychology, A ContemporaryApproach halaman 177 menyebut: “Constructivisme...an approach to learning in which learners are provided theopportunity to construct their own sense of what is being learned by building internalor relationship among the ideas and fact being taught”. 28
 29. 29. Petikan ini dapat difahami sebagai pendekatan pembelajaran yangmenyediakan peluang kepada pelajar untuk membina kefahaman terhadap perkarayang dipelajari dengan mewujudkan jaringan antara idea serta fakta yang sedangdiajar atau dipelajari. Konsep ini dapat di kaitkan dengan pengajaran kepelbagaianpelajar melalui idea yang dikupas daripada teori konstruktivisme. Konstruktif atau konstruktivisme adalah pendekatan yang memberi hak danpeluang untuk murid-murid belajar untuk belajar (learn how to learn) denganmembina makna dan kefahaman yang tinggi dalam kerangka minda masing-masing.Berdasarkan kepada pengalaman dan persekitaran yang sedia ada. Keadaan inimenuntut agar guru lebih prihatin terhadap keperluan dan kehendak murid secaraindividu. Walaupun begitu konstruktivisme merupakan suatu anjakan yang perludiaplikasikan bertujuan untuk memberi peluang dan membuka ruang kepada muriddi dalam merealisasikan dalam kehidupan seharian mereka. Selain itu, pengajaran dan pembelajaran yang berasaskan konstruktivismememberi peluang kepada guru untuk memilih kaedah pengajaran dan pembelajaranyang sesuai dan menentukan sendiri masa yang diperlukan untuk memperolehisesuatu konsep atau pengetahuan. Di samping itu, guru dapat membuat penilaiankendiri dan menilai kefahaman orang lain supaya kefahamannya tentang sesuatubidang pengetahuan dapat ditingkatkan lagi. 29
 30. 30. 2.8 RUMUSAN Berdasarkan kepada model dan teori sarjana-sarjana dan pengkaji-pengkajiterdahulu dalam bidang teori pengajaran dan pembelajaran kontruktivisme, jelaslahbahawa kaedah pengajaran dan sikap murid terutamanya dalam aspek persepsi, minatdan motivasi mempunyai pengaruh yang ketara terhadap pencapaian akademikpelajar. Kajian ini juga menunjukkan pengkaji ingin mengkaji peningkatankemahiran dan minat murid dalam kemahiran mendarab nombor 3 digit dengan 2digit yang melibatkan pengumpulan semula. Peranan guru untuk mempelbagaikankaedah pengajaran untuk membantu pelajar dan menarik minat pelajar supaya dapatmenguasai kemahiran yang diajar dalam subjek Matematik adalah amat memerlukan.Pembelajaran yang berkesan adalah memberi peluang dan membantu pelajar semasamenjalankan aktiviti dalam sesi pengajaran dan pembelajaran. 30
 31. 31. BAB 3 METODOLOGI KAJIAN3.1 PENGENALAN Bagi mendapatkan satu hasil kajian yang baik dan boleh dipercayai,metodologi merupakan aspek yang perlu diberi perhatian. Ianya bagi menjaminkaedah yang digunakan oleh pengkaji dalam kajian ini adalah bersesuaian denganpembolehubah yang hendak dikaji serta hipotesis-hipotesis yang digunakan di dalamkajian. Metodologi kajian memberi panduan dalam pelaksanaan serta carapelaksanaan kajian (Azizi Yahaya, Shahrin Hashim, Jamaludin Ramli, Yusof Boon,Abdul Rahim Hamdan, 2007). Bab ini akan menjelaskan tentang metodologi kajianyang digunakan oleh pengkaji untuk menyempurnakan kajian ini. Aspek yangdibincangkan termasuklah sampel kajian, reka bentuk kajian, instrument kajian,prosedur pengumpulan data dan prosedur analisis data. 31
 32. 32. 3.2 REKA BENTUK KAJIAN Menurut Mohd Majid Konting (1993), soal selidik adalah lebih praktikal danberkesan digunakan untuk populasi yang besar. Pengkaji menggunakan kaedah inikerana kaedah soal selidik mudah dijalankan kepada responden. Maklumat yangdikumpulkan dan diperoleh akan di analisis dan di terangkan secara deskriptif.Semua dapatan akan diklasifikasikan mengikut aspek yang telah ditetapkan danditafsirkan secara kuantitatif untuk mengetahui hasil kajian tentang persepsi sampelkajian terhadap tajuk kajian.3.3 POPULASI DAN SAMPEL KAJIAN Kajian yang akan dijalankan ini melibatkan murid Tahun Lima Abu Daud diSekolah Kebangsaan Bandar, Kota Tinggi. Sekolah ini telah dibina oleh kerajaanpada tahun 1926 di Jalan Omar. Lokasi sekolah ini hanya satu kilometer sahajajaraknya dengan Bandar Kota Tinggi. Ia terletak di persisiran Sungai Johorberhampiran Balai Polis Trafik Kota Tinggi yang berada di sebelah kanan sebelummelalui jambatan ke bandar Kota Tinggi. Pelajarnya terdiri daripada pelbagai kaumiaitu anggaran 90% dikalangan pelajar Melayu, 2% pelajar Cina, 3% pelajar Indiadan 5% lain-lain bangsa. Jumlah murid sekolah ini ialah seramai 540 orang danproses pengajaran dan pembelajaran dijalankan dalam sesi pagi sahaja. Murid tahunlima adalah 90 orang sahaja dan dibahagikan kepada tiga buah kelas iaitu Bukhari,Muslim dan Abu Daud. Pemecahan murid mengikut kelas adalah dengan mengikutkeputusan peperiksaan akhir tahun 2010. Seramai empat orang murid daripada muridTahun 5 Abu Daud di pilih dalam kajian yang dijalankan ini. 32
 33. 33. 3.4 INSTRUMEN KAJIAN Instrumen kajian yang digunakan adalah berbentuk soal selidik. MenurutMohd Majid Konting (2005), soal selidik digunakan untuk mendapatkan maklumatberkenaan fakta-fakta, kepercayaan, perasaan, kehendak dan sebagainya. Soal selidikjuga dapat meningkatkan ketepatan dan kebenaran gerak balas responden terhadaprangsangan soalan yang diberikan. Instrumen kajian yang telah dipilih ialah seperti berikut: a) Borang Maklumat Pelajar (Lampiran A) b) Borang Soal Selidik (Lampiran B) c) Kertas Soalan Ujian Pra (Lampiran C) d) Kertas Soalan Ujian Pos (Lampiran D)3.4.1 Borang Maklumat Pelajar Pengkaji akan mengkategorikan kumpulan pelajar mengikut pencapaiantinggi atau pencapaian rendah serta menentukan jantina pelajar daripada borangmaklumat pelajar. Keputusan ujian ini telah digunakan untuk mengkategorikankumpulan pelajar untuk tujuan ini seperti dibawah: Gred Mata Pelajaran Matematik Kategori Pelajar Peperiksaan Akhir Tahun A dab B Pencapaian Tinggi C, D dan E Pencapaian Rendah Jadual 3.1: Skala Gred Keputusan Peperiksaan Akhir Tahun 33
 34. 34. Markah (%) Gred Penerangan Gred 80% - 100% A Sangat Baik 60% - 79% B Baik 40% - 59% C Sederhana 20% - 39% D Lemah 0% - 19% E Sangat Lemah Jadual 3.2: Skala Tahap Penguasaan Dan Gred Keputusan Peperiksaan dan Ujian (Sumber: Lembaga Peperiksaan Malaysia Kementerian Pelajaran Malaysia, 2000)3.4.2 Borang Soal Selidik Borang soal selidik yang disediakan oleh pengkaji adalah untuk mengesantentang minat pelajar dan penggunaan alat bantu mengajar terhadap prosespengajaran dan pembelajaran dalam tajuk Pendaraban. Sebanyak 15 item soalan telahdikemukakan dalam borang soal selidik ini yang berkaitan dengan minat, motivasidan persepsi pelajar terhadap mata pelajaran Matematik khususnya dalam kemahiranmendarab antara 3 digit dengan 2 digit yang melibatkan pengumpulan semula. Iadibina daripada jenis skala Likert lima peringkat skor yang mewakili: 1 2 3 4 5Sangat Tidak Setuju Tidak Setuju Kurang Setuju Setuju Sangat Setuju Jadual 3.3: Skala Likert (Sumber : Mohd Najib bin Abd. Ghafar, 1998) 34
 35. 35. 3.4.3 Ujian Pra dan Ujian Pos Ujian Pra dan Ujian Pos adalah ujian yang mengandungi 10 soalan subjektifyang melibatkan operasi darab antara 3 digit dengan 2 digit yang melibatkanpengumpulan semula. Ujian Pra dijalankan sebelum sesi bimbingan bermula dalamwaktu dan tempoh yang sama. Murid-murid dikehendaki menunjukkan jalan kerjamengira di atas kertas ujian tersebut. Ianya adalah menggunakan kaedah “Kertas danPensel”. Tempoh masa menjawab adalah 30 minit. Setiap soalan ujian diberi 2markah betul dan 0 markah jika salah. Selepas itu, bimbingan diberikan kepadamurid-murid ini yang kemudiannya dilakukan Ujian Pos.3.5 KAJIAN RINTIS Bagi mendapatkan keesahan dan kebolehpercayaan dalam kajian ini kajianrintis digunakan. Kajian ini mirip kepada kajian sebenar tetapi jumlah respondentidak mengikut jumlah responden sebenar. Menurut “Cohen”, “Manion” dan“Morrison”(2000)”, fungsi kajian rintis ini ke atas soal selidik adalah bagimenyemak kejelasan dari segi aspek-aspek, arahan dan susunatur soal selidiktersebut. Ia juga bagi mendapat maklum balas tentang keesahan dankebolehpercayaan terhadap aspek-aspek soal selidik. Bagi menjalankan kajian rintisini saya telah memilih seramai 10 orang responden dari kelas Tahun 5 Muslim yang tidak terlibatdalam kajian ini dan instrumen kajian yang sama digunakan. 35
 36. 36. 3.6 PROSEDUR PENGUMPULAN DATA Data-data dalam kajian ini dikumpul dengan mengemukakan satu set soalan soal selidikuntuk dijawab oleh pelajar-pelajar yang telah dipilih, ujian pra dan ujian pos. Soal selidik tersebutialah soal selidik maklumat pelajar dan soal selidik tentang minat pelajar dan penggunaan alat bantumengajar terhadap proses pengajaran dan pembelajaran dalam tajuk Pendaraban. Dalam kajian kuantitatif, pengkaji perlu membina alat kajian dahulu sebelum dapatmengumpulkan data yang diperlukan. Antara alat kajian yang diperlukan ialah soalan ujian pra,soalan ujian pos dan juga borang maklumat soal selidik. Proses pengumpulan data dijalankan oleh pengkaji di dalam kelas di mana pelajar-pelajaryang terpilih mengambil ujian pra, seterusnya mengikuti sesi pengajaran dan pembelajaran selama 1minggu untuk 7 waktu dalam seminggu. Pengkaji terpaksa mengambil masa guru Matematik kelastersebut. Pengkaji membekalkan pelajar dengan borang soal selidik untuk mengetahui latarbelakang dan minat pelajar pada waktu pertama hari pertama di dalam kelas tersebut. Pengkaji jugatelah menggunakan satu waktu dalam minggu tersebut untuk menjalankan ujian pra dan ujian posakan dijalankan pada minggu tersebut. Untuk menjamin kesahan kajian ini, pelajar telah diingatkansupaya tidak meniru dan menjawabnya dengan jujur. Murid diminta menjawab 10 soalan ujiandalam masa yang diperuntukkan iaitu sebanyak 30 minit. Kemudian, ujian pos diberikan untukmemastikan keberkesanan pembelajaran dengan penggunaan kaedah “Pistol dan Tukul”. Borangsoal selidik pula menggunakan skala Likert untuk melihat tahap minat responden terhadappembelajaran menggunakan kaedah ini. 36
 37. 37. Perbezaan min markah ujian pra dan min markah ujian pos di kalangan responden dikajidan dikenalpasti. Perbezaan min yang signifikan menunjukkan bahawa terdapat prestasi yangsignifikan dalam prestasi pelajar hasil daripada penggunaan kaedah “Pistol dan Tukul” yang telahdiaplikasikan dalam proses pembelajaran Matematik dalam operasi darab antara 3 digit dengan 2digit yang melibatkan pengumpulan semula. Pentaksiran tahap pencapaian pelajar merujuk kepadamarkah dalam peratus dan min bagi ujian pra dan ujian pos berdasarkan kepada skala LembagaPeperiksaan Malaysia, Kementerian Pelajaran Malaysia (2000). Setelah semua kertas soalan dijawab, ia dikumpul dan penyemakan telah dilakukan untukmemastikan semua item telah dijawab mengikut kehendak dan arahan kertas soalan. Analisis datadibuat dengan mengutip data awal iaitu melalui markah ujian Pra. Markah dikutip sebagaimaklumat awal dan gambaran pencapaian pelajar, sekiranya pengajaran dijalankan seperti biasa. Setsoalan yang diberi adalah merangkumi kemahiran dan objektif yang hendak disampaikan padaminggu yang disediakan oleh guru Matematik berdasarkan huraian sukatan pelajaran Matematik.Analisis data Ujian Pos merupakan markah yang diambil setelah sesi pengajaran dan pembelajaranyang dirancang telah dijalankan di dalam kelas. Ini adalah untuk melihat keberkesanan kaedahpengajaran dan pembelajaran dalam mempertingkatkan kemahiran mendarab nombor 3 digitdengan 2 digit yang melibatkan pengumpulan semula.3.7 PROSEDUR ANALISIS DATA Set-set soal selidik yang telah dijawab oleh para responden, kemudiannya dikumpulkan.Item-item dalam soal selidik adalah mengikut skala Likert seperti yang dibincangkan sebelumnyajuga digunakan untuk penganalisisan data untuk mengetahui keputusan kajian. Kertas soalan yangtelah dijawab oleh murid, dikaji oleh pengkaji. 37
 38. 38. Pengumpulan data di dalam kajian ini dilakukan dengan menggunakan borang soal selidik.Borang soal selidik ini mengandungi dua bahagian iaitu Lampiran A dan Lampiran B yang perludijawab oleh responden. Item-item yang dibina adalah berdasarkan maklumat yang diperolehidaripada pembacaan kajian-kajian terdahulu yang terpilih. Data-data yang diperolehi akan dianalisis dalam bentuk bilangan dan peratusan untukaspek-aspek yang diperlukan seperti item-item yang terdapat dalam borang soal selidik seperti yangdilampirkan. Data-data yang telah dianalisis ini akan diulas dan turut dipersembahkan dalam bentukjadual dan carta yang sesuai. Tahap penguasaan dan gred bagi julat markah keputusan peperiksaan akhir tahun 2010serta ujian pra dan ujian pos adalah berdasarkan kepada skala di bawah: Markah (%) Gred Tahap Pencapaian 80% – 100% A Cemerlang 60% – 79% B Baik 40% – 59% C Memuaskan 20% – 39% D Sederhana 0% – 19% E Lemah Jadual 3.4: Skala Tahap Penguasaan Dan Gred Keputusan Peperiksaan dan Ujian (Sumber: Lembaga Peperiksaan Malaysia, Kementerian Pelajaran Malaysia, 2000) Data yang diperolehi dari ujian pra dan ujian pos telah dianalisis dengan menggunakanpengiraan secara manual. Data ini telah dikumpulkan untuk membuat perbandingan peratusandalam pencapaian. Gred diberikan bagi ujian pra dan ujian pos untuk melihat perubahan bagipeningkatan pelajar sebelum dan selepas penggunaan kaedah “Pistol dan Tukul”. 38
 39. 39. Data bagi latar belakang pelajar dan keputusan peperiksaan akhir tahun pula adalah diwakilidalam bentuk jadual yang menggunakan peratusan. Analisis ujian pra dan pos digambarkan melaluigraf agar ia mudah untuk ditafsirkan maksudnya. Pengkaji telah mendapat kebenaran daripada pihak sekolah dan menjelaskan kepada pihaksekolah tentang tujuan kajian iaitu sebagai aspek tanggungjawab dan kerahsiaan dalam membentukhubungan baik dengan semua pihak yang terlibat. Penetapan tarikh, masa dan tempat juga telahdiuruskan dengan baik oleh pengkaji, sebelum kajian ini dijalankan dengan semua prosedurditetapkan telah dapat dijalankan dengan sempurna dan berjaya mencapai tujuan kajian. Sampelkajian juga telah diberikan penerangan tentang apa yang harus dilakukan. Masa yang diperuntukkanuntuk menjawab semua soalan dengan sempurna dan terkawal juga telah ditetapkan dengankerjasama guru-guru bagi melicinkan semua prosedur kajian.3.8 RUMUSAN Kajian ini secara keseluruhannya akan menumpukan aspek penggunaan kaedah “Tukuldan Pistol” dalam kaedah mengajar yang dihasilkan oleh pengkaji. Keberkesanan kaedah ini akandinilai oleh responden dengan menggunakan kertas soal selidik. Kaedah pengajaran danpembelajaran yang diatur juga akan menentukan sejauh mana keberkesanan penggunaannya didalam bilik darjah. Sikap dan minat murid dapat dikesan melalui penglibatan serta respon yangditunjukkan dalam sesi pengajaran dan pembelajaran. Segala respon yang ditentukan oleh guru akanmenentukan kejayaan hasil kajian ini. Penilaian yang dibuat berdasarkan standard yang ditentukandapat membantu pengkaji dalam menentukan kualiti penilaian yang dibuat oleh responden. 39
 40. 40. BAB 4 ANALISIS DATA4.1 PENGENALAN Pengumpulan data di dalam kajian ini dilakukan dengan menggunakanborang soal selidik. Borang soal selidik ini mengandungi dua bahagian iaituLampiran A dan Lampiran B yang perlu dijawab oleh responden. Item-item yangdibina adalah berdasarkan maklumat yang diperolehi daripada pembacaan kajian-kajian terdahulu dan laporan yang terpilih. Lampiran A mengandungi enam item yang berkaitan dengan maklumat latar belakangresponden seperti nama sekolah, jantina, bangsa, gred mata pelajaran Matematik dalam peperiksaanAkhir Tahun 2010, tingkat pelajaran ibu, bapa atau penjaga yang tertinggi dan pekerjaan ibu bapa.Lampiran B pula merupakan bahagian yang mengandungi item-item yang berrkaitan dengan minatpelajar dan penggunaan alat bantu mengajar terhadap proses pengajaran dan pembelajaran dalamtajuk Pendaraban. Item-item ini berupa item yang ingin mengkaji persepsi mereka terhadappenggunaan kaedah “Pistol dan Tukul” dalam sesi pembelajaran bagi kemahiran mendarab nombor3 digit dengan 2 digit yang melibatkan pengumpulan semula. 40
 41. 41. 4.2 PROFIL RESPONDEN Seramai 4 orang pelajar Tahun 5 Abu Daud, Sekolah Kebangsaan Bandar, Kota Tinggi,Johor telah dijadikan sebagai responden bagi menjayakan kajian ini. Pengkaji telah mengutip data-data awal responden berdasarkan kepada borang soal selidik yang telah diedarkan. Prestasi pelajaryang dijadikan responden ini adalah terdiri daripada pelajar yang sederhana. Perbincangan dibentangkan dalam bentuk kekerapan dan peratusan berdasarkan jumlahdan taburan pelajar-pelajar. Item-item ini merangkumi jantina, bangsa, gred mata pelajaranMatematik dalam Peperiksaan Akhir Tahun 2010, tingkat pelajaran ibu, bapa atau penjaga danpekerjaan ibu atau bapa pelajar. Semua data yang diperolehi melalui soal selidik adalah denganmenggunakan kajian kuantitatif. Dengan penerangan yang jelas dan kawalan pelaksanaan proseduryang dirancang dengan baik, kesemua empat set soal selidik yang diedarkan, didapati kesemuanyaadalah lengkap dan dapat digunakan dalam proses penganalisisan data kajian.4.2.1 Bilangan Responden Mengikut Jantina Jadual 4.2.1 dibawah menunjukkan jantina responden iaitu seramai 4 orang pelajar dariTahun 5 Abu Daud daripada sekolah yang sama. Melalui jadual ini, didapati terdapat 3 orang muridlelaki iaitu 75% dan 1 orang murid perempuan iaitu 25%. Jantina Kekerapan Peratusan (%) Lelaki 3 75% Perempuan 1 25% Jumlah 4 100% Jadual 4.2.1: Taburan Jantina Pelajar 41
 42. 42. Jantina 25% Lelaki 75% Perempuan Carta 4.2.1: Peratus Pelajar Mengikut Jantina4.2.2 Bilangan Responden Mengikut Bangsa Soal selidik telah dijalankan kepada empat orang pelajar yang terdiri daripadamurid Melayu, Cina dan India. Seramai 2 orang pelajar Melayu iaitu 50% terlibat dalam soal selidikini. Seorang pelajar Cina mewakili 25% dan seorang pelajar India yang juga mewakili 25%.Bilangan dan peratusan pelajar mengikut bangsa dapat dilihat berdasarkan jadual 4.2.2 dan carta4.2.2 di bawah: Bangsa Kekerapan Peratusan (%) Melayu 2 50% Cina 1 25% India 1 25% Jumlah 4 100% Jadual 4.2.2: Taburan Pelajar Mengikut Bangsa 42
 43. 43. Bangsa 25% 50% Melayu Cina 25% India Carta 4.2.2.: Peratus Pelajar Mengikut Bangsa4.2.3 Gred Mata Pelajaran Matematik Dalam Peperiksaan Akhir Tahun 2010 Gred Mata Pelajaran Kekerapan Peratus (%) A 0 0% B 0 0% C 2 50% D 2 50% E 0 0% Jumlah 4 100%Jadual 4.2.3: Taburan Pelajar Mengikut Gred Bagi Mata Pelajaran Matematik Dalam Peperiksaan Akhir Tahun 2010 43
 44. 44. Gred E 0% Gred D 50% Gred C 50% Gred B 0% Gred A 0% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Peratusan Pelajar Mengikut Gred Mata Pelajaran Matematik Dalam Peperiksaan Akhir Tahun 2010 Carta 4.2.3: Peratusan Pelajar Mengikut Gred Matematik Dalam Peperiksaan Akhir Tahun 2010 Jadual 4.2.3 menunjukkan pencapaian pelajar dalam subjek Matematik yang merekaperolehi dalam Peperiksaan Akhir Tahun 2010. Daripada pencapaian ini, tiada pelajar yangmendapat Gred A, Gred B dan Gred E. Seramai 2 orang pelajar telah berjaya mendapat Gred Cyang mewakili 50% pada tahap sederhana. 2 orang lagi pelajar mendapat Gred D iaitu pada tahaplemah yang mewakili 50%. 44
 45. 45. 4.2.4 Tingkat Pelajaran Ibu / Bapa / Penjaga Yang Tertinggi Tingkat Pelajaran Tertinggi Kekerapan Peratus (%)Tamat Sekolah Rendah / Tidak Bersekolah 1 25%Tamat Tingkatan 3 / SRP / PMR 1 25%Tamat Tingkatan 5 / SPM 1 25%Diploma / STPM 1 25%Ijazah 0 0% Jumlah 4 100% Jadual 4.2.4: Bilangan Tingkat Pelajaran Ibu / Bapa / Penjaga Yang Tertinggi 25% 20% Tamat Sek Rendah/Tidak Bersekolah Tamat Tingkatan 3/SRP/PMR 15% Tamat Tingkatan 5/SPM 10% Diploma/STPM 5% Ijazah 0% Tingkat Pelajaran Ibu / Bapa / Penjaga Yang Tertinggi Carta 4.2.4: Peratusan Tingkat Pelajaran Ibu / Bapa / Penjaga Yang Tertinggi 45
 46. 46. Daripada jadual 4.2.4, ia menunjukkan bahawa tingkat atau tahap pelajaran ibu, bapa ataupenjaga pelajar. Tahap pelajaran pada ibu, bapa atau penjaga iaitu antara peringkat tamat sekolahrendah atau tidak bersekolah, tamat persekolahan hingga tingkatan 3 atau setelah tamat mengambilSijil Rendah Pelajaran (SRP) atau Penilaian Menengah Rendah (PMR), tamat tingkatan 5 atau tamatsetelah mengambil Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) dan tamat setelah mengambil diploma atau SijilTinggi Pelajaran Malaysia (STPM) adalah sama iaitu 1 orang yang mewakili 25%. Tiada ibu, bapaatau penjaga yang menamatkan pelajarannya hingga ke peringkat ijazah.4.2.5 Pekerjaan Ibu / Bapa Jadual 4.2.5 dibawah menunjukkan pekerjaan ibu atau bapa daripada 4 orang pelajar yangterpilih dalam kajian ini. Ia menunjukkan seramai 1 orang yang bekerja sebagai buruh dan peniagayang mewakili 25%. Manakala, 2 orang ibu atau bapa yang bekerja sebagai nelayan yang mewakili25%. Pekerjaan Ibu / Bapa Kekerapan Peratus (%) Buruh 1 25% Peniaga 1 25% Nelayan 2 50% Jumlah 4 100% Jadual 4.2.5: Taburan Pekerjaan Ibu Atau Bapa Pelajar 46
 47. 47. Pekerjaan Ibu / Bapa Pelajar50%45%40%35%30%25% Pekerjaan Ibu / Bapa Pelajar20%15%10% 5% 0% Buruh Peniaga Nelayan Carta 4.2.5: Peratus Taburan Pekerjaan Ibu Atau Bapa Pelajar 47
 48. 48. 4.3 LAPORAN DAPATAN KAJIAN Dapatan kajian bagi penilaian untuk aspek kecenderungan sikap dan minat pelajarterhadap pengajaran dan pembelajaran guru matematik dengan menggunakan kaedah“Tukul dan Pistol” secara umum, pengkaji telah memberikan borang soal selidikyang mengandungi 15 item yang perlu dijawab dengan jujur oleh pelajar. Untukmenganalisis borang soal selidik ini, skala Likert lima peringkat skor digunakanuntuk mewakili: 1 Sangat Tidak Setuju 2 Tidak Setuju 3 Kurang Setuju 4 Setuju 5 Sangat Setuju Jadual 4.3: Skala Likert Nilai min dalam setiap item yang disoal di dalam borang soal selidik untuk melihat tahapkecenderungan minat dan sikap murid terhadap pengajaran dan pembelajaran gurumatematik dengan menggunakan kaedah “Tukul dan Pistol” secara umum dicari. 48
 49. 49. Interpretasi Skor Min digunakan untuk menganalisis setiap item dalam soal selidik sepertijadual dibawah: Skor Skor Min Tahap Minat Tahap Penggunaan Bahan Maujud 1 1.00 – 1.50 Sangat Rendah Sangat Tidak Baik 2 1.51 – 2.49 Rendah Tidak Baik 3 2.50 – 3.49 Sederhana Sederhana 4 3.50 – 4.49 Tinggi Baik 5 4.50 – 5.00 Sangat Tinggi Sangat BaikJadual 4.4: Interpretasi Skor Min Bagi Sikap dan Minat Murid Terhadap pengajaran dan pembelajaran guru matematik dengan menggunakan kaedah “Tukul dan Pistol” 49
 50. 50. 4.3.1 Analisis Item Soal Selidik Tentang Sikap Dan Minat Pelajar Terhadap Matematik SkalaNo Item Soal Selidik Min 1 2 3 4 5 1 Saya sangat meminati mata - 2 2 - - 2.50 pelajaran Matematik. - 50% 50% - - 2 Pembelajaran mata pelajaran - 1 2 1 - Matematik menggalakkan saya 3.00 - 25% 50% 25% - berfikir. 3 Pembelajaran mata pelajaran - 2 1 1 - Matematik memberi kesan dalam 2.75 - 50% 25% 25% - kehidupan saya. 4 Penggunaan alat bantu mengajar (Pistol dan Tukul) menarik minat - - 2 2 - saya untuk menjawab soalan 3.50 - - 50% 50% - darab yang melibatkan pengumpulan semula. 5 Adakah anda suka menjalankan - - 1 1 2 aktiviti individu atau berkumpulan 4.13 semasa proses pembelajaran - - 25% 25% 50% Matematik dijalankan? 6 Adakah anda berminat menjawab - - 1 2 1 soalan darab secara kumpulan / 3.94 - - 25% 50% 25% individu? 7 Adakah anda bersetuju mata - - 2 1 1 pelajaran Matematik subjek yang 3.69 - - 50% 25% 25% sukar? Purata 3.36Jadual 4.3.1: Analisis Skor Min Item Soal Selidik Tentang Sikap dan Minat Pelajar 50
 51. 51. 50% 45% 40% 35% Skala 1 30% Skala 2 25% Skala 3 20% Skala 4 15% Skala 5 10% 5% 0% Item 1 Item 2 Item 3 Item 4 Item 5 Item 6 Item 7 Carta 4.3.1: Peratus Analisis Item Soal Selidik Tentang Sikap Dan Minat Pelajar Data menunjukkan bahawa 2 orang pelajar yang mewakili 50% tidakmeminati mata pelajaran Matematik dan 2 orang lagi pelajar iaitu 50% memilihkurang meminati mata pelajaran Matematik bagi item 1. Min skor bagi item 1 adalah2.50 iaitu pada tahap sederhana. Bagi item 2, 1 orang pelajar yang mewakili 25%juga mendapati bahawa mata pelajaran Matematik menggalakkannya untuk berfikir.1 orang pelajar iaitu 25% tidak setuju dan 2 orang iaitu 50% kurang setuju tentangpernyataan ini. Min skor item 2 adalah 3.00 iaitu pada tahap sederhana. Berdasarkan analisis item 3, 2 orang pelajar iaitu 50% tidak setuju tentangpembelajaran mata pelajaran Matematik memberi kesan dalam kehidupan mereka. 1orang (25%) kurang setuju dan 1 orang pelajar (25%) setuju tentang pernyataan ini.Min skor bagi item 3 adalah 2.75 iaitu pada tahap sederhana. 51
 52. 52. 2 orang pelajar (50%) kurang setuju tentang penggunaan alat bantu mengajardapat menarik minat mereka untuk menjawab soalan pendaraban yang melibatkanpengumpulan semula bagi item 4. 2 orang pelajar iaitu 50% pula berminat untukmenjawab soalan pendaraban yang melibatkan pengumpulan semula denganmenggunakan alat bantu mengajar (Pistol dan Tukul) yang disediakan oleh guru. Minskor bagi item 4 adalah 3.50 iaitu pada tahap tinggi. Bagi item 5 pula, 1 orang pelajar iaitu 25% kurang setuju untuk menjalankanaktiviti individu atau berkumpulan semasa proses pembelajaran Matematikdijalankan. 1 orang pelajar (25%) pula setuju dan 2 orang pelajar iaitu 50% sangatbersetuju untuk menjalankan aktiviti individu dan berkumpulan semasa prosespembelajaran Matematik dijalankan. Min skor bagi item 5 ialah 4.13 iaitu pada tahaptinggi. 1 orang pelajar iaitu 25% kurang berminat menjawab soalan darab secarakumpulan atau individu bagi item 6. 2 orang pelajar (50%) pula berminat dan 1 orangpelajar (25%) lagi sangat setuju yang mereka berminat untuk menjawab soalan darabsecara kumpulan atau individu. Nilai min bagi item 6 ialah 3.94 iaitu pada tahaptinggi. Berdasarkan kepada item 7 pula, 2 orang pelajar iaitu 50% kurang setujumata pelajaran Matematik adalah subjek yang sukar. 1 orang pelajar (25%) setujudan 2 orang pelajar iaitu 50% pula sangat setuju bahawa mata pelajaran Matematikadalah subjek yang sukar. Nilai minnya adalah 3.69 dan berada pada tahap tinggi. Jika dilihat pada keseluruhannya, purata skor min bagi minat pelajar adalah3.36. ini menunjukkan bahawa pelajar menunjukkan minat pada mata pelajaranMatematik pada tahap yang sederhana terutamanya pada kemahiran mendarab. 52
 53. 53. 4.3.2 Analisis Item Soal Selidik Tentang Penggunaan Alat Bantu Mengajar (Pistol Dan Tukul) Terhadap Proses Pengajaran Dan Pembelajaran Dalam Tajuk Pendaraban. SkalaNo Item Soal Selidik Min 1 2 3 4 5 1 Saya tahu menggunakan alatan - - - 3 1 (Pistol dan Tukul) dalam operasi 4.19 - - - 75% 25% darab. 2 Penggunaan alatan (Pistol dan Tukul) membantu saya - - - 2 2 3.38 meningkatkan kefahaman dalam - - - 50% 50% operasi darab. 3 Penggunaan alatan (Pistol dan Tukul) menjadikan saya lebih - - - 1 3 4.56 berminat dalam sesi - - - 25% 75% pembelajaran. 4 Penggunaan alatan (Pistol dan - - - 3 1 Tukul) membolehkan saya 4.19 - - - 75% 25% mengingat konsep operasi darab. 5 Guru mata pelajaran Matematik saya berjaya menghidupkan - - - 3 1 4.19 suasana pembelajaran melalui - - - 75% 25% kaedah ini. 6 Pemahaman dalam konsep darab - - - - 4 ini akan menjadikan saya lebih 4.75 - - - - 100% berkeyakinan dan rajin. 7 Kaedah ini mampu melahirkan - - - - 4 pelajar yang kreatif dalam 4.75 - - - - 100% mencari ilmu. 53
 54. 54. SkalaNo Item Soal Selidik Min 1 2 3 4 58 Kaedah ini sesuai dilaksanakan - - - 4 - dalam pengajaran dan 4.00 - - - 100% - pembelajaran Matematik. Purata 4.25Jadual 4.3.2: Analisis Skor Min Item Soal Selidik Tentang Penggunaan Alat Bantu Mengajar (Pistol Dan Tukul) Terhadap Proses Pengajaran Dan Pembelajaran Dalam Tajuk Pendaraban. Jadual 4.3.2 menunjukkan analisis skor min item soal selidik tentangpenggunaan alat bantu mengajar yang menggunakan kaedah Pistol dan Tukulterhadap proses pengajaran dan pembelajaran dalam tajuk pendaraban. Daripadajadual ini, menunjukkan bahawa min skor bagi item 1 adalah 4.19 iaitu berada padatahap baik. Seramai 3 orang pelajar yang mewakili 75% bersetuju dan 1 orangpelajar (25%) sangat setuju yang mereka tahu menggunakan alatan (Pistol danTukul) dalam operasi darab. Bagi item 2, seramai 2 orang pelajar iaitu 50% setuju dan 2 orang lagi pelajar(50%) sangat bersetuju bahawa penggunaan alatan (Pistol dan Tukul) membantusaya meningkatkan kefahaman dalam operasi darab. Min skor bagi item 2 ini adalah3.38 iaitu pada tahap sederhana. Item 3 pula menyenaraikan 1 orang pelajar (25%)bersetuju dan 3 orang pelajar iaitu 75% yang sangat setuju bahawa penggunaanalatan (Pistol dan Tukul) menjadikan mereka lebih berminat dalam sesipembelajaran. Min skornya adalah 4.56 dan berada pada tahap sangat baik. 54
 55. 55. Item 4 dan 5 pula mempunyai bilangan pelajar yang sama iaitu 3 orangpelajar (75%) yang bersetuju dan 1 orang pelajar (25%) yang sangat setuju bahawapenggunaan alatan (Pistol dan Tukul) membolehkan mereka mengingat konsepoperasi darab dan guru mata pelajaran Matematik berjaya menghidupkan suasanapembelajaran melalui kaedah ini. Min skor bagi item 4 dan 5 adalah 4.19 iaitu padatahap yang baik. Bagi item 6 dan 7, juga mempunyai bilangan pelajar yang sama iaitu masing-masing 4 orang pelajar yang mewakili 100% sangat setuju bahawa pemahamandalam konsep darab ini akan menjadikan mereka lebih berkeyakinan dan rajin danmereka juga sangat setuju bahawa kaedah ini mampu melahirkan pelajar yang kreatifdalam mencari ilmu. Min skor item 6 dan 7 adalah 4.75 iaitu pada tahap yang sangatbaik. Item 8 pula menyenaraikan 4 orang pelajar yang mewakili 100% yangbersetuju bahawa kaedah ini sesuai dilaksanakan dalam pengajaran dan pembelajaranMatematik. Min skor item 8 adalah 4.00 iaitu pada tahap yang baik. Pada keseluruhannya purata skor min bagi item soal selidik bagi menganalisistahap penggunaan alat bantu mengajar terhadap proses pengajaran dan pembelajarandalam tajuk Pendaraban ialah 4.25 iaitu pada tahap yang baik. 55
 56. 56. 4.3.3 Analisis Keputusan Ujian Pra dan Ujian Pos Ujian Pra Ujian Pos PeratusBil Pelajar Markah Peratus Markah Peratus Peningkatan ( /10) (%) ( /10) (%)1 A 3 30% 8 80% 50%2 B 4 40% 9 90% 50%3 C 4 40% 10 100% 60%4 D 3 30% 8 80% 50% Jadual 4.3.3: Analisis Keputusan Ujian Pra dan Ujian Pos Pelajar 100% 100% 90% 90% 80% 80% 80% 70% 60% 50% 40% 40% 30% 40% 30% 30% 20% 10% 0% Pelajar A Pelajar B Pelajar C Pelajar D Ujian Pra Ujian Pos Carta 4.3.3: Analisis Keputusan Ujian Pra dan Ujian Pos Pelajar 56
 57. 57. Responden merupakan empat orang pelajar-pelajar yang terpilih bagimenjalani ujian pra yang telah dijalankan. Dalan ujian pra yang dijalankan, pelajar-pelajar ini memperolehi markah antara 30% hingga 40% berdasarkan Jadual 4.3.3.pelajar A dan pelajar D telah menjawab 3 soalan dengan betul dan mendapat markah30%. Namun setelah sesi pengajaran dan pembelajaran dijalankan, pelajar A danpelajar D meningkat kepada 80% kerana berjaya menjawab 8 soalan dengan betul.Peningkatan markah yang berjaya diperolehi adalah 50% dalam Ujian Pos. Pelajar B dan C telah menjawab 4 soalan daripada 10 soalan Ujian Pradengan betul dan mendapat markah 40%. Setelah sesi pengajaran dan pembelajarandijalankan, pelajar B telah berjaya menjawab 9 daripada 10 soalan dengan betul danmendapat markah 90% dalam Ujian Pos. Ini membawa peningkatan markahsebanyak 50%. Bagi pelajar C pula, pelajar ini berjaya menjawab semua soalandengan betul iaitu membawa markah 100%. Peningkatan markah bagi pelajar iniialah 60%. Daripada analisis ini, ia dapat menunjukkan bahawa penggunaan alat bantumengajar seperti Tukul dan Pistol amat membantu dalam pemahaman danperkembangan murid dalam menjawab soalan darab antara nombor 3 digit dengan 2digit yang melibatkan pengumpulan semula. Ia juga dapat menyediakan satu asasyang kuat untuk sesuatu konsep yang diajar. Alat bantu mengajar ini juga akanmenjadi daya penarik yang penting untuk pelajar serta dapat menghasilkanpembelajaran yang lebih kekal. Selain itu, ia juga dapat memberi pengalamansebenar yang boleh merangsang aktiviti sendiri di kalangan pelajar. Ia jugamempunyai daya penarik penting kepada seseorang pelajar. 57
 58. 58. 4.3.4 Analisis Pencapaian Ujian Pra dan Ujian Pos Ujian Pra Ujian Pos Gred Jumlah Peratus (%) Jumlah Peratus (%) A 0 0% 4 100% B 0 0% 0 0% C 2 50% 0 0% D 2 50% 0 0% E 0 0% 0 0% Jadual 4.3.4: Analisis Pencapaian Ujian Pra dan Ujian Pos Pelajar 100% 100% 90% 80% 70% 60% 50% 50% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% Gred A Gred B Gred C Gred D Gred E Ujian Pra Ujian Pos Carta 4.3.4: Analisis Pencapaian Ujian Pra dan Ujian Pos Pelajar 58
 59. 59. Berdasarkan Jadual 4.3.4, daripada analisis keputusan Ujian Pra dan UjianPos, ia menunjukkan peningkatan dari segi gred kelulusan pelajar setelah sesipengajaran dan pembelajaran dijalankan kepada pelajar-pelajar yang terpilih.Daripada Ujian Pra, didapati hanya 50% iaitu 2 orang pelajar sahaja yang lulusdengan gred C dan 50% lagi pelajar telah gagal iaitu dengan gred D dengan bilanganpelajar yang sama. Daripada Ujian Pra, didapati kefahaman pelajar-pelajar ini sangatlemah dalam menjawab soalan darab diantara nombor 3 digit dengan 2 digit yangmelibatkan pengumpulan semula. Dalam Ujian Pos pula, semua pelajar iaitu 4 orang telah lulus danmenunjukkan peningkatan kefahaman dalam operasi darab setelah sesi pengajarandan pembelajaran dan bimbingan dijalankan dalam masa satu minggu denganmenggunakan alat bantu mengajar yang menggunakan kaedah “Pistol dan Tukul”.Pelajar-pelajar ini telah lulus dengan semua pelajar (100%) mendapat gred A. Inimenunjukkan semua murid telah menguasai kemahiran mendarab bagi nombor 3digit dengan 2 digit yang melibatkan pengumpulan semula. 59
 60. 60. 4.4 RUMUSAN Berdasarkan carta dan jadual analisis yang ditunjukkan, pengkaji telahberjaya mendapati bahawa penggunaan kaedah “Pistol dan Tukul” dalam sesipengajaran dan pembelajaran di dalam bilik darjah. Ini dapat dibuktikan denganpeningkatan dalam peratusan ujian yang telah dijalankan di antara dua ujian iaituUjian Pra dan Ujian Pos. Daripada analisis ini, didapati bahawa penggunaan kaedah“Pistol dan Tukul” bagi operasi darab 3 digit dengan 2 digit yang melibatkanpengumpulan semula di dalam sesi pengajaran dan pembelajaran amat berkesan.Pengkaji juga mendapat maklumbalas daripada pelajar melalui borang soal selidikyang diedarkan dan dikumpul semula oleh pengkaji setelah diisi oleh responden yangdipilih tentang keberkesanan kaedah ini. Perbincangan lanjut mengenai keputusandan dapatan yang diperolehi dalam kajian ini akan dibincangkan dengan lebih lanjutdalam bab yang seterusnya. 60
 61. 61. BAB 5 RUMUSAN, PERBINCANGAN DAN CADANGAN5.1 PENGENALAN Dalam bab ini, pengkaji telah membuat interpretasi terhadap hasil yangdidapati daripada data yang telah dianalisis. Susulan daripada itu, pengkaji akanmembuat perbincangan, rumusan dan cadangan yang sesuai. Ianya merangkumirumusan hasil kajian, perbincangan dapatan kajian, implikasi dapatan kajian dancadangan kajian lanjutan. 61
 62. 62. 5.2 RINGKASAN KAJIAN Sekolah Kebangsaan Bandar, Kota Tinggi adalah tempat kajian ini telahdijalankan. Seramai 4 orang pelajar yang terdiri daripada 3 orang lelaki dan 1 orangperempuan telah dipilih oleh pengkaji sebagai responden dalam kajian ini. Pelajar-pelajar ini dipilih daripada kelas Tahun 5 Abu Daud yang mempunyai tahapkefahaman yang lemah dalam operasi darab. Tujuan kajian ini adalah untuk melihatpeningkatan penguasaan murid dalam operasi darab nombor tiga digit dengan duadigit yang melibatkan pengumpulan semula dengan kaedah “Pistol dan Tukul”.Selepas sesi pengajaran dan pembelajaran yang menggunakan kaedah ini, pelajar inidiberikan borang soal selidik untuk mengenalpasti keberkesanan kaedah ini. Data-data yang diperolehi dikumpul dan dianalisis. Menurut Mok Soon Sang (2001), penggunaan alat bantu mengajar adalahbaik dan ia lebih baik jika dipelbagaikan dengan kaedah dan teknik mengajar agarpengajaran yang dijalankan, berjalan dengan berkesan, dapat menarik perhatianpelajar, menjimatkan masa dan tenaga serta dapat menghasilkan pembelajaran yanglebih menarik dan menyeronokkan. Selain daripada itu, ia juga dapat membantu guru-guru dalam prosespengajaran dan pembelajaran. Alat bantu mengajar ini juga dapat memainkanperanan sebagai membantu tugas guru di dalam menerangkan isi pelajaran menurutPusat Perkembangan Kurikulum (1990). 62
 63. 63. 5.3 PERBINCANGAN HASIL KAJIAN5.3.1 Perbincangan Analisis Item Soal Selidik Tentang Sikap Dan Minat Pelajar Terhadap Matematik Setelah analisis item dilakukan kepada 7 item soal selidik, dapatan kajianmenunjukkan purata skor min bagi sikap dan minat pelajar terhadap Matematikadalah pada tahap sederhana iaitu 3.36 (Rujuk Jadual 4.3.1). Ia menunjukkan bahawapelajar mungkin mempunyai sikap dan minat yang agak kurang terhadap matapelajaran Matematik disebabkan tahap kefahaman mereka terhadap sesuatu konsepatau kemahiran adalah pada tahap yang rendah atau lemah. Dalam hal ini, ianyamenyokong kajian Omardin Ashaari (1999) yang menyatakan bahawa biasanyamurid yang lemah dalam pelajaran mempunyai hubung kait dengan soal minat, sikap,kaedah mengajar, kesihatan dan kelembapan pemikiran serta kesukaran pelajarmengikuti pengajaran guru. Hasil dapatan kajian bagi item ini juga disokong dengan kajian Abu Zahari(1988 dalam Rohani Kasmani, 1999, m/s 5) yang mengatakan minat dankecenderungan memainkan peranan untuk mempengaruhi pencapaian pelajar. Iadapat membantu pelajar memperkukuhkan dan mengaplikasikan hasil pembelajaranyang dipelajari oleh mereka. Penggunaan alat bantu mengajar yang berkesan danmampu menarik minat pelajar terhadap proses pengajaran dan pembelajaran di dalambilik darjah. 63
 64. 64. Tugas guru juga amat penting kerana ia juga amat mementingkan kreativitiguru untuk menarik minat pelajar agar terus mengikuti sesi pengajaran danpembelajaran dengan penuh semangat. Kreativiti merupakan mauduk dan agendapenting dalam mana-mana orientasi pendidikan di dunia. Menurut kajian SitiHasmah (2008) juga melihat dari perspektif guru yang mana ianya melibatkan empatfaktor utama. Faktor tersebut terdiri daripada pengetahuan, minat, sikap dankurikulum. Kajian yang dilakukan oleh Siti Hasmah (2008) adalah seiring dengankajian Tamby Subahan (1995), Reece dan Walker (1997) dan Norasmah (2001) yangmengatakan bahawa faktor utama untuk membudayakan pelajaran dalam kalanganpelajar ialah strategi pengajaran yang digunakan oleh guru. Guru perlulah bijak dalam menentukan strategi dan kaedah yang perludigunakan semasa sesi pengajaran dan pembelajaran agar dapat menarik minatmurid. Menurut Omardin Ashaari (1999), kebiasaannya, tumpuan dan minat parapelajar terhadap pengajaran guru dapat bertahan dalam masa yang terhad sahaja.Oleh itu, para guru perlu memainkan peranan untuk sentiasa menarik minat pelajarterhadap pengajarannya. 64
 65. 65. 5.3.2 Analisis Item Soal Selidik Tentang Penggunaan Alat Bantu Mengajar (Pistol Dan Tukul) Terhadap Proses Pengajaran Dan Pembelajaran Dalam Tajuk Pendaraban. Berdasarkan kepada analisis dapatan kajian bagi 8 item tentang penggunaanalat bantu mengajar (Pistol dan Tukul) terhadap proses pengajaran dan pembelajarandalam tajuk pendaraban mendapati skor purata minnya adalah 4.25 iaitu pada tahapyang baik (Rujuk Jadual 4.3.2). penggunaan alat bantu mengajar juga dapatmembantu guru serta mendatangkan minat dan kefahaman kepada murid untukmengikuti sesi pengajaran dan pembelajaran. Hasil dapatan ini disokong oleh LesterB.Bands (1956) menjelaskan bahan bantuan mengajar amat penting keranapenggunaannya dapat menggalakkan penguasaan bahan pengajaran guru. Denganadanya bahan bantu mengajar, ia dapat menarik minat pelajar untuk lebih memahamiisi pengajaran guru. Kementerian Pelajaran Malaysia telah menggubal Kurikulum Baru SekolahRendah (KBSR) yang menekankan penggunaan pelbagai teknik pengajaran sertamengutamakan penggunaan alat bantu mengajar untuk menjadikan proses pengajarandan pembelajaran tersebut berkesan. Pihak Kementerian Pelajaran Malaysia jugatelah menyediakan pelbagai alat bantu mengajar di sekolah-sekolah di negara iniuntuk memudahkan guru-guru menggunakannya dalam proses pengajaran danpembelajaran. 65

×