Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

D. Penswastaan & D. Kepimpinan Melalui Teladan

2,127 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

D. Penswastaan & D. Kepimpinan Melalui Teladan

 1. 1. PENGAJIAN AMDASARPENSWASTAANDASAR KEPIMPINANMELALUI TELADAN
 2. 2. DASAR PENSWASTAANPENGENALANo Diumumkan oleh kerajaan pada tahun 1983o Menyokong dasar-dasar lain seperti dasarperindustrian Malaysiao Menekankan peranan sektor swasta dalampembangunan ekonomi negarao Mencerminkan hasrat kerajaan untukmengurangkan penglibatannyadalam ekonomi sertamengurangkan skop dan tahap perbelanjaan awam.o Penswastaan didefinisikan sebagai pemindahansegala aktiviti dan fungsi yang pada tradisinyamerupakan tanggungjawab kerajaan kepada sektorswasta.
 3. 3. o Penswastaan didefinisikan sebagai pemindahansegala aktiviti dan fungsi yang pada tradisinyamerupakan tanggungjawab kerajaan kepada sektorswasta.o Berteraskan kepada lebihan kuasa pasaranberbanding dengan arahan pentadbiran dalammempengaruhi kegiatan ekonomi untukmeningkatkan kecekapano Mewujudkan permintaan yang tinggi terhadapkepakaran pengurusan dan keusahawanano Menyediakan peluang yang unik untuk memupuk dan
 4. 4. Misi:o Menyelaras dan menyediakan peruntukan yangsecukupnya supaya projek-projek dapatdilaksanakan mengikut matlamat yang ditetapkan.Memantapkan kaedah pemantauan pelaksanaanpembangunan infrastruktur dan kemudahan awamyang diluluskan. Menilai keberkesanan projekpembangunan yang dilaksanakan dari segi input danimpak kepada masyarakat.Visi:o Menjadi Bahagian yang cemerlang dalam menguruskanprojek-projek pembangunan infrastruktur dankemudahan awam dalam membantu pembangunan
 5. 5. OBJEKTIF DASAR PENSWASTAAN1.Mengurangkan beban kewangandan pentadbiran kerajaano Membolehkan kerajaan menyerahkankegiatan komersil kepada sektorswastasupaya kerajaan dapat menumpukanusaha ke atas fungsi tradisi sepertimengekalkan keamanan negara dan memberisokongan kepada pencapaian objektifpertumbuhan dan pengagihan
 6. 6. 2. Meningkatkan kecekapan dandaya pengeluaranoKecekapan dapat dipertingkatkanmelalui beberpa cara termasukmewujud dan menggalakkanpersaingan memberi insentif kepadakakitangan dan menjauhkansyarikat-syarikat kerajaan daripadapengawasan politik serta peraturankerajaan
 7. 7. 3. Mempercepatkan prosespertumbuhano Membuka peluang kepada sektor swasta bagimeningkatkan peranan dlm pembangunan negara.o Berorientasikan komersil mengutamakankeuntungan dan menjadi teras kepadapembangunan ekonomi yang lebih pesato Kerajaan akan dapat cepat memperoleh cukaikorporat untuk membiayai pula projek sosio
 8. 8. 4. Mengurangkan saiz danpenglibatan sektor awam dalamekonomioMengurangkan dan mengecilkansektorawam dan menonjolkanpenglibatan sektor swasta yanglebih banyak dalam pertumbuhanekonomi untuk menerajui negara
 9. 9. 5. Membantu mencapaimatlamatdasar ekonomi negaraoPenswsataan akan menyediakan lebihbanyak peluang bagi meningkatkanlagi kadar pencapaian objektif dasarekonomi negara khususnya dari segipenyusunan semula corak pemilikandi dalam ekonomi
 10. 10. Menubuhkan Unit Perancang Ekonomi (UPE)o Jawatankuasa ini telah menyediakan garispanduan yang lengkap untuk kegunaankementerian / jabatan yang inginmenswastakan beberapa perkhidmatan dibawah kawalan mereka. Tiga garis panduantelah dikeluarkan iaitu :-Garis panduan mengenai penswastaan untukkegunaan pihak swasta bertarikh 21 Januari 1985Pekeliling Am Bil. 2/85: Garis panduanmengenaipenswastaan untuk agensi-agensi kerajaanbertarikh 21 Januari 1985
 11. 11. STRATEGI PELAKSANAAN DASARPENSWASTAANPelan Induk Penswastaano Diterbitkan pada tahun 1991 bertujuan untukmembolehkan pihak swasta dan awammemahami dengan jelas dasar-dasar di bawahprogram penswastaan dan peluang-peluangpelaburan yang wujud olehnya.o PIP mengandungi panduan dan penjelasanmengenai pelaksanaan dasar , rangka konsep,rangka menyeluruh, isu-isu berkaitan denganpenswastaan,o Menggariskan juga pelan tindakan pendekatanpelaksanaan serta jentera pentadbiran
 12. 12. BENTUK-BENTUK PENSWASTAAN1. Penswastaan menyeluruho Seratus peratus kepentingan kerajaan dipindahmilik kepada sektor swasta2. Penswastaan secarasebahagiano Sebahagian milik kerajaan dalam sesebuahagensi kerajaan dipindahkankepadasektorswasta3. Penswsataan secara terpiliho Sesuatu agensi menjual bahagian tertentusahaja daripada perkhidmatannya tetapi terusmemiliki yang lain4. Penswastaan berbentuk pengurusan, bercorakperniagaan swastao Kerap diamalkan oleh kerajaano Prinsip perniagaan diamalkan sepenuhnya
 13. 13. 5. Penswastaan secara kontrako Terlaksana dengan pemberian kontrakperkhidmatan kerajaan kepada sektor swastatanpa merombak struktur organisasi agensikerajaan tersebut6. Penswastaan secara pajakano Membolehkan penyewaan kemudahandanharta kerajaan yang tertentu bagimendapatkan hasil tanpa mengubah hakmilikkerajaan7. Penswastaan berbentuk pengurusan swastao Ini bermakna hanya kepakaran sektor swastadari segi pengurusan dan pengetahuan sahajadigunakan oleh kerajaan tanpa sebarang
 14. 14. FAEDAH PENSWASTAANo Diberikan peluang yang lebih baikuntuk meningkatkan kerjayao Diberikan peluang untuk memilikisaham organisasioDiberikan dorongan untukmeningkatkan produktivitio Mendapat perkhidmatan yang lebihcekapo Mendapat peluang pekerjaan yang
 15. 15. oMengurangkan beban kerajaan darisegi kewangan dan pentadbirano Mendapat hasil tambahan untukmembayar perbelanjaan kerajaano Membuka peluang untuk pelaburanasing datang ke negara inioMendorong penggunaan sumber-sumberekonomi dengan lebih cekapdan rasional
 16. 16. DASAR KEPIMPINAN MELALUITELEDANPada 19 Mac 1983, konsep Kepimpinan MelaluiTeladan diperkenalkan. Tujuan kempen ini adalahuntuk menanam dan memupuk sifat-sifat kepimpinanyang berkesan bagi dicontohi, dihayati dan diamalkanoleh segenap lapisan anggota Kerajaan Malaysia.Matlamat kempen ini pula adalah untuk meningkatkanproduktiviti dan mengamalkan perkhidmatan yangBersih, Cekap dan Amanah. Kepimpinan MelaluiTeladan adalah satu dasar yang bertujuan mengubahsikap untuk mencapai dan memperkukuhkan nilai-nilaibagi mempertingkatkan etika kerja dan dayapengeluaran negara. Ia selaras, imbang danberdamping dengan dasar-dasar lain seperti DasarPandang Ke Timur, Bersih, Cekap dan Amanah danPenerapan Nilai-nilai lslam Dalam Pentadbiran
 17. 17. Pelancarano Tun Dr. Mahathir Mohamado pada 19 Mac 1983Objektif:o untuk menanam dan memupuk sifat kepimpinan yang berkesan bagidicontohi , dihayati dan diamalkan oleh segenap lapisanmasyarakato untuk menerap nilai kebertanggungjawab dan etika murni dikalangan kakitangan awam khususnya masyarakat amnyao untuk mengubah sikap bagi mencapai dan memperkukuhkan nilai-nilai bagi mempertingkatkan etika kerja serta daya pengeluarannegarao ….Sifat Positif sebagai teladano kesederhanaan dalam tindakan dan tuturkatao wawasan dan strategi yang jelaso berakhlak tinggio bersih hati, fikiran dan tindak tanduk
 18. 18. TeRImAKAsIh!-S.pRaviN KuMar

×