Kemahiran belajar

6,980 views

Published on

0 Comments
3 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
6,980
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3,251
Actions
Shares
0
Downloads
153
Comments
0
Likes
3
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Kemahiran belajar

 1. 1. KEMAHIRANBELAJARMencariMaklumatMenganalisisMenyelesaikanMasalahMenyoal
 2. 2.  PRINSIP KEMAHIRAN MENCARI MAKLUMAT:1.Kemahiran Perpustakaan2.Kemahiran Belajar3.Kemahiran Berkomunikasi4.Kemahiran Hidup5.Pengguna Sumber Maklumat Bercetak & MaklumatBukan Bercetak.6.Bahan & Peralatan Elektronik(e-pembelajaran)7.Mengutamakan konseo belajar berdasarkan‘Resourse Base Learning’
 3. 3. Pendengar yang aktif &efektifMencatat notaMembuat RujukanMenemubual
 4. 4.  SUMBER UTAMA:1.Maklumat individu/kelompokmanusia2.Maklumat Bercetak3.Peralatan audio visual4.Perkhidmatan dalam talian.
 5. 5.  Kamus Ensiklopedia BukuTahunan/almanak/Buku/majalah/Indeks Grafik/carta/gambarajah/peta Sumber daripada perkhidmatan dalamtalian Sumber individu/Kelompok Manusia.
 6. 6. LANGKAH2 MENINGKATKANKEMAHIRAN MENGUMPULMAKLUMAT DALAM P&PMembuatpelaporan/PersembahanRumusan &Refleksi PerolehanMaklumatCatatanMaklumatMaklumatyang relevanMembina rangkakerja asas berkaitanmatlamat carianmaklumat .Pencarian/lokasi maklumat
 7. 7. KEPENTINGAN KEMAHIRAN MAKLUMAT• Kumpul maklumat untuk penyelidikanilmiahdan R&D.• Sebagai rujukanteks,dokumen,peristiwa/perangkaan kepadakelompok pelajar pada masa depan.• Melatih pelajar menyelesaikan masalah.KEPADAPELAJAR• Negara mempunyai generasi bermaklumatyang dapat membina negara majuberasaskan K-ekonomi & e-dagang.• Melahirkan modal insan berkualiti• Mewujudkan masyarakat bermaklumat.KEPADAMASYARAKAT& NEGARA
 8. 8. KONSEP:Satu pendekatan ilmiah untuk mendapatkan tindakbalas daripada individu atau kelompok lain.OBJEKTIF:1.Untuk memberi pengetahuan berkaitan proses menyoaluntuk menghasilkan penyelidikan atau kertas projek.2.Berfikir secara berkesan melibatkan gaya pemikirankritis,kreatif & analistik untuk menyelesaikan masalahpembelajaran/menyiapkan kertas projek.
 9. 9.  PENGETAHUAN:.Aras mudah & menguji kebolehan mengingat perkara asas..Contoh soalan: Apakah gelaran Ketua Kerajaan bagi negeriSabah? KEFAHAMAN:.Menguji kebolehan memahami situasi/isu mudah dgnmengolah/mentafsir fakta/prinsip..Contoh:Berdasarkan Perlembagaan Persekutuan,terangkanproses pemilihan Yang di-Pertuan Agong? APLIKASI:.Menguji kebolehan menggunakan prinsip sesuatuisu/fakta untuk menyelesaikan masalah..Contoh:Huraikan keberkesanan programkitar semula di sekolah anda.
 10. 10.  ANALISIS:.Kemampuan membuat perbandingan & hubungkaitsesuatu situasi dgn situasi yg lain..Contoh:Bandingkan ciri2 perubatan tradisional dgnperubatan moden. SINTESIS:.Menguji kebolehan menggabung idea/konsep &membuat kesimpulan..Contoh:Jelaskan impak pengaruh globalisasi terhadapsosioekonomi. PENILAIAN:.Kebolehan menyatakan pandangan & kesahihan sesuatuisu/maklumat..Contoh: Nyatakan secara terpeinci keberkesanan programkitar semula di sekolah anda.
 11. 11. SOALAN JENIS TERTUTUP:.Melibatkan hasil dapatan/jawapan yg objektif & khusus..Unsur jawapan tepat,ringkas & relevan untuk membuktikansesuatu idea /isu..Penyoalan khusus untuk dapatkan keesahan & ketepatansesuatu fakta seperti kes gantung pelajar merokok di sekolahY.SOALAN JENIS TERBUKA:.Bentuk soalan bersifat umum & memerlukan penjelasanlanjutan berkaitan isu..Penyoalan yg merangsang daya fikir,kritis,kreatif &analitistik.
 12. 12.  KAJI SELIDIK:.Membina teknik penyoalan utk dapat data yg tepat & logik.Memudahkan pengkaji mendapatkan maklumat daripada responden dgnmenyediakan borang kaji selidik .Menggunakan skala likert 54 3 2 1,pilihan jawapan ikut skala .Bentuk soalan mudah difahami,tepat &dijawab dlm masa singkat..Contoh; maklumat demografi, tahap kesesuaian kerjaya, keberkesanan urustadbir sektor awam. TEMUBUAL:.Menggubal soalan relevan & mengadakan temubual dgn matlamat/ tajukpenyelidikan..2 jenis temubual iaitu formal & tidak formal..Temubual formal: urusan rasmi berkaitan tadbir urus awam/swasta..Temubual tidak formal: Berkaitan isu sosial,ekonomi & politik yg melibatkanorang awam/pengusaha.Contoh mendapatkan maklumat berkaitan kenaikanharga barang.
 13. 13. Menganalisisidea2,kerja,penyelesaian,kaedah,bahan dsbg.Kebolehan mentafsir,menilaikesahihan,menganalisis &merumus maklumat.
 14. 14. MenyusunMaklumatMelakar GrafikMenganalisisMaklumatMentafsirMaklumatMenilaiMaklumatMensintesisMaklumat
 15. 15. Menghubungkait faktaMengsintesisDataMembandingFaktaMembacayang TersiratMembuatkesimpulan
 16. 16.  1.Membina kemahiran memperoleh &memproses maklumat..meneroka,mencari & menilai maklumatuntuk kertas projek. 2.Proses mengumpul & membinakefahaman maklumat dgn membuatnota ringkas,peta minda & pengurusangrafik. Membantu pelajar menghasilkanpelbagai maklumat yg sesuai dgn subjek& keperluan pembelajaran.
 17. 17. • Membentuk kumpulan ‘think-tanks’ utkmencari maklumat/idea• Sesi perbincangan dirangsang dgn isu yangdibincang & dibahas.PERBINCANGAN• Memahami masalah• Meneroka pilihan penyelesaian• Membuat tinjauan sebab-akibat pilihan• Membuat pilihan terbaikPENYELESAIANMASALAHCara Membina Daya Fikir Berkesan
 18. 18. PEMIKIRANKRITIS,KRITIKAL &REFLEKTIF:• Kemahiranmengujikebenaran & logiksesuatu masalah• Contoh: Ujikajisains/PenyelidikanPEMIKIRANMENDATAR:• Kemahiran ygmelibatkan prosesmenjana idea ygbanyak apabilamenyelesaikanmasalah.• Kemahiran berfikirdi luar kotakmelibatkan isu &situasi yg tidaksama..PEMIKIRANMENEGAK/LOGIK• Idea yg lebihmendalam/teperinci• Menggunakan idea &akal bercorak tradisi utkselesai masalah.• Menghubungkait satusituasi dgn situasi yglain.• Contoh:Apa kesan kpdpengusaha jika tiadasubsidi minyak?
 19. 19. 1.PENGETAHUAN• Kemahiranmengingat faktaasas• Contoh:Memberitahunama /KetuaKerajaan Negara2.KEFAHAMAN• Kemahiran utkmemahamisesuatu situasi/isu• Menghuraiperanan KetuaAudit Negara3.APLIKASI• Kemahiranmenggunakanidea,fakta/rumusan utkmenyelesaikan masalah• Contoh:Bincangkankonsep 1 Malaysiadapat membangunkannegara melaluisemangat perpaduansemua etnik.
 20. 20. 4.ANALISIS• Kemahiran ygmengasingkansuatu situasi kpdbahagian kecil utkmemahami seluruhsituasi.• Contoh:Hubunganperingkat Negeridgn KerajaanPersekutuan dalamaspek kuasaeksekutif.5.SINTESIS• Kemahiranmembuatrumusan daripadabahagian yg telahdiasingkan• Contoh:Apakahfungsi MenteriBesar dalampelantikan ahliMesyuaratKerajaan Negeri.6.PENILAIAN• Kemahiran membuatpenilaian berdasarkankriteria/kategoritertentu• Contoh:SejauhmanakahPelan TransformasiEkonomi(ETP) utkmeningkatkan tarafhidup rakyatberpendapatan rendahberjaya dilaksanakanoleh kerajaan.
 21. 21.  Merupakan suatu set keupayaan berfikiruntuk menilai kewajaran & rasionalsesuatu hujah Pelajar membuat perkaitan antarakonsep yg dipelajari dalam bilik darjahdgn situasi sebenar dalam kehidupanseharian mereka.
 22. 22. 1.MEMBANDING &MEMBEZAKAN• Membandingbeza 2unsur/idea• Membanding databerkaitan jumlaheksport Malaysia kenegara2 Asia• Membezakan ciri2perubatantradisional dgnmoden.2.PENGELOMPOKKAN• Kategoriidea,matlamat,hujah,situasi/objek ke dlmsatu kumpulanmengikut ciri-ciri ygsama unsur yg dikaji.• Contoh:Mengelompokpunca penyakitkronik yg berouncadari amalanpemakanan .3. MENELITI BHGNKECIL DARIPADAKESELURUHAN• Meneliti Bhgn2 Kecil& perkaitan dgnunsur2 ygmenyeluruh/lebihbesar dlm situasi ygsama.• Contoh:OrganisasiSistem PentadbiranMalaysia.
 23. 23. 4.MENERANGKANSEBAB• Kemahiranmenerangkan sebabberlaku,bukti &membuat kesimpulanutk menentukansebab sebenar• Contoh:Menerangkansebab menggunakankaedah pengurusangrafik.5.MEMBUATURUTAN/KRONOLOGI• Kemahiranmenyususn sesuatuperistiwa/tindakbalas kajianmengikut urutanberdasarkan kriteria6.MEMBUATINFERENS• Kemahiran utkmembuatkesimpulanawal/hipotesismudah terhadapsesuatumaklumat ygdiproses.JENIS AKTIVITI KEMAHIRAN KRITIS
 24. 24.  Kemahiran Menyelesaikan Masalahmelibatkan kemahiran berfikir secaraanalitis,kritis. Kebolehan mencariidea,mengembangkan kemahiranmembuat keputusan berdasarkanmaklumat/pembuktian yg kukuh. Proses kognitif paling tinggi.
 25. 25. KAEDAHPENYELESAIANMASALAHKaedahInkuiriKaedahSumbangsaranKaedahSinetikKaedahPerbincangan
 26. 26. MenerimaMasalahMenganalisisMengenalpastiLangkahPenyelesaianMemilihMelaksanakan MenilaiPROSES & PERINGKAT PENYELESAIANMASALAH
 27. 27.  Melibatkan kemahiran menulis,mendengar &memberi maklum balas dlm pergerakan badanyg berlaku melalui interaksi individu dgn pihaklain. Berlaku proses pertukaran maklumat &perkongsian pengalaman dgn menggunakanlisan @ bantuan material Suatu proses menyampaikan pandangan @idea. Kebolehan menggunakan teknologi &mengembangkan kemahiran bukan lisan.
 28. 28. i.Mengekalkan keadaan &kedudukan tubuhbadan.ii.Melibatkan mata &muka(ekspresi) dgn baik.iii.Memberi tumpuan,minat &perhatian. Wajah sbg entitiutama merealisasikan minat &perhatianiv.Membuat penilaian,rumusankajian & penyelidikan drpdtindakan & perubahan sebelum& selepas berlaku suatuperubahan tindakan.v.Menghurai & menyatakan perasaansecara berhemah tanpa menyentuhemosi & fikiran pihak yg berkomunikasi.
 29. 29. 1.KOMUNIKASI LISAN• Perbincangan• Ucapan• Pembentangan• Perbualan Sosial• Proses Pengajaran &Pembelajaran2.KOMUNIKASI BERTULIS• Minit Mesyuarat• Surat Rasmi/TidakRasmi/Pekeliling/Notis• Peperiksaan Bertulis• LaporanAktiviti/Program• E-mel(korespondenmelalui talian)• Memorandum

×