Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Integrasi nasional

176,528 views

Published on

Nota untuk pelajar tingkatan 6

Published in: Education
 • Dating for everyone is here: ❶❶❶ http://bit.ly/39pMlLF ❶❶❶
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Sex in your area is here: ❶❶❶ http://bit.ly/39pMlLF ❶❶❶
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here

Integrasi nasional

 1. 1. INTEGRASI NASIONALDisediakan olehPn.Munni MBSSKLmunni/mbs
 2. 2. PENGENALAN• Merujuk kepada proses penyatuan masyarakatyang berasal daripada latar belakang, budaya dancara hidup yang berbeza untuk membentuk satuentiti yang berlandaskan norma masyarakattertentu demi kepentingan bersama• Persefahaman antara kaum akan terjalin danseterusnya mengukuhkan perpaduan negara.• Kesannya keharmonian berpanjangan akan dapatdinikmati oleh masyarakatmunni/mbs
 3. 3. Faktor Penghalang IntegrasiFaktor Penghalang PeneranganSifat Perkauman Sifat perkauman yang wujud dalamkalangan sesetengah masyarakatmenyukarkan integrasiPerbezaan Sosioekonomi Pengenalan kaum mengikut ekonomiyang wujud sejak zaman penjajahanBritish telah menimbulkan perasaancemburu sesuatu kaum terhadap kaumlainPerbezaan Kebudayaan Ketidakfahaman dan kekuranganpendedahan terhadap corak hidup danbudaya sesuatu kaum mudahmenimbulkan perselisihan faham danprasangka antara satu kaum dengankaum lainPerbezaan tempat tinggal Pengelompokan kaum mengikut kawasanmembataskan komunikasi dan hubunganantara kaummunni/mbs
 4. 4. STRATEGI PELAKSANAANAspek Strategi PelaksanaanPerlembagaanPersekutuanPerkara 8, Perlembagaan Persekutuan menyentuk kesamarataan disisi undang-undang iaitu semua orang berhak mendapat perlindungandi sisi undang-undangAkta Hasutan 1970 Menghalang masyarakat membangkitkan dan mempersoalkan isu-isusensitif yang boleh menjejaskan integrasi nasional seperti:•Kedaulatan raja-raja Melayu•Hak kerakyatan bukan Bumiputera•Agama Islam sebagi agama rasmi Persekutuan•Bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan•Hak istimewa orang Melayu dan BumiputeraAkta KeselematanDalam Negeri 1960Kerajaan diberi kuasa untuk menahan sesiapa yang disyakimenimbulkan masalah dalam negara dan boleh ditahan selama duatahun tanpa dibicarakanAgensi Kerajaan Penubuhan agensi kerajaan untuk membantu orang melayu bergiatdalam bidang perniagaan selain menetapkan kuota tertentu sepertiMARA, UDA, dan PERNAS.munni/mbs
 5. 5. Aspek Strategi PelaksanaanDasar KebudayaanKebangsaanPembentukan identiti nasional berdasarkan kebudayaanMelayu dengan menerima unsur-unsur kebudayaan lain dinegara ini.Bahasa Melayu Bahasa Melayu dijadikan bahasa kebangsaan dan bahasapengantar utama dalam sisitem pendidikan kebangsaanselain digunakan semasa berurusan dengan kerajaanSukatan Pelajaran yangsamaPembelajaran sukatan pelajaran yang sama dapat menyemaisemangat patriotisme dan persefahaman antara kaumSekolah Wawasan Membolehkan Sekolah Kebangsaan dan Sekolah JenisKebangsaan berkongsi kemudahan bagi mewujudkanhubungan erat antara pelajar pelbagai kaumPenempatan pegawai Penempatan pegawai di wilayah lain dapat mewujudkanhubungan erat antara penduduk di wilayah yang berlainanPerumahan untukBumiputeraKebanyakan projek perumahan baharu diwajibkanmemperuntukkan lot-lot perumahan untuk Bumiputera bagimewujudkan integrasi antara kaumPolitik Parti yang memerintah (Barisan Nasional) merupakangabungan bebebrapa parti perkauman seperti UMNI,MCSdan MIC munni/mbs
 6. 6. Aspek Strategi PelaksanaanDasar KebudayaanKebangsaanPembentukan identiti nasional berdasarkan kebudayaanMelayu dengan menerima unsur-unsur kebudayaan lain dinegara ini.Bahasa Melayu Bahasa Melayu dijadikan bahasa kebangsaan dan bahasapengantar utama dalam sisitem pendidikan kebangsaanselain digunakan semasa berurusan dengan kerajaanSukatan Pelajaran yangsamaPembelajaran sukatan pelajaran yang sama dapat menyemaisemangat patriotisme dan persefahaman antara kaumSekolah Wawasan Membolehkan Sekolah Kebangsaan dan Sekolah JenisKebangsaan berkongsi kemudahan bagi mewujudkanhubungan erat antara pelajar pelbagai kaumPenempatan pegawai Penempatan pegawai di wilayah lain dapat mewujudkanhubungan erat antara penduduk di wilayah yang berlainanPerumahan untukBumiputeraKebanyakan projek perumahan baharu diwajibkanmemperuntukkan lot-lot perumahan untuk Bumiputera bagimewujudkan integrasi antara kaumPolitik Parti yang memerintah (Barisan Nasional) merupakangabungan bebebrapa parti perkauman seperti UMNI,MCSdan MIC munni/mbs

×