Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Dasar pembangunan nasional

243,552 views

Published on

Nota untuk pelajar tingkatan 6

Published in: Education

Dasar pembangunan nasional

 1. 1. DASARPEMBANGUNAN NASIONAL Hakmilik munni mbsskl 2010 1
 2. 2. Latar Belakang• DPN telah dilancarkan oleh Y.A.B. Dato Seri Dr. Mahathir Mohamad, Perdana Menteri Malaysia pada 17 Jun 1991.• Rangka Rancangan Jangka Panjang Kedua (RRJP 2) 1991-2000 telah digubal berasaskan Dasar Pembangunan Nasional (DPN), Hakmilik munni mbsskl 2010 2
 3. 3. DASAR PEMBANGUNAN NASIONAL 1990-2000• Program menggantikan Dasar Ekonomi Baru• Terkandung dalam rangka asas Rancangan Jangka Panjang Masa Panjang ke-2• Tempoh pelaksanaannya adalah dari 1991 hingga 2000• Matlamat pokok adalah untuk mewujudkan pembangunan seimbang untuk melahirkan masyarakat yang bersatu padu dan adil• Digubal oleh MAjlis Perundingan Ekonomi Negara Pertama Hakmilik munni mbsskl 2010 (MPEN-1) 3
 4. 4. Objektif• Mewujudkan keseimbangan optimum pertumbuhan ekonomi dan pengagihan ekonomi yang saksama• Menggalakkan pembangunan seimbang dalam semua sektor• Menghapuskan ketidakadilan sosioekonomi• Mencapai intergrasi nasional Hakmilik munni mbsskl 2010 4
 5. 5. • Melahirkan masyarakat progresif, sejahtera dan bernilai positif• Menggalakkan pembangunan sumber manusia• Menjadikan sains dan teknologi teras pembangunan sosioekonomi• Mengutamakan perlindungan alam sekitar Hakmilik munni mbsskl 2010 5
 6. 6. Strategi• Mengurangkan kemiskinan relatif.• Mengurangkan ketidaksamaan sosial dan ekonomi dan galakkan perkongsian• Mewujudkan masyarakat Perdagangan dan Perindustrian Bumiputera (MPPB)• Membabitkan sektor swasta dalam proses penyusunan masyarakat• Menumpukan perhatian kepada pembangunan sumber manusia Hakmilik munni mbsskl 2010 6
 7. 7. • Mewujudkan keseimbangan yang optimum di mana pertumbuhan ekonomi dengan pengagihan yang saksama• Memastikan pembangunan yang seimbang bagi sektor-sektor utama• Menggalakkan dan memperkukuhkan integrasi nasional• Hasilkan masyarakat progresif serta mempunyai nilai-nilai sosial dan kerohanian yang positif Hakmilik munni mbsskl 2010 7
 8. 8. • Menjadikan sains dan teknologi satu teras penting dalam perancangan dan pembangunan ekonomi• Memastikan dalam perkembangan pembangunan ekonomi perhatian yang sewajarnya diberi untuk memelihara alam sekitar dan ekologi Hakmilik munni mbsskl 2010 8
 9. 9. Pendekatan Baru DPN• Hasil pencapaian yang berkualiti dan berterusan-penekanan pada aspek pendidikan dan latihan• Persaingan dalam pasaran antarabangsa- meningkatkan daya tarikan pelabur dan pengusaha, mengamalkan dasar liberal• Wawasan 2020- penyertaan semua kaum dalam pembangunan negara Hakmilik munni mbsskl 2010 9
 10. 10. • Pembasmian kemiskinan- kemiskinan tegar sasaran 7.2% pada 2000, penggangguran 4%. Peranan sektor awam dalam program pendidikan, latihan,kesihatan,jalan-jalan luar bandar,pengangkutan,perumahan, bekalan air dan elektrik• Tumpuan antara pembangunan wilayah- wilayah khas di Sabah dan Sarawak• Penetapan zon-zon pembangunan- perniagaan dan industri kecil. Hakmilik munni mbsskl 2010 10
 11. 11. • Penyusunan semula masyarakat- penghapusan pengenalan kaum mengikut fungsi-fungsi ekonomi dan penyusunan semula hakmilik Hakmilik munni mbsskl 2010 11
 12. 12. KesimpulanPencapaian tidak seratus peratus.Maka ia disambung dengan Dasar Wawasan Negara Hakmilik munni mbsskl 2010 12

×