Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Riadenie organizácie

83 views

Published on

Organizácia

Published in: Leadership & Management
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Riadenie organizácie

 1. 1. © RNDr. Marta Krajčíová 1 www.krajciova.sk Riadenie organizácie
 2. 2. © RNDr. Marta Krajčíová 2 www.krajciova.sk Program  Riadenie organizácie – Organizačná štruktúra-návrh – Organizačná štruktúra-analýza – Organizačná štruktúra-zmena
 3. 3. © RNDr. Marta Krajčíová 3 www.krajciova.sk Organizačná štruktúra-návrh
 4. 4. © RNDr. Marta Krajčíová 4 www.krajciova.sk Organizačná štrukúra-návrh  Organizačná štruktúra-návrh – Podniková architektúra – Organizácia – OSCAR – Typy organizácií – Druhy organizačných kultúr – Organizovanie – Druhy organizačných štruktúr – Organizačná politika – Typy sietí – Skvelá organizácia
 5. 5. © RNDr. Marta Krajčíová 5 www.krajciova.sk Podniková architektúra Proces Skupina procesov Proces Podproces Činnosť Zodpovednosť Garant skupiny procesov Vlastník procesu Manažér tímu Zamestnanec Organizačná jednotka Divízia Úsek Tím Funkčné miesto Dokumentácia Poriadky Smernice Postupy Záznamy Produkt Externý Interný Interný Interný Ciele/KPI Strategické Taktické Operatívne Zamestnancov Výkonnosť Organizácie Procesov Tímov Zamestnancov ICT Informčný systém Aplikácie Dáta Dáta Riziká Strategické Taktické Operatívne Zamestnancov
 6. 6. © RNDr. Marta Krajčíová 6 www.krajciova.sk Organizácia  Organizácia – Štruktúrovaná skupina ľudí vytvorená so zámerom dosiahnuť konkrétne špecifikovaný cieľ • Je tvorená ľuďmi. • Jej fungovanie zabezpečujú ľudia. • Slúži na uspokojovanie potrieb ľudí.
 7. 7. © RNDr. Marta Krajčíová 7 www.krajciova.sk OSCAR  OSCAR – Objectives • Ciele – Specialization • Špecializácia – Coordination • Koordinácia – Authority • Právomoc – Responsibility • Zodpovednosť
 8. 8. © RNDr. Marta Krajčíová 8 www.krajciova.sk Typy organizácií  Typy organizácií – Mechanický typ • Je prispôsobený relatívne stálym podmienkam. • Existuje jasná hierarchia riadenia. • Zdôrazňuje sa vertikálna komunikácia a interakcia. • Je založená na lojálnosti k organizácii a na poslušnosti voči nadriadeným. – Organický typ • Prispôsobuje sa nestabilným podmienkam, keď neustále vznikajú nové, neznáme problémy. • K interakcii a ku komunikácii môže dôjsť na akejkoľvek úrovni. • Organizačná schéma je prekážkou efektívneho fungovania organizácie.
 9. 9. © RNDr. Marta Krajčíová 9 www.krajciova.sk Typy organizácií  Typy organizácií – Charizmatický • Osobné vlastnosti vodcu – Tradičný • Poriadok a autorita – Racionálne-legálny • Moderná spoločnosť • Byrokratická organizácia
 10. 10. © RNDr. Marta Krajčíová 10 www.krajciova.sk Druhy organizačných kultúr  Druhy organizačných kultúr – Osobnostná • Najvyššiu dôležitosť majú profesionálne a osobné ciele jednotlivcov. • Organizácia zabezpečuje služby pre jednotlivcov. • Usporiadanie voľne pospájaných hviezd. – Pracovná • Dominantnou črtou je práca resp. orientácia na projekt. • Moc a vplyv je v priesečníkoch siete. • Hlavnými osobnosťami sú vedúci projektových tímov a nie manažéri. • Jasné postupy a pocit bezpečnosti tu neexistuje.
 11. 11. © RNDr. Marta Krajčíová 11 www.krajciova.sk Druhy organizačných kultúr  Druhy organizačných kultúr – Mocenská • Moc a vplyv je koncentrovaný v strede pavučiny. • Dominantná, charizmatická osobnosť. • Osobnosť dôležitejšia ako formálne štruktúry, postupy alebo roly. • Spoliehanie sa na jednotlivcov a osobnú angažovanosť. – Funkčná • Dominantná črta je neosobnosť. • Komunikácia je formálna s formálnymi postupmi a predpismi. • Stĺpy predstavujú jednotlivé špecifické roly. • Dôležité sú procesy pre vzdelávanie a rozvoj expertných zručností. • Uprednostňujú sa priame línie v komunikácii.
 12. 12. © RNDr. Marta Krajčíová 12 www.krajciova.sk Organizovanie  Organizovanie – Je cieľavedomá činnosť, ktorej konečným cieľom je usporiadať prvky systému, ich aktivity, koordináciu, kontrolu tak, aby prispeli v maximálnej možnej miere k dosiahnutiu stanovených cieľov. – Vytvorenie podmienok pre dosahovanie cieľov pomocou: • Štruktúry procesov. • Štruktúry vzťahov.
 13. 13. © RNDr. Marta Krajčíová 13 www.krajciova.sk Organizovanie Stanovenie a usporiadanie činností Stanovenie a zaistenie racionálnej deľby práce Zoskupenie vymedzených činností Delegovanie úloh Koordinácia ľudí, zdrojov a činností v priestore a čase
 14. 14. © RNDr. Marta Krajčíová 14 www.krajciova.sk Organizovanie  Organizovanie – Definovanie organizačnej štruktúry. – Vytvorenie organizačného poriadku. – Vytvorenie popisov kompetencií a právomocí manažérov. – Vytvorenie popisu funkcií pracovníkov. – Zaradenie pracovníkov do funkcií.
 15. 15. © RNDr. Marta Krajčíová 15 www.krajciova.sk Druhy organizačných štruktúr  Druhy organizačných štruktúr – Podľa združovania činností • Funkčná • Produktová • Geografická • Hybridná – Podľa uplatnenia rozhodovacích právomocí • Líniové • Štábne • Kombinované – Pružné organizačné štruktúry • Štruktúry s koordinátorom • Maticové štruktúry • Projektové štruktúry • Procesné tímy
 16. 16. © RNDr. Marta Krajčíová 16 www.krajciova.sk Organizačná politika  Sedem stratégii interpersonálneho vplyvu – Identifikovať zainteresovaných – Prispievať k pohode – Zapadnúť do obrazu – Vytvárať siete – Uzatvárať dohody – Zadržiavať informácie a stiahnuť sa z politiky – Keď všetko iné zlyhá .... Andrew Kakabadse
 17. 17. © RNDr. Marta Krajčíová 17 www.krajciova.sk Typy sietí  Typy sietí – Siete praktikov. – Siete privilegovanej moci. – Ideologické siete. – Siete orientované na osoby.
 18. 18. © RNDr. Marta Krajčíová 18 www.krajciova.sk Skvelá organizácia Hierarchická Skvelá Byrokratická Začínajúca Organizácia Kultúradisciplíny Podnikateľský duch Zdroj:Jim Collins, Z dobrého skvelé, Eastone Books 2006
 19. 19. © RNDr. Marta Krajčíová 19 www.krajciova.sk Skvelá organizácia Budovanie Kultúra disciplíny Technologické akcelerátory Vedenie 5.úrovne Najprv kto...potom čo Postavtesa tvrdým faktom Koncept ježka ZOTRVAČNÍ K Disciplinovaní ľudia Disciplinované myslenie Disciplinované konanie Prielom Zdroj: Jim Collins, Z dobrého skvelé, Eastone Books 2006
 20. 20. © RNDr. Marta Krajčíová 20 www.krajciova.sk Organizačná štruktúra-analýza
 21. 21. © RNDr. Marta Krajčíová 21 www.krajciova.sk Organizačná štruktúra-analýza  Organizačná štruktúra-analýza – Cieľ • Zistiť, či sa procesy vykonávajú v optimálnom organizačnom rámci. • Zistiť, či proces nie je organizačne a priestorovo prerušovaný. • Zistiť, či je proces obsluhovaný účinne a efektívne. • Zistiť vyťaženie funkčných miest. • Minimalizovať počet zamestnancov, ktorí vykonávajú proces. • Zistiť, či je obsluha motivovaná a spokojná. – Analýzy • Analýza organizačných jednotiek. • Analýza priradenia proces-organizačná jednotka. • Analýza organizačných prerušení. • Analýza priestorových prerušení. • Analýza zodpovednosti za proces. • Analýza funkčných miest. • Analýza priradenia proces-funkčné miesto. • Analýza vyťaženia funkčných miest. • Analýza spokojnosti zamestnancov.
 22. 22. © RNDr. Marta Krajčíová 22 www.krajciova.sk Organizačná štruktúra-zmena
 23. 23. © RNDr. Marta Krajčíová 23 www.krajciova.sk Organizačná štruktúra-zmena  Organizačná štruktúra-zmena – Dôvody zmeny organizačnej štruktúry – Optimalizačné opatrenia – Zmena 1 • Líniová stará-líniová nová – Zmena 2 • Líniová stará-maticová nová – Zmena 3 • Maticová stará-maticová nová – Zmena 4 • Procesy nové-organizačná štrukúra nová – Zmena 5 • Tímová organizačná štruktúra
 24. 24. © RNDr. Marta Krajčíová 24 www.krajciova.sk Dôvody zmeny organizačnej štruktúry  Dôvody zmeny organizačnej štruktúry – Procesy • Veľká fragmentácia procesov. • Veľké čakanie na vstupy od iných procesov. • Zavedenie nových procesov. • Veľké časy procesov-roztrhnutý proces-lokalizácia. – Organizačná štruktúra • Reštrukturalizácia. • Unbundling. • Akvizícia. • Veľa úrovní riadenia-všetky projekty procesného riadenia. • Veľa organizačných útvarov-všetky projekty procesného riadenia. • Nejasná organizačná štruktúra.
 25. 25. © RNDr. Marta Krajčíová 25 www.krajciova.sk Dôvody zmeny organizačnej štruktúry  Dôvody zmeny organizačnej štruktúry – Manažéri • Mocenské záujmy manažmentu. • Politické rozhodnutia manažmentu. • Zmena kompetencií a zodpovedností manažmentu. – Zamestnanci • Optimalizácia počtu funkčných miest. • Optimalizácia počtu zamestnancov. • Zvýšenie vyťaženia a produktivity zamestnancov. • Zmena pracovného zaradenia zamestnancov.
 26. 26. © RNDr. Marta Krajčíová 26 www.krajciova.sk Optimalizačné opatrenia  Optimalizačné opatrenia – Procesy • Variantné prevedenie procesov. • Redukcia duplicitných procesov. • Narovnanie procesov v rámci procesného tímu. • Outsourcing procesov. • Kroky procesu sú vykonávané v prirodzenej nadväznosti. • Práca sa vykonáva tam, kde je to najrozumnejšie. • Niekoľko prác je spojených do jednej. • Sú definované produkty, aj interné, dochádza k cielenej orientácii na zákazníka (aj interného).
 27. 27. © RNDr. Marta Krajčíová 27 www.krajciova.sk Optimalizačné opatrenia  Optimalizačné opatrenia – Činnosti • Zrušenie neefektívnych činností. • Zlúčenie rovnakých činností. • Vtiahnutie činností, ktoré idú mimo procesu do procesu. • Spojenie činností viacerých oddelení do jedného procesu. • Odstránenie kontrolných a schvaľovacích činností. • Likvidácia činností, ktoré neprinášajú pridanú hodnotu. • Prenesenie činností na externú firmu.
 28. 28. © RNDr. Marta Krajčíová 28 www.krajciova.sk Optimalizačné opatrenia  Optimalizačné opatrenia – Organizačná štruktúra • Optimalizácia organizačných jednotiek. • Optimalizácia lokalizácie útvarov. • Optimalizácia funkčných miest. • Optimalizácia počtu zamestnancov. • Zavedenie tímovej práce. • Zavedenie projektového riadenia. • Využitie informačných technológií.
 29. 29. © RNDr. Marta Krajčíová 29 www.krajciova.sk Optimalizačné opatrenia  Optimalizačné opatrenia – Manažéri a zamestnanci • Jedna kontaktná osoba zodpovedná za proces. • Zvýšenie a posilnenie zodpovednosti vlastníkov procesov. • Rozhodujú výkonní pracovníci. • Zodpovednosť sa neefektívne neprenáša nahor. • Redukcia kontrolných opatrení. • Redukcia zbytočnej deľby práce. • Kvalita je prirodzeným rozmerom každej práce. • Vysoký dôraz na trvalé vzdelávanie a zdieľanie znalostí všetkých pracovníkov.
 30. 30. © RNDr. Marta Krajčíová 30 www.krajciova.sk RNDr. Marta Krajčíová konzultantka Business Process Management e-mail: mail@krajciova.sk mobil: +421 911 556 331 web: www.krajciova.sk blog: martakrajciova.blogspot.com blog: martaknihy.blogspot.com blog: martaznalosti.blogspot.com blog: martaseminare.blogspot.com blog: martasloboda.blogspot.com Ďakujem za pozornosť

×