Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Toyota Production System

48 views

Published on

Model riadenia

Published in: Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Toyota Production System

 1. 1. © RNDr. Marta Krajčíová 1 www.krajciova.sk TOYOTA PRODUCTION SYSTEM
 2. 2. © RNDr. Marta Krajčíová 2 www.krajciova.sk Program  Toyota Production System – Toyota – Štíhle procesy – Štíhla organizácia – Riešenie problémov – Implementácia štíhleho myslenia – Zhrnutie
 3. 3. © RNDr. Marta Krajčíová 3 www.krajciova.sk Toyota  Toyota – História firmy Toyota – Toyota – Toyota Production System – Koncepcia firmy Toyota – Model 4P – 14 zásad TPS – Dlhodobá filozofia
 4. 4. © RNDr. Marta Krajčíová 4 www.krajciova.sk História firmy Toyota  História firmy Toyota – Sakichi Toyoda: 1867-1930 • Jidoka. – Kiichiro Toyoda: 1894-1952 • Zakladateľ Toyota Motor Company. • Just-in-time. – Eiji Toyoda: 1913 • Povojnový rast, premena na globálnu veľmoc. • Zvyšovanie produktivity a pridanej hodnoty. • Zvyšovanie konkurencieschopnosti voči Európe a U.S.. – Taiichi Ohno: 1912-1990 • Zakladateľ TPS-60-té roky 20. storočia. – Ichiro Suzuki • Šéfkonštruktér-Lexus.
 5. 5. © RNDr. Marta Krajčíová 5 www.krajciova.sk História firmy Toyota
 6. 6. © RNDr. Marta Krajčíová 6 www.krajciova.sk Toyota  Toyota – Nagoya. – 240 tisíc zamestnancov. – Ročný zisk v roku 2003=8,13 miliárd dolárov, čo je viac ako GM, Chrysler a Ford spolu. – Konkurencieschopnosť: vysoká kvalita, produktivita, rýchlosť a pružnosť výroby.
 7. 7. © RNDr. Marta Krajčíová 7 www.krajciova.sk Toyota Production System Just in Time Ľudia a tímová práca Jidoka Kaizen Znižovanie strát Heijunka Stabilné a štandardizované procesy Vizualizácia Filozofia Kvalita Náklady Čas
 8. 8. © RNDr. Marta Krajčíová 8 www.krajciova.sk Koncepcia firmy Toyota Koncepciu firmy Toyota je možné v stručnosti zhrnúť do dvoch pilierov, o ktoré sa opiera: Koncepcia firmy Toyota Neustále zlepšovanie Ohľaduplnosť k ľuďom
 9. 9. © RNDr. Marta Krajčíová 9 www.krajciova.sk Model 4P Zásad Zásada 5 Zásada 7 Zásada 6 Zásada 8 Zásada 4 Zásada 3 Zásada 2 Zásada 14 Zásada 12 Zásada 13 Zásada 1 Zásada 11 Zásada 9 Zásada 10 Philosophy, Process, People/Partners, Problem solving Problémy Ľudia a partneri Procesy Filozofia
 10. 10. © RNDr. Marta Krajčíová 10 www.krajciova.sk 14 zásad TPS 14 zásad TPS 1Filozofia 2Jednokusovýtok 3Ťah 4Pracovnézaťaženie 5Zastavenieprocesu 6Štandardizácia 7Vizualizácia 8Preverenétechnológie 9Vedúceosobnosti 10Ľudiaatímovápráca 11Dodávatelia 12Vlastnéoči 13Rozhodovaniea zvažovanie 14Zlepšovanie
 11. 11. © RNDr. Marta Krajčíová 11 www.krajciova.sk Zásada 1 Zakladajte svoje manažérske rozhodnutia na dlhodobej filozofii, a to i na úkor krátkodobých finančných cieľov. Cieľ: dlhodobá filozofia. Zameranie: na podporu rozhodovania.
 12. 12. © RNDr. Marta Krajčíová 12 www.krajciova.sk Zásada 1  Zásada 1 – Poslanie – Hodnoty – Zákazníci – Zamestnanci – Zodpovednosť – Rozhodovanie – Úspech
 13. 13. © RNDr. Marta Krajčíová 13 www.krajciova.sk Poslanie  Poslanie – Prispievať k ekonomickému rastu krajiny, v ktorej firma sídli. – Prispievať k stabilite a blahobytu členov tímu. – Prispievať k celkovému rastu Toyoty.
 14. 14. © RNDr. Marta Krajčíová 14 www.krajciova.sk Hodnoty  Hodnoty – Ctime jazyk a duch zákona každého národa a rozvíjajme otvorené a slušné firemné činnosti, aby ako firma sme boli dobrými občanmi sveta. – Vážme si kultúru a zvyklosti každého národa a prispievajme k jeho ekonomickému a sociálnemu rozvoju prostredníctvom firemných činností v podmienkach miestnych spoločností. – Venujme sa poskytovaniu ekologicky nezávadných a bezpečných výrobkov a prostredníctvom svojich činností zvyšujme všade kvalitu života. – Vytvárajme a rozvíjajme pokročilé technológie a poskytujme vynikajúce výrobky a služby, ktoré uspokoja potreby zákazníkov na celom svete.
 15. 15. © RNDr. Marta Krajčíová 15 www.krajciova.sk Hodnoty  Hodnoty – Pestujme firemnú kultúru, ktorá podnecuje individuálnu tvorivosť a tímové hodnoty, a zároveň ctime vzájomnú dôveru a ohľaduplnosť medzi rádovými zamestnancami a vedením. – Usilujme o rast v súlade s globálnym spoločenstvom prostredníctvom inovatívneho riadenia. – Spolupracujme s podnikateľskými partnermi pri výskume i vývoji, aby sme dosiahli stabilný, dlhodobý rast a vzájomnú výhodnosť, a budeme pritom neustále otvorení novým partnerstvám.
 16. 16. © RNDr. Marta Krajčíová 16 www.krajciova.sk Zákazníci  Zákazníci – Spôsob, akým sa správate voči zákazníkom, keď im nič nedlhujete, podobne ako to, ako sa správate k človeku, ktorý sa nemôže brániť-to je najväčšia previerka charakteru.
 17. 17. © RNDr. Marta Krajčíová 17 www.krajciova.sk Zamestnanci  Zamestnanci – Nemôžete iba tvrdiť, že ľudské zdroje sú vašim najdôležitejším aktívom, musíte podľa toho tiež každý deň žiť.
 18. 18. © RNDr. Marta Krajčíová 18 www.krajciova.sk Zodpovednosť  Zodpovednosť – Prijímame výzvy v tvorivom duchu a s odvahou uskutočniť svoje vlastné sny, pričom nestrácame silu ani energiu. – K svojej práci pristupujeme rázne, s optimizmom a s úprimným presvedčením o hodnote svojho prispenia.
 19. 19. © RNDr. Marta Krajčíová 19 www.krajciova.sk Rozhodovanie  Rozhodovanie – Chceme sami rozhodovať o svojom vlastnom osude. – Pri jednaní sa spoliehame sami na seba a dôverujeme svojim schopnostiam. – Prijímame zodpovednosť za svoje správanie a udržiavanie a zvyšovanie schopností, ktoré nám umožnia vytvárať pridanú hodnotu.
 20. 20. © RNDr. Marta Krajčíová 20 www.krajciova.sk Peniaze  Peniaze – Majú: • Pomáhať spoločnosti. • Pomáhať spoločenstvu. • Odplácať miestnemu spoločenstvu s pocitom veľkého šťastia, že v ňom môžeme vykonávať svoju podnikateľskú činnosť.
 21. 21. © RNDr. Marta Krajčíová 21 www.krajciova.sk Úspech  Úspech – Najdôležitejšími faktormi úspechu sú: • Trpezlivosť. • Zameranie na dlhodobé výsledky. • Investície do ľudí, výrobkov, výrobných zariadení. • Neústupná oddanosť kvalite.
 22. 22. © RNDr. Marta Krajčíová 22 www.krajciova.sk TOYOTA PRODUCTION SYSTEM
 23. 23. © RNDr. Marta Krajčíová 23 www.krajciova.sk Štíhle procesy  Štíhle procesy – Model 4P – Štíhle procesy – Jednokusový tok – Ťah – Pracovné zaťaženie – Zastavenie procesu – Štandardizácia – Vizualizácia – Preverené technológie
 24. 24. © RNDr. Marta Krajčíová 24 www.krajciova.sk Štíhle procesy Zásad Zásada 5 Zásada 7 Zásada 6 Zásada 8 Zásada 4 Zásada 3 Zásada 2 Philosophy, Process, People/Partners, Problem solving Problémy Ľudia a partneri Procesy Filozofia
 25. 25. © RNDr. Marta Krajčíová 25 www.krajciova.sk Štíhle procesy Definujeme ako činnosti, ktoré menia vstupy (materiál a informácie) na výstupy (produkty alebo služby), požadované zákazníkom, za ktoré je ochotný zaplatiť, bez plytvania zdrojmi a v čo najkratšom čase.
 26. 26. © RNDr. Marta Krajčíová 26 www.krajciova.sk Vytvorte nepretržitý procesný tok, ktorý vám umožní odkryť problémy. Zásada 2 Cieľ: eliminácia čakania. Zameranie: na procesy a ich pridanú hodnotu.
 27. 27. © RNDr. Marta Krajčíová 27 www.krajciova.sk Zásada 2  Zásada 2 – Hodnotový tok – Jednokusový tok – 8 druhov plytvania vo výrobe – Špagetový diagram – Bunka jednokusového toku – Takt – Prínosy jednokusového toku
 28. 28. © RNDr. Marta Krajčíová 28 www.krajciova.sk Hodnotový tok  Hodnotový tok – Keď pristúpite k akémukoľvek procesu, prvá vec, ktorú by ste mali z hľadiska „štíhlosti“ urobiť, je: • Zmapovať hodnotový tok pri ktorom budete sledovať kľukatú cestu, po ktorej sa pohybuje materiál, dokument, alebo informácia celým procesom.
 29. 29. © RNDr. Marta Krajčíová 29 www.krajciova.sk Jednokusový tok  Jednokusový tok – Tok je podstatou myšlienky „štíhlosti“. – Znamená, že skracovanie času, ktorý trvá premena surovín v hotové výrobky (služby), povedie k: • Najlepšej kvalite. • Najnižším nákladom. • Najkratším dodacím lehotám.
 30. 30. © RNDr. Marta Krajčíová 30 www.krajciova.sk Jednokusový tok  Jednokusový tok – Cieľom „štíhlej“ výroby je vytvoriť „jednokusový tok“ prostredníctvom neustáleho odstraňovania zbytočného úsilia a plytvania časom, ktorý nepridáva hodnotu. – V rámci jednokusového toku, sú jednotlivé procesy usporiadané v postupnosti, ktorá zaistí zhotovenie zákazníkovej objednávky v čo najkratšom čase.
 31. 31. © RNDr. Marta Krajčíová 31 www.krajciova.sk 8 druhov plytvania vo výrobe • Vyrába sa príliš veľa, alebo príliš skoro. 1 Nadvýroba • Na súčiastky, materiál, informácie. 2 Čakanie • Každá nadbytočná doprava, manipulácia, premiestňovanie. 3 Doprava • Činnosti nad rámec špecifikácie. 4 Nadbytočná práca • Zásoby, ktoré presahujú minimum potrebné k výrobe. 5 Nadbytočné zásoby • Pohyb, ktorý nepridáva hodnotu. 6 Zbytočné pohyby • Odstraňovanie nekvality. 7 Chyby • Najväčšie plytvanie vo firme. 8 Nevyužité schopnosti zamestnancov
 32. 32. © RNDr. Marta Krajčíová 32 www.krajciova.sk Jednokusový tok  Jednokusový tok – V duchu „štíhleho“ myslenia je ideálna veľkosť dávky vždy rovnaká- jeden kus. – Je to tak preto, lebo sa nesnažíme optimalizovať využitie ľudí a zariadení v rámci jednotlivých oddelení, ale cieľom je rozbiť oddelenia a „procesné ostrovčeky“ (zváračov, farbiarov) a vytvoriť pracovné bunky, ktoré sú zoskupené skôr podľa výrobkov, než podľa procesov.
 33. 33. © RNDr. Marta Krajčíová 33 www.krajciova.sk Špagetový diagram
 34. 34. © RNDr. Marta Krajčíová 34 www.krajciova.sk Bunka jednokusového toku  Bunka jednokusového toku – Je tvorená tesným usporiadaním ľudí, strojov alebo pracovných staníc v nadväznosti spracovateľského procesu. – Bunka dokáže odstrániť väčšinu z hore uvedených strát. – Vezmite správnych ľudí, ktorí vykonávajú prácu pridávajúcu hodnotu, vhodne ich zoraďte a nechajte projekt prechádzať medzi nimi a vytvorte im podmienky, aby mohli prepracovať spoločnú integráciu, a získate rýchlosť, produktivitu a kvalitnejšie výsledky. – V bunke je porušené pravidlo jeden stroj-jeden operátor. – Od robotníkov sa vyžaduje uplatnenie viacerých schopností.
 35. 35. © RNDr. Marta Krajčíová 35 www.krajciova.sk Takt  Takt – Keď zavediete jednokusový tok v rámci výrobnej bunky, podľa čoho poznáte: • Akým tempom by mala bunka pracovať? • Aká by mala byť kapacita zariadenia? • Koľko ľudí budeme potrebovať? – Odpoveďou je takt-pracovný rytmus. – Takt je rytmická rada, je to tempo v ktorom zákazníci nakupujú výrobok. – Pozor: mimoriadna sila a rýchlosť (jedného oddelenia, človeka) môže jednokusový tok zastaviť-nadmernými zásobami a činnosťami.
 36. 36. © RNDr. Marta Krajčíová 36 www.krajciova.sk  Takt – Takt zákazníka je rýchlosť výroby, ktorá vychádza z rýchlosti predaja. – Takt = disponibilný pracovný čas za zmenu/požiadavky zákazníka za zmenu – Takt = 28 800 s/800 ks = 36 s Takt
 37. 37. © RNDr. Marta Krajčíová 37 www.krajciova.sk Prínosy jednokusového toku  Prínosy jednokusového toku – Zaisťuje kvalitu. – Vytvára skutočnú flexibilitu. – Zaisťuje vyššiu produktivitu. – Šetrí podlahovú plochu. – Zvyšuje bezpečnosť. – Zlepšuje morálku. – Znižuje zásoby.
 38. 38. © RNDr. Marta Krajčíová 38 www.krajciova.sk Využívajte systém ťahu, aby ste sa vyhli nadvýrobe. Zásada 3 Cieľ: eliminácia nadvýroby. Zameranie: na zákazníka a redukciu zásob.
 39. 39. © RNDr. Marta Krajčíová 39 www.krajciova.sk Zásada 3  Zásada 3 – Ťah – Just-in-time – Kanban
 40. 40. © RNDr. Marta Krajčíová 40 www.krajciova.sk Ťah  Ťah – Ťah odpovedá ideálnemu stavu výroby just-in-time: poskytovať zákazníkovi to, čo vyžaduje, kedy to vyžaduje, a v množstve, ktoré vyžaduje. – Najčistejšou formou „ťahu“ je jednokusový tok. – Ťah je opakom „pretlačovania“, kedy napr. nakupujeme do zásoby a plánujeme nákup. – Toyota neriadi zásoby, ale ich odstraňuje.
 41. 41. © RNDr. Marta Krajčíová 41 www.krajciova.sk Just-in-time  Just-in-time – Je súborom zásad, nástrojov a techník, ktoré firme umožňujú vyrábať a dodávať výrobky v malých množstvách, s krátkymi dodacími lehotami a podľa jedinečných potrieb zákazníkov. – V rámci systému „ťahu“ platí, že predchádzajúci proces musí vždy robiť to, čo hovorí proces nasledujúci.
 42. 42. © RNDr. Marta Krajčíová 42 www.krajciova.sk Kanban  Kanban – Je systém pre riadenie a zaisťovanie toku a výroby v rámci systému just- in-time. – Sú to prázdne zásobníky, vozíky, karty, ktoré signalizujú, že montážna linka spotrebovala diely a potrebuje dodať ďalšie. – Kanban je to isté, ako znamenie, menovka, návestie, tabuľa, vizitka- určitý druh signálu, že je zásobník prázdny a treba ho doplniť.
 43. 43. © RNDr. Marta Krajčíová 43 www.krajciova.sk Kanban  Kanban – Systém ťahu-kanban sa vo väčšine podnikateľských situácií osvedčuje lepšie ako systém pevných harmonogramov výroby. – Pracujte s tokom tam, kde môžete, tam, kde musíte, zvoľte ťah. – Tam, kde sa nedá vytvoriť jednokusový tok, môže byť vhodnejšie vytvorenie systému ťahu, ktorý pracuje s určitými zásobami. – Kanban uplatňujte spôsobom, ktorý je primeraný vašej situácii. – Kanban je možné uplatniť aj v administratívnych procesoch.
 44. 44. © RNDr. Marta Krajčíová 44 www.krajciova.sk Vyrovnávajte pracovné zaťaženie. Zásada 4 Cieľ: eliminácia plytvania (muda), redukcia nevyrovnaného vyťaženia (mura) a preťaženia ľudí a strojov (muri). Zameranie: na vybalansovanie požiadaviek zákazníka a ich vplyvu na výrobné procesy.
 45. 45. © RNDr. Marta Krajčíová 45 www.krajciova.sk Zásada 4  Zásada 4 – Nevyrovnaná výroba – Hromadná výroba na zákazku – Vyrovnanie výroby – Heijunka – Mura, Muri, Muda – Korytnačka
 46. 46. © RNDr. Marta Krajčíová 46 www.krajciova.sk Nevyrovnaná výroba  Nevyrovnaná výroba – Zákazníci nakupujú výrobky nepredvídateľným spôsobom. – Existuje riziko nepredaného tovaru. – Využívanie zdrojov je nevyvážené. – Predchádzajúci proces odovzdáva nevyrovnaný dopyt. – Keď vyrábate presne podľa objednávok-na zákazku: • Jeden týždeň môžete vyrábať veľké množstvo, platiť nadčasy a preťažovať ľudí a zariadenie. • V nasledujúcom týždni objednávky opadnú, nebudete mať pre ľudí prácu a tiež vaše výrobné zariadenie nebude dostatočne využité.
 47. 47. © RNDr. Marta Krajčíová 47 www.krajciova.sk Hromadná výroba na zákazku Hromadná výroba Slabé prispôsobenie zákazníkovi Nízke náklady Výroba na zákazku Silné prispôsobenie zákazníkovi Vysoké náklady Hromadná výroba na zákazku
 48. 48. © RNDr. Marta Krajčíová 48 www.krajciova.sk Vyrovnanie výroby  Vyrovnanie výroby – Prvá vec, ktorú musíte urobiť, keď sa snažíte o uplatnenie TPS je vyrovnanie výroby. – Toyota prišla na to, že môže vytvoriť tu „najštíhlejšiu“ výrobu, keď: • Vyrovná výrobný program. • Nebude sa snažiť vyrábať vždy na zákazku. Zákazníci budú musieť niekedy počkať o čosi dlhšie, keď budú požadovať výrobok vyrobený špeciálne pre nich.
 49. 49. © RNDr. Marta Krajčíová 49 www.krajciova.sk Heijunka  Heijunka – Je vyrovnávanie • Pracovného harmonogramu. • Výroby z hľadiska objemu. • Výroby z hľadiska kombinácie výrobkov. • Dopytu po vašich ľuďoch. • Dopytu po vašom výrobnom zariadení. • Dopytu po vašich dodávateľoch.
 50. 50. © RNDr. Marta Krajčíová 50 www.krajciova.sk Heijunka  Heijunka – Postup • Výrobky nie sú zhotovované podľa skutočného toku objednávok, ale vezme sa celkové množstvo objednávok za určité obdobie a vyrovnane sa rozdelí tak, aby na každý deň pripadala výroba rovnakého množstva a rovnakej kombinácie výrobkov. • Cieľom je odstrániť zoraďovanie strojov-privážanie a odvážanie dielov a náradia na linku.
 51. 51. © RNDr. Marta Krajčíová 51 www.krajciova.sk 3M-Mura, Muri, Muda  3M-Mura, Muri, Muda – Dosiahnutie heijunka má zásadný význam pre odstránenie MURA (nevyrovnanosť), čo je rozhodujúce pre vylúčenie MURI (preťaženie) a MUDA (plytvanie). MURA nevyrovnanosť MUDA plytvanie MURI preťaženie
 52. 52. © RNDr. Marta Krajčíová 52 www.krajciova.sk Korytnačka  Korytnačka – Pomalšia, avšak vytrvalá korytnačka spôsobí menej strát a je omnoho vhodnejšia ako rýchly zajac, ktorý uháňa vpred, a potom sa tu a tam zastaví, aby si zdriemol. – Systém Toyota môže byť uskutočnený iba vtedy, keď všetci robotníci sa premenia v korytnačky.
 53. 53. © RNDr. Marta Krajčíová 53 www.krajciova.sk Zastavte proces, keď sa objaví problém v kvalite. Zásada 5 Cieľ: okamžitá kvalita pri zdroji. Zameranie: na zastavenie procesu a fixáciu problémov.
 54. 54. © RNDr. Marta Krajčíová 54 www.krajciova.sk Zásada 5  Zásada 5 – Jidoka – Andon – Kvalita – 5 krát prečo?
 55. 55. © RNDr. Marta Krajčíová 55 www.krajciova.sk Jidoka  Jidoka – Je druhý pilier TPS. – V Toyote je každý stroj vybavený zariadením, ktoré zisťuje odchýlky a automaticky zastaví stroj, keď sa takáto odchýlka vyskytne. – Ľudia majú právomoc stlačiť tlačidlo, alebo zatiahnuť šnúrku, čím môžu zastaviť montážnu linku. – Každý člen tímu je povinný zastaviť linku vždy, keď spozoruje čokoľvek neštandardné. – Týmto spôsobom je prevedená zodpovednosť za kvalitu do rúk členov tímu. – Pociťujú túto zodpovednosť-a majú pocit moci. Vedia, že na nich záleží.
 56. 56. © RNDr. Marta Krajčíová 56 www.krajciova.sk Andon  Andon – Je svetelná signalizácia žiadosti o pomoc. – Implementovať systém andon nie je to isté ako nakúpiť modernú novú technológiu. – Stačí použiť červenú, žltú a zelenú zástavku. – V Toyote poznajú silu jednoduchosti.
 57. 57. © RNDr. Marta Krajčíová 57 www.krajciova.sk Kvalita  Kvalita – Začína tam, kde si každý zamestnanec organizácie uvedomuje, že nesmie nikdy poslať nepodarok alebo nedokonalú informáciu do ďalšieho procesu. Odmietni to, nerob to, neposielaj to.
 58. 58. © RNDr. Marta Krajčíová 58 www.krajciova.sk Kvalita  Kvalita – Vo firme Toyota sa snažia veci nekomplikovať a používajú iba zopár zložitejších štatistických nástrojov. – Nepoužívajú Six Sigmu. – Kvalitu riadia priamo v procese. – Odborníci na kvalitu a členovia tímov pracujú iba so 4 kľúčovými nástrojmi: • Choďte a presvedčte sa na vlastné oči. • Vykonajte rozbor situácie na mieste. • Využívajte jednokusového toku a nástroje andon k odhaleniu problémov. • Päťkrát si položte otázku „prečo“?
 59. 59. © RNDr. Marta Krajčíová 59 www.krajciova.sk 5 krát prečo? 5 „prečo“ Úroveň problému Odpovedajúca úroveň protiopatrenia 1-prečo? Na podlahe výrobnej prevádzky je kaluž oleja. Šetrite olejom. 2-prečo? Pretože zo stroja kvapká olej. Opravte stroj. 3-prečo? Pretože je opotrebované tesnenie. Vymeňte tesnenie. 4-prečo? Pretože sme nakúpili tesnenie vyrobené z nekvalitného materiálu. Zmeňte technickú špecifikáciu tesnenia. 5-prečo? Pretože sme pri jeho nákupe urobili dobrý obchod (za dobrú cenu). Zmeňte zásady, ktorými sa riadi nákup. Pretože pracovníci nákupu sú hodnotení podľa krátkodobých úspor nákladov. Zmeňte kritéria hodnotenia pracovníkov nákupu.
 60. 60. © RNDr. Marta Krajčíová 60 www.krajciova.sk Štandardizujte činnosti z dôvodu neustáleho zlepšovania. Zásada 6 Cieľ: štandardizované činnosti, štandardizovaná práca. Zameranie: zlepšovanie procesov a zapojenie ľudí.
 61. 61. © RNDr. Marta Krajčíová 61 www.krajciova.sk Zásada 6  Zásada 6 – Štandardizovaný proces – Štandardizovaná práca – Štandardný výkon – Štandardný postup – Štandardizované činnosti
 62. 62. © RNDr. Marta Krajčíová 62 www.krajciova.sk Štandardizovaný proces  Štandardizovaný proces – Pokiaľ nie je proces štandardizovaný, nie je možné dosiahnuť jeho zlepšenie.
 63. 63. © RNDr. Marta Krajčíová 63 www.krajciova.sk Štandardizovaná práca  Štandardizovaná práca – Je základom • Posilňovania právomocí robotníkov, ich rastu, zdrojom inovácií a neustáleho zlepšovania procesov. – Je daná • Taktom-je to čas potrebný na dokončenie jednej pracovnej činnosti, ktorý odpovedá tempu dopytu zákazníkov. • Postupnosťou vykonávania činností, alebo sledom procesov. • Množstvom zásob, ktoré musí mať každý jednotlivý pracovník pri ruke, aby mohol dokončiť onú štandardizovanú prácu.
 64. 64. © RNDr. Marta Krajčíová 64 www.krajciova.sk Štandardný výkon  Štandardný výkon – Vo firme Toyota sú popisy štandardného výkonu pracovných činností: • Vyvesené na pracovisku tak, že na nich obsluha strojov nevidí. • Operátor je vycvičený na štandardizované vykonávanie práce, ale potom robí svoju prácu a nepozerá sa na list s popisom štandardného výkonu práce. • Popis je vyvesený tak, aby na neho bolo vidieť zvonku-aby vedúci tímu a skupinový vedúci mohli vykonávať audit a dohliadnuť na to, či operátor dodržiava správny postup.
 65. 65. © RNDr. Marta Krajčíová 65 www.krajciova.sk Štandardný postup  Štandardný postup – Pracovníci si sami tvoria popisy štandardných postupov. – Majú voľnosť v dopĺňaní vlastných nápadov. – Štandardy musia byť dostatočne: • Jednoduché a praktické, aby ich ľudia používali. • Konkrétne, aby boli užitočné. • Obecné, aby dovoľovali určitú pružnosť.
 66. 66. © RNDr. Marta Krajčíová 66 www.krajciova.sk Štandardizované činnosti P (Plan) = Plánuj D (Do) = Urob C (Check) = Skontroluj A (Act) = Zrealizuj S (Standardize) = Štandardizuj D (Do) = Urob C (Check) = Skontroluj A (Act) = Zrealizuj
 67. 67. © RNDr. Marta Krajčíová 67 www.krajciova.sk Používajte vizuálnu kontrolu, aby vám nezostali skryté žiadne problémy. Zásada 7 Cieľ: vizualizácia riadenia. Zameranie: odkrytie problémov a zlepšenie toku pridanej hodnoty.
 68. 68. © RNDr. Marta Krajčíová 68 www.krajciova.sk Zásada 7  Zásada 7 – 5S – Vizuálna kontrola – Obeya – Správa A3
 69. 69. © RNDr. Marta Krajčíová 69 www.krajciova.sk 5S Seiri, seiton, sieso, seiketsu, shitsuke Sort, straighten, shine, standardize, sustain
 70. 70. © RNDr. Marta Krajčíová 70 www.krajciova.sk 5S  Roztrieďte – Všetky položky roztrieďte a ponechajte iba to, čo je potrebné, ostatného sa zbavte.  Usporiadajte – Poriadok-všetko má svoje určené miesto a všetko je na svojom mieste.  Prečistite – Čistota-proces prečisťovania často pôsobí ako určitý druh kontroly, ktorá odhaľuje nenormálne podmienky a predhavarijné stavy, ktoré ohrozujú kvalitu, alebo poškodenie stroja.  Štandardizujte – Vytvorte pravidlá-vypracujte systémy a postupy umožňujúce udržovať a priebežne sledovať prvé tri S.  Udržujte – Sebadisciplína-udržiavanie stabilizovaného pracoviska je trvalým procesom neustáleho zlepšovania.
 71. 71. © RNDr. Marta Krajčíová 71 www.krajciova.sk 5S  5S – Cieľom 5S nie je dôkladné organizovanie a označovanie materiálu, nástrojov z dôvodu udržania čistého prostredia. – „Štíhle“ systémy využívajú program 5S na podporu hladkého toku v súlade s daným taktom. – 5S zároveň predstavuje nástroj, ktorý umožňuje zviditeľniť problémy a pokiaľ sa používa premyslene, môže byť súčasťou vizuálnej kontroly. V japonských továrňach je tak čisto, že by sa tam dalo jesť zo zeme. Pre Japoncov je to vec hrdosti.
 72. 72. © RNDr. Marta Krajčíová 72 www.krajciova.sk Vizuálna kontrola  Vizuálna kontrola – Za prvok vizuálnej kontroly môžeme považovať akékoľvek komunikačné zariadenie používané v pracovnom prostredí, ktoré nám na prvý pohľad hovorí, ako by sa mala práca vykonávať a či sa neodchyľuje od štandardu: • harmonogram projektu • plán práce ....
 73. 73. © RNDr. Marta Krajčíová 73 www.krajciova.sk Vizuálna kontrola  Vizuálna kontrola – Dobre navrhnutý systém vizuálnej kontroly: • Zvyšuje produktivitu. • Znižuje počet zmätkov a chybných výkonov. • Pomáha dodržiavať termíny. • Uľahčuje komunikáciu. • Zvyšuje bezpečnosť. • Znižuje náklady. • Poskytuje pracovníkom vyššiu kontrolu nad ich prostredím.
 74. 74. © RNDr. Marta Krajčíová 74 www.krajciova.sk Obeya  Obeya – Spoločná miestnosť, zóna. – Prístup do nej majú iba poverení pracovníci. – Umožňuje rýchle a presné rozhodovanie. – Zlepšuje komunikáciu. – Udržuje jednotné zameranie. – Urýchľuje zber informácií. – Umocňuje dôležitý pocit tímovej integrácie.
 75. 75. © RNDr. Marta Krajčíová 75 www.krajciova.sk Správa A3  Správa A3 – Nezabiehajte do podrobností. – Vyjadrite kľúčové informácie na jednej strane formátu A3. – Správa A3 je úplná, nie stručná. – Dokumentuje určitý proces. Menej znamená viac.
 76. 76. © RNDr. Marta Krajčíová 76 www.krajciova.sk Používajte iba dôkladne preverené technológie. Zásada 8 Cieľ: používanie spoľahlivej, dôkladne preverenej technológie. Zameranie: podpora ľudí a procesov-nie opačne.
 77. 77. © RNDr. Marta Krajčíová 77 www.krajciova.sk Zásada 8  Zásada 8 – Informačné technológie – Informačné systémy
 78. 78. © RNDr. Marta Krajčíová 78 www.krajciova.sk Informačné technológie  Informačné technológie – Majú pre firmu Toyota zásadný význam. – Toyota technológie považuje za nástroje, ktoré ako všetky ostatné nástroje-existuje preto, aby poskytovala podporu ľuďom a procesom. – Technológia musí byť: • Názorná a intuitívna. • Nesmie vyžadovať ďalšiu pracovnú silu, ktorá by niekde v kancelárii zadávala vstupné dáta.
 79. 79. © RNDr. Marta Krajčíová 79 www.krajciova.sk Informačné technológie  Informačné technológie – Pri preskúmaní novej technológie sa posudzuje: – Podpora plynulého toku vo výrobnom procese. • Vplyv na súčasný proces a jeho pridanú hodnotu. • Príležitosť k odstráneniu plytvania a strát a k vyrovnaniu toku. • Možnosti okamžitého a prírastkového zlepšenia procesu. – Pomoc ľuďom podávať lepší výkon v rámci stanovených štandardov. – Súlad s hodnotami a prevádzkovými zásadami. • Prikladanie vyššej hodnoty ľuďom ako technológiám. • Rozhodovanie na základe širokej zhody. – Sústredenie prevádzkových činností na odstraňovanie strát.
 80. 80. © RNDr. Marta Krajčíová 80 www.krajciova.sk Informačné systémy  Informačné systémy – Toyota trendu IS/IT odoláva. – Uprednostňuje vizuálne riadenie, pretože ľudia sú zameraní: • Vizuálne • Hmatovo • Sluchovo
 81. 81. © RNDr. Marta Krajčíová 81 www.krajciova.sk TOYOTA PRODUCTION SYSTEM
 82. 82. © RNDr. Marta Krajčíová 82 www.krajciova.sk Štíhla organizácia  Štíhla organizácia – Model 4P – Štíhla organizácia – Vedúce osobnosti – Ľudia a tímová práca – Dodávatelia
 83. 83. © RNDr. Marta Krajčíová 83 www.krajciova.sk Štíhla organizácia Zásad Zásada 11 Zásada 9 Zásada 10 Philosophy, Process, People/Partners, Problem solving Problémy Ľudia a partneri Procesy Filozofia
 84. 84. © RNDr. Marta Krajčíová 84 www.krajciova.sk Štíhla organizácia Organizácia je štíhla vtedy, ak dokáže racionálne a ekonomicky využívať svoje zdroje tak, aby nedochádzalo k navýšeniu nevyhnutných nákladov zapríčinených rôznym plytvaním.
 85. 85. © RNDr. Marta Krajčíová 85 www.krajciova.sk Vychovávajte vedúce osobnosti, ktoré žijú filozofiou firmy. Zásada 9 Cieľ: výchova lídrov. Zameranie: na ľudí, ktorí dôkladne rozumejú práci, vyznávajú podnikovú filozofiu a učia ju druhých.
 86. 86. © RNDr. Marta Krajčíová 86 www.krajciova.sk Zásada 9  Zásada 9 – Vodca – Manažment – 4 typy organizácií – Byrokratická organizácia – Organická organizácia – Podporujúca byrokracia – Organizačná štruktúra – Vedenie
 87. 87. © RNDr. Marta Krajčíová 87 www.krajciova.sk Vodca  Vodca – Musí mať dlhodobú víziu toho, čo je treba robiť. – Musí vedieť, ako to urobiť. – Musí byť schopný rozvíjať ľudí tak, aby rozumeli svojej práci a dokázali ju vykonať na vynikajúcej úrovni.
 88. 88. © RNDr. Marta Krajčíová 88 www.krajciova.sk Manažment  Manažment – Dve priority sú jasné-na prvom mieste je: Manažment Kvalita Mimoriadne úsilie Bezpečnosť Mimoriadna starostlivosť
 89. 89. © RNDr. Marta Krajčíová 89 www.krajciova.sk 4 typy organizácií Paul Adler analýzou firmy Toyota navrhol 4 typy organizácií:
 90. 90. © RNDr. Marta Krajčíová 90 www.krajciova.sk Byrokratická organizácia  Byrokratická organizácia je: – Nemennej povahy. – Zameriava sa dovnútra na efektívnosť. – Zameriava sa na kontrolu zamestnancov. – Nedokáže citlivo reagovať na zmeny prostredia. – Nepracuje sa v nich dobre. – Nemusí byť nutne zlá.
 91. 91. © RNDr. Marta Krajčíová 91 www.krajciova.sk Organická organizácia  Organická organizácie je: – Efektívnejšia, keď sa prudko mení prostredie a technológie. – S ohľadom na to, že svet sa mení rýchlosťou myšlienky, mohlo by sa zdať, že prišiel čas odhodiť byrokratické normy a postupy a vytvoriť sebariadiace tímy, pružné a schopné konkurencie. Koncepcia Toyoty sa neriadi ani jedným z týchto princípov.
 92. 92. © RNDr. Marta Krajčíová 92 www.krajciova.sk Podporujúca byrokracia  Podporujúca byrokracia – Pracovné úkoly sa opakujú a majú krátke priebehové doby. – Robotníci sa riadia podrobnými štandardnými postupmi. – Na pracovisku má všetko svoje miesto a všetko je tam, kde má byť. – Predchádza sa stratám. – V prevádzke je veľa vedúcich tímov a skupinových vedúcich a uplatňuje sa rozsiahla hierarchia. – Presadzuje sa prísna disciplína. – Robotník je jej najcennejším zdrojom, pretože je premýšľajúcim analytikom a riešiteľom problémov.
 93. 93. © RNDr. Marta Krajčíová 93 www.krajciova.sk Podporujúca byrokracia  Podporujúca byrokracia – Toyota má: • Široké zapojenie zamestnancov. • Živú komunikáciu. • Inovácie. • Pružnosť. • Vysokú morálku.
 94. 94. © RNDr. Marta Krajčíová 94 www.krajciova.sk Organizačná štruktúra
 95. 95. © RNDr. Marta Krajčíová 95 www.krajciova.sk Organizačná štruktúra  Organizačná štruktúra – Generálny manažér • Riadi technikov, tým, že im prideľuje projekty. • Spracováva hodnotenie výkonnosti.
 96. 96. © RNDr. Marta Krajčíová 96 www.krajciova.sk Organizačná štruktúra  Organizačná štruktúra – Šéf konštruktér • Je vedúcou postavou programu. • Je projektovým manažérom „ťažkej váhy“. • Má vysokú zodpovednosť bez právomoci. • Má úplnú podporu vrcholových vedúcich pracovníkov. • Riadi program vývoja vozidla a je zodpovedný za výsledky, nie za ľudí, ktorí na projekte pracujú. • Má pod kontrolou proces vývoja nového vozidla. • Preukázal, že je výnimočný technik. • Je kritickým článkom medzi konštrukciou a spokojnosťou zákazníkov.
 97. 97. © RNDr. Marta Krajčíová 97 www.krajciova.sk Vedenie Zdolanahor(rozvoj)Zhoradole(smernice) Znalosti obecného managementu Hlboké porozumenie vykonávanej práci Vedúce osobnosti firmy Toyota Tvorca učiacej sa organizácie "Toto je náš účel a smer, povediem vás a budem vás koučovať" Byrokratický manažér "Riaďte sa pravidlami" Manažér sústredený na úlohy "Toto je treba urobiť, takýmto spôsobom, urobte to" Facilitátor skupiny "Máte širšie právomoci"
 98. 98. © RNDr. Marta Krajčíová 98 www.krajciova.sk Správajte sa ohľaduplne k svojim ľuďom a tímom, rozvíjajte ich a podnecujte ich. Zásada 10 Cieľ: rozvoj výnimočných ľudí a tímov. Zameranie: na ľudí a tímy, ktorí vyznávajú podnikovú filozofiu.
 99. 99. © RNDr. Marta Krajčíová 99 www.krajciova.sk Zásada 10  Zásada 10 – Tímová práca – Hierarchia – Tímy – Členovia tímu – Noví zamestnanci – Vedúci tímu – Skupinový vedúci – Motivácia – Motivačná sila
 100. 100. © RNDr. Marta Krajčíová 100 www.krajciova.sk Tímová práca  Tímová práca – Američania si myslia, že tímová práca je otázkou toho, že ja budem mať rád Vás a Vy budete mať rád mňa. – Vzájomný ohľad a dôvera znamenajú, že mám dôveru v to, že budete robiť svoju prácu tak, že budeme úspešní ako firma, a že si toho vážim. – Neznamená to, že jeden druhého milujeme.
 101. 101. © RNDr. Marta Krajčíová 101 www.krajciova.sk Hierarchia  Hierarchia – Ohniskom riešenia problémov sú pracovné skupiny prevádzkových zamestnancov-robotníkov, ktorí najlepšie poznajú skutočnú prácu a skutočné problémy. – Pretože oni sú tí, ktorí prinášajú hodnotu zákazníkom, tvoria členovia tímu vrchol hierarchie. – Zvyšok hierarchie existuje preto, aby im poskytoval podporu. – Hierarchia je zložitá, na prvý pohľad neefektívna. – Riadenie je založené na prístupe zdola nahor a v posilňovaní právomocí zamestnancov.
 102. 102. © RNDr. Marta Krajčíová 102 www.krajciova.sk Hierarchia Členovia tímu 4-5 Vedúci tímu 4 Skupinový vedúci 5-8 Asistent manažéra 4-10 Manažér Členovia tímu 4-5 Vedúci tímu 5 Skupinový vedúci 5-8 Asistent manažéra 4-10 Manažér Hierarchia Najmenšia skupina 4 vedúci tímu, 16-20 členov tímov Najväčšia skupina 5 vedúci tímov, 20-25 členov tímov
 103. 103. © RNDr. Marta Krajčíová 103 www.krajciova.sk Tímy  Tímy – Koordinujú prácu. – Motivujú sa navzájom. – Učia sa jeden od druhého. – Sú zamerané na riešenie problémov-zlepšovanie procesov. – Každodenne podávajú skvelý zladený pracovný výkon. – Vybudovanie dobrého tímu trvá aj 3-4 roky. – Budovanie tímu vyžaduje kombináciu direktívneho prístupu aj sociálnej podpory.
 104. 104. © RNDr. Marta Krajčíová 104 www.krajciova.sk Členovia tímu  Členovia tímu – Vykonávajú prácu pridávajúcu hodnotu. – Vykonávajú manuálnu prácu v súlade s normami. – Sú zodpovední za riešenie problémov a neustále zlepšovanie. – Záleží na schopnostiach a vlastnostiach jednotlivca.
 105. 105. © RNDr. Marta Krajčíová 105 www.krajciova.sk Noví zamestnanci  Noví zamestnanci – Majú pri nástupe hneď mentora. – Nikto nebýva bez pomoci, aby na všetko musel prichádzať na vlastnú päsť sám. – Pri práci dostanete náročnú úlohu a bude na vás, aby ste sa s ňou popasovali, pokiaľ nepožiadate o pomoc.
 106. 106. © RNDr. Marta Krajčíová 106 www.krajciova.sk Vedúci tímu  Vedúci tímu – Udržiava hladký chod linky a výrobu kvalitných dielov. – Zastáva v skupine podpornú a koordinačnú rolu. – Nevykonáva manuálnu prácu, iba v prípade neprítomnosti niektorého robotníka. – Je to robotník platený časovou mzdou.
 107. 107. © RNDr. Marta Krajčíová 107 www.krajciova.sk Skupinový vedúci  Skupinový vedúci – Je autorom významných zlepšení procesov a zavádzania nových výrobkov, alebo procesov. – Pravidelne zaisťuje výuku a výcvik. – V prípade potreby je schopný zapojiť sa do práce. – Je funkcia odmeňovaná mesačným platom. Takého vedúceho pracovníka, ktorý by sa štítil manuálnej práce, v Toyote nenájdete.
 108. 108. © RNDr. Marta Krajčíová 108 www.krajciova.sk Motivácia  Motivácia – V Toyote používajú: • Teóriu vnútornej motivácie: Maslowovu hierarchiu potrieb, Herzbergovu teória obohacovania práce. • Teóriu vonkajšej motivácie: Taylorovo vedecké riadenie, modifikáciu správania, stanovovanie cieľov.
 109. 109. © RNDr. Marta Krajčíová 109 www.krajciova.sk Motivačná sila Zdá sa, že neexistuje nič, čo by malo väčšiu motivačnú silu, ako náročné ciele, priebežné meranie dosiahnutého pokroku, získavanie spätnej väzby o ňom a príležitostné odmeny.
 110. 110. © RNDr. Marta Krajčíová 110 www.krajciova.sk Správajte sa ohľaduplne k svojim dodávateľom, podnecujte ich a pomáhajte im. Zásada 11 Cieľ: rozvoj siete partnerov a dodávateľov. Zameranie: na zapojenie partnerov a dodávateľov do podnikania, podpora partnerov, budovanie dôvery a spolupráce, spoločné dosahovanie náročných cieľov.
 111. 111. © RNDr. Marta Krajčíová 111 www.krajciova.sk Zásada 11  Zásada 11 – Partneri – Dodávatelia – Hierarchia potrieb dodávateľského reťazca – Vlastná spôsobilosť
 112. 112. © RNDr. Marta Krajčíová 112 www.krajciova.sk Partneri  Partneri – Toyota uplatňuje značne vysoké štandardy výkonnosti a očakáva, že všetci jej partneri dorastú na úroveň týchto štandardov. – Toyota ponúka svojim partnerom príležitosti k spoločnému rozvoju a k získaniu vzájomne dlhodobého prospechu. – Rovnako ako podporuje svojich ľudí, aby sa zlepšovali, musí povzbudzovať a podnecovať aj dodávateľov.
 113. 113. © RNDr. Marta Krajčíová 113 www.krajciova.sk Dodávatelia  Dodávatelia – Sila dodávateľského reťazca nespočíva zďaleka iba v informačných technológiách. Jeho sila spočíva v nápaditosti a vo vzťahoch. – Mať ohľad na dodávateľov znamená podľa Toyoty mať vysoké očakávania, správať sa k nim slušne a učiť ich. – Vymeniť dodávateľa iba preto, že iný dodávateľ je o niekoľko % lacnejší, je v Toyote nemysliteľné. – Toyota nedovoľuje nakupovať diely len tak od niekoho. – Toyota považuje svojich dodávateľov za svojich dlhodobých partnerov, ktorí musia spĺňať jej náročné štandardy: • Kvality. • Nákladov. • Dodacích podmienok.
 114. 114. © RNDr. Marta Krajčíová 114 www.krajciova.sk Hierarchia potrieb dodávateľského reťazca Učiaca sa organizácia Podporné systémy Jasné očakávania Stabilné a spoľahlivé procesy Slušné a čestné obchodné vzťahy Stabilita Klesajúceuspokojeniepotrieb Zlepšenie Zvyšujúcesauspokojeniepotrieb
 115. 115. © RNDr. Marta Krajčíová 115 www.krajciova.sk Vlastná spôsobilosť  Vlastná spôsobilosť – Jedným z myšlienkových koreňov firmy Toyota je spoliehanie sa na seba samého. – Základný dokument firmy hovorí: • Chceme sami rozhodovať o svojom vlastnom osude. • Pri konaní sa spoliehame sami na seba a dôverujeme svojim schopnostiam. – Toyota sa chce učiť spolu s dodávateľmi, ale nikdy neprenáša všetky kľúčové znalosti a zodpovednosť za akúkoľvek kľúčovú oblasť na dodávateľa. – Toyota používa k spoločnému učeniu procesy „učenia sa prostredníctvom výkonu praktickej činnosti“, pri ktorom sa tradičné vyučovanie v posluchárňach obmedzujte na minimum.
 116. 116. © RNDr. Marta Krajčíová 116 www.krajciova.sk TOYOTA PRODUCTION SYSTEM
 117. 117. © RNDr. Marta Krajčíová 117 www.krajciova.sk  Riešenie problémov – Model 4P – Vlastné oči – Rozhodovanie a zvažovanie – Premýšľanie a zlepšovanie Riešenie problémov
 118. 118. © RNDr. Marta Krajčíová 118 www.krajciova.sk Riešenie problémov Zásad Zásada 14 Zásada 12 Zásada 13 Philosophy, Process, People/Partners, Problem solving Problémy Ľudia a partneri Procesy Filozofia
 119. 119. © RNDr. Marta Krajčíová 119 www.krajciova.sk Choďte a presvedčte sa na vlastné oči, aby ste dôkladne poznali situáciu. Zásada 12 Cieľ: detailné pochopenie reálnej situácie. Zameranie: riešenie problémov a zlepšovanie priamo v procese.
 120. 120. © RNDr. Marta Krajčíová 120 www.krajciova.sk Zásada 12  Zásada 12 – Genchi genbutsu – Čo vidí pán Fujio Cho, keď sa pozerá na proces výroby? – Železné pravidlá riadenia pracoviska-gemba.
 121. 121. © RNDr. Marta Krajčíová 121 www.krajciova.sk Genchi genbutsu  Genchi genbutsu – Znamená vydať sa na miesto, a presvedčiť sa na vlastné oči o skutočnej situácii a poznať ju. – Genschi-gemba-skutočné miesto. – Genbutsu-hmotné objekty na pracovisku: • Nástroje • Zariadenie • Zmätky • Materiál • Výrobok
 122. 122. © RNDr. Marta Krajčíová 122 www.krajciova.sk Genchi genbutsu  Čo vidí pán Fujio Cho, keď sa pozerá na proces výroby? – Používajú robotníci štandardné pracovné postupy? – Dosiahli vyrovnaný tok v režime just-in-time? – Sú diely dodávané skôr, ako je treba? – Aký je tok materiálu na linke? – Používajú robotníci andon? – Ako reagujú vedúci tímov a skupinoví vedúci? – ...
 123. 123. © RNDr. Marta Krajčíová 123 www.krajciova.sk Železné pravidlá riadenia pracoviska (gemba)  Železné pravidlá riadenia pracoviska – Ak sa vyskytne problém, najskôr bežte na pracovisko (gemba). – Skontrolujte relevantné objekty (gembutsu). – Na mieste podniknite dočasné protiopatrenia. – Nájdite pôvodnú príčinu problému. – Zaveďte štandard, aby sa problém neopakoval.
 124. 124. © RNDr. Marta Krajčíová 124 www.krajciova.sk Rozhodnutia prijímajte pomaly na základe širokej zhody, po dôslednom zvážení všetkých možností; implementujte ich rýchlo. Zásada 13 Cieľ: pomalé prijímanie rozhodnutí, rýchla implementácia riešenia. Zameranie: na detailné posúdenie všetkých možných alternatív.
 125. 125. © RNDr. Marta Krajčíová 125 www.krajciova.sk Zásada 13  Zásada 13 – Rozhodovanie – Metódy rozhodovania – Zvažovanie – Nemawashi – Správa A3 – Porada
 126. 126. © RNDr. Marta Krajčíová 126 www.krajciova.sk Rozhodovanie  Rozhodovanie – Americká firma ročný projekt 3 mesiace plánuje a 9 mesiacov implementuje. – Toyota ročný projekt plánuje 9 až 10 mesiacov. – Potom projekt implementuje v krátkej dobe na konci roka bez akýchkoľvek nevyriešených problémov.
 127. 127. © RNDr. Marta Krajčíová 127 www.krajciova.sk Rozhodovanie  Rozhodovanie – Toyota vyniká prvotriednymi analýzami stratégie a taktiky. – Nič sa nepovažuje za samozrejmé dané. – Všetko sa overuje. – Cieľom je urobiť veci správne.
 128. 128. © RNDr. Marta Krajčíová 128 www.krajciova.sk Rozhodovanie  Rozhodovanie – V Toyote platí, že to, ako dospejete k rozhodnutiu, je rovnako dôležité, ako kvalita takého rozhodnutia. – Existuje klasická teória krásy, ktorá má pôvod v gréckom a rímskom umení: „Boh je v detailoch.“ – Excelencia firmy Toyota tkvie práve v jednotlivých podrobnostiach.
 129. 129. © RNDr. Marta Krajčíová 129 www.krajciova.sk Metódy rozhodovania Vlastné prispenie Rozhodnúť a vyhlásiť rozhodnutie Prispenie jednotlivcov Rozhodnúť a vyhlásiť rozhodnutie Prispenie skupiny Rozhodnúť a vyhlásiť rozhodnutie Skupinová zhoda Odovzdať vedeniu na schválenie Skupinová zhoda Všetky právomoci Úroveň zapojenia Čas
 130. 130. © RNDr. Marta Krajčíová 130 www.krajciova.sk Zvažovanie  Zvažovanie – Dôkladné zvažovanie pri rozhodovaní má 5 prvkov: • Zistenie, čo sa skutočne deje, vrátane genchi genbutsu. • Pochopenie základných príčin, 5-krát si položte otázku „prečo?“ • Široké zvažovanie alternatívnych riešení a vypracovanie podrobného zdôvodnenia riešenia. • Hľadanie zhody v rámci tímu, vrátane zamestnancov firmy a vonkajších partnerov. • Využitie vysoko účinných komunikačných nástrojov pri realizácii bodov 1-4, najlepšie na jednej strane listu papiera-A3. – Toyota sa líši od iných firiem v tom, že jej manažéri sú trénovaní rozmýšľať súbežne o súbore možností a pritom sú rýchlejší ako konkurencia.
 131. 131. © RNDr. Marta Krajčíová 131 www.krajciova.sk Nemawashi  Nemawashi – Dosiahnutie zhody je vec viery v zdravý rozum. – Dôležité je nielen to, čo sme dokázali, ale aj ako sme to dokázali. – Zhoda neznamená, že všetky strany získajú to, čo chcú, ale dostanú spravodlivé riešenie.
 132. 132. © RNDr. Marta Krajčíová 132 www.krajciova.sk Správa A3  Správa A3 – Podstatou správy A3 je proces riešenia problému, ktorý je založený na Demingovom cykle PDCA: • Plánovanie • Realizácia • Kontrola • Konanie – Dôležité sú obrázky, ktoré vydajú „informáciu za tisíc slov“. – Prediskutovanie správy na riadiacom výbore trvá 5 minút.
 133. 133. © RNDr. Marta Krajčíová 133 www.krajciova.sk Porada  Porada – Pred zahájením porady je potrebný jasne určiť cieľ. – Porada by sa mali zúčastniť tí správni ľudia. – Účastníci by mali byť pripravení. – Efektívne využívanie názorných pomôcok. – Oddeľte odovzdávanie informácií od riešenia problémov. – Porada začne a skončí včas.
 134. 134. © RNDr. Marta Krajčíová 134 www.krajciova.sk Staňte sa učiacou sa organizáciou prostredníctvom neúnavného premýšľania a neustáleho zlepšovania. Zásada 14 Cieľ: učiaca sa organizácia. Zameranie: zlepšovanie a rozvoj znalostí.
 135. 135. © RNDr. Marta Krajčíová 135 www.krajciova.sk Zásada 14  Zásada 14 – Kaizen – Učiaca sa organizácia – Učenie – Problémy – Riešenie problémov – 5 krát prečo? – Hansei – Meradlá výkonnosti – Hoshin kanri
 136. 136. © RNDr. Marta Krajčíová 136 www.krajciova.sk Kaizen KAI (zmena) + ZEN (dobrý) = zmena k lepšiemu  Kaizen je: – Systém kontinuálneho zlepšovania v osobnom, sociálnom, ale i pracovnom živote, ktorý zahŕňa manažérov aj rádových zamestnancov. – Spôsob života a životná filozofia.
 137. 137. © RNDr. Marta Krajčíová 137 www.krajciova.sk Učiaca sa organizácia  Učiaca sa organizácia – Prispôsobivosť, inovácie a flexibilita sú nevyhnutnými podmienkami prežitia a poznávacím znamením úspešného podniku. – Udržať takéto organizačné správanie si vyžaduje jednu zásadnú vlastnosť: „schopnosť učiť sa“. – Tú najväčšiu poklonu, ktorú môžeme v dnešnom podnikateľskom prostredí zložiť nejakému podniku, je to, že ho označíme za naozaj „učiacu sa organizáciu“. – Dôležité je neustále sa učiť, ako sa učiť a ako sa spoločne učiť. – „Učiť sa“ znamená: • Mať schopnosť stavať na vlastnej minulosti. • Prírastkovým spôsobom postupovať vpred. • Nevracať sa neustále na začiatok. • Chyby vnímať ako príležitosti k učeniu.
 138. 138. © RNDr. Marta Krajčíová 138 www.krajciova.sk Učenie  Učenie – Myšlienkový prístup Toyoty a jej skúsenosti podporujú presvedčenie, že keď sa sústredíte na proces sám a na jeho neustále zlepšovanie, dosiahnete i žiaduce finančné výsledky. – Podstatou kaizenu je postoj, pre ktorý je charakteristická sebareflexia, sebakritičnosť a túžba zlepšovať sa. – Najpresvedčivejšou známkou sily je to, keď jednotlivec dokáže otvorene riešiť veci, ktoré viaznu, alebo sú zlé, keď dokáže prevziať zodpovednosť a navrhnúť opatrenia, aby sa problém viac nevyskytol.
 139. 139. © RNDr. Marta Krajčíová 139 www.krajciova.sk Problémy Proces1 Proces2 • Problém • Opatrenia Proces3 Tesne previazané procesy, problémy sa nemôžu skryť.
 140. 140. © RNDr. Marta Krajčíová 140 www.krajciova.sk Riešenie problémov  Riešenie problémov – Poznanie situácie-problému. – Vyjasnenie problému a určenie priorít: Paretov diagram. – Ciele zlepšovania. – Určenie jadra problému: Ishikawov diagram. – Analýza príčin problému: 5-krát „prečo“. – Definovanie a implementácia protiopatrení. – Vyhodnotenie výsledkov. – Štandardizácia.
 141. 141. © RNDr. Marta Krajčíová 141 www.krajciova.sk Riešenie problémov Riešenie problémov spočíva z 20% v nástrojoch a z 80% v myslení.
 142. 142. © RNDr. Marta Krajčíová 142 www.krajciova.sk 5krát prečo?  5krát prečo? – Pevnou súčasťou kaizen je analýza „päť krát prečo“. – Nepoužíva nástroje Six Sigma, pretože väčšina problémov nevyžaduje žiadne zložité štatistické analýzy, ale dôkladné, do podrobnosti idúce riešenie problémov. – To predpokladá takú úroveň podrobnosti myslenia a analytického prístupu, ktorá je pre väčšinu firiem nedosiahnuteľná. – Je to vec disciplíny, postoja a kultúry.
 143. 143. © RNDr. Marta Krajčíová 143 www.krajciova.sk Hansei  Hansei – Znamená zamyslenie, rozpoloženie mysle, postoj. – Má kľúčový význam pre učenie sa a rozvoj. – Hansei a kaizen idú ruka v ruke. – V Japonsku keď niečo urobíte zle: • Musíte najprv pociťovať skutočný, hlboký smútok. • Potom musíte vytvoriť plán budúceho riešenia problému. • Musíte byť úprimne presvedčení, že sa tejto chyby už nikdy nedopustíte. – V Japonsku neupozorňujú na dobré veci, ale sústreďujú sa na tie zlé. • Pokiaľ budete hovoriť o prednostiach, bude to vychvaľovanie. • Ale keď úprimne priznáte svoje slabé stránky, prejavili ste tým veľkú silu.
 144. 144. © RNDr. Marta Krajčíová 144 www.krajciova.sk Meradlá výkonnosti  Meradlá výkonnosti – Toyota nijako zvlášť nevyniká v prepracovaní dômyselného systému meradiel. – Meradlá sú zamerané na proces, nie na výsledky. – Každý proces má vlastné meradlá. – Tri druhy meradiel: • Meradlá celkovej výkonnosti-ako si firma vedie. • Meradlá prevádzkovej výkonnosti-ako si vedie závod alebo oddelenie. • Náročné meradlá zlepšovania-ako si vedie podnikateľská jednotka alebo pracovná skupina.
 145. 145. © RNDr. Marta Krajčíová 145 www.krajciova.sk Hoshin kanri  Hoshin kanri – Najdôležitejšie meradlo učenia sleduje pokrok pri dosahovaní náročných cieľov zlepšovania, čo je proces, ktorému sa hovorí hoshin kanri. – Je to postup, v ktorom sa ciele najvyššej firemnej úrovne prenášajú kaskádovito až na úroveň pracovných skupín. – Označuje sa ako „rozvinutie zásadnej línie“. – Rozpad cieľov ide zhora nadol, hlásenia o výsledkoch idú zdola nahor.
 146. 146. © RNDr. Marta Krajčíová 146 www.krajciova.sk Hoshin kanri • Ciele organizácie čas, kvalita, náklady, inovácie P • Plán vysokej úrovne zlepšenie, kto, metóda, cieľ, čas D • Plán implementácie pracovný plán, výkon, meranie, opatrenia C • Vyhodnotenie zlepšenie, metóda, výsledok, opatrenie, cieľ, čas A
 147. 147. © RNDr. Marta Krajčíová 147 www.krajciova.sk TOYOTA PRODUCTION SYSTEM
 148. 148. © RNDr. Marta Krajčíová 148 www.krajciova.sk Implementácia štíhleho myslenia  Implementácia štíhleho myslenia – Posolstvo a tajomstvo firmy Toyota – Zaujatie vrcholového vedenia – Kritické faktory úspechu – Štíhle nástroje – Štíhle myslenie – Kultúra – 13 tipov premeny organizácie na „štíhlu“ – Implementácia štíhleho myslenia – Uplatnenie TPS v nevýrobnej sfére
 149. 149. © RNDr. Marta Krajčíová 149 www.krajciova.sk Posolstvo a tajomstvo firmy Toyota  Posolstvo a tajomstvo firmy Toyota – Celkový súbor zásad, hodnôt a prístupov firmy Toyota vytvára také putá medzi jednotlivcami a partnermi, že sa pohybujú tak, aby jeden druhého presne dopĺňali a spolupracovali na dosiahnutí spoločných cieľov. – Dôležité je vytvoriť systém, držať sa ho a zdokonaľovať ho. – Súbor zásad, hodnôt a prístupov firmy Toyota je budovaný zdola nahor.
 150. 150. © RNDr. Marta Krajčíová 150 www.krajciova.sk Zaujatie vrcholového vedenia  Zaujatie vrcholového vedenia – Angažuje sa VM pre dlhodobú víziu poskytovania pridanej hodnoty zákazníkom a spoločnosti obecne? – Angažuje sa VM pre rozvoj zamestnancov a partnerov? – Bude zaistená kontinuita myšlienkovej koncepcie VM?
 151. 151. © RNDr. Marta Krajčíová 151 www.krajciova.sk Kritické faktory úspechu  Kritické faktory úspechu – Vzdelávanie a skúsenosti členov vedenia. – Vlastnícka štruktúra. – Povyšovanie z vlastných zdrojov. – Tlaky prostredia. – Skúsenosti s projektmi „štíhlosti“.
 152. 152. © RNDr. Marta Krajčíová 152 www.krajciova.sk Štíhle nástroje  Štíhle nástroje – Štíhle nástroje predstavujú iba jednu stránku širšej myšlienkovej koncepcie. • Koncepcia „štíhlosti“ sa zameriava na celý hodnotový tok a vytváranie plynulého toku medzi činnosťami, ktoré pridávajú hodnotu. • Six Sigma sa sústreďuje na zlepšovanie procesov pridávajúcich hodnotu. • Koncepcia „štíhlosti“ vylaďuje väzby medzi procesmi. • Six Sigma robí poriadok v procesoch.
 153. 153. © RNDr. Marta Krajčíová 153 www.krajciova.sk Štíhle myslenie Na to, aby sme mali koncepciu „štíhleho“ myslenia v srdci a duši potrebujeme 5-10 rokov.
 154. 154. © RNDr. Marta Krajčíová 154 www.krajciova.sk Kultúra  Kultúra – Zmena kultúry je veľmi zložitá vec. • Kultúra je založená na „vnímaní, myslení a cítení“, čo je spodná časť ľadovca na vrchole ktorého sú nástroje. • Vedenie mení kultúru tým, že presadzuje ciele, systém merania a vizuálne systémy, aby posilňovalo patričné každodenné správanie. • Súčasťou kultúrnej zmeny sú aj donucovacie prostriedky. • V prostredí, v ktorom sa rozmáha sebauspokojenie a ktoré potrebuje zásadnú zmenu kultúry, je to nutné.
 155. 155. © RNDr. Marta Krajčíová 155 www.krajciova.sk Kultúra  Kultúra – Začnite: • Aktívnym opatrením v rámci technického systému. • V zapätí potom zaveďte kultúrnu zmenu. – Postup: • Zavedenie toku. • Zavedenie ťahu. • Vzdelávanie manažérov s preskúšaním. • Ciele-hoshin kanri.
 156. 156. © RNDr. Marta Krajčíová 156 www.krajciova.sk 13 tipov premeny organizácie na „štíhlu“ Vzdelávanie • 1. Najskôr sa učte na základe praktických skúseností, a až potom venujte pozornosť teoretickej príprave. • 2. TPS je vecou 80% praxe, 20% učenia. • 3. K výcviku a k tomu, aby ste dosiahli rýchle výsledky, využívajte odborníkov. Štíhle procesy • 4. Začnite procesnou vrstvou-mapovaním hodnotového toku, aby ste sa naučili vidieť straty a plytvanie. • 5. Workshop kaizen. Štíhla organizácia • 6. Organizujte so zreteľom k hodnotovému toku. • 7. Transformáciu prehlasujte za záväznú. • 8. Kríza môže smerovanie k „štíhlosti“ povzbudiť, ale k zásadnému obratu firmy nemusí byť nevyhnutná. • 9. Aktívne a včas vyhľadávajte príležitosti k veľkým finančným prínosom. • 10. Uveďte znovu do súladu sústavu meradiel a hľadisko hodnotového toku. • 11. Vychádzajte z koreňov svojej firmy. • 12. Prijímajte alebo si vychovajte vodcovské osobnosti „štíhlosti“. • 13. Vodcovia musia na 100% rozumieť svojej práci, veriť „filozofii“ firmy a musia ju žiť.
 157. 157. © RNDr. Marta Krajčíová 157 www.krajciova.sk 13 tipov premeny organizácie na „štíhlu“  Vzdelávanie – 1. Najskôr sa učte na základe praktických skúseností, a až potom venujte pozornosť teoretickej príprave. – 2. TPS je vecou 80% praxe, 20% učenia. • Najlepšou formou výcviku je taký výcvik, po ktorom okamžite nasleduje praktická príprava, alebo praktická príprava, okamžite doplňovaná teóriou. • Prístup Toyoty k výcviku je charakteristický tým, že ľudia sú uvádzaní do náročných situácií, a potom je na nich, aby našli východisko a dané problémy vyriešili. – 3. K výcviku a k tomu, aby ste dosiahli rýchle výsledky, využívajte odborníkov.
 158. 158. © RNDr. Marta Krajčíová 158 www.krajciova.sk 13 tipov premeny organizácie na „štíhlu“  Štíhle procesy – 4. Začnite procesnou vrstvou-mapovaním hodnotového toku, aby ste sa naučili vidieť straty a plytvanie. • Využívajte mapovanie hodnotového toku k tvorbe vízie budúceho stavu a k tomu, aby ste pomáhali ľuďom „učiť sa vidieť“. • Mapovanie hodnotového toku by sa malo uplatňovať iba u konkrétnych skupín výrobkov, ktoré budú okamžite transformované. • Testovacími modelmi hodnotového toku, aby ste mohli predviesť „štíhlu“ koncepciu ako systém a aby ste mali k dispozícii „ukážkový“ model. • Vo výrobe to znamená vybudovať jednu „štíhlu“ výrobnú linku, počínajúc príjmom surovín, končiac hotovými výrobkami.
 159. 159. © RNDr. Marta Krajčíová 159 www.krajciova.sk 13 tipov premeny organizácie na „štíhlu“  Štíhle procesy – 5. Workshop kaizen. • Využívajte workshopu kaizen k učeniu a k vykonaniu rýchlych zmien-1 týždeň.
 160. 160. © RNDr. Marta Krajčíová 160 www.krajciova.sk 13 tipov premeny organizácie na „štíhlu“  Štíhla organizácia – 6. Organizujte so zreteľom k hodnotovému toku. • Vlastníci procesov zodpovedajú za jednotlivé kroky procesu, ale nikto nezodpovedá za hodnotový tok. • Ustanovte manažéra hodnotového toku, ktorý má neobmedzenú zodpovednosť a dokáže reagovať na požiadavky zákazníkov. • Vytvorte maticovú OŠ podľa skupín produktov, ktoré tvoria hodnotový tok.
 161. 161. © RNDr. Marta Krajčíová 161 www.krajciova.sk 13 tipov premeny organizácie na „štíhlu“  Štíhla organizácia – 7. Transformáciu prehlasujte za záväznú. • Z nesplnenia úloh plynú pre pracovníka závažné dôsledky. – 8. Kríza môže smerovanie k „štíhlosti“ povzbudiť, ale k zásadnému obratu firmy nemusí byť nevyhnutná. – 9. Aktívne a včas vyhľadávajte príležitosti k veľkým finančným prínosom. – 10. Uveďte znovu do súladu sústavu meradiel a hľadisko hodnotového toku. • Odbúrajte „neštíhle“ meradlá.
 162. 162. © RNDr. Marta Krajčíová 162 www.krajciova.sk 13 tipov premeny organizácie na „štíhlu“  Štíhla organizácia – 11. Vychádzajte z koreňov svojej firmy. • Vytvárajte si svoju vlastnú cestu, svoj vlastný spôsob. – 12. Prijímajte alebo si vychovajte vodcovské osobnosti „štíhlosti“. • Vytvorte systém nástupníctva. – 13. Vodcovia musia na 100% rozumieť svojej práci, veriť „filozofii“ firmy a musia ju žiť.
 163. 163. © RNDr. Marta Krajčíová 163 www.krajciova.sk Sociálne putá medzi ľuďmi môžu byť rovnako pevné, ako fyzikálne väzby medzi atómami a môžu vytvárať celok, ktorý je omnoho väčší, a silnejší, ako súčet jeho jednotlivých častí. Implementácia štíhleho myslenia
 164. 164. © RNDr. Marta Krajčíová 164 www.krajciova.sk Uplatňovanie TPS v nevýrobnej sfére je možné, ale vyžaduje si istú dávku tvorivosti. Uplatnenie TPS v nevýrobnej sfére
 165. 165. © RNDr. Marta Krajčíová 165 www.krajciova.sk TOYOTA PRODUCTION SYSTEM
 166. 166. © RNDr. Marta Krajčíová 166 www.krajciova.sk Zhrnutie  Zhrnutie – 14 zásad TPS – Užitočné linky – Knihy
 167. 167. © RNDr. Marta Krajčíová 167 www.krajciova.sk Zhrnutie  Zásada 1 – Dlhodobá filozofia • Zakladajte svoje manažérske rozhodnutia na dlhodobej filozofii, a to i na úkor krátkodobých finančných cieľov. • Cieľ: dlhodobá filozofia. • Zameranie: na podporu rozhodovania.  Zásada 2 – Jednokusový tok • Vytvorte nepretržitý procesný tok umožňujúci odkrývanie problémov. • Cieľ: eliminácia čakania. • Zameranie: na procesy a ich pridanú hodnotu.
 168. 168. © RNDr. Marta Krajčíová 168 www.krajciova.sk Zhrnutie  Zásada 3 – Ťah • Využívajte systém ťahu, aby ste sa vyhli nadvýrobe. • Cieľ: eliminácia nadvýroby. • Zameranie: na zákazníka a redukciu zásob.  Zásada 4 – Pracovné zaťaženie • Vyrovnávajte pracovné zaťaženie. • Cieľ: eliminácia plytvania (muda), redukcia nevyrovnaného vyťaženia (mura) a preťaženia ľudí a strojov (muri). • Zameranie: na vybalansovanie požiadaviek zákazníka a ich vplyvu na výrobné procesy.
 169. 169. © RNDr. Marta Krajčíová 169 www.krajciova.sk Zhrnutie  Zásada 5 – Zastavenie procesu • Zastavte proces, keď sa objaví problém v kvalite. • Cieľ: okamžitá kvalita pri zdroji. • Zameranie: na zastavenie procesu a fixáciu problémov.  Zásada 6 – Štandardizácia • Štandardizujte činnosti z dôvodu neustáleho zlepšovania. • Cieľ: štandardizované činnosti, štandardizovaná práca. • Zameranie: zlepšovanie procesov a zapojenie ľudí.
 170. 170. © RNDr. Marta Krajčíová 170 www.krajciova.sk Zhrnutie  Zásada 7 – Vizualizácia • Používajte vizuálnu kontrolu, aby vám nezostali skryté žiadne problémy. • Cieľ: vizualizácia riadenia. • Zameranie: odkrytie problémov a zlepšenie toku pridanej hodnoty.  Zásada 8 – Preverené technológie • Používajte iba dôkladne preverené technológie. • Cieľ: používanie spoľahlivej, dôkladne preverenej technológie. • Zameranie: podpora ľudí a procesov-nie opačne.
 171. 171. © RNDr. Marta Krajčíová 171 www.krajciova.sk Zhrnutie  Zásada 9 – Vedúce osobnosti • Vychovávajte vedúce osobnosti, ktoré žijú filozofiou firmy. • Cieľ: výchova lídrov. • Zameranie: na ľudí, ktorí dôkladne rozumejú práci, vyznávajú podnikovú filozofiu a učia ju druhých.  Zásada 10 – Ľudia a tímová práca • Správajte sa ohľaduplne k svojim ľuďom a tímom, rozvíjajte ich a podnecujte ich. • Cieľ: rozvoj výnimočných ľudí a tímov. • Zameranie: na ľudí a tímy, ktorí vyznávajú podnikovú filozofiu.
 172. 172. © RNDr. Marta Krajčíová 172 www.krajciova.sk Zhrnutie  Zásada 11 – Dodávatelia • Správajte sa ohľaduplne k svojim dodávateľom, podnecujte ich a pomáhajte im. • Cieľ: rozvoj siete partnerov a dodávateľov. • Zameranie: na zapojenie partnerov a dodávateľov do podnikania, podpora partnerov, budovanie dôvery a spolupráce, spoločné dosahovanie náročných cieľov.  Zásada 12 – Vlastné oči • Konajte a presvedčte sa na vlastné oči, aby ste dôkladne poznali situáciu. • Cieľ: detailné pochopenie reálnej situácie. • Zameranie: riešenie problémov a zlepšovanie priamo v procese.
 173. 173. © RNDr. Marta Krajčíová 173 www.krajciova.sk Zhrnutie  Zásada 13 – Rozhodovanie a zvažovanie • Rozhodnutia prijímajte pomaly na základe širokej zhody, po dôkladnom zvážení všetkých možností; implementujte ich rýchlo. • Cieľ: pomalé prijímanie rozhodnutí, rýchla implementácia riešenia. • Zameranie: na detailné posúdenie všetkých možných alternatív.  Zásada 14 – Premýšľanie a zlepšovanie • Staňte sa učiacou sa organizáciou prostredníctvom neúnavného premýšľania a neustáleho zlepšovania. • Cieľ: učiaca sa organizácia. • Zameranie: zlepšovanie a rozvoj znalostí.
 174. 174. © RNDr. Marta Krajčíová 174 www.krajciova.sk Užitočné linky  Užitočné linky – Toyota • História • Osobnosti • Vízia a filozofia • Princípy a hodnoty • Ilustrácia TPS • Test TPS – TPS • TPS príručka • TPS blog • TPS dotazník • Porovnanie zásad riadenia TPS-EFQM, ISO, BPM, BPR ... • Porovnanie zásad riadenia TPS-vaša firma
 175. 175. © RNDr. Marta Krajčíová 175 www.krajciova.sk Kniha Jeffry K. Liker, Tak to dělá Toyota
 176. 176. © RNDr. Marta Krajčíová 176 www.krajciova.sk Knihy  Taiichi Ohno – Toyota Production System  James P. Womack & Daniel T. Jones – Lean Thinking  Ján Košturiak, Zbyněk Frolík a kolektív – Štíhly a inovativní podnik  Kolektív autorov – Systém tahu ve výrobním prostředí  Kolektív autorov – 5S pro operátory
 177. 177. © RNDr. Marta Krajčíová 177 www.krajciova.sk RNDr. Marta Krajčíová konzultantka Business Process Management e-mail: mail@krajciova.sk mobil: +421 911 556 331 web: www.krajciova.sk blog: martakrajciova.blogspot.com blog: martaknihy.blogspot.com blog: martaznalosti.blogspot.com blog: martaseminare.blogspot.com blog: martasloboda.blogspot.com Ďakujem za pozornosť

×