Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Modely

35 views

Published on

Procesy

Published in: Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Modely

 1. 1. © RNDr. Marta Krajčíová 1 www.krajciova.sk Modely
 2. 2. © RNDr. Marta Krajčíová 2 www.krajciova.sk Program  Modely – Organigram – Matica procesov – Model tvorby pridanej hodnoty – Model priradenia funkcie – Model procesného reťazca činností riadených udalosťami
 3. 3. © RNDr. Marta Krajčíová 3 www.krajciova.sk Organigram
 4. 4. © RNDr. Marta Krajčíová 4 www.krajciova.sk Program  Model – Organigram – Objekty modelu – Pravidlá tvorby organizačnej štruktúry
 5. 5. © RNDr. Marta Krajčíová 5 www.krajciova.sk Model  Organigram – Slúži na vizualizáciu hierarchickej organizačnej štruktúry. – Jednotlivé úrovne riadenia sú zaznamenané v samostatnom organigrame. – Zachytáva usporiadanie organizačnej štruktúry pomocou rôznych typov objektov (organizačná jednotka, funkčné miesto, pracovník) a väzieb medzi nimi. – Okrem popisu štandardných prvkov organizačnej štruktúry (organizačnej jednotky, funkčného miesta, pracovníkov) umožňuje priradenie rolí jednotlivým pracovníkom. – Anglický názov modelu: Organizational chart. – Skratka modelu: ORG.
 6. 6. © RNDr. Marta Krajčíová 6 www.krajciova.sk Objekty modelu  Základný kameň organizačnej štruktúry – oddelenie kvality.  Základný kameň organizačnej štruktúry – divízia, oddelenie.  Dočasné zoskupenia-tímy, komisie – projektový tím 1.  Objekt slúži pre potreby zobrazenia kmeňových údajov controllingu.  Objekt znázorňuje fyzickú lokalizáciu.  Objekt znázorňuje fyzickú lokalizáciu. Je vhodný pre detailnejšie upresnenie fyzickej lokalizácie.
 7. 7. © RNDr. Marta Krajčíová 7 www.krajciova.sk Objekty modelu  Špecifikácia funkčného miesta, ktoré spĺňa konkrétne požiadavky – vedúci oddelenia kvality.  Bližšia špecifkácia funkčného miesta – programátor, manažér.  Rozšírený popis funkčného miesta za účelom efektívnejšej správy organizačnej štruktúry.  Konkrétny interný pracovník – Ján Novák.  Konkrétny externý pracovník – Michal Slivka.  Ďalšia možnosť kategorizácie pracovníkov – pracovník oddelenia obchodu.
 8. 8. © RNDr. Marta Krajčíová 8 www.krajciova.sk Pravidlá tvorby organizačnej štruktúry  Pravidlá tvorby organizačnej štruktúry – Jeden nadriadený má 5-10 podriadených. – Ak to neplatí, je hierarchizačná úroveň zbytočná. – Každý zamestnanec má jedného nadriadeného, ktorý mu zadáva úlohy- princíp jedného vedúceho. – Procesné tímy sú tu preto, aby sa práca vykonávala efektívnejšie. – Snaha o čo najmenší počet hierarchizačných úrovní. – Snaha o prenesenie zodpovedností a právomocí na nižšie úrovne riadenia.
 9. 9. © RNDr. Marta Krajčíová 9 www.krajciova.sk Matica procesov
 10. 10. © RNDr. Marta Krajčíová 10 www.krajciova.sk Program  Model – Matica procesov – Objekty modelu
 11. 11. © RNDr. Marta Krajčíová 11 www.krajciova.sk Model  Matica procesov – Slúži na vizualizáciu hierarchie procesov. – Zobrazuje zaradenie skupín procesov do kategórií. – Zobrazuje zodpovednosti za skupiny procesov. – Zobrazuje zaradenie procesov do skupín procesov. – Zobrazuje scenáre procesov. – Anglický názov modelu: Process section matrix. – Skratka modelu: MAP.
 12. 12. © RNDr. Marta Krajčíová 12 www.krajciova.sk Objekty modelu  Objekty modelu – Hlavný proces – Scenár – Proces – Organizačná jednotka Proces Organizačná jednotka Organizačná jednotka
 13. 13. © RNDr. Marta Krajčíová 13 www.krajciova.sk Model tvorby pridanej hodnoty
 14. 14. © RNDr. Marta Krajčíová 14 www.krajciova.sk Program  Model – Model tvorby pridanej hodnoty – Objekty modelu
 15. 15. © RNDr. Marta Krajčíová 15 www.krajciova.sk Model  Model tvorby pridanej hodnoty – Slúži na vizualizáciu pridanej hodnoty skupín procesov a procesov. – Zobrazuje skupiny procesov a produkty, ktoré sa podieľajú na tvorbe pridanej hodnoty skupín procesov. – Zobrazuje procesy a produkty, ktoré sa podieľajú na tvorbe pridanej hodnoty procesov. – Zobrazuje úzke miesta procesov. – Zobrazuje rozhrania na skupiny procesov, prípadne na procesy z iných skupín procesov. – Anglický názov modelu: Value added chain. – Skratka modelu: VAC.
 16. 16. © RNDr. Marta Krajčíová 16 www.krajciova.sk Objekty modelu  Objekty modelu – Reťazec tvorby pridanej hodnoty – Organizačný jednotka – Výkon – Služba Reťazec tvorby pridanej hodnoty Reťazec tvorby pridanej hodnoty Organizačná jednotka Organizačná jednotka Výkon Služba
 17. 17. © RNDr. Marta Krajčíová 17 www.krajciova.sk Model priradenia funkcie
 18. 18. © RNDr. Marta Krajčíová 18 www.krajciova.sk Program  Model – Model priradenia funkcie – Objekty modelu – Tvorba dokumentácie
 19. 19. © RNDr. Marta Krajčíová 19 www.krajciova.sk Model  Model priradenia funkcie – Zobrazuje kľúčové informácie o procese: vlastníka procesu, cieľ, externé vstupy, externé výstupy, pojmy, skratky, dokumenty, záznamy, legislatívu, aplikácie a smernicu procesu. – Slúži na generovanie procesnej smernice. – Anglický názov modelu: Functional allocation diagram. – Skratka modelu: FAD.
 20. 20. © RNDr. Marta Krajčíová 20 www.krajciova.sk Objekty modelu  Objekty modelu – Funkcia – Cieľ – Organizačná jednotky – Funkčné miesto – Odborný pojem – Dokument – Aplikácia Funkcia Cieľ Organizačná jednotka Funkčné miesto Odborný pojem Dokument Aplikácia
 21. 21. © RNDr. Marta Krajčíová 21 www.krajciova.sk Tvorba dokumentácie  Tvorba dokumentácie – Dodržanie metodiky modelovania procesov. – Modelovanie všetkých hierarchizovaných modelov. – Naplnenie modelov aplikácií a dokumentov. – Vyplnenie atribútov modelu FAD. – Popisy všetkých objektov typu funkcia. – Číslovanie činností.
 22. 22. © RNDr. Marta Krajčíová 22 www.krajciova.sk Model procesného reťazca činností riadených udalosťami
 23. 23. © RNDr. Marta Krajčíová 23 www.krajciova.sk Program  Model – Model procesného reťazca činností riadených udalosťami – Objekty modelu – Pravidlá modelovania procesov
 24. 24. © RNDr. Marta Krajčíová 24 www.krajciova.sk Model  Model procesného reťazca činností riadených udalosťami – Slúži na vizualizáciu priebehu procesu a na optimalizáciu procesu. – Detailne zobrazuje procesy až na úroveň činností. – Zobrazuje udalosti, činnosti, operátory, funkčné miesta, vstupy do procesu, výstupy z procesu a rozhrania na iné procesy. – Zobrazuje nielen priebeh činností, ale aj tok materiálu, informácií, dát a dokumentov. – Zobrazuje funkčné miesta, ktoré činnosti vykonávajú. – Anglický názov modelu: Extended event-driven process chain. – Skratka modelu: eEPC.
 25. 25. © RNDr. Marta Krajčíová 25 www.krajciova.sk Objekty modelu  Objekty modelu – Funkcia – Udalosť – Rozhranie procesu – Skupiny – Funkčné miesto – Externý pracovník – Dokument – Cluster – Aplikácia – Výkon – Služba Funkcia Udalosť Rozhranie procesu Skupina Funkčné miesto Externý pracovník Dokument Cluster Aplikácia Výkon Služba
 26. 26. © RNDr. Marta Krajčíová 26 www.krajciova.sk Pravidlá modelovania procesov  Všeobecné pravidlá – Proces – Vstup a výstup – Zodpovednosti – Názov procesu – Typy udalostí – Názov udalosti  Pravidlá modelovanie procesov podľa štandardu eEPC – Model eEPC – Pravidlá pripájania objektov v modeli eEPC – Pravidlá pre rozhrania procesov – Pravidlá pre operátory v modeli eEPC – Pravidlá pre prácu s operátorom AND – Pravidlá pre prácu s operátorom OR – Pravidlá pre prácu s operátorom XOR
 27. 27. © RNDr. Marta Krajčíová 27 www.krajciova.sk Všeobecné pravidlá  Proces – Proces sa skladá aspoň z 5 činností. – Proces, ktorý obsahuje 1-2 činnosti nie je procesom. – Model eEPC je postupnosťou udalostí a činností. – Pre zjednodušenie modelovania dovoľujeme používať aj postupnosť činností, bez udalostí. Musí byť však dodržané nasledujúce pravidlo. – Každý proces začína a končí aspoň jednou udalosťou, alebo procesným interfejsom. – Každá funkcia v modeli eEPC musí byť číslovaná a popísaná.
 28. 28. © RNDr. Marta Krajčíová 28 www.krajciova.sk Všeobecné pravidlá  Vstup a výstup – Každý model eEPC musí obsahovať aspoň jeden vstup a jeden výstup (produkt, služba, informácia, dokument).  Zodpovednosti – Každá funkcia v modeli eEPC musí mať priradenú zodpovednosť za jej vykonanie.
 29. 29. © RNDr. Marta Krajčíová 29 www.krajciova.sk Názov procesu Sloveso Podstatné meno Odoslať objednávku
 30. 30. © RNDr. Marta Krajčíová 30 www.krajciova.sk Názov procesu  Názov procesu – Skladá sa z dvoch slov (sloveso+podstatné meno): Odoslať objednávku. – Začína veľkým písmenom. – Neobsahuje skratky. – Je v slovenčine v jednotnom čísle. – Neobsahuje prvky klasifikácie a hierarchizácie procesov. – Slová sú oddelené. – Slová sú písané s diakritikou a skloňujú sa. – Nové slovo začína malým písmenom, v zmysle slovenskej gramatiky. – Podrobnejší popis procesu je uvedený v atribúte Popis.
 31. 31. © RNDr. Marta Krajčíová 31 www.krajciova.sk Typy udalostí  Typy udalostí – Štartovacia/koncová • Stav, ktorý spúšťa/ukončuje proces. – Úvodná/záverečná • Predstavuje stav, ktorý spája dva po sebe nasledujúce procesy. – V strede procesu • Stav v procese, ktorý sa nachádza za operátorom AND, OR, XOR.
 32. 32. © RNDr. Marta Krajčíová 32 www.krajciova.sk Názov udalosti  Názov udalosti – Vyjadruje stav, ktorý môže inicializovať činnosť, alebo je výsledkom činnosti. – V názve používame slová „je, sú, bude“: Objednávka je zaslaná, Termín nastal. – Je písaný v pozitívnom vyjadrení: čo sa stalo, nie čo sa nestalo. – Nesmie obsahovať slová: začiatok a koniec.
 33. 33. © RNDr. Marta Krajčíová 33 www.krajciova.sk Model eEPC  Model eEPC – Model eEPC je postupnosťou udalostí a činností. – Každý proces začína a končí aspoň jednou udalosťou, alebo procesným interfejsom. Udalosť Funkcia Udalosť Udalosť Funkcia Funkcia Udalosť Udalosť Udalosť
 34. 34. © RNDr. Marta Krajčíová 34 www.krajciova.sk Pravidlá pripájania objektov v modeli eEPC  Pripájanie objektov – Všetky vstupy a výstupy majú väzby k činnosti a nie k udalosti. – Vstupy modelujeme zľava, výstupy smerujú vpravo. – Prvky organizačnej štruktúry modelujeme vpravo. Informačný systém Vstupné dáta Činnosť Funkčné miesto Výstupný doklad Informačný systém Výstupné dáta Vstupný doklad 2 Vstupný doklad 1
 35. 35. © RNDr. Marta Krajčíová 35 www.krajciova.sk Pravidlá pripájania objektov v modeli eEPC Udalosť Činnosť Funkčné miesto Externý pracovník Vstup Rozhranie procesu Udalosť Výstup
 36. 36. © RNDr. Marta Krajčíová 36 www.krajciova.sk Proces 2Proces 1 Udalosť 11 Činnosť 13 Udalosť 15 Činnosť 11 Udalosť 12 Udalosť 13 Činnosť 12 Udalosť 14 Udalosť 21 Činnosť 21 Udalosť 22 Činnosť 22 Udalosť 23 Pravidlá pre rozhrania procesov
 37. 37. © RNDr. Marta Krajčíová 37 www.krajciova.sk Proces 2Proces 1 Činnosť 13 Udalosť 15 Udalosť 13 Udalosť 14 Udalosť 21 Činnosť 21 Udalosť 22 Proces 2 Proces 1 Udalosť 15 Pravidlá pre rozhrania procesov
 38. 38. © RNDr. Marta Krajčíová 38 www.krajciova.sk Proces 2Proces 1 Činnosť 12 Udalosť 11 Činnosť 13 Udalosť 15 Činnosť 11 Udalosť 12 Udalosť 13 Udalosť 14 Proces 2 Udalosť 21 Činnosť 21 Udalosť 22 Činnosť 22 Udalosť 23 Udalosť 21 Udalosť 23 Pravidlá pre rozhrania procesov
 39. 39. © RNDr. Marta Krajčíová 39 www.krajciova.sk Pravidlá pre operátory v modeli eEPC  Operátory – Model eEPC je postupnosťou udalostí a činností. Táto postupnosť musí byť dodržaná najmä pri vetvení procesu cez operátory. – V modeli nie je možné spájať pomocou operátorov iba činnosti, alebo iba udalosti. – Každá udalosť alebo funkcia môže mať len jednu vstupnú a výstupnú väzbu, preto, ak udalosť, ktorú popisujeme, má viac vetiev, musíme na jeho popis použiť operátor spojení. – Keď jednotlivé vetvy treba znovu spojiť, na ich spojenie musíme použiť rovnaký operátor, aký sme použili pri ich rozdelení. – Pri vetvení procesu sa musia používať dohodnuté operátory. – Pri komplexných logických štruktúrach môžeme priamo spojiť viac operátorov.
 40. 40. © RNDr. Marta Krajčíová 40 www.krajciova.sk Pravidlá pre operátory v modeli eEPC  V modeli eEPC používame tieto operátory: – AND - zároveň • Nastanú všetky možnosti súčasne. – XOR - buď alebo • Nastane iba jedna možnosť, buď jedna, alebo druhá. – OR - alebo • Nastane aspoň jedna z možností, všetky, alebo niekoľko z nich. AND operátor XOR operátor OR operátor
 41. 41. © RNDr. Marta Krajčíová 41 www.krajciova.sk Pravidlá pre prácu s operátorom AND
 42. 42. © RNDr. Marta Krajčíová 42 www.krajciova.sk Pravidlá pre prácu s operátorom OR
 43. 43. © RNDr. Marta Krajčíová 43 www.krajciova.sk Pravidlá pre prácu s operátorom XOR
 44. 44. © RNDr. Marta Krajčíová 44 www.krajciova.sk RNDr. Marta Krajčíová RNDr. Marta Krajčíová konzultantka Business Process Management e-mail: mail@krajciova.sk mobil: +421 911 556 331 web: www.krajciova.sk blog: martakrajciova.blogspot.com blog: martaknihy.blogspot.com blog: martaznalosti.blogspot.com blog: martaseminare.blogspot.com blog: martasloboda.blogspot.com Ďakujem za pozornosť

×