Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Manažérske kompetencie

261 views

Published on

Manažment

Published in: Leadership & Management
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Manažérske kompetencie

 1. 1. © RNDr. Marta Krajčíová 1 www.krajciova.sk Manažérske kompetencie
 2. 2. © RNDr. Marta Krajčíová 2 www.krajciova.sk Program  Manažérske kompetencie – Manažérske kompetencie – Kompetentný pracovník – Štruktúra kompetencií – Emocionálna inteligencia – Kompetenčný model – Postup – 360° spätná väzba – Meranie úrovne kompetencií – Požiadavky na kompetencie
 3. 3. © RNDr. Marta Krajčíová 3 www.krajciova.sk Manažérske kompetencie  Manažérske kompetencie – Sú komplexné schopnosti a ďalšie predpoklady (najmä motivácia) podávať manažérsky výkon. – Je množina správania pracovníka, ktoré musí v danej pozícii použiť, aby úlohy v tejto pozície kompetentne zvládol. – Sú jedným z kľúčových stavebných kameňov úspechu firmy: • pri naplňovaní poslania a vízie • pri vytváraní pridanej hodnoty • pri zvyšovaní výkonu firmy • a to najmä rozvojom vlastných ľudí.
 4. 4. © RNDr. Marta Krajčíová 4 www.krajciova.sk Kompetentný pracovník  Kompetentný pracovník – Je vnútorne vybavený vlastnosťami, schopnosťami, vedomosťami, skúsenosťami, ktoré potrebuje. – Je motivovaný také správanie použiť, vidí v požadovanom správaní hodnotu a je ochotný vynaložiť týmto smerom potrebnú energiu. – Má možnosť v danom prostredí také správanie použiť. Ľudia sa líšia v tom, ako myslia, ako riešia problémy, ako sa rozhodujú a ako tvoria.
 5. 5. © RNDr. Marta Krajčíová 5 www.krajciova.sk Štruktúra kompetencií Štruktúra kompetenciíSprávanie Šikovnosť Vedomosti, skúsenosti, know how Inteligencia, talent, schopnosť Hodnoty, postoje, motívy
 6. 6. © RNDr. Marta Krajčíová 6 www.krajciova.sk Emocionálna inteligencia Emocionálna inteligencia tvorí 80-90% kompetencií, ktoré rozlišujú pracovníkov s priemerným a nadpriemerným výkonom.
 7. 7. © RNDr. Marta Krajčíová 7 www.krajciova.sk Emocionálna inteligencia Uvedomovanie si seba samého Emocionálne uvedomovanie seba Presné sebahodnotenie Sebadôvera Riadenie seba samého Sebakontrola Transparentnosť Prispôsobivosť Iniciatíva Optimizmus Sociálne uvedomovanie Empatia Organizačné uvedomovanie Služby Riadenie vzťahov Inšpirácia Vplyv Rozvoj druhých Katalyzátor zmeny Riadenie konfliktov Spolupráca
 8. 8. © RNDr. Marta Krajčíová 8 www.krajciova.sk Kompetenčný model  Kompetenčný model – Popisuje konkrétnu kombináciu vedomostí, schopností a ďalších charakteristík osobnosti, ktoré sú potrebné k efektívnemu plneniu úloh organizácie. – Súvisí s konkrétnou manažérskou pozíciou, konkrétnou firmou a konkrétnym typom biznisu. – Odhaľuje rozdiely medzi tým, čo firma deklaruje, že od svojich ľudí očakáva a medzi tým, čo od nich požaduje v skutočnosti. – Zjednocuje pohľad na to, čo je potrebné v budúcnosti, aké správanie by sme mali podporovať, rozvíjať a odmeňovať. – Vnáša do správania ľudí veľmi silný prvok merateľnosti.
 9. 9. © RNDr. Marta Krajčíová 9 www.krajciova.sk Postup Identifikácia kompetencií Meranie úrovne kompetencií Vyhodnotenie kompetencií Rozvoj kompetencií
 10. 10. © RNDr. Marta Krajčíová 10 www.krajciova.sk 360 stupňová spätná väzba  360 stupňová spätná väzba – Proces 360 stupňovej spätnej väzby – Vstupy – Po prijatí spätnej väzby – Organizácie a spätná väzba – Príklady
 11. 11. © RNDr. Marta Krajčíová 11 www.krajciova.sk 360 stupňová spätná väzba Sebahodnote nie Nadriadený Zákazník Dodávateľ Podriadený Kolega prísny Kolega láskavý
 12. 12. © RNDr. Marta Krajčíová 12 www.krajciova.sk 360 stupňová spätná väzba  360 stupňová spätná väzba – Je o informácii, ktorú dostáva manažér, aby sa dozvedel, ako pôsobí na svoje okolie, a aby vedel, akú korekciu by mal u seba samotného urobiť. – Až potom môže vyladiť systém, za ktorý odpovedá, na vyšší výkon. – Informácie od celého okruhu ľudí, s ktorými manažér spolupracuje, je to najcennejšie, čo mu môžu dať. – Je to dôležité preto, aby firmy boli riadené tak, aby obstáli v meniacich sa podmienkach. – Veľké zmeny v podnikateľskom prostredí vyžadujú od manažérov neustály rast. – Stále väčší dôraz sa kladie na schopnosť manažérov byť lídrami, výrazne sa dostáva do popredia zákazník a jeho potreby. – Od lídrov sa očakáva, že povedú ľudí k vyššej schopnosti pridať hodnotu pre zákazníka.
 13. 13. © RNDr. Marta Krajčíová 13 www.krajciova.sk Proces 360 stupňovej spätnej väzby Príprava organizácie na zavedenie spätnej väzby Dizajn dotazníkov Zber dát Vypracovanie individuálnej správy Vypracovanie akčného plánu Rozvoj
 14. 14. © RNDr. Marta Krajčíová 14 www.krajciova.sk Vstupy  Vstupy – Kompetenčný profil funkčného miesta. – Stupnica hodnotenia. – Formuláre k hodnoteniu funkčného miesta.
 15. 15. © RNDr. Marta Krajčíová 15 www.krajciova.sk Spätná väzba  Spätná väzba – Je tým najdôležitejším. – Nesmie byť nikdy prekvapením. – Dáva sa s dôverou a láskou. – Môže byť pozitívna, alebo negatívna. – Nikdy ich nespájajte, lebo sa ruší ich účinok. Spätná väzba nesmie byť: hodnotiaca, kritická, osobná.
 16. 16. © RNDr. Marta Krajčíová 16 www.krajciova.sk Po prijatí spätnej väzby  Po prijatí spätnej väzby – Vyhľadávanie ďalšej spätnej väzby • 64%. – Spolupráca s externým alebo interným kaučom • 51%. – Precvičovanie a zdokonaľovanie v konkrétnej technike • 43%. – Štúdium literatúry a účasť na tréningoch • 36%.
 17. 17. © RNDr. Marta Krajčíová 17 www.krajciova.sk Organizácie a spätná väzba  Organizácie a spätná väzba – Organizácie, kde funguje spätná väzba • Prevláda skôr očakávanie výsledkov ako obavy. • Prevláda spontánne poskytovanie spätnej väzby mnohými jedincami. • Prevláda postoj „chcem počuť, čo nerobím dobre“. • Vyvážené vnímanie kladov a záporov. • Poskytovanie a prijímanie spätnej väzby je pravidelnou súčasťou práce. • Pracovníci aktívne žiadajú spätnú väzbu. • Hodnotitelia sú skôr vnímaní ako ľudia, ktorým na mne záleží. • Pomenovanie vlastných slabých stránok bez straty sebaúcty. • Presvedčenie, že zmena je možná.
 18. 18. © RNDr. Marta Krajčíová 18 www.krajciova.sk Organizácie a spätná väzba  Organizácie a spätná väzba – Organizácie, kde nefunguje spätná väzba • Prevládajú skôr obavy zo spätnej väzby. • Prevláda pasívne prijímanie spätnej väzby niektorými jedincami. • Prevláda názor „spätná väzba radšej nie“. • Vnímanie spätnej väzby ako kritiky. • Poskytovanie a prijímanie spätnej väzby je skôr vecou zhody okolnosti. • Spätná väzba je pracovníkom často vnútená. • Hodnotitelia su vnímaní ako hrozba. • Pri spätnej väzbe sa zrazu objaví pocit zníženia vlastnej hodnoty. • Prevláda presvedčenie „to sa nedá zmeniť“.
 19. 19. © RNDr. Marta Krajčíová 19 www.krajciova.sk Meranie úrovne kompetencií Meranie úrovne kompetencií má slúžiť k rozvoju manažérov, nie k ich hodnoteniu.
 20. 20. © RNDr. Marta Krajčíová 20 www.krajciova.sk Požiadavky na kompetencie  Požiadavky na kompetencie – Kompetencie euromanažérov – Kompetencie absolventov – Kompetencie budúcnosti
 21. 21. © RNDr. Marta Krajčíová 21 www.krajciova.sk Kompetencie euromanažérov  Kompetencie euromanažérov – Doing-čo robí • Tvorba medzinárodnej stratégie • Hranice presahujúce koučovanie a kooperáciu • Medzikultúrny mediátor a nositeľ zmeny • Osobná efektívnosť – Being-ako rozmýšľa • Kognitívna komplexnosť • Emocionálna energia • Psychologická vyspelosť • Silná túžba objavovať nové • Silná koncentrácia na prežívanie prítomného okamžiku • Rešpekt ku všetkým ľuďom, bez ohľadu na rasu či národnosť
 22. 22. © RNDr. Marta Krajčíová 22 www.krajciova.sk Kompetencie absolventov  Kompetencie absolventov – Podľa názorov zamestnávateľov absolventom chýba: • Schopnosť znášať stres a prácu pod tlakom • Schopnosť komunikácie, jednania s partnermi • Kreativita • Schopnosť empatie • Asertivita • Schopnosť rekvalifikácie na príbuzné povolanie • Loajalita k zamestnávateľovi • Ochota pomôcť mimo rámec pracovnej doby • Interpretácia právnych predpisov • Orientácia v historických dokumentoch • Základy psychológie a etiky • Logické myslenie
 23. 23. © RNDr. Marta Krajčíová 23 www.krajciova.sk Kompetencie budúcnosti  Kompetencie budúcnosti – Vrcholový manažment • Strategické myslenie • Riadenie zmien • Budovanie vzťahov – Stredný manažment • Flexibilita • Schopnosť implementovať zmeny • Interpersonálne zručnosti • Inovovanie • Preberanie nových zodpovedností • Tímová práca • Pripravenosť pracovať medzinárodne – Rádoví zamestnanci • Pružnosť • Schopnosť učiť sa • Pracovať pod tlakom a v heterogénnych tímoch • Silnejšia orientácia na zákazníka
 24. 24. © RNDr. Marta Krajčíová 24 www.krajciova.sk Kompetencie budúcnosti  Kompetencie budúcnosti – Ovládanie cudzích jazykov – Schopnosť používať výpočtovú techniku – Schopnosť zaobchádzať s informáciami – Adaptabilita a flexibilita – Ochota učiť sa – Schopnosť tímovej práce – Schopnosť rozhodovať sa – Schopnosť riešiť problémy – Ochota niesť zodpovednosť – Širšie profesionálne zručnosti – Ústny a písomný prejav – Čítanie a porozumenie pracovným postupom – Komunikácia s ľuďmi prostredníctvom výpočtovej techniky – Manuálna zručnosť – Záujem o prácu – Zvládanie stresových situácií – Práca s číslami pri plnení pracovných úloh
 25. 25. © RNDr. Marta Krajčíová 25 www.krajciova.sk RNDr. Marta Krajčíová konzultantka Business Process Management e-mail: mail@krajciova.sk mobil: +421 911 556 331 web: www.krajciova.sk blog: martakrajciova.blogspot.com blog: martaknihy.blogspot.com blog: martaznalosti.blogspot.com blog: martaseminare.blogspot.com blog: martasloboda.blogspot.com Ďakujem za pozornosť

×