Advertisement
Resum presentacions
Resum presentacions
Resum presentacions
Resum presentacions
Advertisement
Resum presentacions
Upcoming SlideShare
Proposta de formacióProposta de formació
Loading in ... 3
1 of 5
Advertisement

More Related Content

Advertisement
Advertisement

Resum presentacions

  1. Mestre Educació Infantil Noves tecnologies aplicades a l’educació Curs 2009-2010 Cinta Espuny Resum presentacions
  2. Mari Gombau 3r Mestre Educació Infantil
  3. 1) Les capacitats i les competències. Reunió explicativa al Consell Escolar Explicació al Consell que el pas de LOGSE a LOE, demana un cavi en les metodologies d’ensenyament (treball per racons, tallers, grups cooperatius, treball per projectes, etc.). Que són les competències i els quatre eixos en els que es distribueixen les nou capacitats. Així com la visió de l’alumnat com a subjecte actiu del procés d’ensenyament – aprenentatge. 2) Coordinador Tic: reunió amb la comissió TAC per explicar les instruccions d’inici de curs i les seues funcions. Funcions dels coordinadors:  Impulsar l'ús didàctic de les tic  Formar al professorat en TAC  Manteniment recursos  Ús aplicacions en gestió acadèmica. Funcions comissió TAC:  Forma part de l’equip directiu  Té com a objectiu incorporar la PDI al centre i dinamitzar el seu ús.  Coordina la integració de les tic en les programacions i l'avaluació de l'alumnat. Ordre del dia i formulació dels objectius per incorporar la PDI, la seua elecció (justificació), experiències prèvies (web de l’escola, bloc de cicle), tenir en compte la LEC, les competències de primària, les capacitats (eixos). Parla també de la situació en què es troben i la necessitat de portar a terme de manera gradual i pausada el projecte de la PDI, primer instal·lant una PDI a la biblioteca per a EI; l'altra a l’aula d’informàtica per a Primària. Es parla també de la formació del professorat, al qual se l’establirà els seus coneixements sobre les TIC a través d’un formulari, i es convoca reunió del claustre, exposició del projecte als professors per trobar millores, formació a través CRP. Es passarà circular informativa a les famílies, i per últim es reafirma el compromís per part de tot l’equip directiu a l’hora d’impulsar el projecte i formar al professorat.
  4. 3) les TIC a l’aula Què són, com han evolucionat en el temps, la importància del docent i la necessitat de què estigui format, la seua formació permanent peça clau per donar qualitat a l’aprenentatge i preparar al discent per la societat. També parlen de la normativa, les capacitats, les competències, els recursos que les TIC donen per a afavorir-les i potenciar-les, com: audiovisuals, Internet, materials de consulta, recursos per a l’aprenentatge, espais col·laboratius, aprenentatge individual i també en grup, Jclik, ...Presenten un llistat dels material de l’Escola. Ens parlen també de la figura del Coordinador TIC i les seues funcions: a més de impulsar les TIC, assessorar l’equip directiu, professorat i personal i vetllar pel manteniment de les instal·lacions. Comissió TAC qui la forma (directora del centre i un coordinador de cada cicle i el coordinador TIC) i funcions: coordinar la integració de les tic a les programacions, optimitzar l'ús dels recursos tic al centre, tenir cura dels aspectes normatius. Pel que fa a la formació docent proposen:  Cursos presencials: tastets (web) cursos puntuals, que es fan cada any, de 3 sessions.  Cursos telemàtics: pàgina xtec. 45 hores lectives. Un curs per a infantil, i l'altre per a primària. Es mostren un qüestionari sobre competències TIC i aporten la idea de treballar sobre unitats didàctiques en quan a treball d'aula. 4) La comissió TAC del centre explica a la reunió de coordinació de cicle Infantil les seves funcions i propostes per al curs. Què és TAC, qui la forma (cap d'estudis, coordinador de cicle infantil, coordinador de primària i el coordinador Tic) i les seues funcions:  Coordinador de la integració de les tic a l'aula.  Portar a terme a la pràctica educativa.  Utilitzar les tic a la comunitat educativa mitjançant intranet, correus, sms, a través de les àrees curriculars.  Ampliar personal tècnic.
  5.  Aspectes normatius: programari en català, tenir mesures de protecció de dades... També realitzen un auto diagnosi de l'escola:  Es plantegen a quin nivell volem arribar mitjançant les propostes i la seua justificació.  Objectiu final: aconseguir un nivell avançat per especialitzar-nos en els materials i infraestructures. Per la qual cosa ofereixen un ventall per a escollir de cursos de formació i webs per a treballar en xarxa.  Amb unes propostes i un objectius a aconseguir per a cada curs escolar. Alguns exemples: Formació:  CRP Baix Ebre: cursets. Curs PDI  CRP Baix Ebre: curs entorn moodle. Encarat a primària. A més el centre disposaria:  D'un espai digital: moodle.  Treball en xarxa. A l'xtec.  Projecte per a EI: sàlix i els sentits.  Projecte per a Primària: de tres en 3.  Projecte per a NEE: Estem de festa. Webquest.
Advertisement