Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Presentació Pla Tac Ins Pau Claris

729 views

Published on

Presentació del Pla TAC de l'INS Pau Claris de Barcelona (13.2.2013)

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Presentació Pla Tac Ins Pau Claris

 1. 1. Creixer sumant!
 2. 2. Antecedents• Infraestructura TIC del centre• Funcions del Coordinador TIC• Projecte Heura• Pla de Millora i projecte d’innovació TIC• Equip directiu i coord. TIC
 3. 3. Fonaments del pla TAC• Pla de Millora del centre estableix com un eix principal les TAC per aconseguir objectius: – Els resultats acadèmics – La cohesió social• Projecte d’innovació TAC cercant la complicitat de professors interessats l’utilització del les TIC com eina educativa i la necessitat de crear grup impulsor de les TIC.• Projecte 1x1 permet l’intensificació de l’us de les TIC i posar-les a l’abast de l’alumnat.• Acord de corresponsabilitat com motor de canvi de metodologies a l’aula i treball per competències.
 4. 4. Fonaments del pla TAC• Document: El pla TAC del Departament d’Ensenyament.• Document: El curriculum através de les TIC (Artur J. Tallada).
 5. 5. Què volem?• Millora dels resultats educatius.• Millora de la cohesió social.• Garantir l’adquisició de les competències bàsiques TIC.• Provocar canvis metodològics a l’aula.• Millora comunicativa, de seguiment i de coordinació,col·laboració i autoaprenentatge.• Garantir l’accés a les noves tecnologies.
 6. 6. Procés d’implantació• Infraestructures i dotacions: – Projecte Heura (2006-07). – Infraestructures adquirides pels recursos econòmics del PAC 06 (2007-09). – Infraestructures adquirides pels recursos econòmics del Projecte 1x1 (2009-12).
 7. 7. Procés d’implantació• Formació: – Domini d’eines TIC (2007-2010): • Moodle. • PDI. • Eines web 2.0. – Recursos didàctics i metodològics (2011-….)
 8. 8. Procés d’implantació• Lideratge: – Comissió pedagògica: programacións d’àrea orientades a les competències bàsiques. – Coordinador TIC: impulsor de les TAC – Comissió TIC: implantació de les TAC – Tutors i equips docents: treball grupal, transversalitat, implantació a l’aula, avaluadors.
 9. 9. Procés d’implantació• Organització curricular: – Projecte curricular: orientació cap a l’assoliment de les competències bàsiques i entre elles les TIC reforçades amb les optatives. – Orientació TIC de les optatives: • Revista: disseny i creació utilitzant les TI. • ATAC: Aprenentatge de les competències TIC i garantir les competències necessàries per passar les proves ACTIC de nivell bàsic.
 10. 10. On som?• Recursos: – Dotació: • 100% aules ordinaries amb PDI. • Aules específiques: algunes amb PDI i altres amb projector. • Cobertura WIFI del centre i d’aules projecte 1x1 • Portàtils per professors i alumnes ESO. • 2 aules d’informàtica i aula TIC Visual i plàstica. • Tallers amb ordinadors. • Biblioteca amb ordinadors.
 11. 11. On som?• Recursos: – Recursos humans: • Coordinador TIC amb disponibilitat horaria. • Comissió TAC amb disponibilitat horaria. • Becaris amb contractes de pràctiques.
 12. 12. On som?• Recursos: – Recursos TAC: • Moodle. • Pàgina web. • Blocs. • Correu i google apps coorporatiu.
 13. 13. On som?• Recursos: – Eines de gestió i administració del centre: • Correu corporatiu. • Sistema de gestió i seguiment de l’alumnat. • Pàgina web. • Projecte 1x1 tota l’ESO.
 14. 14. On som?• Recursos: – Metodologies d’aula per la millora dels resultats educatius: • Llibres digitals (Text la Galera) tota l’ESO. • Moodle (com plataforma dels llibres digitals i cursos propis). • Google apps per treballar individual i grupal. • Foment de l’autoaprenentatge, treball grupal. • Millora l’interacció i seguiment professor-alumnat. • Facilita el tractament de la diversitat (per baix i per dalt). • Acord de coresponsabilitat: treball per competències (1r d’ESO i 2n d’ESO)
 15. 15. On som?• Millora de la cohesió social: - Equitat: tothom disposa d’ordinador i per tant de llibres i materials per treballar - Accés a la inormació de referència - Evitar la e-exclusió.
 16. 16. On anem?• Ampliar progressivament el treball per competències a la resta de cursos.• ACTIC. Preparar l’alumnat per a la certificació ACTIC en finalitzar l’ESO.• Aplicació del projecte Educat 2.0 a tots els cursos de l’ESO.• Fomentar l’ús generalitzat de Moodle.• Consolidar l’ús de recursos, eines i metodologies TAC, de manera compartida entre tot el professorat.• Google apps ús intensiu i extensiu.
 17. 17. I el pla TAC?• L’objectiu fonamental es crear un document actualitzable que serveixi de guia envers les actuacions a realizar (objectius), el seguiment i l’avaluació dels objectius propossats.• Establir responsabilitats i repartir tasques a realitzar per la comissió , l’equip directiu i el conjunt de professors.• Revisat continuament per adaptar-lo als canvis que es produeixen i redefinició de
 18. 18. Cal tenir en compte• ¿Què volem aconseguir? (Objectius a curt, mitja i llarg termini)• ¿Recursos humans, tecnològics i econòmics disponibles? (Capacitats)• Context del centre i social (Tipus d’alumnat, professorat…)• Priorització i temporalització d’objectius (planificació d’actuacions)• Lideratge de l’equip directiu i comissió TIC• Linies principals de treball TIC (moodle, google apps., canvis metodològics, competències bàsiques..).
 19. 19. Moltes gràcies!• Francesc Maldonado (coord TIC).INS Pau Claris (www.iespauclaris.org)

×