Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Presentació formacio tic

687 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Presentació formacio tic

 1. 1. FORMACIÓ TIC EN EL CEIP COLORS Assessoria – Grup: TIC TAC TUC Membres: Núria Capell Masip Laia Muñoz Ribes Núria Casaus Gozalbo PAC 3- CAS 3
 2. 2. REFLEXIONS SOBRE LES TAC• “Les profundes transformacions socials, econòmiques i tecnològiques que està experimentant la nostra societat comporten que el procés d’aprenentatge ja no es redueixi a l’etapa escolar, sinó que esdevé una activitat permanent al llarg de tota la vida. Aquest fet implica que l’educació bàsica ha de proporcionar els instruments i les competències per aprendre a aprendre en un context digital (…) Cal aprofitar tot el potencial de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC), (…) aplicar-les a l’aprenentatge i el coneixement (TAC). “ (Pla Tac del Departament d’Ensenyament.)
 3. 3. REFLEXIONS SOBRE LES TAC• Promoure en l’alumnat l’assoliment de la competència digital i la competència de tractament de la informació, les eines i els recursos tecnològics i digitals han d’arribar a fusionar-se completament amb el dia a dia de les aules,• El paper que desenvolupen els docents és cabdal, doncs el procés dintegració i impregnació de les TAC en el currículum de forma transversal és fonamental.• Dotar als docents d’espais d’interacció, formació, intercanvi i reflexió, vers l’adquisició d’una formació que els permeti avançar en la integració total de les eines digitals en el dia a dia de l’aula, complementant el seu bagatge pedagògic i metodològic duent a la pràctica noves estratègies didàctiques.
 4. 4. LA NOSTRA SITUACIÓ• El nostre centre té poca reputació respecte a altres centres Introducció de les TIC en el Pla de Formació SOLUCIÓ del centre per: Potenciar la imatge del centre Millorar les practiques d’ensenyament - aprenentatge
 5. 5. ACCIONS A REALITZAR... Proposem les següents accions: Dotar els mestres del Implicar lesclaustre de recursos pràctics Millorar en la famílies en el que els permetin inserir les mesura possible la procésTIC en la seua practica diària infraestructura del d’alfabetització de l’aula. centre digital ENS CENTRAREM EN AQUESTA ACCIÓ
 6. 6. PROPOSTA FORMATIVA• PRESENTACIÓ – Curs per conèixer i explorar RECURSOS, APLICACI ONS I ENTORNS DIGITALS que permeten dissenyar propostes didàctiques amb l’ús de les TIC.
 7. 7. OBJECTIUS sobre la• Dotar als docents d’una formació bàsica integració curricular de les TAC en el dia a dia de l’aula.• Proporcionar diferents eines i recursos per al seu desenvolupament immediat a l’aula• Elaborar de forma conjunta un repositori on anar recollint els diferents recursos• Afavorir espais de reflexió i creació conjunta de coneixement mitjançant lintercanvi d’experiències i opinions.• Encoratjar el claustre del centre a utilitzar les TAC de forma quotidiana en la seva pràctica docent
 8. 8. DESTINATARIS• Tots els membres del claustre del centre
 9. 9. METODOLOGIA• 30 hores de formació en centre en format blended - learning o d’aprenentatge mixt basat en – 15 de presencials – 15 de treball virtual.• Mètode centrat en l’alumne per ajudar-lo a aprendre a aprendre per mitja: exemples pràctics, activitats de simulació, jocs de rol i treballs col·laboratius. APRENENTATGE SIGNIFICATIU
 10. 10. ENTORN VIRTUAL• BLOC:accés és senzill i la navegació força intituïtiva i de dificultat baixa. http://lesticenmarxa.wordpress.com/
 11. 11. RECURSOS TAC • Materials de consulta i de referència • Tutorials • Exercitacions • Simulacions • Continguts adaptatius • Projectes col·laboratius • Webquest • Llibres de text digital
 12. 12. TEMPORALITZACIÓ
 13. 13. “No es tracta, doncs, de convèncerd’una necessitat òbvia en aquestcomençament del segle XXI, sinód’oferir pautes per a una tascacomplexa que requereix unenfocament sistemàtic i la implicacióde tot l’equip docent i el lideratge del’equip directiu”

×