Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Nettbasert undervisning – fordeler og utfordringer

831 views

Published on

 • Login to see the comments

Nettbasert undervisning – fordeler og utfordringer

 1. 1. Nettbasert undervisning – fordeler og utfordringer Magnus Nohr - januar 2013
 2. 2. Min bakgrunn for å snakke omnettundervisning? Medlem av• E-læringsutvalget ved HiØ• E-læringsutvalget i OFA• Nasjonalgruppe hos UNINETT for Forelesningsopptrak.• Nasjonalgruppe hos UNINETT for Webmøter.• Nasjonalgruppe hos UNINETT for Digital eksamen.
 3. 3. Min bakgrunn for å snakke omnettundervisning? Medlem av• Underviste IKT for lærere som Mulig nettstuddium• Studentevaluering av IKT for lærere• Student på «Master i IKT-støttet læring» (HIOA)• Nettstudent i CSCL - Computer- supported collaborative learning. 15 stp. høsten 2012
 4. 4. «eStudent- Grenseløs overgang mellom campus- ognettundervisning» – fikk en halv million i støtte fra Norgesuniversitetet.
 5. 5. 10 bud for e-læring1. Alle e-lærings-tilbud må ha en felles planlegging mellom faglærere ogteknisk støtte i god tid før studiet starter. Valg av digitale verktøy bør gjøres isamarbeid mellom de som har faginnsikt og de som har teknologisk innsikt.Kommentar2. Alle e-lærere må få opplæring i, og beherske de digitale verktøyene deskal bruke i studiet. E-lærere må ha tilgang på teknisk-pedagogisksamarbeidspartnere under planlegging av undervisning.3. Alle kurs med digitale verktøy må starte med en campus opplæring avstudenter i de digitale verktøyene de skal benytte i studiet. Alle studenter måmøte på Campus. Kommentar4. Studentene må pålegges å anskaffe seg anbefalte godemikrofoner/headsett og web kameraer for å delta i studiene. Det må setteskrav til datamaskin og Internett båndbredde for å kunne delta på kurset.kommentar5. E-lærere må ha teknisk brukerstøtte tilstede de førsteundervisningsøktene ved oppstart av et studium, frem til studenter og e-lærere føler de klarer håndtere de digitale verktøyene. Undervisning må ikkestoppe opp pga tekniske problemer. Det må settes av penger vedbudsjettering av e-læringsstudier til teknisk og pedagogisk brukerstøtte
 6. 6. 10 bud for e-læring6. E-læringsstudenter trenger mer veiledning enn vanlige studenter. Vi måta i bruk videokonferanse verktøy ol. for individuell og gruppeveiledning. E-lærere kan bruke video-/skjermopptak for å øke kvaliteten på tilbakemeldingpå studentenes besvarelser kommentar7. E-læringsstudier trenger et automatiske tilbakemeldingsverktøy forstudentene, slik at de skal kunne kartlegg hvordan de ligger an i forhånd tillærer og studiets forventninger. Dette skal selvfølgelig komme i tillegg til denvanlige veiledningen8. Studiet må ha effektive systemer for informasjon, Gruppediskusjon,Screencast og innleveringer. Svaret er ikke nødvendigvis bare LMS. Man må tautgangspunkt i de digitale verktøyene studentene bruker. Prøv å skap entradisjon for å få studentene til å stille spørsmål i gruppeforum (eks facebookgruppe) og ikke individuell e-post til lærer. Det er sikkert flere studenter somlurer på det samme, så ved å svare i et forum opplyser man mange studenterpå en gang.9. Forelesninger må filmes og automatisk gjøres tilgjengelig for studenteneetter forelesningen. Kommentar10. Sørg for å ikke bruke opphavsrettbeskyttet materiale uten bruksrett pålæremidler brukt på åpent Internett.
 7. 7. Nettbasert undervisning –synkron og/eller asynkron
 8. 8. e-lærings Studiohttp://www.youtube.com/watch?v=aIQCa0ur6uk
 9. 9. «eStudent- Grenseløs overgangmellom campus- og nettundervisning»
 10. 10. Undervisningsopptak/Podcast:Opptak av korte og lange undervisningssekvenser påvideo, for gjennom dette å prøve utflere forskjellige teknologier for undervisningsopptak ogundersøke hvilke former som er best egnet i studenteneslæringsarbeid:• Screencastopptak med Camtasia Relay 4, med talking head• Nettmøte Adobe Connect• Egenutviklet opptaks- og direktesendingsløsning (HiØ)• Mediasite
 11. 11. Screencast:Screencast har vist seg effektivt som læremiddel. "IKT forlærere" ved HiØ er trolig det studiet i Norge som brukerog utvikler mest screencast i undervisningen. Studiet harså langt utviklet ca. 100 screencastopptak på YouTube tilbruk i kompetansutvikling i IKT. Foreløpig er det 17000treff på disse. Vi ønsker å videreutvikle dette, og gjøreressursene våre fritt tilgjengelig for hele skolesektoren iNorge. Vi ønsker også å forske på studentenes bruk ogtilfredshet meddette læremiddelet. En oversikt oved descreencast vi allerede har laget finnes her:• http://screencast.hiof.no/
 12. 12. ENDRET CAMPUSUNDERVISNNINGI prosjektet ser vi for oss en endret campusundervisning. Idag er campusundervisningen preget av mye instruksjonog formidling, med tilhørende øvingsoppgaver.Avdelingen er i gang med å utvikle et teknologibasert"Framtidas klasserom", for å skape en digital infrastruktursom støtter vår pedagogiske visjon: Vi ønsker at mer avinstruksjons-og formidlingsvirksomheten skal ha form avå være nettsressurser tilrettelagt for selvstendig arbeidindividuelt eller i gruppe, mens campussamlingene skalvære preget av at studentene arbeider sammen medteknologi i problemløsende aktiviteter. Lærerne er aktivedeltakere i læringsaktivitetene som inspiratorer ogveiledere. Eksempel: http://iktfl.wordpress.com/digital-retting/
 13. 13. Veiledning i videokonferanse:HiØ bruker allerede i dag Adobe Connect aktivt.Halvparten av all trafikk på Uninetts Adobe Connectserver i 2011 skjedde fra ansatte og studenter på HiØ.I prosjektet ønsker vi også å prøve ut Adobe Connect somdirekte opptaksløsning for forelesninger. Men først ogfremst ser vi for oss å bruke Adobe Connect som etveiledningsverktøy i studiet. Vi ser for oss en«Spørretime» (1 time i uka) der faglærer svarer påforhåndsinnsendte eller direkte spørsmål knyttet tilstudiet. Vi ser det som en effektiv bruk av ressurser åsvare på faglige og administrative spørsmål i plenum.«Spørretime» vil bli gjort opptak av og tilgjengeliggjort forstudentene.
 14. 14. Videomotivering og repetisjonEtter inspirasjon fra Alex Strømme fra NTNU har "IKT for lærere" i 2011laget «videovitaminer» i forkant av alle undervisningsøktene. Kortfortalt er en videovitaminer en slags reklame «traliler» som fortellerhva neste forelesning skal handle om, samtidig som studentene får vitehva de skal forberede seg på før neste undervisningsøkt.Studentevalueringen ga god tilbakemelding på disse videovitaminer, ogvi ønsker å videreutvikle dette i det fleksible studiet. Vi tror dette kankompensere noe for mangel av fysiske møter med studentene.Vi ønsker også å prøve ut en løsning der lærer på eget kontor setterseg foran et webkamera og/eller screencast der faglæreroppsummerer et tema gjennom å fortelle hva som forventes lært sålangt og veien videre med stoffet. dette handler om å fokusere demest utfordrende områdene i lærestoffet, klargjøre hovedinnholdet oggi studentene en mulighet til støtte i selvstendig læringsarbeid også isine eksamensforberedelser. http://youtu.be/h7Gg4SCd6as
 15. 15. UTPRØVING AV NYE http://www.facebook.com/ LÆRINGSRESSURSER: Facebook og/eller blogg som LMSAll skriftlig kommunikasjon i studiet vil skje viaen Facebookgruppe og åpne websider. Vi vil seetter web 2.0 løsninger for innleveringer ogtilbakemeldinger på studentinnleveringer.Facebookgruppen vil være lukket av hensyn tilstudentene i kurset. Fronter vil bli brukt tilinnleveringer av studentarbeider, mens blogg vilvære rammen rundt publisering avlæringsoppdrag og nettressurser.http://iktfl.wordpress.com/
 16. 16. Digital eksamenEksamen i dette studiet skal være på egen bærbarPC med full tilgang til Internett. Dette vil gi oss mererfaring med oppgavedesign i et åpenteksamensmiljø der alle hjelpemidler er tillatt.Digital eksamen vil være en mer realistiskeksamensform som speiler arbeidet i studiet ogdermed viser den naturlige arbeidsformen i endigital studiehverdag. Digital eksamen ilærerutdanningen vil også fungere eksemplarisk iforhold til utviklingen av nye eksamensformer iskolen.
 17. 17. Spørsmål?• Er det emner/temaer i mitt fag som kan egne seg for Nettundervisning?• Hvordan ser du for deg at dette kan skje?• Hva ser du for deg som fordeler og ulemper med å drive nettstudier?• Er det noen som har erfaringer med nettstudier som lærer eller student? Del erfaringer.

×