Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

NDLA Stord

1,411 views

Published on

Presentasjon på konferansen "når nettene blir lange"

Published in: Technology
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

NDLA Stord

 1. 1. ” Digital skole hver dag” NDLA Nasjonal Digital Læringsarena Høgskolen Stord Haugesund 16.03.2007 Frank Emil Moen, Avd. leder, www.dalane.vgs.no Fgautviklingsleder Nasjonal Digital Læringsarena – http://ndla.no
 2. 2. Presentasjon på www.slideshare.net (søk på ”Stord”)
 3. 3. <ul><li>Fra bla bla bla… til handling : </li></ul><ul><li>Stortingsmelding 30 (2003-2004) </li></ul><ul><li>Program for digital kompetanse 2004-2008 </li></ul><ul><li>” Digital skole hver dag ” (ITU – 2005) </li></ul><ul><li>Kunnskapløftet (2006 ) </li></ul>Bla bla bla…? <ul><li>St.meld. nr. 39 (1983-84) Datateknologi i skolen </li></ul><ul><li>St.meld. nr. 37 (1987-88) Om datateknologi i skole og opplæring </li></ul><ul><li>St.meld. nr. 14 (1989-90) Informasjonsteknologi i skole og opplæring </li></ul><ul><li>St.meld. nr. 42 (1989-90) Organisering av IT i skole og opplæring </li></ul><ul><li>St.prp. nr. 125 (1991-92) Om visse sider med Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementets informasjonsteknologiprogram </li></ul><ul><li>St.meld. nr. 24 (1993-94) Om informasjonsteknologi i utdanningen </li></ul><ul><li>IT i norsk utdanning. Plan for 1996-99, Årsplaner for IT i norsk utdanning, 1996, 1997, 1998 og 1999 </li></ul><ul><li>St. meld. nr. 28 (1998-99): “Mot rikare mål” </li></ul><ul><li>St. meld. nr. 36 (1998-99): “Om prinsipper for dimensjonering av høgre utdanning” </li></ul><ul><li>St.meld. nr. 27 (2000-2001): ”Gjør din plikt - Krev din rett, Kvalitetsreform av høyere utdanning” </li></ul><ul><li>St. meld. nr. 16 (2001-02): “Kvalitetsreformen, om ny lærerutdanning, mangfoldig – krevende – relevant” </li></ul><ul><li>IKT i norsk utdanning. Plan for 2000-2003 </li></ul>
 4. 4. 2006 -> <ul><li>Kunnskapsløftet </li></ul><ul><ul><li>Bruk av digitale verktøy som den 5. basisferdighet </li></ul></ul><ul><li>IKT-basert eksamen </li></ul><ul><ul><li>” Den digitale skole” (søk på www.udir.no ) </li></ul></ul>
 5. 5. Digital eksamen – regelen, ikke unntaket (vår 2008 ->) Utdanningsdirektoratet Skolen/ skoleadministrativt system Eksaminand Melding om eksamen Eksamensoppgave Eksamenskarakter Besvarelse Backup eksamens - oppgave Sensor inf. Eksamensoppgave Sensorer Før eksamen Eksamensdagen Etter eksamen Eksamensparti Karakterer til NVD Eksamensparti Eksamenskarakterer
 6. 6. Digital læringsbok til eksamen <ul><li>Dokumentasjon av elevaktivitet gjennom året. </li></ul><ul><li>Kan inneholde: </li></ul><ul><ul><li>Egne oppgavebesvarelser </li></ul></ul><ul><ul><li>Egne presentasjoner </li></ul></ul><ul><ul><li>Bearbeidet stoff fra eksterne kilder </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Læreboknotater </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Kildeoversikt </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Materiale innhentet fra internett </li></ul></ul><ul><ul><li>Artikler og andre notiser </li></ul></ul><ul><ul><li>Veiledninger </li></ul></ul><ul><ul><li>Egentlig ”hva som helst” </li></ul></ul>
 7. 7. Ungenes (digitale) hverdag
 8. 8. www.olpc.org
 9. 9. ” World og Warcraft ” ”nettspillsamfunn” med 8 millioner brukere Nettverksbygging og samhandling gir bedre spillresultat Problembasert læring – svært motiverende
 10. 10. Flere internasjonale og nasjonale kapasiteter fremhever at avansert spillteknologi gir læringseffekter som vi langt på vei mangler i skolen. Spillerne innhenter og behandler informasjon i samhandling med andre i et svært motiverende læringsmiljø, for så å bruke informasjonen på nye områder . Kort sagt – man lærer å lære Et arsenal av relativt kompliserte funksjoner er tilgjengelige – og bare de som behersker disse godt – og samarbeider med andre (chatter), oppnår de beste resultatene: blir premiert gjennom tilgang til bedre ”verktøy” (våpen, beskyttelse, evne til å beskytte andre, kjæledyr / nyttedyr etc.)
 11. 11. http://images.businessweek.com/ss/06/04/avatar/index_01.htm ” Second Life” kombinerer sosiale nettverk, online-spill og ehandel i en virtuell 3D-verden. - Åpen kildekode -> evolusjon ” Avatar” = alter ego Linden Lab: ”Vi tror at denne type virtuelle miljøer bare er på babystadiet i en overordnet prosess mot å skape samfunn og mer permanente oppholdssteder for oss mennesker”
 12. 12. http://earth.google.com Avansert karttjeneste med ”uendelig” mange informasjonslag
 13. 13. Zoom inn detaljerte satelittbilder
 14. 16. Brukerne kan selv legge inn informasjon – for eksempel stillbilder
 15. 18. Nedbørsprognoser
 16. 19. http://met.no/radar/sorost.html Se regnbygene på met.no
 17. 20. Vi er ved et veiskille også i skolen!
 18. 21. Dalane vgs, 7,5 års praksis med bærbart
 19. 24. På nett ”hele” døgnet… Elevene er aktive brukere av MSN (de er pålogget!) – mens lærerne ikke er det (eksemplet er hentet fra kl. 10.30 en torsdag formiddag) Elever = ”online-generasjonen”! ” E-post er gammeldags og uinteressant”
 20. 25. Ungdom publiserer mer enn noen gang – Blogg - My Space – YouTube – Flickr – Facebook
 21. 26. ALT HENGER SAMMEN! Arkitektur Organisering Pedagogikk Teknologi Økonomi
 22. 27. Ønskede tilpasninger … <ul><li>Fleksibel timeplan med lærere i team som disponerer timene sammen med elevene. </li></ul><ul><li>Fokus på større elevaktivitet / deltagelse / valgfrihet – og legge til rette for ulike læringsstiler… (her er vi generelt dårlige i norsk skole) </li></ul><ul><li>Men, økt frihet skaper behov for tettere individuell oppfølging /kontroll – og det må stilles tydelige krav ! </li></ul><ul><li>Etablere tettere elev – lærerkontakt (på individnivå) </li></ul><ul><li>Parallellegging av fagtimer for tettere lærersamarbeid </li></ul>
 23. 28. TIMEPLAN SYNKRONISERT MOT DET SKOLEADM. SYSTEM OG LAGT UT PÅ NETT FOR OPPSLAG FRITT TILGJENGELIG Bruk av studietimer
 24. 29. Alle innleveringer og ”all” skriftlig kommunikasjon skjer gjennom ITL Skolearena: føre fravær, karakter Meldingssystem i utstrakt bruk Men systemet er lukket… - stimulerer i liten grad til deling
 25. 30. Vi bruker MATHCAD i matematikk / realfagene
 26. 31. SPORADISK BRUK AV ULIKE NETTRESSURSER – Veldig mye bra, men det er tidkrevende å finne fram til og lage tilpassede undervisningsopplegg knytta til disse ressursene.
 27. 32. www.naturfag.no www.naturfag.no er et godt eksempel på gode, kvalitetssikrede fritt tilgjengelige ressurser
 28. 33. www.viten.no
 29. 34. Eksempel på videotjenester med tilrettelagte undervisningsopplegg fritt tilgjengelig. Båndbreddekrevende!
 30. 36. www.NRK.no / for eksempel www.NRK.no/katta
 31. 37. Digitale læremidler er endelig i siget fra forlagene! Men, de er i hovedsak supplement til læreboka
 32. 38. Gå til nettressurs
 33. 41. http:// home.no.net / nikrisol / Noen få lærere har allerede – eller er i ferd med å kutte ut læreboka med egne sammensatte ressurser fritt tilgjengelig på nett. DETTE MÅ KUNNE SETTES I SYSTEM OG UTNYTTES!
 34. 42. www.vgskole.no OpenClass er et tilbud til elever, privatister, lærere og andre interesserte som ønsker enkel tilgang til frie læringsressurser på nettet . Grunnlaget for utvikling og organisering av ressursene vil alltid være gjeldende læreplan for videregående skole. Det første faget som tilrettelegges for OpenClass, er norsk , og i noen grad engelsk . Alt lærestoffet ligger på nettet! Det kan skrives ut! Det utvikles gradvis oppgavesett til hvert kapittel. Nytt lærestoff legges ut kontinuerlig. Lærestoffet vil ajourføres i hht. gjeldende læreplaner. Samtlige ressurser er gratis! (unntatt lærerstøtte). Faglig bidrag til sidene mottas med takk :)
 35. 43. Elever har delt skolestoff lenge! Svenn som startet Svenns lille skoleside solgte den for 1 million kr året etter at han sluttet på videregående
 36. 44. Elever ved Dalane vgs har opprettet SKoleWiki.no – hvor elever samskriver artikler innenfor ulike fag Prosjektet begynte på vgs – men ungdomsskoleelever har også blitt med.
 37. 45. Wikipedia.org. Online leksikon som lages av brukerne. Engelsk utgave har nærmere 1,7 millioner artikler – 10 ganger mer informasjon enn det vi finner i analoge oppslagsverk Fra web 1.0 (statisk) til web 2.0 (dynamisk)
 38. 46. Abonner på tjenester og verktøy og velg din egen visning
 39. 47. Kalendere på nett – delt med andre – lukket eller åpent -
 40. 48. Prosesskriving. Flere jobber i samme dokument Læreren kan bruke verktøyet i prosessorientert skriveveiledning Google docs /spreadsheets Online skriveverktøy
 41. 49. Stadig flere googletjenester legges til. Lagring og deling av mediafiler – 1 GB
 42. 52. Knytt tjenester sammen i egen blogg
 43. 53. http://home.c2i.net/havardhe/ ELEVPRODUKSJON ER VIKTIGST! Kvalitetsheving av ELEVproduksjon krever bevisste, faglig dyktige pedagoger som stiller TYDELIGE KRAV om innhold struktur, framgang og presentasjon! Elevene på sin side må ha sikker tilgang til kvalitetssikret innhold.
 44. 54. KOMPETANSEBERETNINGENE <ul><li>Skolen som organisasjon kjennetegnes av en begrenset dele- og samhandlingskultur som skårer lavt i forhold til kriterier knyttet til utvikling av en lærende organisasjon </li></ul><ul><li>Fornuftig tilnærming til digitale læringsressurser gjennom bruk av ”WEB 2.0”-strategier er ett av flere virkemiddel for å endre dette! </li></ul>
 45. 55. Vi trenger systemer som hjelper lærere og elever til å bli digitalt kompetente! Elever og lærere trenger tilgang til kvalitetssikrede , tilpassede og varierte digitale læringsressurser!
 46. 56. Det går mot bærbart for alle… <ul><li>I år er det et stort antall elever ute i de enkelte fylker som møter med bærbar PC til ”første” skoledag (VG1). Fylkene har valgt ulike strategier… </li></ul><ul><li>Infrastrukturen er i ferd med å komme på plass </li></ul><ul><li>Det finnes et stort antall ” spredte forekomster ” av fritt tilgjengelige eller kommersielle digitale læringsressurser… - men disse er i liten grad systematiserte, differensierte, stimulerer i liten grad til samhandling / deling og dekker sjeldent et helt læringsforløp </li></ul>
 47. 57. <ul><li>50 millioner 2006 (digitale læremidler) </li></ul><ul><li>373 millioner 2007 (Gratis læremidler for elever i Vg2) </li></ul>Myndighetenes satsing
 48. 58. FELLES INITIATIV FRA FYLKESKOMMUNENE : UTVIKLING AV FRITT TILGJENGELIGE FAGNETTSTED SOM SKAL KUNNE ERSTATTE TRADISJONELLE LÆREBØKER OG STIMULERE ELEV- OG LÆRERPRODUKSJON, SAMHANDLING OG DELING !
 49. 59. Nasjonal digital læringsarena
 50. 60. ETT fagnettsted per fag / fagområde
 51. 62. Uferdig utkast / eksempel! - 5 kommentarer NDLA ønsker å skape en trygg og gjenkjennelig atmosfære for å gjøre overgangen fra bok til nett så smertefri som mulig , - både for lærere og elever. Dette må likevel ikke hindre at det tilrettelegges et nettsted som strekker seg langt ut over bokmetaforen både med hensyn verktøy, innhold (bredde / dybde) og dynamikk (tilpasning / videreutvikling).
 52. 63. Aktivt publiserende elever og lærere… <ul><li>Innhold distribueres gjennom to åpne ”lag” </li></ul><ul><li>Lag 1: Fagredaksjonelt, kvalitetssikret innhold (kjøpt, tilpasset og/eller utviklet) </li></ul><ul><li>Lag 2: FagWiki som er knyttet opp til fagnettstedet, - dynamisk og i stadig utvikling. Her kan lærere og elever publisere fritt. </li></ul><ul><li>Fagredaksjonene kan hente inn godt innhold fra FagWikien og inn i lag en. </li></ul>
 53. 64. NDLA ønsker å tilrettelegge aktiv gjenbruk, tilpasning og utvikling av innholdet gjennom å benytte rettighetsklarering tilsvarende ”CC-noncommercial ShareAlike attribution”
 54. 65. <ul><li>Mediabibliotek </li></ul><ul><li>ITL </li></ul>Mediabibliotek NRK!? LPF LPF LPF Leverandører av innhold forlagene / TV2 / andre Fagnettsteder med fagredaksjoner Egenproduksjon, tilpasning og frikjøp Internett Min Elevside Lærere Lærere Andre media- bibliotek Blått betales for Grønt er gratis
 55. 66. <ul><li>NDLA skal ha på plass ”komplett” digitalt innhold klar til bruk ved skolestart 2007: </li></ul><ul><ul><li>Norsk Vg1 (Studiespes / Yrkesforb) </li></ul></ul><ul><ul><li>Naturfag (Studiespes / Yrkesforb) </li></ul></ul><ul><ul><li>I tillegg er det gitt tilsagn til to andre prosjekter </li></ul></ul><ul><ul><li>Helse og sosialfag Vg1 (Nord-Trøndelag) </li></ul></ul><ul><ul><li>Matematikk Uklart hva (Oslo) </li></ul></ul>
 56. 67. <ul><li>Skolestart 2008 – Ha ferdig… </li></ul><ul><ul><li>Engelsk </li></ul></ul><ul><ul><li>Samfunnsfag </li></ul></ul><ul><ul><li>Kroppsøving </li></ul></ul><ul><ul><li>Og trolig geografi </li></ul></ul><ul><ul><li>Skoleeierne vil sannsynligvis gå for bred utvikling av fagnettesteder i tillegg til dette </li></ul></ul>
 57. 68. <ul><li>Prosjektet ”nasjonal digital læringsarena” vil være skoleeiers prefererte operatør for anskaffelse og utvikling av digitale læremidler </li></ul><ul><li>Uttalt mål å dekke ALLE fag i vgo! </li></ul>
 58. 72. http://ndla.no Oppdatert info om prosjektet
 59. 74. Videokonferanse kombinert med nettstøtta læring <ul><li>Samarbeid mellom Dalane og Strand, Dalane og Stav.Offsh. og Dalane og UiS. </li></ul><ul><li>Studieretningsfag med få elever, en lærer – to skoler (videokonf. to ganger i uken + oppfølging på nett) </li></ul><ul><li>Voksenopplæring gjennom Rogaland Kurs- og Kompetansesenter: Generell studiekompetanse , teknisk fagskole + forkurs ingeniørutdanning , alle ved bruk av videokonferanse </li></ul><ul><li>Som all annen opplæring: Gode resultater betinger tett oppfølging og høyt læringstrykk! </li></ul>Bruk av nettstøtta metodikk tiltar – og sofistikert teknologi bryter ned de tradisjonelle grensene
 60. 75. Nettskolen Rogaland <ul><li>Samarbeid mellom ”distriktskolene” Sauda, Strand, Ølen og Dalane. </li></ul><ul><li>Tilby programfag på nett gjennom streama video (asynkront), nettbasert oppfølging og noen fysiske samlinger. </li></ul><ul><li>Oppstart med 5 fag høsten 2007 </li></ul><ul><ul><li>Dalane: *Markedsføring og ledelse *Entrepenørskap og bedr. utvikl. </li></ul></ul><ul><ul><li>Strand: *Teknologi og forskningslæring 1 </li></ul></ul><ul><ul><li>Ølen: *Informasjonsteknologi 1 </li></ul></ul><ul><ul><li>Sauda: *Kommunikasjon og kultur 1 </li></ul></ul>
 61. 76. Skolen trenger kunnskapsrike, utviklingsvillige og samhandlende lærere! <ul><li>Teknologien legger til rette for samhandling og gjenbruk, fleksibilitet og differensiering </li></ul><ul><li>Utfordringen for lærerne og skolen som organisasjon er mange… kombinasjonen av solid faglig og pedagogisk dyktighet , evne til å tilegne seg stadig nye ferdigheter i bruk av digitale og multimediale verktøy, kombinert med vilje og evne til å samhandle både lokalt, regionalt og globalt (!) vil i økende grad være sentrale suksesskriterier for lærere i åra som kommer. </li></ul>

×