Successfully reported this slideshow.

Powerpoint edathinking skills (1)

9,017 views

Published on

Published in: Technology, Business
 • Be the first to comment

Powerpoint edathinking skills (1)

 1. 1. GROUP 25 EDA HASLINA BT ADNAN M20101000093 HASMIAH BT MOHD RAMLI M20101000096 RAMLI B.IBRAHIM M20092000863 Kemaharin Berfikir Aras Tinggi
 2. 2. <ul><li>The mind is not a vessel to be filled, but a fire to be ignited </li></ul><ul><li>(Plutarch) </li></ul>
 3. 3. Sekilas Pandang <ul><li>Taksonomi Bloom dan Kemahiran Berfikir Aras Tinggi </li></ul><ul><li>Taksonomi Bloom Disemak Semula </li></ul><ul><ul><li>Terma Baru </li></ul></ul><ul><ul><li>Penekanan Baru </li></ul></ul><ul><li>Meneroka Setiap Tahap (6) </li></ul>
 4. 4. Kemahiran Aras Tinggi <ul><li>Pemikiran Aras Tinggi (higher-order thinking) didefinisikan sebagai penggunaan minda secara meluas untuk menghadapi cabaran-cabaran baru (Onosko dan Newmann, 1994). Ianya berlaku apabila seseorang itu perlu mentafsir, menganalisis atau memanipulasi maklumat untuk menjawab soalan atau menyelesaikan masalah yang dikemukakan. </li></ul><ul><li>Mengikut Zevin (1995), pada kebiasaannya, Pemikiran Aras Tinggi merupakan perluasan maklumat yang sedia ada dalam minda untuk menghasilkan sesuatu yang baru atau asli. Masalah-masalah yang mempunyai pelbagai kemungkinan penyelesaian merupakan nadi kepada Pemikiran Aras Tinggi. </li></ul>
 5. 5. Taksonomi Bloom Disemak semula ( Revised) <ul><li>Taksonomi Objektif Kognitif </li></ul><ul><li>1950an - dibangunkan oleh Benjamin Bloom </li></ul><ul><li>Mekanisme menyatakan pelbagai bentuk pemikiran kualitatif </li></ul><ul><li>Diadaptasi dalam bilik darjah sebagai alat untuk membuat perancangan </li></ul><ul><li>Model yang diterima pakai secara universal </li></ul><ul><li>Mengemukakan cara untuk mengurus kemahiran berfikir kepada 6 tahap : Aras Rendah ------- Aras Tinggi </li></ul><ul><li>(Pohl, 2000, Learning to Think, Thinking to Learn, pp. 7-8 ) </li></ul>
 6. 6. Terma Asal Terma Baru <ul><li>Penilaian </li></ul><ul><li>Sintesis </li></ul><ul><li>Analisis </li></ul><ul><li>Aplikasi </li></ul><ul><li>Kefahaman </li></ul><ul><li>Pengetahuan </li></ul><ul><li>Mencipta (Creating) </li></ul><ul><li>Menilai (Evaluating) </li></ul><ul><li>Menganalisis(Analysing) </li></ul><ul><li>Mengaplikasi (Applying) </li></ul><ul><li>Memahami (Understanding) </li></ul><ul><li>Mengingat (Remembering) </li></ul>(Based on Pohl, 2000, Learning to Think, Thinking to Learn, p. 8 )
 7. 7. Penukaran Terma <ul><li>Terma ditukar daripada kata sifat kepada kata kerja kerana berfikir adalah proses aktif maka kata kerja lebih tepat. </li></ul><ul><li>Terma sintesis ditukar kepada mencipta (creating) untuk menggambarkan aktiviti berfikir dengan lebih jelas. </li></ul><ul><li>( http://rite.ed.qut.edu.au/oz-teachernet/training/bloom.html (accessed July 2003) ; Pohl, 2000, p. 8) </li></ul>
 8. 8. Taksonomi Bloom Semak Semula (Revised) Mencipta( Creating) Menjana idea baru, produk atau persepsi terhadap sesuatu, merekacipta, membina, merancang, menghasilkan, mencipta   Menilai ( Evaluating) Justifikasi keputusan atau tindakan, menyemak, membuat hiptesis, mengkritik, membuat eksperimen dan menilai     Menganalisa ( Analysing) Mencerakin maklumat bagi meneroka kefahaman dan hubungan, membanding, mengurus, menyoal siasat, mencari maklumat.   Mengaplikasi ( Applying) Menggunakan maklumat dalam situasi serupa, melaksana, mengira, menggunakan formula  Memahami ( Understanding) Menerangkan idea dan konsep, interpretasi, meringkaskan, parafrasa, mengkelaskan, menerangkan Mengingati ( Remembering) Mengingat semula maklumat, mengenal, menyenaraikan, mencirikan, menamakan, melabelkan.  
 9. 10. <ul><li>Pemikiran Aras Tinggi (HOT) merupakan salah satu </li></ul><ul><li>komponen utama dalam kemahiran berfikir secara kreatif </li></ul><ul><li>dan kritis. HOT merupakan aras yang paling tinggi dalam </li></ul><ul><li>hieraki proses kognitif. Ianya berlaku apabila seseorang </li></ul><ul><li>mendapat maklumat baru, menyimpan dan memberi, </li></ul><ul><li>menyusun, serta mengaitkannya dengan pengetahuan </li></ul><ul><li>sedia ada dan akan memanjangkan maklumat itu untuk </li></ul><ul><li>mencapai sesuatu tujuan atau penyelesaian situasi rumit. </li></ul><ul><li>Bereiter & Scardamalia (1987) – dalam Kemahiran Berfikir </li></ul><ul><li>Aras Tinggi, pelajar perlu dilatih mengambil bahagian </li></ul><ul><li>dalam menentukan objektif, mewujudkan wacana, </li></ul><ul><li>menentukan tindakan motivasi, analitik dan inferens yang </li></ul><ul><li>dinamakan ‘literasi tinggi’ (highliteracy). </li></ul>
 10. 11. <ul><li>Pemikiran Aras Rendah (LOT) pula ialah penggunaan pemikiran secara terhad, di mana pelajar hanya disogokkan dengan jawapan-jawapan yang menyebabkan pelajar malas untuk berfikir. (Som & Mohd Dahlan) Pelajar akan hanya mengingat bahan-bahan yang telah dipelajari daripada pelbagai fakta yang spesifik sehingga kepada perbuatan mengingat semula teori yang lengkap. </li></ul>
 11. 12. Mengingati (Remembering) <ul><li>Pelajar boleh mengingat semula, menyatakan dan ingat maklumat yang telah dipelajari (recall, restate and remember learned information) </li></ul><ul><ul><li>Mengenal (Recognising) </li></ul></ul><ul><ul><li>Menyenarai (Listing) </li></ul></ul><ul><ul><li>Menerangkan (Describing) </li></ul></ul><ul><ul><li>Mengenal pasti (Identifying) </li></ul></ul><ul><ul><li>Mendapatkan semula (Retrieving) </li></ul></ul><ul><ul><li>Menamakan (Naming) </li></ul></ul><ul><ul><li>Meletakkan (Locating) </li></ul></ul><ul><ul><li>Mencari (Finding) </li></ul></ul><ul><li>   Ingatkah anda? </li></ul><ul><li>  </li></ul>
 12. 13. Memahami (Understanding) <ul><li>Pelajar menangkap maksud informasi dengan membuat interpretasi dan translasi kepada apa yang telah dipelajari. </li></ul><ul><ul><li>Menginterpretasi (Interpreting) </li></ul></ul><ul><ul><li>Memberi contoh (Exemplifying) </li></ul></ul><ul><ul><li>Meringkaskan (Summarising) </li></ul></ul><ul><ul><li>Membuat Inferens (Inferring) </li></ul></ul><ul><ul><li>Parafrasa (Paraphrasing) </li></ul></ul><ul><ul><li>Mengkalsifikasi (Classifying) </li></ul></ul><ul><ul><li>Membanding (Comparing) </li></ul></ul><ul><ul><li>Menerangkan (Explaining) </li></ul></ul><ul><li>   Bolehkah anda terangkan idea atau konsep? </li></ul>
 13. 14. Mengaplikasi (Applying) <ul><li>  Pelajar menggunakan informasi dalam pelbagai konteks </li></ul><ul><ul><li>Implementasi (Implementing) </li></ul></ul><ul><ul><li>Menjalankan (Carrying out) </li></ul></ul><ul><ul><li>Menggunakan (Using) </li></ul></ul><ul><ul><li>Melaksanakan (Executing) </li></ul></ul><ul><ul><li>  </li></ul></ul><ul><li>  Bolehkah anda menggunakan maklumat dalam situasi yang serupa? </li></ul>
 14. 15. Menganalisa (Analysing) <ul><li>Pelajar mencerakinkan maklumat yang dipelajari dalam bahagian-bahagian untuk memahami maklumat tersebut. </li></ul><ul><ul><li>Membanding (Comparing) </li></ul></ul><ul><ul><li>Mengurus (Organising) </li></ul></ul><ul><ul><li>Menceraikan maklumat (Deconstructing) </li></ul></ul><ul><ul><li>Mengaitkan (Attributing) </li></ul></ul><ul><ul><li>Menggariskan (Outlining) </li></ul></ul><ul><ul><li>Mencari (Finding) </li></ul></ul><ul><ul><li>Menstruktur (Structuring) </li></ul></ul><ul><ul><li>Mengintegrasi (Integrating) </li></ul></ul><ul><li>  Bolehkah anada mencerakin maklumat untuk meneroka kefahaman dan hubungkait ? </li></ul>
 15. 16. Menilai (Evaluating) <ul><li>Pelajar membuat keputusan berdasarkan refleksi mendalam, kritikan dan penilaian. </li></ul><ul><ul><li>Memeriksa (Checking) </li></ul></ul><ul><ul><li>Membuat Hipotesis (Hypothesising) </li></ul></ul><ul><ul><li>Mengkritik (Critiquing) </li></ul></ul><ul><ul><li>Membuat Eksperimen (Experimenting) </li></ul></ul><ul><ul><li>Membuat penilaian (Judging) </li></ul></ul><ul><ul><li>Membuat pengujian (Testing) </li></ul></ul><ul><ul><li>Mengenal pasti (Detecting) </li></ul></ul><ul><ul><li>Memantau (Monitoring) </li></ul></ul><ul><li>  Bolehkah anda menjustifikasi keputusan dan tindakan anda ? </li></ul>
 16. 17. Mencipta (Creating) <ul><li>Pelajar mencipta idea dan maklumat baru menggunakan apa yang telah mereka pelajari </li></ul><ul><ul><li>Mereka (Designing) </li></ul></ul><ul><ul><li>Membina (Constructing) </li></ul></ul><ul><ul><li>Merancang (Planning) </li></ul></ul><ul><ul><li>Menghasilkan (Producing) </li></ul></ul><ul><ul><li>Mencipta (Inventing) </li></ul></ul><ul><ul><li>Merangka (Devising) </li></ul></ul><ul><ul><li>Membuat (Making) </li></ul></ul><ul><li>  Bolehkah anda menjana produk baru , idea baru atau persepsi baru terhadap sesuatu? </li></ul>
 17. 18. Kemahiran berfikir kritis <ul><li>Kemahiran Berfikir Secara Kritis </li></ul><ul><li>Kecekapan dan keupayaan menggunakan minda untuk menilai:- </li></ul><ul><li>a. kewajaran sesuatu idea. </li></ul><ul><li>b. meniliti kebernasan sesuatu hujah. </li></ul><ul><li>c. membuat pertimbangan yg. wajar dgn. gunakan alasan yg munasabah. </li></ul>
 18. 19. Kemahiran Berfikir Kreatif <ul><li>Kemahiran Berfikir Secara Kreatif </li></ul><ul><li>Kecekapan menggunakan minda untuk </li></ul><ul><li>meneroka pelbagai kemungkinan </li></ul><ul><li>menghasilkan sesuatu yang baru, asli dan </li></ul><ul><li>bernilai. Hasilan itu boleh bersifat maujud </li></ul><ul><li>atau abstrak. </li></ul>
 19. 20. Contoh kemahiran berfikir secara kreatif <ul><li>mencipta analogi </li></ul><ul><li>menjana dan menghasilkan idea baru </li></ul><ul><li>mencipta metafora, </li></ul>
 20. 21. Contoh-contoh kemahiran berfikir secara kritis <ul><li>membanding dan membeza: </li></ul><ul><li>membuat kategori, </li></ul><ul><li>meneliti bahagian-bahagian kecil dan keseluruhan. </li></ul><ul><li>menerangkan sebab. </li></ul><ul><li>membuat sekuen / urutan. </li></ul><ul><li>menentukan sumber yang dipercayai, </li></ul><ul><li>membuat ramalan, </li></ul><ul><li>mengusul periksa andaian, </li></ul><ul><li>membuat inferens </li></ul>
 21. 22. Kemahiran Berfikir Kritis dan Kreatif <ul><li>Membanding & membeza Membuat kategori Menerangkan sebab Meneliti bhg kecil dan keseluruhan. Mengusul periksa andaian Membuat ramalan Membuat Inferens Menjana dan menghasilkan idea yang pelbagai. Mencipta analogi. Mencipta metafora. </li></ul>
 22. 23. Print Resources <ul><li>Clements, D.; C. Gilliland and P. Holko. (1992). Thinking in Themes: An Approach Through the Learning Centre . Melbourne: Oxford University Press. </li></ul><ul><li>Crawford, Jean (ed.) (1991). Achieveing Excellence: Units of Work for levels P-8 . Carlton South, Vic.: Education Shop, Ministry of Education and Training, Victoria. </li></ul><ul><li>Crosby, N. and E. Martin. (1981). Don’t Teach! Let Me Learn . Book 3 . Cheltenham, Vic.: Hawker Brownlow. </li></ul><ul><li>Dalton, Joan. (1986). Extending Children’s Special Abilities: Strategies for Primary Classrooms . Victoria: Department of School Education, Victoria. </li></ul><ul><li>Forte, Imogene and S. Schurr. (1997). The All-New Science Mind Stretchers: Interdisciplinary Units to Teach Science Concepts and Strengthen Thinking Skills . Cheltenham, Vic.: Hawker Brownlow. </li></ul><ul><li>Fogarty, R. (1997). Problem-based learning and other curriculum models for the multiple intelligences classroom . Arlington Heights, IL: IRI/Skylight Training and Publishing, Inc. </li></ul><ul><li>Frangenheim, E. (1998). Reflections on Classroom Thinking Strategies. Loganholme: Rodin Educational Consultancy. </li></ul>
 23. 24. Print Resources <ul><li>Knight, BA., S. Bailey, W. Wearne and D. Brown. (1999). Blooms Multiple Intelligences Themes and Activities. </li></ul><ul><li>McGrath, H and T. Noble. (1995). Seven Ways at Once: Units of Work Based on the Seven Intelligences. Book 1 . South Melbourne: Longman. </li></ul><ul><li>Pohl, M. (2000). Teaching Complex Thinking: Critical, Creative, Caring. Cheltenham, Vic.: Hawker Brownlow. </li></ul><ul><li>Pohl, Michael. (1997). Teaching Thinking Skills in the Primary Years: A Whole School Approach . Cheltenham, Vic.: Hawker Brownlow Education. </li></ul><ul><li>Pohl, Michael. (2000). Learning to Think, Thinking to Learn: Models and Strategies to Develop a Classroom Culture of Thinking . Cheltenham, Vic.: Hawker Brownlow. </li></ul><ul><li>Ryan, Maureen. (1996). The Gifted and Talented Children’s Course: Resolving Issues, Book 13- 7-8 Year Olds . Greenwood, WA: Ready-Ed Publications. </li></ul>
 24. 25. <ul><li>He who learns but does not think is lost </li></ul><ul><li>(Chinese Proverb) </li></ul>

×