ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΕΥΘΥ ΚΑΙ ΠΛΑΓΙΟ ΛΟΓΟ - ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ

labr0s
ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΕΥΘΥ ΚΑΙ ΠΛΑΓΙΟ ΛΟΓΟ
Να συμπληρώσετε τα κενά με τις κατάλληλες μορφές του
πλαγίου λόγου χρησιμοποιώντας τα ρήματα που δίνονται
σε παρένθεση.
α. Κῦρος ἐκέλευε Κλέαρχον ……… τῇ στρατιᾷ τὰ ἐπιτήδεια.
(δίδωμι)
β. Κῦρος εἶπε τῷ Σάκᾳ ὅτι ……… αὐτὸν ἐκ τῆς τιμῆς. (ἐκβάλλω)
γ. Οἱ τριάκοντα ἐγίγνωσκον ὅτι καὶ ἐκ τῶν ἀγρῶν οἱ κατὰ
Θρασύβουλου ……… εἰ μή τις φυλακὴ ἔσοιτο. (λεηλατῶ)
δ. Κῦρος εἶπεν ὅτι, ἐπειδὰν τάχιστα ἡ στρατεία ………, εὐθὺς
ἀποπέμψει αὐτόν. (λήγω)
ε. Θηβαῖοι εὐθὺς μετὰ τὴν μάχην ἔπεμψαν εἰς Ἀθήνας ἄγγελον
ἐστεφανωμένον καὶ ἐκέλευσαν ………… λέγοντες, ὡς νῦν
……… Λακεδαιμονίους τιμωρήσασθαι πάντων, ὅσων ἐποίησαν
αὐτοὺς. (βοηθῶ, ἔξεστι)
Να μετατρέψετε τις ακόλουθες προτάσεις από τον πλάγιο
στον ευθύ λόγο.
1. Σωκράτης ἔλεγεν ὅτι, εἰ ἀναγκαῖον εἴη ἀδικεῖν ἢ ἀδικεῖσθαι,
ἕλοιτ’ ἂν ἀδικεῖσθαι.
2. Ἡγεῖται τὸ νόμιμον εἶναι δίκαιον.
3. ᾜσθοντο ὅτι ἡ πόλις ἂν καταληφθείη.
4. Καὶ τούτους ὁρᾶτε προθύμως σῴζοντας τοὺς φίλους.
ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΕΥΘΥ ΚΑΙ ΠΛΑΓΙΟ ΛΟΓΟ
5. Οἱ Μυτιληναῖοι ἐβούλοντο ἀποπέμψασθαι τὰς ναῦς τῶν
Ἀθηναίων.
6. Καὶ τοὺς φυγάδας ἐκέλευσε σὺν αὐτῷ στρατεύεσθαι.
7. Ὁ Ἀγησίλαος ἔλεγεν ὅτι, εἰ βλαβερὰ τῇ Λακεδαίμονι
πεπραχὼς εἴη, δίκαιος εἴη ζημιοῦσθαι.
8. Πρωταγόρας ἐρωτᾷ, εἰ οὐκ αἰσχύνομαι τἀγαθὰ δεινὰ καλῶν.
9. Μάθε πρῶτον τίνες εἰσίν.
10. Παρεκελεύοντο Κύρῳ, μὴ μάχεσθαι, ἀλλ’ ὄπισθεν ἑαυτῶν
τάττεσθαι.
11. Λέγουσιν ὡς, ἐπειδάν τις ἀγαθὸς ὢν τελευτήσῃ, μεγάλην
τιμὴν ἔχει.
Να μεταφέρετε τις επόμενες περιόδους από τον πλάγιο λόγο
στον ευθύ.
Ζεὺς ἐκέλευε Ἑρμῆν ἀπελθεῖν πρὸς Τίμωνα.
Λέγεται ὅτι Ἀλκιβιάδης, πρὶν εἴκοσι ἐτῶν εἶναι, Περικλεῖ
διελέχθη περὶ νόμων.
Μάθε οἵτινές εἰσιν.
Ὁ ἀνὴρ ἔλεγε τῷ Ἑρμῇ ὅτι οὐκ ἂν λάβοι παρὰ τοῦ μὴ ἔχοντος.
Τισσαφέρνης ἐκέλευε, μέχρι δ’ αὐτὸς ἥκοι, τὰς σπονδὰς μένειν.
Να τρέψετε σε ευθύ λόγο τις επόμενες προτάσεις:
ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΕΥΘΥ ΚΑΙ ΠΛΑΓΙΟ ΛΟΓΟ
1. Θεμιστοκλῆς εἶπεν ὅτι ἡ πόλις σφῶν τετείχισται.
2. Πάντες ἂν ὁμολογήσαιεν ὁμόνοιαν μέγιστον ἀγαθὸν εἶναι.
3. Κλέαρχος ἐκέλευσεν τοὺς κήρυκας περιμένειν.
4. Ξενοφῶν ἐπυνθάνετο ὅπως κάλλιστα πορευθείη.
5. Οἱ Μάκρωνες ἠρώτων εἰ δοῖεν ἂν τούτων τὰ πιστά.
6. Πάντες ἐψηφίσαντο βοηθεῖν μετ’ Ἀγησιλάου τῇ Λακεδαίμονι.
7. Οὐδενί φασιν Λακεδαιμόνιοι πολέμιοι ἥκειν.
Να τρέψετε σε ευθύ λόγο τις επόμενες σύνθετες περιόδους
του πλαγίου λόγου.
1. Ἔλεγεν ὅτι ἕτοιμος εἴη ἡγεῖσθαι αὐτοῖς, ἔνθα πολλὰ καὶ
ἀγαθὰ λήψοιντο.
2. Τοὺς φυγάδας ἐκέλευσε σὺν αὐτῷ στρατεύεσθαι
ὑποσχόμενος αὐτοῖς, εἰ καλῶς καταπράξειεν, ἐφ’ ἃ
ἐστρατεύετο, μὴ πρότερον παύσεσθαι, πρὶν αὐτοὺς καταγάγοι.
3. Καὶ παρήγγειλαν, ἐπειδὴ δειπνήσειαν, πάντας ἀναπαύεσθαι
καὶ ἕπεσθαι, ἡνίκα τις παραγγέλλοι.
4. Ἀλκιβιάδης οὐκ ἐν καλῷ ἔφη τοὺς Ἀθηναίους ὁρμεῖν, ἀλλὰ
μεθορμίσαι παρῄνει εἰς Σηστόν, οὗ ὄντες ναυμαχήσετε, ἔφη.
5. Ἀπορίᾳ οὖν σχόμενος ὁ Προμηθεύς, ἥντινα σωτηρίαν τῷ
ἀνθρώπῳ εὕροι, κλέπτει Ἡφαίστου καὶ Ἀθηνᾶς τὴν ἔντεχνον
σοφίαν σὺν πυρί.
ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΕΥΘΥ ΚΑΙ ΠΛΑΓΙΟ ΛΟΓΟ
6. Ἐδέοντο οἱ Μαντινεῖς τῶν Ἀθηναίων ἱππέων βοηθῆσαι, εἴ τι
δύναιντο.
7. Σεύθης ἔλεγεν ὅτι, εἰ μὴ καταβήσονται οἰκήσοντες,
κατακαύσει τὰς κώμας.
8. Τισσαφέρνης ὤμοσεν Ἀγησιλάῳ, εἰ σπείσαιτο, ἕως ἔλθοιεν,
οὓς πέμψειεν πρὸς βασιλέα ἀγγέλους, διαπράξεσθαι αὐτῷ
ἀφεθῆναι αὐτονόμους τὰς πόλεις.
Να μετατρέψετε τον πλάγιο λόγο των επομένων προτάσεων
σε ευθύ:
Ἔδοξεν αὐτοῖς προϊέναι εἰς τὰ πρόσω.
Ἀλέξανδρος ἔφασκεν εἶναι Διὸς υἱός.
Ἤκουον δῃουμένην τὴν χώραν.
Ἀπήγγειλεν ὅτι οἱ βάρβαροι φεύγοιεν κατὰ κράτος.
Ἠρώτα τί βούλοιντο.
Θηραμένης εἶπεν ὅτι οὐδὲν αὐτῷ μέλοι τοῦ ὑμετέρου θορύβου,
ἐπειδὴ πολλοὺς τῶν Ἀθηναίων εἰδείη τοὺς τὰ ὅμοια
πράττοντας αὐτῷ.
Να εντοπίσετε τη μορφή της απόδοσης στις επόμενες
υποθετικές προτάσεις και να τις επαναδιατυπώσετε στον ευθύ
λόγο:
Ἀπεκρίναντο αὐτῷ πολλοῦ ἂν ἄξιον εἶναι, εἰ τοὺς ἀγαθοὺς
διεγίγνωσκε.
Οἶμαι ἄν σε ταῦτα διαπραξάμενον ἀποπλεῖν, εἰ βούλοιο.
ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΕΥΘΥ ΚΑΙ ΠΛΑΓΙΟ ΛΟΓΟ
Θησεὺς πρὸς τὸν πατέρα προεῖπε χρήσεσθαι τοῖς ἱστίοις
λευκοῖς, ἢν ὀπίσω πλέῃ τοῦ ταύρου κρατήσας.
Τίς οὕτως εὐήθης ἐστίν, ὅστις ἀγνοεῖ τὸν ἐκεῖθεν πόλεμον
δεῦρο ἥξοντα, ἂν ἀμελήσωμεν;
Ἔπειτα δὲ κατεστρατοπεδεύσατο τῷ μὲν πεζῷ ἐπὶ λόφῳ
ἀπέχοντι τῆς πόλεως ὡς πέντε στάδια, πρὸ τῆς χώρας ὄντι,
ὅπως ἀποτέμνοιτο ἐντεῦθεν, εἴ τις ἐπὶ τὴν χώραν Κερκυραίων
ἐξίοι.
Ἐγὼ δὲ καὶ τὰ πλείω ὁρῶ πρὸ ἡμῶν ὄντα, ἢν ἐθέλωμέν τε
μεῖναι καὶ μὴ τῷ πλήθει αὐτῶν καταπλαγέντες τὰ ὑπάρχοντα
ἡμῖν κρείσσω καταπροδοῦναι.
Ἡγεῖτο ἅπαν ποιήσειν αὐτόν, εἴ τις ἀργύριον διδοίη.
Ἔφη δέ, εἰ οἱ πολῖται τοῖς ἄρχουσι πείθοιντο, τὰς πόλεις ἄριστ’
οἰκεῖσθαι.
Ἅπαντες ἐγίγνωσκον ὅτι, εἴ τινας θορυβουμένους αἴσθοιτο ὁ
Κῦρος, τὸ αἴτιον τούτου σκοπῶν κατασβεννύναι τὴν ταραχὴν
πειρῷτο.
Να μετατρέψετε τις ακόλουθες προτάσεις στον πλάγιο λόγο
με όλες τις δυνατές μορφές χρησιμοποιώντας ως ρήμα
εξάρτησης αυτό που δίνεται σε παρένθεση.
1. Τὰ πλοῖα κατέκαυσεν, ἵνα μὴ Κῦρος διαβῇ. (οὗτος λέγει…)
2. Ὅτε ἡ μάχη ἐγένετο, Τισσαφέρνης ἐν Σάρδεσιν ἔτυχεν ὤν.
(Οὗτος διηγεῖτο ὅτι…)
ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΕΥΘΥ ΚΑΙ ΠΛΑΓΙΟ ΛΟΓΟ
3. Ὦ ἄνδρες, μὴ θαυμάζετε ὅτι χαλεπῶς φέρω τοῖς παροῦσι
πράγμασι. (Κλέαρχος ἐκέλευε...)
4. Ὃ μέλλεις ποιεῖν, μὴ λέγε. (Συνεβούλευεν…)
5. Φίλιππος, εἰ τότε ταύτην ἔσχε τὴν γνώμην, οὐκ ἂν ἐκτήσατο
τοσαύτην δύναμιν. ( Γιγνώσκομεν…)
6. Πῶς ἂν τὴν μάχην συμφορώτατα ἡμῖν αὐτοῖς ποιήσαιμεν;
(Ἐβουλεύοντο ..)
7. Οὗτος οὐ ποιεῖ ταῦτα. ( Ἔγνωσαν…)
8. Κατέβην χθὲς εἰς Πειραιᾶ. (Ἔφη Σωκράτης…)
9. Ἐπειδὰν ἡ στρατεία λήξῃ, εὐθὺς ἀποπέμψω σε. (Ἔφη..)
10. Ὁ βασιλεὺς ἐν τοῖς σκευοφόροις ἐστί. (Οἱ Ἕλληνες
ᾔσθοντο...)
Στα παρακάτω παραδείγματα να τρέψετε τον ευθύ λόγο σε
πλάγιο.
1. Ἀλλὰ διαλέγου καὶ μάθε πρῶτον τίνες εἰσὶν. (ρήμα εξάρτ.:
παρῄνει).
2. Τί φῶμεν πρὸς ταῦτα, ὦ Κρίτων; ἄλλο τι ἢ ὁμολογῶμεν;
(ρήμα εξάρτ.: ἠπόρει).
3. Ἀλλ’ ἡμεῖς, ὦ ἄνδρες, μὴ πάθωμεν ταῦτα, ἀλλ’ ἴωμεν ἐπὶ
τοὺς πολεμίους. (ρήμα εξάρτ.: παραινεῖ).
4. Πότερον ὡς αἱ τέχναι νενέμηνται, οὕτω καὶ ταύτας νείμω;
(ρήμα εξάρτ.: ἠρώτα).
ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΕΥΘΥ ΚΑΙ ΠΛΑΓΙΟ ΛΟΓΟ
5. Ὦ Σώκρατες, ἐγὼ μὲν ᾢμην τοὺς φιλοσοφοῦντας
εὐδαιμονεστέρους χρῆναι γίγνεσθαι. (ρήμα εξάρτ.: λέγει).
Να μετατρέψετε σε πλάγιο λόγο τις επόμενες προτάσεις
χρησιμοποιώντας ως ρήμα εξάρτησης αυτό που δίνεται σε
παρένθεση.
1. Τίς ἔστιν ἡ χώρα; (Ξενοφῶν ἀνηρώτα)
2. Βούλει τι, ὦ Κῦρε, παραγγεῖλαι; (Ξενοφῶν ἤρετο Κῦρον).
3. Ἀναπλευσῇ (< ἀναπλέομαι = ἔρχομαι) ἔχων ἀργύριον;
(Ἠρώτων αὐτὸν)
4. Πέρσης εἰμί, πορεύομαι δὲ ἀπὸ τοῦ Τιριβάζου στρατοπέδου,
ὅπως τὰ ἐπιτήδεια λάβω. (Ἔφη)
5. Ὁ Ἀγησίλαος ὅπως βοηθήσῃ τοῖς τυράννοις, πράγματα τῇ
πόλει παρέχει. (Ἔλεγον οἱ πολῖται)
6. Ἴστε τι χωρίον ἔξω τῆς Ἀττικῆς, ἔνθα οὐ προσβατὸν θανάτῳ;
(Σωκράτης ἐπισκώπτων ἠρώτα)
7. Εἰ μὴ βοηθήσετε, στρατεύσουσιν ἐφ’ ἡμᾶς. (Οἱ Ὀλύνθιοι
εἶπον αὐτοῖς)
8. Κῦρος μὲν τέθνηκεν, Ἀριαῖος δὲ πέφευγεν ἐν τῷ σταθμῷ.
(Ἔλεγε)
9. Κλέαρχε, ἧκε. (Κῦρος παραγγέλλει (+ δοτική)
10. Ποίαν ὁδὸν ἐπὶ τὸν βίον τράπωμαι; (Ὁρῶ σε ἀποροῦντα)
11. Τί ἂν ποιῶν τὸν βίον εὐδαιμονέστατα διατελέσαιμι;
(Ἐπερωτᾷ τὸν θεὸν)
ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΕΥΘΥ ΚΑΙ ΠΛΑΓΙΟ ΛΟΓΟ
Να τρέψετε τον ευθύ λόγο σε πλάγιο με εξάρτηση από το
ρήμα στην παρένθεση:
1. Βουλεύησθε περὶ τῶν αἰχμαλώτων (Λύσανδρος τοὺς
συμμάχους ἐκέλευσε).
2. Ἡμῖν οὐδὲν ἔστιν ἀγαθὸν ἄλλο εἰ μὴ ὅπλα καὶ ἀρετὴ
(Θεόπομπος εἶπεν).
3. Ἀφίκοντό ποτε εἰς Παναθήναια Ζήνων τε καὶ Παρμενίδης
(ἔλεγεν Πυθόδωρος).
4. Πότερον βούλει μένειν ἢ ἀπιέναι; (Ἡ μήτηρ διηρώτα τὸν
Κῦρον).
5. Ἡ πόλις κατελήφθη (Ἤισθοντο).
6. Ἐὰν ἡμῖν φίλια ταῦτ’ ᾖ βεβαίως, πέριξ τὴν Πελοπόννησον
πολεμήσομεν (Ἐπρεσβεύοντο ὁρῶντες).

Recommended

ανώμαλα παραθετικά αρχαία by
ανώμαλα παραθετικά αρχαίαανώμαλα παραθετικά αρχαία
ανώμαλα παραθετικά αρχαίαΑ Χ
163.3K views1 slide
Ετυμολογικά. Παραγωγή ουσιαστικών από ουσιαστικά (Υποκοριστικά - Περιεκτικά -... by
Ετυμολογικά. Παραγωγή ουσιαστικών από ουσιαστικά (Υποκοριστικά - Περιεκτικά -...Ετυμολογικά. Παραγωγή ουσιαστικών από ουσιαστικά (Υποκοριστικά - Περιεκτικά -...
Ετυμολογικά. Παραγωγή ουσιαστικών από ουσιαστικά (Υποκοριστικά - Περιεκτικά -...Τσατσούρης Χρήστος, Γυμνάσιο Μαγούλας Δυτικής Αττικής
36K views19 slides
Ευριπίδη Ελένη Γ΄ Γυμνασίου (20 διαγωνίσματα) by
Ευριπίδη Ελένη Γ΄ Γυμνασίου (20 διαγωνίσματα)Ευριπίδη Ελένη Γ΄ Γυμνασίου (20 διαγωνίσματα)
Ευριπίδη Ελένη Γ΄ Γυμνασίου (20 διαγωνίσματα)Kats961
77.4K views21 slides
Αρχαία Α Γυμνασίου Σχηματισμός Παρατατικού Αορίστου (θεωρία -ασκήσεις) by
Αρχαία Α Γυμνασίου Σχηματισμός Παρατατικού Αορίστου (θεωρία -ασκήσεις)Αρχαία Α Γυμνασίου Σχηματισμός Παρατατικού Αορίστου (θεωρία -ασκήσεις)
Αρχαία Α Γυμνασίου Σχηματισμός Παρατατικού Αορίστου (θεωρία -ασκήσεις)mvourtsian
10.4K views4 slides
μεσος παρακειμενος και υπερσυντελικος των αφωνοληκτων ρηματων θεωρια by
μεσος παρακειμενος και υπερσυντελικος των αφωνοληκτων ρηματων  θεωριαμεσος παρακειμενος και υπερσυντελικος των αφωνοληκτων ρηματων  θεωρια
μεσος παρακειμενος και υπερσυντελικος των αφωνοληκτων ρηματων θεωριαEleni Kots
26.9K views7 slides

More Related Content

What's hot

Αρχαία Α' Γυμνασίου, ενότητα 3 by
Αρχαία Α' Γυμνασίου, ενότητα 3Αρχαία Α' Γυμνασίου, ενότητα 3
Αρχαία Α' Γυμνασίου, ενότητα 3despifor
19.5K views11 slides
Ν. Γλώσσα γ γυμνασίου, 1η ενότητα - Εκπαιδευτικό υλικό by
Ν. Γλώσσα γ γυμνασίου, 1η ενότητα - Εκπαιδευτικό υλικό Ν. Γλώσσα γ γυμνασίου, 1η ενότητα - Εκπαιδευτικό υλικό
Ν. Γλώσσα γ γυμνασίου, 1η ενότητα - Εκπαιδευτικό υλικό vserdaki
145.8K views13 slides
H παράγραφος. Δομικά στοιχεία by
H παράγραφος. Δομικά στοιχείαH παράγραφος. Δομικά στοιχεία
H παράγραφος. Δομικά στοιχείαThanos Stavropoulos
43.2K views2 slides
αρχικοι χρονοι αρχαιας ελληνικης by
αρχικοι χρονοι αρχαιας ελληνικηςαρχικοι χρονοι αρχαιας ελληνικης
αρχικοι χρονοι αρχαιας ελληνικηςAntonis Stergiou
175.8K views19 slides
Yποτακτική βαρύτονων ρημάτων ενεργ. και μέσης φωνής by
Yποτακτική βαρύτονων ρημάτων ενεργ. και μέσης φωνήςYποτακτική βαρύτονων ρημάτων ενεργ. και μέσης φωνής
Yποτακτική βαρύτονων ρημάτων ενεργ. και μέσης φωνήςGeorgia Dimitropoulou
13.5K views2 slides
Νεοελληνική Γλώσσα β΄γυμνασίου, ενότητα 2η: Ζούμε με την οικογένεια by
Νεοελληνική Γλώσσα β΄γυμνασίου, ενότητα 2η: Ζούμε με την οικογένειαΝεοελληνική Γλώσσα β΄γυμνασίου, ενότητα 2η: Ζούμε με την οικογένεια
Νεοελληνική Γλώσσα β΄γυμνασίου, ενότητα 2η: Ζούμε με την οικογένειαvserdaki
332.1K views22 slides

What's hot(20)

Αρχαία Α' Γυμνασίου, ενότητα 3 by despifor
Αρχαία Α' Γυμνασίου, ενότητα 3Αρχαία Α' Γυμνασίου, ενότητα 3
Αρχαία Α' Γυμνασίου, ενότητα 3
despifor 19.5K views
Ν. Γλώσσα γ γυμνασίου, 1η ενότητα - Εκπαιδευτικό υλικό by vserdaki
Ν. Γλώσσα γ γυμνασίου, 1η ενότητα - Εκπαιδευτικό υλικό Ν. Γλώσσα γ γυμνασίου, 1η ενότητα - Εκπαιδευτικό υλικό
Ν. Γλώσσα γ γυμνασίου, 1η ενότητα - Εκπαιδευτικό υλικό
vserdaki145.8K views
H παράγραφος. Δομικά στοιχεία by Thanos Stavropoulos
H παράγραφος. Δομικά στοιχείαH παράγραφος. Δομικά στοιχεία
H παράγραφος. Δομικά στοιχεία
Thanos Stavropoulos43.2K views
αρχικοι χρονοι αρχαιας ελληνικης by Antonis Stergiou
αρχικοι χρονοι αρχαιας ελληνικηςαρχικοι χρονοι αρχαιας ελληνικης
αρχικοι χρονοι αρχαιας ελληνικης
Antonis Stergiou175.8K views
Yποτακτική βαρύτονων ρημάτων ενεργ. και μέσης φωνής by Georgia Dimitropoulou
Yποτακτική βαρύτονων ρημάτων ενεργ. και μέσης φωνήςYποτακτική βαρύτονων ρημάτων ενεργ. και μέσης φωνής
Yποτακτική βαρύτονων ρημάτων ενεργ. και μέσης φωνής
Georgia Dimitropoulou13.5K views
Νεοελληνική Γλώσσα β΄γυμνασίου, ενότητα 2η: Ζούμε με την οικογένεια by vserdaki
Νεοελληνική Γλώσσα β΄γυμνασίου, ενότητα 2η: Ζούμε με την οικογένειαΝεοελληνική Γλώσσα β΄γυμνασίου, ενότητα 2η: Ζούμε με την οικογένεια
Νεοελληνική Γλώσσα β΄γυμνασίου, ενότητα 2η: Ζούμε με την οικογένεια
vserdaki332.1K views
Το απαρέμφατο ειδικό-τελικό, ταυτοπροσωπία -ετεροπροσωπία (θεωρία-ασκήσεις) Α... by mvourtsian
Το απαρέμφατο ειδικό-τελικό, ταυτοπροσωπία -ετεροπροσωπία (θεωρία-ασκήσεις) Α...Το απαρέμφατο ειδικό-τελικό, ταυτοπροσωπία -ετεροπροσωπία (θεωρία-ασκήσεις) Α...
Το απαρέμφατο ειδικό-τελικό, ταυτοπροσωπία -ετεροπροσωπία (θεωρία-ασκήσεις) Α...
mvourtsian4.3K views
γ΄κλιση ουσιαστικων-Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ by emathites
γ΄κλιση ουσιαστικων-Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥγ΄κλιση ουσιαστικων-Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
γ΄κλιση ουσιαστικων-Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
emathites 47.8K views
αλ παπαδιαμάντης - (Το μοιρολόγι της φώκιας - ΥΛΙΚΟ by Eleni Kots
αλ παπαδιαμάντης - (Το μοιρολόγι της φώκιας - ΥΛΙΚΟαλ παπαδιαμάντης - (Το μοιρολόγι της φώκιας - ΥΛΙΚΟ
αλ παπαδιαμάντης - (Το μοιρολόγι της φώκιας - ΥΛΙΚΟ
Eleni Kots36.1K views
ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΡΗΜΑΤΩΝ by mono030156
ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΡΗΜΑΤΩΝΠΑΡΑΓΩΓΑ ΡΗΜΑΤΩΝ
ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΡΗΜΑΤΩΝ
mono030156308.8K views
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ, ΕΝΟΤΗΤΑ 5 by Alexandra Gerakini
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ, ΕΝΟΤΗΤΑ 5ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ, ΕΝΟΤΗΤΑ 5
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ, ΕΝΟΤΗΤΑ 5
Alexandra Gerakini56.1K views
Ασκήσεις στα ρήματα μέσης φωνής by varalig
Ασκήσεις στα ρήματα μέσης φωνήςΑσκήσεις στα ρήματα μέσης φωνής
Ασκήσεις στα ρήματα μέσης φωνής
varalig3.1K views
Ν. Γλώσσα β΄γυμνασίου, 3η ενότητα: Φίλοι για πάντα - Εκπαιδευτικό υλικό by vserdaki
Ν. Γλώσσα β΄γυμνασίου, 3η ενότητα: Φίλοι για πάντα - Εκπαιδευτικό υλικόΝ. Γλώσσα β΄γυμνασίου, 3η ενότητα: Φίλοι για πάντα - Εκπαιδευτικό υλικό
Ν. Γλώσσα β΄γυμνασίου, 3η ενότητα: Φίλοι για πάντα - Εκπαιδευτικό υλικό
vserdaki284.4K views
Νεοελληνική Λογοτεχνία Β' Γυμνασίου (29 διαγωνίσματα) by Kats961
Νεοελληνική Λογοτεχνία Β' Γυμνασίου (29 διαγωνίσματα)Νεοελληνική Λογοτεχνία Β' Γυμνασίου (29 διαγωνίσματα)
Νεοελληνική Λογοτεχνία Β' Γυμνασίου (29 διαγωνίσματα)
Kats96174.4K views
Σταυροφορίες Β' Λυκείου by Maria Marselou
Σταυροφορίες Β' ΛυκείουΣταυροφορίες Β' Λυκείου
Σταυροφορίες Β' Λυκείου
Maria Marselou19.5K views

Similar to ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΕΥΘΥ ΚΑΙ ΠΛΑΓΙΟ ΛΟΓΟ - ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Αρχαία Ελληνική Γλώσσα, Κείμενα για σύνταξη γ γυμνασίου by
Αρχαία Ελληνική Γλώσσα, Κείμενα για σύνταξη γ γυμνασίουΑρχαία Ελληνική Γλώσσα, Κείμενα για σύνταξη γ γυμνασίου
Αρχαία Ελληνική Γλώσσα, Κείμενα για σύνταξη γ γυμνασίουOlga Paizi
3.2K views9 slides
Ασκήσεις στις επιρρηματικές προτάσεις της αρχαίας ελληνικής γλώσσας by
Ασκήσεις στις επιρρηματικές προτάσεις της αρχαίας ελληνικής γλώσσαςΑσκήσεις στις επιρρηματικές προτάσεις της αρχαίας ελληνικής γλώσσας
Ασκήσεις στις επιρρηματικές προτάσεις της αρχαίας ελληνικής γλώσσαςGeorgia Dimitropoulou
11.1K views2 slides
Ασκήσεις στις ονοματικές προτάσεις της αρχαίας ελληνικής by
Ασκήσεις στις ονοματικές προτάσεις της αρχαίας ελληνικήςΑσκήσεις στις ονοματικές προτάσεις της αρχαίας ελληνικής
Ασκήσεις στις ονοματικές προτάσεις της αρχαίας ελληνικήςGeorgia Dimitropoulou
24.2K views4 slides
Clasicos de bolsillo: Jenofonte 8 by
Clasicos de bolsillo: Jenofonte 8Clasicos de bolsillo: Jenofonte 8
Clasicos de bolsillo: Jenofonte 8Sito Yelas
437 views54 slides
Κριτήρια Αξιολόγησης Αρχαίων Ελληνικών από Πρωτότυπο by
Κριτήρια Αξιολόγησης Αρχαίων Ελληνικών από ΠρωτότυποΚριτήρια Αξιολόγησης Αρχαίων Ελληνικών από Πρωτότυπο
Κριτήρια Αξιολόγησης Αρχαίων Ελληνικών από ΠρωτότυποAkis Ampelas
269 views4 slides
Προσωπικές, αναφορικές δεικτικές, αόριστες αντωνυμίες (ασκήσεις) by
Προσωπικές, αναφορικές δεικτικές, αόριστες αντωνυμίες (ασκήσεις)Προσωπικές, αναφορικές δεικτικές, αόριστες αντωνυμίες (ασκήσεις)
Προσωπικές, αναφορικές δεικτικές, αόριστες αντωνυμίες (ασκήσεις)Georgia Dimitropoulou
22.6K views1 slide

Similar to ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΕΥΘΥ ΚΑΙ ΠΛΑΓΙΟ ΛΟΓΟ - ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ(20)

Αρχαία Ελληνική Γλώσσα, Κείμενα για σύνταξη γ γυμνασίου by Olga Paizi
Αρχαία Ελληνική Γλώσσα, Κείμενα για σύνταξη γ γυμνασίουΑρχαία Ελληνική Γλώσσα, Κείμενα για σύνταξη γ γυμνασίου
Αρχαία Ελληνική Γλώσσα, Κείμενα για σύνταξη γ γυμνασίου
Olga Paizi3.2K views
Ασκήσεις στις επιρρηματικές προτάσεις της αρχαίας ελληνικής γλώσσας by Georgia Dimitropoulou
Ασκήσεις στις επιρρηματικές προτάσεις της αρχαίας ελληνικής γλώσσαςΑσκήσεις στις επιρρηματικές προτάσεις της αρχαίας ελληνικής γλώσσας
Ασκήσεις στις επιρρηματικές προτάσεις της αρχαίας ελληνικής γλώσσας
Georgia Dimitropoulou11.1K views
Ασκήσεις στις ονοματικές προτάσεις της αρχαίας ελληνικής by Georgia Dimitropoulou
Ασκήσεις στις ονοματικές προτάσεις της αρχαίας ελληνικήςΑσκήσεις στις ονοματικές προτάσεις της αρχαίας ελληνικής
Ασκήσεις στις ονοματικές προτάσεις της αρχαίας ελληνικής
Georgia Dimitropoulou24.2K views
Clasicos de bolsillo: Jenofonte 8 by Sito Yelas
Clasicos de bolsillo: Jenofonte 8Clasicos de bolsillo: Jenofonte 8
Clasicos de bolsillo: Jenofonte 8
Sito Yelas437 views
Κριτήρια Αξιολόγησης Αρχαίων Ελληνικών από Πρωτότυπο by Akis Ampelas
Κριτήρια Αξιολόγησης Αρχαίων Ελληνικών από ΠρωτότυποΚριτήρια Αξιολόγησης Αρχαίων Ελληνικών από Πρωτότυπο
Κριτήρια Αξιολόγησης Αρχαίων Ελληνικών από Πρωτότυπο
Akis Ampelas269 views
Προσωπικές, αναφορικές δεικτικές, αόριστες αντωνυμίες (ασκήσεις) by Georgia Dimitropoulou
Προσωπικές, αναφορικές δεικτικές, αόριστες αντωνυμίες (ασκήσεις)Προσωπικές, αναφορικές δεικτικές, αόριστες αντωνυμίες (ασκήσεις)
Προσωπικές, αναφορικές δεικτικές, αόριστες αντωνυμίες (ασκήσεις)
Georgia Dimitropoulou22.6K views
PLUTARCO - Sobre el valor de las mujeres by Sito Yelas
PLUTARCO - Sobre el valor de las mujeresPLUTARCO - Sobre el valor de las mujeres
PLUTARCO - Sobre el valor de las mujeres
Sito Yelas835 views
Cariton quereas y caliroe by Sito Yelas
Cariton quereas y caliroeCariton quereas y caliroe
Cariton quereas y caliroe
Sito Yelas481 views
Φύλλο εργασίας: Αδίδακτο κείμενο (Β΄-Γ΄Λυκείου) Εκτύπωση by Olga Paizi
 Φύλλο εργασίας: Αδίδακτο κείμενο (Β΄-Γ΄Λυκείου)   Εκτύπωση	 Φύλλο εργασίας: Αδίδακτο κείμενο (Β΄-Γ΄Λυκείου)   Εκτύπωση
Φύλλο εργασίας: Αδίδακτο κείμενο (Β΄-Γ΄Λυκείου) Εκτύπωση
Olga Paizi1.2K views
Clasicos de bolsillo: Jenofonte 7 by Sito Yelas
Clasicos de bolsillo: Jenofonte 7Clasicos de bolsillo: Jenofonte 7
Clasicos de bolsillo: Jenofonte 7
Sito Yelas641 views
Clasicos de bolsillo: Jenofonte 5 by Sito Yelas
Clasicos de bolsillo: Jenofonte 5Clasicos de bolsillo: Jenofonte 5
Clasicos de bolsillo: Jenofonte 5
Sito Yelas724 views
Αρχαία Α΄ Γυμνασίου, ενότητα 18 by despifor
Αρχαία Α΄ Γυμνασίου, ενότητα 18 Αρχαία Α΄ Γυμνασίου, ενότητα 18
Αρχαία Α΄ Γυμνασίου, ενότητα 18
despifor 1.4K views
Ασκήσεις εμπέδωσης γραμματικής για τους μαθητές της β΄θεωρητικής κατεύθυνσης by Eleni Papadopoulou
Ασκήσεις εμπέδωσης γραμματικής για τους μαθητές της β΄θεωρητικής κατεύθυνσηςΑσκήσεις εμπέδωσης γραμματικής για τους μαθητές της β΄θεωρητικής κατεύθυνσης
Ασκήσεις εμπέδωσης γραμματικής για τους μαθητές της β΄θεωρητικής κατεύθυνσης
Eleni Papadopoulou17.5K views
Gramatica griega 2 by Sito Yelas
Gramatica griega 2Gramatica griega 2
Gramatica griega 2
Sito Yelas1.1K views
ΤΑ ΣΧΗΜΑΤΑ ΛΟΓΟΥ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΙ ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ by mono030156
ΤΑ ΣΧΗΜΑΤΑ ΛΟΓΟΥ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΙ ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑΤΑ ΣΧΗΜΑΤΑ ΛΟΓΟΥ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΙ ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΤΑ ΣΧΗΜΑΤΑ ΛΟΓΟΥ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΙ ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ
mono0301566.6K views
200 refranes griegos by Sito Yelas
200 refranes griegos200 refranes griegos
200 refranes griegos
Sito Yelas2.6K views
Clasicos de bolsillo : Plutarco - Vidas paralelas 5 by Sito Yelas
Clasicos de bolsillo : Plutarco - Vidas paralelas 5Clasicos de bolsillo : Plutarco - Vidas paralelas 5
Clasicos de bolsillo : Plutarco - Vidas paralelas 5
Sito Yelas235 views
Palefato peri apiston by Sito Yelas
Palefato peri apistonPalefato peri apiston
Palefato peri apiston
Sito Yelas661 views
Clasicos de bolsillo : Plutarco - Vidas paralelas 13 by Sito Yelas
Clasicos de bolsillo : Plutarco - Vidas paralelas 13Clasicos de bolsillo : Plutarco - Vidas paralelas 13
Clasicos de bolsillo : Plutarco - Vidas paralelas 13
Sito Yelas252 views

More from labr0s

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ 2014 by
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ 2014ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ 2014
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ 2014labr0s
907 views4 slides
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΗΣΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ 2014 by
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΗΣΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ 2014ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΗΣΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ 2014
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΗΣΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ 2014labr0s
746 views5 slides
ΘΕΩΡΙΑ ΕΚΘΕΣΗΣ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ by
ΘΕΩΡΙΑ ΕΚΘΕΣΗΣ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥΘΕΩΡΙΑ ΕΚΘΕΣΗΣ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΘΕΩΡΙΑ ΕΚΘΕΣΗΣ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥlabr0s
10.6K views11 slides
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ by
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗlabr0s
607 views242 slides
ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΕΚΘΕΣΗΣ by
ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΕΚΘΕΣΗΣΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΕΚΘΕΣΗΣ
ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΕΚΘΕΣΗΣlabr0s
34.3K views7 slides
ΠΩΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΖΟΜΑΙ ΕΝΑ ΑΓΝΩΣΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ by
ΠΩΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΖΟΜΑΙ ΕΝΑ ΑΓΝΩΣΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟΠΩΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΖΟΜΑΙ ΕΝΑ ΑΓΝΩΣΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ
ΠΩΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΖΟΜΑΙ ΕΝΑ ΑΓΝΩΣΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟlabr0s
25.4K views3 slides

More from labr0s(13)

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ 2014 by labr0s
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ 2014ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ 2014
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ 2014
labr0s907 views
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΗΣΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ 2014 by labr0s
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΗΣΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ 2014ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΗΣΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ 2014
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΗΣΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ 2014
labr0s746 views
ΘΕΩΡΙΑ ΕΚΘΕΣΗΣ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ by labr0s
ΘΕΩΡΙΑ ΕΚΘΕΣΗΣ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥΘΕΩΡΙΑ ΕΚΘΕΣΗΣ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΘΕΩΡΙΑ ΕΚΘΕΣΗΣ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ
labr0s10.6K views
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ by labr0s
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ
labr0s607 views
ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΕΚΘΕΣΗΣ by labr0s
ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΕΚΘΕΣΗΣΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΕΚΘΕΣΗΣ
ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΕΚΘΕΣΗΣ
labr0s34.3K views
ΠΩΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΖΟΜΑΙ ΕΝΑ ΑΓΝΩΣΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ by labr0s
ΠΩΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΖΟΜΑΙ ΕΝΑ ΑΓΝΩΣΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟΠΩΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΖΟΜΑΙ ΕΝΑ ΑΓΝΩΣΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ
ΠΩΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΖΟΜΑΙ ΕΝΑ ΑΓΝΩΣΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ
labr0s25.4K views
ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΛΑΤΙΝΙΚΩΝ by labr0s
ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΛΑΤΙΝΙΚΩΝΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΛΑΤΙΝΙΚΩΝ
ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΛΑΤΙΝΙΚΩΝ
labr0s14.3K views
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ Α΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ by labr0s
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ Α΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ Α΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ Α΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
labr0s33.4K views
ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ by labr0s
ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ
ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ
labr0s426 views
ΒΟΗΘΗΜΑ ΟΔΥΣΣΕΙΑΣ Α' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ by labr0s
ΒΟΗΘΗΜΑ ΟΔΥΣΣΕΙΑΣ Α' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥΒΟΗΘΗΜΑ ΟΔΥΣΣΕΙΑΣ Α' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
ΒΟΗΘΗΜΑ ΟΔΥΣΣΕΙΑΣ Α' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
labr0s104.1K views
ΣΥΝΔΕΤΙΚΕΣ ΛΕΞΕΙΣ by labr0s
ΣΥΝΔΕΤΙΚΕΣ ΛΕΞΕΙΣΣΥΝΔΕΤΙΚΕΣ ΛΕΞΕΙΣ
ΣΥΝΔΕΤΙΚΕΣ ΛΕΞΕΙΣ
labr0s312.4K views
ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ by labr0s
ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ
ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ
labr0s6.2K views
ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ by labr0s
ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝΛΕΞΙΛΟΓΙΟ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ
ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ
labr0s21.1K views

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΕΥΘΥ ΚΑΙ ΠΛΑΓΙΟ ΛΟΓΟ - ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ

 • 1. ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΕΥΘΥ ΚΑΙ ΠΛΑΓΙΟ ΛΟΓΟ Να συμπληρώσετε τα κενά με τις κατάλληλες μορφές του πλαγίου λόγου χρησιμοποιώντας τα ρήματα που δίνονται σε παρένθεση. α. Κῦρος ἐκέλευε Κλέαρχον ……… τῇ στρατιᾷ τὰ ἐπιτήδεια. (δίδωμι) β. Κῦρος εἶπε τῷ Σάκᾳ ὅτι ……… αὐτὸν ἐκ τῆς τιμῆς. (ἐκβάλλω) γ. Οἱ τριάκοντα ἐγίγνωσκον ὅτι καὶ ἐκ τῶν ἀγρῶν οἱ κατὰ Θρασύβουλου ……… εἰ μή τις φυλακὴ ἔσοιτο. (λεηλατῶ) δ. Κῦρος εἶπεν ὅτι, ἐπειδὰν τάχιστα ἡ στρατεία ………, εὐθὺς ἀποπέμψει αὐτόν. (λήγω) ε. Θηβαῖοι εὐθὺς μετὰ τὴν μάχην ἔπεμψαν εἰς Ἀθήνας ἄγγελον ἐστεφανωμένον καὶ ἐκέλευσαν ………… λέγοντες, ὡς νῦν ……… Λακεδαιμονίους τιμωρήσασθαι πάντων, ὅσων ἐποίησαν αὐτοὺς. (βοηθῶ, ἔξεστι) Να μετατρέψετε τις ακόλουθες προτάσεις από τον πλάγιο στον ευθύ λόγο. 1. Σωκράτης ἔλεγεν ὅτι, εἰ ἀναγκαῖον εἴη ἀδικεῖν ἢ ἀδικεῖσθαι, ἕλοιτ’ ἂν ἀδικεῖσθαι. 2. Ἡγεῖται τὸ νόμιμον εἶναι δίκαιον. 3. ᾜσθοντο ὅτι ἡ πόλις ἂν καταληφθείη. 4. Καὶ τούτους ὁρᾶτε προθύμως σῴζοντας τοὺς φίλους.
 • 2. ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΕΥΘΥ ΚΑΙ ΠΛΑΓΙΟ ΛΟΓΟ 5. Οἱ Μυτιληναῖοι ἐβούλοντο ἀποπέμψασθαι τὰς ναῦς τῶν Ἀθηναίων. 6. Καὶ τοὺς φυγάδας ἐκέλευσε σὺν αὐτῷ στρατεύεσθαι. 7. Ὁ Ἀγησίλαος ἔλεγεν ὅτι, εἰ βλαβερὰ τῇ Λακεδαίμονι πεπραχὼς εἴη, δίκαιος εἴη ζημιοῦσθαι. 8. Πρωταγόρας ἐρωτᾷ, εἰ οὐκ αἰσχύνομαι τἀγαθὰ δεινὰ καλῶν. 9. Μάθε πρῶτον τίνες εἰσίν. 10. Παρεκελεύοντο Κύρῳ, μὴ μάχεσθαι, ἀλλ’ ὄπισθεν ἑαυτῶν τάττεσθαι. 11. Λέγουσιν ὡς, ἐπειδάν τις ἀγαθὸς ὢν τελευτήσῃ, μεγάλην τιμὴν ἔχει. Να μεταφέρετε τις επόμενες περιόδους από τον πλάγιο λόγο στον ευθύ. Ζεὺς ἐκέλευε Ἑρμῆν ἀπελθεῖν πρὸς Τίμωνα. Λέγεται ὅτι Ἀλκιβιάδης, πρὶν εἴκοσι ἐτῶν εἶναι, Περικλεῖ διελέχθη περὶ νόμων. Μάθε οἵτινές εἰσιν. Ὁ ἀνὴρ ἔλεγε τῷ Ἑρμῇ ὅτι οὐκ ἂν λάβοι παρὰ τοῦ μὴ ἔχοντος. Τισσαφέρνης ἐκέλευε, μέχρι δ’ αὐτὸς ἥκοι, τὰς σπονδὰς μένειν. Να τρέψετε σε ευθύ λόγο τις επόμενες προτάσεις:
 • 3. ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΕΥΘΥ ΚΑΙ ΠΛΑΓΙΟ ΛΟΓΟ 1. Θεμιστοκλῆς εἶπεν ὅτι ἡ πόλις σφῶν τετείχισται. 2. Πάντες ἂν ὁμολογήσαιεν ὁμόνοιαν μέγιστον ἀγαθὸν εἶναι. 3. Κλέαρχος ἐκέλευσεν τοὺς κήρυκας περιμένειν. 4. Ξενοφῶν ἐπυνθάνετο ὅπως κάλλιστα πορευθείη. 5. Οἱ Μάκρωνες ἠρώτων εἰ δοῖεν ἂν τούτων τὰ πιστά. 6. Πάντες ἐψηφίσαντο βοηθεῖν μετ’ Ἀγησιλάου τῇ Λακεδαίμονι. 7. Οὐδενί φασιν Λακεδαιμόνιοι πολέμιοι ἥκειν. Να τρέψετε σε ευθύ λόγο τις επόμενες σύνθετες περιόδους του πλαγίου λόγου. 1. Ἔλεγεν ὅτι ἕτοιμος εἴη ἡγεῖσθαι αὐτοῖς, ἔνθα πολλὰ καὶ ἀγαθὰ λήψοιντο. 2. Τοὺς φυγάδας ἐκέλευσε σὺν αὐτῷ στρατεύεσθαι ὑποσχόμενος αὐτοῖς, εἰ καλῶς καταπράξειεν, ἐφ’ ἃ ἐστρατεύετο, μὴ πρότερον παύσεσθαι, πρὶν αὐτοὺς καταγάγοι. 3. Καὶ παρήγγειλαν, ἐπειδὴ δειπνήσειαν, πάντας ἀναπαύεσθαι καὶ ἕπεσθαι, ἡνίκα τις παραγγέλλοι. 4. Ἀλκιβιάδης οὐκ ἐν καλῷ ἔφη τοὺς Ἀθηναίους ὁρμεῖν, ἀλλὰ μεθορμίσαι παρῄνει εἰς Σηστόν, οὗ ὄντες ναυμαχήσετε, ἔφη. 5. Ἀπορίᾳ οὖν σχόμενος ὁ Προμηθεύς, ἥντινα σωτηρίαν τῷ ἀνθρώπῳ εὕροι, κλέπτει Ἡφαίστου καὶ Ἀθηνᾶς τὴν ἔντεχνον σοφίαν σὺν πυρί.
 • 4. ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΕΥΘΥ ΚΑΙ ΠΛΑΓΙΟ ΛΟΓΟ 6. Ἐδέοντο οἱ Μαντινεῖς τῶν Ἀθηναίων ἱππέων βοηθῆσαι, εἴ τι δύναιντο. 7. Σεύθης ἔλεγεν ὅτι, εἰ μὴ καταβήσονται οἰκήσοντες, κατακαύσει τὰς κώμας. 8. Τισσαφέρνης ὤμοσεν Ἀγησιλάῳ, εἰ σπείσαιτο, ἕως ἔλθοιεν, οὓς πέμψειεν πρὸς βασιλέα ἀγγέλους, διαπράξεσθαι αὐτῷ ἀφεθῆναι αὐτονόμους τὰς πόλεις. Να μετατρέψετε τον πλάγιο λόγο των επομένων προτάσεων σε ευθύ: Ἔδοξεν αὐτοῖς προϊέναι εἰς τὰ πρόσω. Ἀλέξανδρος ἔφασκεν εἶναι Διὸς υἱός. Ἤκουον δῃουμένην τὴν χώραν. Ἀπήγγειλεν ὅτι οἱ βάρβαροι φεύγοιεν κατὰ κράτος. Ἠρώτα τί βούλοιντο. Θηραμένης εἶπεν ὅτι οὐδὲν αὐτῷ μέλοι τοῦ ὑμετέρου θορύβου, ἐπειδὴ πολλοὺς τῶν Ἀθηναίων εἰδείη τοὺς τὰ ὅμοια πράττοντας αὐτῷ. Να εντοπίσετε τη μορφή της απόδοσης στις επόμενες υποθετικές προτάσεις και να τις επαναδιατυπώσετε στον ευθύ λόγο: Ἀπεκρίναντο αὐτῷ πολλοῦ ἂν ἄξιον εἶναι, εἰ τοὺς ἀγαθοὺς διεγίγνωσκε. Οἶμαι ἄν σε ταῦτα διαπραξάμενον ἀποπλεῖν, εἰ βούλοιο.
 • 5. ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΕΥΘΥ ΚΑΙ ΠΛΑΓΙΟ ΛΟΓΟ Θησεὺς πρὸς τὸν πατέρα προεῖπε χρήσεσθαι τοῖς ἱστίοις λευκοῖς, ἢν ὀπίσω πλέῃ τοῦ ταύρου κρατήσας. Τίς οὕτως εὐήθης ἐστίν, ὅστις ἀγνοεῖ τὸν ἐκεῖθεν πόλεμον δεῦρο ἥξοντα, ἂν ἀμελήσωμεν; Ἔπειτα δὲ κατεστρατοπεδεύσατο τῷ μὲν πεζῷ ἐπὶ λόφῳ ἀπέχοντι τῆς πόλεως ὡς πέντε στάδια, πρὸ τῆς χώρας ὄντι, ὅπως ἀποτέμνοιτο ἐντεῦθεν, εἴ τις ἐπὶ τὴν χώραν Κερκυραίων ἐξίοι. Ἐγὼ δὲ καὶ τὰ πλείω ὁρῶ πρὸ ἡμῶν ὄντα, ἢν ἐθέλωμέν τε μεῖναι καὶ μὴ τῷ πλήθει αὐτῶν καταπλαγέντες τὰ ὑπάρχοντα ἡμῖν κρείσσω καταπροδοῦναι. Ἡγεῖτο ἅπαν ποιήσειν αὐτόν, εἴ τις ἀργύριον διδοίη. Ἔφη δέ, εἰ οἱ πολῖται τοῖς ἄρχουσι πείθοιντο, τὰς πόλεις ἄριστ’ οἰκεῖσθαι. Ἅπαντες ἐγίγνωσκον ὅτι, εἴ τινας θορυβουμένους αἴσθοιτο ὁ Κῦρος, τὸ αἴτιον τούτου σκοπῶν κατασβεννύναι τὴν ταραχὴν πειρῷτο. Να μετατρέψετε τις ακόλουθες προτάσεις στον πλάγιο λόγο με όλες τις δυνατές μορφές χρησιμοποιώντας ως ρήμα εξάρτησης αυτό που δίνεται σε παρένθεση. 1. Τὰ πλοῖα κατέκαυσεν, ἵνα μὴ Κῦρος διαβῇ. (οὗτος λέγει…) 2. Ὅτε ἡ μάχη ἐγένετο, Τισσαφέρνης ἐν Σάρδεσιν ἔτυχεν ὤν. (Οὗτος διηγεῖτο ὅτι…)
 • 6. ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΕΥΘΥ ΚΑΙ ΠΛΑΓΙΟ ΛΟΓΟ 3. Ὦ ἄνδρες, μὴ θαυμάζετε ὅτι χαλεπῶς φέρω τοῖς παροῦσι πράγμασι. (Κλέαρχος ἐκέλευε...) 4. Ὃ μέλλεις ποιεῖν, μὴ λέγε. (Συνεβούλευεν…) 5. Φίλιππος, εἰ τότε ταύτην ἔσχε τὴν γνώμην, οὐκ ἂν ἐκτήσατο τοσαύτην δύναμιν. ( Γιγνώσκομεν…) 6. Πῶς ἂν τὴν μάχην συμφορώτατα ἡμῖν αὐτοῖς ποιήσαιμεν; (Ἐβουλεύοντο ..) 7. Οὗτος οὐ ποιεῖ ταῦτα. ( Ἔγνωσαν…) 8. Κατέβην χθὲς εἰς Πειραιᾶ. (Ἔφη Σωκράτης…) 9. Ἐπειδὰν ἡ στρατεία λήξῃ, εὐθὺς ἀποπέμψω σε. (Ἔφη..) 10. Ὁ βασιλεὺς ἐν τοῖς σκευοφόροις ἐστί. (Οἱ Ἕλληνες ᾔσθοντο...) Στα παρακάτω παραδείγματα να τρέψετε τον ευθύ λόγο σε πλάγιο. 1. Ἀλλὰ διαλέγου καὶ μάθε πρῶτον τίνες εἰσὶν. (ρήμα εξάρτ.: παρῄνει). 2. Τί φῶμεν πρὸς ταῦτα, ὦ Κρίτων; ἄλλο τι ἢ ὁμολογῶμεν; (ρήμα εξάρτ.: ἠπόρει). 3. Ἀλλ’ ἡμεῖς, ὦ ἄνδρες, μὴ πάθωμεν ταῦτα, ἀλλ’ ἴωμεν ἐπὶ τοὺς πολεμίους. (ρήμα εξάρτ.: παραινεῖ). 4. Πότερον ὡς αἱ τέχναι νενέμηνται, οὕτω καὶ ταύτας νείμω; (ρήμα εξάρτ.: ἠρώτα).
 • 7. ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΕΥΘΥ ΚΑΙ ΠΛΑΓΙΟ ΛΟΓΟ 5. Ὦ Σώκρατες, ἐγὼ μὲν ᾢμην τοὺς φιλοσοφοῦντας εὐδαιμονεστέρους χρῆναι γίγνεσθαι. (ρήμα εξάρτ.: λέγει). Να μετατρέψετε σε πλάγιο λόγο τις επόμενες προτάσεις χρησιμοποιώντας ως ρήμα εξάρτησης αυτό που δίνεται σε παρένθεση. 1. Τίς ἔστιν ἡ χώρα; (Ξενοφῶν ἀνηρώτα) 2. Βούλει τι, ὦ Κῦρε, παραγγεῖλαι; (Ξενοφῶν ἤρετο Κῦρον). 3. Ἀναπλευσῇ (< ἀναπλέομαι = ἔρχομαι) ἔχων ἀργύριον; (Ἠρώτων αὐτὸν) 4. Πέρσης εἰμί, πορεύομαι δὲ ἀπὸ τοῦ Τιριβάζου στρατοπέδου, ὅπως τὰ ἐπιτήδεια λάβω. (Ἔφη) 5. Ὁ Ἀγησίλαος ὅπως βοηθήσῃ τοῖς τυράννοις, πράγματα τῇ πόλει παρέχει. (Ἔλεγον οἱ πολῖται) 6. Ἴστε τι χωρίον ἔξω τῆς Ἀττικῆς, ἔνθα οὐ προσβατὸν θανάτῳ; (Σωκράτης ἐπισκώπτων ἠρώτα) 7. Εἰ μὴ βοηθήσετε, στρατεύσουσιν ἐφ’ ἡμᾶς. (Οἱ Ὀλύνθιοι εἶπον αὐτοῖς) 8. Κῦρος μὲν τέθνηκεν, Ἀριαῖος δὲ πέφευγεν ἐν τῷ σταθμῷ. (Ἔλεγε) 9. Κλέαρχε, ἧκε. (Κῦρος παραγγέλλει (+ δοτική) 10. Ποίαν ὁδὸν ἐπὶ τὸν βίον τράπωμαι; (Ὁρῶ σε ἀποροῦντα) 11. Τί ἂν ποιῶν τὸν βίον εὐδαιμονέστατα διατελέσαιμι; (Ἐπερωτᾷ τὸν θεὸν)
 • 8. ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΕΥΘΥ ΚΑΙ ΠΛΑΓΙΟ ΛΟΓΟ Να τρέψετε τον ευθύ λόγο σε πλάγιο με εξάρτηση από το ρήμα στην παρένθεση: 1. Βουλεύησθε περὶ τῶν αἰχμαλώτων (Λύσανδρος τοὺς συμμάχους ἐκέλευσε). 2. Ἡμῖν οὐδὲν ἔστιν ἀγαθὸν ἄλλο εἰ μὴ ὅπλα καὶ ἀρετὴ (Θεόπομπος εἶπεν). 3. Ἀφίκοντό ποτε εἰς Παναθήναια Ζήνων τε καὶ Παρμενίδης (ἔλεγεν Πυθόδωρος). 4. Πότερον βούλει μένειν ἢ ἀπιέναι; (Ἡ μήτηρ διηρώτα τὸν Κῦρον). 5. Ἡ πόλις κατελήφθη (Ἤισθοντο). 6. Ἐὰν ἡμῖν φίλια ταῦτ’ ᾖ βεβαίως, πέριξ τὴν Πελοπόννησον πολεμήσομεν (Ἐπρεσβεύοντο ὁρῶντες).