อาณษจักรสุโขทัย

1,897 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

อาณษจักรสุโขทัย

 1. 1. วิชาประวัติศาสตร์รหัสวิชา ส 31103 เรื่องอาณาจักรสุโขทัย
 2. 2. ประวัตการก่อตั้งอาณาจักรสุโขทัย ิ หลังจากมีการสถาปนาอาณาจักรสุโขทัยขึนเป็น ้ราชธานี และมีพ่อขุนศรีอินทราทิตย์ เป็นปฐมกษัตริย์แล้ว 3 พระองค์ทรงดูแลพระราชอาณาจักร และบำารุงราษฏรเป็นอย่างดีพระมหากษัตริย์พระองค์ที่ 3 พ่อขุนรามคำาแหงมหาราช ทรงพระปรีชาสามารถทั้งในด้านการปกครอง กฎหมาย วิศวกรรม ศาสนา ความสัมพันธ์
 3. 3. การปกครองสมัยสุโขทัย ลักษณะการปกครองสมัยสุโขทัย การปกครองสมัยสุโขทัยระยะแรก เป็นการปกครองแบบพ่อปกครองลูก พระเจ้าแผ่นดินทรงเป็นเหมือนหัวหน้าครอบครัวใหญ่ที่สุด ทรงปกครองดูแลราษฎรอย่างใกล้ชดเหมือนพ่อปกครองลูก โดยเฉพาะสมัยพ่อขุน ิรามคำาแหงมหาราช ผูใดมีเรื่องเดือดร้อนก็สามารถเข้าเฝ้า ้ถวายฎีการ้องทุกข์ต่อพ่อขุนได้โดยตรง ดังข้อความในจารึกหลักที่ 1 ความว่า"ในปากประตูมีกระดิงอันหนึ่ง ่แขวนไว้นั้น ไพร่ฟ้าหน้าปกกลางบ้านกลางเมือง มีถอยมี้ความเจ็บท้องข้องใจ มันจักกล่าวถึงเจ้าถึงขุนบ่ไร้ ไปลั่นกระดิงอันท่านแขวนไว้ พ่อขุนรามคำาแหงเจ้าเมืองได้ยิน ่
 4. 4. ด้านการค้า พระมหากษัตริย์ในสมัยสุโขทัยทรงสนับสนุนการค้าขาย ยกเว้นการเก็บภาษีผ่านด่านที่เรียกว่า"จังกอบ" หรือ "จกอบ" เปิดโอกาสให้ประชาชนประกอบอาชีพได้โดยเสรี ดังปรากฏในศิลาจารึกหลักที่ 1 ว่า "… เจ้าเมืองบ่เอาจกอบในไพร่ลู่ทางเพื่อนจูงวัวไปค้า ขี่ม้าไปขาย ใครใคร่ค้าม้า ค้าใครใคร่ค้าช้าง ค้า"
 5. 5. ทิศเหนือจรดเมืองลำาพูนทิศตะวันออกเฉียงเทือกเขาดงพญาเย็นและภูเขาพนมดงรักทิศตะวันตกจรดเมืองหงศาวดีทางใต้จรดแหลมมลายูกษัตริย์ปกครองเป็นเอกราชติดต่อกันมา6 พระองค์
 6. 6. ดังคำากล่าวทีว่า ในนำ้ามีปลา ในนามีข้าว แต่ไม่มีการส่งข้าว ่ออกไปขาย มีแต่เตรียมเสบียงอาหารไว้ไม่ให้ขลาดแคลน แม้ในยามศึกสงคราม เศรษฐกิจของสุโขทัยเป็นแบบเกษตรกรรมเพราะมีพื้นที่ทีอุดมสมบรูณ์มากเป็นแบบยังชีพที่เลียงตนเอง ได้ ผลผลิตสำาคัญ ่ ้คือ ข้าว นอกจากนั้นก็ยังมีการปลูกพืชอื่น ๆ อีกมากมาย มีตลาดการค้าหรือตลาดนัดเรียกว่า ตลาดปสาน และสุโขทัยยังมีการสร้างระบบชลประทาน สร้างเขื่อนหรือทำานบกั้นนำ้าเรียกว่า สรีดภงค์ ซึ่งตังอยู่้ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของสุโขทัย ยังมีถนนเมืองศรีสัชนาลัยถึงกรุงสุโขทัยเรียกว่า ถนนพระร่วงในด้านการค้าขายเปิดโอกาสให้คาขาย ้ได้อย่างเสรี มีเงินตราทีใช้ คือ เงินพดด้วง เบี้ย หอยต่าง ๆ ในการ ่แลกเปลี่ยนสินค้า การค้ามีทั้งในประเทศและต่างประเทศ มีสินค้ามากมาย แต่ทมีชื่อเสียงมาก คือ เครื่องสังคโลก ทีพบเตาเผามากมาย ี่ ่ในหลายเมือง ได้แก่ สุโขทัย ศรีสัชนาลัย พิษณุโลก อุตรดิษถ์ ส่งไปขาย ยังฟิลปปินส์ อินโดนีเซีย และญีปุ่น ิ ่
 7. 7. สุโขทัยไม่ใช่อาณาจักรที่มีเมืองท่าค้าขายทางทะเล การค้าขายกับต่างประเทศต้องมีเมืองตัวกลางรับทอดสินค้าไป เช่นไปทางเมืองมอญ และไปทางใต้ทางเมืองเพชรบุรีและนครศรีธรรมราช สุโขทัยยังถูกอาณาจักรศรีอยุธยาปิดกั้นโดยสิ้นเชิง ด้วยการให้เมืองเหล่านั้น ประกาศเอกราชหรือถูกรวมเข้ากับกรุงศรีอยุธยาบ้าง ทำาให้เศรษฐกิจสุโขทัยทรุดโทรมยิ่งขึนไปอีก ขาดรายได้ทั้งการค้า ้กับต่างประเทศและการค้าภายในเมืองต่อเมืองก็หมดไป เมื่อเศรษฐกิจทรุดโทรมย่อมนำามาซึงความเสื่อมโทรมทางการปกครอง ่ด้วย
 8. 8. ปีที่ขึ้นครอง ปีที่สิ้นสุดรัชลำำดับ พระนำม รำชย์ สมัย พ่อขุนศรีอิน 1 พ.ศ. 1792 ไม่ปรำกฎ ทรำทิตย์ พ่อขุนบำน 2 ไม่ปรำกฏ พ.ศ. 1822 เมือง พ่อขุน 3 รำมคำำแหง พ.ศ.1822 พ.ศ. 1841 มหำรำช 4 พระยำเลอไท พ.ศ.1841 ไม่ปรำกฎ พระยำงั่วนำำ 5 ไม่ปรำกฎ พ.ศ.1890 ถม พระมหำ ระหว่ำง 6 ธรรมรำชำที่ 1 พ.ศ. 1890 พ.ศ.
 9. 9. ด้านความเชื่อและศาสนา สังคมยุคสุโขทัยประชาชนมีความเชื่อทั้งเรื่องวิญญาณนิยม(Animism) ไสยศาสตร์ ศาสนาพราหมณ์ฮินดู และพุทธศาสนา ดังปรากฏหลักฐานในศิลาจารึกหลักที่1 ด้านที่ 3 ว่า "…เบืองหัวนอนเมืองสุโขทัยนี้มีกุฎิ ้วิหารปูครูอยู่ มีสรีดพงส์ มีป่าพร้าว ป่าลาง ป่าม่วง ่ป่าขาม มีนำ้าโคก มีพระขระพุงผี เทพยาดาในเขาอันนั้นเป็นใหญ่กว่าทุกผีในเมืองนี้ ขุนผู้ใดถือเมืองสุโขทัยนีแล้ว ไหว้ดีพลีถูก เมืองนี้เที่ยว เมืองนี้ดี ผิ ้ไหว้บ่ดี พลีบถูก ผีในเขาอันนั้นบ่คมบ่เกรง เมืองนี้ ่ ุ้หาย…"
 10. 10. สมาชิกในกลุ่ม1.นางสาว มลฤดี อาจนามูล เลข ที่ 17 2.นางสาว สรินยา ทดนาทีเลขที่ 19 3.นางสาว สุพัตรา พยัฆชนเลขที่ 20 ชันมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 ้ เสนอ คุณครู ศิริพร โพธิกะ

×